No. 178. Honderd en zevende jaargang. 1905. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. VEIJBAG 17 NOVEMBER. De jongste geschiedenis dei- Abdij yan Egmond. X) UITEN LAND, Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Rijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij vjh. HERMs. COSTER ZOONVoordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. Welke plaats nam de abdij in Niet in do politieke, maar in de maatschappelijke geschiedenis van hst Hol- landsche volk. Op twee wjjzen moet de betrekking tnsschen het volk en de afgesloten geestelgkheid onder honden zyn, en beide knnnen onderworp worden van uitvoerige stndiesde eerste is de meer passieve, de manier nameljjk waarop de abdij in betrekking kwam tot de buitenwereld als grondeigenares, als bezitster van uitgebreide stukken land ia geheel Holland. Da vraag weegt daarbjj, op welke wijze dit land werd geadminis treerd, in hoeverre werden er bebonwingswjjzen toege past, die van fcooger ontwikkeling getnigen en die als zoodanig het algemeen peil hebben doen rjjzen Ia hoe verre stond de abdjj als grondbszitster vooraan bjj de pogingen tot bescherming der landen tegen watergeweld Hebben wjj in deze economische dingen in de monniken pioniers eener hoogere cnltanr te zien, in éóa woord? Dan hoe leefden deze heeren Van de opbrengsten hunner eigen landerjjen? Was dat rijkeljjk of niet? Be bouwden zjj han grond uitsluitend met het oog op dit onderhoud, of zaten daarbij ook andere gedachten voor? Welk deel namen zij in de armenzorg en was dat hun mogeljjk door de overschotten der door hen verbouwde producten P Ziehier allerlei vragen, waarop het antwoord zeker niet gemakkelijk te geven is, maar ontwijfelbaar van belang moet zjjn om de sociale plaats te bepalen, weike de abdij innam in het middeneeuwsche leven. De tweede wjjze, de meer actieve, vult met een nieuw vragenstal het voorgaande aan. Welke middelen gebruikten de kloosterlingen om invloed te oefenen op de omgeving? Da Benedictgnerorde is er eene van geleerden; welk beschavingsmateriaal hebben zjj samengebracht, en wat is daarvan aan het volk tsn goede gekomen? Wjj kennen een catalogus van de bibliotheek der abdg. Is aan de hand daarvan vol te houden, niet dat er veel weten schappelijk gewerkt is, maar dat van de abdjj ook een gezegende en zegenende invloed uitging? Wat is er bij voorbeeld voor het onderwijs gedaan Wjj denken hier- bg aan den abt Meinardus Man (pl.m. 1515), die met tal van geleerden zjjner dagen, de humanisten en school hervormers, in correspondentie stond en voor wien nie mand minder dan Murmellins groote vereering had. Dat Man medegewerkt heeft om Murmellins tot hoofd der stadsschool te Alkmaar te doen benoemen, achten wij niet onwaarschijnlijk. Dezelfde moedigde ook den bonw der Groote Kerk te Alkmaar aan en begiftigde haar met den grooten klok die nog in den toren hangt, een product van Gobel Moer, een lid der bekende klok kenmakers-familie. Zjjn er meer dergelgke dingen te vinden Misschien zij liggen niet voor de hand, maar het onderzoek is reeds belangrijk omdat, mocht er iets wezenlijks gevonden worden, dit ter dege zon bjjdragen tot onze kennis van do plaats door dit rjjke klooster ingenomen. Dit rijke klooster Zeker rijk was het, maar hoe rjjk Was die rijkdom werkeljjk groot, ook in verhouding tot dien van andere dergelijke stichtingen en zon, in heden- daagsche geldswaarde overgebrachtdie rjjkdom ook nii nog van belang zjjn Hoe besteedde en hoe belegde men hem en wat is er ten slotte mede gebeurd? Wij weten daar reeds iets vanbijvoorbeeld, dat Alkmaar bjj de verdeeling der abdjj-goederen, die in het Noorderkwartier lagen als haar deel reeds aan landerijen een toenmalige waarde kreeg van 85311 gl. 18 st. 3 penn. Maar er lag nog elders land. Uit d» goederen in Rjjnland bijvoor beeld zjjn enkelen voor het onderhoud der Lsidsche Universiteit bestemd gewordenzooals trouwens ook Alkmaar uit de verworven abdg«goederen een zekere som voor dit doel moest afstaan een verplichting in 1596 voor f 9600 afgekocht. Zoo zjjn er nog allerlei vraag-punten, wier behandeling licht zou kunnen geven over grooter oppervlak dan die van het klooster alleen. Maar daarvoor zal men dieper moeten zoeken dan de heer De Bont deed. Wat er aan schriftelijk materiaal nog is moot aan een kritisoho na snnffeling worden onderworpen. Men kan zich vooraf geen denkbeeld maken van wat er wel co wat er niet te vinden zou zijn. Een enkele post in ëod rekening, een paar woerden in een charter, zg kannen ongedachte ontdekkingen beteekenen. Ën er is nog heel wat van dien aard. Toen bij den te Alkmaar wonenden rent meester der \bdjj, D. van Teyliagen, vandaan, na de reformatie, alle bescheiden worden verzonden naar Den Haag, velden zg zegt de overlevering twee groote kisten, waarin 63 pakken 1 Wjj nemen den heer De Bent niet kwaljjk dat hij deze studie niet heeft ondernomen. Maar waar deze grootste en belangtjjkete helft van den historie-arbeid nog te doen valt, daar luidt toch de titel van zjjn botk wat te pompeus. Vooral ook wel, omdat ook binnen den kring waarin het zich beweegt de lof niet onverdeeld kan zjjn. Liever beschouwen wjj het boek, niet als een historie werk, maar als een daad van piëteit tegenover de instelling en da plaats die voor de geschiedenis van ons gewest toch zeker een zeer belangrjjke is geweest. Juist waar op piëteit in den loop der tjjden, na de nieuwe verwoesting door Sonoij's troepen, volstrekt niet te roemen valt. Zoo er met eerb edwaardige overbljjfsels oneerbiedig is omgesprongen is het zeker met die der Abdjj geweest. De heer De Bont heeft althans esn deel dor onde plaats voor verder vandalisme bewaard. En de piëteit die deze daad ingaf, deed ook dit boek ontstaan. Naast het vole bezienswaardige dat het be rat, is zjj het echter, die in de eerste plaats waardeering verdient. H. E. v. G. (1) Bij vergissing zijn boven het eerste deel van dit arti kei de eerste woorden van den titel weggevallen. (2) Zie v. Römer: Abdijen en Kloosters I p, 275 Dag aan dag geven de gebeurtenissen in R n 8 1 a n d aanleiding tot de vraag wat moet hiervan bet einde zijn Hoe langer de onlnsten duren, des te groeier wordt het gevaar, dat de Ozar zich weder zal laten ompraten door de mannen der reactie en het liberalisme, dat icb begon baan te breken, in den ban zal doen. Dan zal een manifest de wereld worden ingezonden waarin wordt verklaard, dat de feiten bewijzen, dat Rusland nog niet rjjp is voor een regeeringsvorm op constitutioneelen grondslagen verdwenen zal zijn, wat met zooveel opofferingen en zooveel bloed werd verkregen. Een duidelijk beeld van den toestand wordt gegeven door Dr. Dillon in de Daily Telegraph, waarvan wjj de vertaling aan bet Hhl. ontleenen De constitutie, zoo schrijft Dr. Dillon, voert nog een strijd om haar bestaan tegen een groote overmnebt. Orde vecht nog tegen anarchie, reactie tegen revolutie. En geen staatsman is bjj machte de aanvallen af te slaan van de eene zyde, die der socialisten, van de andere die van de hof-kliek. »Da revolntionnaire bedreigingen worden epidemisch. Fanatieken zjjn van meening, dat hoe erger de^ toe stand wordt, des te beter het is voor het volk. Stakingen worden aanbevolen en toegepast als het eenige middel tegen alle klachtensociale, politieke en oeconomische. Militaire macht tegen de democratische wetteloosheid wordt gelaakt door de revolutionnairen, die tegeljjkertjjd der regeering er een verwjjt van maken, dat niet krachtdadig optreedt tegen de zoogenaamde »Zwarte Bende''. Muiters in Kroonstad en politieke ontevredenen elders veroordeelen officieren en bnrgerlyke ambtenaren, omdat zg bevel geven tot doodea, terwjjl zg zelf gedood worden. Toch dringt de pers van de beide uiterste par tgen er eensgezind op aan, de doodstraf af te schaffen, zelfs voor muiterjj in het leger »Workeljjk, het is een krankzinnige wereld, waarin oen weldenkend mensch zjjn goeden naam alleen kan bevva^ ren, door net te doen of bij den waanzin niet begrijpt. »In het land honden de machten die orde willen en die wetteloosheid voorstaan elkaar in evenwicht. Ia regeeringskringen wordt da verzoenende invloed van den minister-president geneutraliseerd door het drjjven van hen, die beweren dat zjj alleen in staat zjjn te zorgen voor rnst en vrede. Een beroep op de partgen voor vaderlandslievend en tgdelijk samenwerken, voor goed gezinde neutraliteit althans, is zonder gevolg gebleven. »Boter een militaire dictatuur en alles wat daaruit ontstaan kan, dan Witte's kabinet te steunen» roepen vele liberalen uit. »Onder zulke omstandigheden regeeren, gelijkt iets op de quadratnnr van den cirkel vinden Toen ik mjjn laatste telegram zond te middernacht hield de minister-president zjjn tiende of elfde redevoering in den ministerraad, die drie-en-een-half uur geduurd had. De dokter wachtte in een aangrenzende kamer op zijn patiënt. Toen de raad afgeloopen was, stond de klok ver over middernacht. De dokter zeide zjjn meaning en ghig heen. Graaf Witte, wiens werktafel bedolven lag onder documenten en telegrammen, had nog eenige dringende zaken af te doen. Ten slotte was hij klaar, doch eeu zware hoofdpjjn belette hem, een oog toe te doen. In plaats van wakker te bed te bljjven, ging hjj voor de tafel zitten, werkte zich door den stapel heen, in den stillen nacht, en de grauwe najaarsochtend voed hem nog, met een rood potlood in de hand, schrijvende, steeds schrijvende »Zgn bedienden zagen hem bleek en vermoeid, doch steeds vol energie, weerstand biedende aan allen ondank en verdachtmaking, die gewone menschen zonden ver stikken. Zóó werkt de man, van wien de toekomst in het Czarenrjjk afhangt, do man, die veel tegenwerking en weinig stenn heeft, en alleen bouwt op eigen kracht en een vast vertrouwen in zjjn volk. Zoo staat hg alleen voor de wanorde in Petersburg en Moskou, die pas geëindigd, opnieuw weer dreigt uit te barsten; voor do Joden-moorden in meer dan zesantig geheel of gedeelteljjk vernielde stedenvoor de muiterjj in Kroonstad, thans gevolgd door een nog ernstiger in Wladiwostockvoor do revolutie in Polen. En steeds wordt gevraagd om liberale wetton, liberale hervor mingen...." Hoe Witte zjjn beste krachten inspant bljjkt ook wel uit een telegram, dat hjj gistei en aan de werk lieden van alh fabrieken en bedrjjveu zond en dat als volgt lnidt»Broeders arbeiders, vat uwen arbeid weder op staakt uw deelneming aan de onlusten hebt deernis met uwe vrouwen en kinderenluistert niet naar de raadgevingen van kwaadwilligen. De Keizer heeft ons gelast, onze aandacht in 't bijzonder te wjjdea aaa het arbeidersvraagstuk. Te dien einde heeft de Keizer eeo afzonderljjk ministerie van Handel en Ngverhoid opgr- richt, hetwelk een rechtvaardige verhouding tuischen patroons en werklieden zal tot stand brengen. Schenkt ons tjjd. Wjj zullen al wat mogelijk is voor u doen. Hoort naar den raad van een man, die u liefheeft en u 't goede toewenscht.'' Zoo woidt nu gesmeekt aan het volk, dat zoo lang den rog heeft moeten krommen onder den knoet Of 't baten zal Het volk is eenmaal uit den band gesprongen en 't weet van geen eindigen. Hoe machtig 't zich voelt bleek weer te L i b a u waar een politie ambtenaar, Kluge genaamd, die na een nacht waarin hjj veel gedronken had, do> r geld te geven de menschen tot Jodenvervolgingen aanhitste, door de volksmenigte voor een geïmproviseerde rechtbank werd gebracht, ver oordeeld en doodgeschoten. Te St. - Petersburg staakten gisteren alweer 90,009 man. Engeisohe en andere vreemde werklieden vertrekken, omdat zjj de regeering niet in staat achten voor hun veiligheid in te staan. Te Warschau verbood de militaire overheid, die daar nu weer onbeperkt, heerscht, een vergadering van spoorwegs'akers. Het antwoord was een bom bij eoa seinhuis in de voorstad Praga geplaatst. Do bom ontploft, maar heeft niemand gedeerd. O >k in bet 18 Pfltorsburgsche station te Warschau is eeu bom gevonden Vijfhonderd bankbedionden hebbsn besloten te staken. Ds gasfabriek begint teakenen van uitputting te geven. Gisterenoehtend heeft de politie drie krantenbnreaux doorzocht eu drie journalisten mesgenomen. Te Lublin waagde men het te protesteeren tegen de afkondiging van den staat van beleg; de soldaten gaven vuur en wondden negen personen. Naar boliepen kan men die opsomming uitbreiden. Schrikkelijk groot is ook de rol, die bü verschillende onlusten wordt gespeeld door den Rnssischen volkskanker, den wodki. Da mensjhen komen er door in een dolzinnigon toestand, waarin zij nauwelijks meer voor hun daden verantwoordelijk zijn te stellen. Wladiwostock is daarvan het slachtoffer geworden. Hoe 't hier is toegegaan bljjkt nit hot volgende telegr&m aan de Nowoje Wremija»Den 12den November kwamen de reservisten in opstand, omdat zij ontevreden waren over hnn lang uitblijvend ontslag. Zg staken de stad in brand en plunderden. De opstand begon 's middags met, het leegstalen van een bazaar. De commandant-generaal Kfisbek trad niat krachtig genoeg op, zoodat de oproer lingen uit de vesting braken, da stad inliepen. Daarop volgden tooneelen, gelijkend op d:e van Kroonstad. Alle winka s werden geplunderd en de brandawjjn-depóts natnurljjk het eerst. Allen waren beestachtig dronken. Den inwoners werd echter geen kwaad gedaan. Tegen het vallen van den avond geleek de stad op een vlam menzee. Dan volgenden morgen lag het beste deel van de haven in aech. Generaal Kasbek was zjjn hoofd vol komen kwjjt. Daardoor alleen kon de opstand znlk een uitbreiding aannemen. Op den eersten dag werden 300 oproerlingen gedood en gewond. In de stad dreigt thanB hongersnood uit te breken. De vrouwen vluchtten op de schepen." Vrijdagmorgen. Er begint tweespalt te komen onder de arbeiders in Rusland. Een deel krjjgt genoeg van het voortdurend staken, waardoor de nood zoo hoog is geworden in de arbeiders-gezinnen. Daaraan is 't toe te schrijven, dat op verschillende spoorweg-trajecten de dienst is hervat. De werkgevers beginnen nu ook weder zich te doen gelden. Een vereeniging te St. Petersburg, waarbij 72 fabrieken zjjn aangesloten, maakt bekend dat de door de arbeiders geëlschte achturige weikdag onmogelgk kag worden toegestaan, daar hierdoor de fabrieken te gronde zonden worden gericht en de arbeiders broodeloc zonden worden gemaakt. Ds Enropeescbe fabrieken hebben een arbeidsdag van 10 of lO'/'j nar. Daarbjj heeft Rusland meer feestdagen, is de winst der Russische fabrieken geringer en zga de onkosten grooter. De verkortiug van den arbeidstjjd zon de concurrentie met de Europeescha fabrieken onmogeljjk maken, de waren duurder maken en daardoor dan onder het Russische volk bestaanden nood vermeerderen. Da vereeniging besloot de fabrieken te sluiten, indien de arbeiders niet van hun eisch tot invoering van den achtnrigen arbeidsdag afzien. Te Odessa heeft do nieuwe stsdscommandant bjj de ontvangst van den opperrabjja verklaard dat bij geen onderscheid tnsschen do nationaliteiten kende, de Joden konden gerust zjjn, hij waarborgde de handhaving van de orde. Hjj zou in goede verstandhouding met het stedeljjk bestuur arbeiden. Voorts meldt een telegram uit Moskou: De arbeiders zijn niet genoigd^te voldoen aan don door de arbeidersdepntatie nit Petersburg tot bon geriohton oproep tot staking. De meeste arbeiders weigeren voor de zaak van Polen tot staking over te gaan, 't Is nu aan geen twijfel meer onderhevig, dat i n Engeland weldra de alge rn eene verkiezin gen zullen worden gehouden. Op het Congres van Conservatieven te Newcastle heeft de Eerste Minister Balfour thans zelf gezegd, dat het niet zeer lang meer duren kon, ja wellicht de tijd zeer ophanden kon zijn, dat er een beroep op het land gedaan zou worden. Hij twijfelde er blykbaar in 't ge heel niet aan, of de liberalen zouden 't daarbij winnen. Maar, vond hij, der nieuwe oppositie zou 't oefenen van critiek al zeer gemakkelijk vallen. Het was duide lijk. beweerde hij, dat de liberalen uit vrees voor on derlinge tweedracht voor hun program niet durfden uitkomen en zoo mogelijk liever op het kussen zouden kruipen dan er met fierheid plaats nemen, dat zij zoo weinig mogelijk wilden uitspreken wat ze van plan waren te doen. Wat de conservatieve partij betrof, verklaarde de minister niet te kunnen zeggen, dat zij op de meest belovende wijze tot den komenden kamp zich toerustte en na gewaagd te hebben van oneenigheden in sommige Unionistische districten, vermaande hij haar tot eens gezindheid over de haar voorgelegde fiscale politiek, de zoogenaamde »weervergeldingspolitiek«, d.i. het sluiten van handelsverdragen, waardoor de Britsche en de buitenlandsche werkman onder even gunstige omstan digheden met elkander konden wedijveren. Ernstig hadden, meende hij, de Britsche handel en nijverheid te lijden van mededinging op onbillijken voet. De ge varen daarvan kon niemand loochenen en de eerstvol gende Unionistische Regeering moest de handen vrij hebben om maatregelen er tegen te nemen en 't Rijk dichter aaneen te doen sluiten. Voorstander van be scherming was spr. niet en nooit geweest, maar de leer van de dingen te laten gaan.| kwam hem verouderd en bedriegelijk voor. Hij waarschuwde verder tegen voorbarig getwist over mogelijke toekomstige verschillen van meening. Het baatte niet of men een aanvoerder had als deze niet gevolgd werd, en indien men zjjn raad in den wind sloeg zou een rampspoedige nederlaag het gevolg zijn. De toevloed van hoorders was zoo groot, dat de heer Balfour nogmaals het woord had te voeren voor een tweede gehoor, toen hij o. a. opmerkte, dat de Rijks uitgaven niet te besnoeien waren zonder nadeel voor het onderwijs en voor leger en vloot. Een gelukkige gedachte van President Roosevelt. President Roosevelt heeft den verschil lenden regeeringen der landen, die hunne medewerking hebben verleend tot het welslagen van de wereld-ten toonstelling te St. Louis een blijk van waardeering willen gedren en wel één in officieelen vorm maar wat minder banaal dan anders in dergelijke gevallen meestal gewoonte is. De President heeft nl. den heer Francis, oud minister van het kabinet Cleveland en president van het tentoonstellingscomi opgedragen om zich in zjjn naam en in naam van het gouvernement der Ver- eenigde Staten, naar de verschillende landen te begeven die officieel hebben deelgenomen aan de tentoonstelling van 1904 en den regeeringen den dank vanhetAmeri- kaansche volk over te brengen. De heer Francis hoopt binnenkort aan boord te gaan en den reis naar Europa te aanvaarden, zoodra zijn zaken geregeld zullen zijn. Hij zal waarschijnlijk het eerst Frankrijk bezoeken. Het is de eerste maal dat een gouvernement een specialen afgevaardigde voor een dergelijk doel uitzendt en deze nieuwe beleefdheid van internationaal karakter is alweer een gelukkige gedachte van President Roosevelt. De bedreigde Por te. Naar de Neue Freie Preste verneemt zullen, indien de Porte ook op de laatste nota een weigerend antwoord geeft, de kruisers »St.-George" en »Ssigatvar'' van de Oostenrijkscb-Hongaarsehe marine, onder bevel van don viee-admiraal R ppel, Zaterdag zee kiezen naar de baai van Bssika op de Westknst van Kloin-Azië, tegenover bet eiland Tenedos. Ongeveer tegen 20 November zullen daar ook de kruisers der andere Mogendheden aankomen. Met het opperbevel over het internationale eskader zal vermoedeljjk de Biitsihe ad miraal lord Charles Baresford als oudste vlagofficier in rang bekleed worden. Het Koningschap in Noorwegen. De laat ste berichten over de volksstemming in Noorwegen die nog inkomen moeten, znllen wel weinig veranderen aan den uitslag, dat een 21 pet. zich tegen de koningskeuze verklaard hebben en de groote meerderheid van bjjaa 80 pet. ervoor. Kenmerkend is, dat in geen van de districten van de 29 leden van het Storthing, die tegen het regee- ringsvoorstel gestemd hebben, die kiezers een meerderheid tegen dat voorstel hebbeD uitgebracht. De bladen der rechterzjjde zijn in de wolken over den uitslag, die der liukerzgde verklaren, dat de republikeinen zich er bij zuilen neerleggen. Van een oppositiavoereude lepubli- keinsche paitjj, waarvan "kort geleden nog sprake was, komt dan voorloapig niets. De koning van Engeland. De Koning van Engeland is terwjjl hg in het park te Windsor jaagde gevallen. Hij verstuikte den enkel en werd onmiddellijk per rijtuig naar het kasteel gebracht. Het ongeval wordt niet ernstig geacht. De werkstaking aan de arsenalen in Frankrjjk. De Fratische minister van marine, Thom son, heeft een deputatie van den al emeenen marine- arbeidersbond ontvangen met twse socialistische afgevaar digden aan het hoofd. Tot de deputatie behoorde ook de arbeider, wiens bestraffing met een maand schorsing wegens beleediging van den marine-prefect-, aanleiding tot de geheele beweging is geweest. Da minister liet de depniatie hare grieven uiten en wees haar toen op zjjn rondschrjjven en zjjn bevel, volgens hetwelk de arbeid terstond hervat moet worden. Alvorens dit geschied is, wensebte hij ;n geen bespreking te treden van de eischen der arbeiders. In den toestand is overigens weinig verandering ge komen, in Biest is het aantal stakers met 100 en ia Rochefort met ongeveer 500 vermeerderd. De hongersnood in Japan. Er komen steeds meer hartverscheurende bijzonderheden omtrent den hongersnood, waardoor noordelijk Nippon wordt geteis terd. Van één millioen menschen komt de helft van honger om. Het land is bedekt met onrijp gebleven rijst, die niemand kan eten. Waanzinnig van den honger stelen de menschen de paarden uit de weide en ver slinden ze, hoewel hun godsdienst dit verbiedt De ouders verkoopen, zooals wij reeds meldden, hunne kinde ren om van de zorg voor hun onderhoud af te komen en eenig geld in handen te krijgen. Een negenjarig meisje bijv. werd door de ouders voor twee jen te koop geboden, maar zij konden er slechts 70 cents voor krijgen. De bergachtige grond wordt omgewoeld om er wortels en grassprieten uit te halen, waarvan men een soort koek bakt Er heeft uit de noodlijdende provinciën een algemeene landverhuizing plaats. De ongelukkigen vluchten in het nachtelijk uur om hun schuldeischers te ontkomen. Daar er geen enkele belasting meer geheven wordt, ontberen de meeste dorpsambteuaren hun bezoldi ging. De welgestelde standen doen wat zij kunnen om don nood hunner landslieden te lenigen. Ook a! een omwenteling. Ook in de kleine Italiaansche R-pubhek Sin Marino is eene omwentelii gs- beweging begonnen. Die Republiek, welke 8U0Ü inwoners telt, wordt bestuurd door een Senaat van 6J leden, welke bet uitvoerend bewind toevertrouwt aan 3 »cappitani roggenti Die Senaat wordt samengesteld nit de rijkste in wooers. Maar de burgers van San Marino verlangen nu aftreden van den Senaat en algemeen stemrecht. Het »leger" (ongeveer 900 man) is geconsigneerd Van een Koning en een luchtreiziger. Koning Alphonsus van Portugal is in een proces gewik keld met een luchtreiziger, een zekeren meneer Fer-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1