No. 144). Honderd en zevende jaargang. 1905. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Prijs der gewone advertentiën DINSDAG 3 OCTOBER. BUITENLAND. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Kijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.jV. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededoelingen. Uit de Pers. Een van de sympathiekste journalisten, die Engeland heeft, is ongetwjjfeld William Stead. In Nederland heeft men hem vooral leeren waardeeren tijdens den jongsten oorlog in Zuid.Afrika, toen b{j, zonder uit het oog te verliezen, wat hjj aan zijn eigen natie verplicht was, toch niet de oogen sloot voor hetgeen er billijk was in de zaak der Boeren en voor hetgeen het be schaafde Engeland jegens hen misdreef. Stead's Review of Reviews is bovendien in ons land een goede bekende. Bjj al zijn voortreffelijke eigenschappen heeft Stead één groot gebrekhjj vergeet dat de plaats van den journalist is op het redactie-bureau. Baar kan hg zjjne denkbeelden aan het forum der publieke opinie onder werpen, daar kan hij neerschrijven zijne ervaringen, de resultaten van zjjn onderzoekingstochten in eigen en vreemde landen. Stead is eehter niet vóór alles man van de krant. Zoo komt 't, dat hjj nu naar Rusland is getogen met het wel goed bedoelde, maar toch zonderlinge plan om daar een rol te vervullen, die hem allerminst toekomt. De Czar heeft hem zeer minzaam ontvangen en daarna is bjj aangevangen met een campagne om in Rusland ver zoening te prediken. Ziehier zjjn evangelie, zooals dat door hem voor de Zamstwo-leden en andere hoorders is verkondigd Het Rjjks-doema-manifest kwam mij en anderen liberalen der beschaafde wereld voor als het morgenrood van een beter en gelakkiger tijd voor Rusland. Maar nauwelijks was deze bigde boodschap bekend geworden, of ik werd tot mjjn verbazing en leedwezen gewaar, dat vele Ras sische liberalen, die na zoovele teleurstellingen bevreesd en achterdochtig waren geworden, van plan waren een onvriendelijke ontvangst te bereiden aan de Doema, die voor hen toch moest zjjn bet begin van een nieuwe periode van vrjjheid en vooruitgang. Nog meer ontstemde mg het bericht, dat kort na de bekendwording van het Doema-manifest de liberale leiders, die feitelijk de Doema als de eerste schrede op den beteren weg hadden opgevat, door de politie gedurende een vergadering in een parti culier huis wederrechtelijk gevangen werden genomen en zonder vorm van proces opgesloten Het kwam mg dadelijk voor, dat hier een misverstand heersohte, dat de pasgeboren hoop op Russische vrijheid ten zeerste zou schaden, als het niet spoedig nit den weg werd geruimd. Want zoolang nog willekeurige arrestaties voorkomen en particuliere bijeenkomsten gestoord kunnen worden, is het den Russiscben liberalen onmogelijk de Rgksdoema met vertrouwen te gemoet te treden. Er was een zeer geldige reden, die mjj aanleiding gaf tot de veronderstelling, dat onder deze omstandigheden mjjne bescheiden diensten van nut konden zijn. Voor zes jaar, toen het keizerrgk scbrgven over het bijeenroepen van de Haagsche Conferentie bekend werd, mocht het mjj gelukken iets te doen voor de verwezenlijking van dit schitterend denkbeeld, doordat ik de belangstelling daar voor wist op te wekken in wjjden kring. Dit bracht mij in persoonlijke aanraking met den Czar. Ik heb hem driemaal bezocht en steeds sprak hjj tot mjj niet als een keizer tot een jonrnalist, maar als een mensch tot een anderen. Daardoor kreeg ik de hoogste achting voor bet levendig medegevoelen, bet helder verstand en de menschlievendheid van uwen keizer en niets kou mjjn absolute overtuiging van zjjue oprechtheid en zjjne vader, landslievende zorg voor het weizjjn zjjner onderdanen schokken. Het zon tragisch zjjn, als nn deze daad van zelfbeperking der alleenheerschappij en de goede bedoe lingen van den Czar verkeerd werden uitgelegd en er getwjjfeld werd aan zjjne oprechtheid, vanwege de wille keurige handelingen die in etrjjd zjjn met den geest van het manifest van 19 Augustus. Daar er oogenschjjnljjk geen ander middel was om achter het geheim van deze ongelukkige incidenten te komen en ze in overeenstemming te brengen met de liberale opvattingen van den Czar, waarvan ik diep over tuigd ben, begaf ik mjj naar Rusland. Yan den dag, dat ik aankwam, heb ik gelegenheid gehad met die personen te spreken, die in staat waren deze tegenstrij digheid te verklaren, van generaal Trepof af tot prof, Miljakof, zonder nog anderen te noemen, die mg vrien delijk ontvingen. Waar ik kwam, met wien ik ook sprak, in welk blad ik ook schreef, steeds ben ik openhartig uitgekomen voor mjjn Engelsch liberaal standpunt, Volgons dit systeem zou het een ongerijmdheid zjjn het volk uit te noodigen tot de verkiezing van een Rgks doema over te gaan en tegeljjkertgd hel oude systeem van willekeurige arrestatie, sluiten van vergaderingen en onderdrukking der pers te bljjven volgen, want de in stelling der Rgksdoema veronderstelt vier punten van vrjjheid n.l. vrjjheid van vergadering, van vereeniging, van de pers en van persoon. Met recht zult u mg de vraag voorleggen of ik bjj de machthebbers instemming met deze eischen heb gevonden. Daarop antwoord ik dat, nadat ik generaal Trepof het Engelsch standpunt had verklaard, ik door hem werd gemachtigd te verklaren, dat hg aau mijn voornemen om het Engelsche standpunt aan de Rnssen uiteen te zetten niet alleen niets in den weg zou leggen, maar bet beschouwen als een vriendschaps dienst mijnerzijds. Wanneer ik in geheel Rusland meetings zou beleggen dan zou generaal Trepof aan de plaatse lijke autoriteiten persoonlijk bevelen mij daarbij op alle wjjzen behulpzaam te zgn. Daarop heb ik geantwoord dat ik met genoegen er gebruik van zou maken, maar' alleen onder voorwaarde dat professor Miljakof'uit de gevangenis werd bevrjjd of voor een jury terecht zou staan i Op 24 September des avonds te 6 uur 15 min. liet generaal Trepof mg mededeelen, dat prof. Miljakof vrij was. Dit bericht nam mjj een pak van het hart en is voor mg bet bewgs, dat de Doema vijj zal worden ge kozen en dat de Russische rrgeering er oprecht naar streeft te breken met de oude willekeur en de onwettige middelen waarop deze steunde." Dit alles klinkt niet sleoht, maar iedereen zal begiijpen, dat men in Rusland zich afvraagt, wat die inmenging van een Engelschman heeft te beteekenen. Zon dan een vreemdeling dus zegt men moer gehoor vinden bjj den Czar dan het eigen volk? De Russische pers is ook niet gecharmeerd op den Britschen eoilega. De Birsh, Wjedomosti bevat een kras artikel tegen hem, waarin onder meer gezegd wordt: Hjj moet niet denken, dat hg een nieuwe Franklin is, die uit hot bevrgde Amerika naar Frankrjjk kwam om er de vrijhoidsdeckbeelden te verkondigen. Laat hg zich met zgn eigen zaken bemoeien. En prins Mestsjerky, de hoofdredacteur van de Grashdanine, noemt Stead's op treden »een nieuw verschijnsel in het Russische dolhuis!'' Het mooiste is echter nog wel, dat prof. Miljakof met groote verontwaardiging ertegen opkomt, dat hjj zjjn invrjjheidsstelling zon te danken hebben aan Stead. Hjj is, dus verklaart bij, losgelaten, toen de tjjd voor een voor loopige hechtenis verstreken was. Liever dan zjjn vrjjheid te moeten -danken aan een Engelsch journalist, die de ro van woordvoerder voor de Russische regeeringskringen op zich genomen heeft, zon Miljakof weer naar de gevangenis terug willen. Frans Jozef, de Koning van Hongarjje, hondt geen voet bjj stuk; na eerst de oppositie niet al te vriendelgk bejegend te hebben, tracht hij haar nu weer in het gevlei te komen. Baron FejervAry, uit Weenen terug gekeerd, toch heeft Vrijdag uit naam des Konings de plechtige verklaring afgelegd, dat het program, 't welk de Koning den leiders der oppositie op de jongste audiëntie voorlegde niet zooals zjj dachten een nltimatnm was, maar dat de Koning or van hun kant tegenvoor stellen op verwacht had. Nog een ander teeken, dat Z. M. geneigd is om de bruggen tusschen zich en zgn Hongaarsch Parlement niet als afgebroken te beschouwen, is do ontbieding van graaf Albin Csaky, voorzitter van het Huis der Magnaten, naar Weenen. Of van- die veranderde houding veel heil is te wachten mag wel zeer quaesties geacht worden. Zonderling is nu wel de politieke toestand in Hongarjje. De grootste vjjanden van de natio nalisten zgn thans almee de socialisten, die dus in dit opzicht één zgn met hun vorst. Natuurlgk is daaraan vreemd alle liefde voor de Kroonde socialisten worden tot hunne houding genoopt, omdat zjj in de parlementaire oppositie de belemmeraars, de vjjanden zien van het algemeene stemrecht, welke factor, naar men zich her innert, door het ministerio-FejervAfy, schoon de Kroon 't afkeurde, in den strjjd gemengd is en waardoor de verwachtingen der socialisten hoog gespannen werden. Deze achten de qaaestie van de Hongaareche taai in 't Hongaarsohe leger geen oortje waard en vorderen, dat de wetgeving zich eindeljjk zal bemoeien met de groote maatschappelijke vraagstukken, waarvan de nationalisten geen verstand hebben en waarin Hongarge inderdaad bjj alle andere moderne staten schromelijk achter is. Op 't gebied der sociale wetgeving valt in Hongarge nog de eerste stap te doen. Zooals men weet zaldeMarokko-conferentie te A 1 g s i r a s worden gehouden. Tevergeefs heeft men Madrid of San Sebastian aangeboden, tevergeefs van Den Haag of Bern gesproken. Algésiras had de voorkeur. Algésiras is een stadje met 10,000 inwoners; 't heeft een onaangenaam klimaat, 't bezit geen één goed hotel, waarvan de voornaamste reden is, dat het de laatste halteplaats is op den weg naar Gibraltar, zoodat men er nooit zal overnachten. Men begeeft zich slechts met den trein naar Algésiras, om er dadelijk in een boot te stappen, die den bezoeker na een tochtje van 20 minu ten naar den anderen kant van de baai brengt, n.l. naar Gibraltar. In de schaduw van de Engelsche versterking, bij de Engelsche kanonnen, met het gezicht op de sterke bat terijen, zal de conferentie, bijeengeroepen door Wilhelm II, beraadslagen. Tusschen twee bijeenkomsten in, kunnen de afge vaardigden van Europa, een tochtje op de baai maken en terwijl zij de ongenaakbare, reusachtige rots beschou' wen, kunnen zij zich overgeven aan nuttige overpein zingen omtrent de grootte van de Britsche kracht. Duitschland zal zich te zijner verdediging een épisode herinneren, de eenige uit de geschiedenis van Algésiras: »een eeuw geleden doodden Franschen en Engelschen elkaar hier in een beroemd gebleven slag. De Franschen werden aangevoerd door Linois, de Engelschen stonden onder commando van admiraal Saumarey." En Duitsch land heeft daar misschien een symbool in gezien. Zij heeft misschien de hoop gevoed, dat de geschiedenis zich zou herhalen. Linois is ver weg, maar de kanonnen van Gibraltar zijn dichtbij De onderteekening van het Fransch-Duitsch verdrag staat niet gelijk met het einde van de Marokkaansche quaestie. Zij sluit er slechts een gedeelte van af. Een andere quaestie zal zich openen, die zal saamgevat wor den in de conferentie van Algésiras. De uitnoodigingen voor deze conferentie zullen gezon den worden door den sultan, die van Frankrijk en Duitschland het program zal ontvangen, dat juist ge- teekend is. Hoeveel tijd zullen alle voorbereidingen vra gen en wanneer zullen de afgevaardigden der mogend heden zich te Algésiras kunnen vereenigen Men kan het niet zeggen, maar November wordt als een mogelijk tjjdstip beschouwd. Het is natuurlijk ook niet meer dan een waarschijnlijkheid. We zullen nog een weinig geduld moeten hebben voor wij dit tweede gedeelte der Marokkaansche quaestie zullen zien eindigen. Oorlogstoerustingen van Engeland. De Engelsche .egeering heeft groote plaurea met Dover. In het groote ontwerp van rgksverdediging komt Dover nameljjk voor als oorlogshaven le klas en vesting, geljjk ook Gibraltar en Singapore. Deze komen dan in do plaats van Woihaiwei, Trincomalee, Halifax en Esqaimault, volgens de Observer. Te Dover is men bezig aan den aanleg van een ongeveer 1400 M. lange, steenen zeehoofd, dat de groote haven geheel togen de volle zee beschermen zal. Daarachter kan de vloot geheel voor een aanval van torpsdobooten beveiligd zjja. Zoodra het werk klaar is komen de reserve divisies dor vloot nit Chatham, Ports mouth en Plymouth in Dover te liggen. Om torpedobooten den toegang tot de haven nog te versperren, worden op de niteinden der hoofden machines opgesteld, die kabels kunnen spannen. Er zal aanlegplaats wezen voor 17 linieschepen le klas, 12 kruisers le klas en vier kleinere kruisers, benevens de noodige torpedojagers. Ook zal er waarschjjnljjk een dok voor ocderzeesche booten komenmaar dat zal in tjjd van oorlog overal heen gesleept kannen worden. Er zijn reeds drie forten met het nieuwste geschat aan de haven daar zallen er nog twee bjjgebouwd worden met vuurmonden van 12 inch. De verkiezingen in Zweden. Te Stockholm zjjn Vrijdag 22 leden voor de Tweede Kamer van den Rijksdag gekozende linkerzjjde zegevierde overal. De socialisten hebben twee nieuwe zetels gewonnen. Hun aanvoerder Branting werd herkozen, wel is waar met eene geringe meerderheid, daar de andere partijen te zamen een anderen candidaat tegenover hem hadden gesteld. Uit Japan. Japan zendt eene commissie naar Duitschland tot bestudeering der visscherijen. Eene andere commissie gaat naar Europa om fok-paarden, kiein soort, op te koopen en bevindt zich op het oogenblik in Hongarjje. Een der 6 Japansche Hoogleeraren, die tegen de vredesvoorwaarden hadden geprotesteerd, heeft zijn ont slag moeten nemen. Men is er benieuwd naar, wat het lot der 5 overigen zal zijn. In het Sue z-k anaal. De Daily Telegraph ver neemt uit Port-Said Het blijkt, dat de ontploffing van de Chatham" aan de beide oevers van het Suezkanaal grooter schade heeft toegebracht dan men eerst dacht. De zandbank, die zich in het kanaal gevormd heeft, denken de deskundigen, kan in drie dagen opgeruimd wordendaarna kon de scheepvaart hervat worden. De kanaalmaatschappij acht dat niet voor den 8en mogelijk. De crisis in de Berljjnsche electrische ng verheid. Het is ten slotte toch oorlog geworden in de electrische njjverheid te Berljjn. Zaterdagmiddag hebben de firma's, die het eens waren geworden overeen algemeene nitsluiting van hnnne werklieden, hnn bedrijf stil laten zetten. Van de 38,000 arbeiders mogen er 3000 in dienst bljjven, om de werkplaatsen op orde te houden. Het is echter de vraag, of zjj dit zullen wille i. De Berljjners wachten nn met spanning af, of de arbeiders in de groote electrische centrales voor licht en kracht gemeene zaak zallen maken met hunne uitgesloten kameraden, door hnn work bjj wjjze van protest neer te loggen. Het stakingscomité heelt die werklieden reeds in strooibiljetten aangemaand dien weg in te slaan. Hel heette Zaterdagavond dat het personeel van een station in de Pallisaden-straat aan die aansporing gevolg had gegeven, maar een bevestiging van bet gerucht was niet te krjjgen. De directie van de Berljjnsche centrales heeft intnsschen hare maatregelen genomen. Zij heeft zich met de politie in verbinding gesteld voor de oprichting van vliegende poiitie-vendels en verder lokalen laten inrichten voor het herbergen van de goedgezinden. Men denkt wel dat het bedrjjf met behulp van ingenieurs, beambten, spoor wegtroepen en geniesoldaten aan den gang te houden zal wezen. Daartoe zgn in het geheel 700 man noodig. Bovendien verwacht men dat lang niet alle werklui naar de stakers zullen overgaan. Het stakingscomité maakt bekend dat de pogingen tot bemiddeling welke in de laatste dagen beproefd zgn, zonder zjju opdracht of goed vinden zgn gedaan. De eigenljjke onderhandelingen tusschen patroons en arbeiders zjjn Zondagochtend begonnen. Zjj leidde nog niet tot een schikking. Senonèvero... Indertijd zijn vele verhalen in omloop gebracht over de afkomst van maarschalk Oyama. Nu vertelt luitenant-generaal Korostefzeff uit Petersburg, dat de opperbevelhebber vaD het Japansche leger een Fin zou zijn. Er wonen nog bloedverwanten van Oyama in Narwa. Oyama zou wegens een misdaad door de Russische regeering naar Sakhalin zijn ver bannen van daar zijn ontvlucht en naar Japan gegaan. Oyama zou een Finsch woord zijn en moeras beteekenen. Een ergernis weggenomen. De Duitsche Kroonprinses, die tot dusverre zooveel toiletten nit Parjjs liet komen, hetgeen bjj haar howeljjk zooveel eigernis gaf, zal voortaan hare klandizie geven aan de groote mode-firma's te Berljjn. In het daas omtrent aan de bladen gegeven bericht wordt gezegd, dat Priuso-i Cecilia daar toe besloot, omdat bare Fransche leveranciers haar n.et meer voldoen hetgeen natuurljjk dsn Berljjners groote voldoening geeft. Le roi s'amnse. Koning Alphonsus van Spatje schijnt zich zeer te vermaken mot de bomoeiïngon der buitenwereld in en buiten de pers om hom nit te hnwe- ljjken. Thans heeft hjj zjjn jacht vNónnphai" verdoopt in »Reina X. Zaodra hjj getrouwd is zal de naam zgner gemalin worden ingevuld. Middelerwijl is men ijverig doende om nit le visschen welke prinses met de X en vier puntjes wel mag zjjn aangeduid: Elena van Battenberg Louisa van Frankrjjk? Maria van Beieren? Niemand kan 't zeggen en de jengdige Vorst lacht de raadlustigen nit. De nieuwe uitvinding van Edison. Edison is, naar men bericht, thans gereed met zijn nieuwen electrischen accumulator, waarvan al zoo lang sprake was. Hij heeft er twee jaren achtereen aan gewerkt en 14.000 batterijen gemaakt vóór hij zijn doel had bereikt. Er wordt een nieuwe groote fabriek gebouwd, waar men die accumulatoren zal maken. Zij verschillen niet veel van de vroegeremaar Edison heeft het gewicht aan merkelijk verminderd en het gebruik goedkooper gemaakt, zoodat een automobiel van goede qualileit, naar men verzekert, in het gebruik 58 percent goedkooper zal zijn dan het onderhoud van trekpaarden. Gaat Alice Roosevelt trouwen? Uit San Francisco wordt aan de Herald geseind dat eenigen van de personen, die den minister van oorlog van de Ver- eenigde Staten, mr. Taft, hebben vergezeld op zijn reis in het Verre Oosten, mededeelen, dat Alice Roosevelt, de dochter van den president, zich waarschjjnljjk ver loven zal met mr. Longworth, lid van het Congres. Mr. Longworth nam eveneens aan deze reis deel en moet gedurende een excursie op Mindanao miss Alice uit een gevaarlijken toestand gered hebben. »Portwjjn." Te Londen is eene firma die een iu Engeland bereid mengsel van wjjn uit krenten en rozgnen onder toevoeging van één derde Tarragonaschen Portwjjn voor «versneden Tarragonaschen portwgn verkocht had, tot een boete van f 24 en f 189 kosten veroordeeld. Hetzelfde mengsel deed verschillende prjjzen, naar gelang van 't etiket. Meer belasting. Over den toestand van 's lands financiën rakon de bladen nog niet uitgepraat. En daarbij doet zich het geval voor, dat iedereen 't wel met den Minister eens is, dat hij moet bedacht zijn op versterking dier finan ciën, maar dat 't daartoe aan de hand gedane middel verkeerd is. Had de Minister een anderen uitweg ge zocht, men kan ervan overtuigd zijn, dat dan weer dat middel zou zijn afgekeurd. Het feit, ontdaan van alle bijzaken, is dit, dat wij, Nederlanders, door den fiscus alreeds zeer zwaar getroffen worden en dat iedereen er tegen opziet nog meer geplunderd te worden. Tegen de heffing van opcenten op de vermogens- en de bedrijfsbelasting bij wijze van tijdelijken maatregel heeft ook de Arnh. Crt. ernstige bezwaren. Zij schrijft daaromtrent Het leggen van opcenten op bestaande belastingen is in strijd met het beginsel van belasting naar draagkracht, omdat de kleine zoowel als de groote aanslagen met een gelijk percentage worden verhoogd en dus de zwaarste last gelegd wordt op de zwakste schouders. »Er is geen belasting, zoo schreven wij ongeveer een jaar geleden en van de juistheid dezer opmerkingen zijn wij ook nu nog overtuigd of in de toepassing leidt zij tot onbillijkheden en tot on- evenredigen druk, en dit is eene der redenen, waarom aan een samenstel van verschillende soorten van hef fingen de voorkeur moet gegeven worden boven een impót unique. Aan dit algemeen gebrek ontsnappen natuurlijk ook niet de Bedrjjfs- en de Vermogensbe lasting, en nu ligt 't voor de hand dat door eene heffing van opcenten de onbillijkheden nog grooter en de ongelijkmatige druk nog zwaarder wordt. Daarbij komt bovendien het niet te miskennen gevaar, dat als eenmaal met het heffen van opcenten be gonnen is, juist omdat de regeling en de inning zoo buitengewoon gemakkelijk zijn, bij latere behoeften der schatkist zoo licht op den eenmaal ingeslagen weg wordt voortgeschreden en die opcenten van lieverlede worden de sluitjiost der begrooting. 't ls hiermede inderdaadce n'est que le premier pas qui coüte. Daarom hoede men zich voor dien eersten stap Voor deze waarschuwing bestaat thans zelfs nog meer grond, nu de Minister de Meester, niet als zijn ambtsvoorganger, met een bescheiden verhooging van 5 pet., voor den dag komt, maar alle aanslagen terstond met '/io wenscht verhoogd te zien. Hierdoor wordt op heldere wijze de juistheid aangetoond der opmerking, welke wij naar aanleiding van mr. Harte's voorstel maakten, dat de heffing van opcenten zoo gevaarlijk is, omdat ze zulk een gemakkelijk middel tot verhooging der inkomsten is en geen hoofdbreken kost, wat wel 't geval is als de eenig juiste en bil lijke weg gevolgd wordt, indien verhooging van be staande belastingen onvermijdelijk is, n.l. dat ook voor de verhooging althans de aangenomen progres sie-schaal in acht genomen wordt. Ten vorigen jare zag de Minister Harte zich door den aandrang van letterlijk alle partijen in de Kamer, bij monde van de heeren Heemskerk, Kolkman en Röell, genoodzaakt zijn voorstel tot heffing van op centen op de Vermogens- en de Bedrijfsbelasting terug te nemen. Daarom te meer moet men er zich over verbazen, dat dit jaar de Minister de Meester met gelijk voorstel weder voor den dag komt, zelfs tot heffing van het dubbele bedrag. Hoe hjj zich daarvan succes heeft kunnen voorstellen, is ons een raadsel. 't Is niet aangenaam om 't te zeggen, maar waar schijnlijk slaat het weekblad De Amsterdammer de spijker op den kop, waar het zegt, dat de Regeering ook nog wel liet tekort, dat blijft bestaan na de heling der ge wraakte opcenten, zal dekken door nog verder de op brengst van reeds bestaande belastingen te verhoogen. Want krachtens haar overtuiging kan de linkerzijde niet anders dan aan eene fiscale tariefverhooging, die niet protectionistisch moge zijn, denken. In verband hiermede geeft het blad voorts te kennen, dat het er zich steeds over verwonderd heeft, dat men van rechts het zoo gaarne voorstelde, als ware met van die zijde begeerde tariefsverhooging een eind aan het financieele leed gekomen. Afgescheiden van de waarschijnlijkheid, volgens hun systeem, dat door de ontwikkeling der binnenlandsche nijverheid het tarief steeds minder zou gaan opbrengen, terwijl er allerlei motieven kunnen ontstaan, die weder tot tariefsverlaging zouden moeten leiden de volle opbrengst van het verhoogd tarief kan immers betoogt het blad, ons slechts een luttelen tijd vrijwaren van de nu in uitzicht gestelde belasting- verhooging.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1