No. 191. Honderd en zevende jaargang. Maandag i Dec. 1905. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. ir Een zonderlinge actie. BUITENLAND. BIN NE'n LAND. Belanghebbenden, die zich niet vóór of op den lOen December 1905 ter gemeente secretarie tot deelneming aan het onder zoek hebben aangemeld, worden niet tot dat onderzoek toegelaten. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. Uit de Pers. ALKNIAA COURANT. Abonnem-ntsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0.80; franco p. post f 1.—. Afzonder ijke nummers 3 cent. Prjja der Adverrentiën per regp]f0.10. Brieven franco aan de N V. Boek- en Handelodr. HERMs. COSTER ZOON. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR brengt, naar aanleiding van een desbetreffende circulaire van d'en heer Commissaris der Koningin in deze pro vincie, ter kenDis van belanghebbenden, dat het onder zoek naar de geoefendheid van 1°. lotellngen, die dingen naar het bewijs, hetzij voor militaire bekwaamheid, he'zjj voor lichamelijke ge oe'endheid, dan wel voor beide, 2°. jongelieden, die diDgen naar het militair getuigschrift, vereischt tot het aangaan eener verbintenis bjj het reservekader, hetzjj der Infanterie of der vesting artillerie, dan wel der genie, zal plaats vinden in het tijdvak van en met 2 tot en met 13 Januari 1906 dat het onderzoek voor eiken deelnemer in één dag- afloopt en voor lotelingen en jongelieden, woonachtig of verblijfhondendn in de gemeente Alkmaar, zal worden gebonden te Helder; dat tot bet onderzoek uitsluitend worden toegelaten zij, die hebben deelgenomen aan de loting voor de lichting 1906 b. de lotellngen der lichting 190&, die, ingevolge het bepaalde bg de 2« zinsnede -an art. 99 der Mi litiewet 1901, In 1909 worden Ingelijfd; c. de reeds ingelijfde lotellngen, in bet genot van uitstel van eerste oefening, die, om in aanmer king te kunnen komen voor verlenging van uitstel, in verband met de bepaling van het vijfde lid van art. 92 van het K. B van 2 December 1901 (Staatsblad No. 230), zooals dit artikel gewijzigd Is bij H. B. van 17 October 1994 (Staatsblad No. 231), hnn bewjjs van voorgeoefendheid wenschen te vernieuwen d. jongelieden adsplranten-vrijwilliger voor het reservekader der Infanterie, vesting-artillerie of genie, Alkmaar, De Burgemeester voornoemd, 30 November 1905. G. RIPPING. Sedert «enigen tijd bevatten verschillende organen van de Nederlandsohe Pers artikelen en berichten over een actie van den Ned. Barbiers- en Kappersbond, welke ook hier ter stede een afdeeling telt. Het zonderlinge van de actie is, dat zjj zonder medewerking van 't publiek moeiljjk slagen ban, en daarom heeft bovengenoemde orga nisatie een verzoek aan alle georganiseerden en wei- denkenden gericht, om z'cb bij voorkeur te laten bedie nen door een kapper of ba-ber, die aan den voorgevel van zjjn buis een bondswapen heeft bevestigd. Op 't eerste gezicht ljjkt dit een dwangmaatregel en wenscbelijk is't, wat nader op deze zaak in te gian. Het barbiers» en kappersbedrgf is in economiscben zin 'n bedrgf van heel onden vorm. Goed vergeleken met alle andere bedrijven, treft men hier den bedrjjfsvorm aan van 't patriarchale handwerk uit de Gildenperiod*. Het groote maatschap pelijk vervorminas-proces, invloed van grootbedrijf, ma chine, kapitaal, enz. heeft niet in zich opgenomen dit bedrgf, dat is blg»en staan en alleen een uitwendig modern vernisje kreeg door de verfraaiing van de inrich tingen vooral in de groote centra. De beoefenaren van dit bnisbedrjjf, altgd hebbend 'n zeer verbonden leven, bleven in 'n ander opzicht ook «staan*, waar andere bedrjjven lang voorgingen cl. in 't-zich-organiseeren. Wel waren in den lande sedert jaren hier en daar kleine clnbjes vakgonooten in een «college*, doch alleen met 't dnideljjk omschreven doel van «ziekenhulp* zonder veel meer. Maar de gezonde or anisatiegeest kwam ten slotte ook in dit intiem bedryf, niet meer met 't eenige doel den zieken collega te helpen, doch ook den gezonde. In 1891 werd de Bond opgericht met 't doel «vakverbetering*. Van dien tjjd kwam deze organisatie in moeiljjke tjjden van leeren en ondervinden. Al deze «eigen baasjes* te overtuigen van 't nat van organisatie om des bedrjjfs- wille was 'n harde en moeiljjke propaganda. Thans telt de Bond op circa 37 plaatsen van 't land afdeellngen. Het doel van den Bond is: financieelen en more len stenn bg ziekte, ongeval, overljjdeu, stichting van 'n sanatorinmfonds en zoo mogelyk pensioenkassen, regeling van den nu overmatigen en overbodigen arbeidsduur, bevordering van Zondagsrust, vakopleiding op deugde ljjke grondslagen en in 't algemeen 't wegnemen van allerlei misstanden en wel zoo, dat én patroon én be dienden hierdoor betere levensvoorwaarden krjjgen. Ook op 't gebied van hygiëne laat de Bond zich gelden en juist de vorige week keurde de Amsterdamsche Gemeen- teljjke Gezondheidsraad een 15-tal bepalingen goed, welke eeistdaags, onder Bondsconttóle, overal in 't land, waar de Bond is veitegenwoordigd, znllen worden in gevoerd. Zeker een bewjjs voor dengdeljjk organisatiewerk en een ernstig streven. De Bond omvat groote en kleine zaken en is volkomen «neutraal'', omdat bjj zich uitslui tend met vakbelangen inlaat. Bg allen goeden wil om tal van nuttige maatregelen te treffen, stnit deze organisatie op een nagenoeg onoverkomelgk bezwaar en dat is: de onwil van enkele collega's. Jaren lange propaganda in woord en gescbult brachten een of andere aldeeling geen stap verder. Alkmaar staat al jaren met 50 pet. ge- en 50 pet. ongeorganiseeiden. Dit is niet alleen in Alkmaar, maar op tal van plaatsen het geval. En na hebben meer dan één, met veel moeite en kosten opgezette actie voor een of andere verbetering, deze droeve les aan de talrjjke goedwilliger, gegeven, dat slechts twee of drie ouwilligen voldoende zjjn, om allp pogingen tot verbetering te verjjdeien. Het is een vol dongen feit, dat, indien een actie, b.v. voor Zondagsrust, ge voerd zal worden en maar één straat niet meedoet, de oonenrrentie-vrees een geheele buurt noopt tot weigeren en natanrijjk, waar een geheele baart niet meedoet, ligt spoedig in de geheele stad de actie lamge slagen. In difc bedrijf bestaat een doodende overbeersching ▼au een kleme minderheid over een groote meerderheid en hierdoor zjjn honderden gekeeld in 't dwangbuis van concurrentie. De Bond begreep ('t congres te Utrecht 1904) dat hg alleen vrgwel onmachtig was en hjj besloot de pabl.eke <.p me -eor de zaak te winner. E«rst echr.-r liet de BoDd èa zijne statuten èa zjjn werkprogram èn zjjn var eden beoordeelen door ruim honderd van de emi- nentste mannen van alle richtingen, va» jhr.mr. de Savornin LihmaD tot F. Domela Kieuwenbuis. De Bond, vragend den moreelen invloed van buiten af wilde gerechtvaardigd staan voor beel de breede massa en dit onderzoek is voor den Bond schitterend verloopen zjjn doel en streven is door de voormannen van de uiterste Rechter- tot de niteiste Linkerzijde toegejuicht. En toen dit werk gedaan was, toen richtte de Bind een oproep om moreelen steun aan de organisatie s aller richting en nn reeds besloten circa 200 vereenigingen 't streven te steunen. Nog nimmer is Moor een winkelbedrijf een zoo breede actie gevoerd en er valt niet aan' te twijfelen, waar zooveel voormannen voorgingen dat tienduizenden znllen volgen. Op die manier (en dit was ook 't eenige doel) krjjgt de Bond tienduizenden propagandisten. Indien de ongeorganiseerden zóó door huDne klanten worden aan gespoord lid te worden, dan kan voor den Bond en zjjD nobel streven 't sncces niet uitblijven. Nn wordt ook aan Alkmaars bnrgery gevraagd «Spoor Uw barbier of kipper aan lid van den Bond te worden, dan doet Ge een goed werk zonder-dat Ge 't merk zjjn honderden oogen op U gerichl'f is 'n licht te vervullen bede, waarvan de vervulling u wordt aanb->volen door mannen die eerst oordeelden of 't rel goed was en daarna hun zegel van w»ardeering er aan gaver. Aan 't slot van een zeer breed en gedokumenteerd ar tikel, voorkomende in 't Sociaal- Weekblad (No 60) van Dr. v. Embden zegt de sctjjver Tot voor een zeker deel is het publiek zelf rechtstreeks belanghebbend omdat deze Bond 'ook ernstig de eischen van moderne hygiëne tracht te vervullen. Evenals zoo menige sociale beweging, heelt ook deze noodig belangstelling en steun van derden. Die nu kan 't publiek verleenen door het ter harte nemen van het verzoek van den Bond: *Laat bij voorkeur bij een bondslid bedienen Moge ook 't publiek te dezer stede aan dieu oproep gehoor geven tenzjjde ongeorganiseerden deze wenschen voorkomen en zich spoedig aansluiten. Ge vraagd zij a zg in vgftien jaar werkeljjk genoeg. TEJA. De woorden van Keizer Wilhelm, uitgesproken bg de opening van den Rgksdag, hebben reeds een gunstig gevolg. In Engeland begint men er zich rekenschap van te geven, dat't een ramp zou zgn, wanneer 't tot reen oorlog met Dnitschland moest komen en van verschillende kanten gaan stemmen op om dat te verhoeden. Een goede stap in die richting is gedaan in eane te Londen gehouden bjjeenkomst. Lord Avebnry, die deze vergadering leidde, verklaarde dat Engeland en Dnitschland beide het grootste belang hebben bjj de handhaving van den vrede. Ieder, die tracht tweedracht te zaaien tus chen beide landen, maakt zich schuldig aan een zware misdaad en betoont zich een vjjand zoowel van Engeland als van Daitschland. De door de leidende staatslieden van beide landen ge bonden redevoeringen hebben ten volle aangetoond, dat alle pogingen om een eind te maken aan het bestaande wantrouwen en om hartelijke gevoelens te kweeken tus- schen beide volken sympathie bp hen vinden. H-t deed spr. dan ook genoegen te kunnen mededeelen, da.t Lord Lansdowne, de Engelsche minister van buitenlandscbe z.ken, het geheel met deze nitingen eens was en dat Z.E. had verklaard, dat voor zoover der Britsohe regee ring bekend was, de betrekkingen van beide landen op het oogenblik uitstekend zgn. «Ik geloof niet", zoo eindigde de spreker, «dat er over het algemeen een ge voel van wantrouwen en onwelwillendheid teg»n Daitsch land bestaat en ik hoop, dat de Dnitschers zullen gaan inzien, dat Engeland noch jaloersch noch vgandig gez nd is en dat zich bg hen de overtuiging zal vestigen, dat wjj ernstig wenschen goede en vriendschappelijke betrek kingen met hen te onderhonden Daarop werd een 8cbrjjven voorgelezen van den Duitschon gezant, graaf Wolf Metternicb, waarin hg zjjn groote sympathie uit spreekt met het doel der vergadering. Ten slotte werd een motie aangenomen in welke wordt verklaard, dat de vergadering vast overtuigd was, dat noch de economische noch de politieke belangen van Dnitschland met elkander in strjjd zjjn en dat tusschen beide landen gevoelens van harteljjke vriendschap bestaan. Sir John Kennedy uitte de hoop, dat ten gevolge van de bemoeiingen van bet comité bet eindelijk zoo ver mocht k men, dat de Duit- Bohe keizer zon kunnen verklaren, dat zijne betrekkingen tot Engeland niet alleen correct, maar zelfs van harte- ljjken aard zgn. Dezelfde stemming is tot uiting gekomen op een Zaterdagavond gehouden feestmaal in de Lyceum-Club te Londen, waar de Duitscbe gezant in ant woord op een dronk op den Keizer verklaarde dat de Dnitsche natie een vredelievend volk is, dat nooit een ernstig geschil met Engeland heeft gehad en dat bg hoopte dat zoo iets ook nooit zou voorkomen. Nu was er ongrlukiger- «vyze een schaduw geworpen op de verhouding tusschen de twee volken, maar alle krachten werden in bet werk gesteld om dien schaduw van oneenigheid tasschen de twee landen, die iedere uiring van ernstige verdeeldheid verfoeien, te verwgdrren. De Dnitsche regeering zon met innige voldoening elke beweging begroeten, die ten doel beeft de goede betrekkiogea tasschen de twee volken te bevorderen en bet Duitscbe volk zon elke vriendschappe lijke betooging in Engeland harteljjk toejuichen. Men zal 't moeten erkennendeze stemmen klinken heel anders dan men in den laatsten tjjd gewoon was nit Engeland te vernemen. Blijkbaar h«eft Keizer Wilhelm de oogen van tal van onbezonnen Engelschen geopend. Heden heeft minister Balfour opnieuw een onderhond met Koning Edward. Waarschijnlijk zal de Engelsche minister opnieuw vragen van zgn ondankbare taak ontheven te worden. In dat geval zal de Koning buiten twyfel een der liberale leiders h«t staat nn nagenoeg vast, dat dat Sir H. Campbell-Bannerman zal wezen bg zich roepen en hem vregen of hg een nmuw kabinet wil vormen. Neemt deze 't aan, dan zal de eerste daa l vai het nienwe ministerie wezen, het Parlement te ontbinden en een algemeene verkiezing nit te schrgven. Weigert hg, dan zal de Koning allicht Balfour verzoeken alsnog wat er dan verde: vilgt kan meD liberale peis zich over het gehe'1 «an te blijven, en slechts gissen. Vrjjdag toonde de minder afkeerig van het denkbeeld, dat Campbell- Bannerman aanstonds de vorming van een ministerie Ou zich neemt, dan verleden week, toen het eerste bericht van een crisis in de wereld kwam. Wel zgn er nog enkele bladen, die de opdracht vierkant geweigerd wil len hebben, omdat de liberale partjj bjj de verkiezing recht heeft op het voordeel van de aanvaller te zjjn. en maken de andere bladen nog een voorbehond, maar on tegenzeggelijk beginnen zjj z>ch met een ontbinding van het Parlement door een liberale regeering te verzoenen f De Westminster Gatsette zet nog eens uiteen, dat he' ae pl cht der regeering is om aan te bljjven en zoo (poe dig als de nmfMto. k ezersldsten klaar zijn, d. i. in Januari de verkiefih (Grinten honden. Wil Balfour nu echte aftreden, dan mag dat alleen wezen, omdat «zijn kabine' in znlke moeilijkheden verkeert en zijn partjj zoo ver deeld is, dat bjj baden staat is, zelfs nog maar enkele weken het noodzakelijke bestuur »an de openbare zaak voort te zetten Is dat werkelijk bet geval dan zou bet de plicht der liberalen zijn d- regeeringstaak te aanvaar den. Maar Balfour moet het bewjjzen. In dien geest heeft bet blad verleden week reeds gesproken, maar het gaat nu verder met te zeggen, dat bet voor den uitslag van de verkiezing er weinig verschil van wacht of de liberalen dan wel de unionisten de aanvallen le partjj zgn. Treedt Balfour's ministerie nu reeds af, dau kunnen de liberalen dat als een bewjjs temeer gebrniken van de stelling, dat de unionisten tot regeeren onbekwaam zjjn Da Daily News merkt op dat, hoe onwaarscbjjuljjk het k nke, ingeval van eeno weigering van den heer Bannerman de beer Balfour den Koning zou kannen aanraden den heer Chamberlain tot de taak der Kabinet-formatie te roepen, die, meent het blad, met beide hinden zon toetasten en een protectionistisch Kabinet zou vormen. Zoodat, vindt zjj, het, «verzint eer gtj begint* op dit oogenblik zeer toepasseljjk mag heeten Eén ding is niet twijfelachtig, vervolgt het bladhet Parlement moet den lOden dezer weder bjjeenkomen, en dan zal het opnieuw verdaagd of ontbonden moeten worden. 't Is dnideljjk te bemerken, dat 't mis is met de telegraphiscba gemeenschap met Rusland; terwjjl er genoeg zal zijn te seinen, komen er bjjna geen telegrammen Er is één bericht, dat karakteristiek is voor den geheelen buidigm gang van zaken in Rusland. In een vorig nummer deelden wjj mede, dat een groot aantal manschappen van da keizerljjke garde was gearresteerd wegens muiterjj. En wat hebben thans de tot dusverr- trouw gebleven inzaren en kurassiers te Czarskoje Selo gedaan? Wel, ze zgn ook aan bet mniten geslagen, omdat omdat zij verbolgen zgn op den Czar, wjjl deze hnn geen verlof had willen geven, op de eerste opstandelingen los te trekken. Zoo springt de eene groep nit den band door afkeer van den Czar en de andere door al te groote gehechtheid. Thans is de Semenofsby- garde naar Czarskoje Selo gezonden om den Czar tegen zjjn over-jjverige soldaten te besehermen. Verzekerd wordt verder, dat, de geheele kozak- k e n-m acht, ten getale «an 450,000 man, zal worden gemobiliseerd, 't Is zeer de vraag, of dit middel nog niet erger is dan de kwaal. Te Kirsanof bjj voorbeeld, waar vele eigendommen door boeren zjjn vernield, oefenen de kozakken een schrikbewind nit over de manoeljjke be volking. D'ze is grootendeels naar de bosscben gevlucht Middelerwjjl verg'jjpen de kozakken zich in de vouwen Iu weerwil van alle tegenspraak big ven hardnekkige geruchten iu omloop over een >*anslag op den Czar. De correspondent van de Vossische Ztg. te Petersburg meldt dat de geruchten over hetgeen ten hove zou zjjn gebeurd een vasteren vorm aannemen. Volgens de oeoe lezing zou grootvorst Dmitri Konstantino-vitsj den Czar aar de hand, volgens een andere een tweede grootvorst h^m aan het hoofd verwond hebben. De minister van het keizerljjke hof weigert eenige inlichting te geven. Een feit, dat ook veel te denken geeft, is dat d e Russische fondsen erger daleu dan in de tjjden van den grootsten rampspoed in den oorlog met, Japan. Volgens den correspondent van de Daily Mail te Peters- burg, behoort het tot het plan van de Russische revolu tionsairen om het Russische staatscradiet te ontwrichten en zoodoende den val van de regeering en de omwenteling teweeg te brengen. Daarna zouden de bnitenlaodscbe leeningen van Rilland niet meer er kend worden. Aan de Vossische Ztg. wordt nit Peters burg gemeld, dat aan de beurs aldaar een wiaselagen' gedre gd heeft een bofmakelaar overhoop te schieten, toen deze laatste hem wilde verhinderen een rede teg-n de Rgksbank te honden. Hg verklaarde dat de Rijksbank al w»ken lang met valsche te booge noteeringen werkte, ofschoon zij er niet aan dacht, bestellingen tegen de genoteerde koersen nit te voeren. Het gebeurde wordt in bankkricgen drak besproken. De vleesch-schaarscute inDuitscbland. De Dui'sche Rjjisdag heeft Vrij lag, bg haast leege banken, de beraadslaging over de schaarsebte van het vleesch voortgezet. Nu de regeer'ng voorshands onserzot ijk is gebleken, is er geen belangstelling meer voor een zaak die maanden lang zoo van alle kanten bekeken is. Het a n t i-rn ilitarisme in Zwitserland. De Bondsregeering in Zwitserland heeft het departement van justitie en politie en het departement vaa oorlog opge dragen te onderzoeken, of de tegenwoordige wetgeving voldoende middelen aan de hand doet om de, tegenover bet vaderland verraderlijk geachte propaganda van den bond tegen het militarisme tegen te paan. De werkloozen te Londen. Aan de Londen- sch9 werkloozen is door de politie aaagezegd, dat geen verdere optochten zullen worden goduld en ook geen samenscholingen voor de gebouwen, waar men ten bate der werkloozen bjjeenkomt. Men scbjjnt zich echter aan hat opt chtverbod niet te willen storen. Het grillige lot. Bij de tweedo trekking der Loterjj van de Pers», te Parjjs, is de groote prjja van 1 millioen francs geriokken door een ketelmaker te Rijssel, Frat§jis Galpin, e-n man van 40 jaar en vader vau vjjt kinderen. Hg had een lot genomen te zaaien met zyn schoonbroeder Messing. Bij deze lote-jj scbjjnt de Fortuin de kleme lui te willen begunstigen. Bg de eerste trekking viel de millioenprjjs, gelijk men weet, aan een marke tentster, Mme Höfer, ten deel. Een bejaard krjjgsman. De oadste soldaat van het Duitscbe leger, de oud-luitenant Philipo von Franck, heeft, te Charlot.tenburg zgn lOOsten verjaardag gevierd. De Keizer zond hem een met zijn portret beschilderden kop en schotel. Een smokkelaars-list. Het Dnitsche vee- invoer toezicht aan de Fransche grens moet onlangs op de volgende wjjze zjjn verschalkt: Er kwam daar een Fransche bo"r aan d" Duitscbe douanen vertellen, dat een nachtelijke poging zou worden gedaan om een grooten troep varkens over de grens te smokkelen. De smokke laars, zoo vertelde de boer, zouden eenige kleine troepjes voornit zenden, om te beproeven of de w-g veil g was. Er zonden eerst 3, dan 5, ver olgens 10 varkens de glens overgaan en dan zon de groote troep van 250 karnen. De douanen beloofden den boer verheugd een ruim aandeel in de p emie, welke zg zonden verdienen en zjj gingen in een h nderLag liggen. Het ging zooals de buer bad gezegd er kwamen eerst mannen met 3. toen met 5, daarna met 10 varkens en zij lieten die ongemoeid voorbjjtrekken, in afwachting van den grooten troepwaarbjj zjj hnn slag zooden slaan... Maar de groote troep kwam niet e> de beambten ontdekten te laat, dat zjj slachtuffers van ean smokke- laarslist waren geworden. Hrs. Heemskerk en Troelstra ln de Tweede Hamer. In de Zaterdag gehouden zitting van de Tweede Kamer heeft bij de Algemeene Beschouwingen over de Siaatsbegrooting mr. Heemskerk 2£ uur en mr. Troelstia 3) uur het woord gevoerd. Over de rede van mr. Heemskerk lezen wij in het Kamer-Overzicht van het Handelsblad onder meer Wij meenen uit een en ander deze conclusie te mogen trekkenlo. dat de heer Heemskerk en de zijnen tegen de opcenten zullen stemmen2o. dat hij geen tijdelijke ersterking van middelen noodig acht en de blijvende wil halen uit het tarief, en 3o. dat hij daarna uit Rijks belastingverhooging de ge meenten wil helpen. Wat het laatste deel der rede betrof, dit was kort en bondig, niet in alle opzichten duidelijk, maar toch voldoende te hooren gevend voor wie maar een half woord noodig heeft. De blanco-politiekjwerd een slechte politiek genoemd. Blanco-artikelen behoort de Grondwet niet te be vatten die moet vaste grondslagen leggen voor onze staatsinrichting, stellig ook voor de samenstelling van de volksvertegenwoordiging, grondslagen die niet door een oogenblikkelijke meerderheid kunnen gewijzigd worden. Wil men algemeen stemrecht, dan trachte men het ronduit in de Grondwet geschreven te krijgen. Wat de anti-revolutionnaire partjj belangt, zij zal, als de regeeringsvoorstellen eenmaal voor haar zullen liggen, niet opzien tegen een kiesrecht op breeden grondslag, mits noch de juiste begrippen omtrent souvereiniteit, noch het organisch verband van de maatschappij worde aangetast. In den blanco-strik zullen de anti revolutionnairen zich niet laten vangen. Ten slotte verklaarde spreker, evenals Vrijdag de heer Van Vlijmen had gedaan, dat bestendiging van de coalitie rechts noodig bleef. Oppositie quand même wilde hij niet voeren en de antithese niet verscherpen, maar vertrouwen in dit op abnormale wijze gevormde Kabine' kon men vooralsnog van hem niet vorderen. In het Kamer-overzicht van de N. R. Ct. lezen wij te dien aanzien o.a. Te minder is een voorstel tot verhooging der directe belastingen gewenscht, wanneer men het oog gericht houdt op de voorziening, die ten aanzien van den gemeentelijken nood moet worden getroffen. Nu de directe belastingen te verhoogen, is den pas afsnijden aan verbetering der gemeente-financiën. Immers, de gemeenten kunnen slechts geholpen worden door ver mindering van den belastingdruk harer directe belas, tingen. Verlaging van de directe gemeentelijke belas, tingen dus, daartegenover verzwaarde directe rijks belastingen, waaruit het rijk aan de gemeenten eene ruimere uukeering zal geven, ziedaar door eenvoudige belastingverplaatsing de gemeenten uit den brand geholpen. Maar hoe zal het mogelijk zijn, indien reeds nu het rijk zjjne directe belastingen verhoogde? Tijdelijk, naar het heet, maar, gelijk de regeering heeft toege geven, met het plan de verhooging als eene duurzame in stand te houden? Het betoog van den heer Heemskerk was ongetwij feld scherpzinnig verzonnen. Toch gelooven wij niet, dat de regeering, indien zij er in slaagt de financieele becijferingen van den heer Heemskei k te ontzenuwen, erdoor uit het veld zal zijn geslagen. Wat toch is haar standpunt Het komt hierop neer, dat als middel om in het vermoed tekort te helpen voorzien eene tijdelijke verhooging van de rijks directe belastingen zal worden te baat genomen. Geheel daarnaast staan hare algemeene plannen tot stijging van 's lands kas, waarin eene duurzame verhooging van directe be lastingen is opgenomen. Doch wat uit dit geheel van financieele maatregelen zal worden gewonnen zal strekken tot bekostiging van de uitvoering ook van het geheele regeer-program. En daarin is opheffing van den financieelen nood der gemeenten begrepen. Het verzet van den heer Heemskerk op de doorhem aangevoerde gronden ware tegenover de vijf opcenten van minister Harte misschien gerechtvaardigd geweest, doch mist zin tegenover de tien van minister De Meester. Ovei de rede v«u mr. Tri s 'a -caryft de Kamer overzicht-redacteur van het Handelsblad o. a. De honding v. n de sociaal-deuioca eu bij de herstemmingen en de uitmgen van den beer Troelstra zelf omtrent de wraak-oefening der arbeiders op het ministerie-Koyper werd bondweg goedgepraat door de bewering dat de S. D. A. P. als zoodanig, de officieels party, volstrekt geen wraak had gewild. Dit jammerljjk spitsvondige onderscheid tnssohen de partjj en bare leden deed boonende uitroepen en gelach in de Kamer opgaan. Het komt ons trouwens voor, dat de beer Troelstra zien en den zgnen geen dienst bewgst en het prestige van zjjn partjj met verhoogt door de officieele partij zoo af te scheiden van de leden dier partg. Ten opzichte van deze Regeering werd voorts, geljjk wy reeds hebben voorspeld, een draai genomen. In bet Voorioopig Verslag ziet men nog de sociaal democraten zich mede-verantwoordelijk rekenen voor den pohtieken toestandde heer Troelstra echter krabbelde heden van dat standpunt terug en maakte

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1