No. 181. Honderd en zevende jaargang. 1905. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. DINSDAG 21 NOVEMBER. te ALKMAAR. op Woensdag 22 November 1005. BÜITËNLANDT Prijs der gewone advertentiën BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avond behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Rijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Groote Telefoonnummer 3. Per regel f 0,10- Bij groote contracten rabat. letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. |V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON, Yoordam C 9. O verzicht. Algemeen Gemengde Mededeelingen. Uit de Pers. ALKMAARSCHE COURANT. Jaar in jaar uit hebben in Europa reizigers en kenners van Russische toestanden de meoning verkondigd, dat de domheiden achterlijkheid van de Russische boeren aan het ongelooflijke grensden. En 't is nu die domme massa, die voortgaat met in Rusland inbreuk te maken op den geregelden gang van zaken. Natuurlgk zjjn er onder de revolutionnairen-van-de-daad ook nog wel intellectueelen, maar onmiskenbaar hebben de meesten hunner, na den stoot gegeven te hebbes, zich terugge trokken en 't is hans voornamelijk het gepeupel en de in Rusland zoo weinig ontwikkelde boerenstand, die nog het vunr brandende houden. De Russische hervormings-gezinden weten niet al te best, hoe zjj zich moeten gedragen met betrekking tot den boerenopstand. De eene socialistische groep vestigt al haar hoop op heD, de andere vreest hen en beschouwt hen als barbaren, onwetend en bjjgeloovig. De autori teiten zjjn meestal de laatste maeniog toegedasn. De onlusten hebben de verschillende groepen van de algemeene Russische boerenvereeniging er toe gebracht, zich met een proclamatie te wenden tot^ de boeren, waarin o.a. gezegd wordt«In enkele districten hebben de boeren het geduld verloren. Zjj willen hulp zoeken in het eigenmachtig rooven van de wouden, weiden en akkers, die aan den landadel behooren. Tegen deze boeren worden militairen gezonden, om hen af te ranse len en dood te schieten, en hun het geroofde weer af te nemen. Soldaten worden in de dorpen ingekwartierd. »De boeren moeten hors huisvesting verleenen en voe. den, zoodat de strjjd om het bestaan zwaarder in plaats van lichter wordt. Neeu, zoo mag er niet gehandeld worden 1 Eerst moet nagegaan worden wat de oorzaken zjjn van de rechteloosheid en armoede». Daarna roept de bond de boeren op zich aan te sluiten bjj de vereeniging. »Deze bond stelt zich ten doel verbetering te brengen in den toestand der booren, niet door geweld, maar langs den weg van goede wetgeving. Doch hoe kan het den boeren gelnkken bun eigen we ten te maken. Wjj moeten daartoe eiscben algemeen, geljjk, direct en geheim kies. recht tot het instellen van een constitueerende vergade ring. Dan zullen de boeren de wetten verkrjjgen, ge maakt door menscheD, die zjj zelf kozen.» Zondag is in de keiken van Rusland het nieuwe mani fest, d.d. 16 dezer, afgelezen, waarbjj de Regeering om de gisting onder de boeren te stillen, hun tegen Januari e.k. de helft kwijtscheldt van de sommee, dia zij den Staat nog schuldig waren en de andere helft tegen Januari van het jaar 1907. Deze schuld word hun opgelegd bij de bevrijding uit de lijfeigenschap, nu een gooae veertig jaren geleden. De kosten van de landeigen, die zg toen maals van hunne gewezen hoeren moesten overnemen werden hun voorgeschoten door den Staat, op voorwaarde dat zjj ze den voorschieter binnen 49 jaren zouden af. betalen. Deze schuldenlast heeft altjjd zwaar op den Russischen boer gedrukt en hem vaak het uur zjjner zoogenaamde bevrijding doen vervloeken. De Regeering zag zicb, wilde zg den boerenstand, 's lands kern, niet geheel tot den bedelstaf brengen, herhaaldelijk ge dwongen de termjjnen van albetaling te verleDgen zoodat volgens de laatste berekeningen niet vóór bet jaar 1930 de eirendom van het door hen bebouwde land handen van de boerengemeenten (M r) zou zjjn overgegaan Door bjj het bovengenoemde manifest de boeren van die schuld te ontslaan, onttrekt de Staat zich een jaarljjk sche inkomst van fl. 84.000.000 volgens onze munt. Een teeken, dat er inderdaad eenige kentering Rusland valt waar te nemen, is ook het feit, dat verschillende groote steden afdeelingen zjjn gevormd van de zoogenaamde constitutioneele partjj die wel jjvert voor hervormingen, maar noch van de uitersten dar reac ionairen noch van die der socialisten gediend. Witte steunt deze partjj zeer. Zs.1 deze partij toenemen in aanhangers, dan zal 't zaak zjjn, dat de regeering ook wat meer gaat toezien op de troepen, die haar nog trouw zjjn gebleven, met name de Kozak ken. Een staaltje, boe deze soms als dollemannen kannen huishouden, komt nu weer uit Moskou. Vjjftig dronken kozakken onder aanvoering van een officier overvielen Vrjjdag daar een particuliere woning in een der drukste wjjken, plunderden haar en vernielden deprachtige broei kassen. Gendarmerie en politie moesten te hulp komen en kregen met moeite de dronken woes elingen onder de knie. Verscheiden hunner kregen zware verwondingen hetzjj door kogels of Babelhouwen, hetzjj bjj den val van hunne paarden, waar ze zich van dronkenschap niet op vast konden honden. In huarrjjtnigen werden de ver wonden naar hun kazernes gebracht. Den drank hadden zjj van den aanvoerder gekregen Overigens komen er nog steeds berichten van spora disch verzet. De wapens en patronen, die laatst op het gestrande stoomschip »John Grafton* door Russische douaniers in beslag werden genomen, zjjo door Fin sche revo lntionnairen hernomen en per spoor naar de plaatsen hunner bestemming opgezonden. Naar men ver. zekert, had het personeel der spoorwegen de werkstaking drie dagen lang uitgesteld, alleen opdat die wapens nog zouden kunnen vervoerd worden. Een zonderling uitwas der stakings-beweging heeft men kunnen waarnemen teLibau, waar, evenals te Mitau en tè Riga, de bevolking gretig gevolg g&ï aandensaad der leiders om geen huishuur te betalen, wat de overheid in het eerst kalm aanzag, maar waartegen zjj nu wel hare maatregelen zal nemen, Voor de vreemdelingen te S t.-P e t e r s b u rg is "t een ware nitkomst, dat er nu ten minste een einde aan de staking is gekomen. Want hoewel de weg over zee nog open is, begint de aftocht langs deze route met den dag meer risico op te leveren. De Newa kruit al en de Oostzee zal daar teT plaatse ook binnenkort onbe vaarbaar zjjn. Het laatste schip dat dit jaar van St.- Petersbnrg naar Engeland zou vertrekken, de »Wologda«, kan niet weg omdat bet zjjn lading niet in kankrjjgen; is geen werkvolk. Er zijn hooge prijzen betaald voor een plaats aan boord van vertrekkende schepen. Gewoon lijk betaalt men 11 voor een biljet St.-Petersburg Londen: nu echter 25 30. Gisteren werd in de ridderzaal van het kasteel Ama- lienborg nabij Kopenhagen de Noorsche deputa tie door koning Christiaan in tegenwoordigheid van prins Karei en prinses Maud ontvangen. De voorzitter van bet Storthing, de heer Berner, hield een toespraak, aan het eind waarvan hij den Koning verzocht zijn zoon toestemming te verleenen tot het aannemen van de koningskeuze. Koning Christiaan antwoordde toestemmend en las een toespraak voor, waarin hij in het licht stelde dat de jonge Koning en Noorwegen aan elkaar door de gemeenschappelijke her inneringen niet vreemd waren en dat hij hoopte, dat de reeds bestaande banden nog nauwer toegehaald zouden worden, niet alleen in het belang van Noor wegen, maar in dat van alle Noorsche volken. Toen de vorstelijke personen na de ontvangst op het balkon kwamen, barstte de volksmenigte in gejuich uit. Een batterij gaf saluutschoten. Te 12 uur reden koning Haakon en de Koningin in de gouden koets naar het paleis. Na de ontvangst in het kasteel Amalienborg bracht de Noorsche deputatie aan koning Haakon den groet en den gelukwensch van het volk van Noorwegen over. Koning Haakon antwoordde daarop, dat hij diep geroerd was door den eersten groet van de Noorsche volksvertegenwoordigers. Het volk, verklaarde hij, had hem door de verkiezing een vertrouwen geschonken, dat, naar hij hoopte, steeds zou toenemen naarmate het zijne gemalin en hem beter zoude leeren kennen. Hij had een volksstemming gewenscht, omdat hij de zekerheid wilde hebben dat het volk en niet een parij hem tot koning wenschte. Hij zou zijn leven wijden aan het welzijn van Noorwegen, zijn devies zou zijn: »Alles voor Noorwegen.« 's Avonds had in het kasteel een gala-diner plaats, waarbij koning Christiaan een dronk uitbracht op het Noorsche volk en het Noorsche koningspaar. Koning Haakon antwoordde met een dronk op den Koning van Denemarken, waarin hij verklaarde, dat hij het voorbeeld van zijn geliefden grootvader zou trachten te volgen en dat zijn innigste wensch was, tusschen het Noorsche volk en hem denzelfden toestand van vertrouwen te scheppen, die tusschen den Koning van Denemarken en diens volk bestaat. Koning Alfonso te Berlijn. Parijs, zoo zect de Matin, krjjgt nogmaals gedurende twee dagen koning Alfonso van Spanje binnen zijn muren. Maandag is hjj daar aangekomen uit Duitschland en gedurende zjjn verbljjf zal bjj deelnemen aan een groote jachtpartjj, die te zjjner eer door den President van de republiek zal gegeven worden. Als de geruchten, die nit Berljjn komen waarheid bevatten, zou koning Alfonso, ondanks de harteljjke ontvangst aan het hof, geen aangename herinneringen uit Berljjn meenemen. Het beviel den jongen souverein niet dat alles aan het hof met zulk een militaire nauwkeurigheid ge schiedde. Overigens zou Alfonso, die er van houdt om de steden te doorkruisen, zoo goed als niets van Berljjn gezien hebben, geen monumenten en vooral weinig van de inwoners. Voordat de koning vertrok hadden troepen er voor gezorgd, dat het publiek op behoorlijken afstand werd gehouden, zoo zelfs dat niemand bjjna den souverein kon zien. Dit heeft ten gevolge gehad dat de Berlgoers zich weinig om het vertrek van den koning bekommerden zoo.lat het zeer stil in de straten was. De vlootdemonstratie tegen de Porte. Volgens de Messagero hebben de gepantserde krniser «Garibaldi'' te Spezzia en de torpedojager »Ostro" te Brindisi bevel gekregen om naar 't Oosten te vertrekken, ten einde Italië bjj de vlootdemonstratie tegen Tarkjje te vertegenwoordigen. Genoemde bodems zjja respectievelijk gewapend met 37 en met 4 stnkkeu en voeren 29 offi cieren met 506 en 4 officieren met 53 man. Het Franscha pantserschip »Cbarlemagne" en twee torpedojagers zijn met geljjke bestemming van Toulon naar Soeda eo Mity lene vertrokken, waar zjj met het wachtschip »Kleber" aan de demonstratie zullen deelnemen. Eangelana zendt bet pantserschip «Lancaster'1. De scheiding vanKerk en Staat in Frank r jj k. De Fransche Senaat heeft Zaterdag, om aan do langzaam-academische behandeling van het ontwerp tot seheiding van Kerk en Staat een einde te maken, op voorstel der commissie en met goedvinden der Regeering, met 171 tegen 108 stommen besloten het dringend te verklaren en verder te behandelen als eene spoedver- eischende zaak. In overeenstemming daarmede is vervol gens besloten tot beëindiging der algemeene beraadsla gingen en over te gaan tot de artikelsgawijze behandeling. Een fortuintje voor Duitschland. Gene raal Von Trotha meldt, dat volgens berichten van de Kaffer-kapiteins Goliath en Berseba, Hendrik Witbooi bjj het overvallen van de verplegings-colonne te Fahlgras op 29 October zwaar gewond werd. Op den 2en Novem ber liet hg zijn zoon Samuel Isaak tot kapitein kiezen en stierf den 3an dezar. Een dankdau. De jaarlgksche Dankdae in Amerika is door President Roosevelt bepaald op den 3i)sten dezer bjj eene bekendmaking, waarin men het volgende leest: Toen bjjna drie eeuwen geleden de eerste wegbereiders in dit land kwamen, hetwelk nn deze groote republiek geworden is, hadden zjj allerlei ellende en ontbering te verduren en waagden zjj dikwerf bet leven. In dien lang verleden tgd was bet de gewoonde eeuen dag te bepalen om God te vragen het volk voor het kwade jaar- getjjde te behoeden. De gewoonte is nu nationaal ge worden en door onhengeljjk gebruik geheiligd. Wij leven in een gemakkelijker tgd, waarin alles overvloediger is dan ten tjjde onzer overgrootvaders, de mannen die een leven leidden even ruw als zg zelf waren; en evenwel de gevaren voor ons volksbestaan thans even groot als in welk ander tgdperk onzer geschiedenis ook. Overeenkomstig het gebruik is het allernoodzakelijkst dat éénmaal 'sjaars ons volk eenen dag hebbe om te bidden en Hem, die ons met zijne weldaden overlaadt, te danken. En in 't afgeloopen jaar zgn wjj gezegend geweest, want onze oogsten waren schitterend.Daar om bepaal ik, Theodoor lioosevelt, hierby Donderdag den 30sten November aanstaande tot een algemeenen dankdag en beveel allen ia het gansche land aan hunne gewone bazigheden te laten rusten en in hunne woningen of in de kerken den almaohtigen God dank te brengen voor de talrjjke zegeningen, in 't afgeloopen jaar ons geschonken. De werkloozen in Engeland. De gitten voor het door de koningin van Engeland gestichte fonds ten behoeve der werkloozen vloeien zeer ruim. Reeds is in de weinige dagen na den oproep van koningin Alexandra verloopen, een 50,000 pond sterling bjjeengebracht. Opmerkelijk is het aantal der groote giften. Zoo schonk bjjv. lord Mount Stephen een som van 10,000 p. stde koning gaf 2000 guineas (rui" 25,000 gld.), de prins Wales 1000 guineas. Sir Ernst Oassei gaf 2000 p., ditzelfde bedrag schrnk de firma Wernher, Beit en Co. en verschillende andere rjjke lieden ga^en bedragen van 1000 p. Zoo wordt het feit verklaard, dat in zoo be trekkei jjk korten tgd een bediag van 600,000 gulden bijeengebracht kon worden. Het kanaal door Panama. De Lesseps krggt nog geljjkde Amerikaansche commissie van ingenienrs voor bovengenoemden nieuwen waterweg, of liever, hare meerderheid, heeft geadviseerd dezen aan te leggen zonder slaizen, wat wel duurder is, maar ten slotte verkiestjjk, omdat allerlei oponthoud voor de schepen aldas ver meden wordt. Al te veel verbroedering. De manschappen bet Bntsche eskader, he'welk onder bevel van den Prins Von Battenberg een bezoek bracht aan New-York, schjjneu zoozeer op hunne Amerikaansche vrienden gesteld te zgn, dat zij niet kunnen scheiden. Het vertrek van het eskader was bepaald cp Zondagmaar men heeft het moeten uitstellen, omdat op het appèl van Zaterdag 500 man ontbraken van het admiraalschip alleen 180. Het ternghalen van de zwierende zeelieden levert groote bezwaren op. Vele Jachies hebben hun uniform uitge trokken. Zij willen voor goed dessrteeren, om dienst te nemen op de Amerikaansche vloot, waar zjj hoager soldjj ontvangen Studenten op hun nummer gezet. Een aantal studenten van de universiteit van Cambridge, die onlangs aan de gemelde ernstige baldadigheden hebben deelgenomen, zgn door het bestnnr der universiteit^ ge straft. De Granta, een studentenblad dat te Cambridge uitkomt, doet een beroep op de studenten om in het be lang der universiteit met dergelijke ruwheden op te houden de ware gentleman wordt een zeldzaamheid in Cambridge het blad. van Sir. Hay per ea de Katholieken. De kentering in Dr. Kuypers staatkundige opvattingen die hem het anti-papisme, waarmede bij zijn loopbaan begon, deed loslaten, wordt door de Standaard aldus beschreven Dr. Knyper was in zijn ee:ste optreden beslist tegen Rome gekant. Zgn eerste meeleven in de politiek dag toekende van de dagen der April-beweging, die in geheel den kring waarin hg was opgavoed, als de groote triomf op het liberalisme gevierd en herdacht werd' r o-t Ons blad in zijn drie eerste jaargangen gat sa dit opzichten geen onzeker geluid. Onze oppositie tegen Rome was fel en onverzoenljjk. Daarop is vaak ge' wezen, om Dr. K. tegen zichzelf en tegen zgn bond genooten uit te spelen. Toen dit spel in de Kamer begon, heeft Dr. K. als Minister geweigerd op wat bjj toen zgn »aude plunje» noemde, in te gaan niet, geljjk rnea het duidde, om den stijjd te ontwijken want bjj voegde er uitdrukkelijk hjj, dat hjj 't del op zou nemen over alles wat hjj sedert 1874 in de Kamer had gezegd, doch wel om uit het Kamerdebat te weren wat van geheel persoonlijken aard was. Deze zienswjjze van Dr. K. heeft toen in 1875 vanzelf, eis bjjna met noodzakelijkheid, tot eene bot sing met Grosn geleid. Hjj meende aan zgn anti papisme te moeten vasthouden. Groen keurde dit af, ea overtuigde hem van beter. Het verschil van gevoelets spitste zicb tos naar aan leiding van het «vernageld kanon". Geljjk men zich herinnert, had Groen, toen zgn plan de campagne ten opzichte van wjjziging der Lager-Onderwjjswet missukt was, den eisch vooropgeschoven, dat art. 194 der Grond- wat zelf moest worden aangetast en dat van eske zwakkere poging voorgoed moest worden afgezien. Ion zgn teleurstelling echter weigerde de Roomscbe pers hem op dst spoor te volgen. Met kracht bestreed zjj dit zgn deckbeeld en loit duidelgk doorschemeren, dat, ging Groen op die ljjn door, samenwerking was afge sneden. Dst plaatste Groen voor het dilemma, om óf dat nieuwe plan de campagne te laten varen, óf voort aan alleen te steunen op de ProtesLntsche orthodoxie. Toen hier nu bjjkwam, dat de oude heer Voorhoeve met zgn Bond bljjkbaar Groen niet begrepen bad en de positie in elk opzicht onhoudbaar werd, nam Groen bot klo«ke besluit te retireeren en verectaeen in zgn Ned. Gedachten de bekende driestar»Het vernageld kanon." Die zwenking heeft Dr. Knyper toen eerst geweigerd mede te maken. Met den ouden Heer Brummelkamp in de Bazuin bleef hjj in ons blad den eens gestelden eisch bepleiten. Maar bjj trad pas op en stond eerst aan het begin van zgn politieke ontwikkeling Groen was de bedaagde, ervaren en volleerde staatsman en kenner der historie van het staatsrecht. Reeds uit dien hoofde stonden de partijen volkomen ongeljjk. En toen hieibjj nu, door Dr. Kuypers verhuizing naar de Residentie, voor hot eerst de dageljjksche omgang met Groen kwam, is ook hjj allengs tot het inzicht gekomen, dat zijn anti-papis'isch standpunt ondoordacht en niet langer houdbaar was. Er is alzoo niets van aan, dat Dr. Koyper tegen Groen's anti-papisme in, de anti-revolutionaire partjj te kwader ure op de paden der cialitie heeft geleid. Het omgekeerde is waar. Dr. K. heeft juist het omgekeeide gewild, en is door niemand minder dan door Groen van Prinsterer van dit bekromp in en verouderd standpunt afgebraoh'. Het was Groen's vaste overtuiging geworden, dat w e in ons laad in den strjjd tegen de Revolutie-beginselen alleen op de Protestautsche orthodoxie wil steunen en do Roomschen voor het huofd stoot, niet anders doet dan don onder gang van zjjn eigen geloof en den triomf van de Revolutie bezegelen. Het jaar daarop stierf Groen, op 20 Mei 1876, terwjjl Dr. Koyper gevaarljjk krank in den vreemde vertoefde. In 1877 teruggekomen en door Gods goedheid h rsteld, heeft Dr. Koyper toen Groens testament aanvaard, en dit ten einde toe, door principieele prjjsgeving van het politiek anti-papisme, trouw en consequent uit gevoerd. Door het Handelsblad wordt dit artikel van De Stan daard van de volgende critische kantteekeningen voorzien Zooals bekend is, is de heer Groen van Prinsterer reeds sindB zeer vele jaren (20 Mei 1876) overleden. Indien het bovenstaande geheel juist w»s, zou dan De Standaard niet eens willen toeliohten, hoe het mogeljjk kan zgn, dat om van andere voorbeelden maar te zwjjgea dr. Knyper op den 12den Mei 1891 (dus 15 jaar na Groen's dood) in zjjne bekende redevoering »Maranatha» nog sprak als volgt: «Steeds zou ik dan ook van verraad aan onze his- «totie, van een verraad san onze beginselen roepen, «zoo er ooit van ineensmelting of ook maar van te «nauwe aaneensluiting met onze roomsche landgenooten «sprako viel. Iuame s, wat er tusschen hen eu ons ligt «is het pleit voor de vrjjhsid van consciëntie...." En in dezelfde rede werd zoo beslist mogeljjk de gevolgtrekking afgewezen, alsol dr. Koyper en de zjjnen als één man met hen (de Roomschen) konden optrek ken «Dat dit niet kan, ligt aan onze glorieuze his- «torie; dat dit niet kan ligt aan het bloed der «martelaren, dat gevloeid beeftdat dit nu niet kan «en nooit zal kunnen, ligt aan den schranderen grjjs- «aard te Rome, die de pretentie maakt gevolmacntigd «Stedehooder van Christus op aarde te zgn." Atdns dr. Kuypar in 1891. Hoe zit dat na? Men kan natuurljjk niet aankomen met de bewering, dat dr. Knyper zoovele jaren heelt nood g gehad om van een «bekrompen* standpunt af te komen; want wat zou dan in het artikel van «De Standaard,* «de dage- lijksebo omgang met Groen" ter zake doenr1 Of ontbreekt aan het -rtikel van 20 Nov. j 1. nog een vervolg, waarin wordt toegelicht, hoe in 1891 de invloed van Groon weder geheel was vervluchtigd en dr. Knyper toen tot het «bekrompen en verouderd standpunt* was teruggekeerd? Om dan 10 jaren later, in 1901, wellicht door het toevallig bladeren in Groen's geschriften, weder onder diens invloed te komen, zoozeer zelfs dat wat Groen wel nooit zou gedaan hebben zeer «nauwe aaneensluiting* met de Roomsche landgenooten werd gezocht om hot regeeringskasteel te bemachtigen. Komt over dr. Knyper wellicht nu weder een ver flauwing van Groen's invloed en ..uilen we dan misschien een nieuwe democratische zwenking mogen aanschouwen tegen «de Roomsche landgenooten*? Onderwijzers en Usofden. Aan dit ouderwerp wordt in het N. v d. D. eea hoofd artikel gewjjd naar aanleiding van de schorsing ran twee onderwijzers te Amsterdam. Voor enkele wsken hebben ook wij melding gemaakt van de quaestia-Ploeger te Amsterdam en vanjhet verzet tegen bet schoolhoofd. In ons nummer van gisteravond vermeldden wjj ook, dat twee onderwjjzers daar ter stede zjjn geschorst. Wat moet toch het optreden van die onderwjjzers te beduiden hebben, vraagt de schrjjver van het artikel zich af. En zgn antwoord luidt: Wat zjj willen, iseearepu- blikeinsche school, d.i. een school zonder hootd. En of schoon schrjjver zich een dergeljjke school niet kan voor stellen meent hjj toch, dat, wanneer eea ondei wijzer werkeljjk overtuigd is, dat een school zonder hoofd beter is voor de kinderen, voor het volk, dat bjj dan vrij is om zich aanhangers te winnen. Ja, hjj die deze over tuiging heeft moet zich zelfs len plicht stellen daa- ver breiding aan te geven. Wat heelt znik een onderwjjzer, vraagt da schrjj sr, te doen lijj heeft zgn theorie duidelgk te maken aan de bewusten onder de 4 999/iooo millioec Nede landers, dia

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1