No. 156. Honderd en zevende jaargang. Zaterdag 21 Oct. 1905. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. 1 1I11SF Mul lit 2 Ml Van Week tot Week. BUITENLAND. "BÏNN¥N LAND. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. Uit de Pers. ALKMAAR E COURA Uit den ttemeeuter»ad. Ziezoo, de Commissie van Bijstand voor het Toezicht op het Handwerk-onderwijs is ten langen laatste dan toch compleet gekomen. Mevrouw van Delden-Kronen burg heeft zich over de laatste vacature ontfermd, en nu "is 't maar te hopen, dat de dames een goede ge zondheid blijven genieten of niet naar elders gaan opdat zij lang de haar toebedachte wonen. functies kunnen vervullen. Want, zooveel is nu toch wel ge bleken het aantal dames, die te Alkmaar het weinig gracieuse inhalen vanwege de mannelijke leden der Schoolcommissie geen bezwaar hebben geacht om haar tjjd aan een belang van gemeente, ouders en kinderen ten offer te brengen, is niet zoo bijster groot. Daarover mijmerende werden wij verrast door de mededeeling, dat van gezegde commissie van bijstand een adres was ingekomen met verzoek om een toelage uit de gemeentekas. Sjonge, sjonge, zoo maar op eigen houtjeHet begin van het optreden dezer commissie is niet onvermakelijk. Herinnert men zich nog de geschiedenis van haar ontstaan In de Raadszitting van den 12en Februari werd zij geboren. Het bleek toen, dat er in den boezem van het Dagelijksch Bestuur veel voor was gevoeld om het toezicht op het onderwijs in de handwerken te regelen zooals dit elders is geschied, door namelijk eenvoudig de bestaande commissie van toezicht op het lager onderwijs met vjjf vrouwelijke leden uit te breiden en daarna de werkzaamheden zóó te verdeelen, dat die nieuwe leden het toezicht op het handwerk-onderwijs voor hare rekening kregen. Maar men had dat niet aangedurfd, omdat 't al een heele concessie was ge weest van de School-commissie dat zij had goedgevonden dat de dames haar werden »toegevoegd« en als men meer had gevraagd, de zaak echec zou hebben geleden. De heeren der School commissie waren eenvoudig niet te bewegen de dames in hunne vergaderingen toe te laten en evenmin om haar als gleichberechtigt te beschouwen. Waar nu de dames niet meer dan een sub-commissie zijn, die slechts rapport aan de heeren heeft uit te brengen, waren zij zeker beter in de haar toebedeelde rol gebleven, wanneer zij zich voor de door haar te maken kosten hadden gewend tot haar onmiddellijke chefs, de heeren. Deze hadden dan maar moeten zien, hoe zij 't moesten plooien met het Raadsbesluit van 20 October 1889, dat voor het schooltoezicht f 100 per jaar beschikbaar stelt. Wij vermoeden, dat B. en W. ook niet op deze aanvrage bedacht zijn geweest, althans voor 1906 is op de Begrooting een gelijk bedrag uit getrokken als in de jaren toen er nog geen «toegevoeg de» dames waren. Wij hebben het adres, waarin om een toelage wordt verzocht, bij de snelle voorlezing niet kunnen volgen en weten daardoor niet, of de dames daarin hebben meegedeeld, dat zij hare superieuren in deze zaak be hoorlek hebben gekend. Is dat niet het geval, dan is 't niet Onmogelijk, dat B. en W. alsnog het oordeel van de heeren der schoolcommissie gaan inwinnen, hetgeen dan zeker op hun advies van grooten invloed zou zjjn. Aldus zouden de dames toch weer voelen het oppertoezicht van hen, [die haarsgelijken behoorden te zijn een oppertoezicht overigens, waaronder zjj zich vrijwillig hebben gesteld. Onder de adressen was er ook een van de kegelclub «Koekoek", houdende verzoek een medaille beschikbaar te stellen voor een door haar uit te schrijven kegel concours. Misschien zullen er wel zijn, die 't op het kantje af vinden, dat voor zulke kleinigheden de aan dacht van den Raad gevraagd wordt, doch dan zijn hunne gedachten anders dan die van sommige Raads leden, voor wie dat onderwerp nu juist eene mooie gelegenheid bood voor gezelligen kout. Als wij goed verstaan hebben kwam zelfs het aanzien der gemeente, dat verbood om met een prullige medaille voor den dag te komen, erbij te pas. En de heer Glinderman, die blijkbaar zelf niet druk doet aan het beschikbaar stel len van medailles, kwam bij B. en W. vragen naar den prjjs, waarop de Burgemeester, zonder ook maar in 't minst te verraden dat hij dit verzoek om voor lichting nogal naïef vond, het met de gehalte van de vraag overeenstemmende antwoord gaf, dat er verschil was in prjjs tusschen een gouden en een zilveren, tusschen een groote en een kleine medaille. Na die voorlichting was 't den heer Glinderman duidelijk ge worden, hoe hij over de zaak verder had te oordeelen. Wjj vreezen, dat de «Koekoek" 't zonder medaille van gemeentewege zal moeten stellen, doch wie weet, wat de heeren zullen doen, die voor het geven in den Raad hebben gepleit Waar den heer Glinderman met zooveel welwillend heid door den Voorzitter een licht was ontstoken, klonk eanigszins vreemd de triomfantelijke toon, waarop hij den Burgemeester tegemoet voerde, dat er iets met de bijlagen van den geloofsbrief van den heer Van Buijsen niet in orde was. 't Deed zoo'n beetje denken aan de manier van een schooljongen, die zijn onderwijzer op een vergissing betrapt, en dat luide in de klas verkon digt. Over de waarde van de gemaakte aanmerking zullen wij niet verder spreken na hetgeen daarover Donderdag en Vrijdag in ons blad is te lezen geweest Heeft de heer Glinderman gefaald, dan zal hg zeker de eerste de beste gelegenheid aangrijpen om van zijne vergissing mededeeling te doen. Een adres, dat tot belangrijker debat aanleiding gaf, was van den heer Dorregeest, waarin deze bij den Raad in beroep kwam van eene beschikking van B. en W. inzake het bouwen van nieuwe woningen aan den straatweg bij de Nieuwpoortslaan. Wat ons bij infor matie bleek is dit.- de heer Dorregeest kocht op de aangeduide plek grond met woningen, het voornemen hebbende deze laatste te sloopen en daarvoor flinke perceelen in de plaats te zetten. Had hij nu geweten, dat hem de verplichting zou worden opgelegd deze nieuwe huizen bijkans 2 meter verder van den straat weg te bouwen dan de oude pereeelen, het terrein zou voor hem veel minder waarde hebben gehad. Op grond echter van geruststellende verzekeringen van hen, wier oordeel in dezen gewicht in de schaal legt, kocht hij het terrein. Zal hij nu aan hetgeen B. en W. van hem verlangen voldoen, dan zou dat gaan ten koste van de tuintjes achter de nieuw te bouwen perceelen, waar door deze veel minder goed verhuurbaar zijn. Daarin heeft de heer Dorregeest geen lust en hij zegtLiever laat ik dan alles zooals 't is en verhuur de gebouwen, die er staan, als pakhuis. 't Was vooral deze omstandigheid, die den heer Uitenbosch aanleiding gaf over deze zaak het woord te voeren. Immers, indien niet tot een bevredigende op lossing met den heer Dorregeest werd gekomen, zou een karwei, waarbij vele handen werk zouden kunnen vinden, althans voorloopig achterwege blijven, hetgeen zou zijn te betreuren met het oog op de heerschende slapte in de bouwvakken hier ter stede. De heer Uiten bosch had nog bij zijn betoog kunnen voegen, dat er aan den eenen kant van het terrein in quaestie toch ook een perceel zoo ver vooruitspringt als de door den heer Dorregeest gewenschte rooilijn. Bij zulke quaesties is 't heelwat aangenamer Raads lid te zijn dan zitting te hebben in het college van B. en W. Immers, als Raadslid kan men pleiten voor inschikkelijkheid, voor een milde interpretatie van de voorschriften, in 't kort, voor zoo iemand is de nobele rol weggelegd. Doch B. en W. moeten waken, dat de verordeningen worden nageleefd en dat met name de nieuwe Bouwverordening door het grif toestaan van uitzonderingen niet een persiflage wordt op de goede bedoelingen, die haar hebben doen ontstaan. Men zou zich best het geval kunnen indenken, dat de Voorzitter, ware hij gewoon Raadslid, een speech had gehouden als van den heer Uitenbosch en dat de heer Uitenbosch, ware hij Burgemeester, dan in denzelfden geest een antwoord zou hebben gegeven als hij nu ontving. Wij kunnen hieraan nog slechts toevoegen het uitspreken der hoop, dat B. en W. nog eens rijpelijk zullen over- wegen, of hier niet een middel is te vinden, dat hen in staat stelt hun plicht te betrachten en tevens den adressant een weinig tegemoet te komen. Voor het goede hart van den heer Uitenbosch pleitte ook zijn poging om het marktgeld voor de kleine koop lieden, die 's Zaterdags hun kaas in de Langestraat te koop aanbieden, wat verlaagd te krijgen. Waarschijnlijk had hij echter ditmaal wat vluchtig gelezen, immers hg bracht de zaak ter sprake bij de mededeeling, dat bij Koninklijk Besluit tot 1 Jan. 1906 de desbetreffende verordening was goedgekeurd, een mededeeling die zich tot niets auders leent dan oin voor kennisgeving te worden aangenomen. Met die parlementaire fout heeft de heer Uitenbosch echter bereikt, dat de zaak onder de aandacht is gebracht en dus is het terrein geëffend om daarop te bestemder tjjd terug te komen. Wij brengen hierbij in herinnering, dat de opbrengst van de kleine kaas- èn van de botermarkt voor 1906 is geraamd op f 900, hetgeen wel geen exorbitant bedrag is, maar toch nog al hoog als men daarbjj vergelijkt de groenten-, boomen-, kippen- en vruchtenmarkt, waarvan de opbrengst op f 625 wordt geraamd. Voor degenen, die zich bij den heer Uitenbosch kwa men beklagen over de te zware heffing, zal 't voorts zaak zijn, dat zij de hun door den Burgemeester toe gestoken hand aanvaarden. De Voorzitter toch heeft te verstaan gegeven, dat als zg bezwaren hebben, hij die gaarne van hen zal vernemen en hij bij voorkeur niet gepasseerd wordt om dan plotseling in een Raadsver gadering te hooren van een grief, waarvan het bestaan nooit te zjjner kennisse kwam. Waar de Burgemeester zoo groote toeschietelijkheid aan den dag legt kunnen de ingezetenen werkelijk niet beter doen dan met ver trouwen datgene aan dezen magistraat voor te leggen, wat zij gaarne zouden veranderd zién. In aanmerking genomen de lengte, die dit overzicht reeds heeft, zien wij ons genoodzaakt voor de punten, die nog verder in de Raadszitting van Woensdag wei den afgedaan, naar ons verslag te verwijzen. Maar ook sta gedrukt het volgende overzioht van wat er in Rusland is gebeurd op één dag van de afgeloopen week Uit vrees voor onlusten zijn Woensdag te St.-Peters- burg door de overheden buitengewone maatregelen ge nomen. Alle arbeiderswijken in de voorstedenwaar fabrieken zijn geladenvooral de SchltUselbnrger-baan, waren door een sterke krijgsmacht, voetvolk en kozak ken, bezet. Opeens begon een troep werklieden met steenen te werpen en met revolvers te vuren op eene afdeeling kozakken, die op bevel des prefects met enkele Bcholen antwoordden zonder echter iemand te treffen. Twee offi cieren en twee kozakken daarentegen werden zwaar, twee politie agenten licht gekwetst. In het Universiteitsgebouw werd oeue door 10000 per sonen, waaronder studenten en werklieden, bijgewoonde bijeenkomst gehoudenwaarin eene motie werd aange nomen het volk aanradende zjjne krachten te sparen voor een beslissenden slag, voorshands botsingen te vetmgdun en zelfs tot lijdelijke werkstakingen alleen over te gaanten einde de solidariteit der werklieden te staven. Talrijke afdeelingen politie, te voet en te paard, vorm den een grooten kring rondom de eigenljjke stad, om den toegang aan arbeidersmassa's te beletten. Op binnenplaatsen, in al de wjjken waar men onlusten vreesde, stonden troependetachementen gereed om op het eerste toeken toe te snellen en verder trokken er patrouil les door de straten. Om samenscholingen van het volk te voorkomsn duurde de feestelijke verlichting ter eere van den naamdag van den Ozarewitsj maar enkele uren. Het Advocatencongres te Moskou is Woensdagavond door de politie gesloten. Vooraf was eene motie verworpen strekkende om de Staais-doema geheel te ignoreeren, en besloten dat de rechtsgeleerden wel degel jjk aan de ver kiezingen zouden deelnemen, na het bjjeenkomen der Doema eischen tot liberale hervormingen zouden indienen en dan eerst haar in den ban te doen, etzjj voor, hetzjj na de eedsaflegging der leden. Luidens een bericht uit St. Petersburg aan de Magde- burger Zeitung dreigt eene algemeene werkstaking op de Russische spoorwegen, zjjn troepen in de kazernes gecon signeerd, worden de stations door militairen bewaakt en wordt de toestand uiterst bedenkelijk. Zeer vertrouwbaar ziet het bericht er niet uit. Te Tomsk is de hooge school voor onbepaalden tgd gesloten het Technologisch Instituut tot 28 Januari. Aan de hooge school te Odessa is eene botsing voor komen, doordien de prefect, op het verzoek der studenten, de politie en de gendarmerie verwijderde. De menigte ging toen rustig uiteen. Moge maar waar zjjn wat de Daily Telegraph meldt, namelgk dat een nkase in de maak is, waarbjj belangrgke hervormingen worden ingevoerd, in den geest als waarnaar op bet jongste Zemstvo-Congres het verlangen is te kennen gegeven, met name wat de vrjjheid van verkiezingen voor de nieuwe Rgks-Doema betreft, De Noren schjjnen ten slotte in eene repnbliek weinig smaak te vinden. Wel hebben de aanvoerders der repu- blikeinschgezinden te Christiania Woensdag eene procla matie uitgevaardigd, van het Storthing eisohende, de quaestie door eene constitueerende vergadering te doen uitmaken, maar eenige nren later ontving men in Dene- markens hoofdstad eene gewichtige depêche van den Noorschen minister-president, Michelsen, waarop al de ministers uit hnn bed werden gehaald en in allerjjl, onder voorzitting van den Kroonprins, op Amalienborg een Kabinetsraad werd gehouden, welke twee nur duurde De belaugrjjke depêche betrof de candidatuur van Prins Karei van Denemarken voor den troon van Noorwegen en bevatte, naar men meent, eene for meels aanbiedmg, welke in het aan den Kabinetsraad ver zonden antwoord moet zjjn aangenomen Wie Prins Karei is? Wjj vonden omtrent hem het volgende vermeld Prins Ohristiaan Frederik Karei George Valdemar Axel is de tweede zoon van den Deecsohen kroonprins en prinses Louise, dochter van koning Oscar. Hjj is geboren don 3en Augustus 1872 te Oharlottensnnd en den 22ea Jnli 1896 te Londen getrouwd met prinses Mand, dochter van koning Ednard en koningin Alexandra, die een zuster van prins Kareis vader is. Prinses Mand, die das zjjn volle nicht is, is drie jaar onder dan haar man. Uit dit buwelgk is in Jnli 1903 een zoon geboren. Prins Karei is kapitein van de Deensche vloot. Een Engelsch blad gaat na met hoeveel hoven hat Engelsche koninkljjke huis nu verbindingen heelt. By voorbaateen dochter van koning Ednard op den Noor schen troon. Een dochter van den hertog van Oonnaught, broeder van koning Ednard, getrouwd met den oudsten zoon van den Zweedschen kroonprins, en das bestemd om koningin van Zweden te worden. Keizer Wilhelm een zoon van de ondste zuster van koning Ednard. Koning Ohristiaan van Denemarken da vader van koningin Alexandra. De keizer van Rusland een zoon van de zoster van koningin Alexandra, en de keizerin een dochter van prinses Alice, dochter van koningin Victoria. De koning van Griekenland een broer van koningin Alexandra. De groothertog van Saksen-Koburg, een zoon van wjjlon den hertog van Albany, broeder van koning Ednard De Czar heeft niet onder willen dosn voor den Mikado ook door hem is een vredos-manifest nitga vaardigd. Daarin heet het: »God heeft ons vaderland zware beproevingen en slagen van het lot doen ondergaan in een bloedigsD oorlog, die veelvuldige bewijzen van dapperheid en den moed onzer roemrjjke troepen in den hardnekkigen strjjd tegen een dapperen eD machtigen vjjand heeft geleverd. Deze voor allen zoo smartelijke oorlog is ten einde. Het oosten van ons land zal zich in vrede en goede nabuurschap met het nu tot vriend geworden Japansche rjjk opnieuw ontwikkelen. Terwijl wij onze onderdanen kennis geven van het herstel van den vrede, zjjn wjj zeker, dat hun gebeden zich veieeuigen met de onze, dat God Zjjn zegen moge geven op onzen grooten arbeid met de door het volk gekozen mannen tot volmaking van Rnsland's in- wendigen bloei.'' Volmaking van Rnslands inwendigen bloei ja, 't staat erl Engeland en Voor-Indië. De Prins en de Prinses van Wales zjjn Donderdagmorgen uit Londen naar Dover vertrokken, om vandaar over te steken naar het vasteland en naar Qenna te reizen, waar zg scheep gaan naar Britsch-Indië. Voor de Vorstelgke reizigers is het te hopen, dat zjj bjj aankomst in Engelsob-Iadië de anti-Britsohe gevoelens, die op het oogenblik onder de bevolking beersohen, naar aanleiding van de splitsing van Benralen in twee gouvernementen, wat bedaard vinden. Het weigeren om Engelsche goederen te koopen breidt zich uit en wie 6r niet aan mededoen worden verraders gescholden. In de laatste dagen is het zelfs zoo geworden, dat de inlandsche bevolking wordt aange spoord tot [opstand tegen de ovsrheersohing der vream; delingen. Da overheid volgt tegenover de beweging oene staatkunde van geen notitie nemen en heeft zelfs optochten van 100.000 menschen laten geschieden, alsof zg er niets van bemerkte. De Grootvorst in ongenade. Grootvorst Cyrillns van Busland, die zich, gelgk men weet, met zijne gemalin, de geseheiden groothertogin van Hessen, in Dnitsehland zal vestigen, heeft aan den Festungs graben ie Kobnrg voor een half millioen mark oen groot stak grond gekocht. Verder heeft hjj te Tölz, in Opper- Beieren, een kasteel gekocht, waar het paar 's zomers verbljjf zal houden. Nog een dreigend conflict. Aan de Voss. Ztg. wordt nit Hamburg bericht, dat een ernstig looc- gescbil bjj het werkvolk der HamburgAmerika-ljjn in aantocht is. De directie wil het premie-stelsel voor stukwerk, dat voor een deel der werklieden reeds is ingevoerd en hun gelegenheid geeft ruimere verdiensten te genieten, uitbreiden tot andere werklieden. Daartegen wordt echter heftig opgekomen door den Bond der sjouwerlieden, in wier vergadering beweerd werd dat deze loonsverhooging maar schijn is en het eigenljjk doel is den invloed der werklieden op de loonsbepaling in te krimpen. Verzekerd werd dat men bjj staking op hnlp uit andere landen kan rekenen. Daar de directie haar voornemen wil doorzetten, vreest men voor een conflict. Na het conflict. Men berekent dat de arbeiders in de electrische nijverheid te Berljjn tan gevolge van de s'aking en de uitsluiting, na aftrek van de aan hen uitgekeerde ondersteuningen, 1.800.000 Mk. aan loon verbeurd hebben. De neringdoenden in Moabit, Rosenthal enz. hebben dit gevoelig kunnen merken. In sommige winkels is in den tjjd van de uitsluiting tot 80 pot. minder dan anders omgegaan. De wreede zee. Het aantal der slachtoffers van den storm, die nn al veertien dagen in de Noo:dzee woedt, is verschrikkelijk groot. Te Ouxhaven werd n in dezen tgd veertien groote zeeschepen zeer beschadigd binnengesleept. Er zonken vijf schepen, waarbg in het geheel veertig man om het leven kwamen. Nieuw licht. Te Parjjs zal op drie drukke yer keerswegen een nieuw stelsel van straatverlichting wor den ingevoerd, waarmede al sinds een jaar welgeslaagde proeven zjjn genomen, nameljjk met lasol-lantaarcs. Lnsol is een nieuw product, naar het schjjnt nit steen kolen en cokes bereid. Het is even gemakkeljjk te branden als petroleumge ft, naar men verzekert, zesr helder licht, geen walm of onaangenamen reuk en het heeft daatbjj het voordeel van veel goedkooper te zjjn dan petroleum, gas of eleotriseh licht. Voor 1 centime zegt Le Temps, heeft men met lnsol zooveel licht als vjor 4 of 5 centimes petroleum en 8 of 10 centimes, electrisch licht. Als de goede verwachtingen door de ervaring worden bevestigd, dan zal dit nieuwe licht zich zeker wel spoe dig baanbraken. De arme quasi-Keizer. Jacquss Lebandy heeft steeds geweigerd stokken te teekenen, waarin wanneer er over hem gesproken werd niet zjjn hoe danigheid vermeld stond van Keizer der Sahara. Dit was voor zjjn broeders in Parjjs lastig, die contracten met hem hadden, en welke documenten hjj weigerde to teekenen. Daarom deden de broeders hem een proces- aan. En Jacques heeft dit proces verloren. Een nieuwe slag voor het keizerrjjk. Van Mars. Nieuws van de planeet Mars weet de Amerikaansche sterrenkundige Prof. Lowell mede te deelen. Deze astronoom heeft, na jarenlange stndiën in Arizona, de zekerheid verkregen, dat de planeet Mars door kanalen wordt doorsneden en hjj heeft photographelëa gemaakt, welke zjjn theorie staven. De Professor zendt een stel van die photographieën aan het Kon. Genootschap te Londen. Ue paardenstallen op Het l<oo. De discussies over het bekende voorstel betreffende den bouw dezer paardenstallen duren in de pers nog steeds voort. Overigens schiet men wel op men is nu al aan het beraadslagen, hoe met goed fatsoen van dien post is af te komen. Land en Volk verkondigde dienaangaande het vol gende Het Kabinet-De Meester mag men er niet hard over vallen. Kon de nieuwe regeering, vlak na haar optreden, den post schrappen beginnen met een onvriende lijke daad tegenover de Koningin, uit wier handen zij pas haar benoeming aanvaardde? Thans staat de zaak anders. Er is een communis opinio gevormd, een vrij alge meen verzet tegen dezen begrootingspost. En we houden ons overtuigd, dat thans van de Vorstin zelve het initiatief zal uitgaan om dezen post voorloopig, tot beter tijden, achterwege te houden, tenzij H. M. er de voorkeur aan geven mocht 's lands begrooting met de voor deze bouwplannen noodige gelden niet te belasten. De Zutphensche Courant is van oordeel dat de oplos sing, die Land en Volk veronderstelt, de meest ge wenschte zou zijn, en voegt daaraan het volgende toe Maarmen heeft die niet in zjjne hand, en het is mogelijk dat zij uitblijft. Mocht dat zoo zijn, dan zou dit geval aan die frac ties en partijen, welke den bedoelden begrootingspost uit een zakelijk oogpunt afkeuren, een prachtige ge legenheid aanbieden om eene parlementaire combinatie te vormen, die óf zelf voorstelt den post tot beter tijden aan te houden, öf zoodanig voorstel steunt, wanneer het door anderen gedaan wordt. De monarchale kwestie kan hier geheel buiten be schouwing blijven, zooals ook het geval is geweest in de vertoogen der bladen. Trouwens de tegenkanting komt niet alleen van de zijde der sociaal-democraten, maar wordt gedeeld door organen van onderscheiden richting, liberale, vrijzinnig-democratische en R.-Ka tholieke. De tot de parlementaire oppositie behoorende R.K. leden, die met Huisgezin en Bes.-Bode instemmen, behoeven dus in dat geval zelfs niet eens hun oppo sitiestellingen op te geven. Het geldt hier veeleer een zaak die binnen de neutrale zone ligt, of die althans niet te maken heeft met de scheidingslijn tusschen regeering en oppositie. voor het Kabinet zou een zoodanige behandeling van deze teere zaak evenmin op een échec kunnen uitloopen als een succes ten gevolge kunnen hebben. De aanneming van een voorstelling qm den post pro memorie uit te trekken, zou het ministerie niet als een fiasco kunnen beschouwen, evenmin als het de verwerping van zoodanig voorstel, en alzoo de hand having van den begrootingspost, zich als een over winning zou kunnen toerekenen. En voor de Kroon zou deze vorm de minst onaan gename zjjn. Een overweging waarbjj wij in aanmer king hebben te nemen, dat Zjj, die de Kroon draagt, ons aller sympathie heeft.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1