No. ill. Honderd en zevende jaargang. 1905. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. W ÖEISOAG 4 OCTOBER. BUITENLAND. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avond behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Rijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON Voordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. N ieuwstijdingen. Gemengd Nieuws. Eenige jareu geleden konden het najaar en de winter niet in het land komen, of men kreeg te Amsterdam do zoogenaamde opfocl ten van de broodeloozen. Soms liep dat goed af, maar niet zelden kwam 't ook tot botBingen met de poli! ie. Zoo'n afranselen van een ver bitterde volksmenigte is wel een van d8 afschuw» Ijjkste dingen, die men te zien kan krjjgen a's kaf voor den wind ataiven de mensehen uiteen, hartverscheurend gillen wordt gehoord, de een strnikelt over den ander, wie niet weg kan komen ziet men vallen, soms bloedig ve.- wond dor r een sabelslag en als hot terrein weer vrjj is, worden de slachtoffers opgeraapt en cp brancards naar het gasthuis gebracht. Wjj denken daaraan, omdat in die dagen altjjd weer door opiuiende blaadjes werd giïnsinueerd volkomen in strjjd met wat een ooggetuige niet kon ontgaan dat al die relletjes niet zonden voorkomen, als de politie ze niet wilde. De politie zou ze provoceeren om maar schrik te brengen in de stad en dus de aansluiting bjj de optochten tot een daad van moed, dien velen niet bezaten, te makeu. Wat toen van de Amsterdamsche politie werd beweerd zonder eenig ernstig bewjjs men moest integendeel haar geduld bewonderen, wanneer men zag hoe zij werd getart dat wordt in den laatsten tjjd herhaaldelijk aan het Russische gezag ten laste gelegd. Hetgeen voor de oogen van het publiek scheen te zjjn een uiting van verzet, is herhaaldelijk voorgesteld als een door de politie aangestookt opstootje om n aar motieven te hebben voor krasse maatregelen. Ea in dit geval wor t dat maar niet beweerd door bladen, die alles aangrijpen om wat er van den kant van autoriteiten komt verdacht te maken neen, zeer seriease redacties schrjjven 't on omwonden. Nu weder wordt er een lezing kenbaar gemaakt van de jongste bomme t-a anslagen in Finland, die z'ch waardig bjj dergeljjke bewerinven aansluit. Zij is afkomstig van iemand, die pas nit Finland is terug gekeerd, maar wat meer zegtzij wordt der vermelding waardig gekeurd door een ernstig orgaan als het Berliner Tageblatt, waarvan de redactie nog bovendien verklaart, dat de haar verstrekte voorstellirg »wel nieuw di oh geenszins onwaarschjjnljjk is.c 't Is dan ook voornameljjk op het gezag van het Berljjnsche blad, dat wjj van de zaak in dit overzicht meldiDg maken. Verder oordeele men nu zelf »De aanslagen in Helsingfors, in Wiborg en in Wasa zjjn feitelijk het werk der politie. Terwjjl in Wiborg de beide Russische daders (gendarmen) door de regeeriog snel weiden wfggnmr ffeld, (de rechtbank eischte hnnne uitlevering) loopt de kerel, die den zoogenoemden aanslag in Wasa pleegde, vijj langs de straat. En hoe werd deze aanslag volvoerd? Een klein sardienenbuej», gevold met een beetje kruit en een paar do:ijo spjjkers en slecht gesloten, werd let wel tegenover het polrtiegebouw door een Russisehen gendarm nedergtlegd en met eea lncifer aangestoken. De uiteist zwakke plof en de zeer geringe uitwerking zouden vermoedeljjk dien avond niet eens bemerkt rgoao 1 s de politie er geen groot spektakel van had gemaakt. Van een beschadiging der gebouwen of der rniten was in het minst geen 8[ rake, en gekwetst is er niemand. Iemand, die dit alles weet, moet onwille keurig glimlachen als bjj in Weensche bladen leest dat er 58 peisonen gewond werden. Ook de aanslag van Tavastchus ia van zeer onsehnldigen aard en beeft precies dezelfde oorzaak als de vaanslag van Wasa.'' Wat het befaamde schip »John Crafton" betreft, belt men in Finland steeds meer over tot de metning, dat dit schip uitsluitend met Russische matrozen bemand was en deze geheele zaak op touw was gezet om Finland als een oproerig land te brandmerken. Als de wapenen van de >John Crafton'' weikeljjk voor revolntionnairon waren bestemd, dan zeker toch niet voor Finsche. Het Russische omwentelingscomité heeft overal op de kusten van Finland agenten, die wapenen en dynamiet binnen smokkelen. Want aan de kusten van de Oostzeeprovinoies of in Petersburg is de cont: óle veel te scherp." Gisteren zagen wjj, hoe een Rus de regeering van zjjn eigen land betitelde met den naam van vern dolhuis waarin alles mogeljjk is", wanneer het bovenstaande waar is, dan wordt zelfs de qual ficatie vdolhuis" nog veel te zacht en komt er onwillekeurig een andere, vijjwat scherpt re uitdrukking op de lippen. Wat zal William Stead tot deze dingen zeggen Zoo 't niet veel meer tot zjjn roeping als joarnalist behoor en, daainaar eens bjj den Czar en bjj Trepof te informeeren De oorlogstoerustingen van Engeland De Daily News schrikt op van het bericht, dat Dover een oorlogsbaven van den eersten rang wordt. Of t waar is, weet het liberale blad r iet, maar zoo ja, dsn ziet zg er een bedreiging in van de naburge groote sta ten en een nadetligen invloed van het verdrag met Japm. Het bLd komt er trgen op, dat Japan Engeland tot nieuwe, dure en dreigende oorlogstoebereidselen zou mogen dwingen. De strjjd 5 n de electrische njjverheiu te Berlyn. Eg de uitgesloten arbeiders van de drie groote firma s in de eketrisebe njjverbeid te Beilnn heeft z.ch, als Tig Willig stakende, een vierde groep aanga sloten. Hel grootste deel van de stckeis en machinist van de .Berliner Elektrizi Üie-Weike", die den stroom voor de trim en te verbchtirsg van de stad leveren hel ben eveneens het weik neergelegd. Men heeft hulp krachten aangenomen, om groote stooinissen te voor komen. Maar het eerste ge<oig van de staking in de guote cent!ale wrs tocb, dat de groote Berljjnsche tram gisteien icecs den dienst moest bepeikm. Zjj trechtte dat te verhelpen, door op Ijjnen waar dit anders niet gebruikelijk is, sleepwagens aan de door stroom be wogen rijtuigen te laten baken. De Berljjnsche brandweer heeft vjjftig man afgestaan, om in het tekort aan handen in de electrhche kracht stations te voorzien. En verder zjjn ock ingenieurs en meesterkuech s druk in de weer, om den stroom aan den gang te houden. De staking is het uitgebreidst in het Noorden van de stad en in de buitenwijken. Men schatte Maandag dat er van de 1000 machinisten en stokers in de centrales 750 niet meer werken. Dinsdaor verwachtte men onder de patroons een nieuwe uitbreiding van de beweging. Het stakingscomité heeft aan allen die mee doen, onveischillig of zjj al dan niet tot een vakvereeci ging behooren, ondersteuning toegezegd. Het 2de regiment gard-lansiers en de tweede afdeeling van het 1ste regiment garde-veldartillerie, die pas Zater dag in de stad zonden komen, zjjn in aller jjl van het ma noeuvreter ein ontboden en vannacht teruggekeerd. De geïnterneerde Koningin van Ma dagascar. Kouinain Ranavaloia is Maandag bij den minister van Kolon én te Parjjs ontvangen, die haar mededeelde, dat de grootmoedige FranBcbn Regeering besloten had haar jaargeld van dertig op vijftia duizend fres. te brengen. Voor de 592100 vierkante K.M. ge bied, haar ontnomen, zeker geen overdadige vergoeding. President Loubet, die pas voor het eerst dit jaar op jacht is geweest, heeft der Koningin het door hom ge- echoten wild ten geschenke gezonden en de minister van Oorlog heeft haar een bezoek gebracht. Een en ander heeft har r groot genoegen gedaan. De Hongaarse he qaaestio. Volgous mede- deeling van den Weener correspondent der Daily Mail heeft de heer G za Poloi yi, ondervoorzitter der Hon- caarsche OnaibankeHjkheidepartjj openljjk verklaard, dat de werkelijke stokebrand in de geheele Hongaarsche qnaestie, is Keizer Wilhelm, die Keizer Frans Jozei opzet, om den revolntionnairon geest in Hongarjje alleen met strengheid en geweld te fnniknn. Een heel anderen raad geeft William Stead voor de oplossing vau de Hongaarsche quaestie. De Hongaarsche nationalisten eiscben de invoering van de Hongaarsche commando taal in hut legerhet t*oofd der Monarchie wil dien eisch nimmer toestaan. »Weet pjj wat zegt de groote Engelscb" publie:st en bemoeial voe; t het Esperanto bjj het Hongaarsche leger in, dan is het ge schil uit de were'd Een les voor Europa. De Japansohe Regee ing zal den uitvoer van vogelhuiden verbieden. Aan de tol kantoren zal worden last gegeven dergeljjke zendingen niet meer door te later. Het roekeloos dooden van vele nu tige vogels heeft nameljjk in Japan het aantal in secten derwjjze doen v» rmeerdoren, dat de landbouw er schade van ondervindt en met name de rjjstvelden van ongedierte wemelen. Een strenge straf. In den Amerikaanschen Staat Mississippi bestaat eene wet, welke het hnweljjk tusschen blanken en zwarten verbiedt. Krachtens die wet is dezer dagen eene blanke vronw tot 10 jaren gevangenisstraf veroordeeld. Zjj verklaarde niet geweten te hebben, dat haar man, die zelf een kind nit een gemengd hnweljjk was, waarbij de donkere kleur inder daad soms op merkwaardige wjjze verdwjjnt, als een neger moest worden beschouwd, maar het hielp haar niels. De bladen bevatten telegrammen uit Sehwerin, waarin gemeld wordt dat Prins Hendrik der Nederlanden naar Ludw'gslust is vertrokken om eenige dagen aan de Groothertogelijke hofjachten deel te nemen. Op het lustslot te Dobbin is aangekomen Prinses Maria Antoinette, om koningin Wilhelmina te bezoeken. Den 3den stapte aan het hotel Vader te Schagen af generaal Koolemans Beynen onder wiens leiding door een kleine twintig officieren tot den 6den in Schagen's omgeving kaderoefeningen zullen worden gehouden. De officieren worden voor den dienst vergezeld van 25 manschappen met 38 paarden, onder bevel van een wachtmeester. Den 8en November zal Hollands Noorderkwartier hare algemeene vergadering te Hoorn houden. Naar wij vernemen, zegt het Hblis een zeer belang- rjjk kapitaal bijeengebracht en tijdelijk belegd, om de noodige processen te kunnen voeren, ingeval het „Syno daal Reglement op het Beheer" de goedkeuring mocht verwerven der kerk. In aene cste'enavond gehouden vergaderirg van de Algemeens Winkeiieis vereeniging te Amsterdam is met 76 tegen 56 s'emmen een motie aangenomen 'en gunste van eene wettelijke rege ing der vervroegde winkel- sluitii g. Het Witte Mruls. De 47e Algemeene Vergadering van de Noord Hol- landsche Vereeniging »Het Witte Kruis" is gisteren te Amsterdam gehouden onder voorzitterschap van Dr. P. J. Barnouw. Blijkens het jaarverslag over 1904, uitgebracht door den algemeenen secretaris, den heer P. J. van Eldik Thieme, gaat de vereeniging met gr oote schreden voor uit. Op 1 Januari 1904 telde men 76 afdeelingen met 17,256, op 1 Januari j.l. 81 afdeelingen met 19,546 leden. Verschil2290 leden meer. In de vorige algemeene vergadering, gehouden 4 Oct. 1904, waren 79 afdeelin gen vertegenwoordigd thans 85. Aan den ontsmettingsoven met waschinriehting wer den het vorige jaar 306 ontsmettingen en 79 bewas- schingen verricht. Die cijfers zijn in 1904 met 124 ont smettingen toegenomen en met 46 bewasschingen, welke vermeerdering ten deele hare oorzaak vindt in het heerschen van besmettelijke ziekten, waarvan niet min der dan 25 afdeelingen in hare jaarverslagen melding maken. Diphterie, kinkhoest, mazelen, roodvonk, typhus en lypheuse koorts. Egmond aan Zee gewaagt van 12 sterfgevallenBeets spreekt van de op onrustbarende wijze voorkomende tuberculose. Na de in Mei en Juni en in October en November afgenomen examina werden door de afdeeling zieken verpleging toegelaten 112 ziekenverpleegsters en ver plegers, 7 kraamvrouwen- en 4 krankzinnigen-verpleeg sters. De ijskisten bleken uitnemend te voldoen. De mede deelingen over de badhuizen zijn niet zeer bemoedigend. Te Aalsmeer moest de exploitatie van de primitieve inrichting worden gestaakt i intusschen werd terstond besloten om een nieuwe te bouwen. Te Alkmaar is het badhuis bloeiende; er werden 1727 baden meer genomen dan in 1903 en de behaalde winst was ruim f 191 hooger. Te Amsterdam is de inrichting na een lange lijdensgeschiedenis gesloten en nam de badmeester op '1 Februari j.l. daarin, voor rekening der gemeente, zijn intrek. De voorzitter, dr. Barnouw, gaf zich als gewoonlijk, in deze zaak veel moeite.* Te Krommenie is men te vreden te Zaandam nam het aantal baden met pl.m. 250 toe, in weerwil van het sluiten van het badhuis gedurende vier dagen per week in de wintermaanden. Te Zaandijk was het aantal baden, waarvoor betaa'd werd, aanzienlijk hooger dan in 1903. Te Terschelling werd het Ladhnis verkocht en kon, als gevolg daarvan, het verplegingsmateriaal worden uitgebreid. Te Purme- rend leverde de inrichting een groot nadeelig saldo op. Ook het verhuren der schuttingvlakten bracht teleur stelling. Zelfs met behulp van den deurwaarder kon men het geld niet binnen krijgen. De heer mr. C. P. Donker schonk, bij zijn vertrek van Benningbroek, aan de afdeeling Abbekerk en Lam- bertschaag een badhuisje. Het totaal der baden in het badhuis aan den Kou- denhorn te Haarlem was 33,336; het aantal vrouwen- baden, daaronder begrepen, beliep 513 meer dan in 1903. Aan het Leidscheplein was de gang van zaken minder rooskleurig. Uit de verslagen van 12 afdeelingen blijkt, hoeveel nut de regenbakken hebben gesticht. Op sHeideheuvel" werden vanwege de afdeelingen 67 personen verpleegd of 5 meer dan in 1903. Met het toenemen van het aantal afdeelingen zal dat getal ver moedelijk steeds stijgen. Nog wordt melding gemaakt van een hoogst nuttige instelling van de afdeeling Haarlem, de zoogenaamde Huisverzorging, d. w. z. het verschaffen van hulp in de gezinnen van de arbeidende klasse. Van het bekroonde antwoord op de melk-prijsvraag werden 14175 exemplaren 2 cent aan de afdeelingen geleverd, terwijl van het bekroonde antwoord op de Malaria-prijsvraag ongeveer 375 exemplaren werden verspreid. Vervolgens wijdt het verslag eenige waardeerende woorden aan twee mannen, die in vroegere jaren her haaldelijk deel uitmaakten van het Hoofdbestuur en die onlangs aan de hunnen ontvallen zijn: dr. J. Mulder en dr. J. W. Schuit. Eenige opmerkingen over »Heideheuvel" van de afdee ling Hoorn werden door den heer Ledeboer beantwoord. Tot leden van het hoofdbestuur werden gekozen de heeren P. J. van Eldik Thieme met 347 van de 348 geldige stemmen mr. D. E. van Lennep, burgemeester van Heemstede, voorzitter der afdeeling aldaar, met 210 stemmen; G. Looman, secretaris der afdeeling Alkmaar, met 260 stemmen. Gekozen werden verder tot leden van de commissie van Beheer van sHeideheuvel" de heeren L. Vlaanderen K. Pzn met 338 stemmen en mr. Ed. Philips met 320 stemmen, beide wonende te Hilversum. De afdeelingen Zaandam, Wijde Wormer en Wormer werden aangewezen de rekening over 1905 na te zier. Na de pauze kwam allereerst in behandeling de sup- pletroire begrooting over 1905, groot f 2480.60J, gevolg van het doen drukken en verspreiding der brochures over Melk en Malaria. De penningmeester, de heer G. A. Swart, bracht onder applaus der vergadering hulde aan voorzitter en secretaris, die zich voor het bewerken dier boekjes recht hadden verworven op de erkentelijk heid van alle leden. Het hootdbestuur had voorgesteld de toelagen van den secretaris te verhoogen van f 1000 op f 1300. De com missie, die de rekening over 1904 had nagezien, had reeds de opmerking gemaakt dat den secretaris een toelage van t 1500 toekwam. Amsterdam stelde dit bij amendement voor. Na eenige discussie werd het amendement Amsterdam met 193 tegen 171 stemmen aangenomen. De Secretaris, die na deze beslissing weder binnen komt, dankt de vergadering voor de genomen beslissing. Langendijk maakte aanmerking op de hooge post drukwerk, briefport enz. ad f 1650. Het hoofdbestuur zal met de opmerking rekening houden, doch gaf te kennen dat de kosten bezwaarlijk lager konden zijn. De Commissaris der Koningin, mr. G. van Tienhoven, komt ter vergadering en wordt als eere-voorzitter door den voorzitter hartelijk welkom geheeten. De afgevaar digden applaudisseerden. Mr. van Tienhoven zei harteljjk dank voor de gesproken woorden, te kennen gevende dat hij als hoofd der provincie steeds groot belang stelt in de werkzaamheden dezer Vereeniging. De begrooting van «Heideheuvel" werd vastgesteld op een bedrag van f 15.146.30 en de geheele begrooting vastgesteld op 25.774.29. Aan de orde komt een voorstel van het Hoofdbestuur, luidende »De algemeene vergadering besluite den ontsmettings- dienst in het gebouw te Alkmaar uit te breiden door daaraan toe te voegeneene inrichting voor het desin fecteer en van personen, die aan eene besmettelijke ziekte hebben geleden of met besmette peisonen in aanraking zijn geweest, onder voorwaarde dat de kosten voor het daarstellen van bedoelde inrichting, begroot op f 1314 voor de helft zullen worden gedragen door de gemeente Alkmaar. De wederhelft ongeveer t 700 te kwijten uit de renten van het gereserveerd kapitaal". Ingekomen was een schrijven van het Gemeentebe stuur van Alkmaar, houdende bericht dat de Gemeente voor de helft in de kosten wil bijdragen. Enkele afgevaardigden verzetten zich tegen dit voorstel, op grond dat deze desinfecteer-inrichting slechts aan Alkmaar en de onmiddellijke omgeving dier stad ten goede zou komen. Andere afgevaardigden echter bevalen aannemen van het voorstel krachtig aan, omdat de oprichting van deze inrichting de geheele provincie ten goede komt. De voorzitter zeide dat de »Bond van Ziekenverpleging" allereerst op de noodzakelijkheid dezer inrichting had gewezen en op het feit dat zulks te Alkmaar gemakke lijk kon geschieden, omdat men er een ontsmettings oven heeft. Bovendien zal het de geheele provincie ten goede komen als men te Alkmaar een ontsmettingshaard vernietigt. Het voorstel werd ten slotte met 301 tegen 63 stemmen aangenomen. Aan de de orde kwam een voorstel flarenkarspel c.s. om in de Commissie van Beheer over »Heideheuvel" zitting te doen nemen twee dames. De afdeeling grondde dit voorstel op het feit dat »Heideheuvel" alleen voor vrouwen en kinderen toe gankelijk is en daarom toezicht van vrouwen, ooral met het oog op huishoudelijke zaken, hoog noodig is. Amsterdam steunde het voorstel zeer, doch zou daar toe de bestaande commissie van vijf leden tot zeven willen zien uitgebreid, doch zonder het aantal dames leden in de commissie imperatief op twee te stellen. Vandaar dat de afdeeling een motie stelt, waarin het hoofdbestuur wordt verzocht reglements-herziening in den aangegeven zin voor te bereiden. Purmerend steunde die motie in dien zin dat niet bepaald wordt hoeveel dames in de commissie zitting zullen hebben. Na eenig debat werd deze motie aangenomen en zal dus het Hoofdbestuur het volgend jaar met een voorstel tot Reglementswijziging komen. Wegens het vergevorderde uur moest, nadat nog een aantal vragen van afgevaardigden omtrent allerlei zaken van huishoudelijken aard beantwoord waren, de aange kondigde voordracht van dr. Barnouw over de vraag .- „Wat kan onze Vereeniging doen in den strijd tegen de tuberculose?" achterwege blijven. Toch wekte de voorzitter de aanwezigen ernstig op lid te worden der nVereeniging tot bestrijding der tuberculose", opdat in direct de band tusschen die Vereeniging en «Het Witte Kruis" versterkt zal worden. Het rekensom «ei je. De A'themsche rechtbank deed uitspraak ie de zaak van C. L ysen, hoofd der christelijke school te Bwerwgk, in zake het beruchte rekensommetje en veroordeelde b< kl. wegens smaadschrift tot f 300 boete of een matrad hechtenis. De eisch was f 50. He Wognummers te Amsterdam Uit een schetsje van De Walportshsim in De Telegraaf 't Liep tegen elf uur, Zondagavond. In de biljartzaal van Polen rollen de ballen, wd-wit-rood, met z'n acht tienen over de zes plekken fel-groen, heviger van kleur, waar de omgeving meer in toon is. Uit de voorzaal komen eeu paar, hier zeldzame, specima van het genas mensch naar binnen stappen 'n paar stevige Noord- Holiandsche boerinnen met gonden kap, klein ijzer, en de kanten mutsjes; een en ander over welfd met wat in de hersenen der Alkmaarsche of Pur- merender mode-autoriteiten als passend hoofddeksel, uit de ParjjBche smaken der laatste vjjf decenniën er voor is saamgelezen. (In hoofdzaak inderdaad eene bloemlezing.) Ze kjjken wat sip, de frisBche juffers, want zoomin als in de voorzaal, is er hier overvloed van ruimte. En zo zijn op den voet gevolgd door hun eegaas, familieleden, vrienden en magen, hemeltje, ze »kommen in drommen van duizenden aan." In minder dan geen tjjd is de iuimte tusschen de biljarten door luidrnchtige, jolige platte- landskioders ingenomen. De ballen liggen stil. Polen is veroverd. Op een enkele na, Btaan de spelers, de qaene aan den voet, het tooneel der invasie gade te slaan. De enkele, die nog tracht zjjn serretje te maken, peu tert wellustig en wreedaardig met het achtereinde vau zjjn >hout" in maag- of iuggestreik der onverwachte gasten, daarbij wellicht overwegend, dat in Polen elke minuut een cent kust. Buy*, die in dit territorium zo al niet de lakens uitdeelt, ze dan toch be-admiuistreert en bepoetst, voelt zgn weinige, anders angstvallig in bedwang gehouden harea te berge rijzen bjj het ovi rzien dezer Babylonische verwarring. Bjj de rameu zjjn met veler in chikkelgkheil een paar tafel jes leeggemaakt: er wordt met stoelen gesleept, en de verslaudigsten onder de queue-ridders hebben 't bgllje erbjj neergelegd. Maar ze wordeu getroost: meneer Trier, de altjjd minzame, de a'ttjjd glimlachende heer Trier, floistert hun minzaam en glimlachend in 't oor, dat de rustverstoorders, de spel brekers, de onverlaten straks oen liedje voor hen zii gen zulleu. De minzaamheid slaat over op do Poolsche stam gasten. De jongeren wordon als hazen zoo ving om den aardigen Wognumschen deerntjes een stoeltje te verschaf fen en in eeu groot kluwen komen ten slotte de leden der zsngvereer.iging »Jacob Kwast" uit Woguom langs de ramen tusschen de biljarts en op een deei der smalle estrade te zitter. En ze hebben gizongen. Bijna het gansche programma, door bin Zond gavoud in 't Paleis voor Volksvlgt ten geboore gebracl t, toen ten voordeele der werkloozo suikerbakkers, hebben ze na elf uur nit pure vriendeljjkheid voor de bezoekers van Polen herha&ld. Ea 't word er gezeliig 't werd één groote familie. Dames en heeren kwamen mei bun stoelen van uit de voorzaal zeulen, Zetteu z cb in bet rund en waren dank

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1