No. 135. Honderd en zevende jaargang. 1905. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. WOENSDAG 27 SEPTEMBER. B UIT E NL AND. BI NNEN LA ND." Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaau f 0,80 franco door het geheele Kijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij vh. HEKMs. COSTEK ZOON, Voordam C 9. Overzicht. Algemeen Nieuwst ij dingen. Gemengde Mededeelingen. ALKMAARSC Ten heden vervolge op 'nstgeen wij gisteren schreven valt van een nog grootere verbittering in Ho n f? a r jj o melding te maken. De bladen der oppositie verklaren rondweg, dat de Hongaarsche natie door haar koning is beleedigd en de Kroon haar den oorlog heeft verklaard. Algemeen wordt de toestand hachelijk geacht. Wat nog nooit gebeurde, zoolang de crisis in Hongarije nn duurt, is Maandag te Budapest voorgevallen. Tot dusver hadden de nationalisten den Koning ontzien en den strjjd alleen gevoerd met de door den Koning aan gestelde ministers. Doch bjj de demonstratiën van Maandag in de straten van Budapest hebben voor de eerste maal de kreten weerklonken: »Weg_met de Dy nastie Leve de Revolutie I Leve de Repabliek Des avonds werd den leiders der onaf hankelgkhoids- partg vóór het partijgebouw een geestdriftige ovatie gebracht. De menigte zong het Kossuth-lied. Een aantal socialisten wilden deze demonstratie met het zingen van de Marseillaise verstoren. Het gevolg was een groote kloppartij. Vele personen werden zwaar gewond. Frans Kossuth, Apponyi en Vaszonyi traden naar buiten en maanden hunne aanhangers tot kalmte aan. »Wg zullen riep Kossuth de wetten verdedigen met woorden, maar wjj mogen ons niet laten medeslepen lot daden van geweld, daar er anders tegen de natie een sterker geweld zal aanrukken." De politie scheidde ten slotte da vechtende nationalisten en socialisten en veegde het plein schoon. Het uitvoerend comité der Onafhankelgkheidspartg bleef in het clubgebouw bjjeen en besloot, voor den 3en October a.s. een algemeene vergadering der coalitie uit te schrijven, waartoe ook alle «andere Kamerleden zullen worden uitgenoodigd, die zich ter verdediging van de Constitutie wenschen te vereenigen." Baron Fejervary, de afgetreden doch nog in functie gebleven minister-president, vertrok des middags naar Weenen, waar hg gisteren door den Koning in audiëntie zon worden ontvangen. Wellicht doet Z. M. een beroep op do beproefde trouw van dezen militair, om de thans rechtstreeks in den strgd gewikkelde Kroon te beschermen. Ook over de scheiding van Zweden en Noorwegen moeten wjj een voortzetting geven van hetgeen wg gisteren daaromtrent mededeelden. De overeenkomst zal voorloopig voor tien jaren gelden en wanneer ze niet twee jaren te voren door eene der partgen is opgezegd, geacht worden weder telkens voor 10 jaren te zgn vernieuwd. Een onzijdige strook van 15 kilometers breed, aan elke zgde, zal tusschen beide landen worden getrokken en de daarop liggende vestingwerken zullen worden geslecht, acht maanden na het sluiten der overeenkomst, met uitzondering van eenige met name genoemde oude vestingwerken, die echter het karakter van fortificatiën zullen verliezen. Aan eene commissie van drie buitenlandsche officieren zal de nadere regeling hiervan worden opgedragen. Door afzonderlgko bepalingen wordt voorzien in het weiderecht der Laplanders, bet, transito-verkeer tusschen beide landen en bet gebruik maken van de gemeenschappelijke watetwegeu, terwijl eventueel te rjjzen geschillen, die niet de onafhankelijk heid, onschendbaarheid of levensbelangen van een der beide landen raken, ter beslissing zullen worden onder worpen aan het Arbitiage-Hof in Den Haag. Onmiskenbaar worden er van den kant der Noren wel groote concessies gevraagd. En er worden daar te lande dan ook verschillende uitingen van ontevredenheid ver nomen. De malcontonten mogen zich eohter Nanson s woorden herinneren, dat n.l. ton laatste de hardsto voor waarde voor de overeenkomst van Noorschen kant gesteld is, n.l. de ontbinding van de unie, en die hebben de Noren doorgezet. Zjj zgn voortaan een vrjj volk. Dat hebben zjj zich in de unie uiet gevoeld. En, waar de Noren blijk gegeven hebben zooveel om het oordeel van de wereld te geven, kunnen zjj nu tevreden zgn. De wereld dus schrijft, terecht de N. R. Ct. bewondert hen om hnn zelfbedwang en offervaardigheid ten bate van den vrede, die ten slotte een vrede met eere is. De uitsluiting te Berljjn. Nadat de arbeiders aan de electrioiteitswerken te Berlijn hadden medegedeeld, dat ze besloten hadden de staking door te zetten, werd door de maatschappgen een verklaring afgekondigd, waar in wordt medegedeeld, dat ze tot hun leedwezen gedwongen zijn op 30 dezer de volgende fabrieken te sluitenDe fabriekon van toestellen in de Ackerstrasso, Hüttenstrasse, de machinefabriek in de Brunnenstrasse, de turbinenfabriek in de Hüttenstrasse van de Allg. Elektricifatsgesellsch., het blokwerk in de Helmholtzstrasse van de naamlooze vennootschap Siemens en Halske, hot dynamowerk in de Franklinstrasse, het kabelwerk aan den Nonnendamm van de Siemens-Schuckertwerken. In het Sue z-k anaal. Het wrak van het stoom schip «Chatham,hetwelk, met dynamiet aan boord, in het Suez-kanaal na een aanvaring in brand geraakte en dat men eindelijk ter voorkoming van eene noodlottige ontploffing, liet zinken, zal men, naar thans bericht wordt, Donderdag laten springen. Men vreest geen gevaar voor Port-Saïd, omdat de afstand te groot is. Hoelang dientengevolge het verkeer door het kanaal gestremd zal zijn, is niet met zekerheid te bepalen maar deskundigen gelooven, dat het voor jiiet langer dan een paar dagen zal zijn. Er was eerst"sprake van veertien dagen. De kiezers en de zuinigheid. Te Londen zullen zich in alle gemeenten een commissie uit de burgerij vormen om toezicht te houden op de gemeen telijke uitgaven en bij verkiezingen candidaten te steu nen, die zich tot zuinigheid verplichten. De schuld van de Londensche graafschap en de verschillende ge meenten is in de laatste jaren aanzienlijk toegenomen, en daarbij tevens de gemeentelijke belasting. Vandaar het verzet dat zich gaat vormen. Wreedheden van Duitschers tegen over Kaffers. De Cape Argus bevat een aantal getuigenissen, door Boeren onderteekend, die de Duit schers in hun oorlog tegen de Herero's van allerlei wreedheden beschuldigen. Zoo wordt hun verweten, dat zij vrouwen en kinderen als spionnen ophangen; bij een gelegenheid acht tegelijk, en terwijl deze hingen en nosr niet dood waren werd er op hen geschoten. Bii iheid vraagt aan de regeering inlichtingen over verschillende Indische krantenberichten, waarin gesproken wordt over bet optreden van onze troepen in Indië, zooals dat in Batoe-Batoe, waar een woning met petroleum werd be goten en daarna in brand gestoken. Uitvoerig weidt spreker uit over het optreden van onze troepen op Timor, aan de hand van eenige in „Het Volk" gepubliceerde brieven, waarin werd gezegd, dat men inlanders gebrnikte voor allerlei vies werk. en bet verluidt dat onze troepen bjj de landing van Patiro twee gewonden hebben afgemaakt. Is dit alles waar? Passen algemeen niet voor Grondwetsherziening (gelach). Spr. zal thans de bezwaren tegen het algemeen kiesrecht niet breed uitmeten, maar de invoering daarvan kan hg niet beschouwen als een noodzakelijke voorwaarde voor bljjvende verbetering. Niemand denkt er aan sociale ver beteringen te laten liggen. Waarom dan dien twistappel in het debat gebracht? Elke Grondwetsherziening is een doos van Pandora en daarom vraagt spr. aan de Regeering: Wat is uw plan? De minister van Financiën zegt, dat het volstrekt ue bedoeling der regeering niet is, om met de Grondwets- ?e won den hebben atgemaaKL. is au aues waart rasser uoueei...* Tr,;»t onze troepen in Indië "«t een systeem van afmaking toe herziemng een twistappellmd. v Ten slotte Marine, naar een anderë gëlegenheiïï werden 25 inboorlingen tegelijk opgehangen. Generaal von Trotha, zoo heet het verder, liet gewonde Herero's, mannen en vrouwen, doodschieten. De Boeren waren als transportrijders aangenomen, maar ze kregen wapenen en werden gedwongen in de vuur linie te gaan Drang naar echtscheiding in Oosten- r ij k. In Oostenrijk heerscht een beweging voor in voering van echtscheiding, iets wat in Hongarije al jaren bestaat. Nu heeft te Bregenz weer een groote bijeenkomst van voorstanders van echtscheiding plaats gehad, waarop verklaard werd, dat 20,000 personen thans in Oostenrijk hunkeren naar een ontbinding van hun huwelijk, die hen in staat zal stellen een nieuwe echtverbintenis aan te gaan en in zeer vele gevallen daardoor een eind te maken aan een als 't ware door de wet opgedrongen concubinaat. Onleesbaar handschrift op recepten Door het Hessische Ministerie is een rondschrijven ge richt tot verschillende autoriteiten en apothekers, waarbij de apothekers worden aangespoord zich in het vervolg niet meer in te laten met de meer of minder moei lijke ontcijfering van slecht geschreven recepten, doch van de geneeskundigen steeds recepten met duidelijke inhoudsopgaven te verlangen. Een prachtig feest wordt thans door de Friezen gevierd, nu de Koningin en de Prins in hun midden zijn. Ook op dezen tocht geeft de Koningin weer blijk, hoe Haar geen moeite te veel is om het hart van Hare onder danen te winnen. Zelfs heeft zij in een Harer toespraken eenige zinnetjes in zuiver Friesch gezegd. Hadden wij onze ruimte niet zoo noodig voor de feesten in onze eigen stad, wij zouden er veel meer van vertellennu moeten wij wel met dit weinige volstaan. B e 1 a n g r ijk e onderwerpen. In de boodschap van president Roosevelt aan het congres zal hij o.a, de volgende punten aan een bespreking onderwerpenDe regeling van een controle over het levensverzekerings wezen door den Staat (dit in verband met de knoeierijen van enkele groote levensverzekeringsmaatschappijen bij de jongste presidentsverkiezingen)de regeling der spoorwegtarieven door de Bondsregeering (die zich dus niet meer tevreden zal stellen met de controle alleen); de verstandhouding met Venezuela; de financieele ver houding tot de Dominicaansche republiekde aanleg van het Panamakanaalhet sluiten van den vrede tusschen Rusland en Japan. Bezwaren van China. China heeft Rusland en Japan medegedeeld, dat het den termijn in het vredestractaat genoemd voor de ontruiming van Mant- sjoerije niet kan goedkeuren. China acht dien te lang en kan ook niet toegeven, dat Japan het recht heeft troepen aan den spoorweg te plaatsen. Russische v r e d e s-o n d e r h a n d e 1 a r e n. De Russische vredesonderhandelaar Witte is te Berlijn aangekomen en door den Rijkskanselier en den Minister van Buitenlandsche Zaken ontvangen. Gisteren zou hij zijne opwachting maken bij Keizer Wilhelm, die op het oogenblik op het jachtslot Rominten vertoeft. De Ber- lijnsche bevolking bracht aan Witte voor het «Hotel Bristol" hartelijke ovaties. Professor Martens was Zaterdagavond reeds te Berlijn maar is het slechts gepasseerd. Wel had de Russische gezant in het «Hötel de Russie" kamers voor hem be steld maar hij wilde liever rechtstreeks naar St.-Peters- burg door reizen, omdat hij het voor den Czar bestemde exemplaar van het vredesverdrag bg zich heeft. In eene gecombineerde vergadering van de bestumn der te Zaandam bestaande kiesvereenigingen van alle richtingen is besloten eene commissie in het leven te roepen, die tot taak zal hebben do verhonding in den Raad zoodauig te herstellen, dat de gewono werkzaam heden kannen doorgaan en waardoor tevens een bevre digende oplossing in den strijd ten opzichte der haven- qoaestie enz. worde verkregen. Uit de Tweede Hamer. In de gisteren gebonden zitting der Tweede Kamer heeft de gebruikelijke discussie plaats gehad over de algemeene strekking van het Adres van Antwoord op de Troonrede. De heer Heemskerk vroeg antwoord op deze vragen Is er vóór aan mr. Borgesins de opdracht tot Kabinets formatie werd verstrekt, nog oon andar als zoodanig aan gezocht En danzijn er mannen van do rechterzijde aangezocht, in het ministerie zitting te nemen Spr. herinnert aan de verklaring van den minister omtrent het niet-opnemen van den formateur in het Kabinet, en hjj vraagt waarom heeft het ministerie de verantwoorde lijkheid aanvaard voor zgn vorming door mr. Borgesins, waar het dezen niet aangewezen achtte voor premier De heer Troelstra zeide, dat de commissie van redactie in hot adres, dat tegenwoordig meestal is een gewone terugslag op de Troonrede, niet had moeten opnemen een zinsnede, waaromtrent spr. en zgn vrienden zich niet neutraal kunnen uitlaten, die over do grondwetsherziening, bovendien nog het teerste pnnt nit de Troonrede. Spr. kon ook niet stilzwijgend voorbijgaan de zinsnede nit de Troonrede, waarin hulde wordt gebracht aan het optreden van leger en vloot, ook in den Archipel. Hg stelt spr. een vraag tot den minister van i aanleiding van het dagbladberioht, dat de drie hoofdbestuurders van deu Marinematrozenbond voor ontslag zgn voorgedragen. Het raakt hier de vraag, of de arbeidersklasse en de vakvereenisingen tegen deze regeering denzelfden strijd moeten gaan voeren als tegen het ministerle-Kuyper, dat de vrije ontwikkeling der vakorganisatie belette. De Minister van Financiën (de heer De Meester) be antwoordde eerst den heer Heemskerk. Op diens eerste vraag of er vóór mr. Borgesins een ander is aangezocht als formateur, moet spr. het antwoord schuldig blijven. {Beweging.) Spr. is mr. Borgesins niet, en daarom kan hg er niets van zeggen. En wat de tweede vraag aangaat, verwgst hg naar zijn verklaring in de Eerste Kamer. De derde vraagwaarom het ministerie de verant woordelijkheid aanvaardt voor het optreden van mr. Bor gesins als formateur, terwijl hg als premier niet geschikt was, vindt de minister niet erg logisch. Mr. Borgesins kon geacht worden te vertegenwoordigen do talrgkste groep der vrgzinnigen, en dat rechtvaardigt zgn optreden als formateur. Wat de heer Troelstra heeft opgemerkt omtrent de redactie van het adres, gaat buiten den minister om, maar wat de vraag betreft omtrent inlichtingen naar het kiesrecht-standpunt der regeering, zegt spr.: daarover valt niets meer te zegtren. De minister van Marine, zegt spreker, heelt enkel ontvangen een voordracht tot ontslag van één hoofd bestuurslid vau den Matrozenbcfid, en dat om motieven, geheel liggende buiten die functie. Het ontslag is bij den minister nog in overweging, en wat het verdere door den heer Troelstra gesprokene aangaat, de regeering draagt der vakorganisatie een goed hart- toe en het zal haar ontwikkeling niet belemmeren, maar zjj zal het gezag handhaven en desorganisatie sterk tegengaan De minister van koloniën (de heer Fock) beantwoordt de opmerkingen van den heer Troelatra over het optre den onzer troepen in Indië. Spr. wijst er op, dat vele krantenberichten later zgn tegengesproken. Toch liet de minister enkele gevallen onderzoeken, waarvan het resultaat hem nog niet bereikte. Omtrent enkele nieuwe gevallen, door den heer Troelstra genoemd, zegt de minister nog een onderzoek toe. Maar 't feit, dat enkele individuen soms minder waardig optreden, is nog niet voldoende, om oen smet te werpen op het gansche Indische leger. Replieken van de heeren Heemskerk, Troelstra en de beide ministers volgden. Bg de derde zinsnede (over de Grondwetsherziening) de heer Troelstra dat het blanco-artikel hem en zgn vrienden weinig illusies geeft. Aan de Regeering vraagt spr., walke punten der Gondwet voor herziening in aanmerking znllen komen. Afgaande op de beweging den lande, op de stem des volks, komt daarvoor in de eerste plaats in aanmerking het kiesrecht-vraagstuk. Een ander zoo urgent pnnt is spr. niet bekend. Ook zonder Staatscommissie kan, naar spr. oordeel, het kies- rechtvraagstuk terstond ter hand genomen worden. De geheele Grondwet behoeft daarvoor niet overhoop gehaald te worden. Ook de paragraaf der Troonsopvolging eischt in de tegenwoordige omstandigheden, wanneer die zoo bljjven, dringend verandering. Over de rechten van het Stamhuis van Oranje maakt spr. zich niet warm, hg is republikein. Brengt men de Troonsopvolging ter sprake dan zal men in breeder kringen dan men wellicht denkt, bjj eventueel overlijden van de tegenwoordige Vorstin de vraag zien opdoemen of het niet beter ware het Koning schap te vervangen door een repabliek Het amendement op de 3e alinea dat spreker voorstelt luidt: >Wy meenen te mogen verwachten dat de bedoelde herziening door dit onderzoek niet zal worden vertraagd." De heer van Ksrnebeek merkt op dat de Kamer zich heeft vereenigd met de algemeene strekking der redactie van het Adres van Antwoord. De bedoeling van het adres is zich te onthouden van belangrijke discussie met de Regeering over gewichtige politieke vraagpunten, Nu de Kamer, door aanneming der algemeene^strekking, daartoe besloten heeft, zon het weinig strooken met de daarin uitgedrukte gedachte om voor de Staatsbegrooting over te gaau tot het instellen eener Staatscommissie voor Grondwetsherziening. De minister van Financiëa antwoordt namens de Regee ing dat het haar voornemen is Grondwetsherziening zoo spoedig ter hand te nemen dat eene beslissing in eerste instantie nog binnen dit vierjarig tjjdperk kan genomen worden. Zoodra de |Staatscommissie zal zgn ingesteld, zal de Regeering haar in kennis stellen met hare voornemens en op spoed aandringen. Hierin vindt de heer Troelstra een antwoord op do door hem gedane vraag. In de Troonrede wordt gezegd vooraf wensch ik te doen onderzoeken welke andere wijzigingen nog in de Grondwet moeten worden gebracht. Dat woordje nog, is in het Ooncept-adrea van Antwoord uitgevallen. De heer Troelstra segt dat het hem een genoegen thans zijn amendement te kunnen intrekken. De heer Van Karnebeak betreurt het, dat de Regeering niet eerst het gevoelen der Kamer wil afwachten, alvorens eens Staatscommissie te benoemen. Hjj heelt zgn waar schuwende stem doen hooreu de gevolgen bljjven voor rekening der Regeering. Spr. voor zgn persoon is in het om der wille van de verzoening heeft zjj gedaan. De minister vleit zich dat de Kamer rnstig de voor stellen der regeering zal afwachten en dan haar honding zal bepalen, waarbij de Regeering hoopt dat velen hnn oppositie tegen het blanco-artikel znllen opgeven. De heer Van Karnebeek bljjft volhouden dat er geen meerderheid voor een blanco-artikel is. De beraadslagingen worden gesloten en het geheele adres wordt goedgekeurd. De vergadering wordt gesloten. Jaarwedden Burgemeesters, Secretarissen en*. Het bestuur der afdeeling Noord Holland" van deu Nederlandschen Bond van Gemeente-ambtenaren heeft een adres gericht aan Gedeputeerde Staten dier provincie, stelselmatige verhooging van de jaarwedden der Burgemeesters en Secretarissen, door vaststelling van een norm, ontleend aan het zielental van elke gemeente. Binnenkort zal ook verhooging van de jaarwedden der ontvangers worden aangevraagd. De daarvoor noodige gegevens zijn echter nog niet alle bij het bestuur bekend. Tevens wordt in het adres gewezen op den treurigen toestand waarin ten opzichte van salarieering de ambte naren ter secretarie verkeeren en wordt aan Gedepu teerde Staten verzocht bij de aanstaande behandeling van de gemeente-begrootingen verbetering ook in dat opzicht te bevorderen. Dat verbetering dringend noodig is, kan o. m. blijken uit het volgende geval, medegedeeld in het jongste nummer van het weekblad van bovengenoemden Bond. Een gemeente-secretaris genoot vijftien jaren ge leden een salaris van f 400. Tot hulp was hem een klerk toegevoegd op eene jaarwedde van f 150, dus samen f 550 voor jaarwedden van secretarie-personeei. Acht jaren geleden, even na de invoering van de wet van Mei 1897, regelende de financieele verhouding tusschen Rijk en Gemeenten waarbij o. a. door het Rijk eene bijdrage van in de jaarwedden van Burge meesters en Secretarissen aan de gemeenten werd ver leend werd, tegen den zin van den daarbij betrokken Gemeenteraad, de jaarwedde van den Secretaris met f 200 verhoogd en op f 600 gebracht. Het antwoord van den Raad was: „Omdat de jaarwedde van den Secretaris verhoogd is, zullen we den klerk afschaffen". Kwam vroeger ten laste van de gemeente-begrooting f 550, thans kwam daarvoor in de plaats een uitgave an f 600, verminderd met 1/4 Rijksbjjdrage ad f 150, zoodat ten laste van de gemeente bleef f 450. En dat is tot op dezen dag zoo gebleven. De werk zaamheden zijn sedert die 15 jaren zeker wel meer dan verdubbeld de ambtenaar moet uit eigen beurs in den drukken tijd uitgaven doen voor schrijfloon en de Ge meente verkeert in voordeeliger verhouding dan voorheen Voor houders van motor-rijtuigen. De Minister van Waterstaat heeft ter uitvoering van art. 12 der motor- en rijwielwet 1905 (Stbl. no. 69) eenige voorschriften vervaardigd, waarbij zooveel moge lijk rekening is gehouden met hetgeen thans gebruikelijk is aangaande de vergunningen krachtens art. 9 van het Koninklijk Besluit van 19 Jan. 1898 (Stbl. no. 5). Deze voorschriften gelden voornamelijk voor de rij bewijzen, de nummerbewijzen en de achtdaagsche rij bewijzen. De persoon, die de afgifte van een rijbewijs voor het besturen van motor-rijtuigen verlangt of de eigenaar of houder van een motor-rijtuig, die opgave van een nummer en letter verlangt, richt voortaan, wanneer de wet van kracht is, eene schriftelijke aanvraag tot den commissaris der Koningin. Voorts zal een bestuurder van een motor-rij tuig bij inkomst hier te lande, zonder dat het rijtuig is voorzien van een nummer met letter bij de ambtenaren, dienst doende aan het kantoor der invoerrechten, waar douane formaliteiten worden vervuld, afgifte van een 8 daagscb rijbewijs kunnen aanvragen. Uit Harlngcarspel. Dea 25 dezer vergaderde de Raad der gemeente Haring carspel, alwaar na goedkearing der notulen vau de vorige vergadoring, ter tafel kwam do begrooting voor 1906. Zooals die door B. en W. was aargeboden, erlangde ze de goedkeuring van den Raad mot een ontvangst en uit gaat van f 18382, en een post voor onvoorziene uitgaven van f 560.91. De begrooting voor het Alg. Burgerlijk Armbestuur werd goedgekeurd met een ontvangst vau f 2127, een uitgaaf van f 1910. Vermoedelijk saldo f 217. Voor het geven van het herhalings-ouderwjjs aan jongens i den B.s. winter, werden benoemd de Hoofden van soholen, de heeren A. Blad, E. Meijer Drees en D. Plaats- mar. Bond voor gtaalapenslonncerlng. Den 25sten had in het lokaal Cérès te Schagen eene buitengewone algemeene vergadering van de afdeeling Schagen van dezen bond plaats. Bij ontstentenis van den secretaris wegens uitstedigheid werden de notulen voorgelezen door den voorzitter den heer H. r eisser, die aan de hand daarvan als afgevaardigde ter algemeene vergadering meteen verslag van deze vergadering uit-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1