No. 176. Honderd en zevende jaargang. 1905. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. bTnn E n lTndT Prijs der gewone advertentiën WOENSDAG 15 NOVEMBER. BUITENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groot© letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij vh. HERMs. COSTER ZOON, Yoordam C 9. Algemeen Overzicht. G <Tm engde Mededeelingen. N ieuwstijdingen. Gemengd Nieuws. ALKMAARSCHE COURANT. 't Is thans weer Polen, dat vóór alles de aandachtvraagt. Waar de Czar en Graaf Witte zoo verzoeningsgezind jegens de revolntionnairen optreden, moet hunne krasse houding ten opzichte van de Polen zeer de aandacht trekken. Want de qualïficatie krasse houding" is niet overdreven. Men oordeele zelf: By de ontvangst van een deputatie der Poolsche stenden, zoide graaf Witte met nadruk, dat de regeering er niet aan dacht conces sies te schenken aan de Polen, omdat hun onrgpheid voor hervormingen tastbaar was gebleken. Hef was thans duidelijk, dat slechts een klein troepje revolntionnairen hervormingen wenschen. Witte herinnerde de deputatie eraan, dat er wel weer eens een reactie zou kunnen komen. Een andere deputatie, uit 25 voorname Polen bestaande, kreeg ongeveer hetzelfde bescheid. Bij de ontvangst dezer heeren kwam echter de aap even uit de mouw. Toen namelijk de deputatie opkwam tegen da afkondiging van den staat van beleg in Polen, riep Witte uit: »Zoudt gjj dan liever willen dat Pruisen dit deed?* Hierin ligt een vingerwgzingde Keizer van Duitschland zit er achter. Niet Czar Nicolaas is 't die de Polen wil dwarsboomen, maar achter de schermen staan Keizer Wilhelm en Von Bülow. Op de veelbesproken samenkomst te Björko zouden Czar en Keizer zjjn overeengekomen, dat de Polen hunne zelf standigheid niet zouden krjjgoc. En Keizer Wilhelm hondt zioh aan die afspraak verzekerd wordt dat v jj f D u i t- sche legercorpsen gereed staan om Polen binnen te rukken. De Polen zjjn uit den aard der zaak over een en ander hevig verbolgen. Zjj zjjn begonnen met de voort zetting van de staking te proclameereo. En verder doen zjj 't voorkomen, alsof zij in 't geheel niet van plan waren zich van Rusland los te scheuren. Ten bewjjze hiervan werd de correspondent te St.-Peters- bnrg van de Vost. Ztg. uitgenoodigd een vergadering van de linkergroep der Poolsche nationale demooraten bjj te wonen. Uit het gesprek dat in den vorm van eon contradictoir debat gedurende een uur werd gevoerd, wordt door hem het volgende medegedeeld: In Polen ia er op dit oogenblik geen enkele partjj van eenige be- teekenis die op een gewapenden opstand aanstuurt. Er zfin ook in Rusland op zichzelf staande buitensporigheden voorgekomen, zonder dat de leiders van de staking daar verantwoordelijk voor zgn. De Polen kunnen noch in politiek, noch in oeconomiseh opzicht bestaan zonder op Rusland te steunen. Zjj willen eenvoudig een menseh- waardig bestaan leiden. Dat is a'leen mogeljjk onder een autonomie. De Russische regeericg is valseh ingelicht over de oproerige neigingen van de Polen. Zjj heeft be proefd om ook in Polen jachtpartjjen op Joden in te richten, maar daar alleen mee bereikt dat er een bond genootschap is gesloten tusschen de bezittende klassen van de Joden en de rochterzgde van de nationale demo craten. In Rusland zelf zal dit nieuwe incident den bmnen- landachen toestand waarscbjjnljjk nog weer versoherpen, daar Poolsche invloeden zich overal in de Russische samenleving laten gelden. In de Russische pers heeft zich prof. Pogodin, een gewezen conservatief, reeds tegen alle kastjjding van de Polen verklaard. Even beslist bestrijdt Nabokof in de Prawo het ringelooren van de Pilen. De Petersbnrgsche correspondent van de Vossische Ztg. heeft ook den zemstwo-man Roditsjef op gezocht. Diens opvatting is dat de regeering getoond heeft dat het haar geen ernst is met de bevrgdsng van Rusland, want een vrjj Rusland met een geketond Polen is een onding. Het manifest achtte hjj een uittarting van alle vooruitstrevenden in Rusland. Klinkt dit alles niet zeer vredelievend, er is nog veel meer, waaruit blijkt, dat 't nog verte van rustig is in Rusland. Zoo verluidt dat het aantal mui tors i n Georgië (Transkaukasië) 24,000 man bedraagt, die van nienwerwetsche wapens goed zjjn voorzien. Zjj handhaven zich dan ook, niettegenstaande een talrjjke krjjgsmacht van verschillende kanten tegen hen is samen getrokken. De minister van oorlog zou van meening zjjn, dat er twee legercorpsen voor de herovering van Georgië noodig zullen zjjn. Te Erivan spookt 't ingeljjks. Ongeveer zavenhondotd Armeniërs vielen het Tartarendorp aan. Zij doodden vierhonderd inwoners, staken de huizen in brand, roofden het vee. Ook hierheen zjjn militairen gezonden. Teekenend is ook het volgende bericht: De leerlingen der inriohticgen van middelbaar onderwjjs te St.-Petersburg mogen hun uniformen uit doen en in gewone bnrger- kleeren loopen zoolang de tegenwoordige toestand duurt. Zooals men waaraehjjnljjk weet, draagt half Rusland een uniformen de burgersohooljongens waren door die klecdjj vooral aan mishandelingen van het schuim, dat onder de leus van vaderlandsliefde zioh tegen de vrijheidsbeweging keert, blootgesteld. De Czar doet intnsschen zjjn best om zioh populair te maken bjj hen, op wie het restant van zjjn macht nog steunt: bjj het leger. Er zijn maatregelen genomen tot verbetering van de voeding en de levens omstandigheden der soldaten, terwjjl bo vendien de soldjj wordt verhoogd en de actieve diensttijd met een jaar zal worden verminderd. Waarvoor oproerige bewegingen al niet nuttig zjjnl Etndeljjk onileenen wjj voor heden nog aan een parti culier telegram van de N. R. Ct. uit Berljjn de volgende gruweljjke bijzonderheden over deJ oden-slachtin gen. Het talrjjket zjjn de slachtoffers in Odessa, waar gedurende vier dagen en nachten een ware Bartholomeus- slachting woedde. Nauwkeurige opgaven zjjn onmogeljjk te geven. Het getal der doodgemartelde personen wordt afwisselend tusschen 1100 en 2000 berekend, waai bjj nog komen duizenden gefolterden en gewonden. Na Odessa heeft Kief in een drjjfjacht, die drie dagen dnurde, met 100 dooden en ongeveer 400 gewonden de meeste slacht offers geleverd. Evenzoo Minsk met ongeveer 100 dooden en velo honderden gewonden. In Koersk is een geheel stadsgedeelte verwoest. Het aantal slachtoffers is nog onmogelijk vast te stellen. In Cherson is het juist zoo gesteld. Op het oogenblik zjjn er 500 huisgezinnen dak loos. In Rostof zjjn 511 Joodsohe winkels leeggeplunderd. Uit Nikolajef wordt gemeld, dat 25,000 Joden tot den bedelstaf zjjn gebracht. Zoo klaagt de van bloed druipende, gruwzame lgst op dezelfde wjjzo door, nu en dan afgebroken door huivering wekkende opmerkingen als deze: Bjj Rasdelnaja werden in den spoortrein 12 vermoorde en 32 gewonde Joden aangetroffen. Uit Petersburg moeten naar Wiborg 8000 Joden ge vlucht zjjn, waar de Finnen hen opnamen en hulp ver leenden. Het bezoek van den prins en de prinses van Wales aan Voor-Indië gaat gepaard met groote feestelijkheden en zeer eigenaardige plechtighe- len. De inlanders meenen, dat het vorstelijk bezoek de pest zal verdrijven en over het algemeen aan den slechten tijd een einde zal maken en dit draagt er niet weinig toe bij - in Voor-Indië kent men het egoïsme zoo goed als hier om hen hun beste beentje te doen voorzetten. Zaterdag j. 1. heeft de Prins van Wales den eersten steen gelegd van een nieuw Museum te Bombay. De Prinses, die de plechtigheid bijwoonde, werd vervolgens door Parsische, Hindoesche en Mohammedaansche dames ten Stadhuize verwelkomd, terwijl haar gemaal de ma rinewerf bezocht. Een Parsische las een adres voor, hetwelk door de Prinses op sympathieke wijze werd beantwoord. Des avonds hield het vorstelijk paar eene receptie in 't Gouvernementsgebouw. Deze receptie, »purdah« genaamd, was ongemeen schilderachtig en ging met drie onderscheidene ceremo- niëele handelingen gepaard. Men kon zich in een der Arabische nachtvertellingen verplaatst wanen. Naar hare zitplaats ging de Prinses over onschatbare gouden loo- pers. De muren en zuilen waren met de kostelijkste en kleurigste weefsels van het Oosten behangen. In den zachten glans van ontelbare lampen kwamen de teêre kleur van de gewaden der inlandsche dames: blauw, rozerood, geel en purper, op 't voordeehgst uit. De Prinses, in gewone Europeesche dracht, zette zich op een flonkerenden troon, nauwkeurige nabootsing van den vermaarden »Pauwetroon«, in de zeventiende eeuw voor den stichter van Delhi gemaakt. Halverwege de trappen, waarlangs keurig getooide, bloemen strooiende meisjes geschaard stonden onder wierp zich de Prinses eerst aan de Parsische »Vadha- vilevank, hierin bestaande dat een ei en een kokosnoot zevenmaal om haar hoofd bewogen werden en vervol gens op den grond gebroken, als zinnebeeld van den wensch dat alle kwaad hetwelk haar in de zeven wereld kringen bejegenen mocht, evenzeer zou worden te niet gedaan en dat, evenals het breken van ei en noot voedsel voortbracht, uit het kwade het goede mocht voortkomen. Óp gelijke wjjze ging een schotel met water zeven maal der Prinses om het hoofd, om vervolgens weggeworpen te worden, voorstellende de bede dat niet droogte maar regen, symbool alles overvloeds, haar mocht ten deel vallen. Vervolgens werd een handvol rijst haar over 't hoofd heen geworpen, ten blijke van den wensch dat zij niet alleen genoeg te eten mocht hebben, maar zooveel dat zij 't voedsel rondom zich zou kunnen strooien. Eindeljjk drukte de dame die dit alles ver richtte zich met de vingerknokkels tegen de slapen tot die kraakten, ten teeken dat alle kwaad van de Prinses werd »afgekraakt.« Zóó secht« hadden de Indische dames het er op gezet, de plechtigheid te doen zijn, dat echte goudstukken en paarlen rondom hare doorluchtige gast werden uitge strooid. Bijzonder eigenaardig was het zingen van t Britsche Volkslied in verschillende talen. Ook werden er feeën- achtige dansen rondom een lamp uitgevoerd. Zondag namen de Prins en zjjn gemalin rust. Des namiddags toerden zij in een automobiel en des avonds woonden zjj de godsdienstoefening in de kathedraaUnj. De pressie op den Sultan. Gisteren is aan den Sultan van Tnrkge het ultimatum der Mogendheden overhandigd. Blgft Z.M. weigerachtig de financiëele oon- tröle in Macedonië toe te laten, dan zal de vloot-demon- gtratie beginnen, door de Rassen in de Zwarte Zae, door de andere Mogendheden bg de eilanden Mytilene en Lamas, eventueel vergezeld van eene ontscheping. De volksstemming in Noor we gen. Gis teren om twaalf unr was het resultaat bekend van de volksstemming in 435 kiesdistricten. Voor een monarchie verklaarden zich 242,518 kiezers, voor een republiek 64,081 kiezers. De Servische »saamgezworenen". De reactie tegen de voortdurende begunstiging van de moor denaars van Alexander en Draga neemt in kracht toe. Kort geleden bracht de afgevaardigde Nikolajewits deze zaak in de Skoepsjtina te berde en thans is er te Bel grado een vereeniging opgericht, die zich ten doel stelt, met alle wettelgke middelen tegen de samenzweerders van Jnni 1903 op te treden. Het bestuur dezer vereeni ging is saamgeEteld uit den gepensionneeiden kolonel Popowits, den oud-minister Lazarewits en den eveneens gepensionneerden kapitein Nowakowits, die indertjjd de 2 Jsl was van het verzet der officieren van het garnizoen te Nisj tegen de bevoorrechting der Koningsmoorders van Belgrado. De gisting aan de arsenalen in Frankrjjk. Do Fransche minister van Marine Thomson, te goeder ure op zjjn post bevestigd, heeft telegrafisch eene «ver klaring* aan do directeurs der marine-etablissemerten doen toekomen, waarin bij, alles opsommende, wat onder de Republiek ten bate der werklieden verkregen was: loonsverhooging, vermindering van arbeidstjjd, vrgheid van meening en van spreken bniten de arsenalen, zegt dat de Regeering nimmer inbrenken op de tucht door werkstaking gedoogen zal. Bjjgevolg zullen alle werk- stakenden uit do boeken geschrapt worden. Het stuk eindivt met eene opwekking tot kalmeering en vader landsliefde. Inmiddels heeft men te Rochefort, Brest, Toulon, Cherbourg, Lorient, besloten heden het werk aan de arsenalen te staken. Het onvermijdelijke gevolg. In Duitsch land zal met het in werking treden der verhoogde in voerrechten op graan, een stgging d»r broodprijzen niet kunnen uitblgven. Nu reeds is te Nenremberg de prgs met 1 pf. per pond verhoogd wegens het duurder worden van het meel. Steeds meer stakingen. Uit Opper-Silezië komt bericht van een oeoonomische staking met een politieken bjismaak. In een mijn bg Sohopp»nitz hebben 1500 Poolsche mijnwerkers den arbeid neergelegd. Zjj verlangen een* loonsverhooging van 15 percent, den tiennnrswerkdag en afschaffing van het nieuwe arbeids reglement en van de verplichting, om tegen de bazen Dnitsoh te spreken. Een bliikbaar onfeilbaar middel. Een arbeider te Liegnitz, die graag in de gevangenis wilde blijven, opdat bg niet naar een verbeterhuis zon behoe ven té gaan schreef aan het eerste het beste adres dat hem inviel, een brief vol beleedigingen voor den Keizer. De man heeft zgn zin gekregen, want de strafkamer veroordeelde hem tot drie jaren gevangenis. De hongersnood in Japan. Do correspondent van do Daily Teleoraph te Tokio heeft een onderhond gehad met een medewerker van de Jiji Shimpo, die in opdracht van deze courant een reis heeft gemaakt door het Japansche gebied, dat door hongersnood wordt ge teisterd. Het relaas van den reiziger is zeer droevig, meer dan een millioen mensohen zgn slachtoffers van deze ramp. De ellende is zoo groot, dat vele ouders zelfs hun kinderen trachten te verkoopen om aan eenig geld te komen en de ellende dreigt natuurlijk dezen winter nog feller te worden. De Parjjsche politie. De stgging der bevolking van Parjjs met 340.000 in de laatste elf jaren en de vermeerdering van bet aantal straten maken een uitbreiding van de politie noodig. Alleen voor het toe zicht op de voertuigen zjjn 1000 agenten aangewezen van het geheele aantal, dat thans 6000 bedraagt. Men berekent dat in de hoofdstad ongewer 25.000 misdadigers van beroep (recidivisten) zich bevinden, die uitteraard streng toezicht eisohen. Met 1 December znllen nog 320 agenten in dienst worden gesteld en wel bg de brigade van wielrjjders, die nu al 300 man Siork is. Over dag znllen zjj op de drukste uren tot versterking der posten dienst doen en daarna van 9 uur '3 avonds tot 5 uur in den ochtend op hun rjjwielen met hot toe zicht belast zgn. Automobiel-bekommernissen. Een ond heer, te Jena wonende, verschrikt door de talrgke onheilen, welke de monsters onzer dagen aanrichten, steekt telkens als hjj een wandeling in de schoone en vroeger onge- vaarljjke omstreken zjjner woonstede gaat doen, een adreskaart bjj zich, waarop geschreven staat: «Automobi- listen, die mjj overreden hebben, wordt beleefd verzocht mjjn 'stoffelijk overschot thuis te brengen." Een voor-historische worm. Een geoloog te Blackburn beweert, dat hjj in een steen een vóór historische worm heeft gevonden, die daar 20,000 jaren (1) zou hebben geslapen. Hjj verklaart dat de worm nog leefde en bewoogt toen hj hem vond; maar weinige oogenblikken later was bg dood. Den 12den trad in het N. H. Koffiehuis te Schagsn als spreker op da heer N. J. C. Sohermerhoin vbd Nieuwe-Niedorp met het onderwerp: Waarom bestrgden wjj het militairisme Een kleine honderd belangstellenden hadden aan den oproep van de vrga-socialisten-groep «Schagen* gehoor gegeven en waren tot luisteren opge komen. Op de bekende gronden verdedigde de heer Schermerhorn als mensch en als vrjje-socialist hot anti- militainsme, waarna wjjl niemand zich opgaf voor debat da vergadering werd gesloten. Bij bet onderzoek der Bsgrooting van Waterstaat in do afdeelingen der Tweede Kamer is de vraag gedaan, of mou steeds denkt door te gaan met het opbreken van nog in goeden staat verkoelende hoofden benoorden de Pettemer zeewering, om ze dan onder een zeer weinig verhoogd profiel te herplaatsen. In de afdeelingen der Tweede Kamer is bg het onder zoek dar Begrooting van Waterstaat aangtdrougen op het maken van dubbel spoor op de ljjn Enkhaizen— Zaandam. Tot lid van den gemeenteraad van Veisen is gekozen de heer A. G. Meeuwenoord (lib.) met 486 stemmen de heer N. J. Zwager (kath.) had 476 stemmen. Spoorwegverbinding station Noordscharwonde. Maandag had een conferentie plaats tnaschen den Ingenieur der Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappg en de besturen van de vereenigingen »Nieuw Lesen* en «Waarland* ter bespreking van het plan om het station Noordsehatwoudo in spoorverbinding te brengen met de ringvaart tusschen Waarland en den polder Heer Hngowaard. Hierbij werden vanwege de H, S. M. twee plannen voorgelegd, waarvan tevens een raming der kosten werd verstrekt. Besluit de H. S. M. tot uitvoering van het plan, dan zal ze de zekerheid moeten hebben, dat voor de rente-garantie wordt ingestaan door verschillende betrokken polder- en gemeentebesturen. Deze zulleu door de genoemde vereenigingen daartoe moeten worden aan gezocht. Of daarbjj succes zal worden verkropen, moet de tgd leeren. Do financiën leveren bg dergeljjke zaken in den regel de grootste moeilj]kbeid. Kamers van Toezicht op het notarisambt. Do Staatscourant bevat een besluit van den Minister van Justitie, waarbij ingevolge art. 50a der wet op het notarisambt en art. 1 van het Kon. besluit van 16 Sept. 1905 toe vaststelling van den algemeenen maatregel van be tuur, bedoeld in de artt. 50 en 50ó dier wet, met ingang van den dag, waarop de wet van 30 December 1904 tot nadere wijziging van de wet op het notarisambt in werking treedt, voor den tijd van driejaren zijn benoemd tot leden der Kamers van Toezicht te Haarlem Mr. A. A. van der Mersch, kantonrechter te Haarlem en A. M. de Kruyff, ontvanger der registratie voor de burgerlijke akten en der successierechten te Haarlem plaatsvervangers mr. M. Biichner, kantonrechter te Alk maar en J. Yeenenbos, inspecteur der registratie en domeinen in de 1ste divisie te Alkmaar. Geheel-Onthouders. Uit Heer-Hugowaard wordt ons geschreven Yoor ruim 40 personen trad c!e heer F. Mol uit Den Haag op in een vergadering uitgeschreven door de afd. Langedijk en Omstreken" van den Geheel-onthouders bond. Spr had tot onderwerp: „De drankbestrijding en de beschaving". Wijl spr. arbeider, werkman is, moet men van hem niet verwachten, dat hij zal spreken over beschaving in de beteekenis waarin deze vaak wordt genomen, doch wat hij slechts uitwendige beschaving zou willen noemen. Spr. wil onder beschaving verstaan al het waarlijk schoone in den mensch opwekken en ontwikkelen Het drankmisbruik doet daaraan afbreuk. Sprekers rede is opgebouwd, zegt hij, uit feiten zooals zich die in het dagelijksch leven voordoen. In een gloedvol betoog, waaruit warmte van overtuiging sprak, schetste spr. vervolgens de ellende door het drank misbruik geschapen, voor welke ellende hij den matigen drinker mede verantwoordelijk stelt. Naar spr. oordeel dient elk lid eener vakorganisatie lid te zijn van den geheel-onthouders-bond. De alcohol toch acht spr. de grootste vijand der vakvereeniging, ook de grootste vijand echter van ware beschaving. Gelukkig, zegt spr., is de tijd aangebroken, dat in alle lagen der Maatschappij voor de geheel onthouding wordt gepropa eerd. Niet, dat met de geheel-onthouding alle maatschappelijke kwalen zullen worden weggenomen. O neendaarvoor zijn nog vele en diep treurige toe standen te bestrijden. En spr. wijst op de krotten, holen en spelonken, waarin nog heden, zelfs in onze schoone residentie, menschen gehuisvest zijnop den overmatigen arbeid en spr. schetst hoe in zijn vak, onder hooge temperatuur moet worden gearbeid soms 16 a 17 uur per dag, neen, soms langer nog dan 24 uur aaneen, waarbij dan ter opwekking af en toe een stevige borrel wordt verstrekt. Spr. toont aan, hoe hierdoor vaak z.g. Maandaghouders worden gekweekt. Met voor beelden staaft spr. de bewering, dat alcohol-misbruik niet alleen het individu lichamelijk en geestelijk onder mijnt, doch zijn verderfelijken invloed me e doet golden op het nageslacht. De geheel-onthouding bevordert ware beschaving, zij brengt de samenleving tot hooger peil. Na deze rede, welke zeer werd toegejuicht, traden nog achtereenvolgens op de heeren de Jong en Smit, leden der afdeelii g «Langedijk en Omstreken De eerste droeg voor „Een gesprek"; de laatste: „Jacob, je moet remmen". In het eerstgenoemde werd geschetst, hoe een dronkaard door een geheel-onthouder werd bekeerd en ijverig lid werd der afdeeling „Langedijk en Om streken", terwijl in het andere werd voorgesteld hoe een dronkaard ellendig omkwam, doch Jacob, vooral door het beleidvol optreden van z'n vrouwtje, no^ juist intijds tot de geheel onthouding werd gebracht. Inmiddels was de heer Mol vertrokken, nadat hij nog eerst de leden der afdeeling „Langedijk en Omstreken had bedankt voor hunne groote belangstelling in de goede zaak en den wensch had uitgesproken, dat van het uitgestrooide zaad weder iets tot ontwikkeling mocht komen. De Voorzitter der afdeeling „Langedijk en Om streken", die de vergadering had geleid, bracht don spreker dank voor z'n optreden en dankte aan het einde der vergadering mede de heeren do Jong en Smit, terwijl hij de gelegenheid openstelde tot toetreding dooi teeke- ning der ledenlijst van do afdeeling „Langedijk en Om streken waarna de vergadering werd gesloten. Mog een slacbtoflter. Tengevolge van bet spoorwegongeluk bg Parmerend is hot zenuwgestel van den conducteur bg do posterjjen R. Koiman, te Enkhuizen zoodanig geschokt, dat hij ia een gesticht voor zenuwlijders zal worden opgenomen. W interbtoesem. Ais een bijzonderheid kan worden gemeld, dat bg den heer B. aan den Leekerweg te Wgdenes een appelboompje (struikvorm, Sweden appel) in vollen bloei staat. Kendenho aders. Te Graft is den llen een vergadering van eenden- houders gehouden om hunne belangen te bespreken, in verband met het krachtig optreden van het polderbestuur

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1