No. 178. Honderd en zevende jaargang. Zaterdag 18 Nov. 1905. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. MIJ mm ÜTan "Week tot Week FEUILLETON. B UI TEN L AN D. BERLIJNSCHE BRIEVEN. "marktberichte n. ALKMAARSCHE COURANT. Ken bezuiniging. De winter zal voor Alkmaar niet voorbijgaan zonder dat er vruchten worden geoogst van den wetgevenden arbeid ten Stadhuize. Nadat er veel zorgvuldige en langdurige voorbereiding is voorafge gaan zal in de eerstvolgende maanden de Raad geroepen worden om het zegel zijner goedkeuring te hechten aan verschillende belangrijke voordrachten. Hoewel het beeld misschien wat triviaal is, wagen wij ons toch aan de vergelijking, dat B. en W deskundigen en meer-bepaald-van-één-onderwerp- studie-makende Raadsleden een reeks van gerechten hebben toebereid, die elk Raadslid afzonderlijk mag proeven. De een zal misschien wat meer specerij erin wenschen, de ander zal wellicht vinden dat de kok wel wat zuiniger had kunnen te werk gaan, een derde zal waarschijnlijk op het maal de spreek- wjjze willen toepassen, dat wat in een goed vat is niet verzuurt. Maar opeten zal toch wel het slot bedrijf zijn. Inderdaad, er wordt hier ter stede ten Stadhuize niet stilgezeten. Behalve de gewone werkzaamheden en de incidenteel zich voordoende onderwerpen zul len eerlang onder meer tot afdoening moeten komen de voorstellen in zake de pensioenen aan gemeente ambtenaren en hunne weduwen en weezen, de reor ganisatie van het onderwijs aan de Burgerschool en de Meisjesschool en het Werklieden-reglement. Bestaat niet het gevaar, dat, waar zulke groote quaesties aanhangig zijn, kleinere aangelegenbeden uit het oog verloren worden 't Zou niet zoo onna tuurlijk zijn. Intusschen ontneemt ons dit niet den moed de aandacht te vragen voor een betrekkelijk kleine zaak.fdie zich echter hierin van de groote vraagstukken onderscheidt dat zij een bezuiniging kan opleveren voor de gemeentekas, zonderdat eenig gemeente-belang daardoor geschaad wordt, terwijl groote quaesties meestal iD haar gevolg hebben groote eischen aan de gemeentekas, d.i. groote eischen aan de belasting-betalende burgerij. In de debatten, die vóór eenigen tijd in dit blad zijn gevoerd naar aanleiding van het vraagstuk der Gemeentelijke Brandverzekering, hebben wij gelegen heid gehad te wijzen op de scherpe concurrentie tusschen de diverse brandassurantie-maatscbappijen, die 't mogelijk maakt voor posten van grooten om vang zeer voordeelige tarieven te bedingen. Er kan met name voor een gemeente, die een groote waarde tegen brand heeft te verzekeren, niet het minste bezwaar zijn van dit feit gebruik te maken immers, de maatschappijen weten zelf het beste hoe ver zjj in dezen kunnen gaan en ten slotte blijft 't toch altijd nog aan B. en W. om na te gaan, of eene onderneming zoo gerenommeerd is. dat er geen be zwaar bestaat om met haar in relatie te treden. Aldus werd 't ook ingezien door het Dagelijksch Bestuur vaD de gemeente Maastricht, dat daarom dezer dagen een openbare inschrijving hield voor de brandverzekering van gebouwen en roerende goederen dier gemeente, ter waarde van 1,217.040, gedurende 10 jaren. Niet mioder dan 18 maatschap pijen namen hieraan deel en de bedragen, waarvoor ingeschreven werd, variëerden enorm de laagste som was ƒ418.901 en de hoogste 1095,334, alles voor één jaar. De verzekering is gegund aan de laagste in- schrijfster, de „Norwich Union",directiete Antwerpen. Wanneer nu de gemeente Maastricht met die maatschappij een overeenkomst sluit, dan mag wor den aangenomen, dat er tegen hare soliditeit, blijkens een ingesteld onderzoek, geen bezwaren zijn in te brengen. En wat betaalt nu deze gemeente P Een eenvoudige berekening leert, dat om 1,217,040 te Naar het Fransch van Theodore Cahu. 24) Mevrouw de Montgrand had zich voorgenomen het testament van haren gestorven echtgenoot voor een familieraad te openbaren, ze bemerkte toen, dat hare dochter Julia het haar ontfutseld had. Op raad van den notaris gaf ze daar geen verder gevolg aan. «Doe maar alsof u er niets van weet, mevrouw, mis schien zoudt u uwe dochter daardoor tegen u in het harnas jagen. De markiezin, die .wist, dat haar man even voor zijn dood ook aan den notaris belangrijke papieren had toe vertrouwd, nam daar dus genoegen mede. De barones was zich onbewust van de droeve open baringen aan hare moeder gedaan «Die mijnheer Brunet heett me zeker angst willen aanjagen,sprak ze tot zich zelve, nik ben in het bezit van het testament, ik laat me zoo mijn geld maar niet ontnemen. Mijn man is op dat punt nog een sukkel. Ik ben niet bang voor bedreigingen. Mijne moeder zou me dan misschien willen onterven, dat moest mijnheer Brunet me zeker voorhouden Maar ze zal niet durven. Ze houdt te veel van haren kleinzoon. Misschien wil ze ons hier niet langer zien Nu ook goed, dan gaan we naar Nizza, waar het zeker wel wat levendiger zal zijn dan hier. Het is waarlijk mooi genoeg, als ik tegenover die menschen beleefd blijf.ct En spoedig was ze het bezoek van den notaris ver geten. Het gesprek, dat ze den vorigen dag had opge vangen, interesseerde haar meer. Die naam Jean leroux klonk haar voortdurend in de ooren, en de geheim- verzekeren tegen ƒ418,901 een premie moet worden voldaan van nog niet ten volle 84| cent per mille. Dit wetende hebben wjj ons de vraag gesteld, of de gemeente Alkmaar in dezelfde gunstige conditiën verkeert. En wij zijn daarbij tot de ontdekking gekomen, dat het verschil ten nadeele van onze stad niet zonder beteekenis is. De bron, waaruit wij in dezen putten, is zeker boven alle verdenking verheven immers, de door ons gewenschte opgave hebben wij gevonden in de bekende brochure over Gemeentelijke Brandverzekering van de hand van onzen gemeente-secretaris, den heer C. D. Donath. Op pag. 14 daarvan vinden wij vermeld, dat hier ter stede voor de brandverzekering der gemeente eigendommen een gemiddelde premie wordt betaald van 64 cent per mille. Slaan wij nu de gemeente-begrooting op voor 1906, dan zien wij, dat op een enkel eigendom na alle perceelen zijn verzekerd bij „de Nederlanden van 1845" en dat voor deze assurantie een bedrag van 850 is uitgetrokken. Tegen een premie van gemid deld 64 ets. per mille kunnen wij dus aannemen, dat hier ter stede de verzekerde gemeente-eigendommen op een waarde van ongeveer 1,327,500 geschat worden. Ware dit bedrag verzekerd op een voet als thans te Maastricht geschiedt er is ons geen reden bekend, waarom hier het risico zooveel grooter zou zijn, dan zou de gemeente Alkmaar per jaar hebben te betalen een som van iets meer dan 450,zoodat een som van 400,ware uitge wonnen. Een besparing van ƒ400,— per jaar, ter wijl men hetzelfde krijgt als voor het zooveel hoogere bedrag ons scheen 't wel de moeite waard daar voor de aandacht te vragen. Is men een lange reeks van jaren veel te duur uit geweest met de verzekering der gemeente-eigendommen dan kan 't niet anders dan worden betreurd dat zooveel jaren noodeloos geld is uitgegeven, doch gedane zaken nemen nu eenmaal geen keer zij behooren echter wel te prikkelen om, wanneer een betere weg wordt aangewezen, te onderzoeken, of het inslaan daarvan inderdaad gewenscht is te achten. Een zachte wenk om in dezen onderzoek te doen en zich de ervaringen elders ten nutte te maken ziedaar ook alleen het doel, waarmee deze regelen worden geschreven. 't Blijft natuurlijk mogelijk, dat wij, die buiten den internen dienst der gemeente staan en ons dus moeten vergenoegen met de cijfers, die wij hier en daar gepubliceerd vinden, den een of anderen factor over het hoofd hebben gezien. In dat geval zal 't niet alleen door ons maar zeker ook door het deel van de burgerij, dat de gemeente niet gaarne geld zonder strikte noodzakelijkheid aan een elders gevestigde maatschappij ziet uitgevenop prijs worden gesteld, wanneer ons op eenigerlei wijze wordt duidelijk gemaakt, wat er aan onze beschou wing hapert. (Particuliere Correspondentie), Berlijn15 Novurabar 1905. NeJcrknders, wacht U voor schade Juichkreten. De me'kdrinkende Berlijners jubelden en de Berlijnsche melkslijters nog harder. De Deensche boeren hadden besloten met de Duitsche agrariërs, in dezen door hun bond «de Milchcentrale», aaneengesloten optredend, op de Berlijnsche melkmarkt te concurreeren. Dat. getuigde van veei energie. Een loflied ter hunner eere werd dan ook reeds in enkele Nederlandsche bladen aangeheven en tot navolging van dit voorbeeld aange spoord. Dit onderwerp werd aan het ministerie van Landbouw als een punt van studie aanbevolen. In hoeverre dit ministerie aan dezen wenk gevolg heeft gegeven, weten wij niet. Wel kunnen wij mede- zinnige woorden van den tuinman was ze ook nog lang niet vergeten. «Ik zal hem eens naar dien Jean Leroux vragen, sprak ze tot zich zelve. «Maar och, waarom ook Wat kan h°t mij ook eigenlijk schelen of hij de min ver moord heeft, dat gaat mij toch betrekkelijk niet aan.« XVI. De woonwagen der Guignols was 's morgens vroeg reeds uit de richting van Orléans te Parijs aangekomen, zij wilden hunne tent opslaan voor de aanstaande kermis. Het marionetten-théatre was eene plaats aangewezen in eene breede lindenlaan niet ver van de Varennestraat. Toen de woonwagen de plaats zijner bestemming genaderd was, was er reeds eene drukte van belang, een geroezemoes, een door elkaar geloop van de ver schillende kermisgasten, het was er eene schilderachtige wanordehier bont geschilderde wagens, daar tooneel attributen, daar een hoop planken en balken. Ieder was druk in de weer, daar de kermis binnen een paar dagen zou beginnen. Guignol en zijne vrouw, die reeds aan al die drukte gewend waren en er weinig acht op sloegen, begonnen vlug aan het opslaan der tent, bezijden den wagen. Toen alles gereed was en ze zich verkleed hadden, wandelde ze met hun beidjes naar het huis van mevrouw de Valdieu. waar ze verwacht werden, want een paar dagen geleden hadden ze reeds hunne aanstaande komst gemeld, en toch, het was altijd hunne vaste gewoonte de** dag voor de kermis hen te komen bezoeken. De knecht opende hun en verzocht hun onmiddellijk bij mevrouw te komen in den salon. »Wat zou dat moeten beteekenen?« sprak Vincent tot zijne vrouw. «In den salon? Wat worden we dezen keer deftig ontvangen.« Marguérite had niet den tijd te antwoorden, want onmiddellijk daarop werden ze door den knecht aangediend. Ze bleven een oogenblik getroffen op den drempel staan, ze konden hunne oogen niet gelooven. De mar kiezin de Montgrand liep met uitgestrekte armen hun deelen dat het Bureau voor Handelsinlichtingen te'Am- sterdam en de Nederlandsche consul generaal te Berdjn zich met de beantwoording dezer vraag beziggehouden hebben of er nog steeds hun aandacht op blijven vestigen. Wat thans den Deenschen landbouwers wedervaren is, kan echter als waarschuwend voorbeeld dienen voor onze landgenooten, die, aangelokt door de hooge ver koopsprijzen van melk te Berlijn, het plan mochten koesteren hunne waar alhier aan den man te brengen. De Duitsche agrariërs wenschen geen concurrentie van buitenaf, ergo wordt deze gedood. Is het niet mo gelijk door sluiting van de grenzen dan door andere middelen. Als machtige ja, laten we gerust zeggen als de machtigste partij onder het tegenwoordige hier heerschende regime bereiken ze, langs welken weg dan ook, het gewenschte doel. 't Was dan ook wat al-te-erg. Van de meerdere hon derd millioenen liter melk, die de 2) millioen zielen sterke Berlijnsche bevolking jaarlijks verbruikt, daght Denemarken in de toekomst 36) millipen liter per jaar te leveren. Maar zulk een plan van Duitschland's noordelijke naburen was immers ongehoord. En nog ongehoorder dat de »Milchcentrale,« die de engrosprijzen der melk tot 13) Pfg. per liter had opgedreven, nadat verschei dene Berlijnsche melkslijters tot goedkooperen prijs met Deensche leveranciers hadden gecontracteerd, genoopt gevoelde den inkoopsprijs voor de bij haar aangesloten melkverkoopers te verlagen en op 12 Pfg. per liter te stellen. Nu het echter gelukt is de vreemde concurrent van de Berlijnsche markt te weren, drijft de »Milchcentrale« de melkprijzen weder in de hoogte en zullen de Ber lijners binnenkort voor het feit komen te staan 20 Pfg. (12 cents) voor een liter melk te moeten betalen. Wordt de melk thuis bezorgd dan eischen de slijters nog 2 Pfg. per liter extra. Het zwaarste worden door het wegblijven van de Deensche melk natuurlijk de Berlijners getroffen en juist het deel van hen dat gewoonlijk den grootsten kinderzegen heeft. En dat bij den naderenden winterdag, in een jaar dat ook de overige levensmiddelen, in de eerste plaats het vleesch, zeer in prijs zijn gestegen. Doch ook de Deensche boeren worden door het verbod, hunne melk in groote tankwaggons naar Berlijn te laten transporteeren, zeer geschaad. Want waar blijft men met de 40.000 liter melk, die de Duitsche hoofd stad in de laatste weken per dag placht aftenemen Waar de Duitsche regeering met de behoeften der eigen bevolking niet altijd rekening houdt, daar is het niet te verwachten, dat zij er zich erg warm over zal maken, hoe de lieve buren over haar denken. En dat is wel jammer, heel jammer zelfs, voor een volk dat in zoo menig opzicht onze volste sympathie verdient. Laten we echter hopen, dat nog andere redenen, en niet alleen het den agrariërs ter wille te zijn, bij de regeering hebben voorgezeten. De thans genomen maat regel is nog te weinig toegelicht, om er een eindoordeel over te kunnen vormen. Doch hoe ook, het staat vast. dat aan de Deensche landbouwers, die zich op een melkexport naar Duitsch- land geheel hadden ingericht, groote schade is toege- 1 racht en dat de ondervindingen die zij hebben opgedaan, de Nederlandsche melkveehouders tot voorzichtigheid aansporen moeten. Het zag er anders alles zoo erg mooi uit. Te Maribo, op het Deensche eiland Laaland gelegen, werd de voor Ber ijn bestemde melk verzaemld, gepasteuriseerd en op pl.m. 3 graden Celsius afgekoeld. De geheele hoeveelheid werd dan in een van reservoirs voorziene speciaal voor dit vervoer gebouwden spoor- wegwaggon gegoten en met den sneltrein Kopenhagen Berlijn in ruim 9 uren via GjedsierWarnemünde (Mecklenburgsche haven) naar de Berlijnsche hoofdstad gebracht. Bij aankomst van den sneltrein stonden de melk wagens van eenige melkslijters, reeds aan het Stettiner- banhof gereed, om het door hen begeerde kwantum Deensche melk in ontvangst te nemen. De van buiten witgelakte melktanks waren alleen reeds een bezoek aan het Stettiner Bahnhof waard, lus- schen dubbele wanden circuleert de lucht, zoodat de 2 groote met blik beslagen houten bassins steeds op de gewenschte temperatuur kunnen gehouden worden. Elk bassin heeft een inhoud van 5001) liters. Door middel van een vijftal slangen wordt de melk in de wagens der melkslijters geheveld. Het onderstel van deze tanks is zoodanig ingericht dat de melk slechts aan zeer geringe schommelingen onderhevig is. ter ontvangst tegemoet. Naast en achter haar de graaf en gravin de Valdieu en baron de Candolle. Marguérite wierp zich in de armen harer moeder, tranen van vreugde verstikten hare stem. «Mijne dochter k riep de gelukkige moeder uit. «Hier ben ik dus eindelijk weer. Ik kom jullie halen Ik wil je nu niet meer missen. O, mijne lieve, lieve Lucie «Moeder,stamelde Lucie, »o, wat een geluk. Mijn hart heeft me dus niet misleid, ik verwachtte u. Hoe zal ik u ooit genoeg kunnen liefhebben l« Mijnheer en mevrouw de Valdieu genoten van deze gelukkige ontmoeting. Baron de Candolle ging naar Vincent, die als versteend was blijven staan en gaf hem hartelijk de hand. «Mijn waarde zwager,sprak hij, «eindelijk hebben we je dus weergevonden en dezen keer zal je ons niet meer ontsnappen.» «O, baron,hernam Vincent, «die eer is waarlijk te groot voor mij.« «Ik heet Xavier,® onderbrak baron de Candolle har telijk, «ieder lid van onze familie noemt me zoo mijne moeder en ik zijn gelukkig zoo'n braven man tot de onzen te mogen rekenen. Na een huiselijk diner vertelde de markiezin's avonds aan hare dochter van al haar reizen en trekken, van haar verblijf te Parijs, haar gesprek met Reijbaud, van het medaillon, dat hij haar ter hand had gesteld en dat dus ook al een overtuigend bewijsstuk was. Zij zweeg over haren droevigen tocht naar Aix. Men was echt gelukkig met elkaar en niets stond nu meer den terugkeer der wettige dochter in den weg in het huis tl3,3,rs V&döFSi Evenwel stelde men het vertrek nog een paar dagen uit, daar de markiezin nog eenige maatregelen wilde nemen. Zij zond een langen brief naar den intendant. Zjj gaf hem order zoo spoedig mogelijk eenige kamers in orde te laten brengen, boven de hare gelegen en tot nu toe niet in gebruik genomen. Die waren voor hare nieuwe kinderen bestemd. Zij zond uit Parijs, meubels, kleeden, gordijnen, kottom alles voor eene gezellige inrichting. Ze gaf ook nog nauwkeurige bevelen aan Lapioche, den ouden tuinman. Doch thans kunnen deze fraaie wagons voorloonig op geborgen worden, want het Pruisische ministerie van spoorwegen heeft bepaald dat her de Deensche melk niet meer per tank wil vervoeren. Het initiatief tot dezen maatregel schijnt van de Mecklenburgsche spoorweg directie te zijn uitgegaan. Veel meer weet men er voor* loopig nog niet van. Slechts 2 maanden lang hebben de Denen hunne kostbare wagons mogen gebruiken. Tegenwoordig behoeft Berlijn dagelijks reeds 600 000 liter melk. Bij de snelle vermeerdering der bevolking stijgt de benoodigde hoeveelheid natuurlijk aanhoudend. De toekomst van hen, die op melkgebruik zijn aange wezen, wordt in Duitschlands hoofdstad dan ook steeds minder rooskleurig. Men vestigt thans de aandacht op de afgelegene Prui sische provincies, Sleeswijk Holstein en West-Pruisen. Van daaruit wordt echter een groot deel van Duitsch- land van boter voorzien en het zal de vraag zijn of deze streken in de wintermaanden een aanzienlijk marge aan melk hebben. In ieder geval hebben de Deensche landbouwers proefondervindelijk aangetoond dat de Berlijnsche markt ook uit tamelijk ver verwijderde streken van melk kan worden verzorgd. Of Nederland gesteld dat de toekomst ook voor buitenlandsche leveranciers gunstigere omstandigheden zou brengen ooit op de Berlijnsche melkmarkt zal kunnen concurreeren is eene zeer ingewikkelde vraag. Dit zou m i. alleen mogelijk zijn, indien men direkt aan groote gestichten, ziekenhuizen enz. kon leveren. Want de tusschenhand is hier veeleischend De hooge prijzen van het vleesch en van de zuivelproducten zijn niet alleen op rekening der agrariërs te stellen. De melkslijter, die van zijne klanten 18 A 20 Pf. neemt, wil aan zijne leveranciers 11, hoogstens 12 Pf., franco Berlijn betalen. Mocht Nederland een marge aan melk hebben, dan zal het misschien beter doen hiervan boter ot kaas te bereiden, dan dit overschot op de Berlijnsche markt te werpen. Doch zij die in deze richting toch nog pogingen zouden willen wagen, hebben thans eeist eens rustig af te wachten totdat het bekend zal zijn welke redenen den Pruisischen minister van spoorwegen er toe gebracht hebben den Denen het vervoeren van melk per tank wagon te verbieden. Amsterdam 8 17 Noy. De prjfzes dar A*r4&p ien v>eöeiL «is volgt Andjjker muizen f 0 a 0.—, id. kleine f' 8, f 0 id, blauws t 0.— a 0.—, Fracscbe Bals f 0. 0 Friesclie gteltjos f 0.— a 0.id. bonten f 2 50 a f 3.70, id. Borgers f "2.60 a 2 90, id. blauwen f 3.10 a 3 25, Z'enwscbo buateu f 2.20 a 2.40 id. bliauwaa f 2.20 ft *2 30, id. pootarB f 1.40 a 1 60, Hiliegummer kralsa f 0 a 0.HUloaum. graatjes f 0.— a 0.Dmtsobo EDm* burgers t 3.30 a 4.—, id. rooden f 2.a 2.20, Saksische jammen f3a 3.30, Zand Eigenheimers f 1.60 a 2 25. Zsenwsche Eigenheimers f 3.50. a f4, Fr. bl,p. f 0. a 0. Aanvoer 11 ladingen. F ie che blaauwe pooters f 1.70 a 2. 17 Nov. Groentemarkt to Bitot* op LanoEodtjk. Wortelen t 0.50 a 0 60 p. 50kg. bloemkool le soort t 0 0. bloemkool 2a soort f 0 a 0.roodekool f 5.a 10 50„ golekool f 3.50 a 8.50, wittskoo) t 7 50 a 8.50, koolrapen E 2.25 a 2,75 nep f 0.a U.—uisn f l 70 a 1 80 reuzee bloem kool f 5.a 10.0. Bieten f 4,a 5 50. rammenas t 0.a 0.--. Hoorn, 17 Nov. Aangev 390 v tte schapen f 26 a 30, lammeren f 18. a 24.50, 179 varkecs 45 a 55 ct., 53 koei»n 66 a 76 ct Handel ving. Leeuwabdbn, 17 Nov. Ter reeoiarkt werden aangeaoerd 4577 stuiss, 69 stieren f 60 a 260, 23 ossen f 175 a 200, 162 vette koeien f 175 a 250. 800 melkkoeien f 145 a 240, 66 pinken f 60 a 80, 145 ve te kalveren t 20 a 40, 363 graskalveren f 40 a 70, 49 nucht. di. f 7.a f 10.—, 406 vette schapen f a '22 a 26. 280 weide dito f 20. a 23904 lammeren f 19.a 23.183 vette varkens a f81 a 90 of 25 a 26) ct. per Kg., voor Londen 23 a 24 et., 147 magere varkens f 30 a 40, 579 -ette biggen f 20 a 3 336 speenvarkens f 4 a 8, bokken en geiten f 0 a 0. 45 paarden f' 50 a 100. Leeuwarden, 17 Nov. B>ter. Aangev. 12.4, 12 8 en 1.16 vaten. Prjjs f 52 50 a 0. Ftbriekboter aaugev. 36.3 en 4.6 vaten f 50.— a 52 50, commissie f 52 14588 Kg Nagel f 26.a 32.—.. Ook baron de Candolle schreet aan zijne vrouw eenen brief ongeveer van den volgenden inhoud Lieve Julia, Wij komen binnen een paar dagen terug in gezelschap van je zuster en zwager. Schik je dus in het onver mijdelijke. Ik verzoek je nogmaals dringend al je an tipathieën op zij te zetten en voorkomend te zijn, dat is de eenige manier om de harmonie in onze familie te be waren. Wees er van overtuigd dat Vincent eu zijne vrouw niets anders van je zullen verarigen, dan een beetje voorkomendheid. Ze konden zich natuurlijk best je wantrouwen in het begin begrijpen. Ik vertrouw er dus op, dat bij onze komst alles goed zal gaan. Op verzoek van onze moeder zal Vincent zijn theater verkoopen. Hij zal het voor een billijken prijs wel spoedig kwijt zijn. Hij wil in overleg met de markiezin de koopsom voegen bij de huwelijksgift van die goede Fernande, die weldra zal trouwen. Zij was toch zoo gelukkig over de heerlijke toekomst, die de vriendin harer jeugd wacht. Veertien dagen later ontving de maikiezin brieven van notaris Brunet, haar het onderhoud meldende, dat hij met Julia gehad had, en van haren intendant, be richtende, dat alles voor hare komst in gereedheid was. Zij verliet kort daarop met hare kinderen Parijs. Mevrouw de Candolle had in dien lusschentijd den brief van haren echtgenoot beantwoord. Wat de ont vangst van hare aanstaande familie betrof, daar schreef ze over: «Mijnheer Brunet is hier geweest, om mij de wenschen mijner moeder kenbaar te maken. Ik zal mijn zuster en zwager beleefd ontvangen, eisch niet meer,« De markiezin had er niet toe kunnen komen haar in dien tijd te schrijven. Zij wilde eerst zien hoe Julia zich tegenover Lucie gedragen zou en dan daarna hare houding tegenover Julia vaststellen. Te Marseille waar men een paar dagen overbleef om wat van de vermoeiende reis uit te rusten, schreef de markiezin nogmaals een brief aan haren intendant. Daarin beschreef ze zeer nauwkeurig de ontvangst, die haren kinderen bereid moest worden. Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1