No. 110. Honderd en zevende jaargang. 1905. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. DINSHAG 29 AUGUSTUS. Verkiezing van een lid van den Gemeenteraad. BUITENLAND. BINNENLAND Deze Courant wordt eiken avond behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Rijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij vh. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Algemeen Overzie ht. Gemengde Mededeelingen. Uit de Pers. N ieuwst ij dingen. AAR8C De BURGEMEESTER van ALKMAAR brengt ter algemeene kennis, dat de tot invulling bestemde formu lieren voor de opgave van Candidaten voor de ver kiezing van één lid van den BKMBEllTB- BAAD in het 3e KIESDISTRICTwelke zal gehouden worden op Dinsdag den 12 September a.s., van 's morgens 9 tot 's namiddags 4 uur, ter Secre tarie dezer gemeente kosteloos verkrjjgbaar zijn gesteld van heden af tot en met den dag der verkiezing, op alle werkdagen van 's morgens 9 tot 's namiddags 2 uur. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd, 29 Aug. 1905. G. RIPPING. «Onder den invloed van de ongunstige berich ten omtrent de vredesonderhandelingen stond de markt gedrukt en bewoog zich in de meeste afdeelingen op lager koerspeil. Vooral zijn het natuurlijk de obligatiën Rusland en Japan, die een sterken achter uitgang in koers hebben aan te wijzen." Dat zijn eenige zinsneden uit een overzicht van den loop der Amsterdamsche Beurs van gisteren. Wat een verschil met de zinnetjes, die wij eenige dagen geleden hebben gelicht uit het Beurs-overzicht van dezelfde hand. Toen ging «de boel'' naar boven en houders van Russische fondsen wreven zich in de handen, dat zij, in strijd met hun verstrekte adviezen, hun bezit niet op de markt hadden gebracht. En wederom is de Beurs een getrouwe afspiegeling van hetgeen er leeft in de harten van hen, die eenigen invloed kunnen doen gelden op den loop der politieke gebeurtenissen in de wereld. Met groote bekommering is men nu weder ver vuld ten aanzien van hetgeen er groeien moet van de beraadslagingen te Portsmouth. Want, 't kan niet ont kend worüen't ziet er thans weer bedenkelijk uit. De Japansche gevolmachtigde Takahira dus wordt uit Portsmouth geseind heeft in een interview gezegd, dat toen Roosevelt de conferentie instelde, men zich uit eerbied voor Roosevelt verplicht gevoelde om niet licht over te gaan tot het eindigen van de werkzaamheden. Takahira voegde erbij, dat de toestand wel niet geheel, maar toch bijna hopeloos kon geacht worden. Naar men verder verneemt, kwamen de afgezanten overeen, dat de conferentie zal verdaagd blijven, totdat Japans antwoord ontvangen is op hetgeen beschouwd kan worden als Ruslands ultimatum. Mitsdien zal de conferentie vóór W oensdag of Donderdag wel niet bijeen komen. Er loopt een hardnekkig gerucht, dat Roosevelt wederom een beroep op den Mikado heeft gedaan. De N.-York Tribune verzekert, dat dit stellig geschied is. Met-dat-al wordt het- voortdurend uitstellen van eene beslissing eentonig. De zaak, waarom 't gaat, is natuurlijk van te groot belang om te zeggen dat de algemeene belangstelling is verflauwd, maar men weet niet meer wat men gelooven moet en dat stemt gemelijk. De journalisten, die dag aan dag profetieën hebben verkon digd, welke hen tot brood-etenden hebben gemaakt, ontkomen ook niet aan die stemming. Ze zitten met de handen in 't haar over hetgeen zij nu nog verder in hunne telegrammen zullen voorspellen. Het Parijsche dagblad Le Matin, zoo uitermate goed ingelicht over de vredesonderhandelingen, heeft het gemis van de verslapping bij het publiek zeer gevoeld. Toen is de redactie van deze courant op een buiten gewonen inval gekomen. Zij heeft, zooals wij ook in ons vorig nummer hebben uiteengezet, beredeneerd dat de vredeshandel nu gekomen is in het stadium, dat van alle geschillen slechts een geld-quaestie is overge bleven. En nu heeft een geld-quaestie hoe lastig zij ook overigens moge zijn tenminste dit voordeel, dat zij zich leent om door inmenging van gefortuneerde derden uit den weg geruimd te worden. De Matin- redactie, dit ook beseffende, moest toen vanzelf met hare gedachten terecht komen bij John D. Rockefeller, den petrol eum-miliiardair te Cleveland in Ohio. Ziedaar een prachtige journalistieke trou vaille-, aan hem zond het Parijsche blad een telegram van den volgenden inhoud «Een geldquaestie dreigt opnieuw met verdubbelde woede de oorlogsplaag te doen uitbreken. «President Roosevelt doet edele en heldhaftige pogin gen om aan den strijd een einde te maken, die twee landen in het ongeluk stort, welker bevolking een zevende deel uitmaakt van de geheele wereld. «Zijn pogen is een eer voor Amerika in de oogen van de beschaafde volkeren. En nu vraagt men zich af of niet een andere Ame rikaan deelen wil in den roem van den president en zijn werk voleindigen, door de eenige hindernis weg te nemen die thans nog den vrede in den weg staat. Dan zou bewezen worden wat de geldelijke kracht vermag, geleid door een machtige en edelmoedige hand. «De Matin, die zich tot tolk maakt van deze gevoelens, wendt zich tot den rijksten burger van de wereld. «Zoudt gij niet denken, dat door op u te nemen de betaling van de oorlogs-vergoeding door Japan geëischt, gij een schitterenden kroon zoudt zetten op de grootsche en edelmoedige werken, door u reeds tot stand gebracht, en dat gij, door deze eeuwighistorische handeling, zoudt toonen wat de macht is van één enkel mensch op het algemeen welzijn «Het ligt binnen uw bereik te verhinderen dat de oorlog opnieuw uitbreekt, door een som te betalen, welke gij tweemalen zoudt kunnen betalen uit uw eigen vermogen. Gij zoudt een gevoelige les kunnen geven aan beide keizerrijken, die meer waarde schijnen te hechten aan het geld dan aan menschelijke levens. Gij zoudt der menschheid de schande besparen van een strijd, die gelijkt op het Shylock-procès, omdat het bloed van een millioen mannen op het spel is." Wij moeten erkennen te weinig met milliardairs te hebben omgegaan, om iets aangaande de uitwerking van dit telegram bij Rockefeller te durven voorspellen. Zijn 't menschen, die in staat zijn iets van den vroo- lijken kant op te nemen? Zoo ja, dan zien wij Rocke feller glimlachend mompelen: „Je moet toch maar journalist zijn om voor niets te staan". En de glimlach zal nog genoeglijker worden wanneer hij denkt aan dingen, die de Matin waarschijnlijk nog niet wist. Ver tegenwoordigers van Rockefeller zijn namelijk naar St. Petersburg gezonden om daar, met het oog op den toestand der Russische financiën, te onderhandelen over de petroleum-bronnen aan de Kaspische Zee Wat is 't anders een prachtig onderwerp om over te philosopheeren. Men stelle zich eens voor, dat de Ame rikaan inging op het voorstel en beschikbaar stelde het sommetje van 1440 millioen gulden, waarom 't te doen is. Voorts, dat de beide partijen met die tusschenkomst genoegen namen. Dan zou er dus vrede komen en Car negie met zijn vredespaleis zou verre overtroffen zijn; de petroleum-schatten zouden redding gebracht hebben- En wat zou er dan verder gebeuren Rusland, dat door zulk een daad zijn eer zou hebben gered zoo was 't immers ook weer zou dan niet zulk een verplichting kunnen hebben tegenover een Amerikaan, alweer die eer zou terugbetaling met rente vorderen wie van onze vrienden heeft lust het thema verder uit te werken In het Engelsche Lagerhuis is onlangs een zaak be sproken, waarmee zich sedert de Engelsche pers zeer druk bezig houdt, namelijk de vereeniging van de Engelsche koloniën in West-Indië met Canada tot één Bondsstaat. Op het eerste ge zicht lijkt dit, den afstand tusschen de beide eventueel vereenigden in aanmerking genomen, ietwat phantastisch, maar toch is dit niet het gevalhoe groot de bezwaren ook zijn, toch zou men daaroverheen stappen ter wille van het groote doel; voorkoming van het nadeel, dat dreigt van de zijde der Vereenigde Staten. De West- Indische eilanden toch vinden in Amerika het voor naamste afzetgebied voor hunne producten. Maar sedert de vereeniging van Cuba en Portorico met de Vereenigde Staten, en de begunstiging van deze beiden door Ame- rikaansche tariefmaatregelen, vreest men voor den uit voerhandel der Engelsche koloniën. Amerika behoeft slechts een recht in te voeren op de bananen van de Engelsche eilanden en de aanleiding voor een crisis ligt voor de hand. Voor de eilanden heeft daarom het denkbeeld van een vereeniging bij Canada iets verlokkende. Echter niet alleen de groote afstand tusschen Canada en West-Indië is een bezwaar; de aard der bevolking, en het verschil van politieke instellingen maken de vereeniging ook zeer moeilijk. Want Canada is een zich zelfbesturende staat, terwijl de Westindische eilanden kroonkolonies zijn; en de kans dat ook in West-Indië zeltbestuur wordt ingevoerd is niet groot. Want nie mand wenscht den zwarten bewoners van Jamaica zelf bestuur te geven, en het is zeker de vraag, of Canada er op gesteld zou zijn, met een negerquaestie te wor den begiftigd. De Times, die zich ook bijzonder voor de quaestie interesseert, stelt nu voor, een grondig onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid der vereeniging, vooral met het oog op de groote beteekenis, die de Westin dische eilanden na de opening van het Panamakanaal zullen krijgen, als zij aan een der hoofd verkeerswegen van de wereld komen te liggen. Het Cityblad acht het wenschelijk, dat zij tegen dien tijd het bestuur zullen krijgen, dat door de veranderde omstandigheden gebo den wordt. Dinsdagmorgen. Te Tokio is een langdurige vergade ring, onder voorzitterschap van den Mikado, gehouden door de leden van het Kabinet en de oude Staatslieden. Het schijnt, dat daar de partij, die vóór den vrede is, de overhand heeft behouden. Zelfs wordt nu algemeid, dat Japan zal afzien van het vragen van een oorlogs schatting of vergoeding van de kosten van den oorlog. Toen wij het eerste deel van dit Overzicht gisteren avond schreven rommelde de donder door de lucht, nu valt er een zonnestraal op ons papier is dat niet een goed beeld van de afwisselende geruchten aak. beloopen en zjjn, in vergelijking met het vorige jaar, toegenomen met 136,000 mk. De kosten voor al- meene agitatie bedroegen 111,284 nik., het hoogste bedrag dat er totnogtoe voor uit gegeven is. De door het partijbestuur op touw gezette inzameling voor de stakers in het Rnhrbekken heeft 277,874 mk. opgobraeht. Bedenkelijke verschijnselen. Zaterdag keerden de soldaten van een infanterie-regiment te Ohambery van de manoeuvres terug. Zjj waren hoogst opgewonden en plotseling vielen eenigen van hen op den leider der patronile aan, wierpen hem op den grond, knevelden hem en sloegen er met stokken gedacht op los. Twee anderen officieren gelukte het ten slotte den kapitein te bevrijden. De soldaten werden gevangen genomen. De buitengewone avonturier. Gallay is te Bahia reeds meermalen verhoerd, doch hjj ontkent met de brutaalste beslistheid zijn identiteit. Hg bljjft volhouden Jacques Grande te heeten en te Brussel ge boren te zjjn. De laatste drie maanden reisde hjj door Zwitserland en Dnitschland om er te werken voor de internationale belangen der socialisten 1 Hg verzekert nooit te Parjjs geweest te zjjn. Den pas van de kamenier bekent hg vervalscht te hebben, maar weigert een reden op te geven. Hij heeft den naam Gallaz nooit gehoord. De vragen van den Pranscben consul weigert hg hard nekkig te beantwoorden. Het onderzoek wordt voort gezet en zal waarschjjnljjk nog lang dnreo. De matrozen van het jacht «Catarina" zijn lang niet gesticht over de gevangenneming van Gallay. Zij had- djn nooit zoo'n heerljjk leventje aan boord gehad als met dien millionair, die links en rechts goudstukken uit deelde en op fijne sigaren trakteerde. En eiken avond ging Madame Morelli aan de piano zitten, om de be manning op mooie muziek te vergasten. De mannen schreven er opgetogen over in hnnne brieven naar huis en het spjjt hun, dat dit leventje maar zoo kort mocht duren. Vgf en veertig jaar verloofd. Vrgdag is in een klein Zwitsersch stadje een eigenaardig huwe- ljjk voltrokken. De bruidegom was 66 jaar oud, de braid 65. Zjj waren nog geen twintig jaar, toen zjj zich ver loofden. De jongeling vertrok toen naar Amerika, zeggende niet te zullen terugkomen alvorens hg 500.000 francs had verdiend, en hjj vroeg aan zjjne verloofde op hem te wachten. Het meisje beloofde zulks en hield woord. Gedurende de verloopen 45 jaar schreven zjj meer dan 3000 brieven aan elkander en zonden elkander vijftig photographieën. Deze lieten bnn toe elkander te her kennen, toen de bruidegom uit Amerika terug kwam, om te trouwen. De echtgenooten zullen spoedig naar Chicago vertrekken, waar de man een belaDgrjjk han delshuis bezit. De toestand op Creta. Op Creta is weder, bjj Atsipopoulos, bloedig gevochten tusschen 700 man Russische troepen en 230 opstandelingen, onder aan voering van Manos. In dat gevecht werden aan de zjjde der Russen 15 gedood en 58 gewond en aan die der opstandelingen vielen 8 dooden en gewonden maar ten slotte moesten Manos on de-zijnen terugtrekken, wegens gebrek aan ammunitie. Bij Neapolis de Meramvellon geraakten 25 gendarmes slaags met een troep opstan delingen, waarbjj verscheidene gendarmes gedood en al de anderen gewond werden. Te Therissos liep een door den afgevaardigde Lyonakis ter bestrjjidng van den opstand uitgerust korps met pak en zak tot de opstan delingen over. Do Grieksche Regeering moet na, naar men bericht, voornemens zjjn, eene nota tot de Mogendheden te richten, waarin zjj protesteert tegen verder onnut bloed vergieten en voorstelt om, nu inljjving bjj Griekenland onmogelijk is, de internationale troepen op het eiland door een bezetting van Grieksche troepen te vervangen. Italië en Frankrjjk zonden, naar een berichtgever van Le Petit Bleu verzekert, wel geneigd zgn hnn verzet tegen de wenscben der Cretensers op te geven en de twee andere voogden van Oieta Rasland en Engeiund zouden dan waarschjjuljjk ook wel daartoe moeten overgaan. De sociaal-democraten in Dnitschland Het party bestuur deelt mede dat in het afgeloopen jaar 728,000 mk. in de kas van de sociaal democratische partjj in Dnitschland zgn gevloeid, waarvan 225,000 rentegevend belegd zgn. De uitgaven hebben 500,000 De circulaire van den minister van Oorlog. Wij hebben onlangs in eatemo meegedeeld de aan- sehrjjving van den nieuwen Minister van Oorlogden heer H. P. Staalaan de Inspecteurs der wapens en aan de chefs der dienstvakken. Dns mogen wij den inhond daarvan bekend vooronderstellen. Zgn onze lezers, ook als wjj, getroffen door den gemoedeljjken, vaderlijken toon van dezen kersverschen bewindsman Men kon zich zoo gemakkeljjk voorstellen dat deze vermaningen gevloeid waren uit de pen van een goedig krjjgsman die 't zoo opperbest bedoelt en die heeft gedachtEen goed woord vindt een goede plaats en al zal 't niet onverdeeld instemming vindenvoor menigeen kan mjjn vermaning toch nut hebben. Juist dat gemoedeljjke is zoo uitmuntend besteed aan den hoofdredacteur van Hei Nieuws van den Dag. Dr. Ritter is dan ook in de wolken over de aanschrjjving van den oorlogs-minister. Hg vat den inhoud daarvan aldus samenvertrouw de menschen en maak dat zjj vertrouwen kunnen stellen in u. Hieraan knoopt hjj een, als altjjdlezenswaardige beschouwiug vast, waarin o, a. deze woordendie zeker wel eens mogen overwogen worden Buiten gezag kunnen wjj niet. Wjj hebben er geen tjjd voor. Als er geen gezag iszou een vader zgn kinderen, een chef zgn mede-arbeiders, een officier zgn soldaten bjj iedere gelegenheid van den grond op moeten uitleggen waarom dit aldns en dat weer anders heeft te geschieden. Hoe lang zou het wel dureneer ieder het begreep, en eer allen het eens waren Zonder gezag kwam er geen maal eten op tafel, geen courant van de pers, geen brief in de bus. Er moet dagelijks duizend malen gehandeld worden zonder dat het waarom der handeling wordt begrepen. Wjj leven en moeten leven in vertrouwen. Wie niet weten wil van geloof, heeft nooit in zjjn leven een paar uur over geloof nagedacht. Zonder geloof wordt geen locomotief in beweging ge bracht geen glas water gedronken, geen voet verzet. Maar, om op het gezag terug te komen, most dat gezag er zgn, omdat er geen tjjd is tot uitleg van het waarom aller handelingen, wanneer hij, dia de bevelen heeft op te volgen, aan het nadenken gaat over de motieven, die den chef tot het gegeven bevel hebben geleid, dan moet hjj inderdaad redeljjke motieven vinden. De chefdie uitgaat van het beginsel «omdat i k het zegis het goed" bevindt zich op een verkeerden weg. Wat hjj zegt moet niet goed zijn, omdat hjj als chef het zegt omgekeerdhjj moet chef zgn omdat wat hjj zegt goed is. Er moet gezag zgn kortheidshalve. Er is geen tjjd om alles uit te leggen. Maar zoo wie te gehoor zamen heeft later aan het nadenken gaat, het waarom der bevelen gaat nitvorschen dan moet hjj aan het eind van het onderzoek terecht komen op wjjsheid en harteljjke belangstelling. Elk bevel moet dat onderzoek kannen ljjden. Zoo begeert het Minister Staal, en die begeerte eert den Minister. Want op den bodem ervan ligt de erkenning van ieders waarde als mensch. Wie mensch mag heeten is geen machine. Redelijk wezen, heeft hjj recht op redeljjke bejegening. En kan hjj van de bejegeningdie hjj heeft te ontmoetenhet karakter niet begrijpen dan zon die bejegening hem als redelijk moeten duideljjk wordenzoodra hg haar doorgronden kón. Anders wie zal zich erover verbazen oordeelt Het Volk. Het spreekt van „een mooien brief met een bedenkeljjk staartje; een brief zoo mooi, dat bjj wel door een dominé kon geschreven zgn; er klinkt iets nit van den ethischen zin en de sooiale rechtvaardigheid, waarvan ons onder Pierson—Borgesius de ooren zoo tuitten." Dat staartje vindt het blad daarom zoo bedenkeljjk, omdat het den indruk wekt, alsof al die zalvende woorden eigen lijk maar geschreven kannen zgn om de onder hooge leger-oomes boven alles gebate couranten-schrjjvende militairen met een schjjn van recht bij de kladden te kunnen nemen. Het Volk bewaart daarom zjjn geestdrift tot het resnltaten ziet. Van geestdrift voor deze daad van een liberalen minister is al evenmin sprake bjj de Katholieke pers. De Tijd vindt ook, dat het hoofd van het Departement optreedt als minister-dominee en voorspelt, dat de minister met dominee-briefjes de sociaal-democraten niet op zgn hand zal krjjgen. Eu de Maasbode karakteriseert de aanschrgving als „halt werk", waarbjj de discipline in het leger weinig baat zal hebben. Dit blad gaat nog verder, bjj het telkens meer opdringen van het weerspannige element in leger en vloot ziet het „niet zonder bezorgdheid een Minister va-i Oorlog in het Kabinet aangeland gelijk de heer Staal, die bljjkens zgn schrjjven den slechten geest in het leger eenig en alleen wjjt aan het min tactisch optreden der militaire overheid." Een bericht, dat zeker ook te Alkmaar met zjjn Ca dettenschool met gemengde gewaarwordingen zal worden ontvangen is, dat de minister van oorlog met den meesten ernst onderzoekt, op welke posten van zjjne begrooting aanzienljjke besparingen zgn aan te brengen. Het bericht omtrent het bjjwonen van de godsdienst oefening te 's Gravenland en van den doop van een kind van baronesse Roëll geb. Barsse. van Sloet van Marxvelt, kan noz worden aangevuld met de mededeeling dat H. M. de Koningin zelf het jongetje, dat den naam van Willem ontving, ten doop hield. Nadat een echt ouderwetsche baker, met neepjesmuts en zwartzjjden boezelaar het wicht, op een draagknssen gelegen, aan de jeugdige moeder had overhandigd, droeg deze het weder over aan H. M. de Koningin, waarop de plechtige opneming in de Ned. Herv. Kerk plaats vond. H. M. was, evenals de moeder, voor deze gelegenheid zeer eenvoudig, in licht blauw costuum gekleed, en was vergezeld van slechts één hofdame. Tot de plechtige godsdienstoefening werden enkel toegelaten zij die recht op een plaats in de kerk hadden. De schrjjver der «Brieven uit de Hofstad" in de Arnh Ct. deelt mede, dat hem verzekerd is, dat H. M. de Koningin, die aan de Staatszaken veel zorg wjjdt, voor nemens is at en toe een Kabinetsraad bjjeen te roepen en te prestdeeren zoowel om zelve een vollediger over zicht van de algemeene zaken te verkrjjgen als om de onderlinge samenwerking van de leden van het ministerie te bevorderen. In de vorige maand werden uit ons land, voornameljjk naar Brussel en Luik gezonden, 918,522 kilogram kaas, een hoeveelheid die in jaren zoo groot niet geweest is en wellicht in verband staat met de tentoonstelling en de nationale feesten. B. en W. van 's-Gravenhage hebben de heeren H. E. de Brujjn, hoofdingenieur-directenr van 's Rjjks waterstaat en C. P. Holst Gzn., hoogleeraar aan de Technische Hooge School te Delft, nitgenoodigd om met den directeur der gemeentewerken, den heer Lindo, de commissie uit te maken, aan wie zal zgn opgedragen het onderzoek naar de oorzaak van de trillingen, welke zich in sommige huizen voordoen en het aangeven van de middelen tot herstel Verzekering tegen werkeloosheid. In do te Amsterdam gehouden algemeene vergadering van den Cenlralen Raad van den Ned. R.-K. Volksbond is de qnaestio van de verzekering tegen do werkeloosheid ingeleid door den heer J. W. Smit, lid van het centraal bsstnur. Na uitvoerige discussie werd de volgende motie van Amsterdam aangenomen: De Centrale Raad, erken nende de noodzakeljjkheid van het oprichten van fondsen tot verzekering tegen de geldeljjko ge/olgen van worke- loosheid; overwegende dat deze verzekering het doelmatigst vaks- gewjjze kan plaats hebben dat eene eerste voorwaarde voor het welslagen van dergeljjke fondsen is, dat de gelegenheid tot deelname zoo ruim mogelijk worde gesteld dat het tot die sociale plichten der gemeenten behoort het tot stand komen en in stand honden van dergeljjke verzekeringsfondsen daadwerkelijk te bevorderen; spoort mitsdien de afdeelingen van den Bond, met name de Vakveieeuigingen aan, zoo mogeljjk in verbin ding met de Zusterverenigingen onder behond van ieders financieele zelfstandigheid tot het oprichten van dergeljjke fondsen onder gemeenschappelijk beheer, over te gaan en spreekt den wensch nit, dat de gemeente-besturen deze fondson door het verleenen van ruime subsidiën als anderszins krachtig zullen steunen."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1