No. 101. Honderd en zevende jaargang. 1905. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Anna's huwelijk. Prijs der gewone advertentiën VRIJDAG 18 AUGUSTUS. BUITENLAND. FEUILLETON. BI N N E N L A ND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote Telefoonnummer 3. letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.jV. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Algemeen Overzie lit. Gemengde Mededeelingen. Uit de Pers. AARSCHE COURANT. De vredeshandel te Portsmouth doet denken aan wat we driemaal in de week op de Alk- maarsche markt knnnen zien. Japan heeft feitelijk den vrede te verkoopen. En Rusland wil dien ook wel koopen mits het maar niet te veel daarvoor moet betalen. Als echte kooplieden staan de onderhandelaren tegenover elkaar; ze loopen naar elkaar toe, ze geven lnide klappen op eikaars hand, dan loopen ze, boos weer weg, vervolgens komen ze weer bjj elkaarklappen opnieuw zal het bod ten slotte toch nog aanvaard worden Zelfs de meest eenvoudige trucs worden door de Rus sische onderhandelaren niet versmaad. Zoo verzekerde een der afgezanten aan de New York American, dat men alweer begonnen was met het inpakken der Russische koffers om de terugreis te aanvaarden natuurlijk krjjgen 's avonds de Japansche onderbandelaren dit blad onder de oogen en het »kiezen of deelen" moet zich dan weer krachtig aan hen opdringen Zeker is 't datzooals op het oogenblik de kansen staande eindbeslissing waarschijnlijk niet zal brengen een terngkeer van de vaders en zonen in Mantsjoerjje naar hunne gezinnen in Rnsland en Japan, doch veeleer een nienwe menschens!achting van duizenden en dui zenden. Zoo lang de heeren echter nog bjjeen zijn blijft er hoop bestaan op een menschelijker nitweg. Wij hebben zegt de Petersburgscbe correspondent van de Matin sedert achttien maanden znlke plotselinge sprongen in de openbare meeningznlke snelle en verrassende wijzi gingen in het politieke leven bjjgewoond, dat de taktiek van Witte om te temporiseeren de onderhandelingen te rekken en de beslissende qnaesties tot het laatst te be waren wellicht gelukkiger resultaten hebben zaldan men thans gerechtigd is te verwachten. Witte geeft den Czar gelegenheid na te denken en de Czar denkt na Overigens is de openbare meeninc; in Rnsland niet gestemd tot al te groote concessiën. Wat er omtrent de vredesvoorwaarden bekend is geworden dns schrjjft een berichtgever te St.-Pelersbnrg heeft in de stad zoowel als aan het Hof een kreet van verontwaardiging doen opgaan. Men sprak van niets anders dan van de onmogelijkheid om zoo'n verdrag te onderteekenen. Men verwachtte het afbreken der onderhandelingen en het plotselinge bezoek van den Czar aan het kamp te Krasnoje zijn toast op de gardede herleefde drnkte van de mobilisatiealles versterkte dien indrnk. Geen dnim grondgebied en geen kopekedat is algemeen de lenze ook bij de liberalen en de journalisten van elke richting. Er is een kinderboekwaarin verteld wordt van jongens en meisjes met allerlei mogeljjke ondeugden. De een wascht zich nietde ander wipt met zjjn stoel en trekt al vallende aan het tafellaken, de derde speelt met luciferswaardoor poesenlevens ontjjdig worden ver kort eindeljjk is er ook een jongendie wel heel goed wilmaar altjjd te laat komt. Aan het verhaal van dien jongen doet denkenwat de Czar van Rnsland in den laatsteD tijd herhaaldelijk heeft gedaan en ook na weer doet. Er wordt nameljjk gemelddat de oekase betreffende de bjjeenroeping van een volksvertegenwoor diging in Rusland, die den naam »R ij k s- doema'' zal dragen, op het pnnt staat van uit gevaardigd te worden. Volgens de berichten nit Petersburg zal deze oekase vergezeld gaan van een manifest aan het Russische volk. De Czar had aan acht zijner raadgevers Naar het Duitsch van I O A BOÏ-E». 19) DOOB ED. VAN DEN GHEYN. Terwijl het dienstpersoneel aldns de aangelegenheden en levonsverhoadingen van hnn meester en meesteres besprak, stoomde de boot voort in haar gewonen koers. Achteruit zag men, afstekend tegen de bleeke heldere leutelucht, het roodbruine, rn de landsgeschiedenis zoo vermaarde, beeld der stad Stralsnnd. Haar veelhoekige kerktorens, met hnn Gothische daken, verhieven zich eer waardig en patriarchaal nit de slingerende rijen van onde huizen. Ze zagen erover heen, evenals over den breeden zeeboezem tusschen de stad en het eiland. Die spitse gewrochten der Gothiek hadden de tijden gekend toen Zweden hier de alleenheerschappij voerde en een Pruisisch koninkrjjk nog ver was te zoeken. Eenwen waren aan hen voorbijgegaanmaar wat aan hun voeten ook ver andering mocht ondergaan, zij, de kerktorens, waren het zelfde gebleven. De zee echter die het strand voor de stad bespoelde, was en bleef dat nimmer. «Zie eens achteruit," verzocht graaf Eberhard zijn vrouwtje, ik zeg het niet uit eenzijdige gehechtheid aan myn geboortegrond, maar je zult in Duitschland weinig panorama's vinden, die dit in schoonheid evenaren.1' Anna had een gevoel, alsof een toeatemmond antwoord verwacht werddaarom zei ze ook nu •Prachtig is het I" En ze bleef zitten in één houding, met haar gezicht naar het tafereel, dat zich langzaam verwijderde, al kleiner en kleiner afmetingen aannam en daardoor slechts won in bekoorlijkheid, nu het totaal van den indruk opgedragen een ontwerp voor dit manifest op te stellen. Bij de kenze uit deze acht ontwerpen werd dat van den reactionairen opper-procurator der Heilige Synode den bekenden P. K. PobjedonoBtzef, gekozen. Dit toont vol doende aan in welken geest het manifest en de oekase zullen nitvallen. Het plan is de Rjjksdoema de positie te geven vaa een Lagerhuis den Rijksraad die van Hoogei-hnis. De rechten der Doema zijn zeer gering. De verkiezing der afgevaardigden geschiedt volgens een klassen8te]Belmet getrapte verkiezingswijze. De Doema krg^t slechts «en adviseerende stem en heeft noch contr 61a over de financiën noch over de benoemingen. En toch ia er in de oekase een bepaling, die wellicht voor de toekomst van groot belang j8. De Doema heeft het recht, zelf wijzigingen voor te stellen in deze gmnd- bepalingenen die aan de goedkeuring van den Czar voor te leggen. Hierdoor is de gelegenheid geboden aan de Doema om zich geleidelijk tot een werkelnk parle mentaire regeering om te werken. Maar dit zal niet zonder strjjd' gaan. En het is jnist deze strgd die de grootste gevaren in zich bergt. Voor een jaar zon de bjjeenroeping van een Rijksraad, zelfs met, deze weinige en onvoldoende rechtendoor geheel Rnsland met gejuich zjjn begroet als de dageraad van een nieuw tgdperk. Thans voldoet de voorjjennmen hervorming niemand meer. Zooals altoos komt de Czar met zijn hervormingen te laat In de Figaro een hoofdartikel over de hooge ooli- tiek in Europa, waarvan de conclusie luidt, dat de algemeene toestand niet gunstig is. De toelichting van die stelling is interessant genoeg om de vertaling van het stuk, zooals wij d'e vonden in de N. R. Ct., hierover t.e nemen. Vooral Frankrijk is er niet best aan toe. Spanje toont zich ontstemd over den ongnnstigen keer dien de zaken in Marokko genomen hebben, en de be trekkingen van Frankrjjk met Italië mogen niet geschat worden boven de mate van een koele vriendschap; op een steun van Italië, dat aan bet Drievondige Verbond trouw is gebleven, hoeft Frankrijk niet te rekenen. Enge land, zegt de Figaro, bevindt zich in een bevoorrechte positie. Het heeft met onB uitstekende zaken gedaan, heeft voor zich behouden wat wjj het gegeven hebben, en het laat ons de vrijheid, het pand in beslag te nemen dat het ons als vergoeding beloofd had. Engeland is op zijn eiland onkwetsbaar, het beschikt over een handige en vastberaden diplomatie, die gesteund wordt door het gezonde verstand en de koele energie van zijn openbare meening, het laat zich niet met woorden paaien en gaat recht op de kern van de zaak af. Steunende op de mach tigste vloot ter wereld, kjjkt het toe en wacht af, op alle mogelijkheid voorbereid. Wie in Europa zou Enge land knnnen verontrusten Frankrjik De oorlog van 1870 heeft de vrees te niet gedaan. Rusland De oorlog met Japan heeft het voor langen tijd verlamd. Dnitsch- land Door de bewonderenswaardige ontwikkeling van zjjn handel en zijne handelsvloot, door het toenemende aantal zijner pantserschepen en door koloniale idealen be dreigt Duitschland de hegemonie van John Bull. Het is de vjjand. Daarom misschien ook heeft men ons op dit oogenblik zoo zeer lief aan den anderen kant van het Kanaal. Den toestand van Rusland beschouwt het blad als wan hopig, maar nog niet als verloren. Rnsland heeft voor het herstel van de orde in het binnenland en voor de sluiting van den vrede bijstand noodig, dien hem, in den tegenwoordigen toestand van Europa, alleen Duitschland zou kunnen verschaffen. Temidden van de gebeurtenissen, die de wereld bewegen schrijft de Figaro behoudt niet meeer door deze of gene moderne architectanr op den voorgrond werd gestoord. «Prachtig", herhaalde ze en hield misschien ook het vluchtig welgevallen, dat ze van het strandbeeld een seconde lang genoot, voor een »indruk" op haar schoon heidsgevoel. »Ik mag hopen", zei graaf Eberhard, »dat je in je verwachtingen aangaande ons stamverbljjf je niet teleur gesteld zult vindon." Het is toch jou geboortegrond, en jjj hebt de plek lief, niet waar Dit is voor mjj voldoende om er belang in te stellen", zei Anna met een beminnelijk glimlachje. Dankbaar drnkte hg haar de hand. Zij had niet gelogen. Zij steldo er werkeljjk groote belang in. Ginds op Sommerhagen bevonden zich alle portretten der Eberbards, daar verhaalden alle maren van het geheele slot de familiegeschiedenis. Wel dacht Anna steeds in stilte aan allerlei gebeurtenissen, die baar wachtten in een wereldstad, maar zjj gevoelde zich toch geheel en al eene Eberhard. Het ging haar zooals prinsessen van koninklijken bloede, die door een huwelijk verwisselen van vaderland en dan met al haar neigingen, zelfs met hare taal, naar het nienwe kamp moeten overloopen, maar toch in het diepste geheim haar eigen persoonlijkheid getrouw bijjven. VIERDE HOOFDSTUK. Na een rit van anderhalf uur in den trein waren de reizigers aan het station Sagard op Jasmnnd, het noord oostelijk gedeelte van het veel verbrokkelde Rügen aange komen hier wachtten hun de rijtuigeneen landauer voor het echtpaar, een brik voor het bediendenpersoneel en de bagage. Helder scheen de zon. Ze gaf echter weinig warmte want een frissche oostenwind bracht veel koelte aan. De wagen ging nu eens door kuilen, dan over ver hevenheden van den grond. Hier en daar reden zij langs esschenboomen aan don zoom van weiden. De vaalgroene, gezwollen knoppen waren op het punt van te barsten en zich tot bladeren te ontvouwen. Hunne toppen wie- Daitschland zjjn aanzien, omdat het machtig is. Keizer Wilhelm is jong, vurig en eerzuchtig. Zjjn geheime wensch was, dat Frankrijk en Duitschland elkander naderden. Een edeler gedachte is er niet. Want het is een ongeluk voor het menschelijke geslacht, dat de twee volken, die zoo groot zijn, hun krachten en hnn genie tegenover elkander plaatsen. Wilhelm II heeft misschien niet de zekerste middelen aangewend, om znlk een moeielijke onderneming tot een goed einde te brengen. Hij wilde onze vriendschap, geljjk Lodewijk XI do absolutie van zijn biechtvader verlangde, gaarne of ongaarne, hij drong niet door tot den bodem van de Fransche ziel, die trotsch en gevoelig is en geen dwang dnldt. Hg heeft niet be grepen dat het verschrikkelijke verleden, hetwelk tusschen Frankrjjk en Duitschland instaat, de uiterste behoedzaam heid, terughouding en lang geduld vergt. Op zijn weg vindt keizer Wilhelm overal Engeland. Hij weet dat Engeland een nienw verdrag met Japan voorbereidt en dat dit verdrag tot doel zal hebben Engeland het onge stoorde bezit van zjjne koloniën in het Verre Oosten te verzekeren en meer in het bjjzondor de Daitschers nit Mantsjoerjje, het dal van de Jang-tse en nit China te verdringen. Hg weet dat het kabinet van Londen op het geschikte oogenblik Petersburg zjjne goede diensten zal aanbieden en zich tusschen Rnsland en Japan zal trachten te plaatsen, om aan de sluiting van den vrede mede te werken. Hij weet eindelijk dat op den dag na de slniting van den vrede Engeland Rnsland aan het herstel van zijn oeconomische en financiëele welvaart en bjj de uitvoering van hervormingen, die voor het rjjk noodig zjjn, helpen zal. De Zweedse h-N oorsche Unie. Een telegram uit Christiania meldt, dat de volksstemming in de unie- quaestie den volgenden eind-uitslag had: Voor de schei ding 368,200 stemmen, tegen 184 stemmen. Bij de laatste Storthing-verkiezing werden 236,641 stemmen uitge bracht. Frankrijk en Duitschland in Marokko. Naar gemeld wordt, heeft de Duitsche regeering volstrekt geen plan om de Marokkaansche leening van tien millioen door Duitsche bankiershuizen wegens de bezwaren der Fransche pers ongedaan te maken. De leening is een zuiver particuliere zaak van den sultan, onder verpanding van persoonlijk grondbezit en met een korten terug- betalings-termijn. Een aanvankelijk door den sultan aangeboden voordeelige spoorweg-concessie werd van Duitsche zijde nadrukkelijk van de hand gewezen om eiken schijn te vermijden, als zou Duitschland nog vóór de conferentie een apart voordeel willen bereiken. Wan neer de Franschen een tot dusver geheim gehouden afspraak met den sultan hadden, volgens welke deze slechts met Fransche banken geldzaken mocht doen, dan had men de Duitsche diplomatie daarvan fatsoen- lijkheidshalve tijdig behooren te onderrichten. Daar dit niet gebeurde, kunnen de Franschen, als zij correct willen zijn, zich niet te Berlijn maar slechts te Fez zelf bij den sultan van Marokko wegens eventueele niet- nakoming van vroegere beloften beklagen. Overigens is de geheele voorschot-affaire op zoo korten termijn, dat de gang der conferentie er niet door getroffen wordt. Rouvier is nauwkeurig op de hoogte gesteld van den stand van zaken en weet juist ook in deze aangelegen heid, dat Duitschland er niet aan denkt Frankrijk achter den rug een voordeel af te kapen. De Duitschers en het Engelsche eska der. De Pruisische minister van spoorwegen wil goed- koope pleiziertreinen laten loopen voor een bezoek aan de Engelsche vloot in de Üostzeehavens. Daartegen wordt door een aantal chauvinistische Duitschers protest aan- geteekend. De sportclubs te Dantzig zijn verstandiger. gelden zich in den wind, en vele ervan geloken op slecht saamgebonden bezems die nit elkaar dreigden te vallen. En van het hooge, geaccidenteerd terrein van het eiland had men een verrukkeljjk uitzicht op het ver in de diepte schemerend staalblauw van den Bodden of noord oostelijken zeeboezem. •Van uit Sommerhagen, dat op een der hoogste punten van Jasmnnd ligt, kunt ge beide zien, den Bodden en de open zee," merkte graaf Eberhard op. Anna evenwel dacht reeds aan de feestelgke ontvangst, want ze nam aan, dat haar echtgenoot dezen intocht niet onopgemerkt zou laten geschieden. Als nu maar niemand op het onzalig idee komt, ook mortieren af te varen, als Anna dauraan dacht werd zij zenuwachtig. Ofschoon ze toen, na twee dagen, weer reisvaardig was goweeBt en geen letsel ervan had gehad, een klein litteeken aan het voorhoofd uitgezonderd, dat door het haar niet meer te zien was, was ze er volstrekt niet op gesteld, aan dit incident van haar huwelijksdag herinnerd te worden. De weg voerde nu door eau bosch. Het was een ben- kenwoud, en diep in het geboomte zag men een roode klenrscbemering van de zwellende knoppen. Hier en daar in het struikgewas waren groene tinten daar hadden zich reeds blaadjes ontvouwd en vertoonde de klimmende of hangende kamperfoelie reeds jeugdig loover. Het mos en gras evenwel hadden reeds schitterend groene kleuren, vol sappigen gloed, waar de zon haar lichtbundels op liet schijnen. De weg ging weer opwaarts. Graaf Leopold en Anna waren beiden in gedachten verdiept. Hij hield, innerlijk meer ontroerd dan bij wilde doen blijken, de hand vast der jonge vrouw. Hij voelde het in dit oogonblik zoo duideljjk: zjjn geluk, zjjne hoop, de toekomst van zijo huis zat aan zgne zijde belichaamd in deze mooie frissche jeugd. Hg beeldde zich niet in, haar reeds door en door te kennen. Ze was meer in zichzelf gekeerd dan hg had gedacht. Zij verstond de kaust van spreken, zonder zich te geven. Zij zullen met de Engelsche vlootgasten verschillende voetbal- en andere wedstrijden op touw zetten. De Engel sche admiraal gaf daartoe reeds verlof. De Chineezen in Transvaal. Tse Tsi Sjao, oud-tolk aan de Oost-Randmijn, had in de Daily Cht nicle verslag gedaan van de slechte bejegening die de Chi- neesche koelies in de Randmijnen te ver uren hadden, het overmatige werk, het te weinig loon en de mishandeling, die hun deel zijn. Het Parlementslid Bell maakte den minister van koloniën daarop opmerkzaam. Deze antwoordde met een uittreksel uit een brief van dien Tse Tsi Sjao aan het bestuur van de Oost-Rand mijn. Daarin biedt de man aan, voor een goede som verder zijn mond te houden. De beschuldigingen van zoo'n man zijn het onderzoeken niet waard, zegt de minister. De Daily Chronicle en andere bladen zijn 't daarmee niet eens. Bovendien, zegt de Star, in dit uit treksel zegt de Chinees ook, dat hij weet voortaan bij zijn volk als verrader bekend te zullen staman. Dat wil dan toch zeggen, dat hij de beschuldigingen uitbrengende geacht werd de zaak van zijn landgenooten te dienen. Een dronk op eenbezem! Op een banket van Fransche koningsgezinden te St.-Dénis heeft de voorzitter, kolonel de Parséfal, de aanwezigen aangemaand den wettigen weg niet te verlaten, maar tevens een dronk uitgebracht op »den grooten bezem, die Frankrijk bevrijden zou van de Republikeinsehe instellingen." "Vrouwe n-s temrecht in Australië. Uit Mel bourne wordt bericht, dat de Wetgevende Raad van Victoria de wet betreffende het vrouwenstemrecht met 16 tegen 11 stemmen heett verworpen. Een misdaad uit geldzucht. Te Los Panas, in Argentinië, is Baron Ende, zwager van wijlen den kanonnenkoning Krupp, dood gevonden onder omstandig heden, welke [doen vermoeden dat hij vermoord werd. Een dokter en zijn vrouw worden van de misdaad verdacht, welke terwille van 's Barons geld gepleegd moet zijn. Eendamealsjockey. Bij de wedrennen te Liberty (Am. St. New-York) heeft eene dame, Mrs. Ada Erous Dean, als jockey haar eigen paard sMoorish Dance" bereden en daarmede een prijs behaald. Zij vernam op het laatste oogenblik dat haar jockey ziek was en niet rijden kon en zij nam toen, ondanks het aanvankelijk protest der jury, zelve zijn plaats in. Het nieuwe Kabinet. Wjj hebben nu reeds van verscheidene bladen de meening gegeven omtrent het nienwe Ministerie. Ten slotte laten wjj hier nog volgen eenige citaten uit de anti-revolutionnaire en Katholieke pers. Deze bladen zijn over het algemeen verre van tevreden over het Kabinet. Uit de artikelen van de meöste spreekt een toon van onverholen teleurstelling. De personen der ministers worden vooralsnog minder besproken, maar tusschen de regels door van enkele der artikelen is een stille hoop te lezen om spoedig eens iets in het optreden dezer mannen te vinden, dat tot critiek aanleiding kan geven. Van de werkzaamheden van het Kabinet wordt niet te veel verwacht, vooral niet omdat bet Kabinet van geen bepaalde kleur is, en er geen partij in is ver tegenwoordigd, die het bewind in een bepaalde richting zal stuwen. De Standaard zegt over het ontbreken van een meer derheid o.a. Een levensvatbaar Kabinet moet passen op een be sliste Kamermeerderheid, en dit is hier niet het geval. Do meerderheid links is een uiterst zwakke; vier stemmen, meer niet. Om niet aan Engelsche ziekte te Maar iedere trek van haar karakter, dien hij tot na toe had knnnen waarnemen, kwam hem voornaam voor, zjj hield van zeli*beheersching0 en was toch zoo echt vrouwe lijk in haar doen en laten. Hjj was te lang reeds niet meer den omgang met jonge vrouwen en meisjes gewoon en had sedert jaren geen ervaring meer op dit gebied opgedaan. Bij zjjn vrienden had hjj huwelijken aangetroffen, die reeds, na verloop van alle gistingsperioden, tot een toestand van onvermengd geluk of bg teleurstelling van stille berusting waren overgegaan. Zoo trok het nooit zgn aandacht, dat Anna zich niet eigenzinnig, onverdraagzaam of humeurig betoonde, Dat zjj volstrekt niets van die dwaasheden in haar karakter, dat voor het grootste gedeelte zich nog moet vormen, deed uitkomen, beschouwde hjj veslesr als een kenmerk van have harmonische natuur. 0»er haar intellectueel streven kou hij tevreden zjjn. In haar vragen naar politieke personen en toestanden legde zjj een recht op het doel afgaande weetgierigheid aan den dag. Hec was haar blijkbaar erom te doen, een begrip te krjjgen van zijn werkzaamheid en veel meer nog -. den geest van do twintigste eeuw te loeren kennen. Doch meermalen vroeg graaf Eberhard zich af, of zjj de ware, de echte warmte bezat van een vrouwelijk gemoed. Hjj kwam tot de ontdekking, dat in haar wezen, in haar hart geheime schuilhoeken waren, waarin hjj nog niet had kunnen doordringen. Wellicht was hetgeen hjj voor koelheid hield, alleen de dwang, die de omgang met drie zooveel oudere men- schen op haar scheen nit te oefenen. En daarom verheugde hjj zich in het vooruitzicht, dat zgne Anna weldra de kennissen harer jeugd, zoomede haar broer en zjjn neef Stephan bg zich zou hebben. In den omgang met jonge menschen zou zjj zich vrjjer ont wikkelen, en wat aan haar karakter nog koel en geheim zinnig scheen, zou tot openbaarheid komen het was alles misschien meer een onbswust aangedaan maskor, dat ze in haar nieuwe en voorname positie meende te moeten dragen. Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1