No. 138. Honderd en zevende jaargang. Zaterdag 30 Sept. 1905. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Dit sur Bestaat «it 2 Mali. stXd s n iWwsT BUITENLAND. BINNENLAND. Algemeen Overzicht. Gemengde Sededeelingen. Uit de Pers. N i e u w s t ij d i n g e n. Gemengd Nieuws. ALKMAARSCHE COURANT. Hoe lang is 't wel geleden, dat een Rus, in een ver antwoordelijke positie buiten Europa geplaatst, als over winnaar terugkeerde Admiraals, generaals in grooten getale gingen zij heen naar het Oosten van Azië om er Rusland's prestige hoog te houden. Maar geen hunner is daarin geslaagd. Wij kennen nit de laatste maanden niet anders dan verslagen en vernederde Russische vloot- en legeraan voerders. Geen enkel kwam weer als triumphator, als redder uit den moeielijken toestand, waarin zijn vader land zich bevond. Totdat nu dezer dagen zich het zeldzame schouwspel voordeed van den terugkeer van iemand, die met een uiterst moeielijke taak was uitgezonden en in de ver vulling daarvan boven elke menschelijke verwachting slaagde. Van iemand, die wist te behouden van Rusland's gezag wat maar mogelijk was, die het Rijk voor verdere vernedering wist te behoeden. Hij is iedereen weet 't S e r g i u s Witte, de nakomeling jvan een Zaandamschen scheepstimmerman. Werkelijk, zijn intocht in het hem zoo dierbare land had wel gemaakt mogen zijn tot een glansrijk festijn, tot een gebeurtenis, waaraan heel Rusland deelnam. Doch reeds werkt blijkbaar de invloed van wat men met een niet fraai, maar wel teekenend woord ®de hof kliek" pleegt te noemen. Geen sprake is er geweest van een schitterende ontvangst, er was niet meer dan een schamele plechtigheid binnen beperkte grenzen. Toch is er aan het station gesproken. Een heer, wiens naam niet eens genoemd werd, hield een rede om Witte hulde te brengen voor zijn werkzaamheid in het belang van den vrede, waardoor het lijdende Rusland voor verder bloedvergieten bewaard, en Rusland's stel ling als groote mogendheid toch in alle opzichten ge handhaafd is. Witte antwoordde »Ik ben zoo getroffen door deze onverwachte ontvangst, dat ik verontschul diging moet vragen voor het weinige dat ik zal ant woorden. Ik moet dan allereerst herinneren dat ik door den wil van den Czar als onderhandelaar uitgekozen ben het kwam er dus op aan, 's Keizers opdracht zoo nauwlettend mogelijk ten uitvoer te leggendat te doen is mijn eenig streven geweest. Ik vond daarvoor steun overal in het buitenland, en vooral in het vrije Amerika, waar alle klassen der bevolking op mijn hand waren. Vooral deze steun heeft tot den gelukkigen alloop der vredesonderhandelingen meegewerkt. Als ik zelf daarbij eenige verdienste gehad heb, zou die ge legen zijn in de zorgvuldige tenuitvoerlegging van den wil mijns keizers, en in het diepe besef dat mij als Rus met u, medeburgers, gedurende de afgeloopen twee jaren, waarin ons vaderland zoo verschrikkelijk geleden heeft, verbond. Dat gaf mij kracht, mijn zending tot het gewenschte einde te brengen." Toen was 't afgeloopen en kwam een gewoon rijtuig voor om Witte naar zijn huis te brengen. 't Is povertjes. De Japansche pers is al even opgetogen als het Ja pansche volk over het nieuwe tractaat met Engeland. De invloedrijke Jizji-Jizji prijst deswege hoog het zittende Kabinet en de Asahi noemt het trac taat de grootste diplomatieke schepping van den nieu- weren tijd. Ter Beurze van Tokio ging buitengewoon veel om en er was een algemeene rijzing te bespeuren. In de handelskringen wordt luid gejubeld. Logisch sluit zich hierbij aan, dat de Russische pers zeer schamper zich over het tractaat uitlaat. De Birz- jewia Wedomosti noemt het een verklaring, waarbij half Azië onder de voogdij van de bondgenooten geplaatst en de volmaakte eenheid der Britsche en Japansche be langen bevestigd wordt. Sterker in hare uitdrukkingen is de Nowoje Wremja. Volgens haar bedoelt het verdrag, Azië in de slavernij van de bondgenooten te brengen, en is het blijkbaar gericht [tegen alle Mogendheden, die in Azië politieke belangen bezitten of verlangen te bezitten, boveral dus tegen Rusland. De Noivoje Wremja besluit, dat al bevat de tekst van het verdrag geen rechtstreeksche bedreiging, de geest ervan zoo dreigend mogelijk is en dat de uitwerking zal zijn de volkomen vernietiging van het politieke evenwicht in Azië. Om dit te jVerhoeden. bepleit het blad het nut van aansluiting tusschen de Mogendheden, welke door dat verdrag getroffen worden, de vorming van een politiek tegenwicht in Azië, natuurlijk ook in het belang des vredes. »De schepping van zulk een vredelievende groepeering zou ongetwijfeld zoowel te Londen als te Tokio met instemming worden begroet met deze ironie eindigt het St.-Petersburger hoofdblad zijne be schouwingen «daar immers Engeland en Japan zelf zoo luide voor de vredelievende oogmerken van hun alliantie zijn uitgekomen." Zweden en Noorwegen. De bjjzondore com missie uit bet Noorsche Storthing besloot met 12 tegen 6 stemmen voor te stellen het ontwerp der Regooring, betreffende de overeenkomst van Karlstad, goed te keuren. De meerderheid heeft het voorstel, dat van korten inhoud is, vastgesteld, terwijl de minderheid met haar voorst-1 nog niet gereed is gekomen. Een herstemming voor den Dnitschen R jj k s d a g. Donderdag is te Essen de herstemming voor den Rijksdag gehouden. G.esberts, van het centrum, kreeg met 42047 stemmen de meerderheid, de sociaal democraat Gewebr bracht het tot 38058 stemmen. Bij ortn"™'8 stemming op 19 September had Giesberts ®ewellt 28728, dr. Niemeyer (nationaal-liberaal) 17odd stemmen. de Berljjnscho electrische nijver- i l -j 18 ®eea sPra^e van verzoening tnsschen do arbeiders bij de electrische upvorbeid te Berlijn en hnn werkgevers. De patroons maken, tegenover de be dreiging van de Vorwctrts, bekend dat men een weik- staking in de centrales, welke Berlgn van licht en kracht voorzien, zonder vrees tegemoet kan zien, zelfs bjj een werkstaking van een maand lang. Er zijn vol doende krachten beschikbaar om de werklieden in die centrales tusschen de 800 en 900 te vervangen en de tram zal niet stil behoeven te staan. De firma Siemens Halske heeft een overzicht openbaar gemaakt van de bjj haar in de laatste jaien betaalde loonen, om aan te toonen dat die gestadig vooruit zjju gegaan. De leideis van de beweging onder de werklieden hebben een beroep gedaan op den verzoeningsraad van het »Gowerbsgericht", onder uitdrukkelijke verklaring dat dit besluit de totdnsver genomen beslissingen niet zal wjjzigen. Steeds nieuwe rampen in Italië. Een zee* hevige wervelstorm met zware regens beeft weder in de Italiaansche provincie Caserte groote verwoesting aange richt. Boomen zjjn ontworteld, daken afgewaaid, velden en weiden in meren herschapen. Het dorp Grazzanise is geheel verwoest. Ook te Pignatoro en te Brezza is de schade groot. In laatstgenoemd dorp werden drie men- schen gedood. Te Tassano werd een buis in twoefin ge spleten. Er is daar één doode. maar velen zjjn gewond. In het Suez-kanaal. Lloyds verneemt uit Part- Saïd De uitkomst van het laten springen van de «Chat- ham" isdat het voorschip geheel verdwenen ishet achterschip is stak, maar men zal het opnieuw laten springen. Het verkeer zal waarschijnlijk over een dag of tien hersteld zjjn. De Engelache dagbladcorrespondenten te Pord-Saïd geven bijzonderheden over de ontploffing van de «Chatham". Da oostelijke oeïer van het kanaal is, zeggen zjj, zeven honderd el ver weggeslagen, ook de telegraaf- en tele foonpalen aan dien kant zjjn omgeworpen, daarentegen is de westelijke oever onaangetast gebleven, ook is het, zoetwaterkanaal weinig beschadigd. De ontzettende ont ploffing wierp het water honderden meters in de hoogte, zoodat het omringende terrein met wrakstukken bedekt werd; de rand van de woestjjn werd overstroomd en de gedoode visschen liggen er bjj duizenden. Toen men te Port-Saïd niets hoorde noch voelde van de ontploffing, keerden de verontruste bewoners naar de stad terng. Een waarschuwing. In de Engelache bladen wordt herhaaldelijk gewaarschuwd tegen flanellette, een goedkoope, flanelachtige stof, welke veel gebrnikt wordt, vooral voor kinderkleederen, en welke de eigeneobap heeft van zeer snel vlam to vatten. Er zijn in den laatsten tijd weder verscheidene kinderen verongelukt, die met kleertjes van die stof te dicht bjj vuur kwamen en verbrandden. Men dringt aan op wetteljjke maat regelen tegen de gevaailjjke stof en verbieden van den verkoop, tenzjj za minder brandbaar is gemaakt, hetgeen gemakkelijk kan geschieden. Man et vrouw. Ta Parjjs is een huurkoetsier; die niet lang geleden tooneelspeler in een der voorstad- schonwbnrgen was, waar hg hoofdrollen speelde en 10.000 frs. 's jaars verdiende. Maar bet ongeluk van Abólard was zjjne vrouw, die hem het leven ondragelijk maakle, zoodat hjj echtscheiding aanvroeg De scheiding verkreeg hij ook, maar de rechter bepaalde, dat hjj zjjne vrouw moest blijven onderhonden en daarvoor de helft van zjjn inkomen aan haar uitkeoren. Dat was Ahélard te kras, bjj weigerde, maar nn deed zijn vrouw beslag leggen op zjjn salaris. Toen zeide hij den planken vaar wel en klom op den bok. Niet alleen valt het aan drinkgeld verkregen en dikwijls nogal aanzienljjke iD- koineu niet te controleeren, maar bovendien kan daarop, als geschenk, geen gerechteljjk beslag gelegd worden en mevronw Abélard moet nn maar zien hoe zjj aan den kost komt. Oude en nieuwe plunje. De Rotterdammer herinnert er aan, dat toen indertijd door minister Harte voorgesteld was te heffen 5 opcenten op de vermogens- en bsdrjjfsbelasting ten einde in het dreigend tekort in de Schatkist te kunnen voorzieu, mr. Van Raalte, toenmaals Kamerlid voor Rotterdam V, z ch daartegen verklaarde. Hij zeide nl. in de zitting dor Tweede Kamer van 8 Dec. 1904 bij het Begtootings- riebafc Het opcentenstelsel is, naar mjju inzicht, reeds in beginsel als middel tot dekking van tekorten niet aan te bevelen. Ik beschouw als karaktertrek van het sys teem van opcenten dat het is ondeugdelijk en ge vaarlijk. Ondeugdelijk omdat het alle fouten, gebreken en onbillijkheden, die in de belasting zelf liggen, ver meerdert in evenredigheid van het aantal opcenten. En het is gevaarijjk, omdat het zulk een gemakkelijk en geleideljjk middel it. Met andere woorden, wanneer men eenmaal met het heffen van opcenten begint, zal men allicht geneigd zjjn om de opcenten allengs tot hooger bedrag op te voeren. Naar aanleiding hiervan .ïcbrjjfè do Rotterdammer Het opcentenstelsel was dns volgens dezen vrijzinni gen afgevaardigde ondeugdelijk en gevaarljjk. Sinds werd echter mr. Van Raalte minister. En nu Nu komt het ministerio-De Meester, waarin ook mr. Van Raalte zitting heeft, meteen voorstel tot het heffen vanniet vjjf, maar tien opcenten op de be- drjjfs- en vermogensbelasting. Thans is zeker het stelsel wel deugdelijk en niet gevaarigk Als het niet zoo droovig was, dan zouden wij er om lachen. Uit Kenleo wordt geseind, dat Domsla Nieuwenhuis gisteren op vrije voeten gesteld en naar de Nederlandeche grens gebracht is, nadat de door Pruisen van de Neder landeche regeering verlangde verklaring, dat hjj toegelaten zou worden, ontvangen was. Te Zuidscharwoude heeft de heer Merz, van Schagen, eene lezing gehouden naar aanleiding van het bekende rapport; «De verbouw van sluitkool en de aspergecultuor in Dnitschiand." Hij protesteerde tegen vele punten van dat verslag en drong er ten sterkste op aan, dat eene confederatie zal worden gesticht om te zoeken naar mid delen, welke do bezwaren der Daitsche toltarieven kunnen ondervangen. Ten slotte werd eene motie aangenomen, waarbjj de aanwezige groenten verbouwers de wecscheljjkheid uit spraken, dat de denkbeelden van den heer Merz in de ver schillende groentevereenigingen zullen overwogen worden. De afdeeling Kolhorn van don Bond voor Staatspen- sionneering zal in dezen winter wede? op Nutswjjze elke maand vergaderen. Deze regel, het vorige jaar ingevoerd, heeft toen goed voldaan men hield de belangstelliug meer levendig. De avonden zullen op allerlei wjjzen worden veraangenaamd, zonder echter de hoofdzaak uit het oog fa verliezen. Het Witte Kruis. Den 29ster vergaderde in het lokaal «Da Biurs« an afdeeling Schagen van deze verooniging. Ingekomen warde het bekroonde antwoord van den heer Schook «Malaria in N.-Hollandc en eenige aanhevelingen voor hoofdbe stuursleden. De afgevaardigden voor de algemeene ver gadering kregen in opdracht te stemmen voor de heeren Dr. H. G. Hamaker, G. Looman en P. J. v. Eldik Thieme als hoofdbestuursleden, voor de heeren L. Vlaanderen K.Pzn. en Mr Ed. Philips als leden der commissie voor het herstellingsoord te Hilversum en voor het voorstel Harencarspel om 2 dames in de commissie voor Heide- henvel te benoemen. Tot, afgevaardigden werden gekozen de heeren A. W. v. Klnjjve en H. J. Pot, tot plaats vervanger de heer P. Buis Jz. Tot bestuursleden werden gekozen de heeren H. J. Pot en C. Visser Az. in de plaats van don vertrekkenden voorzitter den heer A. W. v. Klnjjve en van het niet herkiesbare bestuurslid, den heer A. C. Melchior. De heeren H. Feisser en G. Mugs dankten den heer Van Klnjjve voor zjjne bemoeiingen, de heer Van Klnjjve sprak een afscheidswoo-d tot de vergadering. Op voorstel van den heer C. Visser zal op een volgende vergadering over een nienwen regenbak gesproken worden. Op de j.l. Vrijdagavond gehouden vergadoring van «het Witte Kruis", afd. Schermeer en Omstreken, waren 10 leden tegenwoordig. Bjj de behandeling der inge komen stokken werd bijzonder besproken de circulaire van het Hoofdbestuur, waarin o.m. de aandacht wordt gevestigd op de hygiène van de school en het school gaande kind. Op voorstel van den Voorzitter wordt be sloten dat de afdeeling zich zal wenden tot het Gemeente bestnur van Oterleek met verzoek om ook daar te willen invoeren gelijk dit reeds aan de school te Stompetoren het geval is een vrij kwartier in de morgen school uren. Besloten wordt om voor leden van het Hoofdbestuur te steunen de candidatuur van de heeren P. J, van Eldik Thieme, Dr. H. G. Hamaker en G. Looman. Het voorstel van de afd. Harenkarspel verkies baarstelling van dames in de commissie van toezicht voor «Heidehenvel" zal worden gesteund, alsmede het voor stel der zelfde afdeeling om de straf, geheele onthouding der snbsidie bjj te late inzending der stukken, te ver minderen en te stellen op onthouding van Via der sub sidie voor elke maand dat de stukken te laat bjj bet Hoofdbestuur inkomen. Verder wordt den afgevaardigden vrij mandaat verleend. De periodiek aftrodende leden van het bestnur D. de Jong en J. Gignis worden herko zen als commissielid van controle de heer J. Gljjnis en als commissielid van aankoop de heer W. C. C. ten Veldhuijs Tot afgevaardigden worden benoemd de heeren D. de Jong en W. C. C. ten Veldhuys, tot plaatsvervan gers de heeren P. Dekker Pz. en D. de Boer. De papler-chaos. Een onzer nieuwe Kamerleden, zoo schrjjft «Het Volk", heeft eens het papier gewogen, dat. hjj tot dusver reeds in hnis gekregen heeft. Het was 33 kilo. Hjj is na bezig dat te lezen. Hywuastlek te Stompetoren. De te Stompetoren bestaande Gymnastiek-Vereeniging «Voorwaarts" onder directie van den heor Ploeger van de Rjjp heeft een belangrijke uitbreiding gekregen. Er is n.l. een cursus voor dames aan toegevoegd, waaraan reeds door een zevental wordt deelgenomen. Stijgende Landprijzen. lu 1899 werd er land, liggende onder de gemoonte Nieuwe Niodorp, verkocht voor j 200 de 25 roe. Thans werd ditzelfde land verkocht voor f 408 do 25 roe. Behalve in Amerikaansehe papiertjes is er dns toch ook nog wel in Hollandsoh land een voordeeltje te behalen. Coöperatieve veevoedervereenlglngen Dan 28sten had in het N. Holl. koffiehuis te Schagen de aanbesteding plaats vanwege de 2de coöperatieve van 350000 lijnkoeken en in de «Oé'ès" vanwege de 1ste coöperatieve, die van 500000 Ijjukoeken. Beide leveringen werden gegund togen fjlOA aan de Ruhroitar Oelfabrik, de eerste partjj op een gehalte van 321114, de tweede op een gehalte van 3111|14, met 94 °/0 zui- vorheid. Suikerbleten. In de polders Waard en Groet is men met het dolven van suikerbieten aangevangen. l)e verbouw in deze pol ders is dit jaar niet groot, Shet product is bijna geheel voor de fabrieken te Halfweg en Naarden. Ongeluk. Vrjjdagmorgen 9 nur heeft in de gemeente Castricum een ongeluk plaats gehad. De landbouwer, D. Djjkman, ter kaasmarkt gaande, kwam met paard en wagen de Schoolstraat uitrijden en de daar op het eind dier straat zich bevindende afsluitboom geopend staande, stak hjj de tramrails over, doch werd, naar men beweert, daar er niet gebeld wasdoor den van Beverwijk komenden stoomtiam op 't laatste moment gegrepen, met het nood lottig gevolg dat D. van dsn wagen w»rd geslingerd en 14 meter met de machine werd meegesleurd. Iudiou er zioh geen inwendige kneuzingen zullen openbaren, is hjj met eenige builen en schrammen er afgekomen. Het paard was Bpoedig gegrepen en heeft geen letsel bekomen. De bakwagon werd door een jjzeren hek gedrnkt en is zoo goed als totaal verbrijzeld. Ook eenige commissie kazen waren geheel beschadigd cc tot, pap gereden. Zwaluwen en Drauwe Kanzen. Men scbrjjft ons nit Wieringerwaard Deze week is een paar malen een troep grauwe gan zen over onze gemeente gevlogen. En dat, terwyl de zwaluwen nog druk haar best doen de dansende muggen weg te Bnappen. 't Is zeker wel een zeldzaamheid, dat deze vertegenwoordigers van zomer en winter zich te gelijk vertoonen. Met ingang van 1 October zjjn benoemd tot adsistent ten postkautore Alkmaar de heeren J. J. Nelis en F. Blaauw, beiden thans kantoorknecht alhier. De secretaris der Alkmaarscho Ontzetvereeniging deelt ons mede, dat de ottieieren van het garnizoen te Haarlem, de uitnoodiging tot opvoering van «bot Kind »an Staat op 7 October a.s., alhier, hebban aangenomen. Hennemer Sportclub. Yoor het eerst sinds Bergen door den tram zoo gemak kelijk te bereiken is uit alle plaatsen in ons land. zullen daar courses worden gehouden. Woensdag 4 October de eerste en een week later de volgende, 't Ligt voor de hand, dat velen van buiten, voor wie vroeger het reizen naar Bergen te kostbaar of te lastig was, nu van den tram gebruik zullen maken, zoodat 't Woens dag een drukke dag voor Bergen zal worden. Hetgeen hun op de baan der Kennemer Sportclub wordt aan geboden, zal aan hooge eischen van hippische sport voldoen. Er zijn namelijk talrijke inschrijvingen en er zal hardnekkig gekampt worden om de belangrijke geldprijzen, die beschikbaar zijn gesteld. Ingeschreven zijn voor den Toelast-prijs 13, voor den October-prijs 19, (de aandacht zij erop gevestigd, dat hier bij eiken loop een totalisator is, wat vroeger niet het geval wa»), voor den Paddook-prjjs 26, voor den Spannen-prijs 5, voor den Alcmaria-prjjs 15 en voor den Totalisator prijs 21 paarden. Het nummer voor spannen is iets geheel nieuws voor de baan te Bergen ongetwijfeld zal dit succes hebben. Wie na afloop der harddraverijen nog niet dadelijk met een tram naar Alkmaar en verder huiswaarts wil gaan, zij een rondwandeling te Bergen, dat nu in herfst tint begint te prijken, aanbevolen. De telefoon. Onder de advertentiön in dit blad komt er een voor van de Directie van den Telefoon dienst hier ter stede, waarin dringend wordt verzocht klachten betreffende de toestellen, het personeel en de bediening zoodra mogelyk in te brengen volgens de aanwjjzing op de abonnenten- lijsten. Zeker komt der Directie een woord van lof to<*, dat zjj aldns op de hoogte wil worden gesteld, 't Ver dient aanbeveling dat alle klachten haar gerapporteerd worden, opdat 't der Directie dnideljjk worde, dat 't aan de bediening nogal eans hapert; er zija tjjden, waarop eerst na herhaald opschellen antwoord wordt gekregen van het Centraal Bureau ea dan is 't nog soms een toer om de jaffrouw, die daar zit, het gevraagde nummer te doen verstaan. Mocbt tengevolge van h9t nu door de Directie tot haar geabonneerde» gericht verzoek er eerlang verbetering komen, dan zullen wij niet in gebreke bljjven daarvan melding te maken. Al la recherche van een Koningin. Gisterenmiddag kwamen wij van het bureau. Die „wij" zijneen jonge dame en schrijver dezes. Daar worden wij plotseling aangehouden door een vriend van ons blad„Weet U wel, dat de Koningin-Moeder van Italië op de Kaasmarkt is „Och, kom „Ja, ze is nu juist in de Waag, 't is een dame in het zwart en twee heeren zijn bij haar". Met ons beiden er natuurlijk op af. En jawel, daar ontdekten wij een dame in het zwart met een mantille, een zoogenaamde „carrick", omgeslagen en een witte kanten das. Deftig door eenvoud. Grijze haren, maar niet meer de verblindende schoonheid van Koningin Margarita, zoo vaak geroemd. In haar nabijheid twee heeren, een die een bonten boa droeg en een kiek-toe- stelletje, de ander een stadgenoot, leeraar in de Fransche taal blijkbaar zich als tolk beschikbaar gesteld hebbende. Wij hebben de bewegingen der vorstin met de ver- eischte aandacht bestudeerd. Gezien op een afstand, hoe zij keek naar het rollen der kazen in een schuit. Eerbiedig haar gevolgd, totdat zij ging in den lunch room van den heer Valk op den hoek van de Houttil. Daar gewacht, maar gelukkig niet lang. Toen heeft de „wij" zich gesplitst en de jonge dame was zoo wel willend later te komen met het bericht, dat de Koningin in »De Toelast" was afgestapt. Toen daarover een bericht geschreven voor het Avondblad. Juist was 't klaar Daar komt iemand, die 't weten kan. Bij hem zekerheidshalve nog eens geïnfor meerd. Verpletterend bericht't was Koningin Marga rita niet, 't was een Zwitsersche dame. Getelefoneerd naar „de Toelast"men weet ons geen zekerheid te geven, alleen heeft zij kamers besteld om 's nachts te blijven logeeren. Gisterenavond opnieuw op onderzoek uit. Mogen wij voorloopig gespaard blijven voor bezoeken van dames, aan wie nauwe bloedverwantschap met regeerende vorstenhuizen wordt toegeschreven. Nauw was ons blad gisterenavond verschenen, of daar kwam van belangstellende zijde de vraag: «Er wordt algemeen in de stad verteld, dat de Koningin- Moeder van Italië hier is. Hebt U er niets van gehoord Ik had gehoopt er wat over te lezen in de courant en nu er niets over in stond, begin ik te denken, dat 't maar een grapje is geweest. Weet U er soms meer van?" Natuurlijk medegedeeld, dat pas het eerste deel van het onderzoek was afgeloopen en dat wij met het tweede deel druk bezig waren. Die »wij" waren weer dezelfde personen als in het eerste stukje van des journalistteu pluralis majestatis was hier geen sprake. De twee deelen van het „wij" gingen in diverse rich tingen. Het eene deel had zich speciaal belast met auto navorschingen, want de Koningin-Moeder van Italië en de automobiel worden immers in één adem genoemd. Inderdaad, er was een auto van buiten in de stad geweest. Het noodlottige school echter in dat woordje «geweest", want de auto was er niet meer en de dame was er nog wel. Deze laatste uitkomst had met stellige zekerheid weten te verkrijgen het tweede deel van het »wjj". Zij wist overigens nog veel meer. De bewuste dame was gisteren geweest op de Amsterdamsche Beurs op een tijdsTp, toen Koningin Margaritha zich bevond bij onze Koningin Moeder op Soestdjjk, maar Beurs bezoekers, die daarvan niet op de hoogte waren, hadden bij hoog en bij laag gezworen, dat t de Italiaansche vorstin was. In die pBeudo-qualiteit was zij zelfs gekiekt! Voorts had de metgezel der dame op de Alkmaarsche markt plechtig verklaard, dat er hier een misverstand was, dat hij inderdaad geen Koningin had rondgeleid. Daartegenover stond echter weer, dat men in het hotel hiervan nog lang zoo zeker niet was, dat in de stad werd verklaard dat de Koningin prachtig haar incognito wist te bewaren, dat zjj 't wasdaar ging niets af.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1