No. m. Honderd en zevende jaargang. 905. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Indische Penkrassen Prijs der gewone advertentiën M A A W D A G- 9 OCTOBER. BÏÏITENLAN D. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOONYoordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. Uit de Pers. ALKMAARSGHE COURANT. (Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden.) C XXV. Ik had hèusch niet gedacht, toen de vorige Penkras geschreven werd, dat ik veertien dagen later weer op Buitenzorg zou zijn. Ik meende tóen nog een poosje op Magelang te blijven en dün weer voor- loopig naar Djogja terug te gaan, naar Dj ogj a, waar de zoo gastvrije Regent van Politie mij wachtte. Daar kreeg ik plotseling echter bericht dat Zijne Excellentie de Gouverneur Generaal mij in particulier gehoor wenschte te ontvangen en ik haastte mij dus naar de verrukkelijk mooie residentie van den Landvoogd. Natuurlijk werd eerst J ogj akarta aangedaan, om afscheid te nemen van mijne vele vrienden en beken den en mij te verontschuldigen tevens bij Raden Toemenggoeng Sosro Negoro. Dezen sympa thieken Javaanschen edelman speet het zeer, dat ik zoo kort maar bij hem had kunnen blijven, doch hij begreep natuurlijk uitstekend, dat het nu niet anders kon. Ik beloofde later nog een tijdje bij hem te komen logeeren, want Jogjakarta is mij een zeer belangwekkende plaats en langzaam maar zeker had ik er den weg ge vonden naar de harten van den anders nog al gereti- reerden adel. Ik schreef vroeger reeds, dat het op S o 1 o veel gemakkelijker gegaan was! En heden ben ik dan op audiëntie geweest bij Harer Majesteits Vertegenwoordiger in deze Gewesten en wil ik O even mijne indrukken van den dag mededeelen. Klokslag tien uur was ik in groot tenue op het paleis, om mij bn den Adjudant, Kolonel Jhr. De Lannoy, te melden. Deze Kolonel, een charmant mensch, de aan gewezen .tweede Bevelhebber van de Boni-expeditie, diende mij bij Zijne Excellentie aan en dadelijk daarop werd ik binnengelaten. Daar stond ik nu tegenover den man, die met ijzersterke vuist de teugels van het In disch bewind heeft gegrepen en binnen weinige maan den tal van vijanden, doch ook evenveel vereerders verwierf. Hij zat daar eenvoudig, zonder eenige praal, in z n witte generaals-uniform, achter z'n schrijftafel en beantwoordde mijne diepe buiging met een kort, militair bevelend »G a zi tte n." Van af dat oogen- bbk was de suggestie van den machtigen heerscher op mij, nederigen onderdaan, evenzeer geheel gebroken en voelde ik mij op m'n gemak, als een luitenant tegen over zn Chef. n Lang, heel lang heeft het bezoek geduurd, want eerst tegen één uur verliet ik het Kabinet van Zijne Excel lentie en in die drie uren van vrij en ongedwongen onderhoud met deze hooggeplaatste autoriteit van Indië heb ik hem meer leeren eerbiedigen, dan ik het ooit vóór dien gedaan had. Het was nu eens niet de hoos- hartige stijfheid van een bewindhebber, die bestudeerd deftig tracht te imponeeren, het was juist de joviale toon van spreken, de militair kameraadschappelijke toon gepaard aan buitengewone kennis van zaken en feiten' die hier eerbied en vertrouwen afdwongen De Gouverneur-Generaal heeft een groot ueel van zijn leven te velde op Atjeh doorgebracht, had dus maar weinig gelegenheid, om door persoon- hjke aanschouwing eenig begrip te krijgen van de toestanden hier op Java en groot was mijne verbazing dan ook, dat, in betrekkelijk korten tijd, deze man vaS de daad zich er had ingewerkt, wat toch bleek uit de verschillende zéér juiste vragen en opmerkingen, ge- uren Z°° lnteressante gesprek van die drie lange Al heel gauw vergat ik geheel, dat daar een Gou- v e r n eur-Generaal zat, ik ^Excellentie" moest zeggen en niet m de rede vallen mocht. Het was mij alsof ik met een goede kennis over verschillende Indische vraagstukken een gezelligen boom zat op te zetten. #nZ900rHT ep dan ontvi,el 7 zelfs een zeer ongepast: lema.r Gf n e r aa da* ben ik niet hee- ifri tin u eens!" en dan liet de Landvoogd mij alm contra-argumenten debiteeren, zonder ook Tétiquette8 °S te W°rden' 0ver die ^breuk op la^Vpraaen over oeconomische toestanden op Java over den geest der bevolking, over den Islam over de vooruitstrevende denkbeelden der Jong-Indiërs' over de belangen van den adel, over de toestanden en verhoudingen in Solo en Dj ogja, over de inowliik heid om het volk voor een deel weerbaar te maken tegen den B. V., over het tijdschrift, »Bintang Hindia orgaan der meer ontwikkelden, kortom over tal van zaken, die ik reeds vroeger met U in mijne Penkras sen behandeld heb. 1 en slotte gaf Generaal van Heutsz mij toestemming, om, wanneer ik iets urgents had mede te doen*1' regelrecht aan Zijne Excellentie goed1 duidelhkV^?Staande 7 evenals mÜ> thans fora een mangeY)rden> dat er hier op Buiten- worden bestuurd, dh/niet alleenPwd^f106 ""7 rapporten en bescheiden rWh °P 0^ci®ele om voorlichting aanklopt.' J den Partlcuber nog 6 aiï™n 'dit/ Tt* ik^ooi^dat^G^11 Z6ggen' dan Generaal Van Heutsz Stens een 7 7 7 U r" aan het bewind blijft, om dan, zeker naar den wensch van velen, te worden opgevolgd door rtarf wensctl .Koning Otto," den 'li,, kundigen Directeur van Binne!lf j Bestuur,^, van Rees, die straks, als Algemeene Secretaris, samen met den Landvoogd gaat7erken aan de opheffing van ons heerlijk Indië. werken Als direct gevolg van mjjne besprekingen met Zijne Lxcellenüe en wel voornamelijk, waar die betroffen het tijdschrift de »B i n t a n g Hindi a", ben ik verplicht vöorloopig twee a drie maanden te Batavia en Buitenzorg te blijven, terwijl ik daarna, gedurende zes maanden, een reis a la van Kol door geheel Indië hoop te maken, om overal met de Hoofden van Gewes telijk Bestuur te confereeren. De eerste weken zullen mijne Penkrassen wel licht meer ongeregeld moeten verschijnen en kan ik U misschien alleen nog eenige bizonderheden van Bata via en Buitenzorg mededeelen. Zoo ben ik b v. van plan met u een bezoek te brengen aan het V i n- centiusge sticht te Buitenzorg, aan dé opiumfabriek te Batavia, het b e r i-b e r i g e sticht alhier, het dwangarbeiderskwart Te r te G 1 o d o k, de particuliere lander ij en in den omtrek enz opdat de lezer ook van die belangrijke instellingen nog een duidelijk begrip krijgen kan. Ga ik dan straks met de snelheid van ons Tweede- Kamerlid op tournée, dan zullen mijne Penkrassen uit den aard der zaak zeer vluchtige reisbrieven zijn, waarin alleen het meest gewichtige zal worden behan deld. terwijl ik daarna waarschijnlijk zes maandjes sverlof' naar Europa neem, om eens 'n oogenblikje uit te blazen. Na terugkomst in Indië hoop ik dan, lang zaam reizende, deze Penkrassen op den ouden voet te mogen voortzetten. Er zijn toch nü reeds eenige couranten afgevallen en wel omdat men meende, dat de lezers genoeg van I n- s u 1 i n d e hadden gehoord en meer belang zouden stellen in de toestanden van Rusland. Als dit werkelijk zoo is, dan betreur ik het ten zeerste, want dan schijnen die lezers het nog maar steeds niet te snappen, dat hier in Azië aan den Equator, het voor naamste deel van het Koninkrijk ligt en dat het voor ons land en volk van veel meer gewicht is, hoe de inlander leeft en denkt dan b.v. de Russische boer. Niet genoeg kan het worden herhaald, dat ons Holland staat of valt met het bezit van schoon Insulinde Zij, die maar eenig begrip hebben van Japan's be doelingen, ook met dit eilandenrijk, zullen het beamen, dat de Koloniale politiek voor onze toekomst heel wat meer beteekent dan b.v. het partijgehaspel en de strijd tusschen Christenen en Paganisten in P a t r i a. NV ij moeten zorg dragen, dat de bevolking hier zich gelukkig voelen gaat onder onze vlag, wjj moeten met kracht ageeren tegen allen, die te conservatief zijn in hunne denkbeelden omtrent Indië en wij moeten tevens het vreemde kapitaal op groote schaal toelaten, om onder Neerlands Opperbestuur hier mede te werken aan de sociale evolutie der Indiërs. Als Amerikanen, Duitschers, Engelschen, Franschen hier belangen hebben, als het volk verder werk en eten in overvloed heeft, dan zal Japan zich nog wel tweemaal bedenken, alvorens zijn oorlogsvloot en transporters naar J a v a 's kusten te zenden. Buitenzorg. Lt. Clockener Brousson b.d. Er is een aandoenljjk Franscb verhaaltje van twea oude echtelieden, die feitelyk bjj elkaar behooren zonder dat zjj het echter zelf eenigermate beseffen. De man mokt en laat zich door kleine tegenspoeden een prooi wordeu van bittere ontevredenheid de vrouw mokt en laat zich geheel beheerscheu door gemelijkheid over dingen, die haar een beetje tegenloopen. Ten slotte komt het hooge woord er nitze zullen gedurende het overige van bnn leven elk hun eigen weg gaan, ze zullen schei den. Ze zijn beiden in verrukking over het prachtige idee en maken elkaar deelgenoot van de wederzjjdsche vreugde over die vondst. Maar als ze zullen gaan ver- deelen den boedel, alle dingen waaraan voor beide droeve of bigde herinneringen zijn verbonden, dan komen eerst de moeilijkheden Scheiding is een vlug uitgesproken woord, maar wat zoo vele jaren is saamgegaan gaat maar niet zoo gemak kelijk uiteen als twee vreemdelingen. Eenigermate dost aan het Eransohe verhaaltje denken de scheiding tusschen Noorwegen en Zweden, die nu staat voltrokken te worden. Donderdag hebben beide Kamers van den Zweedschen Rijksdag beraadslaagd over 't voorstel der Regeering om 't Karlstadter overeenkomst-ontwerp te verwjjzeu naar eene bijzondere commissie, door beide Kamers gezrmen- ljjk te verkiezen. In de Eerste Kamer maakten verschei dene leden bezwaar tegen de aan Noorwegen gedane concessiën, vooral tegen hetjtweede gedeelte van 't beding, rakende arbitrage, volgens hetwelk eventueele geschillen over hetgeen geacht moet worden 's lands ongeschonden heid, onafhankelijkheid en levensbelangen te raken, en mitsdien voor arbitrage onvatbaar te zjjn, aan scheids rechterlijke beslissing moeten worden onderworpen. Deze bezwaren werden vanwege de Regeering en de gedele geerden die 't ontwerp mede opmaakten, beantwoord door den heer Hammarskiëld, die eene geleerde en gron dige uiteenzetting gaf van arbitrage-tractaten, de strek king van het beding en de bijzoadere®omstandigheden waarom dit was opgenomen. In de Tweede Kamer teekende slechts een der afge vaardigden verzet aan, die vond, dat onder de te slechten Nooncha vestingwerken ook de nieuwe werken in ver band met Kongsvinger hadden moeten opgenomen wei den. De Regeering echter merkle op, dat deze, 45 K.M. van de grens gelegen, geacht moesten worden tot de innerlijke verdediging van Noorwegen te behooren. Ten slotte is het ontwerp naar de bovenbedoelde bijzondere commissie verwezen. In Noorwegen is de oppositie veel sterker. In het Storthing is daar Zaterdagavond lang en breed over het Karlstadter ontwerp beraadslaagd, bjj welke gelegenheid een der afgevaardigden ronduit verklaarde, dat men maar liever de Unie zou behouden dan deze voorwaarden aannemen. Heden zullen de beraadslagingen worden voortgezet. De minderheid der bijzondere commissie, waarnaar de overeenkomst verwezen is, zou er eene volksstemming over wenschen, enkele harer leden zouden haar ook al aan scheidsrechterlijke uitspraak willen onderwerpen. Maar er schjjnt niet de minste kans te zjjn, dat deze denk beelden ingang zullen vinden. Integendeel verwacht men dat het Storthing ten slotte de overeenkomst met groote meerderheid zal goedkeuren. Inmiddels wordt de quaestie»Republiek of monarchie'' door de Noren ijverig besproken en de radicalen en socia listen roeren zich reeds ten gunste van eene republiek. De gematigden en conservatieven daarentegen oordeelen dat deze aangelegenheid eerst aan de orde mag komen, wanneer de ontbinding der Unie in alie vormen haar be slag zal hebben. In elk govai, betoogen zij, is er in de Noorsche Constitutie niets veranderd, dan voor zoover znlks uit de ontbinding der Unie noodzakelijk voortvloeit. Do vrede in Oost-Azië is gekomen, maar daarmee niet de rnst in Rusland. Het schjjnt veeleer dat het verzet weer met meer kracht het hoold opsteekt.. De toestand in Petersburg, Moskon, Kie en andere plaatsen dus vinden wij vermeld is buitengewoon ernstig. In rustige koopmanskringan wordt nu zelfs ook al overwogen, of hat mogelijk is een beweging nit ie lokken ton einde het betalen van belasting te weigeren, zoolang de regeering weigert ernstige her vormingen in te voeren. VaD alle kanten komen weer berichten over werksta kingen. In Moskou hebben de zetlers het werk neergelegd, zoodat een aantal bladen niet kunnen verschijnen. De drukkerij van de »Moskowskija Wiedomosti" werd ge deeltelijk vernield. Op enkele drukkerijen wordt gewerkt onder militaire bescherming. Doch de staking breidt zich uit, en schijnt ook tot de andere bodrjjvon te znllen over slaan. De werklieden der stedeljjko waterleiding hebben reeds den arbeid neergelegd. De werken worden door de troepen bewaakt. Heden wordt de algemeene stakiDg te Wiborg verwacht, Uit Moskou wordt ook melding gemaakt van het sluiten der Universiteit; officieel wordt daarvoor de volgende reden opgegeven: De studenten zouden een bjjeenkomst houden, waartoe vergunning vaa de overheid verkregen was. Maar op die bjjeenkomst verschenen tal van vreemde elementen, stakende letterzetters en boekdrukkers, andere werklieden, vrouweljjke studenten enz. In korten tjjd was een menigte van 3000 mensehen in de gehoorzaal binnengedrongen. De rector, die voor wanordelijkheden vreesde, riep de hulp der politie in, die in de nabjjheid was opgesteld. Deze deed het gebouw ontruimen. En het universiteits-bestuur, dat onmiddelljjk bjjeengeroepen was, besloot de Hoogeschool te sluiten. Den dag daarna hielden 1500 studenten een bjjeenkomst, die door den rector werd bjjgewoond. Deze deelde den studenten mede, dat het Universiteits-bestuur beslist verboden had, dat vreemdelingen in hot academie-gebouw zouden binnenge laten worden. Indien daarvoor waarborgen gegeven werden zou de Universiteit spoedig weder geopend worden. Van andere zjjde wordt echter gemeld, dat het Uni versiteits-bestuur maar al te graag van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om de academie te sluiten, daar het van de studenten revolutionair optreden vreest. Chinaen Amerika- De Cbineezen hebben, geljjk men weet, gedurende eenigen tgd Amerikaansche goede ren geweerd, op grond van de anti-Ohiueesche wetgeving in de YereenigUe Staten. Vooral de jong-Chineescha party heeft daarvoor zich moeite gegeven en de iandgenooten aangespoord geen Amerikaansche goede ren te koopen. Naar thans bijjkt, heeft, deze houding vruchten gedragen. Want volgens de laatste berichten uit de Vereenigde Staten is de quaestie daar door de Regeering behandeld en werd besloten de tegenwoordige voorschriften eenigszins te verzachten. De schade die de Amorikaansche kooplieden leden, moet wèl aanzienljjk zjjn geweest, om zulk een gevolg gehad te hebben anders zou men in Amerika niet voor dezen drang zjjn bezweken. Als de Ghineezen zich daardoor maar niet van hun kracht bewust worden en dezelfde politiek ook tegenover andere landen gaan toepassen Een» opzienbarend huweljjk. Aan het Berliner Tageblatt wordt bericht dat eenige dagen geleden in alle stilte te Mtinchen het huweljjk is voltrokken tusschen den grootvorst Cyrillns en de vroegere gemalin van den groothertog van Hessen, prinses Mylitta van Saken-Coburg. Aanwezig waren de moeder der prinses, de broeder van deze, grootvorst Alexis, en haar neef, de hertog van Lauchtenberg, benevens een ambtenaar van dan burgerlijken stand uit Goburg en een Russische oope. De Czar had zjjn toestemming geweigerd. De Gzaritsa is een zuster van den groothertog van Hesseu, die onlangs ook hertrouwd is. De uitsl niting in de Berljjnsoheelec- trisohe n ij verheid. Volgens het Berliner Tageblatt acht een deel van de leiders der stakers te Berlijn een voortzetting van de beweging hopeloos en den besten weg dien men in kan slaan, deze, dat de 800 schroeven draaiers, om wie de uitsluiting is begonnen, het werk onvoorwaardeljjk hervatten. Anders zal de organisatie, ten gevolge van uitputting van middelen, sterk verzwakt worden. Een onvoorwaardelijke hervatting van het werk door de schroevendraaiers ljjkt hnn in het belang van de arbeiders nuttiger dan een vergelijk, waarbjj slechts een gedeelte van hun eischen bewilligd wordt, omdat zjj zich in het laatste geval uitdrukkelijk voldaan zouden moeten verklaren en dus in zekeren zm voor geruimen tjjd gebonden zouden zijn. In geval van een onvoorwaar delijke hervatting van het werk zonden zjj daaientegen de handen vrjj houden voor de toekomst. Ais zij later in een gunstiger toestand verkoaren, kunnen zjj dan beter bun slag slaan, ook omdat de nog niet bjj een vakvor- eenigiug aangesloten arbeiders na do nederlaag het nut van het lidmaatschap ervan zullen inzien en zoodoende de gelederen versterken. Prof. Behring over de tuberculose. Prof. Behring heeft Zaterdagmiddag, op het Internationaal Congres tegen de tubercuioee te Parjjs, zjjn mededeeling over een nieuwe geneeswijze der tering gedaan. Reuter seint daarover: Behring maakte de ontdekking bekend van een geneeswjjze der tubercnlore, hierop berustende, dat de levende cellen van het organisme gedrenkt wor den met een stof, afkomstig van het tnberculoee-virus. Deze stof, door Behring met de letters T. C. aangeduid, oefent een symbiotische werkiDg uit binnen in do cellen van het organisme. Behring gelooft dat de nieuwe methode geroepen zal zgn, de door tering bedreigde mecschen te beschermen tegen de schadeljjke werking van do besmetting met tuberculose kiemen. De Parijsohe correspondent van de N. R. Ct. seint nog, dat Behring in zjjn mededeeling, die groofen indrnk maakte op het Congres, erkende dat de methode tot dus ver alleen bjj dieren geslaagd, maar nog niet op menscheu toegepast is. Behring gaf in zjjn mededeeling tal van technische bijzonderheden. Evenals na zjjn ontdekking van het diphterie-serum hoopt Behring nu mannen te vinden die evenals destjjds Roux hem bjj de prak tische toepassing zjjner uitkomsten ter zjjde znllen staan. Steeds meor rampen. Het ongelukkige Oalabrië, reeds zoo zwaar geteistord, wordt dageljjks door nieuwe rampen getroffen. De hevige regens der laatste dagen hebben te Luzzi opnieuw hnizen doen instorten. Boven dien heeft een groote brand de helft van dit dorp in asch gelegd. Te Nicotera heeft de bevolking, die nog voor een groot deel dakloos is, een betooging gehouden, en getracht de reeds rebouwde barakken af te breken, doch de orde kon spoedig worden hersteld. Naweeën van de «entente cordiale". Naar gemeld wordt, moet het jongste bezoek der Frau- sche vloot te Portsmouth nog een vermakeljjk staartje gehad hebben. De arme Engelsche zeeofficieren, die des- tjjds in Portsmouth waren, moeten nameljjk thans de rekening uit hnn zak betalen. Natuurljjk vinden de beeren dat allesbehalve prettig. Toen het bezoek der Fransche vrienden op handen was, eend de admiraliteit de boodschap de gasten zoo goed mogeljjk te onthalen, en dit verzoek was zoo ingekleed, dat het feiteljjk met een bevel gelgk stond. Men onderstelde natuurljjk, dat de admiraliteit naderhand de kosten zou vergoeden, en was zeer mild. Op het slagschip »Triumf" b.v. werd'een orkest uit Londen ontboden en de beste Fransche koks liet men voor deze gelegenheid uit de hooldstad over komen. Bloemen, gs, champagne en alle andere delicatessen die men kon krjjgen, kwamen op tafel en de Fransche officieren verklaarden tot voldoening hunner gastheeren, dat ze nog nooit zoo rjjk onthaald waren. Toen de reke ning kwam, was men nafuurljjk minder aangenaam ge stemdmon vroeg de admiraliteit beleefd hoe men daarmee te doen had, maar deze verklaarde, dat de zaak haar in 't geheel niet aanging. Ze hadden gedacht, beweerden de heoren aan hot laadje, dat men het als een groote eer beschouwd had de Frantche gasten te mogen onthalen. Publieke vertooningen en kaartenvoor d e P e r e. Te Colmar, in Elzas-Lotharingen, hebben de recensenten gestaakt, omdat ze tegenwoordig een entréa voor één, in plaats voor twee, zooals vroeger, ontvangen. Er heeft zich een deputatie van actrices en aoteurs tot den burgemeester gewend, om zjjn bemiddeling in te roepen, waaruit bijjkt, dat de kunstenaars nogal op de critiek gesteld zjjn. De eisch der kunstrechters is volkomen billjjk. Men schjjnt bjj sommige theaterdirecties twee meeningen te huldigen primo dat de recensent voor zjjn pleizier naar een opvoering gaat, en dat de hem verstrekte toegang dus eigenljjb een hooge gunst is secundo, dat, wie zjjn vrouw liefheeft, haar thuis iaat, en dat de echtgenoote van den reoeusent zich eigenljjk nooit in het gezelschap haars mans behGcft to verheugen. Een school voor socialisme. Een Ameri kaansche dame heeft een half millioen gulden nagelaten voor de oprichting van een school voor socialisme, welke bestemd is een geesteljjk middelpunt van de socialistische beweging in de Vereenigde Staten te worden. Zjj had vroeger reeds een stoel vooor christeljjke sociologie aan het Grinnel College, in Iowa, bekostigdmaar prof. Herron, de hoogleeraar die hem bezette en die haar schoonzoon werd, was om zijn vooruitstrevende leerstel lingen aan dat college onmogeljjk geworden De nieuwe school komt te New-York en zal in het najaar van 1906 geopend worden. Br. ïroehfra over het DSlatsterle. In hot tjjdschrift De Beweging is opgenomen een uit voerige beschouwing van mr. P. J. Troelstra over het tegenwoordige ministerie. Het artikel ioent zicb slecht tot een beknopte samenvatting, wat ons noodzaakt daaraan slechts enkele karakteriseerende zinsneden te ontleenen. De beide polen, waartusschen het ministerie zicb moet bewegen conservatisme en socialisme, vormen, betoogt mr. Troelstra, onverzo-nljjke tegenstellingen. Telkens zal dit Ministerie moeten trachten, zoo vaak het steunen moet op de groepen links, een middenweg te kiezen, die allen aan dien kant bavrodigt. Van vrjjz.- dem. zjjdo heeft men reeds getracht de beide uitersten door een gemoedeljjk woord tot elkander te brengen. Doch daarmede zal men geen doel treffeD. De ond- liberalec zullen met de conservatieven ter rechterzijde het Ministerie den voet dwars zetten, zoodra het don soc.-dem. te veel in het gevlei komt en de soc.-iiem. znllen alleen het Ministerie steunen, als het dit ver dient om wat het doet. De soc.-dam. staan principieel tegenover de kapitalis tische oidening der huidige maatsobappjj en politiek tegenover de heerschende klasse, do bourgeoisie. Ala

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1