No. 159. Honderd en zevende jaargang. 1905. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. WOENSDAG 25 OCTOBER. BUÏTËNLiAN D. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. Uit de Pers. Nieuwstijdingen. ALKMAARSCHE COURANT BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente ALKMAAR brengen ter kennis dat in de Gemeente bladen van Alkmaar Nos. 190 en 191 zijn opgenomen de besluiten van den Raad dier gemeente van 18 Oct. 11. waarbij zijn vastgesteld 1°. Wijziging der Verordening voor het Gymnasium. 2°. Wijziging van het Reglement voor de Burger avondschool. Welke verordeningen, heden atgekondigd, gedurende drie maanden ter secretarie dezer gemeente ter lezing zijn nedergelegd en aldaar in afdruk voor een ieder verkrijgbaar zijn gesteld tegen betaling van 0.05 per Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 25 October 1905. DONATH, Secretaris. President Lonbet is met uitbundig feestbetoon te Madrid ontvangen. Om half drie verliet de Koning zgn paleis om den President van den trein te gmn halen, 's Konings aanstaande schoonbroeder, de prins van Beieren en de prins der Asturiën waren ook aan het station. Om 3 nur trok de stoet de stad in, het Prado door. De Spanjaarden juichten onstuimig, de muziek speelde de «Marseillaise", de menigte zwaaide met zakdoeken. Kort na aankomst ten Paleize heeft de President met gevolg, vergezeld van minister Rouvier, een bezoek ge bracht aan de Koningin-Moeder, bij wie zjj den Koning, Prins Ferdinand en de infante Maria Tharesia, zjjn ver loofde, aantroffen. Men onderhield zich o.a. over 's Ko nings bezoek te Parijs, den op hem gepleegden aanslag enz. De President heeft Prins Ferdinand het grootkruis van 't Legioen van Eer en den Spaanschen ministers en waardigheidsbekleders andere onderscheidingen doen toekomen. De onde heer Lonbet moet zich wel aangenaam gevoe len bjj al deze geestdrift van de licht ontvlambare Span jaarden. Op dit pnnt wordt hjj toch door de Parijze- naars niet al te zeer verwend. Het Fransche volk waar deert wel de vele goede eigenschappen van Loubat en 't geeft hem, als de gelegenheid 't meebrengt, ook wel de eere die hem toekomt. Maar hjj kan niet voldoen aan bun zucht naar praalnaar niterljjk vertoon. Hjj zit niet op een prachtig paard, hjj woont niet als een vorst. Lonbet heeft met zjjn genoegljjken glimlach niets van een koning, hjj is en blijft voor den Parijzenaar »le roi Nougat", een naam dien hjj te danken heeft aan zjjn geboorteplaats Montélimar, waar de bekende lekkernjj, die hier vooral in de kermis-week opgang maakt, wordt bereid. Wjj kunnen ons dan ook voorstellen, welk een gulden tjjd 't nn is voor de zangers en dichters in de Parjjsche cabarets. Ze zullen 't hebben over de Spaanscue pers en gnuivend zullen zjj hare artikelen voordragen. Loubst toch wordt in de Madrileensche bladen geprezen als een man van onkreukbaar karakter, een edel denker, een vurig vader lander. Men begroet hem als vertegenwoordiger van het volk, dat aan de wereld de vrjjheid geschonken heelt, dat voor de rechten van den mensch is opgekomen. Nooit zjjn de betrekkingen van Frankrjjk en Spanje beter ge weest dan in onze dagen, Spanjaarden en Franschen zjjn van één familie, n.l. van de Latjjnsche familie, enz. enz. Alleen de streng Katholieke bladen doen hieraan niet mee. Lonbet is immers de vertegenwoordiger van een Republiek, die Rome op het felst beleedigd heeft. Er is dan tooh eindelijk in Rusland uitzicht, dat eenigermate aan den volkswensch zal worden tegemoet gekomen. De Czar moet hebben besloten het charter der volksvrjjheden af te kondigen nog voordat de Doema bjj eenkomt. Voorts is een ookase op komst, die de verdeeling van staatsdomein onder de boeren regelt. En wat vooral niet minder belangrijk is te achten is de aanstaande in stelling van een minister-kabinet onder voorzitterschap van graaf Witte. Wat dit laatste te beteekenen heeft vonden wjj in het Hbld. als volgt uiteengezet Tot dusver bestonden in Rusland ministers, benoemd naar de behoeften van het oogenblik, zonder eenigen politieken samenhang met hnn andere collega's. Want een kabinet, een samenwerkende en in geljjke richting werkende ministerraad bestond niet. Wel vergaderden de ministers in comité, zeer zelden, en in samenwerking met een willekeurig aantal buiten de eigenljjke minis terieele sfeer staande en door den Keizer aangewezen staatslieden als ministerraad maar deze vormen van samenwerking waren meer schjjn dan werkeljjkheid. Iedere minister had vrjjen toegang tot den Tsaar en kon den heerscher bewegen tot het uitvaardigen van be sluiten, waarvan de andere ministers vaak eerst na de uitvaardiging kennis kregen. Aan dien toestand zal dns een einde komen. Een kabinet wordt ingesteld, en Witte zal als minister-president niet langer een titel dragen die hem tot werkeloosheid doemt, maar in de gelegenheid zjjn den gang van zaken te regelen. In welke richting Witte wil gaan, heeft hjj voor enkele dagen in zjjn redevoering in de Solski-commissie uiteen gezet een regeering die weet wat zij wil en geen halve maatregelen neemt, maar eerijjk haar doel bekend maakt en er naar streeft het te bereiken; een regeeriug die zich op wetteljjken grondslag plaatst, willekeur bestrgdt ea poogt de gematigde elementen om zioh te vereenigen. Dit is het ideaal van graaf Witte. Sedert zjjn terugkeer uit Portsmouth staat graaf Witte in de ganst van den Tsaar; en waarscbjjoljjk zullen zjjn raadgevingen op den autocraat een goeden invloed hebben. Als al die geneesmiddelen aan de door- en- door kranke Russische inaatsohappjj nu maar niet te laat worden toegediend om nog uitwerking te hebben. De toestand toch is uiterst kritiek. Prins Chilkof heeft gezegd, dat hjj den staat van zaken te Moskou zeer bedonkeljjk acht en die woorden hebben groote beteobenis in dezen mond. Chilkof toch is iemand, die niet zoo spoodig versaagt. Hjj liet midden in den winter over het bevrozen Baikal-meer spoorrails leggenhem is het voor een groot deel te danken, dat de Tran3siberi- sche ljjn aan de zware eisehen, van haar gevergd, kon voldoen bij bespoedigde met zjjn jjzeren Wilskracht de voltooïng van den spoorweg om h<t Baikal meer. Wan neer hij geen uitkomst meer ziet, is 't ver gekomen. Trouwens, de telegrammen, die allicht nog wat door de censuur verzacht zjjn, wjjzen ook op het hoogst- ernslige van den toestand. Zoo werd Dinsdag uit Charkof geseind: Da arbeiders plunderden gisteren de wapen winkels en wapenden zich. De couranten verschjjnen niet. Een deel der bakkergen is verwoest, in andere is de arbeid neergelegd Reeds vandaag doet zich gobrok aan brood en levensmiddelen gevoelen. Vanmorgen om tien uur was een bjjeenkomst in de locomotieveDfabriek uit geschreven. Verwacht wordt dat bloedige botsingen daar zullen plaats hebben. Het aantal personen, dat gisteren gewond werd, is groot. Eu een telegram uit Petersburg van den 24en meldt: Het hier gehouden congres van afgevaardigden van spoor wegbeambten besloot aan den minister van het verkeer en aan dan president van het minister-comité deputaties te zenden, die onder verklaring dat de delegaties de vertegenwoordigsters van het geheele spoorwegpersoneel zjjn, zullen eisehen het onmiddellijk toestaan van politieke waarborgen en vrjjheden en het bjjeenroepen van een door middel van het directe kiesrecht gekozen constitu tioneels vergadering. Verder moeten ze verklaren, dat het volk niet gedreven mag worden op den weg van een gewapende revolutie, want er is reeds bloed genoeg ge vloeid. De spoorwegbeambten besloten tot de algemeens werkstaking op alle in Petersburg eindigende ljjnen van af 25 Ootober. Als Witte dat alles weer in orde weet te plooien, dan is dat nog grooter wonderwerk dan hjj te Portsmouth wist tot Btand te brengen. naam „Parisienne" aanspraak te kunnen maken, had ik den President nooit anders dan van verre gezien, zonder zjjn trekken goed te kunnen onderscheiden Een week geleden echter ontmoette ik hem in de Champs-Elysées, waar hij zelf twee mooie paarden mende, toen heb ik hem zoo aangekekon, dat 't hem scheen te hinderen. „Misschien koestert hij nu wel een wrok tegen Uwe Hoogheid." „Dat zal toch niet Men zegt dat hij zoo goed is." »Er zijn zelfs lieden die beweren, dat hij te goed is." „Men kan niet te goed zijn", besloot de infante en ik weet niet hoe maar plotseling spraken we over stierengevechten Ik vertelde, gehoord te hebben, dat de President met den Koning de voorstelling zou verlaten wanneer de eerste ainval op den stier zou worden gedaan. Hij wilde wel het eerste gedeelte bijwonen Portugeesche courses maar zich het bloedige gedeelte besparen. „O, dat moet hij niet doen", viel Hare Koninkljjke Hoogheid in de rede. „Hij moet minstens één dood bijwonen. Zijn vertrek zal slecht worden opgenomen, 't Is niet mogelijk, dat de President deze inbreuk zal maken op de Spaansche zeden." Daarna gaat de redacteur voort spraken we nog over Spaansche en Fransche politieke instellingen, maar ik beloofde daar niets van te vertellen Toen zij op de klok keek, riep ze plotseling verschrikt uit „Mijn hemel, 't is al 7 uur en ik moet me nog kleeden voor 't diner in 't paleis". Dit maakte een einde aan het onderhoud. De Sultan van Tdrkjje speelt niet zonder verdienste de rol van den verongeljjkte. Wjj hebben meegedeeld, dat de mogendheden hem nog wat krachtiger aan de tand hebben gevoeld naar aan leiding van zjjne hernieuwde weigering in zake de finan- ciëele conti die in Macedonië. Eerst heette 't, dat Abdul Hamid daardoor zoo'n schok had gekregen, dat bjj om eens een typographiach beeld te gebruiken in paBtei was gevallen. Doch men wordt nu wel anders gewaar. De Porte heeft nameljjk aan de gezanten der groote mogendheden een nieuwe nota doen overhandigen en daarin wordt hot volgende gezegd: «Da Porte vernam tot haar grooten spjjt dat, niet tegenstaande de door haar ingediende protesten, de door de vier groote mogendheden benoemde ambtenaren zich niet alleen begeven hebben naar de hun aangewezen plaatsen, doch ook dat zjj samenkomen met de den genoraal- inspecteur van Macedonië toegevoegde twee civiele agen ten, om gemeenschappelijk te beraadslagen over de financieele aangelegenheden van de Macedonische provin cies, wat iudruischt tegen de instructies van de civiele agenten, welke juist en nauwkeurig zjjn afgebakend. De Keizorljjke regoering kan niet toelaten, dat deze grenzen overschreden worden en nog minder kan zjj goedkeuren dat vreemde, door haar niet-erkende agenten, op haar gebied komen om zich in te laten met aangelegenheden, die haar alleen aangaan. Deze feiten beteekenen de meeBt ernstige schending van de verdragen, van do rechten des Sultans en van de landsbelangen. De Keizerlijke regeering verklaart nogmaals dat het haar onmogelijk is genoegen te nemen met zoo'n toestand en dat zjj er op aan moet dringen, dat de vertegenwoordigers van de groote mogendheden in hun gevoel van rechtvaardigheid hieraan een einde maken c. Vooral in Duitsche kringen te Konstantinopel, waar men algemeen geloofde, dat de Porte neiging vertoonde om toe te goven, maar overigens in alle diplomatieke kringen, heeft dit onomwonden antwoord verrassing ge bracht. Men spreekt daar al van een uitdaging van de Porte aan geheel Earopa, die geen twjjfel meer overlaat omtrent de ware voornemens der Turksche regeering Eu men voegt er aan toe, dat de mogendhedeu nu dienen te beslissen of zij door krachtig optreden de Porte zonder verzuim te verstaan willen geven, dat zjj niet met zich laten sollen of door mee te doen aan de weifelende houding van enkele hunner hun plan ten doode op te schrijven. Ken onderhond net de Infante Kulalle. De infante Eulalie, zooals men weet, een jonge tante van koning Alphonsus XIIIbewoont een pal< te Madrid. Een redacteur van de Matin bracht haar een bezoek. Hij vertelt daarvan 't volgendeEen neger, geheel in 't rood gekleed, opende de deur en ik werd in een salon gelaten, waar alles lichtgrijs was in empire- stijl Toen ik daar zat te wachten, kwam mjjn daad me eigenlijk wel wat onbescheiden voor en na eenig na denken, besloot ik daarom maar de verantwoordelijkheid op de lezers van de Matin te werpen. Zoodra de infante dus binnenkwam en mij de hand toestak, geloofde ik er wel aan te doen, met te zeggen„Mevrouw, ik vraag Uwe Koninklijke Hoogheid de toestemming om U de hulde van de Matin aan te bieden." Op deze manier meende ik alles van den kant der lezers te doen komen. Mijn gewetensbezwaren schenen echter geheel onnoodig te zijn. De infante antwoordde„Wel, ik vind het altijd heerlijk om over Frankrijk te spreken en nu meer dan ooit, sedert de aankomst van den Presi dent. Stel u voor, dat ik mijnheer Loubet al 8 dagen ken. Hoewel ik te Parijs ben opgevoed, ook tegenwoordig het grootste gedeelte van 't jaar in Frankrijk doorbreng en meen dat ik wel eenigszins 't recht heb om op don Uit Noorwegen. Het Noorweegsche Storthing heeft Maandag niet beraadslaagd over het voorstel tot het houden eener volksstemming, maar, op verzoek der Regeering, besloten dit aan te houden en tegeljjk te behandelen met een Regeerings-voorstel over dezelfde aangelegenheid. De vermaarde Noorsche reiziger Frithioff Nansen thans diplomaat is Zondag te Kopenhagen aangekomen, naar men wil om met Prins Karei van Denemarken te spreken over diens aanvaarden van de kroon van Noorwegen. De hooge vleeschprjjzenin Duitse h land. Het centrale bureau van de Pruisische Kamers van Landbouw heeft thans in een schrjjven aan 430 gemeenten, die eigen slachthuizen bezitten, de mededeeling gedaan, dat het bereid is maatregelen tegen de hooge vleeschprjjzen te nemen. In het schrjjven wordt er in de eerste plaats op gewezen, dat de Duitsche landbouw en veeteelt tientallen van jaren hebben geleden onder de verschillende veeziekten die van het buitenland werden binnengesleept. Openstelling van de grenzen zou in grooten omvang niet kunnen plaats vinden, indien men den Duitschen landbouw niet aan het grootste gevaar wilde blootstellen. Dan wordt aangetoond, dat de prjjs van het vleeao'a in de steden afhankeljjk is van heel andere omstandigheden, dan van de veeprjjzen, die den land bonwer worden betaald. Het bureao verklaart zich bereid organisaties in het leven te roepen, die levend vee of geslacht vee aan de stedelijke bestaren znllen laveren. Indien de stedelijke besturen du zelf ook organisaties stichten voor den verkoop van vleesch of vee in de stad zoude door deze samenwerking de veefokker ten minste zjjn productieprijs van het vleesch gewaarborgd zieu terwijl de consumenten in de steden hun vleesch beslist goedkooper zonden kannen verkrijgen. De werkloosheid in Engeland. De Engelsche regeering heeft, geljjk men verwachtte, afwijzend beschikt op het verzoek van den gemeenteraad van Poplar om het Parlement in buitengewone zitting bijeen te roepen teneinde in den nood der werkeloozen te voorzien. Balfour schrjjft aan het gemeentebestuur van Poplar, dat er regeering met de wet op de werkeloosheid, kortgeleden aangenomen, en met het onderzoek naar de werking de armenwetten meent voorshands genoeg gedaan te hebben Een protest van leerlingen. Te Minsk had een leerares aan een meisjesgymnasinm oen leerlinge, die ze verdacht een verboden boek bjj zich te hebben, zich laten ontkleeden om te zien, waar ze het boek verborgen had. Daarop verlieten alle meisjes het gymnasium en eenigen gingen het gebeurde vertellen aan de leerlingen van andere onderwjjsinrichtingon. Binnen het nur waren allo scholen in de stad leeg geloopen. De jongens en meisjes schoolden samen voor het huis van den gouverneur en maakten daar zoo'n helsch leven, dat hij genoodzaakt was naar buiten te komen en den jeugdigen oproer makers te beloven, dat hjj de leerates zou straffen. Deze dame en oen andere ondarwjjzeres, die haar bjj het onder zoek behulpzaam was geweest, zjjn met onbepaald verlof op reis gegaan. Zitplaatsen voor vrouwen. In België is een wet afgekondigd, die het voorschrift bevat, dat ia elke veikoopplaats, waar vrouwen zjjn aangesteld, evea zoovele stoelen of ziiplartsen moeten aanwezig zjjn, waarvan het gebruik moet worden toogestaau, zoo vaak do dienst het toelaat. Met het toezicht zijn de inspecteurs van den arbeid belastbjj ovortreding kan een boete van 1 tot 25 fr. worden opgelegd, die bij herhaling kan worden verdubbeld. Socialistisch gekibbel. Zes redacteurou van de «Voiwffrtsc, het «centrale orgaan van de Duitsche sociaal-democratische partjjv, hebben naar aanleiding van een besluit van het partjjbestuar hun ontslag geviaagd Zjj zullen op 1 April de redactie verlaten. Men wate, dat op den partijdag te Jena eeuigo redac tears van de «VorwSUts» scherp werden aangevallen (e.a Eisner, een van het boven bedoelde zestal) omdat zijniet zuiver genoeg in de leer zouden zjjn. Bljjkbaar is dit nu ook de reden van hun aftreden. Aan het «centrale orgaan» is blijkbaar voor de verschillende stroomingon eu opvattingen in de sociaal-democratie geen plaats. Een spoorweg naar denMontblanc. Er is e in begin gemaakt met den aanleg van de Montblanc- spoor. De ljjn zal beginnen bjj het dorpje Le Fayet, in het dal van Ohamounix, en eindigen bij den Aiguille du Gouter, op een hoogte van 3873 meter. Van dit punt uit kan de top van den Montblanc in vier uur bereikt worden. Da lijn wordt gebouwd naar het type van de Jnngfrauspoor, h^t stelsel Gnyer-Zoller. Zo wordt 19 kilometer lang. Men hoopt haar in vjjf of zes jaar ge reed te krjjgen. De reis caat het eindpunt van do ljjn zal ongeveer vier uur duren. Het weer in het buitenland. Het weer is in Eageland de laatste dagen zeer ongewoon, n.l. 10 gruden Fahrenheit miuder dan het gemiddelde om dezen tijd van hot jaar. Te Northwich was het Zondag zelfs 11 graden vorst en gistorenochtend 10i graad. In Zwitserland heeft men nog maar zelden zóó vroeg winter gehad als no. Bjj het Meer van Constanz zjjn vier menschen en een kind negen dagen lang in het ge bergte door de se eeuw ingesloten geweest, tot men hen met groote moeite kon bevrjjden. Tegen hagel. Een Italiaansch zeeofficier heeft een toestel uitgevonden om deu oog9t tegen hagel te bescher men. Het zou, evenals bij de draadlooze telegraphie, geschieden door middel van electrisohe golven. Een P. o s a i n i-r e I i e k. Het museum der Parjjsche Opera heeft een niouw Rossiüi-reliek aangeworven, nameljjk eeu paar geborduurde wit-zijdea bretels. Die bretels werden indertjjd door een jeugdige vereerster van deu componist voor hem geborduurd. Maar de jongedame, die Roseini nooit had gezien eu zich hem voorstelde als slanke jonkman, had de bretels gemaakt naar de maat van haar ideaal, en de zwaarlijvige componist kon ze met goen mogeljjkheid d agen. Zoo liggen zjj nn nog zoo goed als nieuw in de doos. Afschaffing der tienden. In de Arnh. Ct. wordt nog eens door V. D. een lans gebroken voor het afschaffen der tienden. Overbljjfsel uit oude tjjden, toen dit recht wellicht niet zoo schadeljjk werkte, is het met onze hnidige rechtsopvattingen volkomen in strjjd eu slaat het vaak eene gezonde ontwikkeling van het landbouwbedrijf in den weg. Zonder eenige vergoeding of inspanning zjjnerzjjds toch wordt de tiendheffer verrjjkt door de vermeer derende opbrengst der tiendplichtige landen en de eigenaar van deze moet het gedoogen, dat een ander dan hg gaat strjjken met een deel der vruchten van zijn arbeid en vlijt. Dat daardoor menig eigenaar van zulk land nalaat het meest voordeelige of geschikte gewas te verbouwen, omdat daarvan tiend versohuldigd zou zjjn, of eene wenschelijke verbetering van zjjn grond of van zjjn bedrjjf niet onderneemt, daar hjj daarvan tooh niet het volle genot zal hebben, is niet alleen voor hem, maar ook voor 't algemeen eeu belangrijke schade. De wet van 12 April 1872, Stbl. no. 25, heeft eenigo verbetering gebrachtsedert hare inwerkingtreding zjjn tienden van een kapitaalswaarde van meer dan 9 millioen afgekocht, maar volgens een matige en bjj gebreke van volledige gegevens ongetwijfeld te lage schatting, hebben de thans nog bestaande tiendrechten een kapitaalswaarde van ver over de 20 millioen galden. Een radicale ver betering is van de bestaande wet niet te wachten. De schrjjver verwacht, dat de arbeid der commissie, die op verzoek van het Nederlandsch Landbouw-Comité het vraagBtuk der tiend-afschaffing heelt onderzocht, deu grondslag zal vormen van de door de regeering in uit zicht gestelde nieuwe wettelijke maatregelen tot afschaf fing van het tiendrecht. Deze commissie verdient zjjns inziens grooten lof voor de beginselen, waarop zij haar ontwerp doet steunen. Het een te beginsel is, dat waar een vermogensvorm sehadaljjk big kt te zjjn voor het algemeen welzjjn en bestaande maatregelen, om daaraan een einde te maken, niet afdoende bavonden worden, het ingrjjpen van den wetgever gerechtvaardigd is en wel niet enkel zoo, dat hjj zjjn steun verleent aan belanghebbenden om zich zelf te helpen, maar zoo noodig ook door zelfstandig en eenzjjdig regelend optreden. Onaantastbaarheid dos van eigendomsrechten alleen binnen de grenzen door het algemeen belang getiokken, niet maar in dien zin dat het recht van den eenling moet witten voor dat der gemsenschap, die zjjn goed voor hare doeleinden ooodig heeft onteigening ten algtmeenen natte, doch ook dan, wanneer de geheele aard en strekking van een vermogensrecht out de belangen der gemeen schap in strjjd komt. Het tweede beginsel zou men kuEnon uitdrukken door de stelling, dat opheffing van rechtepaard moet gaan met schadevergoeding. Hot is niet de schuld der tiendheffer?, dat zijn wettig bestaand recht voor het algemeen schade ija blijkt te werken en daarom komt hem vergoeding toe voor zjjn rechtsvorlies. Nu op zoo menig gebied, aldus besluit de sohijjver, de Staat geroepen wordt ie de maatschappelijke en rechtsverhoudingen in te grjjpep, is het van groot belang, die twee beginselen door gezaghebbende mannen te zien gehuldigd. Do «Patit Bleu" publiceert een onderhoud met minisier de Meester, over het vraagstuk van hat economisch en verdedigend Nederlandsen-Belgisch Verbond. De hoor de Meestor gevoelt veel voor het begmsel, dat aan dit denkbeeld ten grond ligt onder voorbehoud, dat oen ge schikte vorm gevonden worafchjj acht een toenadering tusschen beide landen wenscheSjjk. Do heer Ty teman, ltidor van de Nederlandsche oud- liberalen, eveneens giïaterrieuwd door da Pot it Blon", verklaarde zeer te zjjn voor een Nederlandsoh Brigisoba conferentie ter regeling van deze quaastie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1