No. 107. Honderd en zevende jaargang. 4905. DAGBLAD VOOR AT.OTAABEN OMSTREKEN. VRIJDAG Prijs der gewone advertentiën 25 AUGUSTUS. BUITENLAND. BINNEN L AND~ Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaak f 0,80 franco door het geheele Ryk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij vh. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Algemeen Overzie ht. Gemengde Mededeelingen. Nieuwst ij dingen. URANT De vredes-onderhandelingen te Ports- month verkeeren in haar laatste stadium. Japan heeft wat losgelaten van zjjn eischen, Rusland heeft wat water in zjjn wjjn gedaan en de laatste moeilijkheden, die zjjn overgebleven, zullen Zaterdag, wanneer de afgevaardigden opnieuw bijeenkomen, ook wel uit den weg te ruimen zjjn. Wjj kennen nu nadere bijzonderheden omtrent de manier, waarop het gelukt is de donkere wolken, die zich aanvankeljjk boven de conferentie samenpakten uiteen te drjjven, Japan bljjktwat een handelaar of onderhandelaar kwaljjk euvel is te duiden aan het overvragen te zjjn geweest. En nu 't er toe komt laat het vallen de eischen tot uitlevering van de geïnterneerde oorlogsschepen en tot vermindering van de Russische zeemacht in Oost- Azië. Op één punt bljjft 't evenwel onverzettelijk het wil geld zien. Rusland heeft echter zijn afgezant uitgezonden met het consigneGeen voetbreed gronds en geen kopeke oorlogsschatting. Het afstappen van deze voorwaarde wordt in strjjd geacht met Rusland's eer. Eer wat is dat In het gewone leven mogen er somwijlen verschillen zjjn over de finessesmaar over hetgeen oneer is zijn toch de gevoelens nog al tamelgk eenstemmig. De eer is als een teerebloeiende jonk vrouw, tegenover wie de een wel iets verder durft gaan dan de ander maar allen zjjn zich toch welbewust wat tegenover het meiske niet is geoorloofd. Maar nu de eer van volken. Doet wat er in den laatsten tjjd omtrent Rusland is bekend geworden soms ook denken aan een ongerepte schoone met den blos der onschuld op de wangen. Rusland, waar door den huidigen ooi log het bederf van binnen en van buiten aan het licht is gekomen. Rusland, dat zjjn Israëlieten zoo wreedeljjk heeft mishandelddat inwandig verteerd wordt door bittere hartstochtendat biedt het jammerlgke tooneel van rjjke heerschers en arme verdrukten. Rusland dat zjjn vloot in den slag bjj Tsoesjima zag ten onder gaan, mede doordat sommige projectielen met zand in plaats van met kruit waren gevuld en vele kanonnen onbruikbaar waren gemaakt. Rusland, dat nog altjjd beschikt over een groote mate van intrinsieke kracht, dat nog een groote rol heeft te vervullen, maar dat zuivering zoo hoog van noode heeft, dat wellicht juist door den oorlog er een eer in zal eaan stellen om te doen verdwjjnen, wat nu maar al te veel gelijkt op de gepleisterde graven. Wjj kunnen 't niet helpen maar 't ljjkt ons moeiljjk het gezicht in strakken plooi te houdenwanneer er gezegd wordt, dat Rusland's eer, na al wat er in don laatsten tjjd is gebeurd, nu niet gedoogt geld of grond af te slaan. Ons dunkt, aan die eer is in den laatsten tjjd wel op erger wjjze getorrd. Wat zullen de Japanners zeggen, wanneer zjj te Ports mouth onder elkaar zjjn, niet door anderen bespied Ter wille van den vrede, die ten slotte ook voor hun land noodzakelijk is, to meer, omdat, wanneer deze nu niet komt, gedurende onafzienbaren tjjd een aanzienlijk, sohatten-verlindend leger in Mantsjoerjje op de been zal moeten gehouden worden, ter wille van dien vrede sohgnen zjj te zjjn overeengekomen om Rusland, dat zjjn eer meent te kunnen redden, de behulpzame hand te bieden om te sauveeren wat in werkeljjkheid toch niets andors is dan schijn. President Roosevelt is hun daarbjj ter wille geweest en zoo is thans Sergius Witte gesteld voor dezen truc: Geen oorlogsschatting maar terugkoop door Rusland van een gedeelte van Saohalin, terwgl slechts het gedeelte dat vroeger Japanech was aan de Japanners terugkomt, wier geldeljjke vorderingen daarenboven zullen voldaan wordeu door de bedragen, die men van Rusland zal ont vangen voor het onderhoud der krijgsgevangenen en van China voor den torugkoop van den door Rusland afgc- stanen Oosterspoorweg. Dat gfzamenljjk bedrag heet on geveer te zullen overeenkomen met dat van Japans oor- logskoBten-vergoedings eisch. Voorden bewusten terugkoop van Sachalin zou Rusland ruim een milliard Hol- landsche guldens hebben te betalen 1 Er wordt verzekerd, dat men deze schikking in Rusland nog niet zoo onaannemelijk vindt. Witte was deze ver- mommrng der waarheid echter wat al te bar en hit heelt zich nret kunnen houden in zgn rol van de ware bedoeling met te begrjjpen: in een officieus communiqué wordt gezegd, dat hij Japans optreden in de quaestie van de schadeloos-stelling „kinderlgk" vindt. Doch geeft daartoe niet aanleiding de houding der Russen, die maar niet willen toegeven, dat de Japanners den oorlog hebben gewonnen, hoewel de feiten 't bewgzen Ja, er staat nog een machtig Russisch leger in Mantsjoerjje, doch op de conferentiën te Portsmouth heeft dit reeds rjjkeljjk diensten gedaan immers, de Japanners hebben er door begrepen dat het niet aan hen was vredesvoorwaarden voor te schrgven. E°r 't is droevig om te zien, hoe met dit een voudige, elementaire begrip wordt omgesprongen. Of is t soms eervol, dat waar het milliard voor Sachalin en de millioenen restitutie voor de verpleging der Rus sische krggsgevangenen en gewonden, nog niet vormen h!l.n ?a° be&6ert> men bet restant zal r a China, dat niet deelneemt aan de conferentie, dat dus ook geen gelegenheid heeft zich uit te spreken over de bepalingen omtrent den terugkoop van Mant- Bjoerge en van den Oosteispoorweg Valt zulk een houding binnen het kader der eer, de wereld zal er wel lijdelijk bg toezien, maar zg zal toch niet verzwjjgan, dat men hier te doen heeft met struikroovers-eer. orS ylJ&t gescha"el is er éÓD> en wel een zeer groot liohtpunter zullen nu eenmaal kronkelpaden nooditr zgn om te komen tot het groote doel: den vrede d i het verdere vermjjden van een menscheuslachting on groote schaal. En bjj al het weerzinwekkende, dat de berichten uit Portsmouth thans te lezen geven, is 't billjjk het streven naar dat schoone doel niet uit het oog te verliezen en aldus veel te vergoeljjken. Of er vrede komt met een oorlogsschatting, door Rasland te betalen, hoe dan ook bemanteld, dan wei dat de wapenen opnieuw zullen worden gehanteerd in allen gevalle zal Rusland geld no o- dig hebben. Het buitenland schjjnt den grooten slokop niet verder te willen helpen en de nieuwe binnenlandsche leening moet een geweldig fiasco hebben geleden. Nu gaat de fiscus loeren op de kloosters met hun onmetelijke rjjkdommen. Wanneer men mag gelooven wat daaromtrent gezegd wordt 't is echter niet zeker of men hier te doeu heeft met feiten dan wel met den zoo graag overdrjjvenden volksmond dan liggen hier schatten opgestapeld. Het Alexander Nefski-klooster te St. Petersburg b.v. zoo vinden wjj vermeld int aan gewone kerkeljjke ontvangsten 200,000 roebel; voorts aan fondsen voor kerkobouw, liefdadigheid, enz. 750,000 roebel, terwgl 500,000 roebel uit onroerend goed het anderhalf millioen bjjna vol maken. De prior van het klooster krjjgt behalve een vast salaris daaruit 65,000 roebel; de oeconoom van het klooster 20,000; de zeventig monniken tezamen 250,000. De rest wordt bg het kapitaal van het klooster gevoegd. Nog grootere inkomsten hebben het Nowode- witze klooster te Moskou en het klooster van de Grot te Kief. De kroon spant echter het Troize Sergej-klooster bjj Moskou, dat een kapitaal van drie milliard bezit. Hoe men 't echter zal aanleggen om een deel van deze gelden machtig te worden, wordt nog niet mee gedeeld. Overigens is dat ook wellicht onnoodig: wanneer de Gzar in Rusland iets wil, is immers thans nog niets onmogeljjk. De Duitsche Keizer heeft de eigenaardigheid, dat hj wel eens vergeet, dat de woorden van een machtig vorst zwaarder wegen dan die eens ondsrdaans, zoodat voor hem het wikken en wegen van elke toespraak gebiedend noodzakeijjk is. Hoe veel keer de monarch dat ook heeft ondervonden, hjj schjjnt 't maar niet goed te kunnen onthouden. Ook thans ervaart hjj ervan weer de gevolgen. Het Duitsche Katholieken-congres, te Straatsburg vergaderd, betoont zich nameljjk niet weinig teleurgesteld door het feit, dat Keizer Wilhelm het hem gezonden telegram van hulde door zjjn particulieren secretaris liet beantwoorden, terwgl hjj bjj het vorige Katholiekencongres, te Regensburg, zulk een telegram in eigen persooD opstelde. Dit geval wordt druk besproken. Men meent, dat de Keizer eenigszins verlegen is geweest door den nitbundigen lof, hem wegens zjjn redevoering te Guesen door de Katholieke pers toegezwaaid en dat hij daarom thans eenige terughoudendheid ten aanzien van zjjne Katholieke onderdanen niet ongepast heeft geacht. Welke conclnsiën de Katholieken uit de bedoelde redevoering trekken, beeft een der sprekers op het Congres getoond, toen hjj uitriep: »0, wjj zullen de te Gnesen gesproken woorden niet vergeten!" en daarop volgen liet, dat de toelating van de Jezuïeten nit'sKei zers woorden voortvloeide. De Pans heeft het Congres door zijnen secretaris kardinaal Merry del Val een telegram van dank doen terugzenden, dat geen bijzondere zinsnede bevatte. De stadhouder van Elzas-Lotharingen, prins Hohenlohe Lan- genburg had in zjjn telegram de woorden ingelasoht: «Zon der eendracht tusschen de afzonderlijke geloofsbelijdenissen kan Daitschland niet bloeien'', welke passage door de Congressisten luide werd toegejuicht. frankrijk 011 Marokko. In den gisteren ge houden Franschen kabinetsraad heeft Rouvier verslag gedaan van den staat der onderhandelingen betreffende de Marokkaansche conferentie. De Duitsche regeering heeft medegedeeld, dat zij weldra haar antwoord zou zenden op het program voor de conferentie. De kabi- netsraad keurde eenstemmig de lastgeving aan den Franschen gezant te Fez goed, zoo ook de maatregelen die noodig^ mochten blijken om snelle en volkomen genoegdoening te krijgen voor het gevangen nemen van een Algerijn op Marokkaansch grondgebied. De minister van buitonlgndscho zaken heeft reeds aan den vertegenwoordiger van Frankrijk in Marokko last gegeven, de onmiddellijke invrijheidstelling te eischen van den gevangen Algerijn Een militaire be tooging zal volgen, wanneer de eisch afgewezen wordt. Het geheele gezantschap zou tevens Marokko verlaten. E'-toestand in Rusland. Russische provin- ia e bladen, welke bijzonderheden mededeelen omtrent e omwentelingsbeweging in de Oostzee-provinciën, ve nalen o.a. dat in eene plaats de revolutionairen eene vergadering hielden in de Luthersche kerk, waar ruim- sc loots vodka (korenbrandewijn) werd gedronken en waar men oproerige liederen op het orgel speelde. De Doema van Moskou heeft eene motie aangenomen, waarin de hooge beteekenis van de instelling van een mjks-Doema, waardoor het volk tot medewerking aan den wetgevenden arbeid wordt opgeroepen, wordt er- kend, maar tevens de overtuiging wordt uitgesproken, dat de bedoelingen van den Keizer slechts verwezenlijkt kunnen worden door het verleenen van vrijheid van meening en van drukpers, van het recht van vergaderen en door het waarborgen van de persoonlijke onschend baarheid. De hervorming zou het land tot rust kunnen brengen mits zij op het algemeen kiesrecht werd ge grond. Deze motie zal ter kennis van den Keizer worden gebracht. De stijging der vleeschprjzon in Duitseli ft nd. Ook in Baden begint, wegens de buitengewone ®tijgln.g van den vleeschprijs, de protestbeweging tegen de sluiting der grens aanhangers te vinden. Te Karlsruhe is een groote volksvergadering gehouden, waarin vele ambachtslieden en kleine beambten tegenwoordig waren. Keil, lid van de Wurtembergsche Kamer, sprak in den breede tegen de Pruisisch-Duitsche oeconomische politiek en verlangde onverwjlde openstelling van de grenzen. Koning Edward te Mariënbad. De Koning van Engeland heeft in de badplaats Mariënbad veel last van het publiek, dat om hem te kunnen aangapen, zich niet stoort aan de meest elementaire voorschriften van het fatsoen. Als Z. M. wandelt, volgen hem een hoop leegloopers op den voet. Men vertrapt de plant soenen en rukt perken uit, om in 's Konings nabij heid te komen. Klachten en waarschuwingen van den burgemeester helpen niet veel. Men dacht eerst, dat de Koning over Parjs zou huiswaarts keeren om met President Loubet een ont moeting te hebben. Volgens berichten van jongeren datum echter keert Z. M. over Vlissingen terug, Duitschland's koloniale tobber ij en. Hoe strijdlustig de oproerige stammen in Duitsch-Oost- Afrika zijn, blijkt uit een telegram, dat de commandant van de »Bussard" den 22en zond en waarin gezegd wordt^Luitenant ter zee Paasche heeft den aanval van de Kitchi's op zijn lager den 19en en 20en met succes teruggeslagen. Hij meldt dat alles wel is en dat hij voortrukt noordelijk van Kowoni. De opstand heeft zich zuidelijk van Kilwa tot de Mbenkoesoe-rivier aan de grens van het Lindi-gebied uitgebreid." De zwarten hebben dus zelfs geen eerbied voor min of meer groote afdeelingen der Duitsche troepen, wanneer zij deze in het lager aanvallen. Dat de opstand zich zou uitbreiden, schrijft het Berl. Tageblatt, was te verwachten. De kenners der toestanden in dit koloniale gebied, te Hamburg, zien de toekomst donker in. De in Liwale vermoorde koopman Aimer was de vertegenwoordiger van de Hamburgsche firma Traum Stürken en Co., de grootste firma in caoutchouc-cultures. Of de plantages ook verwoest zijn, is niet bekend. Wanneer noordelijk ook de stam der Wahehe's in opstand komt, dan wordt een ware ramp voorzien. De Wahehe's zijn buitengewoon oorlogszuchtig en maakten het den Duitschers reeds meer lastig. Het Engelsche eskader. Behalve te Esbjerg, waar de Engelsche vloot voor anker heeft gelegen, zijn de officieren ook te Ribe, wat zuidelijker gelegen met ;eestdrift ontvangen. De correspondent van Politiken, ie er vooral niet tegen heeft dat men de Engelschen viert en de Kopenhagenaars aanspoort om zich in te span nen, opdat daar de ontvangst niet minder zij, vond de menschen te Ribe wel wat onderdanig. De burgemeester stond tegenover admiraal Wilson aldoor met den hoed in de hand, terwijl deze zich vergenoegde met een paar maal aan zijn pet te komen, en de goede Ribenaars stonden maar te buigen en hoerate roepen. Het kon voor geen koning erger zijn geweest. Woensdagmiddag om 4 uur is de vloot verder ge stoomd. Dinsdag kregen de torpedojagers, die ongeluks schepen van de Engelsche marine, het met den storm te kwaad. Toen de »Arab" de haven van Esbjerg uit voer, raakte zij aan den grond. Een andere torpedojager, die haar te hulp snelde, liep tegen den havendam en deukte haar boeg in. De »Arab" kwam eindelijk vlot door met volle kracht achteruit te stoomen, maar zij kon toen haar vaart niet bijtijds minderen en botste tegen een derde torpedojager aandie zware schade aan het roer kreeg. Een wachtschip sprong lek en moest dadelijk in het dok. De drie torpedojagers worden te Esbjerg hersteld. Een lunch, die gisteren op de drie Engelsche vlagschepen aan Denen aangeboden zou wor den, ging niet door, omdat men met den storm niet aan boord kon komen. Ardennen, hangt een groot rotsblok, dat het dorp geheel beheerscht. Dit is onverwacht onder groot geraas inge stort. V erscheidene stukken vielen op de woningen, beschadigden de daken, vielen er zelfs dwars door en brachten talrijke menschenlevens in gevaar. De bewo ners namen vol schrik de vlucht. Het ongeluk gebeurde des nachts. De materiëele schade is groot, doch persoon lijke ongelukken kwamen niet voor. Standbeelden te Parijs. Volgens Le Figaro heeft Parijs niet minder dan 106 standbeelden van menschen, die geleefd hebben. Daarbij zijn dus de beelden van de Vrijheid, de Republiek, enz. niet mee geteld. Er zijn onder die 106 twee Washingtons, twee Lafayette's, vier Jeanne d'Arcs en een Shakespeare. Maar geen Corneille, geen Racine, Chateaubriand, Flau bert Van de beelden zijn er tien te paard, 50 te voet, 19 zitten en 26 zijn borstbeelden. Toeters en Wagner-motieven. De Münchener Post schrijft, dat tegenwoordig de automo- b listen hunne toeters en signalen Wagner-motieven laten hooren. Zoo kon men bij den laatsten auto-wed strijd verschillende wagens opmerken, welke doormid del van Donners „Ruf" uit den „Gewitterzauber" in Rheingold „Heda, Hedo, Heda" voetgangers en rijtuigen tot uitwijken noopten. Mevrouw Cosima Wagner, spot het Duitsche blad, moet voornemens zijn tegen dit misbruik van de werken van haren echtgenoot te protesteeren. Een noodlottige vliege-beet. Maurice Blanchet, 23 jaren oud, een zeer oppassend jongmensch, zoon van een der chefs der groote papierfabriek te Rives, werd te Allivet sur Renage, waar hij met zijne ouders buiten was, vijf dagen geleden door een vlieg gestoken. Dinsdagavond is hij aan de gevolgen gestorven. De Spanjaarden gerechtvaardigd. Op de Philippijnen heeft de Amerikaansche minister van Oorlog Taft bij zijn onderzoeksreizen een staat van zaken aangetroffen, die hem, naar men verzekert, tot de slotsom hebben doen komen, dat de bevolking er voor negen tienden nog lang niet rijp is voor 't haar door President Koosevelt en 't Amerikaansche Congres toegedacht zelfbestuur. Ook heeft hij in zijne toespra ken tot de Philippijners hun onderwijs, orde en arbeid aangeprezen en de Amerikaansche Volksvertegenwoor diger Scott heeft in een toespraak te Ilo-Ilo op Panay verklaard, dat er ton minste nog vijftig cf honderd jaren zouden moeten voorbijgaan voor dat land genoeg ontwikkeld zou wezen om (als men dit van een land zeggen kan) op eigen beenen te staan. M. a. w. de Yankees zeggen nu precies hetzelfde wat de Spanjaarden vroeger altijd gezegd hebben. Alle overdrijving schaadt. In de Mün chener Med. Wochenschrift wordt de invloed van het wielrjjden op het hart besproken en aangetoond dat deze, bij eenige inspanning, spoedig nideelig wordt Het gevaar van wielrijden is, dat het meer van de krachten vergt dan loopen, maar de vermoeienis minder doet voelen. De pols versnelling herstelt zich na het rijden slechts langzaam en de verhooging van den bloedsdruk houdt lang aan. Vooral voor jongelieden van 14 tot 20 jaar, die dikwijls veel te hard rijden, kan dit gevaarlijk worden, omdat hun hart sterk groeit en de bloedsdruk toch reeds verhoogd is. Matig wielrijden, met een snelheid van hoogstens 15 KM. in het uur, kan echter het hart ten goede komen. De groote toe neming van het aantal hartziekten in het Duitsche leger moet voor een groot deel aan het overmatig wielrijden worden toegeschreven. De uitbreiding van het automobilisme. Een Amerikaansche godsdienstige vereeniging heeft 20 automobielen gekocht, die hun geestelijken in staat stellen in de verschillende deelen der Vereenigde Staten te gaan prediken, terwijl zij tegelijkertijd zeer aangename tochtjes maken. Een rotsblok naar beneden gestort. Boven Cauvère, ten zuid-westen van Givet, in de H. M. de Koningin, vergezeld van het dienstdoende gevolg, is gisteren te 11 uur van Het Loo in de resi- lentie aangekomen. Autoriteiten waren, naar H. M. had gewenscht, niet aan het Staatsspoor-station tegenwoordig zoodat H. M. dadelijk zich uit den trein door de Ko ninklijke wachtkamer naar het gesloten voor het sta tionsgebouw gereed staande hofrijtuig begaf, waarmede H. M., langs een talrijke menigte, bij het station en op straat verzameld, naar het Paleis reed, alwaar de Ko ningin mede door velen werd begroet. Betreffende het Koninklijk bezoek aan Vlissingen wordt gemeld, dat het Koninklijk Echtpaar en gevolg Dinsdagochtend per extra-trein aldaar aankomen; na een kort oponthoud op het station zullen H. M. en Z. IC. H. zich in gereedstaande hofrijtuigen naar de rotonde op den Noordzeeboulevard begeven. Aldaar houdt de Koningin eene toespraak tot de marine en zullen de kanonnen worden ingewijd. Na afloop dezer plechtigheid keert de stoet terug naar de ponton en zal het Ko ninklijk Echtpaar om 11 uur embarkeeren aan boord van het pantserdekschip Utrecht». De vloot vaart dan naar den Hoek van Holland, waar een extra-trein ge reed staat, die het Koninklijk Echtpaar weder naar Het Loo zal brengen. Bjj de herstemming voor een lid van den Gemeen teraad van den Helder (district I) is gekozen de heer M. C. Koch (lib.) met 336 stemmen, tegen 304 op den heer M. de Waard (chr.-dem.). Naar aanleiding van de circulaire, door den minister van Marine aan de hoofden der scholen toegezonden en waarin de minister hun verzoekt den kinderen aan te raden dienst te nemen bij de marine, heeft het Lan delijk Comité der Intern. Anti Militaristische Vereeniging een circulaire gericht aan de hoofden en het personeel der lagere scholen, waarin wordt aangedrongen niet aan het verzoek van den minister te voldoen. Tram Wleringen-Sohagen. Men schrjjft ons Nog f 40,000, maar waarom, zoo vraagt men zich te Kolhorn af, niet beproefd de richtirg polder Waard Kolhorn Jnist daar is de tram noodig, kan exploitatie voor- deelig zjjn, en 't geld is daar toch zeker wal te vinden Aansluitende op de ljju halte B irsingerhorn, zouden de kosten niet grooter zjjn. Men ducht toch niet concurrentie van het motorbootje P Uit den Baad van De Bijp. In de laatste raadsvergadering te De Rijp, een avond vergadering, werd o.a. mededeeling gedaan van een ingekomen schrijven van den heer dr. J. R. v. d. Vliet houdende bericht van het overlijden van zijnen vader' den heer dr. J. v. d. Vliet. De voorzitter, de heer P. a! Romijn, herinnerde met een kort woord aan de verdien sten van den overledene, die gedurende 32 jaar als lid van den raad en 20 jaar als wethouder in de gemeente Rijp is werkzaam geweest. Een ander schrijven was ingekomen van den Directeur en Commissarissen der Maatschappij tot bevordering van Nijverheid in de Rijp uit het fonds van wijlen Jan Boon Junior en van de firma Aldert en Jan Boon, inhoudende mededeeling dat het voorstel van den Raad aan overige vennooten dier Mij. gedaan tot verkoop van de Lijnbaan de Poel" aan den heer Langman, is aangenomen. Eenige discussie ontspon zich over een verzoek van de feestcommissie, om evenals het vorige jaar, een sub sidie teneinde den dag van 31 Augustus, den verjaardag van onze koningin, tot een feestdag te maken. De voorzitter herinnerde er aan, dat bij het opmaken der Begrooting op een subsidie is gerekend en stelt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1