No. 169. Honderd en zevende jaargang. 1905. DAGBLAD V00E AT.OTAAR. EN OMSTREKEN. buitenland. MAANDAG 6 NOVEMBER. BINNEN LAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij vih. HERMs. COSTER ZOONVoordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. Uit de Pers. RANT. Een natnurlgk gevolg van het feit, dat de concessies van den Czar niet worden beantwoord in Rusland met een terugkeer tot den gewonen staat van zaken is, dat de voorstanders der autocratie, wien aanvankelijk de moed in de schoenen was gezakt, het hoofd weder be ginnen op te steken. Wordt die strjjd tnsschen de in woners van hetzelfde land niet bjjtgds beslechtdan vreezen wg, dat wjj nog erger dingen zullen zien ge beuren dan wg tot dusverre vernomen hebben. Dat de zoogenaamde monarchistische p a r t ij herademt blgkt wel 't best hieruit, dat zg 't heeft onderstaan te Moskou een proclamatie uit te vaar. digen, waarin zg verklaart, alle mogelijke pogingen in het werk te zullen stellen om de autocratie in het land te handhaven. De partjj verspreidt tevens het bericht, dat het manifest over de grondwet een vervalsching van Witte is en doet in haar partjj-orgaan een heftigen aan val op dezen. De inwoners van Aioskou zjjn zoo doende in twee verschillende partgen verdeeld en deze hebben elkander den oorlog tot het uiterste verklaard. Het zal onmogelijk zgn h>sr de orde te herstellen, anders dan met troepen en georganiseerde militie, zooals in enkele steden gedaan is. De zwarte bende werkt te Mos kou met volkomen vergunning, ofschoon zjj niet zoo ver is dnrven gaan als de monarchistische partij in Twer. Daar is de zwaite bende oppermachtig. Het is vast en zeker bewezen dat de bende door de politie betaald wordt. Zg is in aideelingen gesplitst, met districtscom mandanten en de leden zgn gewapend met revolvers, knodsen en messen. De Moskousche correspondent van The Standard geelt een sprekend voorbeeld van de taktiek dezer monarchale paitg. Da begrafenis van dr. Bauman, den socialistischen leider, die Maandag werd gedood, had Vrjjdag volmaakt ordeljjk plaats gevonden. Van de begraafplaats keerden de betoogers 's avonds in afzonderlijke groepen terug. Driehonderd studenten naderden zwggend de universiteit zonder geschreeuw en vermoeid van den langen optocht. Nabij de manege waren in de schaduw opgesteld zes honderd leden van de »zwarte bende", erkende hand langers der politie. Uit de manege en de nabjjzgnde kozakken-kazerne werd plotseling een salvo op de studon- ton afgevuurd en te gelijk sprongen de leden der «zwarte bende" uit hun hinderlaag te voorschgn, met revolvers en stokken gewapend. De studenten vonden de poorten der universiteit gesloten en terwijl enkelen die openbraken, beantwoordden anderen met revolvers den onverhoedsohen aanval. Het feit, dat, ofschoon de geheele stad verlicht was, 't manegeplein donker was gelaten, terwjjl de ven sters van de manege openstonden, wat anders nooit gebeurt, wijst op een wel-overlegde hinderlaag. Van de studenten werden er 12 gedood, 50 gewond. Geheel hetzelfde ziet men te Odessa gebeuren. In een biricht, Vrgdag van daar verzonden heet 't, dat bet gepf npel nog steeds voortgaat met het vermoorden en plunderen der Joden. Dozen en andeteD, die zich *n hunne huizen niet veilig achten, zoeken hunne toevlucht in de hotels zoodat deze overvuld zjjn van vluch telingen. De kaïren van het Roode Kruis rjjden den ge- heelen dag door de straten om de gewonden naar de hospitalen te vervoeren. Da armere Joden-wijken zjjn geheel cn al met den grond gelgk gemaakt. Geheele blokken huizen liggen in puin. En tusechen deze pnin- hoopen door bewegen zich ganwdieven, die de laatste have der ongelukkige mishandelden hebben weggekaapt. De universiteit en audere groote gebouwen worden be waakt dcor soldaten met maxims. Een bericht van eenige uren later zegtHet schrikbe wind dunrt voort. In den loop van den dag hebben her haaldelijk botsingen plaats gevonden, sinds 12 nur 's nam. zgn er meer dan 400 personen gewond. Het gepeupel dat zich voor nationaal gezind uitgeeft, schjjnt van de militaire autoriteiten carte blanche te hebben om te moorden en te plunderen en de burgerljjke overheid is machteloos. Het moet erkend worden, dat de infanterie en de Ko- zakkenpatroniiles niet eerder gemoene zaak maken met het gepeupel, dan wanneer 's avonds de buit wordt ver deeld, maar daar staat tegenover, dat ze ook been enkele poging doen om de ongelukkige slachtoffers te bescher men. En de meeste consuls der vreemde mogendheden staan verbijsterd tegenover dezen toestand en weten bannen landgenooten iu geen enkel opzicht te hulp te komen. En het ergste is, dat ook de gezanten te Peters burg ai evenmin iots kunnen doen. Da Daily Mail verneemt nit Petersburg: Er is weer heimeljjk een revolutionair arbeidersblad verschenen, waarin de 0»ar, Trepof en anderen zeer hevig wo.den aangevallen. Het blad voorspelt dat eene commune op handen is, tenzjj onmiddellijk een republiek met alge meen stemrecht wordt ingevoerd. Te Petersburg is ook een samenspanning tot het uitmoorden van de joden ont dekt. In den Kaukasus duurt de burgeroorlog voort De oproerlingen pionderen stations, houden treinen aan en pakken enkels rijken op, die dan eeu ontzaglijk losgeld moeten bieden, om vrjjgelaten te worden. De correspondent te Kief van de Daily Mail meldt Volksbonden houden de rijtuigen op straat aan en ver langen van de daarin zittendon dat zjj bewijzen, geen joden te zjju. Zij scheuren de kleeres van dames open, om te zien of zg een kruis dragen Bjjn t alle huizen en winkels vertoonen heilige beelden of kruisen. HetEagoi- sche consulaat is mat kogels doorboord. De soldaten laten de verwoesting van de Joodsche huizen toe en het ge peupel veilt openljjk zgn buit, bestaande uit bedden, schildergen, piano's en huisraad, dat ook overal in 't rond ligt. Geheel Kisjinef moet verwoest zgn. Graaf Witte ziet met volkomen duidelijkheid het gevaar. En daarom doet hij alles wat in zjjn vermogen is om do revolutionairen tevreden te stellen. Hg heeft de uitvaardiging van het amnestie-besluit weten te ver krijgen, hg ontving Zaterdag drie leden van hst centrale stakingscoraité en den president van het congres van spoorweggedelegeerden en machtigde hen om aan alle comïté's van de spoorwegstaking telegraphisch te berichten, dat hunne eischen ingewilligd zjjn. Bovendien heeft hg in een officieel communiqué doen verklaren, dat het voor alle klassen der bevolking drin gend gewenscht is, zich te onthouden van iedere hands ling, die don toestand zou kunnen verergeren en in de onderlinge betrekkingen van de verschillende klassen der bevolking met de meeste omzichtigheid te werk te gaan, ten einde botsingen te vermjjden, die de regeering zou moeten onderdrukken, ten einde de onschendbaarheid van leven en eigendom van alls burgers van Rusland van iedere nationaliteit en iederen godsdienst te verzekeren. De strengste bevelen in dezen geest zgn aan alle be- stuursafdeelingen verzondeu De amnestie, waarvan wjj zooeven melding maakten, blijkt zich ook uit te strekken tot alle, tot 30 October 1905 begane misdaden tegen den persoon des Keizers of tegen de leden van het keizerlijke huis. en eveneens tot de misdaad van deelneming aan geheime vereenigingen of gezelschappen, die pevormd waren met het doel de bestaande staatsregeling omver te werpen. In verband hiermee wordt nit Genève gemeld, dat een groot aantal Russische uitgewekenen zich gereed maken naar hun vaderland terug te keeren. Vader Gapon, de leidsman der St.-Petersburgsche werklieden in de maand Jannari van dit jaar, houdt ook in Zwitserland verbljjf. Hij moet, naar men zegt. Woensdagavond op een bijeenkomst zjjner landslieden te Genève het woord gevoerd hebben. Of hjj er ook aan denkt, van de amnestie gebruik te maken, vinden wjj niet meegedeeld. Deze uitgebreide amnestie doet den Petersbnrgschen correspondent van de Rölnieche Zeitung de verwachting uitspreken, dat ten slotte alles nog beter zal afloopen dan men meende. Want hjj ziet daarin, dat het der regeering nu ernst wordt met Rusland's politieke wedergeboorte. En naar zgn gevoelen zullen alle gematigde en ordelievende partijen zich om de nienwe regeering scharen als deze slechts hljjft toonen, dat zg de beloofde hervormingen ernstig wil ten uitvoer leggen. Dan, zegt hjj, zullen de sociaal-democraten en andere toch nooit tevreden te stellen elementen niet de kans krjjgen om naar hun believen de jongste beweging nogmaals aan te stichten. Wel znllen zjj pogen tegen de opening van de Doema of anderszins een kabaaltje op touw te zetten, maar daarvan valt geen gevaar te vreezen. De stemming inFrankrjjk. Bjj de opening van de zitting van den Parjjschen gemeenteraad beeft het oudste lid, als voorzitter, gesproken over de reizen, die de gemeenteraad in den laatsten tijd had volbracht, naar Londen en naar Madrid. Naar aanleiding van de schooise berinnering aan de reis naar Londen, zeide hg: Zouden deze 1 eekenen van harteljjke verstandhouding misschien de voorboden zgn van een geweldige verandering in den toestand van Europa? Ik zou het aanzien met vreugde, als deze gebeurtenissen misschien in een niet te verre toekomst gunstig zouden zgn voor de verwezen lijking van de hoop, die leeft in het hart van eiken Franschman en meer nog in het hart van eiken Lotha ringen. Ook president Brousse sprak over de reizen der gemeenteraadsleden naar Londen en Madrid, en vond de gelukkige uitlrnkking: entente municipale. De Duitsche bladen laten niet na op de chauvinistische uitlatingen van het oudste lid te wjjzen. De Kölnieche Ztg. ziet er een bljjk in van het voortleven der denkbeelden van Delcassé in menig FranscbmaD. Hoe terecht, zegt het blad, is de Duitsche diplomatie tegen dit drijven in verzet gekomen. Hoe Noorwegen aan geld zal komen. Het onafhankelijk Noorwegen zal moeten beginnen met voor geld te zorgen. De buitengewoon lang gerekte zitting van 't Storthing en de genomen militaire maatregelen hebben alleen reeds vr jj wat gekost 8 millioen kronen nameljjk. Om hierin te voorzien wil de Regeering, naar gemold wordt, voorstellen het zegelrecht en de lucifers belasting te verhoogen en voorts eene Staatsloterij in te voeren 1 Zeker een eigenaardige eersteling van den nieuwen toestand. Kenschetsend. Het nienwe Spaansche ministerie, dat dank zg Koning Alphonsus' reis een kleine verademing geniet, maar welks spoedig overigden door tal van stemmen voorspeld wordt, kenschetst El Liberal niet onschilderachtig als volgt„Dit Kabinet van Senatoren tegenover eene piepjonge, pas gekozen Kamer geljjkt sprekend op een bejaarden grjjskop, die een meioke van twintig tot vrouw neemt. We zgn benieuwd naar de parlementaire vruchten van dit huishouden". Betoogingen in Oostenrijk. De Oostem ijkscbe sociaal democratie eiecht algemeen, gelgk en direct kies reebt en maakt thans in de groots steden krachtig propaganda voor dien eisch. Dageljjks worden betoogitgen gehouden, wordt roodgttrokke». Donderdag na eea reuzen- meeting te Weenen, kwam het in de B.rbenberjeistrasse tot eeu hevig treffen met de politie. Agenten te voet en te paard trokken de sabel en joegen do menschen alleen Volgens ooggetuigen lagen binnen enkele minuten hon derden menschrn op den grond. Het aantal slachtoffers is nog niet met juistheid bekend. Men spreekt van 12 zwaar ou 27 licht gewonde menschen. Te Graz en Praag hadden betooiingen plaats, die kalm verliepen. In dea Neder-Oostenrgkschen Landdag is de regeering over de ordeverstoringen in Waénen geïnterpelleerd. De socialist Seitz betoogde, dat de politie ongehoord wreed was opgetreden met voorbedachten rade. De Christeljjk- socialisten gaven van alles de schuld aan de Joodeche socialisten on vroegen den verantwoordelijken autoriteiten om krachtiger maatregelen. De stadhouder, graaf Kiel- mansegg, las het politie-rapport voor, waarin de verant woordelijkheid gegeven werd aan de betoogers, en deelde me dat de politie voortaan scherper zon toezien op de handhaving van de wet op vereenigingen en vergaderingen. Tjjdens het debat kwam het difcwjjls tot zeer onaan gename incidenten tnsschen de socialisten en christen- socialisten. Eeas moest de zitting zelfs gesoborst worden. Het conflict in de textiel-indnstrie. De toestand in hot gebied van do Saksisch-Thttringsche textiel-industrie is nog niet zoo gunstig, dat het werk heden in alle wevergen hervat kan worden. In Gera meldden zich nog zeer weinig uitgestotenen aan, in tegenstelling met Glaohau, Meerane, Greiz, Reichenbach en andere kleine plaatsen van minder beteekenis. Het ondersteuningsfonds bedroeg eind September 368,888 Mark. De niet-georganiseerden krggen geen ondersteuning. Begraven op Staatskosten. In het kanton Basel, gelgk veelal in Zwitserland, worden de dooden op Staatskosten begraven. Alles wat noodig is voor de teraardebestelling, met inbegrip van het graf, kerkelijke plechtigheden, enz. wordt kosteloos gegegen en rgken zoowel als armen maken, wel doordrongen van het be ginsel van gelgkheid, meestal gebruik van de wet daar omtrent. Van de begrafenissen van het jongst verloopen jaar zgn ongeveer 1100 op Staatskosten geschied. Het vooruitstrevende Japan. Uit Japan zal Markies Ito met eene bjjzondere zending naar Korea vertrekken, om daar de mogeljjkheid te bestudeeren van den verbouw van katoen op groote schaal, waartoe de bodem aldaar uitstekend geschikt schgnt te wezen. Op deze wijze zon Japan den invoer nit Indië en Amerika die eene waarde van ongeveer 10 millioen Neder- landsch bedraagt geheel kunnen ontberen. Vrouwelgke anarchisten. Te Bucharest heeft de politie een anarchisten-club ontdekt, uitsluitend uit vrouwen en jonge meisjes bestaande. Men vergaderde in een kelder. Toen de politie binnendrong, wierp de presi dente, Anette Vanescn, een 16-jarige kleedermakersdochter, zich op een der agenten en doodde hem met een messteek. De andere aanwezigen de oudste was mogeljjk 20 jarenl verdedigden zich wanhopig, eer zg zich lieten arreBteeren. Van de renbaan. Het bestuur van de Londensche «Jockey Club'' heeft den heer de Wend-Fenton den toe gang tot haar renbanen verboden. Dit is voor de Engelsohe bladen een bericht van groote, schokkende beteekenis. De Jockey Olnb is de tip-top van de uitgaande hooge wereld. De voornaamste wedrennen staan onder haar leiding. Wanneer zg nn iemand den toegang tot die renbanen ontzegt en dat doet zg niet dikwjjls, althans niet met openbaarmaking van haar vonnis dan is dat iets heel ergs, want zoo'n vonnis beteekent tegeljjk een verbanning uit de aanzienljjke kringen. De heer Wend Fenton is nog jong, pas eenige jaren van Oxford weg, rjjk, in het bezit van een renstal met paarden die hem hooge prjjzen opbrachten, en nn is hjj voor goed onmogelgk gemaakt. Verleden week Vrgdag zou hjj om een weddenschap rjjden tegen Lord Gerard, en, als te doen gebruikelijk is, nam de buitenwacht drok aan het wedden deel. Naar 't schgnt heeft de heer do Wend- Fenton bij den wedren zgn paard ingebonden. En van daar 't vonnis. Men zegt, zoo teekent de N. R. Ct. hierbjj aan, dat dergeljjke praktjjken bjj wedrennen veel voorkomen. De heer de Wend-Fenton ondervindt nn, dat men dat zoo behoort te doen, dat het niet al te duideljjk gemerkt wordt. Deze zondebok gaat nu de woestjjn in. Een ondankbare. Op een dorp bjj Lübeck sloeg iemand, die honderd jaar zou worden, de hand aan zich zelf, omdat hg opzag tegen de feestdrnkte. Menschenhaar. Iu Frankrjjk heeft do verdrjjving der geestelijke orden een merkwaardig gevolg gehad het duurder worden van menschenhaar, waarover de kappers zeor klagen. Er zgn thans veel minder meisjes, die bjj den overgang tot een klooster den haardos offeren: zjj trekken naar hot buitenland. Bjj deze gelegenheid wordt gemeld, dat jaarljjks 54,0U0 kilo menschenhaar in Frankrjjk worden ingevoerd, waarvan 20,000 uit China, welk haar echter wsgens grofheid en donkere kleur moeiljjk te bewerken is. Uit Italië worden 6000 kilo ingevoerdhet overige komt grootendeels uit Boheme, Duitschland en Rusland. Vrouwelfjkc studenten «au de Vrjje Universiteit. De Heraut merkt op, dat het eenige bevreemding heeft gewekt, dat een vrouwelgke student aan de Vrjje Uni versiteit te Amsterdam is ingeschreven en dat men oor deelde, dat dit in stigd was met de gereformeerde beginselen. Het blad meent dac men tweu dingen ver wast. Vooreerst of het wenecheljjk is, dat vrouwen ook publieke ambten bakleeden, waartoe het academisch examen den toegang ontsluiten kan. En ten tweede of een Universiteit eventueel aan een vrouweljjk student den toegang tot haar collegezalen outzeggen kan en moet Al volgt schjjnbaar uit do ontkenning van het eersto de bevestiging van het tweede, toch is oordeelt De Heraut deze cosc'usie logisch niet jaist. Hot karakter eener Universiteit brengt toch h. i. mede, dat ze haar poorten zoo wjjd mogeljjfc openzet voor ieder, die naar ha or onderwijs wil komen luisteren. Ze keurt bjj dea ingang niet; ze eischt niet dat elke student hare begin selen doelen zalzo vraagt alleen bewjjs, dat men weten schappelijk gevormd is. In die toelating op zich zelf ligt dus geenszins eene uitspraak schrjjft De Heraut verder dat de Universiteit het met de beginselen dezer studenten eens is of de 7erantwoordsijjkheid voor hnn studie draagt. Gesteld dat alle hoogleeraron, caratoren, directeuren het eens waren, dat vrouwelijke doctoron, advocaten in strijd zgn mat de ordinantie Gods, dan zon enz. daaruit nog niet volgen, dat een vrouwelgke student zou moeten geweigerd worden. De Universiteit geeft niet anders dan wetenschappelijk onderwgs en weten schappelijke graden zjj bevordert nooit tot advocaat, arts, leeraar of predikant. Het ambt of de betrekking, die men voor vrouwen ongepast acht, wordt door de Kerk of den Staat verleend, niet door de Universiteit. Dan alleen zou de Universiteit dus in strjjd met Gods Woord (geljjk sommigen dit opvatten) handelen, wanneer dit Woord aan de vrouw verbood wetenschappeljjk onderwgs te genieten. Zoolang dit argument echter door niemand is aangevoerd en ook kwaljjk kan aan gevoerd worden, omdat Gods Woord hierover geen enkele uitspraak bevat, kan van de Universiteit niet grëischt worden, dat zg haar colleges alleen voor man- neljjke studenten zal openstellen. In Gereformeerde kringen is deze beperking dan ook nooit ingevoerd. De Heraut kan mitsdien op principieel standpnnt zich stellend de beslissing van den vroegeren rector der Vrjje Universiteit niet laken. Daaruit af te leiden, dat de Vrjje Universiteit zich principieel zou verklaard hebben voor de vrouwen-emancipatie is h. i. èn formeel èn materieel onjuist. Voorts zegt het blad, dat natuurljjk de vraag veel dieper gaat of het goed is, dat dochters van gere formeerden hnize gaan wedjjveren met de geëmancipeerde vrouwen onzer dagen in het jageu naar betrekkingen en ambten, die tot dusver altoos door mannen bekleed wer den. Deze vraag is echter b. i. niet te beantwoorden in dien algemeenen zin dat alle stadie voor vrouwen contrabande is. Gesteld bjjv. merkt De Heraut op dat een Christelijk schrjjfster zich inzonderheid tot den histo- rischen roman aangetrokken voelde en om te beter fundament te hebben voor haar verdichtingsvermogen, eerst een academischen cursus over de historie door liep. dan zou daarmede niets gedaan zgn wat in strjjd was met de positie der vrouw. Ea evenzoo is de uiterst kiesche vraag, of de medische verzorging van onze vrouwen alleen aan mannen moet worden over gelaten, dan wel of ook de vrouw hier kan optreden, niet met eeu machtspreuk van «geen vrouwen-eman cipatie» te beantwoorden. In het vroedvrouwschap is nooit iets onvrouweljjks g6zien, en dat de vroedvrouwen wetenschappeljjk voor haar taak worden opgeleid, kan op zichzelf niet worden afgekeurd. Er zjjn gren zen door Gods Woord en de natuur zelf gesteld. Het ambt van Dienaar des Woords mag door geen vrouw bekleed worden. Maar hoe duideljjk die grens hier moge zijn, op ander gebied valt ze veel moeiljjker te bepalen en eischt ze veel ernstiger en prinoipieeler onderzoek. Aan dat principieele onderzoek wagen we ons hier niet. Feiteljjk zon dan toch in geding komen wat we juist buiten deze disenBsie willen sluiten. Niet de vraag of het gewenscht is, dat vronwen advocaten, doctoren, predikanten worden, is bier aan de orde, maar deze, of de Universiteit, die haar poorten openstelt, alleen de vrouw mag buitensluiten P De opcenten op vermogens- en bedrijfsbelasting. De Vrijzinnig-Democraat is van gevoelen, dat de Arnhemeche Courant met haar oppositie tegen de opoenten- heifieg op bedrjjls- en vermogensbelasting het gevoelen heeft uitgesproken van de groote meerderheid der vrjj- zinnig-demccraten. Niet het minst de waarschuwing van het Arnhemsche blad om van deze financieel-technische zaak toch geen partjjkwestie te maken, wordt door haar onderschreven. En zjj heeft er nogal vertrouwen in, dat de regeering >zoo verstandig zal zjjn<, van de zaak niet een kabinetskwestie te maken. Zooals wjj de zaak zien, zegt het blad, is er één goede grond voor he' indienen van het opcenten-voor- stel door de regeering; let wel: voor het indienen, niet voor het daaraan vasthouden. Het nieuwe kabinet zag zich bjj zgn optreden geplaatst voor eene met oen nadeelig saldo sluitende «christeljjke* nalatenschap. Haar verwerpen, zelfs haar aanvaarden onder beneficie van inventaris kon het niet; haar zonder tegenstribbelen aannemen en dan als erfgenaam later het verwjjt te moeten hooren van schulden te hebben gemaakt die des erflaters waren, wilde het kabinet niet. Welnu, wat begrjjpeljjker dan dat de politieke erfgenaam, voor dit dilemma geplaatst, er prjjs op stelde zoo duidelijk mogeljjk te constateeren, dat het kabinet-Koyper een financieel gat had achter gelaten, dat gestopt worden moet, en dat bet dit niet beter wist te doen, dan door onmiddelljjke versterking vau middelen voor te stellen. Uit dit oogpunt bezien, kon vrjjwel elke nienwe belasting dienst doen en deed bet er ook niet zooveel too of met den voorgestelden noodmaatregel het geëifde tekort gobeel of slechts voor een stukje gedempt werd. Welnu, dit doe! is bereikt. Ook de meeat fanatieke politieke «christen* w; agt bet niet meer te ontkennen, dat onder het légime-Kuyper verschillende uitgaven weiden onvermjjdelijk gemaakt, terwijl vergeten werd de middelen tol dokking daarvan aan te wjjzen. Voor dit doel is vasthouden aan het opcenten-plan niet noodig. Aan een heusch voorstel tot belastingvsrhooging stelt men zwaardere eischen Als zulk eon voorstel geschiedt om een deficit te stoppen, moet het daartoe ook in staat zjju. Een voorstel waarmede mee 1 of Ij millioen dekt «an een tekort van 4jj millioen, is voor het oogmerk waarvoor het bestemd is, zóó onvoldoende, dat men het nog flatteert, als men er van zegt dat hut aan halfheid mank gaat. Een overtuigend antwoord op de vraag, waarom oen tekort van 4i millioen er niet, een tekort van 3 A 3j millioen er wél mee door kan, vermag zelfs de knapste financior niet te geven. Elk belastingvoorstel, zegt het blad verder, ook een eenvoudig opcentunvoorstel, moet in zich zelt gerecht vaardigd kunnen worden. En san dit opcentenplan ontbreekt de innerlijke reehtvaurdigingsmogeigkheid. Een voorstel tot verhooging van één of twee hef fin-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1