No. Honderd en zevende jaargang. Zaterdag 7 Oct. 1905. DAGBLAD VOOR ALKMAAR. EN OMSTREKEN. i iki Mui d i ühii Van Week tot Week. "BUITENLAND. BINNENLAND. ^STADSNIEUWS. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeeliugen. Nieuwst ij dingen. Gemengd Nieuws. Nfoord-Holfandsche IJabond. ALKMAARSCHE COURANT He /re by Hg» De Zee, ond. de Zee klotst voort in eindelooze deining De Zee, waarin mijn ziel zich-zelf weerspiegeld ziet De Zee is als mijn Ziel in wezen en verschijning Zij is een levend Schoon en kent zich zelve niet. Zij wischt zich-zelven af in eeuwige verreining En wendt zich altijd om en keert weer waar zij vliedt, Zij drukt zich-zelven uit in duizenderlei lijning En zingt een eeuwig-blij en eeuwig-klagend lied. Willem Kloos. zien op den stormachtigen zee bij Egmond, opgezwiept langs zee is wreed, maar zij is als sommige vrouwen, die met al haar wreedheid toch blijven trekken hen, die een maal onder haar invloed staan. Wij hebben lang gewandeld door de duinen en over het strand. De golven zijn gekomen en gegaan, altijd hetzelfde maar toch ook steeds weer anders. En met diep ontzag voor het grootsche natuur-tafereel zijn wij daarvan gescheiden. Nu willen wij opwekken om ook anderen dat genot te geven, om ook anderen de zee te doen zien, niet kabbelend als in den zomer, maar kokend en ziedend om nooit te vergeten door wien 't mocht aanschouwen. Men kan nu zoo gemakkelijk te Egmond komen. de zand-om- Wij zjjn de zee gaan middag van Vrijdag, de door gierenden wind, schurende lijsting van het strand. Wanneer men in onze stad hoort bulderen den wind en de regenbuien kletteren tegen de ramen, dan viert de Hollandsche huiselijkheid hoogtij. Er ligt een zoet genot in, te zijn binnen de muren van een huis, wanneer daarbuiten onheilspellend door de boomen loeit de storm. Maar de mensch zal bij huiselijkheid alleen niet leven, 't Is hem goed somwijlen te gaan luisteren naar wat grootsch is in de natuur, te ontvangen een indruk, zóó machtig dat de zorgen van het alledags-leven er door worden vervaagd, dat er door wordt overstemd wat klein is en onbeteekenend, maar met-dat-al de ge dachten soms geheel beheerschen kan. De zee bij storm wind kan die weldaad brengen; wie haar gaat zien keert weer, geïmponeerd, vervuld van majesteit der stemme, die klinkt uit 't bruisen van de baren. Hoewel 't niet de tijd was van het hooge water was het strand toch klein. Bij vloed drong 't water tot den duinen-rand. 't Waren forsche water-zuilen, die stuwden naar het land. Ze kwamen nader, nader, dan stortten ze als over rotsen-rand, wild jagend 't schuim van paarlemoe ren schijn. Het schuim, dat lag als wolken op het strand, dat bleef terwijl de golven wederkeerden. Donkre luchten zweefden boven het veel-gebroken watervlak. Maar als de regen eruit was neergegutst, dan deed het zonnelicht zijn wondre werking. De wit omrande golven vloeiden voort als gletschers van de bergen, de schuime-blaasjes op het strand, ze waren parelen gelijk, die schitteren in elke kleur, 't Was als een reeks van watervallen, waarop gericht een blinkend licht, en aan den kant een rand van wat er kleuren zjjn, wanneer de regenboog zich spant. 't Was eenzaam aan het strand. Waar 's zomers zich de jeugd vermeit verbrak de zee in reven Duizenden volle mondjes bliezen dauw En zout in ronde droppen op den rand Van roodgelijste schelpen, van het strand De bloemen Zooals Gorter zingt in zijn »Mei". Maar wij waren toch niet alleen. Uit een inzinking tusschen de heuvelen kwam de stormvlagen trotseeren een jonge vrouw. Zij achtte niet den zwiependen, striemenden zand-regen, met een boeze laar beschermde zij haar gezicht. Toen zij gekomen was aan een plek, waar vrij uitzicht was op de bruisende zee, bleef zij staan, almaar kijkend naar het woeste spel der golven. Wij weten niet, wat haar hierheen dreef, maar be grijpen konden wij 't wel. Want zij sprak tot ons met zoo groote bekommering in haar stem over de offers, die deze storm weer zou vragen. Er waren zooveel Egmonders op zee en er was zooveel onzekerheid over hun lot. Uit IJmuiden was al bericht gekomen, dat er twee jongens uit het dorp overboord waren geslagen en uit Vlaardingen, waar ook een visschersvaartig met Egmonders aan boord was binnengevallen, was een dergelijke jobstijding gekomen Hoe zou 't met de anderen zijn gegaan Bij zulk nood weer kon je je wel op het ergste voorbereid houden. Lang bleef de jonge vrouw den storm het hoofd bieden. Maar wat zij wilde weten kon de zee haar niet zeggen. Ee toen zij eindelijk heenging was er even droeve onzekerheid in haar hart. Waarschijnlijk is zij des avonds weer dezelfde vraag-blikken gaan richten op de schuimende, brekende water-zuilen, maar wel is de nacht gekomen doch niet heeft de zee geantwoord. e Er waren nog anderen aan het strand. Met bennen op den rug waren stoere mannen uitge togen, want bij zoo'n storm zal de zee altijd wat op leveren. En ze keerden terug met wrakhout in hun korven, een brandje voor den winter, die in Egmond zoo velen in armoede vindt. De oogst van hout was niet slecht en zoo sprak er een als 't nog maar langer blijft stormen, komt er wel meer. Dat is het harde leven. Een echten zeerob met het typische kinbaardje heb ben wij ook gesproken. Hij had een groot deel van zijn leven op de zee doorgebracht, maar nu hoefde hij ge lukkig niet meer uit te gaan. Doch als de wind bulderde en de golven hoog gingen, dan had hij thuis geen rust, dan werd hij gedreven naar buiten, waar hij uren de over elkander buitelende waterlagen kon bespieden. De Een teekenend bericht uit Amsterdam met betrekking tot den strijd in de bouwvakken aldaar >In eene Vrijdag avond gehouden vergadering van besturen van 33 Amster- damsche vakorganisatiester bespreking van verdere maatregelen tot steuning der bouwvakarbeiders, werd o.m. besloten geen steun te vragen aan het bestunr van den Algemoenen Nederlandschea Diamantwerkers-Bond", daar men vreesde, dat er dan zeer weinig kans zou be staan, dat bedoeld Verzoek alle leien zon bereiken. Be sloten werd evenwel een manifest onder alle diamant bewerkers te verspreiden, waarin zij zullen worden opge wekt persoonlijk de uitgeslotenen te steunen." Wanneer men nn bedenkt, dat de Diamantbewerkers- bond wel de best georganiseerde vakverecniging is en de voorzitter daarvan is, de door vriend en vjjand om zjjn bekwaamheid geprezen, Henri Polak, dan geeft dat bericht eenig inzicht, hoe 't woelt onder de Amsterdamsche arbeiders. In het buitenland ziet men precies hetzelfde overal dezelfde strjjd tusschen de parlementaire socialisten en de anarchistische ele menten. Een eigenaardig staaltje daarvan komt uit Lyon. Daar was de Arbeidsbeurs gemaakt tot een broeinest van revo lutionair-sooialistische politiek. Dit ging goed tot vóór korten tjjd, toen een nieuwe ma'ue werd benoemd en wel een zekere Angagneur, volbloed-socialist, maar vrjj van anarchistische smetten. Hjj gaf zijn verlangen te kennen om op de hoogte gebracht te worden van den staat van zaken aan de Arbeidsbeurs, waarbjj hjj echter stuitte op den beslisten onwil van hen, die tot dusverre het heft in handen hadden. Angagneur is er echter de man niet naar om met zich te laten sollen. Hij weigerde verder een toelage aan de Beurs van gemeentewege uit te keeren en vestigde in het gebouw zelf een gemeenteijjk arbeids bureau. De revolutionnairen en vooral de twee bezoldigde secretarissen, die door 't inhouden van de toelage hun inkomen verloren, waren woedend; te meer omdat zjj zelfs bjj de geavanceerde leden van den Baad geen troost vonden. Dinsdagavond nam deze zoo waar nog een motie van vertrouwen in de maire aan. Maar 't zon nog fraaier worden. Toen de secretarissen den volgenden ochtend naar hunne bureau's ter Arbeidsbeurze wilden gaan konden zjj er niet in Een cordon politie-agenten hield hen zonder plichtplegingen tegen en de commissaris las hnn een besluit van 't gemeentebestuur voor, waarbij voorloopig de Arbeidsbeurs gesloten werd. Zelfs ontvingen de heeren eerst na veel moeite vergunning om hunne archieven naar een naburig koffiehuis te doen overbrengen. Te twaalf uur werd voorts, onder 't zingen van de »Iater- nationale" en 't meenemen van twee roode vlaggen, die bij groote gelegenheden van 't balkou plachten te worden uitgestoken, de lokalen door beheerders en secretarissen ontruimd. Ten Stadhuize is men nu doende een nieuw reglement op te stellen waarbij o.a. bepaald zal worden dat de beheerders voortaan door de ambachtsvereenig'ingen zullen worden verkozen niet bjj kiesrecht van één stem voor elke vereeniging, hoe klein of groot ook, maar met een aantal stemmen in verhouding tot het getal leden. Op die wjjze zullen de raddraaiers van politieke werkstakingen hebben afgedaan. Of dat echter heel gemakkeljjk in z'n werk zal gaaD, mag betwjjfeld worden. methode om deze ongelukkige ziekte te genezen, waar toe mjjn arbeid mjj in staat heeft gesteld. Het heeft niets met serum of vaccine gemeen, het is geen voor behoedmiddel, maar werkelijk een geneesmiddel. Zooals ik reeds gedaan heb met het diphterie-serum, zal ik ook dit middel eenigen tijd geheim houden. Ik wil aan iedereen mjjn methode uitleggen, zooals ik dat aan de heeren Roux en Metchnikoff heb gedaan en ik zal de zorg voor de toepassing aan de doctoren overlaten, zonder het geheim van 't middel op te heffen, want ik geloof wel het recht te hebben de inkomsten van mijn ontdekking te behouden, die me in staat zullen stellen om weer nieuwe, andere proeven te ondernemen. Dit is alles, wat me op 't oogenblik mogelijk is te ver klaren. Ik geloof het middel ontdekt te hebben om tuber culose te genezen, maar ik heb uitstel noodig tot Augustus, voor het te openbaren. Maar van 't huidige oogenblik af, kunnen de ongelukkigen reeds door de hoop op genezing herleven." een commissie van voorbereiding te stellen, die de voor zitter heeft benoemd. Na afloop van het seetie-onderzoek gaat de Kamer tot 14 November uiteen, en zal eerst het vestigingsverdrag met Dnitschland behandelen. Oenezlng van tuberculose. Professor Behring heeft, zooals wjj gisteren reeds medegedeeld hebben, verklaard, een middel gevonden te hebben om de tuberculose te genezen. Dr. Behring is reeds bekend geworden door de uit vinding van het diphterie-serum, eene uitvinding die zjjn naam door de geheele wereld heeft doen weerklinken Hoogleeraar aan de Universiteit te Berlijn, had hjj weinig tjjd zich aan eigen studiën te wjjden, waarom de Keizer een plaatsvervangend hoogleeraar aanstelde, zoodat hjj zich nu met hart en ziel in 't stadje Marburg op zjjn studiën en zjjn proeven kon toeleggen, die zulk een schitterend resultaat hebben. Hjj heeft inderdaad te Marburg een domein van 400 H.A., waar hjj met onver- moeiden ijver gedurende vele jaren een aantal proeven heeft genomen op een enorme hoeveelheid dieren. Een menigte koeien zijn onder zijn handen doorgegaan en een groot gedeelte van zijn eigen fortuin offert hij ten koste van de menschheid en zijn hartstocht voor de wetenschap. Deze geleerde heeft een zeer bescheiden voorkomen, gebruikt geen geleerde woorden in zjjn zinnen, geen nuttelooze gebaren bjj zijn bewegingen Professor Behring heeft zich als volgt over zijn uit vinding tegenover de Matin uitgelaten „Ik heb geen sensatie-wekkende mededeeling gedaan op het congres tegen de tuberculose, waar [ik als afgevaardigde was van de Duitsche regeering. Ik heb het niet gedaan, omdat ik congressen in 't algemeen niet geschikt acht voor bjjdragen tot directe medewerking ten voordeele van de wetenschap, het zjjn nuttige bjjeenkomsten, omdat de meest verschillende theorieën er overweging vinden, maar voor de rest bevallen zij mij niet. Daarom heb ik op het congres niet gezegd, wat ik wel zonder eenig bezwaar aan de Matin kan mededeelen, wat er misschien iets toe bjj kan dragen om de hoop op herstel levendig te houden van de ongelukkigen die aan tuber culose lijden. Het is waar, dat ik in Augustus van 't volgende jaar op z'n laatst, kenbaar zal maken mijn nieuwe De financiën van Japan na den oorlog Giaaf Okoema sprak in een vergadering te Tokio van de veresnigde Kamers van Koophandel over het Japan-' sche financie-wezen. Hjj betoogde dat, na het terug trekken van de troepen uit Mantsjoerjje, de schuld van Japan 2500 millioen yen zal bedragen, jaarljjks rentende, in ronde som, 150 millioen, het dubbele ongeveer van de staatsinkomsten tien jaar geleden. Voor den oorlog werd per hoofd vier yen belasting betaald, thans twaalf. De nationale schnld bedroeg «oor den oorlog twaalf ysn per hoofd, na den oorlog vgftig. Tooh achtte graaf Okoema den toestand niet ernstig. Doch het is noodig dat de zaken-wereld haar kannen en willen vordabbelt, tot ont wikkeling van de productie. Van het Vaticaan. Op het Vaticaan worden thans verscheidene wedstrijden gehonden door Italiaansehe katholieke sportvereenigingen. Da Pans, een groot voor stander van sport, is beschermer en Z. H. zal Zondag aan het Blot van het sportfeest, in eigen persoon de prjjzen uitreiken. De Paus, die aan de noodlgdenden door de aardbevingen in Calabrië 200,000 francs zond en 300,000 fr. aanbood voor den herbouw van vernielde kloosters en andere gebouwen, heeft volgens den Romeinschen berichtgever van het Journal de Geneve nóg meer voor hen willen doen. Hjj heeft, zoo verzekert de correspondent, op het punt gestaan van het Vaticaan te verlaten, om een be zoek te brengen aan de zwaarbezochte streek en daar in eigen persoon de noodlgdenden te vertroosten. Maar de Kardinalen moeten het hebben ontraden. Sociaal-demooraten in Dnitschland. Bij de herstemmingen zjjn te Rudolstadt twee sociaal-demo craten gekozen, zoodat de Landdag van het vorstendom Schwarzbnrg-Rudolstadt nn voor de helft (8) nit sociaal democraten bestaat. Een ontevreden sociaal-demoeraat te Breslan is onder den indrnk gekomen van den sehitterendeu toestand van de partjjkas, van welken op den partjjdag te Jena ge bleken is. Hg heeft in een vergadering aldaar verzet aangeteekend tegen het opstapelen van schatten. Wjj hebben geld in onze partjj, zegt hjj, en als men in twee jaar tjjdB alleen meer dan een half millioen mark op de bank brengt, is dat kruidenierstaktiek. Het geld zon veel beter belegd zjjn, als men het in de propaganda stak vond hjj. Nog meer d r e i g e n d e w e r k s t a k i n g e n i n Dnitschland. In het gebied van de Saksisch-Thüring- sche wevergen begint het te gisten. De patroonsbond heeft een nienw loontarief opgesteld, dat niet naar den zin is der arbeiders. De afdeeling Greiz nan den bond heeft kennis gekregen dat de werklieden het nieuwe tarief niet wilden aanvaarden, waarop zjj verdere onderhande lingen voor onnoodig hebben verklaard. In Werden vergaderden de wevers, eischten 30 procent laonsverhooging en een tien-nrigen arbeidsdag. Onom wonden werd hier gesproken over een staking en gerekend op de mogeljjkheid van een uitsluiting. En ook in het district Reichenbach bereiden werkgevers en werknemers zich voor op een zwaren economischen strjjd. Vergade ringen zullen gehouden worden om te besluiten den arbeid neer te leggen, wanneer de fabrikanten do eischen niet inwilligen wat uitgesloten schjjnt te zjjn. Schrjjfmachines in Rusland. Het is nu in Rusland zoover gekomen dat schrijfmachines tot gevaar- ljjke werktuigen zjjn verklaard. In den laatsten tjjd waren er dikwjjls oproerige proclamaties verspreid, die met behulp van schrjjfmachines vermenigvuldigd waren. De adjunct van den minister van binnenlandsche zaken heeft i.hans een verordening uitgevaardigd, volgens welke men alleen met goedkeuring van de politie schrjjfmachines mag ver koopen. De handelaars worden onder streng toezicht ge plaatst, en op overtredingen staan zware straften. Abdul Hamidin een auto. De Sultan van Turkjje, die altijd eenig wantrouwen koestert tegen Westersche nieuwigheden, heeft nu toch ook een auto mobiel. Hjj nam een electrische auto aan, welke de Khedive van Egypte hem dezer dagen bjj zjjn bezoek te Gonstantinopel ten geschenke aanbood. Na een zeer zorgvuldig onderzoek tot zelfs de wielbanden werden ledig gemaakt werd het ongevaarljjk gebleken voer tuig in gebruik genomen en Abdul Humid rjjdt er nu dikwjjls mede door het park van zjjn paleis Jildiz Kiosk Slachten ophettooneel.In den schouwburg van Drury-Lane te Louden wordt tegenwoordig een stuk vertoond, waarin eene echte kudde schapen over het tooneel gaat. Dit beeft een tooneeldirectour te Manchester tot navolging geprikkeld en zoo kondigt hjj eene opvoe ring van den «Verloren Zoon* aan, waarin een heusche kameel zal voorkomen, en een heusch gemest kalf worden geslacht. Het bestuur der club van vooruitstrevend liberale loden van de Tweede Kamer bestaat, sedert de gowjjzigde samenstelling dier Kamer, thans uit de heerenmr. Goeman Borgesius, voorzitter mr. Pieison en dr. Hu- brecht, onder-voorzitters; mr. Patjjn, secretaris, en mr Dolk, penningmeester. De Tweede Kamer heeft besloten, het wetsontwerp betteflenda de administratieve rechtspiauk in handen van Bjj het afdeelingsonderzoek van de Staatsbegrooting is, volgens het Hbl., gebleken, dat eene meerderheid voor de tjjdeljjke belastingvoorstellen van minister De Meester (de tien opcenten op bedijjfs- en vermogensbelasting) vermoedeljjk wel is verzekerd, doch dat de meerderheid zeer klein zal wezen. Waarscbjjnljjk zal de linkerzjjde met inbegrip van de sociaal-democraten vóór, de rech- terzjjde tegen atemmen. Het zaivelcongres, deze maand nog te Barjjs te honden, zal voor Nederland van groot belang zjjn. Niet alleen toch dat een beslissing zal genomen worden over ons systeem van botercontióle, maar tevens zal de vraag be handeld worden of het volgend congres, 1907, al dan niet in Nederland zal gehouden worden. Om beide be slissingen gunstig te doen zjjn is het noodig, dat Neder land van zjjn belangstelling bljjken geeft, door bet, zenden van een groote congresleden lijst, maar vooral door een druk bezoek van Nederlanders aan dat congres. Iiandbouwcursassen. Het voornemen bestaat, in het tjjdvak medio Novem ber—medio Februari, bjj wjjze van proef en bjj genoeg zame deelneming, in eenige garnizoenen landbouwcnr- snsseu te doen houden. De lessen zullen eens per week, geduiendo twee achtereenvolgende uren worden gegeven, tot een totaal van 20 lesuren. De deelneming is vrijwillig. Hiervoor komen in aan merking miliciens, behoorende tot den landbouwenden stand, die een voldoenden graad van ontwikkeling be zitten (goed lezen en schrijven). Het aantal deelnemers in een garnizoen moet minstens 20 bedragen. Onder leiding van den heer J. Helder van Kolhorn werd den 5don in het Noord-Hollandsch koffiehuis te Schagen eene vergadering gehonden van afgevaardigden van afdeslingen nit het district Schagen van den Noord- Hollandscheu Ijsbond. Op deze vergadering werden namens het hoofdbestuur de redenen aangegeven, waarom dit voorstelde het district Schagen te splitsen en in over weging gaf, dat Onde- en Nieuwe Niedorp, Langerjjs en OpmoerSpanbroek samen een nieuw district zonden vormen. Tot eene beslissing kwam het natuurljjk op de vergadering niet. Uevaar voor doorbraak. Men schrjjit nit Oosthuizen Aan een groot gevaar waren gisteren de Hobreoder- koog en de polder »De Zeevang" blootgesteld. Door den hoogen waterstand op Schermerboezem kon de inlaat- pomp van eerstgenoemde den drnk niet weerstaan en werd de pomp naar binnen geschoven, waardoor een groot lek ontstond. Door het nemen van directe maatregelen en het tjjdig genoeg knnnen beschikken over drie bakken met zand van de Amst. Ballast Maatschappjj., bestemd voor den heer de Vilder, aannemer van den spoorweg Kwadjjk Volendam, werd het gevaar van doorbraak af gewond. Bjj ovorstrooming van de Hobreederkoog zon »De Zeevang" hetzelfde lot hebben ondergaan. Industrie te Bergen. Uit Bergen wordt ons geschreven Naar wjj vernemen zal te Bergen een roomboterfabriek worden opgericht. Ook schjjnt er sprake te zijn van een wascn- en strjjkinrichting. Van een kaasfabriek boort man nog niets. Altjjd gaan nog groote bassen met melk ons dorp verlaten en elders worden de winsten behaald. Straf voor smokkelen. Dan hofleverancier van Spiegel, te Deventer, die zieh schuldig maakte aan smokkelen, is thans naar *Het Veile" meldt het recht ontnomen het wapen van de Koningin-Moeder nog langer te voeren. Beschadiging door vallende takken. Een onzer lezers stelt ons de vraag, of de Gemeente al dan niet, zonder meer, aansprakoljjk is voor de schado (ongelukken) ontstaande bjj het vallen van het vele, en dikwjjls zware hout, dat op zoovele plaatsen naast en boven de openbare wegen in de boomen zit. Woensdag j.l. viel aan de Oude Vest, bij de Wagen- makersbrug, een arm-dikke tak dwars door de luiken van het schip van een daar lossenden zandscbipper D. van Vliet. Bovendien werd een telefoon-draad verbrjjzeld. Wjj brengen de vraag over, zooals zjj gesteld is. Waav- schjjoljjk zal daarop niet een algemeen antwoord kunnen gegeven worden, maar zal ieder geval op ziohzelf moe ten worden beoordeeld en daarover rechterljjko uit spraak moeten worden ingeroepen. Voor Schaakllethebbers. Naar wij vernemen zal door de Alkm. Schaakclub op Zaterdag 14 dezer een buitengewone vergadering gehouden worden en dien avond door Jhr. A. E. van Foreest, uit Utrecht, een simultaan-séance gegeven worden. Deze avond zal zeer interessant zijn, daar Jhr. van Foreest, die zich nog slechts bij uitzondering voor zulke séances beschikbaar stelt, op zich genomen heeft tegen hoogstens 25 tegen-partijen te spelen en daarvoor niet meer dan 3) uur ongeveer noodig te hebben. Dat belooft voor de liefhebbers een genot volle avond te worden. (Zie verder de annonce in dit nummer). lllstorlsclse herlnu-eringci*. Woensdag den 7 Oktober 1573. Het getal der vijandelijke schildwachten was zoo veel verminderd, dat een varensgezel van de gewapende schepen op het Schermeer bij dag in de stad kwam. Donderdag den 8 Oktober 1573. 's Morgens vroeg in den donker sloop van der Mey naar de stad. Op eens sloeg de vlam uit het Runhuis, de vijand zelf stak het nu in brand. Het helle licht verried den bode aan den schildwacht. De timmerman moest het weder opgeven. Toen het dag werd was het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1