No. 164 Honderd en zevende jaargang. 1905 DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. DINSDAG 31 OCTOBER. De woorden des Keizers. BUITENLAND. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groot# letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|Y. Boek- en Handelsdrukkerij vjh. HERMs. COSTER ZOONYoordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. Toen van 28 Mei tot 29 Jnli 1899 te 's-Gravenbage de vredesconferentie bjjoen was, waarbg alle staten ver tegenwoordigd waren met uitzondering van Zuid-Amerika, Abyssiniö, Marokko, Transvaal en Oranje-Vrijstaat, koes terde men algemeen do illusie, dat thans een nieuw tijd perk in de wereldgeschiedenis zoude aanbreken. Men gelooft gaarne wat men hoopt. Er bestond alle reden om te hopen. De machtigste potentaat der aarde, de Czaar aller Russen, bekleed met geestelijk en wereldljjk gezaghad tot deze bijeenkomst het initiatief genomen. Het doel was, om zooveel mogeljjk te voorkomen, dat tussehen de mogendheden met behulp van ruw geweld de geschillen zonden worden beslecht. De onderteekonaars verbonden zich, alle moeite te doen, om op vredelievende wjjze hunne verschillen te regelen. Ontmoedigend is hetdat het verloop dor gebeurte nissen geheel anders bleek, dan men zich voorstelde. De Transvaal en Oranje-Vrjjstaat zjjn sedert in 't geheel niet meer vertegenwoordigd en nergens meer, en de Czaar zelf moest een krjjg voeren, die buitengewoon afschuwe lijk en moorddadig was, terwjjl zijn vloot geen andere eer behaalde dan de grootste nederlaag ter zee te onder vinden, waarvan de historie gewaagt. De Czaar zelf al wordt de Russische revolutie in bloed gesmoord, wat onwaarsch|jnljjk is verliest zjju onbeperkt geesteljjk en wereldljjk gezag, een stoombootje ligt thans gereed voor eventueele vlucht»'t kan verkeeren,'' zoa Buero gezegd hebben als hjj deze gebeurtenissen be leefd had. Het is nog eens voorgekomen, dat een verbond van de staten veel aanhang vond. Het was in 1784. De wijsgeer Kant, de man, die op philosopbisch gebied de grootste ontdekking deed, nameljjk, dut de mensch er nimmer in slaagt de werkelijkheid te zien, maar slechts een sohjjnsel daarvan, betoogde in 1784 de wenschelijk- heid eu de mogeljjkheid van een machtig-statenbond, tengevolge waarvan zelfs de kleinste staat zjjne rechten en belangen zoude kunnen doen gelden. Het is wel ontmoedigend, dat de werkelijkheid met humanitaire plannen telkens schjjnt te spotten. Toch bljjft het geloof aan het voortduren van den vrede bestaan totdat het eerste kanonschot wordt gelost. Het vond dan ook weinig of geen geloof, toen 21 Augustus van dit jaar betoogd werd in deze courant, hoe in het begin van Juni van dit jaar de verhouding tussehen Duitschland en Frankrijk in hooge mate gespannen was. Wjj schreven toen >Zoo goed als zeker is het, dat Delcassé aan den President Loubat heeft voorgesteld, de kroon op zjjn zeven-jarigen arbeid te zetten, door den krjjg tegen Duitschland niet langer te verdagen. Nu of nooit. Immers Engeland was bereid allen steun te bieden eu Duitschland's handel en industrie voor eenige jaren een doodsteek te geven.* De onthullingen van het Fransche dagblad Le Matin werden eerst in het begin van October gepubliceerd en verwekten zeer groote sensatie, Het heeft ons wel eetfiger mate verbaasd, dat hetgeen veel eerder bekend kon zijn eerst in October zoo de aandacht trok. Het verwonderde ons daarentegen niet, dat de uiteen zetting van 21 Augustus niet grif werd aangenomen eu een geachte inzender deed ons genoegen door eenige aan merkingen te maken. Hjj schreef: »dat Frankrijk of Delcassé den oorlog gewild heeft met Duitschland of zelfs maar een enkel oogenblik aan den Quai d'Orsay daarheen zal zjjn gestuurd, belief ik niet te gelooven.* Thans zonde het overbodig zjjn, de onjuistheid van deze, toen algemeen gedeelde meening nader aan te toonen. Wjj kunnen er nog bjjvoegeD, dat de opwinding zoo groot geweest is, dat zdfs de geheime orders tot mobilisatie in Frankrjjk reeds naar de verschillende postkantoren waren verzonden, en slechts op nader telegrafisch bericht word gewacht om ze uit te reiken. Dat evenwel na het aftreden van een minister in Frankrjjk, het gevaar voor vredesstoornis geweken zoude zjjn, kwam ons reeds in Augustus zeer onwaarscbjjnljjk voor. Hoewel van verschillende zjjden de staatslieden breed uitmeten het deel, dat ieder vermeent te hebben in het streven om een botsing te vermjjden, valt het thans, dunkt ons, niet meer te verbloemen, dat het geheimzin nige spook, hetwelk den oorlog op 't onverwachtst aan stookt, in Europa ronddwaalt. En deze spookverschijning laat zich evenmin als de geest uit de Duizend en een Nacht, zoa gemakkeljjk in de flesch stoppen waarin hjj opgesloten zat. In het hoofd artikel van de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 17 October j.l. wordt deze vergoljjking gekozen, dia vol komen juist is. De Fransch-Eugelaohe afspraak, tegen Duitschland ge richt, moet daar in hooge mate verbittering hebben gewekt. In Duitschland waB men daarvan uit den aard der zaak op de hoogte. Zoolang evenwel deze ontstemming geen andore ge volgen had, dan dat de dagbladen hunne kolommen met beschouwingen vulden, was geen onmiddellijk gevaar te duchten. Doen nu Hebben de woorden door den Keizer gesproken den 26sten October te Dresden geen verstrekkende beteekonis t De woorden eens Keizers zjjn daden. Terwjjl voor gewone stervelingen het gesproken woord vervliegt, heeft een keizerlgk woord een blijvend karakter. Zelfs al neemt men in aanmerking dat Wilhelm II bij elke voorkomende gelegenheid gaarne een kleine redevoering houdt, en dat derhalve het gowieht van elk zijner woorden niet met een goudschaaltje werd afgemeten, dan toch zoude men in dit geval niet mogen aannemen dat deze uiting onvoorbereid of ondoordacht zoude zjjn. De Keizer had het bjj den eersten dronk kunnen laten. Het herdenken van v. Moltke als den grootsten generaal van Keizer Wilhelm is niets buitengewoons. Men kan, als er een aantal legerhoofden en generaals bjjeen zjjn, deze krijgs lieden niet tracteeren op een verhandeling van Kant over den eeuwigen vrede. De Keizer is begaafd genoeg om tal van onderwerpen voor een toespraak bjj de hand te hebben. Het tweede deel van den toast verwekte daarom terecht ongerastheid. »Het tweede glas, aldus sprak de Keizer, is gewijd aan de toekomst eu het heden. Hoe het in de wereld met ons gesteld is, dat hebben de heeren gezien. Daarom het kruit droog gehondenj en het zwaard ge scherpt. Ziel erkannt, Kr af te gespannt, Schwarzseher ver lamt. Ik ledig mjju glas op onr weerbaar volk. Leven het Duitsche leger en de generale staf. Hurrah". Deze woorden kunnen na al hetgeen op politiek gebied in den laatsten tijd voorviel, geen ander doel hebben, dan een waarschuwing tot Engoland gericht, en waarscbjjnljjk ook tot Frankrjjk, dat bjj de minste of geringste aanleiding de oorlog uitbreekt. De Reichsbote klaagt naar aanleiding van de toespraak in een hoofdartikel over de houding van de Engelsohe pers en komt tot de conclusie dat de toestand ernstig, zeer ernstig is. De Deutsche Tageszeitung (het orgaan ven de agrariërs) bevat een hoofdartikel, getiteld «moeieljjkn tjjden.'' >De tjjd is voorbjj", aldus wordt geschreven, »dat wjj ons uitputten met beleefdheden, die door onze tegenstanders worden uitgelegd als evenzoovele zwakheden." De Post geeft het volgende commentaar: »De Keizer heeft niet onder den indruk vau het oogenblik gesproken. Met enkele krachtige woorden hoeft hij weergegeven wat hjj reeds gedurende eenige maanden heeft gevoeld, en hetgeen hij overwogen en besloten heeft in deze gewich tige uren, iu overleg met zjjne verantwoordelijke raads lieden. Als een tweede zevenjarige coalitie dreigt, dan zullen onze zonen met opgewektheid hun plicht vervullen, en in den geest van ons vredelievend volk zullen de oude krijgsdeugden opnieuw ontwaken. Uit deze aanhalingen, die nog met vele andere konden vermeerderd worden, blijkt naar onze zienswijze zoo klaar als de dag welke plannen men koestert. De onpartjjdige moet erkennen dat de ontstemming in Dnitsche regeeringskringen volkomen gerechtvaardigd is geweest en nog is. Men heeft een coalitie op touw gezet, om Duitschland, als 't kon, een doodsteek te geven. De regeerlng is er voor en heeft slechts reden van bestaan, indien zij zulke gevaren tjjdig herkent en ondervangt. Schijnbaar vriendelijk en vredelievend gestemdheeft Engeland met Frankrjjk samengespannen om den Duit- schen bond te isoleeren. De toeleg was schitterend gelukt. Nu een van de bondgenooten zwaar ziek is, n.l. Rus land en inwendig pjjnljjke beroeringen voelt, die door de Russische effectenbezitters wel mede gevoeld zullen wor den, is het zeer duidelijk, dat bjj deu Keizer de zucht tot weerwraak een meer vasten vorm aanneemt. Uit de geschiedenis van Rusland sedert een paar jaren, kan men wel zien, dat het niemand gegeven is, om de toekomst te voorspellen. De gave van profecy omtrent wereldgebeurtenissenhebben zelfs niet de machtigsten der aarde. Maar in de gegeven omstandigheden en nit de feiten, voor zoover die bekend zjjn, kan tbans geen andere con clusie worden gotrokken dan deze, dat de vrede in Enropa zeer groot gevaar loopt. A. P. H. Eindeljjk, eindeljjk 1 Daar komt het bericht uit St.- Petersburg, dat de Czar haastiglijk een ookase de wereld zal inzenden, waarbg Graaf Witte tot minister president wordt benoemd, verschillende vrgheden worden toegestaan, een wetgevende Doema wordt ingesteld en het kiesrecht wordt uitgebreid. Dit bericht bereikte ons Maandagavond laat. Waar schijnlijk zullen wjj er nog bytjjds meer van vernemen om er mededeeling van te kunnen doen in het nummer van dezen avond. 't Werd tjjd. Van alle kanten kwam de raad om toe te geven, omdat er dan misschien nog iets zou zjju te redden. Onwillekeurig deukt men bjj de berichten uit Rusland terug aan de spoorweg-staking in Nederland. Zeker de verschillen zjju enorm groot. We behoeven dat niet nader uiteen te zetten. Maar wat wel eens mag gerele veerd worden, is, dat in die dagen onze regeeriog heelwat beter voor haar taak bleek berekend te zjjn dan nu de Russische. Welk een ordeloosheid en verwarring er in Rassische regeeringskringen heerscht, valt op te maken uit het feit, dat het wetsontwerp op de instelling van een ministerraad verleden Dinsdag al klaar was, maar eerst Zaterdag ter teekening aan den Czar werd voor gelegd, ofschoon dit toch een zaak van zeer urgent be lang was. Do wet op openbare vergaderingen kwam Vrjjdag tot standZaterdag verscheen een circulaire, waarbg ze werd ingetrokken 1 Eu zoo gaat het in alle zaken. Aan den kant der revolntionnairen wordt daarentegen groote geestkracht aan den dag gelegd. Men krjjgt inder daad den indruk, dat de geheele beweging, de spoorweg en andere stakingen voorop, goed in elkaar zit. Een praotisch woord wordt door de Times gesproken, waar het City-blad zegt: Indien de crisis niet wordt opgelost ten genoegen van de neigingen des volks, zal Rusland een twijfelachtige factor worden in de politieke berekeningen, omdat de hernieuwing van den strijd dan buiten kjjf zal zjjn. Middelerwijl zjju de onderhande lingen over de leening opgeschort. Da voorwaarden, waarop men ze hervatten zal, zullen meerendeels af hangen van de bestendigheid of van 't einde der heden- daagscho beroeringen. Men kan als vast veronderstellen dat Rusland zjjne bestaande verplichtingen zal nakomen, onverschillig welken Regeeringsvorm het mocht hebben. Maar een langdurig overgargstjjdpork of eeft overwinning van de buieaucratie, welke slechts de inleiding tot nieuwe beroerten zou zjjn, zou ongetwjjfeld zeer schadeljjk wer ken op Ruslands crediet en ernstig nadeel toebrengen aan zjjne hulpmiddelen. Deze practische overwegingen besluit de Times behooren in de Raadsvergadering van den Czar zwaarder te wegen dan alle academische bewijsvoeringen van mannen, die in hunne traditioueele vooroordeeleu zjjn vastgeroest. Laat het zjju, dat het volk voor vrjje instellingen niet rjjp is hoewsl deze onderstelling verzwakt wordt door de politieke bekwaam heid, welke het bjj de organisatie van deze woelingen aan den d<g legde laat het geschikt of niet geschikt zjju om het bewind over te nemen, de tjjd is aangebroken dat het volk moet gehoord en vertrouwd worden. Het volk zou bezwaarljjk de zaken slechter kunnen bestieren dan de bureaucratie deed In ongeveer denselfden geest laat zioh ook de corres pondent van de Temps te St. Petersburg uit, die schrjjft: »Naar het zich laat aanzien zal de tegenwoordige crisis met eene overwinning voor het volk eindigen. De Regeering zal het wel laten tot maat regelen van onderdrukking over te gaan. Nooit werd op de bijeenkomsten vastberadener taal grhoord; zelfs ambtenaren uit de verschillende ministeriën waren er verschenen, soms in uniform, en het volk juichte hen toe met de kreten: »Leve de omwenteling 1 Weg met de autocratie!* De heer Witte zal het moeten opgeven een liberaal ministerie samen te stellenwant geen enkel «reformist* zal er deel van willen uitmaken, althans wanneer de Czar bij zjjne onderdrukkings-plannen vol hardt. En dan is het de vraag of de Keizer op de trouw zjjeer soldaten zal kunnen bljjven rekenen! »Er worden bommen en wapenen rondgedeeld, en men verwacht dat het ditmaal de soldaten zullen zjjn, die aangevallen worden*. Na deze beschouwingen geven wjj weder een opsomming van de voornaamste feiten, nit verschillende bladen bjjeengesprokkeld. Zaterdagnacht zijn te St.-P e t e r s b u r g inrichtingen van ondcrwjjs, waar het volk pleegde te vergaderen, gesloten, doch de revolutionairen hebben andere verga derplaatsen gevonden. De studenten leiden de beweging en voeren deu boventoon in de vergaderingen. Zjj bewaken ook de toegangen naar de vergaderlokalen, om zoo noodig de nadering van politie of van soldaten te kunnen aankondigen. De gehouden redevoeringen geven van groote vastberadenheid bljjk, doch tevens wordt daarin op kalmte aangedrongen. Op straat gedraagt het volk zich dan ook met groote bescheidenheid en niet tegenstaande de dreigende proclamaties is nog geen bloed vergoten. De soldaten toonen zich ontevreden en schjjnen geneigd zich bjj de revolutionairen aan te slaiten. «Central News* meldt, dat de advocaat-generaal te Petersburg 92 officieren zal vervolgen, onder wie zich ook garde officieren bevinden; zjj worden veidacht van deelneming aan de agitatie. Matrozen, die vergaderingen bjjwoonden, werden gearresteerd. Onderwjjzers en leenbankhouders staken eveneens. De ambtenaren der Staatsbank, de dokters en de werklieden der waterleiding arbeiden nog. De laatsteu dreigen met staking als do staat van beleg wordt afgekondigd. De straten zjjn bjj avond donker, de winkels zjjn gesloten, enkele worden door kaarsen verlicht. Het Newsky Prospekt wordt gedeeltoljjk beschenen door zoeklicht van het admiialiteitsgebouw. Erger gaat 't nog te Odessa. Het is onmogelijk zoo wordt van daar geseind het aantal slachtoffers bjj de Zondag voorgevallene ongeregeldheden ook maar bjj benadering te bepalen. De politie verwjjdert zelvo de ljjken en gekwetsten. De overheden vertrouwen de infan terie niet en houden die in de kazernes, alleen kozakken en gendarmerie gebruikende. Op eene barricade staande riep een student den kozakken toe, zioh bij de vechtenden aan te sluiten. De kozakken vuurden en doodden 9 en verwondden ongeveer 40 personen. De overigen vluchtten in naburige huizen. De wildste geruchten zjjn in omloop aangaande het lot van de vloot der Zwarte Zee, welke ouder de admiraals Birilef en Tsjoechnin uitgeloopen heette te zijn om een demonstratie te houden tegeu Turkije. Verzekerd wordt thans, dat die Russische vloot alleen in zee gestoken is om aldus een algsmeene muiterij van de matrozen, die uitbreken zou zoo meu de manschap in de kazernes te Sebastopol liet, te voorkomen, doch zonder baat, daar de bemanningen op zee toch aan 't muiten zjjn geslagen en de admiiaals eu hoofdofficieren zonden hebben afgemaakt. Het vermaarde pantserschip «Panteleimou,* de vroegere «Potemkin*, zou zelfs in braud gestoken zjjn. Zeker is 't, dat de vloot met de revolutionnaire vlag in top naar Sebastopol is teruggekeerd. Te Warschau zjju da fabrieken, banken en andere instellingen gesloten. Tramwagens worden hier eu daar omgeworpen of in brand gestoken. In de plattelands- stoden beginnen ook werkstakingen. Vooral bedenkeljjk is de toestand te Lodz en omstreken. Daar loepen meer dan honderdduizend werklieden led.g. la 't Gouvernement Survalki hebben gewapende benden elf monopolie-bran- dewjjnwinkels vernield. In de voorstad Praga is een gendarme gedood. Een ander telegram uit Lodz meldtAlle winkels zijn gesloten, enkele die open bleven werden verwoest. Daizendon werklieden trokken door de straten en ver scheurden de vlaggen, die heden wegens den feestdag aan 't Hof waren uitgestoken. Militaire patrouilles losten schoten met los kruit. Men Terwaeht bloedige botsingen. De algemeeue werkstaking van het spoorwegpersoneel heelt thans ook de groote spoorlgnen in Aziö bereikt, te weten den Trauskaspischen spoorweg naar Turkestan en de Ijjn om het Baikalmeer, die verleden jaar voltooid werd. Wonder boven wonder is tot nog toe het bericht, dat ook de Tranasiberische ljjn versperd is, niet aangekomen. Gebeurde dit, dau zou het leger, dat zich voor de eer van het Keizerrjjk opofferdo, van allen toevoer afgesneden, aan hongersnood zjjn prijsgegeven. Dinsdagmorgen, 't Is te bemerken, dat de telegrafisten ia Rusland staken. De stroom vau telegrammen is veel minder groot. Uit Petersburg werd in den afgeloopen nacht het volgende overzicht gegeven: Voortdurend komen uit de provincie nieuwe berichten binnen over de uitbreiding van do staking en over de heersohoude gisting, die reeds in eenige plaatsen aanleiding heeft gegeven tot bloedige botsingen. In de Oostzee- provincies zjjn Riga en Reval het toonoel van bloedige gevechten. In Riga kwamen gisteren herhaaldelijk bot singen met de troepen voor, waarbjj velen door schoten en blanke wapeueu werden gewond. In Reval besloten de stakers hunno politieke eischen in ieder geval door te zetten. Bjj een botsing losten de troepen twee salvo's waarbjj 45 personen gedood en 90 gewond werden. Een nog ernstiger karakter namen de onlusten gisteren te Odessa aan, waar de toegang tot de universiteit door militairen was bezet. Arbsiderstroepsn trokken door de straten, ze sloten magazjjnen, cafés, restaurants, wierpen tramwagens omver en verdreven de gestationeerde beambten van den gezondheidsdienst. In de Richelieu-straat raakten de kozakken in gevecht met de oproerlingen, die barri- kaden hadden opgeworpen. Een aantal personen werden gewond. Op de barrikaden op andere punten werden bjj botsingen 20 personen gedood en ongeveer 200 gewond. Tegen den avond braken de kozakken de barrikaden af, de toegang tot de haven is door soldaten versperd. Van groote beteekenis is wat de Berljjnsche corres pondent van de «Hamburger Nachriohten* sein', nameljjk: Volgens een particulier bericht, dat ik uit Parjjs van betrouwbare zijde heb ontvangen, he6ft keizer Wilhelm den Czar aangeboden door torpedobooten of kleine kruisers der keizerljjke marine, zoolang de tegenwoordige onlusten duten geregelde verbinding tussehen Peterhof eu Memel te onderhouden. Da Czar heeft dit voorstel aangenomen*. Uit Memel wordt aan hetzelfde blad geseindMen vertelt hier dat vanaf Woensdagavond Duitsche torpedo booten tussehen deze haven en Petersburg resr. Pe erhof een geregelden berichtendienst zullen verrichten. Ook 3 kleine Dnitsche kruisers, die op het oogenblik oefening houden in de Oostzee zullen tot nader order varen tussehen Memel en Petersburg. Verkiezingen in Zwitserland. De Zwit- sersche sociaal-democraten hebben Zondag een slechten dag gehad. Bjj de algemeene verkiezingen voor den Nationalen Raad hebben zjj vier van huu zes zetels ver loren, terwjjl nog geen hunner candidaten gekozen is. Afgedanktl Het bestuur en de perscommissie vau de Duitsche sociaal-democratische par jj hebben aan het hoofd van de Vorwürts ouderstaandejkennisgeving geplaatst: «Wjj deelen mede, dat aan de partjjgenooten Eisner, Gradnauer, Kaliski, Schrödar en Wetzker hedenavond schriftelijk kennis gegeven is, dat het partijbestuur en de perscommissie te beginnen met 29 dezer hunne diensten ter redactie van de Vorwdrts niet meer noodig hebben. «Aan partjjgenoot Btlttner, die voorloopig als redacteur was aangesteld, is verzocht zjju vroegereu post als cor rector met 1 November weer iu te nemen. «Vcorloopig zjju in de redactie opgenomen de partjj- genootnn Davidsohn, W. Düwell eu Weber. Bovendien zal partjjgenoot Stadthagen in meerdere mate dan totnog toe zjju medewerking verleenen. «De memorie van het bestuur eu de perscommissie over de geschillen tussehen een gedeelte van de redacteurs van de Vorwdrts eu ons zal dezer dagen verschijnen.'1 Vjjf redacteuren dus «op de keien". Zoo iets moest eens gebeuren bjj de pers der bourgeoisie, dan zou men wat hooren. Gelukkig is men daar echter wat humaner. De Spanjaarden en hun vloot. De Span jaarden zjjn niet gelukkig met huu vloot. Tegen de Bchepen der Noord-Amerikaansche Unie, heeft de Spaansche vloot het moeten afleggen, en terwijl de Spaansche staatslieden sedert den vrede met de Unie met elkaar over hoop liggen, of en wanneer de verloren schepen door nieuwe zullen wordeu vervangen, komt er nu de droeve tijding, dat een der grootste schepen van de Spaansche vloot, de «Cardenal-C;sneros«, bjj Maros op een klip gestooten en onherroepelijk vergaan is. De bemanning is gered. De «Cardenal-Cisneros* was een kruiser van 7500 toe, ge wapend met 18 kanonnen, bemand met 450 koppen. In de mist, vlak bjj de gevaarljjke kaap van Mexeido is de «Cisneros* op een blinde klip geloopen. Op de kaarten staat deze klip niet aangegeven. Weldra was het duideljjk, dat het schip zou zinken. De booten werden uitgezet, viBschersachepen en een stoombarkas in de buurt, kwamen aanstonds ter hulp en zoo heeft de geheele bemanning bjjtjjds het schip verlaten. De «Cisneros* ligt 26 meter onder het oppervlak der zee, met de voorplecht naar beneden. De vleesch-nood in Duitschland. Officieus wordt medegedeeld dat de Duitsche rijkskanselier, prins Von Billow, den opperburgemeester van Berljjn, den heer Kirschner, geschreven heeft, dat hg gaarne bereid is de vertegenwoordigers van het bestuur van den Duitscben Steden dag den 31en October te ontvangen, tot het hooren van de klachten over den vleeschnood. Da landdag van het hertogdom Saksen-Ooburg-Gotha heeft met algemeene stemmen een voorstel aangenomeu aan de hertogeljjke regeering te verzoeken zoo spoedig mogeljjk die stappen te doen, welke leiden kannen tot het beëindigen van deu vleeschnood. Minister Richter betoogde dat do regeering workeljjk bet bestaan van den vleeschnood erkende en dat zjj alle pogingen zoa doen in deu Bondsraad, om ook dezen te overtuigen. Een nieuw conflict De eerste groote slag in den loonstrjjd in de Saksisch-Tbliringsche teztiel-indnstrie heeft reeds plaats gehad. Het iB niet gebleven, zooals een deel der wevers gehoopt bad, bjj de bedreiging alleen van uitsluiting, doch deze is werkdjjk in de voornaamste fabriekssteden geproclameerd. Zaterdagmiddag zjjn 70.0 arbeiders te Greiz, 4000 in het Saksische Voigtland, 2000 in Glachan en Mee ane en 3000 te Gera nitgesloten. Reeds hebben z.ch vele arbeidswilligen aangemeld. Is het aantal voldoende om heropening der fabrieken loonend te maken, dan zal dat op 4 November geschieden. Anders dan vredes-klanken. Inde kanonnen- fabrieken van Krnpp te Fasen is het bnitengewoon druk

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1