No. 108. Honderd en zevende jaargang. 1905. DAGBLAD VOOR ALSMAAR EN OMSTREKEN. Dit iner Destaat Dit 2 Mn ZATERDAG Prijs der gewone advertentiën 26 AUGUSTUS. BUITENLAND. BINNENLAND Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v li. HERMs. COSTER ZOONVoordam C 9. Algemeen Overzie ht. Gemengde Mededeelingen. Nieuwstijdingen. Gemengd Nieuws. URANT. Ill ill &R IATV Hoe aal 't vandaag afloopen te Ports- month ziedaar een vraag, die op de lippen is van millioenen en millioenen. Qeen mensehelijk wezen, dat daarop een antwoord geven kan. Dicht is de sluier, die hangt over dit mysterie geen oog vermag er doorheen te boren. Wat bljjft er dan al anders over dan zich schadeloos te stellen door het maken van gissingen. Daaraan is dan ook geen gebrek. Sommige dagblad-correspondenten hebben getracht de gevolmachtigden van beide partjjen te polsen en wanneer hnn dit niet mocht gelnkken, in hunne omgeving in lichtingen in te winnen. Aldus geven zjj bljjk van activi teit en zjj hebben dan in ieder geval wat aan hun blad te seinen. Overigens is moeilijk troebeler bron te be denken. 't Ligt toch wel voor de hand, dat de Russen gaarne zien, dat de Japanners lezen, hoe de vrede in hnn hand ligt, want dat Rnsland onmogeljjk meer kan toegeven, en omgekeerd. Zonden de Japanners in een vertrouwelijke bui aan de journalisten verklaren, dat zjj zoo lang mogeljjk aan hanne eischen willen vasthouden maar op het uiterste moment znllen bezwjjken, ze zouden niet den naam verdienen van bekwame onderhandelaren, waarop zjj toch inderdaad recht hebben. En desgelps is 't natnurljjk met de Rnssen. Om die reden behoeft men nog niet tot wanhoop ge stemd te worden, wanneer men leest, dat de correspon dent van de Parjjscbe Matin te Portsmouth beweert uit Witte's eigen mond omtrent Japans »laatsten zet" te hebben vernomen, dat van de inwilliging van een voor stel als het Japansche, dat op den onden eisch der oorlogsvergoeding neerkomt, nooit of nimmer sprake kan wezen. En evenmin moet men zich laten verontinsten, wanneer men leest, dat ook de St.-Petersburgsohe be richtgever van het Parjjsche blad schrjjft, dat er geen sprake van kan wezen, dat Rnsland, onder welken vorm ook, iets aan Japan betalen zal. Zelfs noemt hjj het onjuist dat Rusland zich zal inlaten met pogingen, om voor zulk een voorstel eenen minder onaangenamen vorm te vinden. Er zijn andere feiten, die naar onze meening meer gewicht in de schaal leggen. Uit goede bron wordt ver nomen, dat de Russische Keizerin-moeder, wier invloed op haar zoon zeer groot is, in de laatste dagen in zeer drukke correspondentie is met hare zuster Alexandra, Koningin van Engeland, Japan's bondgenoot. Dit is een bijzonder gnnstig teeken want men weet 't ce que femme veut Maar er is nog meer. Er is een contract gesloten tnsschen de Russische regeering en de »Norddeutecbe Lloyd" voor het terngbrengen van een deel van het Russische leger uit Oost-Azië naar Europa. Het Berliner Tageblatt verneemt, dat dit contract is aangegaan tegen een vrachtprjjs van 90 dollars per man, en dat het zal worden uitgevoerd door de »Norddeutsche Lloyd" en door de vHambnrgAmerika-ljjn." Nu is er ook wel weer een bericht, dat Japan bjj de firma Krupp te Essen voor een bedrag van 45.000.000 Mark aan pantsarplaten en kanonnen voor zjjn vloot heeft besteld, waarvan de levering zoo haastig moet geschieden, dat in alle werkplaatsen van Krnpp dag en nacht wordt doorgewerkt doch met ons gewone jour nalisten-verstand zonden wij zeggen, dat Japan toch niet in de eerste plaats een sterkere vloot noodig heeft tegenover Rnsland en dat wanneer het bericht al juist is 't een goed teeken is, dat men niet bedaeht is geweest op een krachtiger uitrusting van het Japansche leger in Mantsjoerjje, wjjl dit dan toch, kwam 't niet tot vrede, is aangewezen om in den eersten tjjd de grootste rol te vervollen. Bovendien is er nog ietsd e Mikado heeft reisplannen. Hjj zou naar Europa willen komen, voornameljjk om een bezoek te brengen aan zjjn bondgenoot Koning Edward. Een vorst, die reizen gaat, laat niet een land in een zware worste ling achter, en zeker zou dat nooit gedaan worden door den Mikado, die in dezen oorlog, al zat hjj ook te Tokio, de hoofdfiguur is. Dit alles overwegende zjjn wij geneigd waarde te hechten aan het volgende oflicieuse communiqué, gisteren uit Tokio verzonden: Ofschoon de andiëntie van den Amerikaanschen ambassadeur bjj den Czar onbevredigend is goweest, liet zjj eene denr open. Naar het sohjjnt was het hoofdbezwaar van den Czar tegen de schikking met Japan het inlas- Bchen van den prjjs voor den terugkoop van Saohalin. Men gelooft dat Japan ean thans naar men verneemt door President Roosevelt geopperd denkbeeld aanvaardt, volgens hetwelk Rnsland in de schikking bewilligen zou, zoo de prjjs tot eene latere regeling werd aangehouden. Dit geloof rust op verklaringen van de best bevoegde apanners, die zeiden dat Japans voorstel van Woensdag geen uiterst minimam was en Japan geen dreigende onding aannamwant dit was de weg niet om tot vrede te geraken." En nn maar verder afgewacht, wtt, de dag van heden zal brengen. Wanneer wjj weer een Overzicht schrijven, hopen wg meer te weten. Zaterdagmorgen. De toon der bladen is heden beslist veel pessimistischer. De Times verwacht alleen nog heil van een plotselinge wending in de stemming van den Ozar en een telegram nit Portsmouth meldt, dat de zitting beden waarschjjnlgk wel weer zal worden verdaagd tot Maandag of Dinsdag. 4c In den strjjd hier te lando tussohen de heeren Troelstra en Van der Goes heeft men opnieuw kunnen constateeren, hoe de sociaal democraten er niet van gediend zjjn, ge schillen in eigen boezem weg te moffelen en aldus tot schade van de partjj te laten voortwoekeren. Het licht der openbaarheid wordt door hen niet geschuwd, zeker geen gering bewjjs van het vertrouwen in de kracht der be ginselen. Bij de sociaal-demooraten in Dnitschland is dat ook zoo. Tot die opmerking moet men wel komen bjj lezing van het verslag van het Duitsche Partij-bestuur, dat op den partijdag te Jena zal worden uitgebracht. De afneming van het aantal socialistische stemmen bij tusschentjjdsche verkiezingen voor den Rjjksdag, wordt daarin geweten aan betere verkiezingspropaganda van tegenstanders en verslapping in de socialistische beweging zelve. Met meer voldoening gewaagt het verslag van de gemeenteverkiezingen, vooral in Wnrtemberg, Saksen en de Thtlringsehe staten. Het bestnur noemt het een be denkelijk verschijnsel dat men vaak beproefd heeft, „in plaats van door eerljjken strjjd, door afspraken met tegenstanders in het bezit van mandaten te komen", daarbjj waarscbjjnljjk zinspelende op het bondgenootschap met de kerkeljjken in Beieren. Het verslag trekt verder te velde tegen de wjjziging van het kiesrecht in Hamburg en Lnbeck, de behandeling van Jaurd3 door de Duitsche regeering en ten slotte ook tegen den vlegelachtigen toon waarop men elkander, bjj verschil van meening, in de partjjpers bestrijdt. Men zegt dat er te Jena voorstellen znllen inkomen om partjjgenooten die anderen, tegen beter weten in, smaden en bekladden, nit de partjj te stooten. Wat de agitatie en organisatie aangaat, zegt het bestaar dat „om talenten verder te ontwikkelen, reeds in vele steden opleidingsinstitnten zjjn opgericht." Zoo is te Dns- seldorf een school voor agitators gesticht en zjjn, over eenkomstig het beslnit van den partjjdag van Bremen, in verschillende districten partijsecretarissen aangesteld. Bommige districten hebben nit eigen middelen leiders van de agitatie benoemd. Ook aan de schriftelijke propa ganda is hard gewerkt. Op het platteland zjjn in het afgeloopen jaar bijna 350,000 strooibiljetten onder veld- arbeiders verspreid. Vooral Mecklenburg is daarmee bedacht. De gesloten grenzen in Duitschland. De protesten tegen den vleeschnood en den onwil van den Prnisischen minister van landbouw, Von Podbielski, worden in Duitschland steeds scherper. De slagers-vereeniging in Kenlen besloot een verzoek te richten tot den opper burgemeester, waarin dezen gevraagd wordt pogingen te willen doen de grenzen zoo spoedig mogeljjk geopend te krjjgen voor vee-invoer. In Kenlen zijn in de laatste maanden dertig slagergen gesloten. De slagers te Dnssel- dorf, Oldenburg en Frankfort namen een besluit in den zelfden geest als bnnne collega's in Kenlen. De slagers in Altona willen zelfs een audiëntie aanvragen bjj den keizer. In het Duitsche leger. De krjjgsraad te Mtlnchen heeft graaf Edgar Wolffskeel, luitenant bjj het regiment zware cavalerio, veroordeeld tot 45 dagen vestingstraf, wegens het aangaan van een huwelijk zonder toestemming zjjner meerderen in rang. 't Was uitgekomen, dat de luitenant twee jaar geleden, van zjjn verlof gebrnik makend, zich in Engeland had laten tronwen met een tooneel- speelster, die vroeger balletdanseres was geweest aan den Hofechonwburg te München. Als verzachtende omstandig heden voor dit misdrjjf nam de krjjgsraad de jeugd van beklaagde in aanmerking, benevens zijn bekentenis, dat bjj volkomen onder den invloed van de tooneelspeelster gestaan en zich lichameljjk en geestelijk zeer gedrnkt had gevoeld. De zitting van den krjjgsraad was tot aan de voorlezing van het vonnis voor het publiek gesloten, wegens gevaar voor de krijgstucht en ter beveiliging van militaire belangen. De bladen, die deze zaak critiseeren, stellen de vraag, wat toch die militaire belangen wel kunnen zjjn, die in gevaar heeten gebracht, doordat een lnitenant verzuimd heeft, een haweljjkspermissie aan te vragen. In 't bij zonder hekelen zjj het groote verschil in strafmaat, die wordt opgelegd, wanneer een officier zjjne ondergeschikten mishandeld heeft doorgaans met een paar dagen kamer arrest geboet of wanneer, zooals in het betrokken geval, een officier ruim zes weken vestingstra! krjjgt, omdat hjj zender toestemming een huweljjk beneden zjjn stand sloot. Bjj Duitsche manoeuvres. Bjj Paderborn is op het manocnvre-terrein tengevolge van een verkeerd bevelhet regiment Hessische dragonders blindelings en in volle vaart ingereden op een regiment Beiersche lan siers, van wie er velen vertrappeld werden. Enkele ruiters hebben govaarljjko verwondiegen opgeloopen. De bevel hebber van de Hessen viel ook van het paard. Er is een streng onderzoek gelast naar de oorzaak van het ongeluk. Zon dat het einde zjjn? Volgens een bericht uit Bahia, vermoedt men, dat het jacht „Oatarina," aan boord waarvan Gallay, de bediende van het Parjjache „Comptoir d'Escorapte die met eene dame naar Zuid- Amerika vluchtte men zie ons nummer van gisteren avond in een hevigen tweedaagschen storm op de kust van Brazilië is verongelukt. Een ander telegram verzekert daarentegen, dat Gallay en zjjne minnares gisteren te Bahia behouden zjjn gear riveerd doch terstond in hechtenis zijn genomen. Het zwemmen over het Kanaal. Nu het in de politiek stil is in Engeland, wjjden de Engelscbe bladen kolommen drnks aan de pogingen die etteljjke mannen en ook een vrouw wagen om het Kanaal over te zwemmen. Hun zwempak wordt beschrevenhun manier van oefenen, hun voedsel dat zjj onderweg gebrui ken enz. Nadat het onstnimige weer de zwemmers eenige dagen aan wal had gehonden, zjjn er Donderdag drie in zee gestokenBurgessdie al herhaaldelijk de Fransche kust heeft trachten te bereiken Mew en Miss Keilerman, een Australische. Deze laatste stak het flinkst van wal en was Mew gemakkeljjk de baas. Burgess dreef door den stroom een heel eind af/ Het eind is geweestdat alle drie het vrjj spoedig opgaven. Het water werd te onstuimig verder op; Miss Keilerman werd er zeeziek van. Burgess hield het nog het langst vol. Maar hjj kwam toch lang zoo ver niet als den vorigen keer. Het is nn jnist dertig jaar geleden dat kapitein Webb het Kanaal overzwom. Zjj doen het hem nog niet na. Een blad, dat het A. B. C. der kieschheid niet kent. Het Madridsche bladd it den zonderlingen titel van A. B. O. draagtheeft een eigenaardige, maar minder kiesche prjjsvraag voor zijne lezers uitgeschreven Het geeft een lijst van acht Prinsessenen de lezers moeten aanwjjzen welke dier vorstinnen naar hnnne meening de brnid van Koning Alfonso zal wezen. Die acht Prinseseen zjjn: Prinses Olga van Cumberaud (21 jaar); Victoria van Pruisen (13 j.); Wiltrude van Beieren (21 j.); Patricia van Connanght (19 j.); Marie Antoinette *an Mecklenburg (21 j.); Beatrice) van Saksen Cobnrg (21 j.); Victoria van Battenberg (18 j.) en Louise van Orleans (23 j.) De uitslag van deze zonderlinge volksstemming zal in September worden medegedeeld. Een taaie koe. Van katten weet men dat zij het lang zonder eten en drinken kannen uithouden, maar van koeien is het niet zoo bekend. Onlangs raakte in Noor wegen, ergens in de bergen een koe zoek. Een paar dagen zoeht men vergeefs naar het beesttoen gaf men het op. Acht dagen later vond men de koe echter toe vallig terug. Ze was in een kloof geraakt, waar zij tas schen de steenen vast zat. En zjj leefde nog. Wel was ze te zwak om op haar pooten te staan zoodat men haar vervoeren moest, maar men hoopte haar toch in het leven te honden. Naar men verneemt, wordt een groote beweging op het getouw gezet door kerkvoogdgen in verschillende provinciën, 'regen het door de Algemeene Synode vast gestelde rpglement op het Beheer. Men schrjjft aan de Tel. nit 's-Gravenhage, dat do minister van Oorlog, Staal, tegelijk met do vermelde algemeene circulaire aan de legerautoriteiten, een afzon derlijk schrjjven heeft gericht aan den inspectenr der infanterie welk stuk echter niet voor openbaarmaking bestemd is. Het geschrijf en gewrjjf onder de officieren van dit wapen in den laatsten tjjd moet aan bedoeld afzonderlijk schrijven niet vreemd zjjn. dit „De Kgmonden." De H. IJ. S. M. heeft in Egmond aan Zee een besteldienst ingesteld. De heer A. Zwart heeft zich hiermede willen belasten. Dit is natuurlijk heel mooi, doch er hapert toch nog iets aan. Het goederenvervoer is n.l. nog te duur. Men oordeeleEen pakje, dat met den vrachtwa gen 5 cents vracht zou kosten, kost met het spoor 20 cent, zegge twintig cent. Dat is natuurlijk te veel. Zoo is het ook met de vischmanden voor onze vischdragers. Ook is het vervoer van fietsen te duur. Als men b. v. van Egmond naar Bergen gaat, kost een fiets 40 cent, van vervoer. Zou hierin geen verandering gebracht kun nen worden Ook in Egmond aan den Hoef is het goe derenvervoer nog vreemd geregeld. Wel is daar een be- stelkantoor bij den heer J. Klooster, maar de goederen gaan toch eerst door naar Egmond aan Zee, om vandaar vervoerd te worden. Ook dit is lastig. Laat ons hopen, dat in deze moeilijkheden spoedig kan voorzien worden. De oogst van tuingroenten is hier in de Egmonden vrij goed te noemen. Ook de teelt van sveldsalade" of het z. g. vet is bevredigend. Bedingen echter de vettee- lers dit jaar een goeden prijs zelfs van 20 tot 31 gulden de groentenbouwers zijn niet zoo goed te spreken over de opbrengst. Zij ontvangen b. v. voor hunne boontjes slechts 3 a 3J cent de 100. Het komt ons echter voor, dat dit wel wat eigen schuld is. Immers, als zij hun boonen verkochten in Egmond aan Zee, dan maakten zij er zeker twee maal'zooveel voor. Waarom men dat niet doet? Ouder gewoonte schijnt de leveran tie naar het Zuiden te zijn, doch het ware beter zoo'n traditie maar te laten varen, vooral als de beurs er mee gespekt wordt. Tijdens het slechte weer van deze week was het voor de reizigers bijna onmogelijk, om de abri te Egmond aan de Hoef droogvoets te bereiken. Bovendien stonden aan 't begin der abri-straat een tweetal wagens, welke den doorgang bijna totaal beletten. Reeds is de betrok kene van bevoegde zijde hierop opmerkzaam gemaakt. Er is nog iets anders, waarop gewezen dient te worden. De donkere winterdagen komen nl. aan en nu zou het toch waarlijk geen weelde zijn, maar iets hoog nood zakelijks, als er van gemeentewege aan 't begin der abri-straat en eveneens bij den gevaarlijken overweg een lantaarn werd geplaatst. Dit zij ons gemeentebestuur werkelijk in allen ernst aanbevolen. Heden waren hier eenige Urkers, zeker tot onderzoek van 't gestrande schip. De strandvonderij heeft zich inmiddels al over 't gestrande slachtoffer ontfermd. De verbannen dagblad-correspondent. Over de verbanning van den heer Cats van Aalten, den BerlijnEchen correspondent van het Handelsblad, wordt maar weinig verder vernomen. Het Handelsblad zelf zwijgt er verder overalleen de Berljjnsche corres pondent vau de N. R. Gt. interesseert zich zeer voor hetgeen zjjn collega is overkomen. Zoo wordt nu weder door hem het volgende geseind Bjj de uitzetting van zoogenaamde hinderlijke vreem delingen, zooals in 't geval Cats, is de regeering noch bij de wet, noch door verdragen verplicht, redenen voor haar maatregel op te geven. Zij maakt van die vrjjheid thans gebrnikaan verscheiden correspondenten althans wordt elke officieele mededeeling van nadere bijzonder heden geweigerd, men verklaart slechts dat enkel ironische opmerkingen of onvriendelijke bespreking van Pruisische toestanden geen aanleiding zouden geven tot verwijdering van een correspondentdit wordt voldoende bewezen door de omstandigheid, dat zoo besliste vijanden van Dnitschland als Saunders, de correspondent van de Times, en Bonnefon, die van de Figaro, te Berljjn, in weerwil van de niterst onvriendelijke honding die zij jaren lang tegenover de Dnitsche politiek aangenomen hebben, on gemoeid te Berlgn blijven wonen. Er zal dns ook weinig kans zijn, dat de maatregel ingetrokken wordt. Het hier en daar uitgesproken ver moeden dat de minister van Landbouw Podbielski Cats' verwijdering bewerkt zou hebben, sohjjnt weinig geloof waardig, want Podbielski is een veel te verstandig mensoh om onaangenaam geschrjjf in de pers persoonljjk op zoo scherpe wjjze te beantwoorden, en evenmin ljjkt dat iets voor Biilow. Eerder nog schjjnt het mogeljjk, dat de heer Cats om de een of andere aanleiding bjj de politie is aangebracht als „verdacht van socialisme" en nu het lot deelt van de Russische stndenten die ook over de grenzen gezet zjjn. Van ambteljjke zyde zal men dat dan liever niet bekennen, want de Berlgnsche politie is edelmoodig genoeg geweest, hem twee weken tijd te geven om zich reisvaardig te maken. Zoo is dan Oats wol is waar niet zoo hoffelgk behandeld als Jaurds, maar betrekkeljjk ge nadiger dan lotgenooten van geringere maatschappelijke positie. Tentoonstelling te Schagen. Met het plaatsen der aandeelen voor het waarborg fonds der voorgenomen landbouw-tentoonstelling in 1906 te Schagen gaat het bijzonder vlug. Donderdag alleen werden er vooral door omwonenden een twee honderdtal a f 10 genomen, zoodat het fonds al wel een f 2500 groot zal zijn. Het voornemen van het bestuur der landbouw-afdeeling is, het nog eenige dui zenden grooter te maken, wat niet moeilijk zal zijn, opdat er met zoo'n flinken rug wat op de schouders der tentoonstelling kan geladen worden. Uit het met graagte teekenen der omwonende landbouwers bljjkt wel, dat men de tentoonstelling in 1906 gaarne in Schagen zou zien. Hel Hanaal bij Velsen. Men is thans bezig om aan de IJmuider zijde van de voetbrug te Velsen, zoowel aan den Noord- als aan den Zuidkant van het Kanaal, oplaadplaatsen te maken voor een gewone trekpont. Naar meh wil zal deze straks moeten dienen voor het overzetten gedurende den nacht. Kwaaddenkenden spreken echter van voor zorgsmaatregelen voor het geval de stoomponten eens niet geregeld werken. De oplaadbruggen der stoomponten laat men 20 c.M. zakken, hetgeen weder heel wat breekwerk geeft. De werken in verband met de opruiming der oude Velser spoorbrug naderen hun einde. Al het steen werk is reeds verwijderd, zoodat nog slechts eenig remming- werk overblijft. De lOOste wagen fruit. Heden (Zaterdagmorgen) werd van het kleine station Zwaag de 100ste wagon fruit door den heer P. Noojj van Hoorn verzonden. Deze wagens werden beladen met kruisbessen, bessen, peren en met pruimen en werden verzonden naar binnen- en buitenland. Dc brand te Barneveld. Het staat thans vast, dat de brand op de Landkolonie van het Leger des Heils, waarvan in ons Tweede Blad van heden melding gemaakt wordt, opzetteljjk is ge sticht. De politie te Lunteren heeft namelijk in hech tenis genomen een oud-verpleegde der Landkolonie, genaamd De Groot, die na een streng verhoor bekende een der bergen in brand gestoken te hebben. Ongeveer 14 dagen geleden is de dader, na 10 jaar bij het Leger des Heils een gastvrij onderdak te hebben gevonden, wegens voortdurende dronkenschap ontslagen. Volgens eigen bekentenis heeft hij nu uit wraak hier over den brand gesticht. Om meer moed te hebben, had hij zich vooraf bedronken. Ook de trouwe waakhond is in de vlammen omge komen. De dader is gevankelijk naar Arnhem overgebracht. Me Urber vlsschers. Na wisseling van talrijke telegrammen met de ver schillendekustplaatsen, van den aterweg tot Harlingen heeft men op Urk zekerheid gekregen, dat de vloot behouden binnen is, zij het dan niet zonder materieele schade. Geruimen tijd werd niets vernomen van de schuiten bij Terschelling, evenals van vaartuigen, die de eene haven uitvoeren, doch een andere, verder af gelegene moesten binnenvallen, maar voor meer onge lukken dan 't vergaan der UK 321 zijn de bewoners boven verwachting bewaard gebleven. Veelonds. Door de deelnemers van het Veefonds te Ursem, chermerhorn, Avenhorn, Oterleek en omliggende ge meenten, werdin het le kwartaal 1905/1906 een con tributie betaald van f0.55 per stuk. Verzekerd waren op dat tijdstip 966 stuks vee.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1