No. 158. Honderd en zevende jaargang. 1905. DAGBLAD VOOR AT,KMAAR EN OMSTREKEN, Prijs der gewone advertentiën DINSDAG 24 OCTOBER. Gedachten over leger en leger-organisatie. BUITENLAND. BINNEN LAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde Mede deelingen. Uit de Pers. ALKMAAR Naar 't ons wil voorkomen, wordt ons legerbestuur beheerscht door oen begrjpeigk, maar daarom niet ver dedigbaar conservatisme. Begrgpeigk ia het. Om zich los te maken van gebruiken en traditiën, om zich aan te passen aan veranderde omstandigheden, dit is zeer moeielgk, zelfs in kleinen kring. Orgelakkigerwjze is dit vasthouden aan het verouderde, in zaken, die 's lands verdediging betriffen, reel meer bedenkelgk en gevaarljk, dan in de burgermaatschappij. De bekende schrijver in het Handelsblad van 21 October, segt o.i. volkomen terecht, dat wj evenals Zwitserland en Denemarken, ock in Nederland op militair gebied het spelen van groot mogendheidje moeten staken. Goen legerstelsel kan voor een klein land als Nederland deug delijk worden geacht, als men op zjn vingers kan natellen de gevallen, waarin het mogelijk zjjn zal de mobilisatie en concentratie, het in staat van verdediging brengen van stellingen, te doen mislukken. De vruchtbare schrjver van »Van Dag tot Dag" ein digt zjjn opstel met een beroep op Jong-Holland en met een verwjjt aan den Minister Bergansius gericht. Naar onze meening zit de kwaal veel dieper. Ware met de wisseling van één minister een grondige ver betering te verkrggen dan kon men betrekkelijk met gerustheid de toekomst tegemoet zien. Welke minister ook benoemd wordt, de geest van routine en sleur werkt steeds even verlammend op eiken minister. Niet alleen in zaken van meer ondergeschikt belang, b.v. de kleeding, de kepi, die niet tegen regen en zonneschjjn beschut, de ransel, die vlngge beweging belemmert, de lage schoenen, die natte voeten veroorzaken, geven blgk, dat men met praotische hervormingenlanger wacht dan noodig is, maar in militaire aangelegenheden stuit men telkens tegen regelingen, die onze verwondering gaande maker. Het begin van de militaire loopbaan voor den jeug digen Nederlander is de loting. Wie dezer dagen zich de moeite gaf, op den lotirgsdag langs het stadhuis te gaan, zal opgemerkt hebben, dat een soort van gejuich ontstaat, als een hoog nummer wordt getrokken. Men wensoht den loteling, die niet zijn grondwettigen plicht behoelt te vervullen geluk, even welgemeend hartelijk, alsof hij uit de staatsloterij een prjjsnummer won. Het is voor den onpartgdigen toeschouwer alsof de Napoleontische conscriptie nog bestond. Zjj die lage nam' mors trekken ontvangen den indruk alsof ze ware onge luksvogels zjjn. Dat de loting ten spoedigste moet worden afgeschaft, schijnt voor ieder, behalve voor onzen wet gever, zoo duideijk als de dag. Even zonderling is het, dat men de maat der lotelingen verlaagd heeft van 1.60 M., tot 1.55 M., zoodat de kleintjes erin loten, en do grootere en dns foischer gebouwde vrjj worden gelaten. De grondslag van onze legerwet is, dat men een deel der oefening wil verplaatsen naar de jaren voor de in diensttreding. Men stelt dus de jongelieden in de gele genheid om een brevet van bekwaamheid te behalen ten einde de kazerne-opvoeding in korter tjjd, nl. in 4 maanden te voltooien. Het beginsel is dus; de brevethouder dient 4 maander. Doch de toepassing is dat de 4-maanders over de 1200 gemeenten des lands worden verspreid pondspondsgewijze. Bloeit nu in sommige gemeenten het voorbereidend militair onderwjjs, en bestaat het geheele contingent nit brevet-houders dan worden zjj toch voor een deel als 8-maanders ingeljjfd. Wil men een volksleger, goed, dan moet men de consiquentie aandurven en de brevet houders 4 maanden laten dienen. Iets anders. Bekend is, dat onze reglementen wel voort durend worden gewjjzigd, maar dat ze geenszins practisch en eenvoudig genoeg zjjn voor ons leger in oorlogstijd In oorlogstijd telt onze compagnie twee militie-luite nants en voor het meerendeel kader, dat pas van groot verlof terngkeert. Ook de landweer moet het reglement kennen, anders kan men met de manschappen niets be ginnen. In hoever ons reglement aan die vereischte eenvoudig heid voldoet, daaromtrent kan ieder zich overtuigen door een deskundige er naar te vragen. Men kan niet genoeg in overweging nemen, hoe reglementaire vormen en evolutiën die in vredestjjd worden onderwezen, doch die op het gevechtsveld niet van waarde bljjken te zjjn, het vertrouwen in de aanvoering in hooge mate zullen schokken De krjjgs-sxercitie is de eenige, die ons leger past, ook omdat onze oefeningstjjd zeer kort is. Aangezien het oog en oor van den toeschouwer veel aangenamer wordt getroffen door de regelmaat en orde op het parade veld, heeft men tot nu toe zich van de vredesoeiening niet los kannen maken. In de »Militaire Spectator" van September 1905 be toogt kapitein van der Moer het nut van rjwielen, motor voer- en vaartuigen voor militaire doeleinden ten onzent. Hetgeen ons verwonderen mag, is, dat dit nog betoogd tehoeft te worder. Geen land is zoo geschikt voor ijjwielen en motors als het onze, geen sport wordt met zooveel voorliefde beoefend als juist deze, in oorlogstijd is snelle verplaat sing en spoedige ooncentratie op een punt van zeer groot belang, doch hoe weinig oefeningen met motoren er rgwielen gehouden worden, vergeleken met andere landen, is opvallend. Men make zich geen illusies. De eenige kans die voor ons land bestaat in geval van oorlog, om althans eenig succes te behalen met de verdediging, is een snelle mobilisatie. Groote mogendheden, als b.v. Japan, laten de oorlogs verklaring volgen op de oorlogsdaad. Fatsoenljk is dit gebruik niet. Veel aangenamer zoude het wezen een maand te voren te waarschuwen, dat er over gedacht werd, onze neutraliteit te schenden. Er zjjn echter een aantal voorbeelden aan le halen, dat 't zoo niet gaat. Vandaar dat zeer lezenswaardig is, de brochure die dezer dagen verscheen over grensbewaking en grensbe scherming, getiteld »Een overvalling van Nederland." Het zjj vergund, aan te halen hetgeen deze schrjjver op blz. 25 vermeldt over de indeelicg en commando regeling in tjjd van vrede en in tijd van oorlog. Immers dit bevestigt onze meening dat onze organisatie ingrij pende gebreken vertoont. »De indeeling en commandoregeling van het leger in tgd van vrede behoort in overeenstemming te 2ijn met die in tjjd van oorlog, anders is een snelle mobi lisatie en ooncentratie onmogelijk. Verder is het een noodzakelijke eisoh voor behoorljjke oefening. Wat de aanvoering van ons leger betreft, missen wg in vre destjjd een commandant van het veldleger. Ons veld leger is in oorlogstjjd verdeeld in 4 division. In vredestjjd behoort echter alleen de infanterie daartoe, waarover de divisie-commandanten echter nagenoeg geen gezag uitoefenen, daar alles bedisteld wordt vanaf het bureel van den inspecteur der infan terie. Met de cavalerie, artillerie, pioniers en pontonniers, hulpdiensten en trein hunner divisie hebben de divi- siccommandanten in vredestjjd niets nit te staan daar deze door afzonderlijke inspecteurs met papier en inkt gecommandeerd worden. De commandanten der stellingen hebben in vredestjjd geen troepen onder hun bevtlen. Deze autoriteiten-chaos is in vredestjjd een rem voor richtige oefening en zal bjj mobilisatie aanleiding geven tot geen geringe verwarring." Het scbjnt ons toe, dat men hier te lande, ten gevolge van een langdarigen vrede, niet algemeen inziet, welke belangen er op het spel staan. Indien mei niet slaagt het leger zoo in te richten, dat in geval van oorlog of voor de handhaving der neutraliteit, alles in gereedheid kan gebracht worden binnen zeer korten tgd, dan zjjn alle mooite en kosten vruchteloos en weggeworpen. Een klein land verkeert in d.t opzicht niet in gnnstige om standigheden. Hoeveel jammer en ellende over de geheele bevolking wordt uitgestort door vreemde overheersching, kan iedereen uit de geschiedenis weten. A. P. H. spreker. In dat beleid waren drie hoofdpunten deviieiid- schap met de Vereenigde Staten, het bondgenootschap met Japan, de goede verstandhouding met Frankrijk. Welnu, op geen dezer drie verlangde de liberale partij, zeide de heer Giey, verandering. Geheel in denzelfden eeest heeft zich ook de bekende John Morley uitgelaten. Ten aanzien van Transvaal zeide hjj in een rede tot zjjn kiezers, dat aan den invoer van Ohineezen een einde moest worden gemaakt, maar dat de inljjving van de Boeren-repnblieken, ook al bleef bjj den gevoerden oorlog betreuren, niet ongedaan kon wor den gemaakt. En de Boeren hadden nogal zoo grootsche verwach tingen van een liberaal Kabinet 1 Als 't maar niet bljjkt te zjjnoud lood om oud jjzer. Hoe de politie te Parijs waakt. Zaterdag hadden twee redacteurs van de Matin alle gelegenheid, om, indien zij gewild hadden, in de straten van Parjs een reeks van moorden te begaan. Sedert eenigen tijd komen er weer vele nachtel jke aanrandingen voor. Er gaat geen nacht voorbij, of er worden vreed zame wandelaars slachtoffers van aanrandingen, terwjl de daders meestal ongestraft bijven. In enkele wjken onthoudingen) werd deze vraag bevestigend beantwoord. Eveneets werd bevestigend beantwoord (met 9163 tegen 1175 stemmen en 1438 onthoudingen) de vraag of de vrijmetselaars buiten de party dienden te worden gesloten. Nog meer zorgen voor den Ozar. In vel band met de verloving van grootvorst Cyrillus met de gescheiden groot-hertogin van Hessen, is het tot oneenig- heid gekomen tusschen grootvorst Wladimir, den vader van Cyrillus en den Czar. De Czar had te kennen ge geven, dat, wanneer het tot een huweljk kwam, de grootvorst Cyrillus niet alleen gerchrspt zou worden uit de lijsten van het leger en de marine, dcoh ook zjjn inkomsten zou verliezen. Cyrillus vroeg een audiëntie om te spreken over deze aangelegenheiddoch werd niet toegelaten. Grootvorst Wladimir zond daarop den Ozar een blief, waarin hij hem meedeelde, dat, indien aan do bedreiging werd gevolg gegeven, bj verzoeken zou om ontslag uit al zjjn waardigheden. De minister van het hof, baron Frederichs, trachtte verbetering te brengen in de gespannen verhouding tusschen den Czar en diens oom en deze pogingen schjnen kans van slagen te hebben. Grootvorst Wladimir is generaal van de infanterie, generaal-adjudant van den Czar, lid van den Rjksraad en president van da Akademio voor kansten. Een heetgebakerd minister. In den Beier- kunnen de misdadigers in volle vrjheid hun gang gaan. u De politie-agenten komen toch altijd te laat, als zj nog sohen Landdag, waar de barometernaald nog al vaak naar komen Niettegenstaande zij misschien hun uiterste best boos weder wgst, heeft zelfs de minister-president Er is alle aanleiding om een viaag, die in de laatste maanden telkens weer is gedaan, met steeds grooter nadruk te herhalen, en wel deze Waar moet't toch met Rusland heen? De oorlog met Japan is nu teu einde, maar de vrede in het eigen land is verder dan ooit te zoeken. Botsingen met politie en troepen, arrestaties, weikstakingen ze bljjven maar aan de orde van den dag en men sukkelt er maar mee voort van de eene week in de andere. Gisteren hebben wij reeds een en ander meegedeeld omtrent de thans weer uitgebroken staking op de Mos- koner Ijnen. Dezo ziet er zeor bedenkelgk nit. En de beweging breidt zich nog bovendien uit, terwjji nergens loonsverhooging maar politieke lotsserbetoring wordt geë acht. Te Chaikof was gisteren op de spoorweg-banen en op de spoorweg-bureaux generale strike. Er kwamen 40 brigades van het spooi weg-bataljon om de locomotieven tusschen Moskou en Kasan te bedienen. De minister voor 't verkeer, Prins Chilkof, had twee uur lang getracht de machinisten over te halen wiët aan 't werk te gaar. Sleohts één liet zich bewegen en reed met den minister op de locomotief van een trein naar Rjasan. Soms zjjn er telkenen, die zouden doen denken, dat men zich in Russische regeeringskringen bewust wordt, dat er wat zal moeten worden gedaan. Zoo b.v. is 't geen ongunstig verschijnsel, dat de Czarina Zondag do gemalin van Witte heeft ontvangen, wat wgst op het breken van tot dusverre onverzettdjken trots. Belangtjjker als 't ten minsto maar bevestigd wordt is nog, dat de grjjze Constantjjn Pobedonostsef, de ziel dar reactionnaire richting, als procureur der H. Synode zal aftreden. Vol gens de Neue Fr tie Fresse zou hjj zjn ontslag hebben gevraagd, omdat hg 't niet eens kan worden met de invoering van drukpersvrijheid en met de door Niko- laas II in leginsel aangenomen instelling van een minis terraad. Dit alles zjn echter slechts druppelen en er zjn emmers vol noodig om zuivering te biengen. Een staaltje van wrakke toestanden 't Komt uit Bakoe. De directeur van een petroleummaatschappjj aldaar zond een werkman Philippof naar Mantasjof. Spoedig kwam de man barrevoets terug de bjj do bron op post staande soldaat had hem totaal uitgeschud. De directeur ging toen met Philippof naar den gouverneur, generaal Fadfjef, die onmiddellijk een onderzoek gelastte, waarlij niet minder dan 24 wagenvrachten gestolen goederen bj de soldaden gevonden werden, die aile van Armeniërs waren gerooid. Zelfs in officierstenten werd de buit aangetroffen. De stad K.ëf is in rep en roer door den moord, ge- pleogd op 6en 20-jarig meisje door een inspecteur van politie. Het meisje was tegenwoordig bj de begrafenis van een leider der democratische party, den advocaat Leo Kotpernik, en werd bj deze gelegenheid door den inspecteur Klinkof met revolverschoten gedood. In Engeland maken de liberalen zich gereed om de erfenis over te nemen van hen, die nu nog aan het bewind zju. Zooveel bljkt nu reeds, dat ook onder een liberaal ministerie de wind zal bijven waaien uit den impe- rialistischen hoek. Voor de Liberale Unie te Londen het woord voerende, heelt de vroegere vice-minister van Buitenlandsohu Zaken sir Eduard Grey b.v, eene rede gehouden, waaiin hj gewag maakte van eene bewering volgens welke eene verandering van ministerie ook een verandering in 't Staatsbeleid ten aanzien van het buitenland tengevolge zou moeten hebben. Hiervan was niets waar, verklaarde komen Niettegenstaande zij doen, bljkt 't toch, dat de veiligheid nog veel te wen- schen overlaat. Twee redacteurs van de Matin hebben, om dat te bewjzen, een nachtwandeling gemaakt en hadden een revolver medegenomen, waarmee z j hoopten de heele politie op stelten le zetten. Om half twaalf gingen zj op weg. 't Was koud en de wind blies scherp. Zoo nu en dan passeerde er eens iemand, diep in zjn jas geloken. Geen agent was er te zien. De straat was geheel ledig. Uit een naburig huis kwam een heer. Een der redacteurs vroeg hem „Mjnheer, gebeurt het dikwjls, dat gj om dezen tijd door deze stille straat komt?'' Zooals te verwachten was, wekte de vraag wantrouwen, maar de aangesprokene werd spoedig gerustgesteld. „Denk niet, dat wij boos wichten zjn met slechte bedoelingen, mijnheer, wj zijn maar vreedzame journalisten, doch we kunnen t feit in constateeren, dat we u, wanneer we wilden, konden vermoorden en plunderen, zooveel we wilden, zonder dat er menscheljke hulp in de nabjheid is." -Dat is maar al le waar", antwoordde de aangesprokene, „ik ben genoodzaakt dikwjls 's nachts door deze straat te gaan en b jna iederen keer moet ik hulp verleenen aan gewonden, terwjl 't me meestal onmogeljk is, een politie-agent te ontdekken." „Staat u ons toe in uwe tegenwoordigheid een proef te nemen Ze lieten nu hunne 70 schoten in 60 seconden door de eenzame straat weerklinken. Voor alle ramen kwamen hoofden te voor- schjn, maar de politie vertoonde zich niet. Na 10 minuten wachtten ze nog, maar daar er geen agent verscheen, gingen ze maar verder. Nog verscheidene malen ontbranden hunne schoten, maar zonder resultaat. Eindel jkeindeljk ontdekken ze twee agenten, Dadeljk laten ze de schoten weer knallen, maar tot hunne verwondering blijven de agenten kalm doorwande len. Z j gingen naar hen toe en vroegen of ze niets hadden gehoord. nLoop door", zeiden ze, „en spreek de agenten niet onnoodig aan". -Maar", voegden de journalisten er aan toe, „weet ge wel, dat daar lieden vermoord worden, bjna onder uwe oogen „Waar bemoeit ge u toch mee", was 't antwoord, „denkt ge, dat wj dat niet gehoord hebben Maar we kunnen niet overal tegeljk zjn. Die dingen gebeuren iederen nacht". Tevergeefs aldus het slot van het verslag der ervaringen deden we daarna nog vele schoten hoeren, tevergeefs wachtten we op agenten. Eindelijk begon het te dagen en onze taak was afgeloopen. Engeland en Japan. Door Koning Edward moet aan den Mikado van Japan do orde van don Kouse- band zjn toegedaobt. Prins Arthur van Gonnaught zou mot de overbrenging woiden belast. De Mikado heeft den Prins en de PrinBes van Wales nitgouoodigd op hunne Indische reis ook naar Japan to komen en die reis sch jnt na inderdaad tot Japan te zullen worden uitgebreid. De Keizer en de arbeiders. Harden vortelde onlangs in do Zukunjt dat de Keizer, van de sociaal politieke wetgeving sprekende, gezegd had dat »de oom pdteschotel voor de arbeiders nu vol was», m. a. w. dat er vooreerst geen nieuwe wetgevende maatregelen op het gebied van de sociale politiek le wachten waren. Da Norddeutsche heeft verleden week deze bewering vao Harden officieus gelogenstraft. Harden antwoordt nu in het laatste nummer van de Zukun/t, dat hj weet waunrer, tot wien en in welk verband de uitdrukking gebruikt ia en verzoekt de »Demeütierknappschatt» hem de gelegen heid te geven om voor den rechter bet bew ja te leveren, dat de Keizer precies dezelfde woorden in den mond heeft genomen, die hj weergaf. Anti-militairisme in Zwitserland. Den laatsten tjd wordt er in Zwitserland door fiociaal-demo- craten Bterk gejv6rd voor een beweging tegen het mili- tairiame, dat don waakhond van het kapitadisme wordt genoemd. In verscheidene steden is een afdetling opge' richt van een bond tegen het militairisnoe. De Bonds regeering acht dezo beweging een ernstig verschjesel ea heeft er in een harer laatste vergaderingen uitvoeiig over beraadslaagd. Er wordt verwacht, dat er van regeeringswege maatregelen tegen getiomen zullen worden Sociaal-democratie en vrjjmetselarj. In een vergadering van het partjbeatuur der Italiaansche socialisten werd mededeeling gedaan over den uittlag van een referendum over de vraag of het ia politiek, moreel en sociaal opzicht al keuring verdient, dat een socialist Podewils zich door drift laten vervoeren. Toen de burge meester van Bayreuth.'dr. Casselmann, hem over 'teen en ander om inlichtingen had gevraagd, achtte Z.E. zich uitgetart, sprong op, sloeg met de vuist op de groene tafel en schreeuwde. De voorzitter, zag zich daarop ge- noodzaak!, den minister-president zjdelings een berisping toe te dienen. Dr. Gasselmann verklaarde nog, dat een staatsman, die in stede van een zakelijk antwoord te geven, zich door boosheid had laten medesleepen, voor zju ambt niet deugde. Het weer in het buitenland. Uit Duitschland komen berichten van hevige koude. In de omgeving van BBrljn daalde in den nacht van Vrjdag op Zaterdag de temperatuur tot zes graden onder nul. Een arbeidersvrouw is doodgevroren. Te Kiel is veel sneeuw gevallen ook de omgeving van Barmen en in het Sanerland viel sneeuw en uit Bonndorf in het Schwarzwald wordt ge schreven, dat daar de sleden reeds voor den dag zjn gehaald. In het Thuringer Woud ligt de sneeuw 30 c.M. hoog. De tandrad-spoorweg Ilmenau— Schleusinger ligt geheel onder de sneeuw. Bj Salznngen is een van zjn werk naar huis keerend arbeider doogavroren. Bj Wiltz in Luxemburg is een daglooner bevroren langs den weg gevonden. In Auvergne zjn alle toppen van het gebergte met sneeuw bedekt. De thermometer daalde er Zaterdag 7 graden beneden vriespunt. Te Parjs is een man, omstreeks 50 jaar oud, bevroren in de avenue du Bei-Air gevonden. Tgdens de overbienging naar het hospitaal overleed hj. Voorts komen ait verschillende plaatsen in of nabj Frankrjk bericuten over hevigen sneeuwval. Automobielen in Engeland. Volgens een En- gelsche statistiek is gedurende dit jaar in Engeland voor een som van 218.000 (f 2.616.000) betaald aan boeten wegens te snel rjden met automobielen. Er zjn ongeveer 22000 auto's in het Vereenigd Koninkrijk. Dat is dus ongeveer f 120 per aato. Overmatig snel rjden bljkt daar regel te zjn. Ongelukkig voor de voetgangers maar voordeelig voor de schatkist. Slordig. Koning Eduard heeft Zondag in de koninkljke militaire kapel van do Wellington-kazerne te Londen een gedenkteeken ter eero van wjlen den hertog van Cambridge onthuld. Op zichzelf ia dit de vermelding haast niet waardigwel echter om een b j- omstandigheid die een zonderling licht werpt op Engel- sche slordigheidde marmeren plaat met de opdraoht wemelt van fouten. De eerste doopman »George" van den hertog was uitgevallen; in plaats van comman ded" las men commander"en »division" was gespeld »divison". Da marmeren plaat zal door een andere moeten vervangen worden. Een hotel-dief. Te Barl jn is een hoteldief gepakt, die vooral in de Rjnprovineie en Westfalen zjn handwerk had uitgeoefend b j had het voorzien op de schoenen en laarzen, die door de gasten buiten de deur van hun kamer worden gezet. Te Keulen, Dusseldorf, Duisburg, Krefeld, Essen, Dortmund enz, enz. heeft hj achtereen volgens zjn slag geslagen. Over Mainz, Frankfort, Hannover en Maagdenburg kwam hj, aldoor buit makende, te Berljn, waar bj nu in de val is geloopen. Volgens de Daitsche bladen, heet hj Leyendecker en is hj een Nederlander die wegens verschillende misJrgveu uit zju vaderland hoeft moeten vluehteu. Een zes ling. Ia de Engeleche Goudkust-kolonie is etn ne-erin bevallen van zes kinderen. Dit moet het eenige geval van een »zesling» zju, hetwelk nog oo.t is is voorgekomen. Do zes »khine nikkertjes» werden naast elkander op oen sofa gelegd, gephotographeerd en die afbeelding is alles wat men nog van den ztsling zal kannen zien. Want de kindertjes zja allen kort na de geboorte overleden. vrjmettelaar is. Mot 10,075 tegen 852 stemmen (84g lie Troonsopvolging. De quaestie, wat er in Nederland behoort te gebeuren, indien Koningin Wilhelmina kinderloos zou komen te overlijden, begint meer en meer de aandacht te trekken. Een belangrijke bijdrage daartoe is thans verschenen in De Vrijgimdg-Demucraat. Zij is van de hand van mr. A. Kerdijk, sedert eenige maanden overleden. In overleg met den schrijver werd destijds de plaatsing van het artikel aangehouden, met het oog op den ko menden verkiezingsstrjd. Nu is natuurlijk die reden vervallen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1