No. 183. Honderd en zevende jaargang. Donderdag 23 Nov. 1905. 5 DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. de BUIT EN LAND. BIN NE N L A ND. Algemeen Overzicht. Gemengde Hededeelingen. Uit de Pers. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0.80; franco p. post f 1 Afzonder ijke nummers 3 cent.. P'ijs dar Adverrentiëa per rpgul f 0.10. B ieven frnrco aan de N.V. Beek- en HarHelsdr. HERM» COSTER ZOON. I. Algemeene beginselen. - Jeugdige misdadigers. Na een rust van meer dan vier jaren op de ministe- rieële bureaux zullen dan eindelijk de reeds in Februari 19U1 wet geworden nieuwe bepalingen, samengevat onder den naam van de (3) Kinderwetten, den lsten December in werking treden. Men kan ten opzichte van de in deze wetten geregelde onderwerpen andere inzichten zijn toegedaan, vooral bijvoorbeeld waar het betreft de ouderlijke macht en het recht van den Staat om zich te stellen tusschen ouders en kinderen men kan anderzijds de wijze waarop de Staat dit doet noch voldoende iogisch, noch, vooral, voldoende consequent achten en met name meenen, dat, het beginsel der geheele regeling hieronder belangrijk te lijden hepft. maar voor de debatten hierover is de tijd nu voorbii. Wij hebben de wetten, nieuwe beginselen staan in onze rechtsverhoudingen, en in dat belangrijke deel ervan onze familieverhoudingen, ingevoerd te worden, het is van belang en plicht voor ieder, niet slechts die te kennen, maar ook zich ernaar te gedragen, vooral door te trachten de uitwerking ervan zoo heilzaam mogelijk te doen zijn. Het is juist om daarop licht te doen vallen en om eenigszins den weg aan te geven waarlangs van deze Kinderwetten een goede werking zal kunnen uitgaan, dat deze artikelen worden geschreven. Ons plan is eerst een algemeen overzicht te geven van de hoofdgedachten waarvan de wetten uitgaan, om daarna wat langer stil te staan bij enkele onderdeelen en vooral bij den werkkring van den voogdijraad als het lichaam ge roepen om, staande tusschen den rechter en de be langhebbende menigte, zoo voor den een als de ander een vraagbaak te zijn en daardoor een zeer belangrijk aandeel te nemen in de wijze waarop de wet zal worden uitgevoerdvan den voogdijraad hangt voor een zeer belangrijk deel af of de wetten populair zullen worden, of ze niet andere woorden het nut zullen stichten dat er van wordt gehoopt. Wij zijn in den loop der tijden de verhoudingen tusschen ouders en kinderen anders gaan bekijken. Ging men daarbij vroeger hoofdzakelijk uit van het recht van den vader, het strengst geformuleerd in het Romeinsche recht, de belangrijker plaats door de vrouw in de laatste eeuw te recht voor zich geëischt, ook juist als moeder ten opzichte der kinderen en hunne verzorging deden naast de macht van den vader-alleen de noodzakelijkheid gevoelen die toe te kennen aan de ouders gezamenlijk. Naast het recht der ouders echter stelde men het recht der kinderenhet recht over de kinderen moest worden vervangen door de plicht der ouders tot goede opvoeding der kinderen. Maar in onze samenleving is, ondervond men, het recht der kinderen op goede opvoeding en behoorlijke verzorging niet voldoende gewaarborgd. De sociale ellende met al haar uitvloeiselsdronkenschap, verdier- lijking, onwetendheid en ook bittere nood die zelfs de verdiensten der jonge kinderen behoeft; slechte wonin gen, lange fabrieksarbeid van beide ouders, huisindustrie enz. enz., die gansche droevige reeks van omstandigheden, waaronder een deel der maatschappij gedrukt gaat, zij maken dat recht der kinderen tot een hersenschim, ook dan als de Staat het dwingend voorschrijft Waar dat zoo is, en dat het zoo is gelooven wij niet dat iemand betwijfelt, daar rest niets anders dan dat de maatschappij, om te voorkomen dat een deel van haar toekomende leden reeds schipbreuk lijdt voor het eigenlijk nog on derweg is, dat recht verzekert door het te stellen boven het recht der ouders, dat is dus, door de ouders ten bate van het kind te ontzetten van hun ouderlijke macht en die toe te vertrouwen aan anderen die beter in staat zjjn zullen het kind te geven wat het toekomt. Men ziet, de maatregel is ernstig, maar hij is ma- t- schappelijk noodzakelijk. De maatschappij heeft er belang bij te zorgen, dat de gevolgen van huidige ellende niet nog veel ergei haar leven in de toekomst bedreigen. Van twee kwaden kiest zij het minste. Elders, in Fr ankrijk bijvoorbeeld, neemt de maatschappij volledig de zorg van al die kinderen op zich en voor dit stelsel is inder daad zeer veel te zeggen, als het meest logisch en con sequent. Het gevaar is maatschappelijk even groot voor allen, het ligt dus voor de hand dat allen gezamenlijk het afweren. Onze Nederlandsche wetgever heeft echter zoover nog niet willen gaan en doet niet meer dan, wa,nneer zich niet reeds een goede verzorger uit den familiekring van het verwaarloosde kind opdoet, particulieren of ver- eenigingen opwekken zich hun lot aan te trekken. Hij steunt dus ter afwering van een maatschappelijk kwaad op de Jliefdadigheid van enkelen en belooft slechts een betrekkelijk gerineen financieelen steun aan wien in deze zijn werk doet. Waar dit nu echter eenmaal zóó is daar kunnen wij niet anders dan den wensch uitspreken dat het vertrouwen in de Nederlandsche liefdadigheid niet bedrogen zal uitkomen en dat van alle zijden aangeboden wordt de zorg over de arme verwaarloosden op zich te nemen niet slechts, maar die ook zoodanig in te richten, dat zij inderdaad beantwoorden kan aan het doel. Behalve die ontzetting uit de ouderlijke macht die geschiedt door den rechterkaft deze ook ouders, dieniet bij machte zijn hunne kinderen behoorlijk op te voeden en te verzorgen, op hun verzoek van de ouderlijke macht ontheffen. Met vrijwillige medewerking of tegen den wil der ouders kan dus het kind worden onttrokken aan hun gezag, door den rechter, die zich daarbij laat voor' lichten door een expresselijk in elk arrondissement daartoe opgericht lichaam: den voogdijraad. Aan dezen worden de verzoeken gericht, of deze wordt op de noodzakelijkheid der ontheffing opmerkzaam gemaakt. Hij overweegt het belang der partijen en weegt allereerst het belang van het kind. Op den ganschen werkkring van dezen raad komen wij hierna terug. Nog een andere rubriek van kinderen kent onze samenleving; hen namelijk die door hunne verwaarloozing reeds zoover gekomen zijn, dat zij een misdrijf pleegden of wier gedrag van dien aard is, dat zij gevaarlijk zijn voor, verkeerden invloed zouden uitoefenen op anderen. Reeds nu kenden wij het middel om zoodanigen in door het Rijk opgerichte opvoedingsgestichten te plaatsen, de Kinderwetten breiden dit stelsel uit en geven'al van nieuwe bepalingen die de behandeling van jeugdige beklaagden voor de rechtbank en na schuldig bevinding zeer nauwkeurig en op andere wijze dan voor meerder jarige beklaagden regelen. Met groote zorgvuldigheid wordt ervoor gewaakt dat de rechter in staat zij volkomen te woiden ingelicht over de omgeving, het vroeger leven, de invloeden daarvanzelfs na schuldig bevinding bij de instructie der zaak kan zulk een beklaagde buiten vervolging worden gesteld het maakt hierbij eenig ver schil of de beklaagde jonger dan 16 jaar of 16— 48jaar is indien deze buiten vervolgingstelling doelmatig belooft te zijn voor zijn verbetering, opvoeding en vorming. Hij kan dan worden teruggegeven aan ouders of voog den. of met inachtneming der bepalingen omtrent ontzetting en ontheffing uit de ouderlijke macht aan anderen worden toevertrouwd. Acht men echter straf wenschelijk dan zijn daarvoor tuchtscholen ingesteld, waar onder strenge tucht minstens eén, hoogstens twaalf maanden (voor beklaagden beneden 14 jaar hoogstens zes) opsluiting mogelijk is. Hierbij is het stelsel der voorwaardelijke veroordeeling toepasselijk: de tenuitvoerlegging der straf wordt dus op geschort en den jeugdigen misdadige zoodoende de ge legenheid gelaten om zijn leven te beteren. Ook met boete kan worden gestraft f 0.50 tot f 90), met verbeurdverklaring en zelfs met een berisping voor het geval niet van verwaarloozing of tuchteloosheid sprake is, en in hoofdzaak als het »de eerste keer'" is. Slechts in uitzonderingsgevallen, als de rechter meent dat een beklaagde boven de 16 jaar, volkomen bewust van zijn daad, niet als een kind behandeld kan worden, kan hij de straffen voor volwassenen (behalve hechtenis) toepassen. Ten slotte wanneer het karakter van het kind de om standigheden waaronder het leeft, de toestand van het gezin, doet vermoeden, dat tot opwekking van zijn ver antwoordelijkheidsgevoel een strafmaatregel onvoldoende zal zijn, kan de rechter den schuldige ter dwangopvoeding ter beschikking stellen van de regeering, die daarvoor een particuliere inrichting of zelfs een bepaald gezin kan aanwijzen, en zoo deze niet gevonden of niet in het speciale geval doelmatig geacht worden, de opneming in een Rijksopvoedingsgesticht (Alkmaar, Avereest, Doe- tichem, Montfoort (meisjes) bevelen. Deze opneming duurt tot het 21e jaar, maar kan voorwaardelijk beëindigd worden, waarbij dan een toezicht over den ontslagene wordt ingesteld. Zoo kan ook de gevangenisstraf, die de rechter opleggen kan na de dwangopvoeding voorwaardelijk worden op geschort. Ziehier kortelijk de nieuwe strafrechtelijke bepalingen, die ook daarom vooral belangrijk zijn, omdat zij een belangrijk beginsel, dat der voorwaardelijke veroor deeling en invrijheidstelling zij het ook nog slechts voor wnWerjarigen, in ons strafrecht invoeren. Bij de burgerrechtelijke, die in grooter kring haar in vloed zullen doen gevoelen, moeten wij iets langer stil staan. Hiernaar zal in twee volgende artikelen getracht worden. H. E. v. G. Ware de Sultan van T u rkjje, eenmaal door Glad stone gekarakteriseerd als de Groot-Moordenaar van Europa, niet zulk een in alle opzichten onsympathieke figuur, men zou geneigd zjjn medeljjdeu met hem te ge voelen. Want terwjjl hij in gestage angsten verkeert, dat hij vermorzeld zal worden door een bom, of dat er onraad schuilt onder zjjne odalisken, komen de mogendheden van allen kant opzetten om hem het leven te verbitteren. Abdul Hamid had zoo gehoopt, dat zijn Groote Vriend, de Keizer van Duitschland, hein de vernedering zou hebben bespaard om door eeu vloot-dimonstratie gedwongen te worden toe te geven aan den bekenden wensch inzake het financieel toezicht in Macedonië. Doch het heeft zoo niet mogen zjjn: hoewel ietwat schoorvoetend zal Duitschland ten slotte zelf ook meedoen aan de demonstratie. En de Keizer heeft zjjn ambassadeur te Constantinopelopge dragen om alles wat maar in zjjn vermogen is in het werk te stellen ten einde de koppigheid van den Saltan te breken. De Porte begint er zich nu ten minste bewast van te worden, dat 't spaak gaat loopen. Daarom is gisteren in allerjjl een buitengewone ministerraad belegd om uitkomst te brengen. Wie weet, welke mees terlijke uitvluchten daar weer zullen worden verzonnen! Waarschijnlijk zal dit reeds vandaag bekend worden, want de mogendheden schjjnen niet van plan zich nu weer op sleeptouw te laten nemen; komt er niet spoedig bescheid, dan stoomen de oorlogsmonsters in de richting van den Gonden Hoorn. Dit is voor het oogenblik da meest urgente moeiljjk- beid. Maar er zjjn er nog andere. In de dagen van de maiterjj aan boord van de »Knjas Po te ink in* besloot Tnrkjjo vooral voort te maken met de verbetering van de versterkingen aan den Bosporus en op sommige punten aan de kast der Zwarte Zae. Daarmee wekte ze in hooge mate de verbol genheid op van den Ozar. Dat Rusland zieb daardoor weer verder van het droombeeld van een vrjjen door tocht voor zjjn Zwarte Zaevloot naar de vrije, ruime wereld verwijderd zag, kon echter voor de Porte geen reden zjjn om baar eigen belangen over het hoold te zien. De Russische geraaktheid heeft zich thans echter geuit op de geenszins nieuwe wjjze van aandringen op betaling der achterstallige oorlogsvergoeding van 1876. De Turk is daar altjjd mee ten achteren en de Ras poogt hem steeds op dit punt te pakken als hjj wat te eisohen heeft. Rosland zon waarschjjnljjk jaist daarom niet graag hebben, dat de Sultan in eens zjjn geheele schuld afdeed. Ruslaud eischt nu voor aflossing en lente een bedrag van 650,000 Turksohe ponden en dreigt bij niet-beialing een pant op de Tarksche kust te bezetten. In 't algemeen schjjat men te Gonstancmopel in diplo matieke kringen dezen e sch niet te billijken. Turkije zon, dit wetende, nu trachten zich in 't bgzonder E n- geland's steun te verwerven door dit land zjjn zin te geven in het achterland van Aden en aan de Perzische Golf. Msar Eugeland wil meer hebben voor zgn steun en eischt concessie voor de ve lenging van dan I spoorweg Sm rna-Aïdin naar dan Anatolischen Bpoorweg, hetgeen de Groote Heer met kan toestaan zonder do Dnitsche belangen te schaden. En die kannen ouk moeilijk veronachtzaamd worden. Zoo ziet 't er das donker uit voor Abdul Hamid. Eu er zal veel duldzaamheid, gepaard met lietigneid, noodig zijn, wil hjj den dans ontspringen 1 Donderdagmorgen. De ministerraad heeft bljjkbaar niet zoo lang gudnard als verwacht werd, want reeds heden morgen is het antwoord van de Porte bekend geworden. Den Saltan zallen bljjkbaar nog nauwer de duimschroeven moeten woiden aangelegd: het antwoord toch bevat een weigering op alle panton in de collectieve ooti aan egeven, met een beroep op de openbare mseuing in Turkjje en staat alleen toe een verlenging van het mandaat der civiele agenten in Macedonië voor een tijds verloop van niet langer dan 2 jaar. In Engeland staat men voor een dar moeilijkste vraag stukken: wat te doen ter beteugeling van de groote werkeloosheid? Dank zij de demonstraties dor werkcloozan tracht men nu althans hen te heipon. Er worden allerlei plannen opgeworpen en daaronder zeer zonderlinse, zooals het wez«n van bnitenlandsehe koopwaren, wat natncrljjk ton gevolge zou hebbau dat, alles in het land zelf ve»l duur- ter zou worden. Voorshands is nog bet °enige daf baat de liefdadigheid en daarin schiet men dan ook niet 'e kort, doch liefdadigheid kan nooit meer doen dan verzachten, zjj neemt niet weg de oorzaak van den vic'enseo toestand. Maandag hebben de werkloozen te Londen opnieuw eene demonstratie gebonden, in oppncbt van de Victoria-kade aan de Theems trekkende naar het Hydepark, ten getale van 12000. Ook de toeschouwers waren bjj duizenden te tellen en men rekent, dat aan de samenkomst in het Pa'k zelf een 30 00) personen deelnamen. De demonstratie is «bedroevend goed geslaagd*d.w.z. zij heeft een ontzaglijken indrnk gemaakt, te dieper, naarmate de deelnemers zich voorbeeldig rus ig en ordelijk gedroegen. Zjj was op touw gezet door dezelfde commissie, welke onlangs den optocht der vrouwen naar minister Balfonr organiseerde. Alle deeleu van Londen waren vertegen woordigd, zelfs Islington, dat 1000 man zond en het voormalige «vrooljjke Edmonton*, van waar men te 9 uren op weg ging om tjjdig de verzamelplaats te bereiken tusschen het (al te wel genaamde!) Hangerford en de Waterloosche brug. Men zag er banieren van werkmans vereenigingen, roode vlaggen van den Sociaal Dsmicra- tischen Bond en tal van opschriften, o.a. het gezegde van minister Balfonr: »Er is een grens aan 't menscbe- Ijjk vermogen om te ljjden*, verder: «Vervloekt, nw liefdad gheid: eerljjk werk verlangen wjj« dan wel: «Werk of brood*, of dreigend: «Een georeklijder heeft recht op 't brood van zjjn naaste*, »Niod bre kt wet*, «Oude lezinv: Gjj zult, niet stelen. Nieuwe lezing: Gij zult uwe kinderen niet laten bestelen* enz. enz. De Marseillaise* werd drnk gespeeld en gezongen. Er was allerlei gespn-s bij den stoet, maar de meerderheid bestond ongetwjjfeld uit echte werklieden, waaronder vele jonge mannen, w:er ljjdend voorkomen trof. Na allerlei toespraken, waarbij niet altjjd de gema- tigdste toon werd aangeslagen, integendeel, werd een stemmig eene motie aangenomen, de meening verwerpende als zou werklooshe d met liefdadigheid te genezen zjjn on er op aandringende, dat de Regeering het Parlement zon bjjeenroe en om werken ten algemeanea entte te doen uitvoeren, voorts «het kapitalistisch stelsel* en zjjue voorstanders veroordeelonde. Rusland komt ditmaal, wat in geruimen tijd niet is gebeurd, achteraan in het Overzicht De voor de hand liggende reden is het feitelijke nieuws wordt thans veel schaarscher. Voor het oog keert langzamerhand de normale toe stand in een aantal steden terug St. Petersburg ziet er weder gewoon uit, en der bevolking schijnt een pak van het hart genomen Des avonds branden de lichten weer, men kan weer telofoneeren, geniet weder de weelde der dagbladen enz., enz. Graaf Witte zou dan ook den Czar hoop hebben gegeven, dat in geheel Rusland nu binnen enkele dagen de rust wel zal zijn wedergekeerd. Dan moet er echter nog veel verandering komen. Zoo publiceert de Neue Freie Presse een telegram, waarin gezegd wordt dat de anti Joodse he gru welen Zaterdag weer begonnen zijn te Kisjinef. De menigte viel de weinige Joodsche winkels aan, welke zjjn overgebleven, en stak deze in brand Joodsche jongens geholpen door studenten deden wanhop ge pogingen om hunne eigenfommen te verdedigen. Velen hunner werden gedood en gewond. In Odessa gaan hardnekkige geruchten dat het garnizoen van deze stad van plan is te muiten en dat opnieuw onlusten zullen uitbreken De Britsche onder danen te Odessa hielden Zaterdag een vergadering onder voorzitterschap van den consul. Zjj kwamen overeen dat mochten de wanordelijkheden weer egin nen, alle leden van de Britsche kolonie samen zouden komen in het consulaat en den autoriteiten vragen om voldoende bescherming. Werd dit geweigerd, dan zouden zij zeiven zorgen voor een gewapende macht, om, door deze beschermd, havenwaarts te trekken, waar twee Britsche schepen geankerd liggen. De stilte in Polen schijnt evenmin veel goeds te voorspellen. De tijdelijke gouverneur-generaal heeft het noodig geoordeeld een besluit uit te vaardigen, waarbij iedereen, die een Russisch overheids-persoon zelfs maar vraagt om Poolsch te spreken bedreigd wordt met 3000 roebel boete of drie maanden gevangenisstraf. Dezelfde straffen staan op het bijeenroepen van verga eringen, zelfs in particuliere woningen, het critiseeren van regeerings besluiten, het verborgen dragen van wapens Iedereen die proclamaties uitvaardigt tegen de regeering zal voor den krjjgsraad gebracht worden. Het revolutionnaire arbeide' s-comité te St. Petersburg blijkt den reactionnairen eigenaar van de Nowoje Wremija de volgende poets gebakkeu te hebben: In den nacht van Zondag op Maandag hebben gewapende ar beiders zich meester gemaakt van de dagbladdrukker ij, een tijdlang de redacteurs in hunne kamers gevangen gehouden en toen het perso neel gedwongen hun revolutionnaire blaadje op hun kapitalistische pers af te drukken. Koning Haakon en de vrijmetselarij. Eenige Noorsche bladen komen er tegen op, dat koning Ha ikon, zooals t heet, het hoofd van de Noorsche vrjj- metselaais zal worden, Zjj keuren 't af, dat de koning lid wordt van een geheim geno tsch'ip, waarbij komt, dat de vrjjmetselaars indertgd ontstemming hebben ge wekt door den invloed dien zij onder koning Oscar op benoemingen hebben gehad. De begrafenis van den Graaf van Vlaan deren. De plechtige begrafenis aa den graaf vanVlaanderen ha i gisteren te Brossel plaats; een ontzettenue menscdeu- menigte woonde haar bg. Do burgerwacht en het leger verrichtten don eeredienst. Prins Aihert volgde Oen lijk wagen. De Ironing «at met prins Wilhelm von Hoben- zollern en den erfprins van Roemenië in hot, eerste rjjtnig. De lijkdienst werd gehoud»n in de Saint-Gadnle na het eindigen daarvan begaf zich de s oet, te midden der dichte menschenmassa, naai Laeben, waar de bjjzetting in den kduiiikUikan grafkelder plaats had. Tijden» den lijkdienst hadden in den omtrek de' kerk ernstige ongeregeldheden plaats. Enkele personen we den nmvergedrongen, en alleen door de koelbloedigheid der rgj0!„r(>i) werden ernstige ongelukken voorkomen. Gravin Lmy y had den koning vergunning gevraagd om in het land te komen en haar oom nog eens, voor bet. laatst, te zien. Da koning bad weigerend geantwoord. Da kratsen van de prinsessen Louise en S éphanie werden niet aan den lijkwagen aangebracht. D" ramp bjj Kiel. De President der Fransche Republiek, de K ning van Italië en de Koning van Engeland hebben Keizer Wilhelm hun deelneming do«n b«tuigen in d« ramp van de torpedoboot S. 126. De Keizer en zjjn broeder Hendrik namen Maandag van bet jacht «Oarmen» het tooneel van de ramp in oogen- schonw. De torpedoboot lag op haar bakboordzjjde. De 'niken op het dek waren gesloten en 't was den dnikers nog ni»t gelakt ze open te bleken. Felle oostenwinden b»moeilijkteo den arbeid. Men was er zeker van, dat de meeste ljjken der omgekomen sctrpelmgen nog in 't vaartuig lagen. Ontroerd keerde de Keizer naar Kiel terug. Da sneeuwstorm, waaraan de torpedoboot voor een deel haar ondergang te wjjten had, teisterde het Oestzee- eebied over een groote uitgestrektheid. In de gaten van de Oostzee, Kattegat, Sond en de Beits, strandden drie vaar uigen. He t ljjdeljjk verzet. Het bateljjk stelsel vau >1 jjdeljjken tegenstand* het lummelig verrichten van den arbeid volgens de letter dar reglementen is in Oosteurjjk van het spoorwegwezen na ook naar andere bedrijven overgeslagen. Zoo wordt in de drukkerjjen van Tirol en Vorarlberg nn door de arbeiders, die meer loon willen hebben, volgens dat stelsel gearbe d, zegge gelan terfant, zoodat de meeste bladen maar in half formaat uitkomen. Ook de postbeambten, heet het, zullen het stelsel van het lg ielgk verzet gaan toepas-en. De stakings-bacil. Onder de p ist- en telegraaf- baambten in Italië heersch» onrast en men vreest voor het uitbreken van een algemeens staking onder deze ambtenaren. De re/eerin overweegt reeds welke maat regelen in geval van zulk een stakmg moeten worden genomen, om den dienst aan den gang te honden. Te Milaan hebben de doodgravers het werk gestaakt. S rldaten verrienten thans hun werk. Het Fransche millioenen-sprookje. Jules Hnret geeft in Le Figaro verslag van een bezoek door hem eebraeht aan Madame Hambert, in nare gevangenis te Rennes. Hij vond baar zeer veranderd van uiterljjk, en zjj verklaarde hem, dat zjj ziek was, dat zij niets meer wist, en dat het nit was met Madame Hambert. Maar over de millioenen der O awtords sprak zjj nog neheel op de vroegere manier en zij verklaarde met stel ligheid, dat zjj, zoodra zij weder vrjj is, in het bezit van die millioenen zal komen, welke de Orawfords zoo goed zjjn geweest voor haar te bewaren. Me Amsterdamsctae school toestanden. Uit den aard der zaak trekt hetgeen er thans te Am sterdam op onderwijsgebied voorvalt de algemeene aan dacht. Dat it de lichtzjjde »tn de qaaestie-Pioeger en van de schorsing van de beide andere onderwijzers. Want te lang zjjn de geschillen tusschen hoofden en onderwijzers in de hoofdstad bevochten in de vakpers, die ni»t komt ouder het oog van het groote publiek en daardoor zijn de afmetingen veil grooter geworden dan wanneer de zaken meer in het openbaar waren behandeld. Geen hater veiligheidsklep is er, dan zich te uiten en de grieven voor te leggen aan het forum der publieke opinie. Tot hiertoe wisten velen slechts bg geruchte, dat er onte vredenheid hesrschte onder de Amsterdamscae onderwjj- zere, na eerst wordt het daideljjk, dat bon ontstemming al zjjn de handelingen van de ergste heethoofden niet te vergoeljjken valt te verklaren, doordat men een voudig met algeheelen voorbggang van de door hen ge uite wenschen hen heeft getart. Wat te bejammeren valt is, dat de vjjanden der open- b re school, omdat er te Amsterdam malcontenten zjjn, het instituut zelve zjjo gaau aanvallen. Dit is voorbarig en onbillijk. Vooreerst is Amsterdam nrg niet geheel Nederland en ten andere bleek vroeger meermalen, dat de onderwijzers, die tegenover hun hoofd onhebtieljjk zijn, voldoende zich van laan roeping bewast jjn om hun onderwijs neutraal te houden en zich in een popu lariteit verhangen bg de k ndoren, die de ouders deed vragen op hen toe te passen het stelsel vun vergeven ter wille van hun goede werken. Zoo min als 'i te ver dedigen is om don staf te bieken over de bjjzoniere school, in het algemeen, waaneer een der aan oen speciale school verbonden onderwy3-kraehten zich aan een weimg nonorabel feit heeft schuldig gemaakt, zoo min is 't vol te houden aan de openbare school allerlei dingen ten laste te leggen, omdat er in de hoofdstad eenige al te heet gobikerdan zijn, die n g niet wetea welke de beste weg ïs om bestaande gr e'en verbo'pm te krygen. 't Komt ons voor," dat de Nederlander dit wel had mogen bedenken, waar zy, na ine ins ruiming het ook door ons vermelde artikel in Het N. v. d. D. te hebben geciteerd, schrglt Inderd »ad gaat het opeubaar-ouderwgzerskorps zooals het zich op sommige pl ratsen atteekenf, stieds meer een kring vormen met eigen begrippen vrn dengd en ondeugd, j. van fatsoen, geheel ondereen uden vau die van de meerderheid vm net Nederlandsche volk. Hit was in een onderwijzersvergadenng, dat me vrouw Roland Holst haar woord over he. «stuiva tja wisselen* van dengd en ondeugd sprak Do za il scbjjnt vruchten te dragen. Da onda dengden van tevredouheid, öesaheidenheid, ootmosd, vergeuorgdheid oak met een nederige positie en last om ook daar een groot werk te doen, moesten verlaten worden en wat vroeger ondeugd was, eigenwaan, zelfverh-ffing, brutaliteit, heeischzneht, moest dengd worden. Aldus ongeveer was de zak-lijke inbond der vermaning. Maar gelukkig, de kring, waarin die denkbeelden

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1