Al) V RT"EN"tIËNT" Valk*s Zeeuwsch Gezond. IToedzaam. STADSNIEUWS. PERSONALIA. LAATSTE BERICHTEN. INGEZONDEN STUKKEN. BEURSBERICHTEN* MARKTBERICHTEN. Ie prjjs, f 200, J. Enting, van Loppersam, met Sad or II, berijder de eigenaar. 2e prjjs, 1100, 6. J. de Goede, Parmer, met Phyllis, berjjder P. Kont. 3e prjjs, f 50, J. Koster, van Heemstede, met Dawnlight, berijder J. Koster Jz. 4e prgs, f 25, J. de Goede, Beemster, met Fannie, be rjjder G. de Goede. Het Stedeljjk Muziekkorps, directeur de heer J. P. Groot, luisterde het (eest op. Door dit korps werd ook van 6 tot 8 uur een volksconcert gegeven op 't Slotplein. Na afloop der harddraverij werden in 't Heerenloge ment de prijzen uitgereikt met gepaste toespraken van den voorzitter, den heer H. Lau. Ongeveer 9 uur werd een prachtig vuurwerk, vervaar digd door de Nederlandsche Pyrotechnische Fabriek te Utreoht, afgestoken op een stuk land aan den Purmer- steenweg, waarbjj duizenden tegenwoordig waren. den aarts-Oplichter. Tegen den 23-jarigen J. S., een persoon van goeden huize, werd gisteren door het M. bjj de rechtbank te Amsterdam gerequireerd 2 jaar gevangenisstraf wegens oplichterij en het verduisteren van een rjjwiel, dat hij verkooht voor f20. De officier deelde in zjjn requisitoir mee, dat beklaagde zich reeds had schuldig gemaakt aan ettelijke verduiste ringen en aan feiten van flesschentrekkerjj en oplichting. Hg zal voor dergelgke leiten nog moeten terechtstaan te Zwolle, Alkmaar en Breda, en in het geheel heeft hij reeds 5 jaar gevangenisstraf ondergaan. Mr. D. E. Lioni vulde als toegevoegd verdediger het door het O. M. opgesomde ljjstje nog aan door mee te deelen, dat beklaagde ook nog te Haarlem en te 's-Gra- venhage zal moeten terechtstaan. Toen beklaagde indertjjd 2 jaar en 6 maanden gevangenisstraf had ondergaan, kreeg hg een betrekking als ambtenaar bij de Rijksver zekeringsbank en verloofde hij zich. Doch zjjn verleden werd bekend, zjjn betrekking raakte hjj kwijt, en het engagement ging af. Daarop kocht hjj een pistool en wilde zjjn gewezen meisje doodschieten. Doch het goede in hem had de bovenhand, en hjj begaf zich naar het huis van bewaring, waar hjj den rechter-commissaris zjjn voornemen mede deelde. Op grond van een en ander concludeerde de verdediger tot het bevelen van een onderzoek naar be- klaagde's geestvermogens, alvorens de rechtbank uitspraak zou doen. De rechtbank besliste, dat er geen termen aanwezig waren om dit verzoek in te willigen, en daarna stond beklaagde weer terecht voor een geval van valschheid in geschrifte. Voor dit feit werd gevorderd I jaar gevan genisstraf. Uitspraak over 14 dagen. Typhus. Te West-Graltdjjk heeft zich een geval van typhus voorgedaan. Hel de-ontginning. Met de ontginning der heidevelden, die eigendom zijn van Prins Hendrik, wordt gestadig voortgegaan. Maandagmiddag, te ongeveer 3 uur, werd in het Meer- velderbosch, bjj Kootwjjk, een uitgestrekt veld afgebrand. Zoo had dit ook de vorige week plaats onder Apel doorn, in de buurtschap Berghuis, op een terrein, waarop tal van heuvels, hetgeen een zeer mooi gezicht opleverde. Zwemmen. Den 19den Augustus houdt de zwemvereeniging te Schagen des namiddags om 4 uur een zwemwedstrijd onder hare 80 leden, waarvoor een verguld zilveren, een zilveren en een bronzen medaille als prijzen worden be schikbaar gesteld. Voor de niet-zwemmers onder de leden wordt een loopwedstrijd in het water uitgeschreven om kunstvoorwerpen als prjjzen. Uit den stand van het Internationaal Kegelconconrs te Nijmegen op Donderdag bljjkt o.a., dat in den Perso- neelen wedstrjjd tot dusverre het hoogste aantal punten (42) word behaald door onzen stadgenoot, den heer W. Th. Matthjjsen. Over Alkmaar In een Deenseh blad. De Deensche schrijver Carl Thalbitzer heeft aan een verslaggever van Politiken 't een en ander verteld van het Deensch-Engelsch-Nederlandsche samenzijn hier te lande. Over het algemeen vond Thalbitzer zulke bijeen komsten uitstekend. Men leert elkaar beter verstaan en maakt kennis met een andere beschaving dan die van bet eigen land. En hjj was uit over de onvangst hier. „Ik wil u meteen zeggen", lezen wjj, „dat wjj zoo goed behandeld zijn als geen vreemdeling ooit hier in Kopen hagen behandeld wordt." Verder heet 't: "Wij hebben veel interessante voordrachten over bouwkunde en kunst gehoord. Een Amsterdamsche redacteur sprak den eenen dag over koloniën, een anderen dag (een ander) over de diamantsljjperjj, en ds. Hugenholtz hield een interessante rede over Spinoza." Hothad hem bg het bezoek aan Alkmaar getroffen, dat van den toren het Deensche volkslied werd gespeeld. Hjj kon niet anders zeggen dan dat zjj van de reis veel geleerd hadden. Benoeming van tijdelijke leeraren aan de Burgeravondschool en vaststelling hunner jaarwedden. Voor den cursus 1905/6 zal de Raad wederom moeten overgaan tot de benoeming van tijdelijke leeraren aan de Burgeravondschool. De Commissie van Toezicht op /r t baar onderwijs heeft B. en W. bij schrijven van 15 Juli 1.1. No. 319 medegedeeld, dat zij eene her benoeming van de leeraren, die voor den cursus 1904/5 waren aangesteld, zeer ondersteunt. Voor zooveel de hierbedoelde leeraren tot het geven van het hun opge dragen onderwijs aan deze inrichting bevoegd zijn, t.w. de heeren P. Nooteboom, F. J. Aukes en K. Boot, hebben B. en W. ingevolge art. 29 der Wethet gevoelen ge vraagd van den Inspecteur M. O., die hun onder dag- leekenmg van 20 Juli 1.1. No. 78b heeft bericht, dat tegen eene nieuwe benoeming bij hem geen bezwaar bestaat. Ten aanzien der tijdelijke leeraren, die voor het door hen te geven onderwijs geene wettelijke bevoegdheid bezitten, zijnde de heeren P. H. Brunsmann, H. Bok horst, H. van den Hoff, M. Koopman, M. Vasbinder, A. a Gr00t en A-. "F. Caspers, hebben B. en W, aan den Minister van Binnenlandsche Zaken gevraagd of lorlLfi i'nieene tijddlijke benoeming voor den cursus lJUo/o zal kunnen worden berust, waarop onder dag teekening van 27 Juli 1.1. No. 5751 een bevestigend ant woord is ontvangen. Alzoo stellen 13. en W. den Raad voor: te benoemen tot tijdelijk leeraar aan de Burgeravond school voor den cursus 1905/1906 voor het geven van onderwijs in Lijn- en vakteekenen, T^®er Nooteboomop eene belooning van f 600 Wiskunde en Ned. taal, den heer F. J. Aukes, d K. Boot, Vakteekenen, den heer P. H. Brunsmann, H. Bokhorst, H. van den Hoff, M. Vasbinder, M. Koopman, Handteekenen, en heer A. A. de Groot, s 250, 250, 400, 400, v 400, 400, 400, 450, Werktuigk. teekenen en stoomwerktuigkunde, den heer A. J. Caspers, op eene belooning van f 400. Vaste jaarljjksche toelage uit de gemeentekas. Mevrouw de Wed. S. Kenens, geb. de Weerd, heeft zich bij adres d.d. 15 Juli 1.1. tot den Raad|gewend met het verzoek haar een vaste jaarlijksche toelage uit de gemeentekas toe te kennen. Bedoeld adres werd om bericht en raad in handen van B. en W. gesteld. Daaraan voldoende brengen zij in herinnering, dat meermalen, het laatst bij Raadsbesluit van 29JMaart 1.1. No. 7, ten aanzien van Mevr. de Wed. A. P. Zeilmaker, dergelijke verzoeken zijn afgewezen. Ook thans zal, naar het B. en W. wil voorkomen, de Raad niet anders kunnen handelen. Immers werd het verzoekjingewilligd, dan zou men billijkheidshalve aan de weduwen van andere vroe gere gemeenteambtenaren die overleden zijn, eene der gelijke toelage, desgevraagd, niet kunnen onthouden. B. en W. stellen dan ook voor afwijzend op het ver zoek te beschikken. Toezicht op het liandwerk-onderwijs. Ingevolge art. 6 der Verordening, regelende de sa menstelling en inrichting der plaatselijke commissie van toezicht op het lager onderwijs, zooals die is vastgesteld bij raadsbesluit van 6 Augustus 1890 (Gemeenteblad No. 28) en gewijzigd bij raadsbesluiten van 13 October 1897 en 8 Februari 1905, (Gemeentebladen Nrs. 72 en 182), heeft die commissie bij schrijven van 29 Juli 1.1. een aanbeveling ingezonden, ter benoeming van een lid der dames-commissie van bijstand voor het toezicht op het onderwijs in de handwerken, luidende als volgt 1. Mevrouw H. van Delden— Kronenberg. 21- A. Buekers Lingbeek. Daar B. en W. geen gebruik wenschen te maken van de hun toegekende bevoegdheid om aan deze aanbeve lingen nog twee personen toe te voegen, geven zij den Raad in overweging uit dat dubbeltal eene keuze te doen. Regeling der rechtspositie van de werklieden, In dienst der gemeente Alkmaar. B. en W. doen den Raad mededeeling van: a. eenige amendementen van den heer M. Uitenbosch op de ontwerp-verordening, regelende de rechtspositie van de werklieden in dienst der gemeente Alkmaar. b. een onder dagteekening van 10 Augustus 1.1. in gekomen adres van de afdeeling Alkmaar van den Nederlandschen Bond van Gemeentewerklieden, ver gezeld van eene toelichtende memorie, naar aanleiding van dezelfde ontwerp-verordening. c. een onder dagteekening van 14 Augustus inge komen adres van werklieden, werkzaam bij diverse takken van gemeentedienst, eveneens naar aanleiding van dezelfde ontwerp-verordening. A. Amendementen van den heer Uitenbosch. Aan Art. 2 toe te voegen een vijfde lid: Na twee jaar als tijdelijk werkman in dienst te zijn geweest, wordt men, behoudens 't bepaalde bij sub 3 van de voorgaande zinsnede, als vast aangesteld. Art. 4. 2e alinea te doen aanvangen Werklieden, 12 en hooger loon verdienende, mogen geen loonarbeid voor, enz. Na Art. 5 alinea 3 te laten volgen Deze voorschriften worden door B. en W. vastgesteld en mogen niet in strijd zijn met dit reglement. Art, 6 3e alinea aan te vullen met„of op't scheids gerecht". Art. 7. Op de le alinea te laten volgen Hiervan is uitgezonderd het verrichten van arbeid, niet direct tot den arbeid van gemeente-werklieden behoorende of niet direct gemeentewerk betreffende. Art. 8. In de 2e alinea het cijfer 10*/2 te wijzigen in: 10, en een 3e alinea toe te voegen luidende: Voor stokers en machinisten der gasfabriek is de werktijd niet langer dan 8 uur. Art. 9. De 3e alinea geheel te schrappen. Art. 10, onder lid b: voor 50te lezen 100°/0. Art. 13. Hieraan toe te voegen Van niet gevraagd ontslag kan de werkman in beroep komen bij het in art. 23 genoemde scheidsgerecht. Art. 14. Aan dit art. toe te voegen Besturen van organisaties worden eveneens in de gelegenheid gesteld de belangen der leden te bespreken. Art. 18 te lezen Indien de ziekte langer dan 6 maanden duurt, kan de uitbetaling van ziekengeld slechts met goedkeuring van den gemeenteraad plaats hebben. Art. 20. Tusschen de woorden „de wapenen" en „loon uitgekeerd" te zetten „het volle", ter vervanging van de woorden50°/o van höt hun toegekende. Art. 21. In dit artikel letter b te laten vervallen. In te lasschen een nieuw artikel Overlijdt een werkman zonder achterlating van eene weduwe of kinderen jonger dan 18 jaren, dan wordt aan de rechthebbenden het loon uitbetaald tot en met den dag van het overlijden. Overlijdt een werkman met achterlating van eene weduwe of van kinderen jonger dan 18 jaren, dan wordt het loon uitbetaald: 1°. indien hij in vasten dienst was, tot en met zes weken na den dag van het overlijden 2°. indien hij in tijdelijken dienst was, tot en met 2 weken na den dag van het overlijden. Indien het overlijden recht geeft op eene uitkeering krachtens de Ongevallenwet 1901 wordt het loon uit betaald onder aftrek van bedoelde uitkeering. M. UITENBOSCH. Alkmaar, 8 Augustus 1905. B. Adres van de gemeente-werklieden. Geven met verschuldigden eerbied te kennen de on- dergeteekenden P. v. d. Mand en B. Koeman, vertegen woordigende de afd. Alkmaar van den Ned. Bond van Gemeentewerklieden, dat zij, hoewel met ingenomenheid kennis genomen hebbende van het ontwerp-reglement voor de werklieden in dienst der gemeente Alkmaar, toch de vrijheid nemen de aandacht van Uwen Raad te vestigen op enkele artikelen in dat reglement, die naar de meening van adressanten ot aanvulling of wijziging behoeven dat zij dit met vrijmoedigheid doen, waar gebleken is dat ook Uwe Raad het oordeel der werklieden wel wil hooren dat zij hieronder de vrijheid nemen de bepalingen, die fff aangevuld bf gewijzigd behooren te worden, met een korte toelichting Uwen Raad voor te leggen, met beleefd verzoek het daarheen te leiden, dat met onze opmerkingen rekening worde gehouden. Hetwelk doende, door de afd. Alkmaar van den Ned. Bond van gemeentewerklieden, P. YAN DER MAND,, Voorzitter. B. KOEMAN, Secretaris. De hierbij behoorende toelichting werd reeds in ons blad opgenomen. C. Adres van werklieden in dienst der gemeente Alkmaar. Geven met verschuldigden eerbied te> kennen, adres santen, werklieden in dienst der ge'meente Alkmaar. In hunne huishoudelijke vergadering, gehouden den 25 Juli 1905, gehoord de verschillende besprekingen omtrent de regeling der rechtspositie van de werklieden dezer gemeente, (waartoe door Uwen Raad aan ons zoo welwillend gelegenheid is gegeven) is besloten, Uwen Raad het volgende in overwoging te-geven, wenschende dat het Uwen Raad moge beliagenv over deze voor ons zoo belangrijke bepalingen goedgunstig te beschikken, daar waar het betreft de belangen van hen, die hunne krachten moeten wijden aan Uwe gemeente. Vraag 1. Daar volgens onze bescheiden meening eenige artikelen uit genoemd reglement in verbinding staan met de in Artikelen 3 en 5 genoemde bijzondere voorschriften en reglementen welke voor eiken tak van dienst afzonderlijk moeten dienen, geven adressanten Uwen Raad in overweging of het niet noodzakelijk is dat ook de bijzondere voorschriften welke voor ons zoo belangrijke bepalingen kunnen bevatten, aan ons open baar te maken, opdat wij in staat zullen zijn de zich daarin bevindende voor ons mogelijk bestaande bezwaren bij UweD Raad in te dienen. Vraag 2. Artikel 4 volgens reglement verbiedt ons allen loonarbeid, anders dan dien in dienst der Gemeente, tenzij met schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders. Toelichting. Hoewel wij gaarne met dit artikel zouden instemmenis het volgens onze bescheiden meening voor ons onaannemelijk, daar dientengevolge de loonen dan over het algemeen ontoereikend zul len zijn Ook de aanvrage om vergunning zou o. i. een groot bezwaar zijn, daar het meestal kleine stukjes werk zijn, welke een werkman in eigen tijd kan verrichten. Mocht uit dit artikel echter voortvloeien een loons- herziening, zoo dat adressanten voor de schade ten goede komen en zal dit artikel door ons gesteund worden door het genomen besluit te handhaven. Moge het Uwen Raad behagen het daarheen te leiden, dan stellen adressanten Uwen Raad eerbiedig voor een nienwe loonregeling „deze in overleg met de betrokken werklieden" vast te stellen, met een aanvangloon met periodieke verhooging. Hoewel een niet gering te scbatien werk, zou het volgens onze meening een goed en afdoend besluit zijn. Vraag 3. Artikel 12 volgens reglement. Bij dit Artikel in te lasschen De verlofdagen dienen voor ontspanning zoowel in als buiten de stad. T oelichting. Volgens onze bescheiden meening is riet elke werkman in staat zijn verlofdagen buiten de stad door te brengen, daar dit meestal met kosten gepaard gaat. Redenen waarom adressanten Uwen Raad eerbiedig verzoeken op deze vraag goedgunstig te be schikken ten einde bedoelde werklieden allen in de gelegenheid te stellen van deze gunst te genieten. Vraag 4. Artikel 13 volgens reglement. Bij dit artikel in te lasschende gevallen waarop dit Artikel van toepassing kan zjjn. Toelichting. Daar volgens onze bescheiden meening dit artikel niet geheel duidelijk is, daar het eervol ontslag toch dikwijls een straf zou zijn, geven adressanten Uwen Raad in overweging, de gevallen waarop dit Artikel van toepassing zou zijn in dit Artikel op te nemen. Mocht Uwe Raad zich hier niet mede kunnen ver eenigen, zoo verzoeken adressanten eerbiedig een voor hen duidelijker toelichting omtrent dit Artikel. Vraag 5. Artikel 21 volgens reglement. Waar staat inhouding van loon tot een bedrag van ten hoogste tweemaal het dagloon. Hiervoor te bepalen Schorsing tot ten hoogste twee dagen met verlies van loon. Toelichting. Volgens onze bescheiden meening is inhouding van loon tot ten hoogste een derde gedeelte van een weekloon reeds een zware straf. Redenen waarom adressanten Uwen Raad eerbiedig verzoeken het daarheen te leiden, daar volgens Artikel 21 (b) een dubbele straf zou zijn, en zijn doel „ver betering van het gedrag van den werkman", wel eens kon missen, daar het volgens onze bescheiden meening zeer grievend zou werken. Vraag 6. Daar het volgens onze bescheiden mee ning mogelijk is, wanneer dit werkliedenreglement wordt aangenomen het in de praktijk niet aan de eischen voldoet. Zoo stellen adressanten Uwen Raad eerbiedig voor dit besluit zoo te nemen, dat het reglement voor her ziening vatbaar is, waarvoor een termijn van driejaren voldoende zou zijn. Adressanten geven Uwen Raad te kennen dat deze besluiten zijn genomen met algemeene stemmen op hunne huishoudelijke vergadering van 8 Augustus en hopen dat dit schrijven bij Uwen Raad welwillend ingang vindt en wordt overwogen, opdat dit reglement mag d enen tot heil van den werkman, daar waar wij ons alleen aan dit reglement zullen moeten onderwerpen. 't Welk doende Voor de afdeeling Gemeente-werken M. JIMMINK Voorzitter. P. BAKKERSecretaris. Voor de afdeeling Plantsoenen, J. J. ERKAMP, N. P. ERKAMP. Voor de afdeeling Gemeente-reiniging D. ALBERS. Beroepenbij de Ned.-Herv. Gemeente te Beverwijk ds. W. Bax Jr. te Venhuizen. De bisschop van Haarlem heeft te Egmond aan Zee eene nienwe parochie opgericht onder dun titel van «Onze Lieve Vronw Onbevlekt Ontvangen*en daarvan als eerste pastoor benoemd den heer H. J. M. Pichot. In overleg met den heer Dr. L. T. C'. Scheg zuivel- consulent in Noord-Hollandzjjn op het drietal voor melkcontroleur aan de kaasfabriek en ->De Concurrent" en »Flevo«, te Anna Paulowna, »D» Hoop* en »De Raaf*, te Zjjpe en «Volharding*, te Wie'ringerwaard, ge plaatst de heeren A. A. van Bezooijen te Houtrijk en PolanenP. Kain Jr., te Dirkshorn en A. Slotman, te Bergum (Friesland). Tot directeur der Gymnastiek-Vereemgvng «Hercules* te Beemster, is benoemd de heer J. Ploedur, van De Rjjp. Een welkom uit eens naburige gemeente, aan het nn alle dageu verschijnend dagblad De Alkmaarsche Courant: Heden Donderdag 17 Aug. 1905 werd ons bet eerste dagblad van De Alkmaarsche bezorgd, wjj hopen dat het bij de verschillende lezers met bljjdsehap is ontvangen. Beleefde De Alkmaarsche Courant al een ruim honderd jarig bestaan, wjj gnnnen het als dagblad weer gaarne honderd jaar van bloei eu vooruitgang, voor de Courant, voor de stad Alkmaar en de haar omringende gemeenten. Dat De Alkmaarsche Courant, nn als dagblad, ons steeds van de binnen- en bnitenlandsche aangelegenheden op de hoogte zal houden, zijn wjj van verzekerd, door de ondervinding, welke wjj nu al eenigen tijd van de nieuwe Radactie hebben opgedaan. Ook op politiek gebied knnnen wij zeker rekenen, dat den lezers klare wijn zal worden geschonken. Dat het aantal harer abonnés en lezers, zoo wel buiten ais binnen het gebied der gemeente Alkmaar met het nn verscbjjnend dagblad, sterk moge vermeer deren en dat daarvan algemeene ontwik keling (waar voor du pers zoo uitmuntend de aangewezen weg is) het gevolg zal wezen voor Alkmaar en omstr eken Een getrouw lezer van buiten'. Het eskader te IJnniden. IJMUIDEN, 18 Augustus. Morgenochtend om 9 uur zal het Engelsche eskader het anker lichten om de oefenmgsreis naar de Oostzee voort te zetten. AMSTERDAM, 18 Augustus. De Telegraaf ontving hedenmorgen het volgende telegram nit IJmniden: Ondanks de ontzettendo drukte van gisteren heeft zich toch geen enkel incident voorgedaan. Om 3 uur hedenmiddag wordt door het muziekkorps van do vloot een concert gegeven op da remming van de onde sluizen. Vanavond zullen de groote slagschepen met hun zoeklichten werken en wordt vanwege de vloot een vuurwerk afgestoken op een der vischsteigers voor het ambtenaarsgebouw. De booten die bezoekers naar de vloot brengen maken goede zaken; reeds hedenmorgen vroeg lagen ze weer gereed, wachtend op de belangstellenden die nu reeds van alle kanten op IJmniden toestroom en. Men verwacht dan ook heden weer groote drukte. Er zijn gisteren door de IJmnidenaars goede zaken gemaakttot nog toe is geen enkele wanklank vernomen. Steun veor Gentsche stakers. AMSTERDAM, 18 Augustus. Het voorstel van het hoofdbestuur van den A!g. Ned. Diamantbewerkersbond om f 2500 te geven aan de stakende vlasbewerkers te Gent is aangenomen met 604 stemmen tegen 9 en één in blanco. De collecte heeft f 71.18* opgebracht. Ebl He Japansche Generaals en de vrede. LONDEN, 18 Augustus. Aan de Daily Telegraph wordt geseind uit Tokio, dat Zondag van maarschalk Oyama en al zjjn generaals een «gedenkschrift aan den Troon" is ontvangen; zij verklaren daarin dat hunne troepen niets liever begeergn dan den vjjand een ver nietigenden slag toe te brengen en dringen krachtig aan op het stellen van nog strenger voorwaarden. Uit Argentinië. BUENOS AYRES, 17 Augustus. De Kamer heeft het wetsontwerp tot conversie van de bnitenlandsche schuld aar genomen. AMSTERDAM. pCt 17 Aug. 18 Aug. O art Nederland, N. W. Schuld2 ditodito3 dito, Oblig3 Oostenrijk Obl. in pap. fl. 1000 Febr.-Aug. 5 dito, dito April-Oct.. 5 dito, Kronen 2000 bel.vrije(Kronenr.)Mei-Nov. 4 dito, dito 2000 bel.vrije(Kronenr.) Jan.-Juli 4 Portugal le ser. 3°/0 20-100 3 dito, 3e id. Amert. Schuld 3°/0 francs 500 4 Rusland, Iwang. Dombr. Oblig4* dito, Binnenlandsche 18944 dito, 1880 gecons. Z. R. 125-82513 Mei-Nov. 4 dito, 18891» A 2e ser. 1 Jan. 1 Apr. 1 Juli lOct. 4 dito, 1894, Donetz-Spoorw4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Mor.4 dito, Groote Spw. Oblig. 18614 dito, dito, Z. R. 500 1898.4 dito, Transc. Spw. Oblig. Z. R. 125/625. 3 dito, Zuid-W. Spw. Oblig. Z. R. 6254 dito, 18893 dito, in goud 1884, 13 Jan. 13 Juli...., 5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 Turkije, geprir. Conv. leening 1890...4 Recep. geünificeerde schuld fres. 500-25004 Ülgypte, Obl. leening 18764 iSenco, Obl. Binn. Seh. aflosb. oblig5 dito dito 1899 5 V euez aela Obligation 18814 N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbr.. 4 N. W. k Pac. Hyp. Pdbr Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand dito, Kon. Ned Mij. t. expl. petr. br.A. dito, Petr. Mij. Sumatra-Palembang A. dito, Aand. Ned. Ind.Expl.Mij Amerika, New Orleans Railw. C. Cert v gew. Aand- United States Steel Corp. Peru. Peruvian Corporation Cert v. Aand.., v. Pref. Aand. Nederland, Expl. St. Spw. Aand dito, Ncd. Centr. Spoorw. Aand. f 250 dito, N.-Brab. Boxtel.W. Aand. 1875/80 gest. Italië, Spoorwegleening 1887/89.3 dito, Zuid-Ital. Spoorweg-O'al3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland,Wladik. 1885 ik Z.R. 625 Oblig.... 4 i.merika, Atchison Topeka Cert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl4 Rock Island comp. Cert. v. gew. Aandeelen. dito, Denv. Rio Grande gew. Aand...... dito, Erie Spw. Mjj gew. Aandeelen dito, Illinois Cert. Aand dito, Kansas City South. Railw. Aand... dito, Miss. Kans. Texas Cer v. Aand.. dito, dito, le Hyp....Ï.....7..Ï 4 Norfolk Western Cert. v. gew. Aandeelen dito, Oregon Calif, goud le hyp5 dito, South. Pacific, gew. Aand dito, Southern Railway gew. Aand dito, Union Pac. Hoofd, C. v. A ünion Pac. Convert Gold. Bond4 dito Wabash Ct. r. pref. Aand Bederland, Stad Amsterdam f 1003 Hongarije, Theiss Loten4 Oostenrijk, Staatsl. I860.....5 ditodito 1864 Rusland Staataleening 1864 Loten,5 dito dito 1866. Dito5 Turkije Spoorwegleening 79i 92fs 94 101-& 101i 101 69i 651 85 80 71A: 841 95A 79a 94i 94f 101* 101^ lOlfï 69f 651 841 85 75^ 134* 356 18& 35ff 14-& 29 s 132| 89 fi 34ï% 35f 48 30 331 1011 85(1 103 67f 35f 135 J 1324® 44A 1091 307 84 71 84( 94 954 48* 49 95a 74^ 36-nr 14f 47A 95 134J 90J 89A 34A 34A 48 A 27J 32ft 86* 67 A 351 1351 133A 441 109" Medbmbuk, 17 Aug. Aardappelen. Groote muizen f 1.10 a 1.20, kleine id. f 0.— a 0.—, groote ronde f 0.— a 0.—kleine t 0.a 0.40, blauwe f 1.05 a 1.15. Aan- voer'567 manden of zakken, roodekool f 0.— a 0.— Schiedam, 17 Aug. Ruws spiritus f77/8, Moutwgn vast, Distillateurs f9,50, Beurseommissie f 9. Jecever f 13,50. Spoeling f 1,50, Amst. proef f Amsterdam 17 Aug. De prgzen dor Aardappelen svaron heden als volgt: Andgker muizen f 2.-— a 3.—, id. kleine f 1.40 a 1.60, id, blauwe f 2.15 a 2.40, Westlandsche Zand f 2.— a 2.50, id. kleine f 1.— a 1.50, Katwgker ronde f 1.40 a 2.— id. kleine f 1.80 a 2.-—, id. muizen f 1.80 a 2.Friesche muizen f 0.a 0.id. kleine f 0.a 0.—aO.id. Borgers f 1.60 a 1.75, Friesche Hamburgers f 2.20 a 3.20, id. blauwen f 2.20 a 2.40, Geld. Kralen f 0.— a 0.—. Malta Spring f 0.— a 0.— per kiio. IJ- polder blauwpitten f 0.— a 0.—, Hillegummer kralen f 4.25 a 0.Hillegummer graafjes f 3.50 a 0.— Aan voer 6 ladingen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 3