Honderd en zevende jaargang. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Anna's huwelijk. No. 100. 1905. bïïIYënl and. DONDERDAG Prijs der gewone advertentiën 17 AUGUSTUS. Landweer. Stedelijk Museum. Kermis. FEUILLETON. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Per regel f 0,10. Bij groote contracteu rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.jV. Boek- en Handelsdrukkerij vjh. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. De Burgemeester der gemeente Alkmaar herinnert den verlofgangers der militie van de lichting 1897, die bestemd zijn op 1 Au gustus a.s. naar de landweer over te gaan, aan hunne verplichting om zich na 1 Au gustus a.s. doch vóór of op 30 Augustus d. a. v. ter gemeente-secretarie aan te melden onder overlegging van hun militair zak boekje. Algemeen Overzie ht. Gemengde Mededeelingen. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd, Angu8tus 1905. G. BIPPING. Het STEDELIJK MUSEUM is zonder vertoon van toegangsbewijs voor onvermogenden kosteloos te bezich tigen op Zondag20 Angnstns a.s., 's namiddags van 1—3 nnr. Kinderen beneden 15 jaar worden niet toegelaten. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaak, brengen ter algemeene kennis, dat de kermis dit jaar zal gehouden worden van 36 Augustus tot en met 3 September a.s.; dat de regeling van staanplaatsen en van hetgeen verder met de kermis in verband staat, opgedragen blijft aan de gemeente-politie dat de loting voor de niet verpachte staanplaatsen zal plaats hebben aan het politie-bnrean op Woensdag 33 Augustus a.s., des voormiddags ten ÏO ure; dat de straatmuziek zooveel mogelijk zal beperkt worden en niet meer dan vyf draaiorgels zullen worden toegelaten en dat op maandag A September a.s., des mor gens, een aanvang moet worden gemaakt met het afbreken en oprnimes der kramen, tenten en uitstallingen. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 12 Aug. 1905, L. v. d. VEGT, lo. Secr. De moeilijkheden, waaraan de Rnssische en Japansehje vredes-onderhandelaren te Portsmouth (V. S.) het hoofd hebben te bieden, worden steeds grooter, Komoera, de Japansche afgevaardigde, scheen niet ge dacht te hebben, dat ook de Japansche eisch tot afstand en nitlevering der Russische oorlogsschepen, die in neu trale havens een sohnilplaats hebben gezocht, bp Rusland op onoverkomeljjken tegenstand zou stuiten. Wat met allen eerbied gezegd wel wat vreemd is van Komoera. Want zoo goed als wjj nit de couranten hebben gelezen, dat Rusland ook op dit punt niet zou willen toegeven, had de Japanner daarvan kennis kunnen dragen. Hoe dan ook, Komoera toonde zich tamelijk onthntst en zond terstond lange telegrammen aan zijne regeering. Inmid dels werd de conferentie voortgezet ter behandeling van de punten, die niet tot zoo diepgaand verschil zouden leiden waarvan het aantal, het zjj zoo terloops opge merkt, zeker niet meer zoo heel groot zal zjjn. Rus land verzet zich namelijk ook tegen de beperking van zjjne zeemacht in het Verre Oosten en tegen den afstand van den Chineeschen Oosterspoorweg aan China, terwjjl, zooals men weet, bovenaan het lijstje van de dingen, waaraan men niet durft raken, staanhet betalen eener schadeloosstelling door Rusland en het afstaan van Sachalin. Naar het Duitsch van IDA B O T - B II. 18) DOOK ED. VAN DEN GHEYN. Onverwaeht scherp zei Anna »In die koppelarjj wil ik volstrekt de hand niet hebben. Luitenant Normann kan je inviteeren. Best. Maar Ursnla is wel de de laatste die voor hem past. Ze is niet mooi en niet gracieus genoeg, en hij zal vrjj wat andere eischen stellen. Ik wil niet mee helpen om hem aan mijn vriendin te binden Wat zegt ze dat op een vinnigen toon, dacht Leonore en ze kon zich dit niet goed verklaren. Zoo'n beetje, twee lieve menschen, die heel goed bp elkaar zouden pas sen te koppelen was toch altjjd interessant en hier zeer de moeite waard. Anna's laaltste woorden deden haar vermoeden, dat de jonge vrouw misschien nit een gevoel van kiesohheid er buiten wilde bljjven, omdat het hier juist haar viendin betrof. Dat begreep Leonore wel. En ze besloot van haren kant wat omzichtiger Voor- zienigheidje te spelen. Een dag na dit gesprek gingen de onde dames reeds op reis. Leopold had het haar verzocht. Het was voor de eerste maal dat Anna de bakermat van de familie zon betreden. Hp wenschte derhalve eenige feesteljjke toebe reidselen te laten maken, die niet aan den opzichter of het bediendenpersoneel moesten worden overgelaten. En eenige dagen later, op Vrjjdag vóór Palm-Zondag, reed graaf Leopold Eberhard met zjjn jengdige gade in het vroege morgennnr naar het spoorwegstation. Ze moesten den sneltrein naar Stralsund nemen en dachten van daar hunne reis onafgebroken naar Sommerhagen De inhoud van de twee artikelen dor vredes-voorwaar- den, die geen zwarigheid opleveren en dus voorloopig zijn goedgekeurd, zon de volgende zjjn: 1°. Rusland erkent Japan's hegemonie en bjjzondere positie in Korea, dat Rusland voortaan als buiten zjjn sfeer van invloed liggende beschouwt. Japan verbindt zich, de snzereiniteit van de heerschende dynastie te trkennen. met het recht om raad te geven, te steunen en het burgerljjke bestuur te verbeteren. 2°. Rusland en Japan erkennen beiden de verplichting om Mantsjoerjje te ontruimen, alle bjjzondere voorrechtei aldaar prjjs te geven, de territoriale on schend baar heü van China te eerbiedigen, en het beginsel van geljjfe rechten voor handel en njjverheid van alle naties in d«e provincie te handhaven. 't Heet, dat de Japanners niet van plan zjjn water in hun wijn te doen, zoodat het vervolg van dit sin- netje laat zich wel raden. In overeenstemming hiermoe is, dat Rusland zich voorbereidt op een uiterste krachts inspanning en een algemeene mobilisatie voorbereidt. Wie heeft den moed om onder znlke omstandigheden nog optimistisch te big ven? Dien moed beeft de Amerikaansche pers. Zij houdt vol, dat er vrede moet en zal komen. Men kan niet aanne men, dus zegt zjj, dat de Japanners niet de gelegenheid zouden aangrjjpen om nu den oorlog te doen eindigen, daar zjj hoe langer hoe verder het land intrekken. Het zon, oordeelt zij verder, in het geheel niet in het belang der Japanners zjjn, Rusland nit 't Verre Oosten te ver drijven. Integendeel, het moet van Rusland de compag non maken en van diens groote hulpmiddelen en behoef ten gebrnik maken om eigen industrie te b -voordeelen. De regeeringen van twee zoo machtige tr (gendheden, samen werkende, zouden wonderen kunnen tan in znlke uitgestrekte streken als Mantsjoerjje, Mongr 8 en Siberië, waar nog zooveel gedaan kon worden. Ook in Europa is, zoo waar, nog sen dergelik optimisme en dit komt uit Oostenrjjk. Da Allgt ne Rorrespondenz zegt namelijk dat het u jaand ve on deren kan, zoo de Rnssische gevolmacl gden bi jonnen zjjn, de Japansche eischen als onaannemeljjk te ver werpen. Men kon toch niet aannemen, dat Rusland dadelijk dio eischen zou goedkeurendat is nog noult gebeurd, en het zon zeker niet kannen gebeuren in een geval, waarin de toestand, ondanks de Japansche over winningen, nog zoo onbeslist is. Eerst als het Rnssisehe leger, evenals de Russische vloot, vernietigd zou zjjn, en dus Rusland Japan als overwinnaar jou moeten erken nen, zouden de Japansche vredesvoorwaarden zonder veel onderhandelen moeten worden aanvaard. Thans echter is Rusland, zooals Witte in zjjn antwoord uiteenzette, nog lang niet gedwongen do Japansche voorwaarden zonder verzet te aanvaarden. Maar daarom, zoo besluit de Allg. Rorresp., behoeft men nog niet te meenen, dat de onderhandelingen direct zullen worden afgebroken. Er zal veel meer gezocht worden naar een middel om de beide partgen tot elkander te brongen. De volksstemming in Noorwegen over de ontbinding der Unie met Zweden heeft een antwoord gegeven, waarvan de duideljjkheid niet is te miskennen. Vonrzoovsrre de uitslag tot dusverre bekend is zjjn er 365.997 stemmen vóór de ontbinding en slechts 182 er tegen. In verscheidene districten heeft zich geen enkele stem tegen verklaard. De stemming begon Zondag om acht uur 's morgens en sloot om tien uur. Toen ging de kerk aan. Om twaalf uur werd de stembus weer geopend, en ze bleef open op sommige plaatsen tot 's avonds 9 uur. Wegens de groote afstanden in het dan bovolkte land had men raim tjjd noodig om veraf wonenden eeu kans te geven. voort te zetten. De Eberbards waren van Rügen afkom stig, en hun stamslot lag in het Noord-Oosten van het eiland. Graaf Leopold placht daar het voorjaar en den zomer door te brengen, en begaf zich eerst in het najaar naar Ostrau, een landgoed, dat het natuurlijk middelpunt vormde der Eberhardsc'ue bezittingen in de Nenmark en Vorpommern. Er heerschte een doordringende vochtigheid in de at mosfeer. Ze scheen op te stjjgen van den grond, die zwart en nat was van den nachtregen. Anna had het koud. Dit vroege uur van vertrek viel haar volstrekt niet mee. Ze had zich vast voorgenomen haren echtgenoot aan het verstand te brengen, dat deze reis haar zeer lastig viel en zjj wilde hem bewegen er niet meer dan twee dagen aan te besteden. Ze zat nn in het rijtuig en was het met haar zelf niet eens. Ze had een onverklaarbaar gevoel, dat ze haar verlangen niet mocht te kennen geven. Graaf Leopold had haar het reisplan zoo duideljjk, zoo vroolijk en opgeruimd meegedeeld. Haar verstand zei haar ook, dat het zoo in den haak was. En nu ontbrak haar op onverklaarbare wijze de moed om haar opinie te zeggen. Hjj had zoo'n manier men zon zich gegeneerd gevoelen, ook maar zjjn blik van verbazing op zich gevestigd te zien. Kom, dacht Anna, zich stilzwjjgend in kleinigheden te schikken, is ook verstandig. Het liep tegen den middag, toen zij op den grooten veerstoomer zaten, die tnsschen Setalsund en Rügen vaart. Mimi, de kamenier, Campbell, de kamerdienaar van den graaf, en Werner, de huisknecht, maakten het gevolg nit van Leopold Eberhard. Alle handvaliezen waren onder hnn hoede, en op vertrouwbaren afstand van hnn meester voerden ze halfluid een gesprek. Werner was eerst sedert een paar maanden in dienst en nog nooit op Sommerhagen geweest. Zjjn praatzieke kameraden be schreven hem al de lasten en lasten van het voorvader- ljjk kasteel. Het is een halve ballingschap", zei Campbell, >je bent er van alle beschaving afgezonderd." En alle man hielp met rjjtuigen om de menschen te ver voeren. De 8toombooten hadden ook druk dienst op de rivieren en de fjorden. Slechts een zeer enkele wanklank is vernomen bijna overal is alles even ordelijk afgeloopen. Te Christiania was de stemming feesteljjk, maar kalm. Men zag het den dichten drommen, die zich door de hoofdstraten bewogen, aan, dat zjj onder den indrak waren, maar van zenuwachtige onrast was er geen spoor. En overal de Noorache vlag. Geen vlaggestok was leeg. Ook nit de vensters, van de gevels en de daken, op kiosken en trams woei de Nuorsche driekleur. Schier alle menschen op straat waren met het rood-wit-eu-blauw getooid; sommigen droegen ellenlange linten of ruikers iu die kleuren. Overal zag men plakbrieven met Ja er op. Prentbriefkaarten waren te koop met den eersten regel van het Volkslied „Ja vi elsker dette) Landet1' (ja, wij beminnen dat land), en dat Ja groot gedrnkt. Een aantal zangvereenigingen waren in de anla der Univer siteit vereenigd en zongen daar het Ja vi elsker. Na vjjf uur stond 't zwart van de menschen voor de bnreelen van Verdens Gang en Morgenbladet, waar der uitslag be kend werd gemaakt. Het eerst komt 't bericht nit Borre in Jarlsberg578 ja's en 1 neen. Telkens barst een donderend hoera los. Te middernacht weet men van 108 405 ja's en 52 neen's, waarvan er 13 komen nit het district Alten in Finmarken, hoog in het Noorden. En zooals 'tin Christiania ging was 'toveral. Overal muziek en klokkengelui van de kerktorens, feestpredi- kingen en vaderlandslievend gezang. Het is een grootsche niting van een eendrachtig volk geweest. Onder het opschrift „Wat nn?" sohrjjft het Morgenbladet: „De Zweedsche Rjjksdag verlangde een rechtstreeksche verklaring van het Noorsohe volk, dat dit de ontbinding van de Unie zou begeeren. Dit verlangen is thans be vredigd. De Zweedsche Rjjksdag uitte verder den wensch, dat Noorwegen zich opnieuw rechtstreeks tot Zwaden zon wenden om Zweduns toestemming te verkrjjgen voor de ontbinding van de Unie. Wjj kunnen onderstellen, dat ook aan dit verlangen zal voldaan worden." Het Noorsche blad betoogt voorts op gematigden toon, dat de zaak snel dient te worden afgedaan, daar men Noorwegen reeds te lang heeft laten wachten. „Wjj wachten nu al drie maanden op een antwoord van Koning Oscar in zake de troonquaestie, maar de Rjjksdag heeft den Koning tot nog toe niet gemaohtigd, dit antwoord te geven." Er werd dezer dagen verzekerd, dat 't op het oor logsterrein in Mantsjoerjjezoo rustig was. Thans wordt echter weer uit een heel ander vaatje ge tapt. Zoo Eeint de correspondent van de Times in het hoofdkwartier van generaal Nogi dat men op het oorloge- tooneel zelf niet aan den vrede gelooft. De Japanners zjjn zeer strjjdlnstig, vooral de jonge officieren branden van verlangen met den vijand slaags te raken. De ondere officieren zjjn van meening, dat de militaire resultaten nog niet voldoende zijn om de Russen te nopen de Japan sche eischen aan te nemen. Generaal Linjewitsj seint dat op 13 en 14 Augustus de Japansche torpedobooten Lazarewo beschoten. Pogin gen om troepen te landen mislukten. Volgens berichten uit Korea deed op 5 Augustus een Japansche afdeeling van Kopoengsan uit een aanval op de bij Tsjakeri staande Russische afdeeling, zjj word echter door geweervuur teruggedreven. De aanval werd door den vjjand op 6 en 7 dezer herhaald, maar toen eveneens afgeslagen. Tegelijkertijd vielen de Japanners andere Russische afdeelingen aan, maar met even weinig succes. De Japanners namen de vlucht, met achterlating van vele dooden en van weggeworpen munitie Op 10 Angustus werd bjj Oughi gevochten. Een Rusisiche af- •Dat is niet waar. Wjj krjjgen er zooveel bezoek als wjj maar wenschen." »WjjDat wil zeggen de graaf en gravin. En daar komt wat bij kjjken. In Berljjn gevoel je in je vrije uren dat je nog mensch bentop Sommerhagen ben je altjjd knecht." »Ja, den sportman en edelen lord kun je daar niet uithangen. En de dametjes van het Gircusballet nou, die iaat je ginds wel met rust," zei Mimi»in de dorpjes van den omtrek weten ze precies wie we zijn." Een hoogmoedige trek kwam op het gladgeschoren gezicht van den kamerdienaar, dio groote, heldere, konde oogen had. »Het is niet noodig, zich voor een lord uit te geven, als men het uiterljjk en de maniereu heeft van een gentleman," zei hg trotsch. •Ja maar den gang en de hondiug van onzen graaf heb je toch niet," spotte Mimi. •En jij hebt niet het air van een gravin, om zoo uit de hoogte op iemand neer te zien." Daarvoor is juflrouw Mimi ook veel te kranig," zei Werner, op wiens tronie de schaduw van een baard zichtbaar werd. Almachtig," zei Mimi en ze zag eenigszins coquet met haar lichtblauwe kjjkers in de oogen van Werner, •je neemt het altjjd zoo voor me op, daarvoor prjjs ik je ook altjjd bjj de gravin, als de gelegenheid zich voordoet." »Och, doe nou niet alsof dat ooit voorkomt. De gravin spreekt alleen tot één van ons, als het noodzakeijjk moet. En daarbjj »Zeg eens, Campbell, en daarbij drong Mimi scherp aan. Dat doet alsof men van geboorte een koninkljjke neen, hoe heet het, een prinses is van den bloede, en de heele wereld weet toch, dat het bjj haar thnis niet veel om het lijf had. Geen leven volgens stand en ook geen fortuin dat imponeert. En als ik bedenk, dat we de psinses van Brrgenwolde hadden kunnen hebben 1 Zoo een die met het hof •Een leeljjke ouwe vrjjster," viel Mimi den livreiknecht in de rede, >terwjjl mjjne gravinjde mooiste vrouw is deeling viel de Japanners aan en dreef deze in zuideljjke richting terng; wapens en munitie werden buitgemaakt. In een tweede telegram meldt generaal Linjewitsj dat volgens berichten nit Korea de Russen na een gevecht het dorp Costoengsan hebben bezethet vuren bij La zarewo hield in den morgen van 13 Aug. op. De Japan sche torpedobooten zgn van daar vertrokken. De heer Loubet en het Presidentschap der Republiek. Dat de heer Lonbat niet van zins is, voor herkiezing tot President der Fransche Republiek in aanmerking te komen, verneemt men nit hetgeen bjj Zondag te Yalence dienaangaande gezegd heeft. Toen de prefect van het departement Dn Dróme in zijn toespraak tot het hoofd van Staat deed uitkomen, dat do bewindsduur van den heer Loubet ongelnkfciger- wjjs weldra zou verstrjjken, antwoordde deze op levendigen toon, dat het hem een onuitsprekelijk genoegen deed, te mogen denken, dat hij over zes maanden het Elysée zou verlaten om weer een eenvoudig bnrger te worden. Hjj liet, hierop volgen, dat hjj aldus cameljjk door zich niet herkiesbaar te stellen een voorbeeld meende te geven, dat nuttig en heilzaam was voor het land. Schrikbewind te Odessa. In particuliere brieven uit Odessa, dus bericht de Londensche Daily Tele graph, worden nieuwe en ontzettende bjjzonderheden mede gedeeld omtrent het schrikbewind na het onderdrukken van het oproer aldaar. Daar de geregelde troepen weiger den mede te werken by de terechtstellingen op groote schaal, werden de kozakken met dat werk belast. Na een korte ondervraging, werden de terdoodveroordeelden naar een open plek buiten de stad gebracht, aan palen gebonden en doodgeschoten. Een briefschrijver verklaart, dat hjj met eigen oogen twee welgekleede knapen van 13 en 15 jaar naar de strafplaats zag brengen. Bjj een straatoproer werden nit een hnis schoten gelost. De soldaten drongen binnen en eischten de jongens, die geschoten hadden, van hunne onders op. De jongens bekenden schuld, werden wegge voerd en na een korte ondervraging ter dood veroordeeld. Doodsbleek werden de twee knapen in hun grjjs school pak naar de plaatB der tereohtstelling gebracht. Op het laatst van den weg moesten zjj door de soldaten worden ondersteund, want zjj waren als verlamd van angst en konden niet loopen. Onder de menigte hoorde men snikken en dreigend gemompel. Maar het vonnis werd eindeljjk voltrokken. De gevangenissen bevatten ongeveer eens zooveel per sonen als waarvoor zij bestemd zgn. Alles is onder elkander opgesloten, geboefte en bjjv. een jong meisje van goeden huize, wier in beslaggenomen dagboek ver dachte gevoelens heette te bevatten. Cjjfers, die overdenking verdienen. De Kriln. Volksseitung berekent wat het leger, de mavine, de koloniën en koloniale oorlogen sedert 1S72 aan het Duitsche rijk gebost hebben. Het zjjn indrukwekkende cjjfers: Van 1872 tot 1905 zijn voor de landmacht besteed 16,475,685,351 mk.; hiervan komt voor het regeerings- tjjdperk van Wilhelm I siechts de som van 6,247,291,434 mk.; terwjjl de rest van 10,228,393,919 mk. onder de regeericg van Wilhelm II, dus in de 17 laatste jaren, is nitgegeven. In de tweede helft van de 34 dienstjaren zgn de uitgaven voor het leger 64 percent hooger geweest dan in de 17 daaraan voorafgaande jaren. Yoor de zee macht zgn sedert 1872 uitgegeven 3,036,899,409 mk., waarvan alleen 2,297,053,508 mk. of 75 pot. onder Wilhelm II. Voor de koloniën sedert 1890 tot 1905 193,824,079 mk. Bovendien beeft de expeditie naar Oost-Azië271,837,200 mk. gekost. Verder is totdusver voor den Zuidwest van de wereld! En wat een paar! Kjjk maar eens ginds 1" Of ze hem trouw zal bljjven?" vroeg Werner. •Zjj riep Mimi met geestdrift, »ze is even trotsoh en ongenaakbaar als ze mooi is 1" •Nou, nou, nou," zei Campbell, »het komt er maar op aan, dat hjj bjj de pinken is en er voor zorgt, dat ze niet naar jonge melkmuilen kjjkt." En ik denk erbjj, dat er verscheidene jongelui bjj ons verwacht worden," zei Werner. Och, maar twee, en die tellen niet mee. De een is, zoover ik uit de praatjes kon opmaken, een broederljjke vriend, nit do jeugd van de gravin, en heeft haar zoo half en half hat leven gered. Maar de andere is onze luitenant Normaon." Waarom telt die dan niet mee vraagde Werner. Onze graaf is zijn pleegvader. Luitenant Normann is financieel afhankeljjk van den graaf. Dat zou wel geen hinderpaal uitmaken integendeelMaar er is iets anders: de luitenant heeft al een liaison! O, zoo'n dramatische 1" •Nonsenszei Mimi. »'t Is toch zoo," hernam Campbell. »Ik heb hem zelf eens gezien in 't bosch, met Sophie Scbüler en ik geloof dat oazo freule Leonore er ook achter is ge komen. Nou, onze graaf zou opkijken, als hij dè,t wist Die juffrouw Schüler is de dochter van een dokier, die zich uit de maatschappij heeft geretireerd, omdat er een vlekje aan zjjn reputatie zit. In ieder geval leidt de man een afgezonderd leven en is hij straatarm. Als de luitenant bij zóó iets nog ernstig aan trouwen denkt o jé, dat kan wat geven Dan zal onze baas hem wel onterven," was Werner's gevoelen. •Luitenant Normann heeft niets te erven van den graaf," verbeterde Campbell zjjn kameraad, »hjj is de laatste afstammeling uit een zijtak van de Ebcrhards wat de graaf doet, is louter toegift. En zoo ver zal zgn grootmoedigheid wel niet reiken, dat hjj den luitenant nog een fortuintje in den zak steekt, als die een meisje van arme familie wil trouwen!" Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1