No. 189. Honderd en zevende jaargang. Vrijdag 1 Dec. 1905. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Een «iag der hope l BUITENLAND. BINNENLAND. Algemeen Overzicht. Uit de Pers. Gemengde Mededeelingen. N ieuwst ij dingen. ALKNIAARSCHE COURANT. Abonnementsprijs per 3 maagden vooij Alkmaar f 0.80; franco p. post f 1.—.j Afzordfl** ijke n omroer» 3 cent. Prij* der Advenentiën per re?"] f 0.10. B ieven franco san d" N V. Book- en Handpladr. HERMs. COSTER ZOON. Heden 1 D-cember treden de Kinderwetten t in werking:, wetten die beoogen de beschermin - van kinderen tegen anderen of tegen zich zeiven. Daarom »Heil bnn die 't vaderland de wetten brachten, Die liefde steunen door rechtvaardigheid, Bescbermingswoord, dat, vleugelsnel verbre'd, Geen kind verloren laat in troostloos wachten. Nn straalt het zoeklicht van menechlievend trachten Niet meer bij vruchtloos pogen. Glansen spreidt Het langs den steilsten weg en helpend weidt Het diep in duist're gang vol jammerklachten. Geen kreet vergeefs, waar zinloozs onders dringen Hun kind'ren, willoos, in oen hel op aarde Nu bloeit de hulp, wAAr 't licht ellende ontwaarde. Thans wordt de liefdewetals nooit te voren Bips nu geen wichtje reddeloos ve'loren Alle onbeschermden ru: beschermelingen". Bescherming tegen anderen. Deze beoogt ééio dier wetten, inhoudende bepalingen omtrent de vaderljjke macht en de voogdjj. Kinderbescherming is noodig. Dit bewees al de wet op den kinderarbeid. Ja zelfs, zjj moeten beschermd worden in tal van ge vallen tegen hun onders en daarom moesten voorschriften worden gemaakt over ontheffing en ontzetting van de vaderljjke tnacht Ontheffing geschiedt met toestemming der onders, maar ook kan iemand zonder toestemming van de ouders aan de ouderljjke macht worden onttrokken. Wat moet met zolke kinderen geschieden De Staat zoekt een voogd. Misschien is er een belangstellende in de familie of daarbuiten te vinden die de taak op zich neemt. Maar de voogdij kan ook worden opgedragen aan vereenigingen en instellingen, die verzorging van minder jarigen <en doel hebben, zooals b.v. weeshuizen. De voogdijraden hebben tot taak raad te geven in zake de ODtzetting en ontheffing van de ouderlijke macht en het herstel daarin. Ook zuilen vij inlichting moeten inwinnen er geven omtrent de personen en vereenigingen, die zich bereid verklaren kinderen onder hunne hoede te nemen. Zij kunnen ook ontzetting of ontheffing nit de ouderljjke macht of voogdjj aanvragen en houden toe zicht op de gestichten welke kinderen opnemen. Welk een schnone werkkring wordt geopend ten bate van het verwaarloosde kind\ Och, spreek eens langzaam na elkaar die twee woorden nit en wiens gemoed ontroert niet Verwaarloosden *kindHoe strijdt dit met elkaar 1 Welk een gruwel I O verstoot hen niet. Breidt nw armen over hen uit en trekt hen tot o. En dan het mishandelde kind Een dier mishandelen wjj dulden het niet en we jjveren voor dierenbescherming. Maar een kird mishan delen 1 Denkt eens even aan de nwen en keert dan met nwe gedachten terng tot hen, die het slachtoffer zijn van der onders zonden en wangedragingen. Vallen zal de muur die staat tusscben heu en n die redden wilt. Er wordt hulp ingeroepen voor hen, die zich zelf niet helpen knnnen, die de minderen zjjn en afhankeljjk, maar wier lijden ten hemel schreit en die zwjjgend of smeekend een beroep doen op mannen en vrouwan, die een hart in zich omdragen, hetwelk zegt »niet een dezer kleinen ga verloren 1" Bescherming tegen zichzelvenD*ze bedoelt een tweede wet. Wjj denken aan het baldadige kind. Hoe weinig medeljjden kent doorgaans de jeugd. Hoe gering is vaak haar nadenken Worden de baldadigheid, de ruwheid, de straatschenderjj inderdaad erger of vallen deze meer in het oog Laat ons hierover niet twisten. In elk geval, ze bestaan in groots mate en dit is vol doende om over maatregelen daartegen ernstig na te denken, om der kinderen wdle en ter wille van da niaatschappjj. Moeten vschoolatp ffen" worden ingevoerd Zullen wc alle bed 'erwachten van een zeer krachtig optreden der politie Moet de overheid zorgen voor speel tuinen en speellokalen Hoe men hierover ook denken moge, dit znllen allen beamen dat een verwaarloosde opvoeding verholpen moet worden door een betere, meer nauwgezette. Wat er wordt van een kind, zal niet aller eerst afhangen van maatregelen, hoe goed deze ook kunnen wezen, maar bovenal van wat hjj dageljjks in zijn naaste Omgeving hoort en ziet, van de invloeden die op hem geoefend, van de indrukken welke in hem gewekt worden, van den geest die er uitgaat van hen onder wier leiding staat. Wat dezen doen, wie dezen zijn, daarop komt het vóór alles aan. Geen vloek over de baldadige jangd, in wier ruw op treden maar al te dikwjjls de wrange vruchten worden aanschouwd van het zedeljjk la&g standpunt waarop zjj staan, die wel verre van kinderen te kunnen leiden, zeiven nog geleid moesten wovden. En dan het misdadige kind. Hoe groot is zjjn Ijjden, hoe deerniswaardig d'enB toe stand. Is het waar dat, o.a. in Nederland, de oriminali teit der jeugd toeneemt? Ontfermt u banner, die in hnn wandaden zoo dikwerf boeten voor anderer zonden aan hen bedreven. »De zonden der vaderen, bezccht tot in het derde en vierde geslacht.* »De vaderen aten znre druiven en de tanden der kin deren zjjn stroef geworden.* Over die tweede wet, bedoelend bescherming der kin deren tegen zich zeiven, een enkel woord. De nienwe wet begrjjpt dat ook een misdadig kind als een kind behandeld moet wordeu. In de eerste plaats kan vermeld worden dat de »be' rechting» van kinderen niet meer in het openbaar zal gebeuren, waardoor bot proces minder vormelgk, haite- ljjker, meer k nderljjk kan geschieden. Voorts zullen, volgens deze wet, personen tot hun 18e jaar tot de jeugdigen gerekend worden. Als een kind ol jeugdig persoon zich aan misdrjjf heeft schuldig gemaakt, dan kan het gebeuren dat het kind in het geheel niet wordt gestraft, in de hoop dat het svoor den rechter te zijn geweeste voor hem en zjjn oudeis al een heilzaam gevolg zal bebhen. De tweede strat is een berispingeen ernstige toespraak van den rechter, waurbjj een tjjd wordt bepaald, binnen welken de kwaaddoener, als hjj zich niet betert, nog naar een tuchtschool kan worden gezonden. Ook kan de straf een geldboete wezen, niet te hoog, opdat de schuldige zelf haar betalen door als bjj iets verdient het geld af te honden van zjjn loon. E ndeljjk opzending naar een Rijksopvoedingsgesticht, waar niet straf allereerst, maar opvoeding op den voor grond treedt. Aan het doel dor Kinderwetten* worden dienstbaar gemaakt de tuchtscholen* voor jeugdige misdadigers, in welke schalen ook kinderen kannen worden opgenomen, op verzoek van ouders of voogden. Deze scholen zjjn dns allereerst strafinstellingen voor jeugdigen, die verbeterd kunnen worden, maar al te ver heen zjjn, om in huis tot ordentelijke, fl nke menschen te worden opgevoed. Da vader der Kinderwetten* de ond-minister van Justitie mr. Oort van der Linden o schreef die scholen aldus »Da tuchtschool is niet een opvoedingsgesticht en evenmin een gevangenis, maar een strafplaats voor jeugdige gelegenheidsmisdadigers die, omdat ze kinderen zjjn, ge plaatst worden onder voortdurende leiding en aanhoudend toezicht. Want evenzeer als voor het kind voedsel en kleeding een onmisbare behoefte is, zoo is het ook een levensbehoefte, dat bet wordt gesteund en geleid. Hier is een vrijheidsstraf, die wordt ondergaan onder voort durende leiding.» Zoo wordt het kind hoe langer hoe meer een voorwerp van onafgebroken zorg. Wat al vereenigingen die zich zijn lot aantrekken 1 Wat al inrichtingen en stieh'ingen die hare deuren openen voor kinderen die steno, leiding toezicht behoeven. Ach, hoevelen gingen te gronde door der onderen schuld 1 Wat al nitspatting»n der jeugd waren de gevolgen van een zeer treurige of liever van geen opvoeding die dezen naam dragen mag. Is da' alles wat ondergaat in de wereld der kinderen de schuld der opvoeders? Zeker niet! Want wjj denken aan onders wier lenze was: de behartiging van der hnnnen we'.enljjk geluk, aan welke zjj tronw zija gebleven. Hoevelen gingen een hsilloozen weg op, ondanks de liefde van hen, die hun taak hebben opgeval on voortge zet met groot besef van verantwoordelijkheid en wier verjjdeld pogen hen allerminst tot verwijt kan strekken. Maar zoolang er zjjn die wonen in kro'ten zonder licht en lncht, in stegen en sloppen zoolang vele onders ge noodzaakt zjjn hun kroost zon gauw mogelpk wat te doen verdienen, omdat de broodvraag de alles beheerschende moet zjjn, zoolm» kan er voor velen geen sprake wezen van eigen geesteLke en z»d*lrke ontwikkeling en bjj ge mis hiervan allerminst van gids zijn voor anderen. Deernis met die kinderen, maar niet minder met ben d'e de hunnen toch ook liefhebben, maar voor hen niet kunnen zjjn wat zjj gaarne zonden wezen. D^ch, wjj denken ook aan huwelijken, welke het top punt zjjn van onberadenheid en lichtzinnigheid aan huiskamers waar zij die het middenpunt er van moest we en, haar pli'hten verwaarloost, aan hen voor wie de herberg het tehuis is aan ouders die niet vragen wat hun kinds, en hooren, aanschouwen, lezen, noch met wie zjj dageljjks verkoeren en wg begrjjpen ach zoo vele droeve toestandenwjj kunnen het dan verklaren dat er een kroost opgroeit dat opgeschreven is ten ondergang, als niet anderen te hulp komen om te redden, wat dreigt zedeljjk te sterven. Immer meer gaan de oogen open. Da handen worden ineengeslagen. Geen inspanning, geen arbeid wordt te veel geacht om te behouden wat op weg is onder te gaan. Heerljjk pog-n Mogen altoos meerderen samenwerken om ieder in zjjn omgeving een kind te ontrukken aan verderfeljjken invloed bnm brengend onder beteren. Dat van heden af de Kinderwetten" zegen wrochten 1 J. P. T. A. Alle boofJorgaoen van de buiteniaodscbe pers wjjden beschouw ngen aan de opmerkelijke Troonrede van den Duitschen Keizer. Grappig is dat de Engelsche bladen 't doen voorkomen, alsof zjj in het geheel niet begrjjpen, wie de Keizer op het oog had in zjjne zinsnede met betrekking tot de Mogendheden met wie ünitschland's betrekkingen niet meer d m c rrrect zjjn. The Globe, het rose blad, zoo berucht door zijn jin goisms uit den tjjd van den oorlog met de Bser-n, ver kondigt dat, zoo andere natiën jegens Dnitschland minder vriendschappelijk en wat ergdenkend mochten zjjn, zulks Dnitschland eigen schuld is, dat. tegenover het buitenland oo »aggressiri» kan optredrn. Voor 't overige moet de Keizer zelf gedreven zjjn door achterdreht, dan wel een »niet heel slimmeu zet" hebben willen doen om zjjne Marinewnt er door te kijjgen, meent zjj. De Times oordeelt dat de Duitsche Pers, die 't ge declte der troonrede aangaande DuitBchlands positie tegenover de andere volken het belangrgkste schijnt te vinden, alüoht de beteekenis er van overschat. Z M. slaat misschien een wat knorrigen toon aan, zeg zg, met gemakkeljjk te rjjmen met de door prins Von Bülow aan den dag gelegde opgewektheid in zjjne vermaarde causeries met Fransche journalisten een paar maanden geleden. W»arom echter, vraagt het blad, zegt de Keizer dat »stroom ngen* als bjj de moeiljjkbeden ovei Marokko zich voordoen, »op ééa punt ges'remd,^ op een ander weer te voorscbjju kunnen komen »T«nzjj hjj dan iemand kippevel wenscht te doen ktjjgen», antwoordt de TimesieU, »en 't zon haast den scbgn hebben alsof het daar om te doen ware". Weliswaar, verklaart bjj dat de vrede der Duit-che natie hem heilig is, maar de geruststellende mogeljjkbeden dezer zinsnee bederft bjj weer door den volgenden, waarin bij zjjnon onderdanen mededeelt dat «de teekenen der ijjden'' het haar ten plicht maken »hare weerbaarheid tegen onrechtmatige aanvallen te versterken', hetgeen de vreedzame bedoelingen van den Driebond zal helpen ver wezen ljj ken. Wie kunnen de zoo geheimzinnig aangeduide vjjanden wel zjjn, vraagt de Times, die een onrechtvaardigen aanval op Dnitschland en zjju bondgenooten in 't schil- zouden kunnen voeren? Met leedwezen en verwondering heeft zjj gezien hoe sommige bladen schjjnen te veistaan te geven dat 's Keizers uitingen aan Engeland zelf gericht zjjn. Dat is natumljjk belacheljjk, verklaart de Times en zg houdt het er voor dat de beteekenis van al dit »akelig gejank over 't miskennen en achteruitzetten van Dnitschland alleen hierin te zoeken is, dat de Keizer geld en veel geld wil hebben voor Duitscblands zeemacht. Aldus opgevat, besluit zij, behoeft het de zenuwen ook van de vreesachtigste niet te beroeren. In den Duitschen Rjjksdag zjjn reeds aanstonds de werkzaamheden Hok aangepakt. Bij de beraadslaging over de begrooting betoogde de minister van Binnen- I landsche Zvken, Posadowsky, namens don Rijkskanselier en in antwoord op de interpellaties der sociaal-democraten aangaande den vleeschnood, dat het vraagstuk, welke maatregelen er dienden genomen te worden ter wering van de vlerscbduurte, door de Regeeringen der Bondsstateu aan een ernstig onderzoek onderworpen was geworden. Maar da Baiersche, zoowel als de Siksische Rageering hadden zich niet gerechtigd geacht om te pleiten voor ruimer openstelling van de grenzen. T>t, dusver had de Rijkskanselier geen termen kunnen vinden, om met gebruikmaking van het toekomende grensbewa kingerecht in de bestaande bepalingen verandering te brengen. De minister van Landbouw Von Podbielski verdedigde zich tegen de thans en in den laatsten tjjd op hem gedane aanvallen, die voor een deel schandeljjke ver dachtmakingen waren. Spr. was overtuigd, dat de huidige toestand slechts van voorbjjgaauden aard zou zjjn. De landbouw had, evenals de nijverheid, en wellicht nog meer dan deze, een hechte orde van zaken noodig. Ver volgens besprak de minister het vraagstuk uit veeartsenjj- kondig oogpont en deelde daarbg mede, dat er tegen woordig in Pruisen geen mond- ot klauwzeer meer hee-schten. Zoodra het in Rusland iets kalmer was veworden, zou hjj bereid worden gevonden om den Rakskaoeelier een verhooging van het invoercontingent voor vee voor te stellen. U t Rusland niets dan berichten omtrent uitbreiding der stak ngen en toeneming der wanorde. In het kamp van Rsmbertov, bjj Warschau, zjjn de artilleristen aan het muiten geslagen. Zjj eisch- ten beter voedsel, meer soldij en ontslag van de sergeants, die zij van omkoopbaarheid beschuldigden. De commandant willigde de eischsn in wat betreft het voedsel en het ontslaan van de sergeants. Maar vo >r het verhoogen van de soldjj moest hg orders uit St.-Pefe sbmg vrageo. Daarop besloten de manschappen veertien dagen op ant woord ie wachten. Voorts is er een bevestiging van de sansationeele ge ruchten omtrent het voorgevallene te Sebas topoi. Utt St. Petersburg wordt dienaangaande ges-ind 0»er dan toestand in Sabastopol waar thans 21 0J0 man met artillerie g'Cinoentreerd zjjn, worden buiten gewoon verontrustende berichten verspreid Daarin wordt gezegd, dat Woensdagnamiddag te 3 nnr np het Zwarte Zee eskader, dat met den kruiser Otschekof gemeene zaak maakt, de Andreas-vlag door de roode vlag vervangen is. Van den oever werd geseind, dat de bemanning zich moest overgeven. Het an-woord luidde ontkennend. Hierop krng«n de battergen aan de Noordzjjde bevel om op het eskader het vuur te openen doch de battergen maakte gemeene zaak met de opstandelingen eu begonnen een gemeenschappe!jjk bombardement van de stad en voor namelijk van de batterjjen aan de Zuidzjjde. Luitenant. Schmidt commandeert het eskader. De helft der stad is e-wopst„ doch ook- h»t eskader heeft ernstig geleden. De Otschakof en de Dnjester werden in den grond geboord de Pantkaleimon werd ernstig be-chadigd. Eenige torpedo- booten werden aangevaren. Het regiment Brest bestormde ten laatste de battergen om ze tot zwggen te brengen. Om 5 nur 's avonds werd luitenant Sohmidt doodeljjk gewond. Daarop gaven de muiters zich over, Uit de telegrammen in de bladen van hedenochtend hljjkt dat de toestand in het Czarenrgk steeds hopeloozer wordt. Zoo wordt door Hambnrgseha correspondenten mt St.-Petersbnrg geseind, dat iu Oieasa 500 groote koop lieden bjj het beurscomité hebben verklaard aan hunne verplichtingen niet meer te kunuen voldoe". In Rostof zijn 80 fabrieken, in Jekatorinoslaf 100 winkels verwoest, Te Moskou is de opgewondenheid weder zeer groot, er werden daar ean groot aantal fabiieken verwoest. Ia Wladiwostok zgn thans alle regeeringsge- bonwen verwoest, het geheele garnizoen is aan botmanen in Grodno staakt de politie, in het gouvernement lambol bedreigen, volgens de Fr ank f. Zeit. do boeren de stelen. Wie maar eenigszins kan, vlncht naar het buitenland naar men zegt is de positie van Witte zeer verzwakt. Uit Moskou, waar de telegraafdienst door sddaten en gepecsionneerde telegn fisten wordt verricht, wordt gemeld dat de staking zich uitbieidde over alle postkantoren van Rusland. Ook in Moskou zgn eea ga fabrieken gesloten, doch in andere wetd het werk hervat. In de oo.angs door werklieden overvallen labriek van Mrikosof is eeq verkorting van den werkdag met underhalf uur en loonsverhooging ingevoerd. Bijna eiken dag brengt nieuwe werkstakingen in ver schillende vakken. Da weiges elda inwoners verlaten de stad. De k zernes te Subas'opol, in welke de muiters zich verschanst hadden, zjjn door de trouw gebleven troepen bezet, 2000 muiters zgn met mitrailleuses ia provincie ingetrokken. De kruiser »Otronakof» is geheei uitgebrand maar nog vlot. De toestand was gist ren w-der rustig tot een bedrag van tusscben de 75 en 80 millioen tros., eu alleen ongev-er 15 millioen voorbehouden, welke noodig zonden zgn om de acht forten te veib nden. De Petit Bleu vindt dit belacheljjk en niets ter zake diende, Ook 8 aan 't einde der zitting weer een ander amen dement ingediend. Verpachting van een belasting Dezer dagen had te Madrid de verpachting plaats van de ver teringsbelasting van deze stad. Ds pacht, werd gegnnd aan den t-genwoordigen pachter voor 251/* millioen, dat is 3Vj millioen meer, dan bjj het tegenwoordige contract door den pachter werd betaald. Dit cjjfer bewjjst wel, welke schitterende zaken deze man maakt en hoezeer deze gehate belasting de verbruikers zwaa' der dan noodig is drukt. Een ongeluk op de jacht. Bjj een Dinsdag te Primkenau gehouden drjjfjacht, waaraan de groot hertog van Weimar en het prinsaljjke paar van Wind'soh- g'ft'.z deelnamen, ontlaadde zich het geweer van den Ijjljager van hertog Ernst Gan'her v.m Sleeswjjk-Hols'ein en kwetste een ander jage'smau ernstig. Da hertog l et dadeljjk de jacht staken. De gewonde werd in de auto* mobiel van den groottiertog van Weimar naar Glogau gebracht, waar hg bezweken is. Een dienstweigeraar. Di krggvraad van hat zesde legerkorps in Frankrjjk, zetelende te ObAlons, heeft een sollaat, Mdlanvoy genaamd, veroordeeld tot een jaar gevangenis wegens dasertie. Lillanvoy is een dienstwei geraar nit beginsel. Ik ben soldaat, alleen omdat men er mg toe dwingt, zeide Millauvoy tot zijn rechters; Renm zelf, voo- wien jollai een standbeeld hebt opge richt, heeft gesohre/en: als ik soldaat was geweest, zou k gedeserteeid zjjn, of ik had zelfmoord gepleegd. Mil- lanvoy verlangde volstrekt niet vrijgesproken te worden, integendeel, hjj eiscite voor z oh de hiogs'e str f. Voor postzegelliefhebbers. Een'ge dagen vóór de beë od ging van den ops'aod op K''eta zjju nog door de revolntioonairen tienduizend postzegels uitgegeven. Er zgn zes verschillende soorten. Dr zegels van 5, 10, 20 en 50 lepla zgn g'lgk (boven aan den rand het opsohnft voorl)opige regeeering'', dan een vrouw, gezeten op een steen, de band aan het hoofd, met het inschrift »Kriti douli*, Krata in slavernjj ea eindetjjk aan den benedenrand de waarde). De postiegel van 5 lepla is oranje; die van 10 grjjs, die van 20 violet, die van 50 blauw. De zegels van 1 en 2 diachmen hebben denzelfden vorm als de andere, maar in het m dden bevindt zich 't portret va.n koning George van Griekenland met het woord »Kriti« (Kreta). De zegel van 1 drachmen is rood, met het portret violetdie van 2 drachmen is groen, met het portret in bruin. De stempels zjjn vernietigd, dus nieuwe zegels kunnen niet worden gedrukt. Be onderwijzers quaestte te Amsterdam. Het Volk komt op tegen de artikelen in de niet 8 ic aal- dem 'Craiisehe pers, gewjjd aan e sehoolquzestie. S echts de Bind, de geschorsten eu hun collega's, meent het blad, geven bljjk behoefte te e«voelen aan een zakelijke behan deling van het geval. Men heelt daartoo noodig de vol gende vragen te beantwoord-n 1°. Wat zgn de feiten, da volledige feiten Volledig want als men uit een reeks gebeurtenissen een enkel oogenblik van opgewekte drift grjjpt, ea men vertelt er niets meer bjj, dan geeft men ein leugenachtige voo'stelling. 2°. Hoe, door wiens toedoen en onder welke om standigheden is het ongenoegen begoanan 3°. Is er in de instellingen zelve en in hare toe passing een verklaring van het gebmrde te vinden? Ter beantwoording heeft men slechts te beschikken, merkt Het Volk op, over naamloozs p aatj-s »an de eene zjjde en do ondetteekende stukken in De Volksschool. Al het bezwarende voor de onderwgzers is a ooiem. Onder geen enkel van de in de kranten genoemde feiten heeft tot nog toe een ooggetu gs zyn naam üur»ea zetten. Da beschuldigers bLzea het vuurtje aan in stilte in d>-n donker. Zoowel in hat balang dar onderwijzers als in dat der school is het noodig dat er over alle bijzonder heden der zaak van dea aanvang af ean helder licht zal schijnen. Na bordaren die krmten voort op bua anecdotes; ze mtken bjj dan publiek s .«mm ng tegen de Amsterdsmsehe onderwgzers, en ze bemdeelen het openbatr onderwijs door op de inbKziogan dii ze ont vingen, een veroordeelend vonnis te gronden. Dat is door en door gemeen. De Porte en de Mogendheden. Daar er nog geen bericht mn een beslissing van de Porte gekomen is, zal de internationale vloot waarscbijnlgk heden het eiland Tenedos bezetten. Gisteren w»rd ei ten pUeize een ministerraad gehouden. Men schjjnt nog allgd tot verzet geneigd. Uit de Belgische Kamer. Wjj hebben rreds meegedeeld, dat 't in de Woensdag gehouden zitting der Belgische Kamer niet is gekomen tot don aangekondigden »kamp op leven en dood,. De heer Beernaert heeft namelijk zijn voorBtel, om ook het militaire deel van 't iege''ring8ontwerp betreffende Antwerpen tot nader onderzoek naar eene commissie te verwpzen, ïngetiozken. Vuu de ïeeds als onvermijdelijk aangekondig e min s- terieele cr sis, ontbinding der Kamer enz., komt nn niets. Ter linkerzjjde was men, of hield men zich, hoogst ver ontwaardigd over dit »komediespel», en 't ging er zeer rumoerig toe. Voor het overige is de discussie over 't ODtwerp voortgezet. Vóór de zitting hadden de leden der rechterzg, die tegen 't regeeringsontwerp gekant waren, eene bijeenkomst gehouden waarop, aangezien men oordeelde dat de er Beernaert te ver was gegaan, een amendement wetü aangenomen, strekkende om te bepalen, dat mets zon worden ten koste gelegd aan de tweede verdedigugs linie, behalve de acht eerste forten, alvorens bg eeie nieuwe wet de werken dier tweede linie nader zonden zgn vastgeste.d. M. a. w. men wilde toestemmen m crediele- Aan Kol en de Koningin. In eenige bladen komt het volgende Ingezonden Stuk voor van den heer H. van Kol, het benende sociaal democratische Kimerlid In enkele uladen .doet een verhaal de ronde over bloeddorstige woorden door mg onlangs in de II Kamer geuit. Ik zou uameijjk gezegd hebben dat »ouze Koningin moest uitgeroe d en verdelgd worden.» Br... Ofschoon ik uiterst zelden inga op alle onjuistheden, die vrijwel dagelgks m de bladen voorkomen over mjjne Kimer-werkzaam heden, wil ik deze legende in de kiem smoren. Ik sprak over hot harde lot van den door onze troepen verdreven vorst van G >wa. Het stenogram, waarin ik bjj deze gelegenheid juist geen enkel woord veranderde, luidt letterlijk als volgt. »Wat zoudt gjj er taa denken, indien nw »Koningin als een wild dier door de wouden »werd gejaagd, wanneer haar volgelingen telkens werden nearpeschoten van verre en baar geen »oogenblik word gelaten om des nachts rustig »het hoofd neder te leggen (Stenogruphisch verslag p. 301.) Dat het niet in mjjne bodoehng kan hebben gelegen Hare Majes'eit te neleedigen, blijkt wel daaruit dat ik nog nooit, nóch in, lócü buiten da Kamer, noch in woord nóca in schrift ook maar één enkele maal een krenkend, zel's een oneerbiedig woord ovsr onze Koningin heb geuit. In de gisteren gehouden zitting van de Tweede Kamer is de Indische Begrooting aangenomen. Zaterdag 10 uur komt de wijziging der Drankwet aan de orde.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1