Nieuwstijdingen. Gemengd Nieuws. lijden zon het Kabinet derhalve van elk der vier groepen, die links de meerderheid vormen, zeker moeten zjjn. En terdege sterk zon het alleen staan, zoo er mannen van elk die vier groepen in waren opgenomen. Doch hier is geen sprake van. Tenminste een der vleugels van de linkerzjjde is geheel bniten de samenstelling gebleven. De sociaal-democraten hebben er hnn man niet in. Aangenomen dns al, dat deze 7 man sterke groep, weer en t jj dienende, af en toe stenn zal verleenen, in de coalitie is zij niet opgenomen. Niet door één harer mannen, en ook niet door haar vooraf gegeven goedkenring op het straks komende program. Hierdoor slinkt de meerderheid van 52 reeds tot een minderheid van 45. Doch zelfs die 45 vormen nog geen vast aaneenge- klonken bond. Een ander punt, waartegen het blad bezwaar heeft is dat de Kabinets-formatenr geen zitting heeft in het Ka binet. Dit zal aan hem, die toch feitelijk de woordvoer der zal moeten zjjn, te zeer de minder mooie positie van »den zetbaas" geven. Wat betreft de ministers, vindt het blad, dat daarvan nog weinig valt te zeggen Wel daarentegen das vervolgt De Standaard mag reeds aanstonds gevraagd, of de combinatie van de bronnen van ons bestaan met den Arbeid een geluk' kige is te noemen. Tasschen beide categorieën bestaat een zeer ernstige- strjjd van belangen, en waar het bjj afdeeling Arbeid op bescherming van den werkman jaist tegenover den patroon aankomt, schjjnt er voor deze afdeeling alleen 't zij bij justitie, 't zjj bjj binnenlandsche zaken een natuurlijke plaats te vinden te zijn. Nu zal wellicht de chef van dit verzamel-departe- ment óf meer man van de nijverheid, den handel of den landbouw zjjn, en deswege minder geschikt en aangewezen om de bescherming van den werkman krachtig door te zetten, oftewel bjj zal bekend staan als een warm strijder voor de rechten en belangen van den werkman, maar dan ook aan njjverheid, handel en landbouw minder vertrouwen inboezemen. Het zou een Uebermensch in kracht en harmonie moeten zjjn, die, wat hier strijdig is, tot een allen bevredigende oplossing bracht. liet Centrum herinnert aan hetgeen in den verkiezings tijd alzoo aan het ministerie-Kuyper is ten laste gelegd. Zal nu spoedig aanbreken, wat men vóór de stembus beloofde, en wat men zei dat met een nieuw ministerie zou komen en het ministerie-Koyper niet zou geven, zooals sociale wetten, een betere tariefwet, een betere methode Yau benoemingen, enz. En dan zegt het blad In één woord, we verlangen dan nu eens te zien, al is 't dan ook nog zoo weinig, van wat aan de kiezers werd beloofd, toen Kuyper weg moest en betere staatslieden aan 't roer zouden komen. Daarom ook verheugen we ons over het einde der kabinetscrisis: wjj zullen nu zien, met eigen oogen aanschouwen, dat er waarljjk in 't belang van land en volk een ander ministerie komen moest. En wanneer het dan werkelijk dat belang beoogt en ook nastreven kan, spreekt het wel vanzelf dat onzer- zjjds de oppositie geen andere dan een van welwil lende critiek en krachtige hulp zal zjjn. Vooral wanneer zoo spoedig mogelijk de sociale wetgeving wordt aangevat. Streefden wjj kortzichtig naar partjjbelang alleen, we zouden moeten wenschen, dat het nieuwe ministerie tot zulke wetgeving onmachtig bleek; nu echter zullen we toonen, dat het ons om niets anders te doen is dan om de belangen der teleurgestelden, die reeds zoo lang naar ongevallenverzekering, naar ziekte-uitkeering en pensioen hebben uitgezien. Moge hun verwachting althans niet worden bedrogen. De Maasbode zegt, dat er onder de nieuwe ministers geen staatsman van naam of professie wordt gevonden en voorts o.a. De crisis is niet opgelost. Men heeft na lang gesoharrel wel acht mannen ge vonden, die bereid zjjn, het smadeljjk omvergeworpen en leeggeplunderde Binnenhof weer wat op te takelen, maar wie weet, hoe spoedig deze moedige mannen hun plaats weer zullen moeten inruimen. Want deze mannen kunnen niet regeeren. Fen tjjdje misschien kunnen zij de zaken loopende houden, maar dat is niet waf wij noemen «regeeren". En zoo ooit het land behoefte cn dringende behoefte heeft aan een krachtige en zelfbewaste regeermacht, dan is het thans, na jarenlange hopelooze verwarring en afbrokkeling der vrjjzinnige partpen. Met eenvou dig wat zaken af te doen, zal ons volk zich niet laten bevredigen. Had men ook vroeger afwisseling van Ka binetten, die beurtelings «zaken "-ministeries zjjn ge weest, het was toch altoos het ééne, onvervalschte libe ralisme, dat regeerde en boven alle wisselingen uit bleef regeeren. Maar met dat liberalisme is het regeeren thans uit. Het ligt thans jnmmerljjk verbrokkeld in drie par tpen, die elkaar met wantrouwende blikken gadeslaan en deze drie zpn allen in het Kabinet vertegenwoordigd. De Tijd doet in een artikel over het nieuwe ministerie uitkomen, dat de politiek zal gestuurd worden in radi cale richting. In do belofte van sociale hervormingen en hand having der openbare school, zegt het blad ligt het eigenaardige van die politiek niet. Het program der christeljjke partpen was evenzeer rjjk aan beloften van sociale wetgeving en er is wel geen partjj, die de open bare school zon willen afschaffenvoor de verheffing van het volksonderwijs heeft de pas afgetreden regee ring zelfs inderdaad meer gedaan dan eenige harer voorgangsters. De hervorming van ons defensiewezen tot een volksleger ligt nog in al te ver verschiet. Maar voorziening in de financiëele behoeften, belas ting-herziening, dringt zich dadeljjk op den voorgrond. Geen liberaal minister zal meer den moed hebben, te doen, wat mr. Pierson eenmaal gewaagd heeft, om nl. door een streng fiscale verhooging van invoer rechten, aan den nood van de schatkist tegemoet te komen. Daar zal naar andere wegen moeten worden gezocht. De conclusie van de Tijd is: Wjj betwijfelen ten zeerste, of het Nederlandsche volk, voor zooveel het zonder hevig vooroordeel de zaken der politiek weet te beschouwen, zich over eenigen tjjd verheugen zal over den ruil, welken de kiezers in Juni aan het land hebben opgelegd I Aan de oppositie der reehterzjjde zal het worden toegeschreven wellicht, als dit Kabinet échec ljjdt. Maar daaraan liggen zal het niet. Wjj wachten af! He strjjd In de 8. U. A. P. Gisteren zagen wjj, wat de heer van der Goes had in te brengen tegen den heer Troelstra. Deze, slagvaar dig als altijd, heeft zjjn opponent niet lang op antwoord laten wachten. De heer Troelstra heeft er echter voorloopig genoeg van wat te begrjjpen is, want hjj heeft nog andere dingen te doen dan te polemiseeren en dus plaatst hp boven zjjn stuk in Het Volk het opschrift: »Het incident gesloten." Ziehier het slot ervan Het wordt toch eigenljjk te mal, dat we nu in ons blad sedert eenige weken artikelen vóór en tegen »het karakter van Troelstra" moeten lezenook in de kleine pers werd te kwader ure, en wel door Mendels het voorbeeld van Van der Goes gevolgd.waar belanden we toch, als het dien kant uit moetl Ik betreur het dus vooral om die reden, dat Van der Goes, in plaats van zpn persoonljjken aanval op mjj terug te nemen, daargelaten of er voor zjjn opvatting omtrent mjjn bedoeling al dan niet reden was, ons nu op gezag van een ongenoemde heeft medegedeeld, dat juist daardoor de toon van het debat in de hoogte is gebracht. Nu hjj echter ten tweeden male insinueert, en wel, dat ik thans een andere bedoeling aan de door hem opgeraapte woorden geef, dan ze oorspronkelijk hadden, bljjft mjj niets anders over dan de partjjgenooten in staat te stellen, door het noemen van feiten en namen de onjuistheden hiervan in te zien. Is hiermede het persoonlpk incident, waarachter Van der Goes blijkbaar de gansche zakelpke discussie zou willen vermoffelen, voor mjj althans van de baan; de zaken, door mjj in mjjne artikelen vaak terloops aangeroerd waaronder de redaotie van Het Volk en de verhouding van arbeiders en intellectueelen in de partjj zullen door mjj neg nader moeten worden besproken. Bjj voorbaat verklaar ik nu reeds, dat ik op eventueele hernieuwde aanvallen op mjjne bedoe lingen, die vooral bp de intellectueelen quaestie wel niet achterwege zullen bljjven, blind, doof en stom zal zpn. Ik heb een werk te doen, waarvan ik mp door niets zal laten afleiden. Overigens zal bij de bespreking der Fotós-quaestie óók de be toeken is der woorden waarover Van der Goes zooveel drukte heeft gemaakt' nader blijken. De uitslag der stemming voor 3 leden van den ge meenteraad van don Helder is als volgt: District I (2 plaatsen). Gekozen de heer Th. Terra (r.-k.) met 357 stemmen. Herstemming tusscben de heeren M. de Waard (chr.-dem.) met 306 en M. C. Koch (lib.) met 302 stemmen. De heer P. F. Neve (soc.-dem.) kreeg 264 stemmen. District III (1 plaats). Gekozen de heer K. F. Oort- gijsen (lib.) met 310 stemmen, tegen 293 stemmen op den heer M. de Waard (chr.-dem.). Gisteravond ruim zes uur kwam de extra-trein met de Engelsche zeeofficieren op Het Loo aan. Op hot perron waren geen autoriteiten aanwezig. De gasten waren vergezeld van den chef van het Militaire Huis van H. M., generaal Dumonceau; de Engelsche vlootvoogd was in klein tenue, de overige officieren waren in groot tenue. Op het bassecour werden de heeren ontvangen door den Opper-Hofmaarschalk baron Clifford. Gedurende het diner speelde de muziek van het 5e regiment infanterie een mooi programma in een tent opgeslagen op het bassecour. Met een extra-trein vertrokken de gasten weder om 9 uur van Het Loo. Den 17den hield het comité voor den tram Wieringeu- Schagen te Schagen eene vergadering. Uit de daar ge dane mededeelingen en genomen besluiten bljjkt, dat de aanleg van deze tram zoo goed als verzekerd is. Tot lid van den Gemeenteraad van De Rjjp is gekozen de heer P. Geerke met 121 stemmen. Op den heer A. Nieuwland waren 78 stemmen uitgebracht. De Amersfoortsche Middenstandsvereeniging »Handel en Njjverheid'' heeft een actie op touw gezet, ten bate der negen-uur8wiukelsluiting (uitgezonderd den Zaterdag avond). Donderdag 24 Augustus zal het vraagstuk der vervroegde.winkelsluiting door den heer S. J. van Duinen in een openbare vergadering worden ingeleid. Audiënties der nieuwe ministers. De minister van binnenlandsche zaken brengt ter kennis dat hjj eiken Zaterdag, te beginnen met 26 Aug. 1905, des middags te 12 uren, aan het lokaal van het departement van binnenlandsche zaken, allen zal ont vangen, die hem over de zaken van zpn departement wenschen te spreken. De minister van oorlog brengt ter kennis, dat hjj voor degenen die hem in zjjne betrekking wenschen te spreken, audiëntie zal geven eiken Donderdag, dos namid dags te half twee uur, te beginnen Donderdag 24 Aug, a.s., in het gebouw van het departement van oorlog. De minister van financiën geeft kennis, dat door hem eiken Donderdag te 12 uren, aan het lokaal van het departement van financiën, zullen ontvangen diegenen welke hem over zaten het gezegde departement betref fende, wenschen te spreken. De audiëntiën van den minister van koloniën zullen (te beginnen met 25 dezer) des Vrjjdags, om 1 unr des nam., in het gebouw van het departement van koloniën plaats hebben. Vreemdelingen te Bergen. Te Bergen zjjn op het oogenblik de volgende vreemde lingen tijdelpk gevestigd: Pension »Beaulieu". Dames Delhez van Dordrecht 2 pers. Mevr. Olivier 1 Mevr. Koojj en 2 kinderen Alkmaar 3 Mevr. Bok en 1 kind den Helder 2 Mevr. Bakker en 1 kind 2 Mevr. Klik en 2 kinderen 3 De heer en mevr. van der Chjjs en 2 kinderen Amsterdam 4 Fam. Dr. Tujjl Alkmaar 3 De heer en mevr. Dr. Holwerda» Leiden 2 De heer H. S. Karsten Amsterdam 1 Pension »Holland." Familie Stujjt Purmerend 3 Pension >B o s c h 1 u s t." De heer en mevr. Mink Amsterdam 2 Mej. Schimmel van Egmond a/d Hoef 1 Pension Schermer. Familie E. Fips Rotterdam 4 Mej. A. Flaes 1 Pension »'t Wapen van Bergen". Familie Hinze Amsterdam 5 Bjj particulieren. De heer en mevr. D. CrefeldAlkmaar 2 De heer J. Witpen Amsterdam 1 Hollftndsche maatschappij van Landbouw. Onze correspondent te Rustenburg schrjjft ons: Tot leden van de afdeeling Ursem en omstreken der Hollandsche Maatschappij van Landbouw zjjn gekozen de heeren H. Tujjn te Rustenburg en G. Nes en P. de Boer te Schermeer. Het aantal stukken en bescheiden hetwelk de secre taris de heer Napjus ontvangtwordt met de week grooter. Een berg ingekomen stukken moest in deze vergadering doorgezien worden. Eene beschrjjving omtrent hot phosphaatvoeder be nevens het oprichten van contröle stations voor zuivelbe reiding nam een groot deel van de discussie in beslag. Voor eene volgende bjjeenkomst werden aangehouden het plande gezamenljjke inkoop van stroo en de ingediende voorstelleneenjarige stierenkeuringen en het ontwerp eener veefokkerjj-vereeniging. Uit 0De Egnonden". Juist vóór Egmond-Boever kermis brak er een brand uit te Egmond-Binnen. Ongeveer 11 uur stond plotseling de boerenhoeve van Baltus in volle vlam. Niets is gered kunnen worden zoodat de reeds opgeborgen"oogst van vetzaad en hooi mede verbrandde. De rest was gelukkig verzekerd. Het was eoa groot geluk, dat er niet zoo heel veel wind was, anders had het geheele dorp Egmond- binnen wel kannen verbranden. De brandspuit toch, waarvan men aanvankeljjk niet eens wist, waar ze stond het eene jaar resideert ze in Egmond-binnen, het andere te Egmond a/d Hoef kon bjj gebrek aan water niet in werking gebracht worden. Een belendend schuurtje heeft men zelfs gebluscht met ier 1 Het wordt hoog tjjd, dat in dezen wantoestand omtrent de brandweer voorzien wordt. „Eén ongeluk komt zelden alleen" zegt de volksmond. Welnu, voor de zooveelete maal heeft zich deze macht spreuk weer eens bewaarheid. Toen n.l. voorgenoemde brand zoo plotseling uitbrak, haastte zich de heer W. Butter van Egmond a/d Hoef per fiets ter plaatse te komen. In de »Broeke-akkers" kwam hjj echter in botsing met een anderen fietsrjjder, welke aanrjjding zoo ernstig was, dat hjj bewusteloos bleef liggen. Naar dokter Fischer gebracht, constateerde deze hersenschudding. Moest eenige dagen voor 't behoud van zjjn leven gevreesd worden, thans is gelukkig alle gevaar geweken. Naar men ons mededoelt, zjjn in de „Egmondsche Lunchroom" twee taarten gestolen. Het is te hopen, dat dergeljjke grap-diefstallen niet meer plaats hebben. Dinsdag 1.1. vierde de Zeer Earw. Heer Loojjaard pastoor der Egmondenzjjn veertigjarig priesterschap. Do parochie had dezen gedenkdag tot een waren feestdag gemaakt. Maandagavond werd hjj aan de »Witte Leu- ninkjes" afgehaald door een stoet van 75 ruiters en de harmonie «Lamoraal van Egmond". De stoet trok door alle deelen der parochie, die algemeen vlagde. Het was een ware zegetocht. Dinsdag hield onder de solemneele hoogmis de Eerw. heer Binnewirtz de feestredewelke vol gloed den lof verkondigde van den jubilaris. Na de mis zong het zangkoor een toepasselijk feestlied. De receptie van 1—3 uur was zeer, zeer drukbezocht en alleraardigst zongen ten 4 ure de schoolkinderen den jubilaris eenige liederen toe. Ten 6 nre bracht de har monie eene serenade en ten half negen werd er voor de pastorie vuurwerk afgestoken, dat zeer veel publiek lokte. Als we nu ten slotte nog vermelden dat de kerk zeer smaakvol en artistiek versierd was en de armen van alle gezindten ruim door den jubilaris waren bedacht, hebben wc in korte trekken dit grootsche feest medegedeeld dat vol enthousiasme voor den beminden herder is gevierd. Bezoek aan het Engelsche Eskader te IJnulden. Negen uur 'g morgens met de stoomboot »Wilhelmina Catharina" uit Alkmaar naar IJmuiden. In het Noordzee-kanaal krioelt 't van stoom booten. Van Amsterdam een geheele vloot: stoombooten, sleepbooten, zeil- en motorjachten, voor het meerendeel versierd met vlaggen. Het is of overal de kreet weerklon ken heeft: «Op naar IJmuiden!" Tegen half twaalf passeert ons de groote Zuiderzee- stoomer »Burgemeester van Marie", van de lijn Amster damDeventer, geheel vol. Vlak achter deze zjjn nog een half dozjjn, allen vol. Het wordt een snelheids- wedstrjjd, niet zonder gevaren, want voorbjj de voetbrug bjj Velsen komt het tot een geduchte botsing tusschen de »Prins Hendrik" uit Zaandam en de «Landsmeer", waarbjj de eerste door de «Landsmeer" tegen een groote aak wordt gedrukt zoodat zij het moest opgeven. Duizenden bezoekers waren in IJmuiden. Behalve de tallooze booten, die uit Amsterdam, Haarlem, Rotterdam enz. enz. geheele ladingen aanbrachten, kwam van het station een ware menschenstroomlangs den weg vlogen fietsers en automobielen in razende vaart! Binnen de sluizen liggen een tweetal torpedo-booten, de «Arab" en de «Mermaid" en een zevental torpedo vernielers: Kennet, Blackwater, Ostrich, Ribble, Tevist, Race Horse en Waven ey. Het verschil in uiterljjk valt op een afstand gezien niet zeer in 't oog De torpedobooten zjjn kleiner en hebben een anders gevormden voorsteven. Allen zjjn zwart van kleur en dragen 2, 3, soms vier schoorsteenen, en twee masten met ra's en gaffel, waarvan behalve seinvlaggen overal de Engelsche wimpel wappert wit met rood kruis; de «Race Horse" draagt boven den wimpel een wit paardje. Alle schepen hebben op het vödrdek een commando toren, waarop kompas, groote scheepsroeper en lantaarns. Hiervóór bevindt, zich meestal de lantaarn voor het zoeklicht, een heel wjjde, korte bus met groote lenzen. De meesten hebben een zestal kanonnen aan boord. Torpedo-vernielers zoowel als torpedo-booten bezitten twee torpedo-lanceerbuizen. Er bevinden zich slechts twee torpedo's aan boord, die in de buizen liggenbinnen enkele seconden kan zoodoende een torpedo worden weggeschoten. In de voorzjj van het schip bevindt zich het matrozen- verbljjf. Luxe vindt men hier beslist niet; langs den wand een paar houten britsen, tevens doksels van de matrozen-kisten, aan de zoldering de krammen voor de hangmattendeze worden overdag opgerold en in een daarvoor bestemde ruimte gesloten. Achterin bevindt zich een wapenruimte en een offi ciershut. In deze hut is alles wat comfort biedt ver- eenigd in een beperkte ruimte. Do binnenwanden zpn bjj deze booten niet bedekt. Men heeft natuurlijk vaa elk plekje gebruik gemaakt. Zoo is de zoldering in het matrozenverbljjf overal bedekt methoofddeksels (de Engelsche matrozen dragen ook hoedon). In de wapenruimte achter de,officiershut is de zoldering bedekt met scheepssabels. Hier staan ook een twaalftal scheeps- geweren met bajonetten. In het matrozen-verbljjf hangt het programma van den tocht. Op voor- en achterdek staat een torpedo-lanceerbuis. Op het achterdek bevinden zich de stuurraderen, kompas huisje, lantaarn en gehoorbuizen naar de matrozen- en commandantsbut. De toegangen naar het ruim zjjn allen bedekt met een deksel dat waterdicht sluitevenzoo zjjn do verschillende compartimenten door waterdichte schotten gescheiden. De torpedobooten en vernielers loopen met een snelheid van 20 Mjjl per uur, dat is minder dan vroeger. Dit houdt verband met het z.g. veiligheids-coëfficient. Men tracht aan de booten een zeer groote snelheid te geven en bouwt ze daarom zoo licht mogeljjkgroote zwaarte tracht men door meerdere lengte te verhelpen. Alle platen, spanten enz., zjjn natuurlijk zoo dun mogeljjk. Dat er terwille van de snelheid te veel werd opgeofferd had indertjjd de ongelukken met «Cobra" en «Viper" ten gevolge. Nu heeft men hierin eenige verbetering gebracht. Deze booten zpn van hetzelfde model als de Japansche, die in den Russisch-Japanschen oorlog zoo goede diensten bewijzen. Men maakt het den hongerigen zeer gemakkeljjk overal, tot zelfs op da commandobrug hangen stukken vleesch en spek. Op enkele booten bevinden zich, behalve de sloepen in de davids, nog een viertal opgevouwen sloepen. Elke boot is bemand met 70 80 koppen (de «Waverney" 78). Aau de buitenzjjde van de sluizen ligt, behalve drie groote torpedo-vernielers, de «Sapphire," een 3e klas kruiser, met den commandant van de torpedo-vloot aan boord, den schout-bjj-nacht, Alfred L. Winslow. De overige schepen liggen buiten de pierenmen heeft de kruiser denkeljjk hier geplaatst om kjjkgragen in de gelegenheid te stellen hun nieuwsgierigheid te bevredigen. Door houten noodsteigers kan iedereen op de torpedobooten komen; wil men echter de «Sapphire" bezoeken, dan moet men een sloep nemen. Is het bezoek op de torpedo booten tamelijk grootop den kruiser is het geweldig, «Stap opStap op Eén dubbeltje maarklinken een twintigtal stemmen en men loopt storm 1 Twaalf sloepen brengen volle ladingen naar de scheepstrap. Hier is het gedrang vreeseljjk, waar plaats is voor één sloep, hoogstens twee, botsen er nu twaalf tegen elkaar. Op de trap zelf niet minder gedrang. Waar op één trede Blechts plaats is voor één tnensch, dringen nu twee of drie tegen elkaar. «Ik val I Ik valOntzetting, dames gillen, heeren worden bleek. Een dikke beer stapt mis van de trap, valt, valt in een sloep. Zoo gaat het steeds door', den geheelen middag. Aan boord behalve de matrozen Duitschers, een enkele Franschman, een enkele Engelsch- man, die zjjn landgenooten de hand komt drukken, de i rest Nederlanders. Op de trappen overal dezelfde drukte. Op het dek heele groepjes menschen om een landsman, die tegen een Engelsch man, zpn mondjevol Engelsch staat uit te kramen, Op het achterdek een leuk tooneeltjeEen achttal matrozen dansen bjj do muziek van een harmonica het duurt niet lang of dames dansen mee. «Och, het zjjn toch maar vreemdea De «Sapphire" is 350 man sterk en heeft behalve het gewone scheepsgeschut ook een revolverkanon, waarmede men 500 schoten in de minuut kan doen. De groote oorlogscchepen zijn in tegenstelling met de zwartgeschilderde torpedo-vernielers en booten, grijs ge schilderd. «De «Sapphire" moet een lengte hebben van 110 yards, draagt drie pp pen en twee masten met ra's en gaffel' ongeveer twintig stukken geschat en behalve een stoom- sloep een half dozjjn gewone sloepen. Op den weg naar het zuideljjk havenhoofd gingen een groote massa menschen, veel dames in lichte zomer- toiletjes, o.a. een aantal badgasten uit Egmond. De kooplieden, die hier hun tenten opsloegen en hun karren plaatsten, maakten goede zaken bier, chooolade en voor al appelen, peren en pruimen vonden ruim aftrek. In zee. De wind buldert zeker ergens anders, de engeltjes blazen matig van uit het Noord-Oosten, haar wangen blazen ze zeker niet bol. Een dozjjn booten gaan elk uur naar buiten om nieuwsgierigen, die de vloot van dichterbjj wenschen te zien, daartoe in de gelegenheid te stellen. Honderden maken van de gelegenheid gebruik en schuwen de hooge prjjzen niet, de zee nog minder. Enfin, we zjjn immers een volk van de zee bjj uit nemendheid 1 De zee is buitengewoon stil, en in de groote booten zpn de schommelingen nihil, dus de vrees voor zeeziekte kan men gemakkelijk overwinnen. De indruk, dien deze machtige vloot maakt, is niet zoo overweldigend als velen zouden vermoeden. Heel rustig liggen de grijze zeekasteelen op het stille water. Dicht bp de Noordpier ligt het Nederlandsche pantser schip «Evertsen", voerende de Nederlandsche vlag. Dit schip is groot 3520 ton, telt een bemanning van drie honderd koppeD, voert drie kanonnon van 21 cM., twee van 15 cM. en 14 kleinere stukken geschat. Drie tor pedo-lanceerbuizen zjjn boven de waterljjn aanwezig. Het schip wordt gecommandeerd door den kapitein ter zee P. O. Swaan. In den mast hangen de toestellen voor draadlooze telegrafie (Telefunken-system). Naast het moderne gepantserde 21 cM. kanon op de voorplecht van de «Evertsen" liggen nog de beide oude bronzen voorladers, die zullen worden opgesteld bjj het standbeeld van De Ruyter in Vlissingen. Men kan zich nauwelijks voorstellen, dat vroeger groote oorlogsschepen niet minder dan 90 tot 150 vuurmonden telden De Evertsen werd gebouwd in 1894, is dus bjj de meeste Engelsche schepen vergeleken reeds oud. Ons oorlogsschip geeft van uit zee gezien een heel aar- digen indruk. De romp grpswit met zwarten band boven om den schoorsteen en roode kielljjn, en daarachter de geel met groene kustijjn. Vanaf de schepen ziet men heel duidelijk Zandvoort liggen. Op ongeveer 650 Meter van de kust liggen, buiten de Noorderpier, 9 slagschepen in twee rijen. Allen hebben twee schoorsteenen en twee masten, hier en daar met 8einvlaggingde lijnen steken als spinrag af tegen de lucht. Links en rechts steken uit de geschutpoorten de ge duchte kanonnen. Een dozjjn sloepen behalve twee stoomsloepen hangen in de davids. De batterpen zpn van boven ook gepantserd met dikke stalen platen. Be halve de eommandotoren heeft elk schip nog boven het gewone dek een tweede, soms een derde. Bjj een tweetal der schepen kon men de opgerolde netten zien hangen, die gebruikt worden tegen de tor pedo's het eenige wapen dezer groote reuzen, tegen deze steenen uit Davids slingerWanneer men deze stalen kolossen ziet, kan men zich niet voorstellen, dat het machinetje, dat men zag in de lanceerbuis van de torpedoboot, waarvan de diameter geen drie decimeter is, zoo'n geduchte uitwerking kan hebben op deze reuzen. Het admiraalschip de «Exmouth", gebouwd in 1901, ligt het meest zuideljjk. Dit schip heeft 4 schoor steenen. Van den gaffel waait do Engelsche admirali- teitsvlag. Buiten de Zuidpier liggen behalve de «Exn outh" de gepantserde kruisers eerste klasse: «Antrim" (1903) «Donegal" (1902) «Mommouth" (1901) «GoodHope" (1901) en de kruisers 2-klasse «Dido" (1896) en «Juno" (1895). Da «Good Hope" telt ook vier schoorsteenen en heeft twee batterjjen boven elkaar. De «Dido" heeft om den grjjzen schoorsteen een rooden band. De bezoekers kunnen zich al heel moeiljjk voorstellen, dat daar de macht, de kracht en de hoop van een groot rgk liggen. Nu slapen ze maar als eens die reuzen en dwergen ontwaken wee dan het rjjk dat deze tot vjjanden heeft Barddraverij te Purmerend. Gisteren werd te Purmerend door, de Parmerender Harddraverij-vereeniging de aangekondigde ringrjjderjj en internationale harddraverij gehouden. De ringrjjderjj werd 's morgens om elf uur rond de Veemarkt gehouden, waaraan 11 paarden en paren deel namen. Er werd gereden in serieën, ieder van 4 ritten. Om ruim twaalf uur was de uitslag als volgt: le prjjs Jb. Blokker, van Wjjde Wormer, met dame; 2e pr. K. Jonk, van Purmerland, met dame; 3e pr. C. Schreuder, van Wate'rgang, met dame; 4e pr. D. Box, van Schouw, met dame. De prjjzen bestonden uit kunstvoorwerpen, voor heer en dame afzonderlijk. 's Namiddags twee uur nam de harddraverij een aan vang. Ze werd op den Purmer-steenweg gehouden. Baan- lengte 300 M. Aantal deelnemende paarden 10. Dit volksfeest werd door honderden belangstellenden, ook voornameljjk uit de omliggende gemeenten bjjgewoond, Door de vele spannende ritten was 't ruim zeven uur. eer de beslissing was gevallen. De uitslag is als volgt:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 2