No. 155. Honderd en zevende jaargang. 1905, DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN, VRIJDAG Prijs der gewone advertentiën 20 OCTOBER. BUITENLAND. ¥fNNENLAND~ Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaak f 0,80 franco door het geheele Rijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij vjh. HERMs. COSTER ZOONVoordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. Uit de Pers. Twee dagen geleden voorspelden wg, dat den Sul tan van Turkge wel mores zou worden geleerd, nu hü voor de derde maal geweigerd had de conttóle over de financiën van Macedonië in te willigen. En ziet, Bisteren kwam de limes al berichten, dat de mogend heden besloten hebben tot krassere maatregelen over te gaan. Er zal aan de Tnrksche regeering een nota worden gezonden, waarin gedreigd wordt met maatregelen van dwang en er hebben drukke besprekingen plaats tnsschen de gezanten over hetgeen in bet uiterste geval door de groote mogendheden gedaan zal moeten worden, daar het voor deze onduldbaar wordt, dat Turkge zich een voudig niet stoort aan de gestelde, rechtmatige eischen. Wat de zaak nog interessanter maakt is, dat achter het verzet van Abdul Hamid voortdurend vreemde^in vloed wordt gezocht. Eerst werd daarvan aan Keizer Wilhelm de schuld gegeven. Maar nn beweert men weder, dat de Sultan in 't geheim tot verzet wordt aangemoe digd door Rusland en Oostenrjjk. Inmiddels heeft HUmi-Pasja, de inspecteur-generaal der Macedonische provinciën, zjjn biezen gepakt. Hg zag zeker wel aankomen, dat hjj op den duur toch met aan het toezicht.der mogendheden kon ontkomen en hg is maar liever heengegaan voordat 't zoo ver kwam. Hg zal worden opgevolgd door den divisie-generaal Sjakir- Pasja, van wien in een telegram uit Saloniki wordt ver- verklaard, dat hg is een krachtig en vriendelijk man. Krachtig en vriendelijk, ziedaar twee kostelgke eigen schappen en nog kostelgker, wanneer zg in een Tnrk zijn vereenigd. We zullen eens zien, of na verloop van een half jaar nog een zelfde getuigschrift aan Sjakir Pasja zal worden uitgereikt. Er zijn goede berichten uit Rusland. Graaf Witte big kt n i e t s 111 t e z 111 e n. Over het ontwerp op de pers-vrjjbeid heeft hg een rede voering uitgesproken, waarin heel zgn program is neer gelegd. Blijkbaar gaat Witte deze richting uitdoor het toestaan van vrijheden en door een openhartig bestuur moeten de gematigd-liberalen zich vereenigen ten einde een dam te vormen tegen de revolutionaire beweging. »De positie der pers in Rusland, aldus heet't in de redevoering van Witte, is uitsluitend afhankeljjk van administratieve willekeur, en ork de meest gematigde elementen zgn daarover ontstemd. De regeering moet zich eindeljjk duidelijk voorstellen wat zg wil repressieve maatregelen of wettelgke vrjjheid. »Ik ben voor wettelgke vrgheid. Willekeurige onder drukking is volkomen zinneloos en radicale bladen zullen minder nadeel aan de regeering toebrengen als Gringmut, de leider van de Moskoivskija Wjedomosti, en dergeigke reptielen. j »Men kan ook niet zeggen: wg geven vrgheid gedurende den verkiezingstijd en behouden de censuur-paragraaf. Da regeering moet de verklaring afleggen, dat bjj de Doema een wet op de persvrgheid zal worden ingediend, Tot dien tgd moet aan da bladen volkomen vrgheid worden geschonken, met de bepaling dat alleen vergrijpen tegen de strafwet zullen worden vervolgd. »Ook op ander gebied moet een einde komen aan de willekeur, de grootste ramp van den Russischen staat. Elke regeering moet een openljjke, oerlgke staatkande hebben. De ramp bp ons is niet, dat wg voor anarchie of revolutie staan maar dat de tegenstanders der anarobie en zelfs de tegenstanders eener constitutie niet met de regeering willen samengaan. De ramp bij ons is, dat de regeering nooit openlijk optreedt, maar altijd met de eene hand terug neemt wat zij met de andere geelt. Daarom hecht niemand geloof aan den ernst der regeering. >Zonder hulp der openbare meening kan geen regeering de revolutie meester worden. Door repressieve maatregelen worden ook de gematigde, de wankelende elementen, die een stenn der regeering hadden kunnen zjjn, door baar afgestooten. Nog voor de samenkomst der Doema moeten beslissende stappen worden gedaan, ernstige besluiten worden genomen. De toekomstige Doema is ook voor ons nog een raadsel j maar daar het grootste deel der bevolking geen geloof slaat aan de regeering, zal de Doema waar- schjjnljjk frondeerend optreden. De regeering moet daarom alles doen, tan einde de aanklacht te vermjjdendat zij invloed op de verkiezingen oefende en daardoor de ver kiezingen vervalschte. »In de geheele beschaafde wereld wordt in theorie en praktjjk erkend, dat verkiezingen zonder invloed van de regeering moeten plaats hebben. Doeh de vrijheid der ver kiezingen zonder vrgheid van de pers, zonder vrgheid van vergaderen, is een onding. »Indien de regeering deze vrijheden niet toestaat, zal de Doema een vergadering zonder aanzien, zonder prestige zgn. Want dan zal men zeggen dat de bevolking niet eens heeft knnnen kiezen, wie zij wilde. »De regeering moet daarom alles doen wat zij kan, om de gematigde elementen, die zich wellicht aan haar zijde kunnen plaatsen, niet van zich te ver vreemden. Men moet niet vergeten, dat sedert 6 Aug. onze grondwet slechts op papier bestaat. De Doema is tot dusver maar een kleine breBals de vertegenwoordiging bijeenkomt zal zg wellicht uit die bres een deur maken.., Bjj de sluiting van de buitengewone zit ting van den Zweedschon Rgksdag heeft Koning Oscar een toespraak gebonden, die grooten indruk heeft gemaakt. Dat laat zich begrgpen, ook reeds bjj het enkele lezen. De toespraak toch luidde: Waards hoeren, Zweedsche mannen 1 »Het is een beteekenisvol oogenblik, waarin ik thans in deze zaal mjjn stem verhef. De in het jaar 1814 ge sloten vereeniging tussehon de in vroegere eeuwen ver brokkelde volken van het Skandinavische schiereiland is vernietigd, en de Zweedsohe Rgksdag heelt, door het op 16 dezer genomen besluit, tngn voorstel botr?ffende de ontbinding der Unie goedgekeurd. »Waarlgk, niet zonder diepe smart zie ik de vroegere scheiding tnsschen deze beide nauw verwante volken opnieuw ontstaan, en mogelijk opnieuw de moeiljjkheden en gevaren verrijzen, die door een bondgenootschap van bjjna een eeuw schenen te zjjn weggenomen. »Doch ik wil niet de hoop opgeven, al bestaat de poli tieke Unie helaas niet meer, dat een duurzame vrede tusscben de volken van Zweden en Noorwegen in de toekomst zal worden behouden, tot zekerheid en tot geluk van de beide natiën en ik bnn overtuigd, dat een goede grondslag hiervoor zal gelegd worden door de overeen komst met Noorwegen, die beide volken op mjjn voorstel hebben aangenomen. >In deze ure moet ik, niet zonder diepe ontroering, luide mijn harteljjken dank uitspreken voor al de trouwe toewjjding, die het edele Zweedsche volk mg getoond heeft in den smarteljjken beproevingstjjd, welke op 7 Juni begon. >De herinnering daaraan zal ik bewaren in mjjn hart, tot het laatste uur mijns levenszg zal mij ook voort durend aanmanen, de krachten dia mjj op mjjn hoogen leeftjjd nog zgn overgebleven, aan te wenden tot heil van land en volk, die mjj zulk een trouwe liefde bewezen hebben. >Ik verklaar hiermede de buitengewone zitting van den Rgksdag voor gesloten". Me Cholera en de Vliegen. »In Engelsch Indië, op de Philippjjnen, in China, in Japan, in Korea, in Mantsjoerjje, in Egypte, in Mesopo- tamië, in Perzië en in nog meer landen, heeft de cholera ler dan anderhalf millioen slachtoffers gevergd in minder dan vier jaar". Zoo begon professor Chantemesse gisteren zgn rede in de medische Academie te Parijs. Zijne voorspellingen omtrent de cholera zgn uitgekomen, zjj heeft zich van de oevers van de Ganges uitgebreid naar die van de Wolga en de Weichsel, maar zg is verder gegaan en heeft Berljjn en de Spree bereikt. De heeren Chantemeese en Borel zijn 't met elkaar eens, dat het beste middel om dit gevaar tegen te gaan, ïb, dat men weet, boe de cholera z ch uitbreidt. Dit gebeurt op drie verschillende wijzen: 1. door het vervoer op lange wegen, 2. de uitbreiding van stad tot stad, en 3, de uitbreiding van huis tot huis of van mensch tot mensch. Op lange vervoerwegen is het govaar alleen te duchteD, wanneer de ziekte uitbreekt op schenen onder de be manning of de passagiers. Van Mei 1900 tot December 1904 kwamen 4000 vaartuigen van Indië naar Europa, waarop 200.000 matrozen en 500.000 passagiers waren. 13 Schepen hadden maar gevallen van cholera aan boord, waardoor 29 menschen waien aangetast. Van stad tot stad, breidt zg zich in Europa veel sneller uit dan in Arabië, voornamelg'ï langs de spoor wegen. De bagage kan de besmetting heel gemakkeljjk overbrengen, tenzij de droogte de microben doodt, wat in een dag of drie, vier kan gebeuren. Wanneer vochtig linnen dus van Indië naar Parjjs komt zal het niet zoo veel gevaar opleveren als b.v. van Marseille of Con- stantinopel. Maar de meeste slachtoffers worden gevraagd, wanneer de ziekte in de steden heerscht, want hier komen de meeste oorzaken van verbreiding voor. Linnengoed, dat niet volkomen gedroogd is, slecht water uit putten, regenbakken enz., deze oorzaken zgn echter niet de eenige, er is nog een groote factor n 1. de vlieg, die niet alleen de cholera, maar ook de pest overt rengt. In 1853 merkte men in Engeland op, dat de cholera met de vliegen kwam en verdween. De onder zoekingen van professor Chantemesse hebben hem 't bewgs gegeven, dat de vliegen met haar pooten heel gemakkeljjk de bacillen overbrengen. Op deze manier worfen brood en allerlei andere eetwaren besmet. Wanneer de winter nadert, en de koude de laatste vliegen doodt, schijnt het, dat de cholera verdwjjnt. Maar in de lente kan zij wel eens van de oevers van de Weichsel en de Spree die van de Seine bereiken. Esn pauseljjk schrijven. De Temps bericht De Univers ontving de mededeeling van den volgenden brief door den paus gericht aan kardinaal Richard, aartsbisschop van ParijsDe ernstige gebeurtenissen, die zich thans afspelen in Frankrijk en die de hoogste belangen van den godsdienst bedreigen, zijn het voorwerp van onze voortdurende! zorg. Trots al onze pogingen om van de Kerk van Frankrijk de rampen af te wenden, die thans onvermijdelijk schijnen, blijft men hardnekkig voortwerken om in Frankrijk de roemruchtige overle veringen van uw edel land te vernietigen. Wij zullen onze denkbeelden] daarover kenbaar maken en aan de geestelijkheid en de geloovige Franschen die aanwij zingen geven, welke noodig zijn geworden ten gevolge van den heilloozen toestand, dien wij niet hebben ver oorzaakt en waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn Yoorloopig manen wij u met klem aan om aan de toe nemende moeilijkheden in de naaste toekomst het hoofd te kunnen bieden, die voorlichting en hulp af te smeeken, die alleen God kan verleenen. Uit Japan. Admiraal Togo, zoo wordt uit Tokio aan the Standard bericht, is op zijne reis naarYamada met buitengewone geestdrift gehuldigd door volksmenig ten, die langs den spoorweg stonden geschaard om hem toe te juichen. Daar waren er zelfs, zegt de bericht gever, die op de knieën vielen als aanbaden zij eene godheid De Japansche Regeering heeft besloten alle stoom schepen, welke in den loop van den oorlog in beslag genomen zijn, in het openbaar te verkoopen. De gezamen lijke waarde van deze schepen, met inbegrip van de ladingen, wordt op f 24,000,000 geschat, Voor zoover de schepen naar Wladiwostoek op weg waren, werden lading en kolenvoorraad door de Japanners verbruikt. Sinds begin 1905 werden genomen 16 Engelsche, 3 Duitsche en 7 Oostenrijksche schepen en een Neder- landsch schip. Een eigenaardig protest. Te Calcutta is Dinsdag een algemeene treur-, boete- en vastendag ge houden door de inlanders, ter betuiging van hunne droefheid over de administratieve splitsing van Bengalen in twee provinciën. De winkels waren gesloten. Een aantal Hindoes baadden zich in de Ganges, gelijk bij groote rampen gebruikelijk is. In tegenwoordigheid van 50,000 menschen werd voorts met veel plechtigheid de eerste steen gelegd van een „Bondsgebouw van het Vereenigd Bengalen", hetwelk een symbool der eenheid en een blijvend protest tegen de verdeeling van Ben galen zal zijn. Aan de toen volgende optochten namen 100,000 menschen deel. De arbeidsconflicten in Duitschland Twee derde van het personeel, werkzaam in de Ber lijnsche "Wasche-fabrieken, is thans in staking. De arbeidsters, die thuis werken, hebben besloten voor zoover zij aangesloten zijn bij de organisatie mee te doen aan de staking. Doch het grootste gedeelte is niet georganiseerd. De bond van Saksisch—Thüringsche weverijen deelt medeIn de Woensdag gehouden vergadering van den bond. in Greiz, werd besloten tot het sluiten van alle weverijen, bij de organisatie aangesloten. De tegenwoor dige loonstrijd werd nauwkeurig nagegaan, doch onder deze omstandigheden was geen andere weg mogelijk om tot een resultaat te komen. 142 Fabrieken, uitbrengende 476 stemmen, waren voor, 5 fabrieken met 20 stemmen tegen het voorstel De sluiting zal den 4den Nov. plaats hebben. Hoog water in het buitenland. De aan houdende regen van den laatsten tijd heeft meermalen overstroomingen in het stroomgebied van den Rijn ver oorzaakt In het Roergebied heeft de hooge waterstand reeds ernstige storingen gebracht in het verkeer. De Roer steeg van Maandag tot Dinsdag twee meter. Ook de Emscher is reeds huiten de oevers getreden en ook de Woepper, waardoor vele kleine industrieeleD gedwon gen worden hun fabrieken stop te zetten. Varkensmesterij van gemeentewege. Volgens het Berliner Tageblatt zal men eerlang in de hoofdstad, om aan den vleeschnood tegemoet te komen, van gemeentewege beginnen varkens te mesten op de zoogenaamde „Rieselfelder" (met rioolstoffen vruchtbaar gemaakte stukken land) buiten Berlijn. Minister Von Podbielsky zou, oorspronkelijk schertsenderwijze, dit denkbeeld hebben aan de hand gedaan. Eenschip met schulden. In de Oostzee heeft het stoomschip „Varuna" uit Wismar veertien dagen zonder rust of duur rondgezwalkt. Het schip heeft veel schuld en het tracht vergeefs aan de schuld- eischers te ontkomen. De „Varuna" had te Lubeck hare bemanning aangemonsterd en werd in Gedser aan den ketting gelegd. De kapitein was bang dat een verkoop in die kleine haven maar weinig zou opbrengen en vluchtte 's nachts in oostelijke richting. In de vrije haven te Kopenhagen vond men de „Varuna" terug, met alleen een loods aan boord. De gezagvoerder en de bemanning hadden het schip verlaten. Het onbe heerde schip is opnieuw in beslag genomen en er is nu een wacht aan boord geplaatst. Zes vrouwen inéén eeuw. Te Rehden, in West-Pruisen, is verleden week de rentenier Johann Jesionowski overleden. Hij was in 1795 geboren en toen hij honderd jaar was, is hij nog eens voor de zesde maal getrouwd. Anarchie of Katholicisme. In de Maasbode kwam dezer dagen een artikel voor van Dr. Nuyens, dat zeer de aandacht heeft getrokken. De schrijver verkondigde daarin de stelling, dat «de geschiedenis van onzen tijd daarheen wijst, dat eenmaal zal moeten worden gekozen tusschen anarchie of Ka tholicisme." De Nederlander vond dat een raar betoog en zij meent, dat de woorden dan ook cum grano salis moeten worden opgevat. De geschiedenis, dus schrijft het blad, meldt, dat de deugden van ordelievendheid, burgerzin en krachtige handhaving van het overheidsgezag het weligst op bloeiden in de landen waar de reformatie wortel schoot. Duitschland, Engeland en ons vaderland' hebben op dit punt een gunstiger verleden dan bijv. Frankrijk en Italië. Te ontkennen valt allerminst, dat de R.K. kerk met name in Protestantsche landen, en onder de in werking die zij van het Protestantisme ondervindt, op publiek terrein veelszins een kracht ten goede is, een steun ook tegen de anarchie. De macht van Rome is schreef Prof. Chantepie de la Saussaye, in ver weer tegen de anti-papisten, in Duitschland en ten onzent «daarom niet onrustbarend, omdat zij een reguleerende, geen overheerschende is." De goede fac toren van het Katholicisme komen onder de schaduw van het Protestantisme tot hun recht, enjgeven daar mede vastigheid aan het maatschappelijk gebouw. Doch de voorspelling van Dr. N. schijnt ons, met de feiten voor oogen buitenmate vreemd. In verband hiermee zij er de aandacht op gevestigd, dat de socialistische priester Dr. Jan van den Brink die den vorigen winter zich ook te Alkmaar deed hooren in zijn orgaan De Bredasche Klok aandringt op toelating van een vertegenwoordiger van den Paus tot de aan staande Vredes-Conferentie. De uitsluiting van een dus- danigen vertegenwoordiger op de Conferentie van 1898 gebeurde dus schrijft hjj - onder kapitalistisch regiem, welk regiem alleen afdoende kan worden be streden »door de internationale sociaal-democratie die niet den Paus uitsluit, maar den zegen des Pausen vraagtvan den Paus, die zal opkomen voor de rechten der verdrukten! Hiertegen komt Het Volk op. Het blad meent, dat dit niet gaan kan en dat de internationale democratie er niet aan denkt om dien zegen te vragen, evenmin als de Paus er aan denkt om dien te geven. Dien weg schrijft Het Volk moet de Bra- bantsche propaganda niet op, waarde partijgenoot. Wij laten het godsdienstig gevoel in zjjn waarde, maar wij vermommen er ons niet in. De propaganda moet berusten op de realiteit van het arbeidersleven, en de teekenen der economische ontwikkeling; ze moet verzet en hoop tegelijk aanvuren maar ze moet altijd waar en rieëel zjjn. En die voorstellingen van den Paus als algemeen vredestichter en als gever van zjjn zegen aan de internationale sociaal-democratie, dat staat niet i n de waarheid, maar er buiten. Wat niet alle dagen gebeurtDe Nieuwe Courant staat in deze zaak geheel aan de zijde van Het Volk. De heer van den Brink, zegt het blad, zinspelende op het zooeven vermelde artikel in De Maasbodestaat tusschen «de guillotine en het kruis". Wil hjj zich den overgang wat gemakkeljjk maken, dan zouden wij hem aanraden te beginnen met zich aan te sluiten bij de groep der vrjje liberalen. Immers Dr. Nuyens schreef «De geschiedenis van onzen tijd wjjst daarheen, dat eenmaal gekozen zal moeten worden tusschen anarchie of Katholicisme. Zouden de oud-liberalen zoolang wei felen, tot zjj slechts hebben te kiezen tusschen het vooruitzicht op de guillotine of het kruis Welnu concludeert het Haagsche blad indien Dr. v. d. Brink zich aansluiten wil bij de groep dei vrjje liberalen, dan komt hjj op den duur vanzelf waar hij wezen wil. Tucht. De Nederlander heeft, onder bovenstaand opschrift, het volgende appeltje met Het Volk te schillen Bjj het Adres van Antwoord verklaarde minister De Meester in antwoord aan den lieer Troelstra, dat de grondwettelijke rechten ook van miliciens en marinematrozen onaangetast zouden blijven, doch onder handhaving der tucht. De heer Troelstra repliceerde hierop, deze verklaring met genoegen vernomen te hebben, maar de mo gelijkheid niet uitgesloten te achten, dat omtrent de opvatting van het begrip «tucht" tusschen de Re geering en zjjn partjj verschil zou ontstaan. Dit is inderdaad niet onwaarschjjnljjk, wanneer men let op den microscopischen omvang waarbinnen de sociaal-democratie bedoeld begrip wil beperken. Dezer dagen las men in Het Volk het volgende «Boeman-spelen. Te Verdun heeft een afdeeling reservisten zich ernstig vergrepen aan de tucht. Zoo vangt een bericht in de Fransche reactionaire Pers aan, dat natuurlijk door de onze wordt overgenomen. En welke ernstige vergrijpen gebeurden daar nu De soldaten hebben gezongen, en wel de Internationale. Den aanhef lezend, denk je dat het bloed van de officieren bjj stroomen is gevloeid." Wanneer niet minstens offiicieren worden vermoord, is blijkbaar van aanranding der tucht nog geen sprake. Geen wonder dat de heeren minister Eilis erg «reactionair" vonden in zijn tuchtopvattingen, en dat geen enkele Regeering, die een normaal tuchtbegrip wenscht te handhaven, het hun naar den zin kan maken. Zoo'n leger onder soc.-dem. leiding zou inderdaad weerbaar zijnKanonnen van een halve eeuw ge leden. Soldaten zonder noemenswaardigen oefening5- tiid. En een tucht die alleen maar voorkwam dat de officieren niet werden doodgeschoten. Voor zulk een troep zou de vijand ongetwjjfeld terstond rechtsomkeert maken. De schoonste uitvinding dezer eeuw. Wat de schoonste uitvinding dezer eeuw is? De Tijd weet 't te vertellen. Zjj plaatst althans dit opschrift boven onderstaand entrefilet: Men weet, dat met deze omschrijving bedoeld wordt het blanco-artikel 80 der Grondwet en dat men de eer der uitvinding tamelijk algemeen toeschreef aan mr. Goeman Borgesius, den vader van het program der vrijzinnige concentratie. De minister van Finan ciën echter, heeft bjj de debatten over het Adres van Antwoord er op gewezen, dat de eer niet aan mr. Goeman Borgesius |toekomt, maar aan mr. Van Houten, die bij de Grondwetsherziening van 1887 reeds betoogde, dat het wenschelijk ware «dat elke verdere ontwikkeling van het kiesrecht kan plaats hebben zonder opnieuw aanleiding te geven tot het in debat brengen van onze hoogste Staatswet." Zoo was de gloriekroon van Borgesius' hoofd afge nomen en gezet op dat van mr. Sam. van Houten. Doch ook daar mag zij niet blijven, want mr. Van Houten heeft er ook geen recht op. Immers wat is het geval? Bjj het rapport der Staatscommissie, 11 Mei 1883 ingesteld, tot herziening der Grondwet, en uitgeko men 25 Jan. 1884', waren verschillende zeer belang rijke afzonderlijke nota's gevoegd van leden, die om de een ot andere reden hun zienswijze niet door de meerderheid der commissie gedeeld zagen. Zoo was er o. m. een van liet lid Farncombe San ders. Deze verklaarde, dat hjj zich wel bij het voor stel der commissie omtrent het kiesrecht kon neer leggen, maar alleen op voorwaarde, dat in de over gangsbepalingen het kiesrecht onmiddellijk worde uitgebreid tot hen, die in het personeel ten volle zjjn aangeslagen. «Mijne overtuiging«, gaat hjj dan verder voort, «is ten deze zoo sterk, dat ik de voorkeur geven zou aan eene Grondwet, die ten opzichte van het stemrecht den gewonen wetgever geheel vrij liet enz." Zou hier de kiem voor 't nu zooveel geruchtmakend art. 80 blanco niet gelegd zjjn? Maar dan geve men ook eere, wien eere toekomt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1