No. 154. Honderd en zevende jaargang. 1905 DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Groote Veemarkten Groote Paardenmarkt. MAANDAG 16 OCTOBER. Woensdag 8 November a.s« BUITENLAND^ ^ÏNN E N L A N D. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groot,® letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.jV. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. T 1ME .A. Al Op Maandag 6 en Woensdag 22 November a.s. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. Uit de Pers. ALKMAAR URANT. TE De dagen gaan voorbij en elke brengt nieuwe bijzon derheden over het groote gevaar, waaraan Europa heeft blootgestaan en dat door de Matin is onthuld. Wel komen er uit Frankrijk en En geland zwakke tegenspraken, maar daarvoor is 't nu te laatiedereen begrijpt, dat ze worden gegeven om de gemoederen te kalmeeren, maar niemand gelooft daaraan meer. Hoe hoogst ernstig de toestand in den voorzomer is ingezien kan blijken uit hetgeen nu bekend geworden is, dat namelijk in het laatst van Mei de officieren der regimenten, die in Elzas-Lotharingen liggen,het strenge bevel kregen, op het eerste bericht hun vrouwen en kinderen in zes uren over de grens naar Zwitserland of over den Rijn weg te zenden. De Vossische Ztg. deelt opvattingen mede uit betrouw bare Londensche kringen, volgens welke de toezegging van gewapende» steun aan Frankrijk van koning Edward uitgegaan zou zijn, wat ook de conservatieve Ueichsbote zegt vernomen te hebben. In een hoofdartikel van de Kreuzzeitung wordt, ondanks alle logenstraffing, de mee ning ontwikkeld dat de onthullingen in den grond juist zijn, en dat Duitschland zich vertrouwd moet maken met de gedachte, dat het mogelijk eenmaal tegen beide groote mogendheden van het Westen ten strijde zal hebben te trekken, als er andere mannen aan het hoofd van Frankrijk komen te staan, die minder zwarigheden maken dan thans Rouvier. De zeer invloedrijke Schlesische Zeitung houdt als on loochenbaar staande, dat er tijdens het conflict omtrent Marokko geheime Engelsche invloeden in het spel zijn geweest. Koning Edward heeft in eigen persoon tegen over president Loubet Delcassé aangeduid als een persona grata v°or Engeland. Engelsche hofkringen, die o.a. achter de anti-Duitsche National Review staan en die onmiddellijke betrekkingen onderhouden tot in het kabinet des konings en van koningin Alexandra, hebben nooit verborgen, dat zij met alle middelen zouden trach ten naar een deemoediging van Duitschland. Een deemoediging van Duitschland - juist dat is 't, wat de Engelschen willen. En men kan er zich van overtuigd houden dat hetgeen nu is mislukt opnieuw zal geprobeerd worden, wanneer er zich weer een ge legenheid daartoe voordoet. In dit opzicht is bijzonder leerzaam, wat wij Zaterdagavond in De Telegraaf lazen «Overal waar men in Engeland komt, in de tingel tangels, in de pers, in de kroegen en in de salons, overal hetzelfde verschijnsel. »Als Wilhelm het waagde in Engeland te komen en als hij niet het geluk had de neef van onzen koning te zijn, schreef dezer dagen eef allerliefste Engelsche dame, die geen vlieg kwaad zal doen, aan haar bekenden in Holland, zouden wij hem met oude potten en pannen naar zijn hoofd gooien. '■et wel, dat deze, vermoedelijk zuinige huisvrouw, haar nieuwe pannen voor deze manifestatie blijkbaar te goed acht. De tijdschriften loopen over van hatelijke artikelen. De «National Review", als afleggertje van de »iimes", niet zonder invloed, is al sinds maanden een vergaarbak van al wat anti-Duitschland is. Prins Von u vooral is or het mikpunt in en wordt doorgaans e ïteid met bijnaampjes als de Bismarck op sloften of de porse einen Rijkskanselier. halve stuiverspers is al sinds lang aan den gang. De thans geadelde eigenaar der »Dailv Mail" en de iiülüft v, T6? 7an ,hoeveel andere kranten en krantjes, heeft het kort en krachtig gezegd i s,a' verachten de Duitschers en wij doen dat van harte. Zij maken zich verachtelijk door heel Europa ik neem in mijn bladen geen letter op, die Frankrijk zou kunnen kwetsenmaar aan den anderen kant komt er geen woord in, dat Duitschland plezier kan doen In den mond van den eigenaar van Engeland's meest Seteek11 krijgen die woorden een eigenaardige Nog is wel niet heel het Engelsche volk vergiftigd, maar de teekenen bedriegen niet, dat dit niet lang meer zal uitblijven. i°° ^lee'. 'ano geleden, bij een verkiezing voor in h» ?V®ment *n Newmarket, liet een der candidaten vallpr, Zan n strÜd zich een gunstig woord ont- Fno-plar,^6. gezamelijk optreden van Duitschland en man war a 6?ei? v,enezueIa. liet scheelde niet veel of de man ware als landverrader gesteenigd!" burger ners^ van de «kapitalistische 3 Pf^^rd hebben, laten wij thans aan het woord de Vorwarts het hoofdorgaan van de sociaal- Pai;tlj 'n Duitschland. Zij vindt het er gerlijkste feit in deze geheele zaak, dat de Euroneesche vrede door de kuipende diplomaten aan 't uiterste gevaar is blootgesteld geweest, zonder dat de volken, die goed en bloed zouden moeten offeren, van dat gevaar el™* besef hadden. Zij is van gevoelen, dat de Duitsche spatriottenbladen" ongemanierd en onbeschaamd han delen door een hoogen toon aan te slaan tegen Engeland en frankrijk en daarbij de grove fouten en onbezonnen- eden van Von Bulow's politiek te verschoonen of weg te redeneeren. Deze methode om telken keer de schuld ?P etbuitenland te werpen en eigen misslagen laf- artig te bedekken, is volgens de Vorwótrts een «ken merkend verschijnsel van het kapitalistische chauvinisme, 't welk de internationale twisten en gevaren uitbroeit". «Het strekt -besluit de Vorwarts den Franschen socialisten tot grooten roem, dat zij de verkeerde en verderflijke politiek hunner eigen Staatslieden onver biddelijk bestreden, Delcassé's val veroorzaakt, het net der Engelsche kuiperijen verscheurd en aldus den Europeeschen vrede gered hebben. De eerst aan de beurt zijnde taak der internationale soc -democratie zal zijn, uit alle macht den strijd aan te binden tegen de Engelsch-Duitsche twistgedingen en de oorzaken daar van aan te tasten, welke zijn het streven van beide Staten naar de wereldmacht en de daaruit voortkomende onophoudelijke vermeerderingen van de oorlogsvloten." "Wij willen hieraan nog toevoegen de zeer juiste opmerking van Jaurès in L' Humanité, dat de onthul lingen de waarlijk vredelievende gevoelens van Frankrijk bewezen hebben. Als het een revanche-oorlog had gewild zou sedert 35 jaar geen zoo gunstige gelegenheid zich hebben voorgedaan. De vereenigde vloten en legers van Engeland en Frankrijk konden voor Duitschland zeker een ernstig gevaar zijn; in Italië was er sympathie voor het optreden van Engeland en Frankrijkin elk geval had Frankrijk de kans kunnen wagen. Rusland was machteloos geslagen. De Engelsche tory-partij had het oogenblik uitnemend gekozen om Delcassé in ver zoeking te brengen Maar Frankrijk wil den vrede, geen vernederenden, doch een loyalen vrede. Uit Bakoe. Gaston Leroux scbrjjft nit Bakoe aan de Matin »De kanonschoten bulderden den laatsten nacht nog te Bakoe 1" Dit zei de generaal-majoor der Kozakken tot mg, zeer verwonderd, dat hij me met een wandelstok naar Bakoe zag vertrekken, en eenige kilometers voor 't station herhaalde hij 't nog eens: >De kanonnen bal deren 1" Ik ben zeker te laat of te vroeg gekomen, maar terwjjl ik er was, zwegen de twee kanonnen van Bakoe, 't Was jammer. Ik zag geweren, bajonetten, enz., ik hoorde zelfs geweerschoten, maar niet de kanonnen. 't Ynren met geweren was trenrig, maar dat der kanonnen was belachelijk. Zjj hebben niemand gedood, maar iedereen aan 't lachen gemaakt. De Czar had getelegrafeerd »Er moet krachtig gehandeld worden I" Daarom had de gonverneur twee kanonnen laten komen. Toen 't in Balakhany kalmer was geworden, d. w.z. toen men er niet meer plunderde en brandde, werden de kanonnen naar het Tataarsche dorp gericht, onder toe zicht van generaal Swetloff, die het volgende liet ver kondigen »Gij hebt n schuldig gemaakt aan brand en geweervuur, dat zult ge moeten erkennen. Gjj hebt ge plunderd en ik reken er op, dat ge, als eerljjke lieden, de gestolen voorwerpen teruggeeft!" Maar deze eerljjke Tataren bekeken koelbloedig de kanonnen van generaal Swetloff en.,., gaven niets terug. De gouverneur van Bakoe heeft bevolen, de kanonnen te richten tegen ieder huis, waaruit wordt geschoten. Nauweljjks was dit bekend, of er weerklonk een schot en wel op het huis van den gouverneur. Iemand zei •Men schiet van nit het huis Aranicantz op dat van den gouverneur." Vooruit dus met de kanonnen en ze gericht op het bewuste huis. Er bevonden zich alleen vreemdelingen in, voor 't grootste gedeelte Engelschen, en eenige dames stonden op het balcon, die echter het schroot ontvluchtten, toen er gevuurd werd. Alle be woners begaven zich naar het achterste gedeelte van het huis. Eindeljjk doet iemand den gouverneur inzien, dat de Engelschen geen enkele reden kunnen hebben om op zjjn huis te schieten. Men beval dus op te houden. Nu, 't werd tjjd. Ik heb zelden een huis gezien, waar zoo op geschoten is, maar er was niemand getroffen. Deze kanonnen worden noch tegen de Armeniërs, noch tegen de Tataren gericht, zjj houden zich alleen bezig met de vreemdelingen, die, nadat ze eerst schrikken, er later om lachen. Het officieele einde van den Russisch- Japanschen oorlog. De Czar en de Mikaod hebben Zaterdag de copieën van het vredesverdrag ge- teekend, waarmede de oorlog dus officieel geëindigd is. Een overwinning voorde Engelsche liberalen. Bjj de verkiezing te Barkston Ash is de liberaal Andrews gekozen met 4376 stemmen tegen 4148 op den conservatief Lane-Fox. Bjj de laatste twee verkie zingen werd de conservatief zonder tegenstand verkozen (in 1892 met een meerderheid van 1241 en in 1885 met een van 1906 stemmen). Deze uitslag is een zware slag voor de regeering. Een staking minder. De staking in de Ber- ljjnsche electriciteits-industrie is gtë.ndigd, zooals na de jongste mededeelingen dan ook wel te verwachten was. Zoo zonder verzet is echter het besluit tot opheffing der staking door de arbeiders niet genomen. Bij de stakende schroevendraaiers kwam men al vrjj spoedig tot het be sluit om den arbeid te horvatten, bjj de stakende maga- zjjnarbeiders echter was de meerderheid in de Vrjjdag- avond gehouden vergadering voor voortzetting van den strjjd. Het bleek eohter dat tengevolge van een ver gissing de meeste stakers van deze groep naar een ver keerd vergaderlokaal waren gegaan, daarom stemden de patroons, toen zjj mededeeling van het gevallen besluit kregen, er in toe een beslissing tot Zaterdagmiddag nit (e stellen. Toen werd een nieuwe vergadering gehouden, waarop de vrede tot stand is gekomen. De arbeidsmarkt in Duitschland. De toestand op de arbeidsmarkt in Duitschland is thans bij zonder gunstig. In September 1901 stonden aan de arbeidsbeurzen tegenover 100 aanvragen nog 147 aan biedingen van werkkrachten. In de drie volgende jaren daalde dat cjjfer tot 134,118 en 107. Dit jaar ia het eohter tot 96 gevallenmet andere woordener is meer vraag naar arbeiders dan aanbod. Ia de gunstige jaren 1898 en 1899 is de verhouding nog iets hooger geweest, n.l. 98—99. Er is eohter belangrijk verschil tusschen het oanbod van mannen en dat van vrouwen. Bjj de man nen overtreft het aanbod nog de vraag, n.l. 106 tegenover 100 (in Sept. 1904 eohter 118 tegenover 100) bjj de vrouwen is het aanbod echter slechts 75 (tegen 80 in Sep*. 1904). Vooral wordt over het tekort aan dienst boden in de groote steden zeer geklaagd. Frotesteerende studenten. De universiteit van Dorpat is tjjdeljjk gesloten naar aanleiding van een vergadering van studenten, die tegen de inhechtenis neming van acht hunner protesteerden. Bjj het nitgaan van de bjjeenkomst zongen de studenten oproerige liederen, waardoor zjj met de politie te doen kregen. Achttien werden er weer gevangen genomen. Een der studenten verwondde een politieagent met een revolverschot. In een bijeenkomst van studenten der universiteit van Odessa is met 778 tegen 592 stemmen besloten, bjj de heropening van de lessen daaraan niet deel te nemen voor de staat van beleg opgeheven is en de heele natie alle burger rechten verkregen heeft. De staking s-bacil. Uit Toela en Tiflis komen berichten van stakingen van schooljongens in 3 scholen. Aanleiding was een botsing die op 10 dezer plaats had tnsschen deze schooljongens en eenige Kozakken. Een vorsteljjke nalatenschap. Deze week heeft te Weenen de veiling plaats gehad van een aantal kostbaarheden, meubelen, enz. uit de nalatenschap der koningen Milan en Alexander van Servië. Er werden hooge prjjzen besteed, zoodat de opbrengst van den eersten dag in het geheel ruim 65,000 kronen was. O.a. werd een mokkata'*! p een blad, van 50 kronen opge. boden tot 1500; eet Jgroote Sèvres-vaas, door president Gamot aan koning Milan geschonken, bracht 3500 kronen op; een tapijt, door den Sultan aan koning Alexander gezonden, deed 2500 kronen enz. Tegen ruw voetbal-spel. Aan zjjn rol van vredestichter getrouw, heeft President Roosevelt de bestnren der voetbalclubs aan de Amerikaansche Univer siteiten aangeschreven, een 6inde te maken aan de rnwe wjjze waarop dat spel gespeeld wordt. In de laatst gehouden wedstrjjden zjjn twintig deelnemers ernstig gekwetst en in Virginia is een club ontbonden, tengevolge van den dood van een der leden, die bjj het spel gekwetst werd. De President heeft tevens aan een feestmaal te Washington tot de zaakkundige raadslieden der Univer siteiten te Har-ard, Yale en Princeton geljjke vermaningen gericht en zjj nebben nu eene verklaring openbaar ge maakt, eischenue dat deze bepalingen tegen ruwheid bjj het voetbalspel voortaan naar letter en geest zullen worden gehoorzaamd. Ruim twee ton per week. Pedro Alvarado, de Mexicaansche mjjnkoning, zal een gedenkteeken voor zjjn overleden vrouw oprichten, hetwelk nit marmer en tweo ton massief zilver zal bestaan. Een stevig jjzeren hek zal rondom dat kostbare monument worden geplaatst, om het te beschermen. Alvarado's mjjn brengt f 240,000 per week op. Toen hjj die mjjn ontdekte, werkte hjj voor een weekloon van f 10.80. De bekentenis van Gallay. Gallay, de roem ruchtige oplichter van het Comptoir National d'Eicompte te Farjja, heeft Zaterdag terechtgestaan voor den rechter van instructie en daar heeft hjj zich gedragen als een oplichter van eer. Gallay vertelde den rechter van in structie zjjn levensgeschiedenis. Die geschiedenis wordt voor den strafrechter vooral belangrjjk sedert Juli 1904 In die maand is Gallay begonnen te stelen. De schoone Merelli, zoo verklaarde hjj, had niets geweten van de nregelmatige wjjze, waarop hjj aan zjjn geld kwam. Haar vertelde hjj, dat hjj in onmin verkeerde met zgn familie en dat hjj zich zooveel geld liet sturen, omdat hjj dat geld in veiligheid wilde brengen. Er is echter wel iemand op do hoogte goweeat van de opliehterjjen, bekende Gallay. Het Comptoir National d'Escompte geeft op, dat Gallay de instelling een bedrag van fr. 850,630 heeft afhandig gemaakt. Toen de rechter van instructie die som aau Gallay mededeelde, zei hjj»Het Comptoir vergist zich, maar ik wil u niets verbergen. Ik handel rondborstig. De opliehterjjen beloopen op den kop af fr. 863,940. Ik ben een eerljjke spelerik heb verloren, ik betaal". Be organisatie der Uiamantbewerkers. De Amsterdamsche correspondent van de JS/ieuweRot- terdamsche Courant heeft in het jaarverslag van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkers-Bond aanleiding gevonden nog eens de voortreffelijkheid van deze organisatie in het licht te stellen. Wat hjj schrijft is niet ganschelijk nieuw, maar interessant blijft 't toch van zijne opmerkingen kennis te nemen. Wij ontleenen daaraan het volgende Een imponeerender indruk dan haar gebouw maakt de vakvereeniging zelve van den Alg. Ned. Diamant- bewerkersbond. O zeker, dat gebouw in de Fransche Laan—Plantage heeft wel het uiterlijk van een vesting, met een gevel afgedekt door middeneeuwsche burchtkanteelen en de stoeppalen vóór het huis zijn van een omvang, dat geen reuzenarmen ze omspannen kunnen, alles met het oogmerk het idéé van vastheid, soliditeit uit te drukken dezer arbeidersorganisatie maar het hardsteen is geduldig en wie de symboliek zóó terre-a-terre zoekt, dien zal het licht gelukken een vereenigingsgebouw te ontwerpen, dat nog in meer dere mate het beeld van onverzettelijkheid uitdrukt. Hij heeft het huis uit nog breeder formaat van bak steen op te trekken, de kanteelen grimmiger te maken en de stoeppalen nog geweldiger van omvang. Uit het verslag nopens den toestand en de ver richtingen van den Alg. Ned Diamantbewerkers- bond 'over het tjjdperk 1 Sept. 190431 Augs. 1905 ontvangt men itf niet minder mate den indruk, dat deze vakvereeniging gevestigd is op breede grond vesten en in haar verhoudingen en onderdeelen tot een vast aaneengesloten eenheid is verbonden door het hecht cement van een ernstig menschelijk wil len, een onwrikbare overtuiging, gepaard aan nooit verslappend, of zelfs maar weifelend handelen. Maar hier is niet in graniet gebeiteld, niet gearbeid met dood materiaal, dat in zijn hardheid zich o zoo ge makkelijk laat bewerkenneen, hier is de dwarse menschengeest gekneed, gevormd, bedwongenhier is een ongeorganiseerde troep van duizenden werkers, die juist in hun schijnbare onafhankelijkheid van elkaar hun leven in volkomen onafhankelijkheid hadden door te brengen, tot een ontzagwekkend, goed geoefend, deugdelijk gedisciplineerd legercorps ver- eenigd en getraind, dat zich bij machte toont de belangen van het vak in hunnen weidschen omvang te beschermen, te bevorderen de belangen beiden van het bedrijf en der bedrijvers. Geheel het verslag van den bond opgesteld blijk baar door zijn bekwamen voorzitter, den heer Henri Polak is in een toon gehouden, die het een ver kwikking is te hooren uit den mond van toch ook sociaal-democraten, maar sociaal-democraten, die niet hun kracht zoeken in holle declamaties over den toe komststaat, noch met utopieën de zinnen verdwazen en dus ook met de onnoozelheid niet meedoen, van hun proletariaat te afïicheeren tot in de titels, waar mede zij elkander aanspreken. Van de klovers, slijpers enz. wordt in het verslag gewoon gesproken als van de »heeren en hunne dames." Geen opgenaaide lappen op de kleeren of gezwaai met roode vlaggen of ver dachtmaking van en' haat-gezaai tegen al wat met het proletariaat niet in één schuitje vaart. »De positie die Amsterdam in onze industrie inneemt" lezen wij op bldz. 27 »is een zeer gunstige, vergeleken bij die van slechts enkele jaren geleden. Dat is voor een groot deel te danken aan de meerdere energie, door een aantal onzer werkgevers aan den dag gelegd, aan het nieuwe bloed, dat in vele oude zaken is ge komen, aan moderner opvattingen van nijverheid en van handel bij vele firma's en aan flinke toepassing van technische verbeteringen. Onze productie- markt verkeert dan ook in bloeienden toestand. Zeer groote zaken werden in het afgeloopen jaar gedaan, 'e groote kooplieden, vooral de Amerikanen, die sinds jaren te Antwerpen hun voornaamste inkoopen deden, om daarna hun voorraad hier aan te vullen met bepaalde, elders niet verkrijgbare goederen, maken thans de route in omgekeerde volgorde. 'Het behoort het streven van werkgevers en werklieden beiden te zijn, dezen toestand zoo mogelijk te behouden." Wij hebben aan de verlokking tot cursiveeren weerstand geboden, omdat elk woord in deze zinsneden zjjn beteekenis heeft. Reglementen-slaver nij Onder dit opschrift leest men in De Vrijzinnig-Demo craat De zaak-Toering te Utrecht is bekend. Een doodziek milicien werd door het militair- geneeskundig gezag uit het ouderljjk huis gehaald en vervoerd naar de infirmerie, waar hg overleed. De minister van Oorlog heeft den vader getroost met de mededeeling dat de militaire reglementen onoordeelkundig waren toegepast. De zoon BChjjnt geheel volgens de reglementen in het hospitaal te zjjn ge storven. Naar aanleiding van deze «onoordeelkundige toe passing" zgn ons andere gevallen verhaald, welke met de zaak-Toering volkomen overeenstemmen in alle ergerljjke militaire reglementen-bekrompenheid. Dit leert ons, dat de minister met deze betuiging aan vader Toering er niet af is. Of er in die zaak slachtoffers moeten vallen is een vraag, minder be langrijk dan deze andere; of de nieuwe minister van Oorlog, die een man moet zjjn met ruimeren blik dan men over het algemeen onder de militairen vindt, niet heeft te onderzoeken, in hoever de slavernjj in het leger moet worden afgeschaft, de slavernjj van hoog en laag aan papieren reglementen en voorschriften. Dat deze niet kannen worden gemist, zal iedereen erkennen. Maar het wordt tjjd, dat daarnaast nog een bescheiden plaatsje wordt vrjjgemaakt voor het gezond verstand. Er zullen dan in oorlogstijd vele, maar ook in tjjd van vrede enkele slachtoffers minder vallen van rede- looze reglementenslavernjj. Ue maatschappij en de Hinderwetten. In de Nieuwe Rotterdamsche Courant wgdt mr. Annie de Waal een uitgebreid artikel aan dit onderwerp. Op de invoering van de Kinderwetten is reeds lange jaren tevergeefs gewacht. Nu echter zal 't moment van in werking-treding niet ver meer zjjn. En waar dat zoo is, komt al spoedig do vraag, wat hebben wij van deze wetten te verwachten zal er invloed ten goede van nitgaan, zal de aandacht meer worden geschonken aan opvoeding van verwaarloosde en misdadige kinderen, en zal het werken op de harten der jonge, bedorven kin deren tengevolge hebben dat gedood worden de daarin aanwezige kiemen van de misdaad Op die vragen zal de praktjjk het antwoord moeten geven voorspellingen omtrent de vermoedeljjke werking der wet zijn slecht te vertrouwen. Mr. Annie de Waal geeft in korte trekken weer de positie van de Maatschappij tegenover de nieuwe wet, en hetgeen waarop zjj neerkomt is, dat veel van de wet kan worden verwacht, maar het pnbliek moet mede werken, wat kan, daar de wet de gelegenheid opent van verzorging en opvoeding van verwaarloosden in familiën. De aanstaande invoering der Kinderwetten, zoo heet het in den aanvang van het artikel, beduidt voor de Maatschappij niet eenvoudig een wet meer, een aantal in voor den leek onaangename recbtstaalgestelde artikelen,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1