No. 193. Honderd en zevende jaargang. Woensdag 6 Dec. 1905. DAGBLAD VOOR AT,VUTA AR. EN OMSTREKEN. buitenland. st'adsi^ieïïw s. BINNEN LANDT Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. Nieuwst ij dingen. Gemengd Nieuws. Abonnem* ntsp» j]8 per 3 ma-odee »oor Alkmaar f 0.80; franco p. post f 1.—. Afzonder ijke nummers 3 cent. P'ij" d 'r Ad»errem 8n per r gG t i O. Bieven fmrco asm d" V V. B»lr- en H*ndGsdr. HE"M» COST KR ZOON. Dinsdagavond. Van eiken werkdag is voor ons bet laatste bedrijf het sohrjjven van he* Baitenlandtcb Overzicht. Wanneer de laatste couranten binnen zjjn, dan maken wij een geheel van hetgeen wjj in de verschillende organen gevonden hebben over de belangrjjkste politieke onderwerpen van den dag in het buitenland, waar noodig opmerkingen tn8schenla8Pcbunde om het Overzicht zooveel mogeljjk te maken atts einem Guss. Ook hedenavond rast op ons deze taak. Maar het kwjjten daarvan wil Diet zoo goed vlotten als anders. Na het gejoel van bigde kinderen kost 't moeite zich aan den ernst te geven en uiet na te mjjme- ren over de vrengde van den St.-Nicolaas-avood. Wat 's 't toch goed, dat er zulke algemeene feestdagen zg'n. Zalk een dag, waarop men eens even verpoost van bet leven, dat is een strjjd van het begin tot het eind. Waarop men zich mag wijden aan het groote genot van wel le doenwaarop men door kleine geschenken als 't ware zjjn vrengde te kennen geeft over het bestaan van zoo velen, die men mag rekenen tot, de zijnen en tot zijne vrienden; waarop men zelf eraan herinnerd wordt dat er zjjn, die zich verhengen in je bezit, die waardeeren je arbeid, die als het ware met elkander een kiing vormen, welke als ftootknssen wil dienen voor moeilijk heden en drocfenisseD, die ook verder niet zullen uit blijven. Al weet men 't nóg zoo gced, dat men niet alleen staat op de wereld om zoo'n eenzaamheid te dragen mag men wel met reuzenkracht zjjn toegerust 't stemt toch zoo tot dankbaarheid, dat men 't weer op nieuw ervaart, en 't scbjjnt alsof telkens weer na bet herhalen van die nooit genoeg vernomen tjjding men van zich afscbndt wat hinderde en met vrooljjken moed verder gaat op de levensbaar. 't Is een aan poëzie zoo rijke avond, de St.-Nicolaas- avond. Er wordt zooveel sympathie genit en bewezen ni' vrjje opwelling, los van eiken drang. En dan daarbij, die heerljjke blijdschap der kinderen, die is sltpd en zal altjjd zjjn de vrengde der onders. Wat hebben zij lang te voren in epannirg verkeerd en hoe beerljjke be looning geeft bun opgewondenheid op den avond van den goed-beilig-man voor al wat, er werd gedaan om hen nog laDg aan dit huiselijke fe'st te dien denken. Nn rusten de kinderen en drcomen met rozen op de wangen van bet festijn, waarvan zooveel verwacht weid en dat toch niet tegenviel, En morgenochtend komt voor de kleinsten de voortzetting van het feest Weiaar, nn niet langer gedraald en gedaan wat plicht is tegenover onze lezers. In de eerste plaats znllen wjj weer met onze gedachten gaan naar Rusland. De anarchie neemt, daar met elk uur toe. Te Peters- burg heer8cbt nn zelfs ook al op straat de groove ban deloosheid. Vrijdagmiddag om vier nar werd in Wassih- Ostrof op den openbaren weg een jong meisje naak* uit gekleed het arme kind werd ziek naar 't hospitaal gebiaeht. Iedereen was bang voor de m'fsen der aanranders, die n et de kleeren wegliepen. Zaterdag overkwam een jongen koopman betzelfde op de Sadowaja. midden in de stad. Aan andingen geschieden dag en nacht. Volgens den Petersbnrgschen correspondent van de Daily Mail hebben de uitgezonden sappenrs bevonden, dat, de werkstakers de telegrapfljjnen voorbjj Viborg Zaterdag zoo vernield hebben, dat het herstel lang zal moeten duren. Bovendien hebben de stakers gedreigd, ook den Finschen kabel te znllen vernielen, zoodra de sappenrs de landlgn willen herstellen. In dien zin krioelt 't van berichten, het een al erger dan het ander. Is 't wonder, dat de intellectneelen met schrik z'en waartoe de beweging, ten deele door heD ontketend, voert, 't Is daaraan toe te schrjjven, dit eer man als Peter Strove, die uit de verbanning in Moskon is teruggekeerd, kras partjj gekozen heeft tegen de Jaco- bjjnen, die daar pogen bet bewind in handen te krjjgen Hg kenschetst de revolutionaire partjj els een imeugsG van Jacobinisme en anarchie; zij arbeidt volkomen als de anarchisten in West-Earopa, die de maatschappij wil len desorganiseeren, zonder in staat te zjjn, iets beters daarvoor in de plaats te geven." Deze redacteur van de Oswobodenstjé, die onder het onde stelsel zoo ontzettend geleden beeft, roept nu de intelketneelen cp, cm zich tegen de revolutionaire anarchisten aan een te sluiten, ten einde Rusland te redden van den economischen en maatschappelijke» ondergang. De vraag bljjft echter, of 't in Rusland al niet te ver gekomen is om nn nog de zege van de anarchisten te stniten. Volgens den Petersbnrgschea correspondent van het Petit Journal gaat de Keizerin-weduwe van Rusland einde dezer maand van Kopenhagen naar Gatsjic», waar dan ook de Czar en zgn gezin komen. Gatsjina, heet bet verder, is gemakkeljjk te verdedigen tegen movelgke aanvallen. De wacht zal uitsluitend door ko zakken worden betrokkeneenige dnizenden van deze getrouwen zullen daarvoor worden opgeroepen. De Japansebe pers is, wat wel voor de hand ligt, bjjzonder ingenomen met hetgeen de Dmtsche Keizer bjj de opening van den Rijksdag over Japan heeft gezegd. Zoo schrjjft een der regeeringsorganen»De troon rede van den Duitschen Keizer is zeer be kwaam en vast in elkaar gezet. Niet licht zou men 't haar kunnen verbetereD. De passage over Japan moet ons volk en de Regeering een gevoe van blgd chap en dankbaarheid schenken. Wij geloovon, 's Keizers verwach tingen met te znllen teleuistellen, doch ons met alle krachten voor de wetken der beschaving te znllen in spannen. Laten anderen Doitscblands staatkunde wan trouwen, wij verklaren dat onze Regeering en ons volk Duitschland goed begrijpen, gelijk wjj door Duitscbland goed begrepen worden. Om die reden worden de be trekkingen tnescben beide landen met den dag inniger en biedt het ons groote vrengde, dat de troonrede ons een aanleiding geeft om datgene uit te spreken wat ons reeds lang op het bart lag." Naar de correspondent te Tokio van de Daily Telegraph meldt, komen eropdeJapansche begrooting van het financieele jaar 1906 de volgende posten voor (in ponden sterling)38 000 000 voor het terugbrengen van het leger nit Mantejoeijje naar Japon; 1 000 000 voor de oprichting van vier nieuwe div siën, 334 000 voor de uitbreiding der zeemacht2 200 000 voor werken in Port-Arthur, enz. Om de vereischte middelen te vinden, zal de Regeering biunpnUndeohe leeningen u t- g»ven ten bedrage van 31 650 000 en de thans nog be staands leeningen, welke een zeer bnoge rente vorderen, delgen door middel van de 26 000 000. die zij van de nieuwe bnifenlandsche leening verkrijgt en van de 15 000 000, die zij beschikbaar heeft uit de laatste, te Londea gesloten leening. Het hoofds'uk nitgaven zal op de begrooting van 1906 elaiten met 103 000 000 p. st., waarvan 80 000 000 voor leger en vloot 1 De Fransche Kamer heeft de behandeling voortgezet van de wet tegen de botervervalsching, waarvan zij in Juli reeds 3 artikelen heeft aangenomen. Er bleven toen nog 2 artikelen over. Artikel 4 is gis teren aangenomen en ook 5 na een lange discussie Volgens artikel 5 kunnen de bepalingen der wet bij decreet toepasselijk worden verklaard op andere voedings middelen dan boter, welke wegens hun samenstelling of eigenschappen met boter verward zouden kunnen wor den of gebruikt tot botervervalsching. Het voorstel <an Thierry om artikel 5 te laten ver vallen is met 428 tegen 100 stemmen verworpen Thierry stelt een additioneel artikel voor, waaro er aanstaanden Maandag zal worden beraadslaagd. Men zal zich, aldus ontleenen wij aan de N. R. Ct de geschiedenis van dat Fransche wetsontwerp herinneren. De Fransche wet van 16 April 1897 had de maximum hoeveelheid boter, die margarine mocht bevatten, bepaald op 10 petom de beide waren goed uit elkaar te houden. Een jaar later werd er van allerlei groote kooplui in boter, verdachte waar in beslag genomen Die boter werd onderzocht, en de uitkomst van het onderzoek is, dat er margarine in zit. Dat kan geen bedrog zijn, zeggen daarop de kooplui, dat is boter uit Nederland, die is niet vervalscht. Aan stonds neemt nu de Fransche overheid aan de grens 80 000 kilo boter in beslag, afkomstig uit Nederland. Ook deze boter blijkt margarine te zijn volgens het onderzoek. Maar daar leggen zich de kooplui niet bij neer. Des kundigen uit Frankrijk en Nederland leveren het bewijs, dat die vermeende margarine inderdaad het produ t is van Nederlandsche melk. De Nedorlandsche koeien geven tusschen 15 September en 30 November zulke magere melk, dat de boter daarvan treffend op margarine lijkt Vandaar dat er een nieuwe Fransche wet tegen de botervervalsching noodig was. In de eerste drie arti kelen wordt bepaald, dat alle margarine, die voor ver koop bestemd is moet worden vermengd met bepaalde onschadelijke stoffen, waardoor het product gemakkelijk van boter te onderscheiden zal zijn. Het Engelscho Kabinet. Sir Hemy Campbell Ban erman, die gisterenmorgen een audient e bg Koning Edward had nam de opdracht rm een kabinet te for- meorenaan. Hjj beeft beloofd daarmee voor Maandag gereed te zijp. De Port. e en de Mogendheden. De Soltan bevint ui weer bij t" krabbelen. Thans beeft de Porte aan de Mogendheden een nota gezonden, waarin de in stelling der financieele commisse wordt aangenomen, maar met tal van wjjzigingen in het reglement. Het kiesrecht in Oostenrjjk en Hot- g a r jj e. Het Oostenrjjksche Heerenhu s, anders zoo kalm en deftig, heeft met voor zijn doen buitengewone heftig heid en in gesloten rjjen tegen h*t door de Regeering aangekondigde w»tsont,werp betreff-nde algemeen stem recht verzet aarge'eekend. Graaf Tbun, prins Auersperg, de beer Von Plener en andere sprekers baalden het ministerie Gautscb deswege scherp over den hekel. Aan getoond werd, dat de socialistischs demonstratie» op den dag der opening van den Rijksraad onwettelijk waren geweest, duar de wet zoodanige betoogingen op tjjdeu, dat het Parlement bijeenkomt, verbiedt. Te Budapest zjjn alle dagbladen, die tegen het algemeen kiesrecht gekant zjjn, door ds arbeiders ia den ban ge daan. Zjj konten niet uitkomen, daar de zetters gedeser teerd zjjn. Manndag werdpu de borden van hot redact e- gebouw der Budapesti Hirlap stukgeslagen en wierp men keisteenen door de ramen van de localiteiten, waar d« persen stonden. Da redacteuren in het gebonw schoten op bet volk buiten, 't welk terugschoot. Een expeditie wagen werd vernield. De politie joeg de plunderaars uiteen, maar dezen, langzaam terugwijkende, wierpen, in de binnenstad gekomen, barricades op. Men vreest voor nog nrger dingen. Wat betreft den politieken toestand in Hongarjje dient gemeld, dat naar men nit, verschillende teekenen meent af te leiden, het Kabine'-Fejeri A y aan aftreden denkt. Als formateur van een nieuw ministerie wordt de heer Koloman Széll gedoodverfd. Bloedige botsing te Dresden. Te Dresden is Zondag in den vroegen morgen een socialistische be tooging ten gunste van kiesrechthervorming gehouden waaraan ongeveer 15000 menschen deelnamen. Zjj werden door de politie met de blanke sabel uiteengedreven. Verscheidene werden gewond en ook werden er vele in hechtenis genomen. Een betooging van eenige duizenden menschen voor het Koninkljjk paleis werd ook door de politie belet. Sociaal-democraten eo anti-militair isme. De srcisal-democraten te Barn hebben zich na eeu breed debat in tW6e vergaderingen tegen de anti- militairistische beweging uitgesproken. De meeste sprekers erkenden de n lodzakelgkheid van het Zwitsersche volks leger. Er werd evenwel met nadruk verklaard, dat men geen paljasserij in het leger wilde en geen politiediensten van de soldaten bjj werkstakingen. Valsche bankbiljetten in België. In België heerscht op het oogenblik gioote ontsteltenis in uitgebreide kringen wegens het groote aantal valsche bankbiljetten van 100 fre. dat in omloop is, en welk aantal op 40.000, ter waarde van 4 millioen fraaes wordt geschat. Vooral de kleinhandel 1 dt daaronder zeer want tr is bjjna niemand die meer dergeljjke biljetten durft aannam"», daar de eebte zoo moeiljjk van de valsche zjjn te onder scheiden. Zelfs de kassiers der groote banken loopen er in en zeker is men eeist als men een biljet aan de Brusse'scho bank heeft laten onderzoeken. D leden vaD het syndicaat van BrussGsche handelaars hebben besloten geen b lj-tten van 100 frs. aan to nemen, zoolang de onzekere toestand danrt. Zjj verlangen dat de Bank alle briefjes van deze waarde zal intrekken en door nienwe vervangen, die lastiger zijn na te maken. Volgens een nader bericht van de Bank most men hierop reeds zgn ingegaan. De Si m p Ion - tunnel. De pas teboo'de S mplon- tnnnel geeft aanleiding tof ongerustheid. Er zjjn schenrpn ontstaan in de wanden eu de ingenieurs maken z cb ernstig bezorgd dat het gewelf geen weerstand «al kunnen bieden aau b«t ontzaglijk" gewicht van den berg daarboven. De sneeuw, welke door de rotsen heen sjj- oeldeheeft een nieuwe kou-t waterbron doen ontstaan, welke 300 liter water por minuut geeft. Waarschijnlijk zal de tunnel niet vóór het midden van den aanstaan ien zomer geopend kunnen worden. Borooving in den trein. Een jonge dame nit Gheel, mej. Florence RGmsns had gisteren inkoop-o ged an te Antwerpen, 's Namiddags 2 uur ging zij met den treiu terug. Eerst zat zjj alleen in een coupé maar te Lierre kreeg zij een net gekleed man tot reisgenoot. De trein was nauwelijks weer in bewogin of deze man haalde een revolver uit zgn ',ak. Hij richtte het w pen op de jonge dame en dwong haar h'm al haar geld af te geven. Aan het volgende station sprong bij haastig uit een trein en maakte zich uit de voeten. Ernstig ongeluk te Londen. Een gedeelte van het dak v n Obaring Cmss-station te Londen i? gisterenmiddag in elkaar gezakt en op het perron ge vallen. Acht en twintig personen, meest werklieden, die bezig waren het dik te herstellen, zgn naar het hospitaal gebracht. Er zgn vier dooden gevonden, maar het was gisteren nog onmogelijk het aantal dooden te bepalen, dat onder de painhoopen bedolven ligt. Onder talrjjke bljjken van hartelijke belangstelling en waardeering. herdacht gisteren te Amsterdam dr. J. Th. de V sser, oud-lid van de Tweede Kamer, dat bjj voor een kwart eeuw het predikambt in de Hervormde Kerk aanvaardde. Tweede Hamer. Bij de voortzetting der Algemeene Beschouwingen over de Staatsbegrooting is gisteren zeer uitvoerig het woord gevoe d door den heer Tydeman namens de oud- of vrij-liberalen. Als conclusie resumeerde hij de houding, die hij en de zijnen jegens deze Regeering dachten aan te nemen als volgt „Wij mijne politieke vrienden en ik begroeten deze Regeering met welwillendheid wachten haar daden af en hopen, vreedzaam met deze bewindslieden te znllen kunnen samenwerken". De N. R. Ct zegt van deze rede: Het komt ons voor, dat de regeering er alle aanlei ding toe heeft, voor de beschouwingen van den heer Tydeman, die ook beden „uit naam van zijn politieke vrienden sprak, oprecht dankbaar te zijn. Ons dunkt tegemoetkomender bewoordingen om de houding der vrije liberalen tegenover bet tegenwoordig Kabinet af te schilderen, zijn baast niet denkbaar. Want weet wel, de opvattingen, welke de heer Tydeman en z ne partijgenooten hebben omtrent de vierjarige periode, die met den verkiez ngsstrijd van dezen zomer is be ëindigd, weerhouden hen ervan het totstandkomen van het huidig Kabinet als de logische oplossing van de crisis te doen beschouwen Vit finkbulzen. Op een verzoek van de dirrctie der gasfabriek, de loopende concessie me' 15 jaar te verlengen, heeft de G*meenteraad afwijzend beschikt. Daarentegen is een Commissie benoemd om te onderzoeken in hoeverre eigen exploitatie voor de gemeente vo rdeeliger uitkomt. Bjj de herbrstedine van den gemeent" reinigingsdienst waren slechts een drietal insohtjjvingsbiljetten ingeleverd, de laagste inschrjjving w ide zich tegen een jaar)jjksche vergoeding van f 710 met dan dienst bslas'en. Daar eenige Raadsleden meenen, dat veel voordeeliger voor waarden te bedingen ziin, is be'loten, een nieuwe aan besteding uit te schrjjven en hieraan in rnime mate pnblicit-it te geven. Mocht echter veen aanbod nkom-n, waarbij de gemeente minstets f 400 per jaar ontvangt, in plaats van geld toe te geven, dan zullen voorstellen worden ingediend om den reinig ngsdienst zelf te ex- ploiteeren. Besmettelijke keelziekte. Ut Wieringerwaerd meldt men ons: Hadden we »óór een paar weken hoop, dat de be- smetteljjke keelziekte hier voor goed geweken zou zgn, thans is weer een geval van diphtentis geconstateerd. Me typografen staking te Amsterdan. In de werkstaking bjj do drukkertfbma Ipenbnnr van Saldam te Amsterdam is gist-ren ger-n verar dering gekomen. Geen der zetters melddo zich aan zoodat de 20 man, houden de leden van den Drukketsbond hunne gelofte, voor een jaar zjjn uitgesloten. Kerstfeest-viering. Op den 2en Kerstdag zul door de leerlingen van de Zondagsschool te Wrs' Grafldük hrt Kerstfeest gevierd worden in da Ned. Har». Kerk aldaar. Een voor dat doG gehouden collecte hoeft f 18 opgebracht. Vlsscherij In de Streek. Men schrijft ons uit de Streek: Waren da onderscheidene polders hier eerljjds beroemd om huu vischrjjkdom, de laatste jaren is hierin een merkbare verandering gekomen. Een verblijdend ver schijnsel is het dan ook voorzeker, dat pogmgen in 't werk worden gesteld om verbetering te kijjgen in den toestand der vischwa'ers. Tot dit doel zal dezer dagen een vergadering worden belegd te Grooii broek, waar de heer Brouwer uit Utrecht, leeraar der hoofdafdeeling Zostwatervisscherjj (onderafd. van de Ned. Heidemaat schappij) *oor onze binnenv.sscbers een punt betreffende deze kwestie zal inleiden Men hoopt dan te komen tot oprichting eener Afdeeling van bovengenoemde Maat schappij, die in onderscheidene dealen des lands rests mat vrucht heeft gewerkt. IJlt het circus-leven. Esn der lezers van de N. Gr. Ct. deelt aan dat blad het volgende mede, voor de waarheid waarvan hjj, die een geboren BeGpner is, ins'aar In net jaar 18ö3 r« wekte het plotseling veel sensttie, dvt er n bet ci'Cns- R^nz een dame op een ongezadeld iiaard zon op'rrden. D it was nog nooit vertoond 1 De aanplak nileo waren beplakt met bon o plakkaten, waarop M 8» EIU, «taa de op een ongezadeld paard Mi-s Ella was een be-ldech oa meisje van duizend weken en haar sue '.es wns reo«acotig. Zij deed o. m 50 sprongen achtereen door papieren hoepels. Renz maakte prachtige zaken met dat sensatie-nummer. Avond aan avond was het circas uitverkocht ondanks de verhoogde prijzen. Tal van schatrjjke heoren wierven om de hand van de ecboone Amerikaanscbe, en prachtige cademx we den er voor haar gebracht naar het »Hutei de Rome", Unter d«n LindeD, waar zjj met haar moeder en znster logeerde. Het drietal dames trok bovendien de aend-cet door de crnoline8, tot dat oogenblik in Berljjn onbekend. Het circos-Renz maakte una tonrr-é*, hez >eht We»neo, St.-Petersburg, Paijjs en Konstantinopel en M ss Eila 7iog mee. Bij den sultan viel zjj bijzonder in den smatk. Hij schonk haar o. m vier prachtige schimmels en wilde haar zelfs wel een plaatije inruimen in zjjo harem. Zij bedankte voor deze eer. Doch als een tweede Emilia Galotti werd zjj overval! n, maar de aanslag mislukte en do Bnltan kreeg zyu zin niet Zjj werd gewond en iu een hospitaal opgenomen, waar bleek, dat Miss Ella... een man was. Hot circus-Renz moest bet ontgelden. Groot was de verontwaardiging. De hear Renz verklaarde echter van het bedrog niets te hebben gowefen. En de Amerikaar sche diss* trok met een welgevulde beu s naar Amerika. Ter aanvulling van het gisteren door ons aan de -Cl. ontleende bericht omtrent de Exploitatie-Maatschappij vWesterweg" te Alkmaar diene, dat hst bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, die z ch met de cxploita'ie der zaak belast, in overleg met den gedelegeerden commissar s. VooGoopig benoemd tot dirfCteur de h^er A. de Vries, tot g' rielegeerd-comunis- saris de h-er Tb. van Spall en tot mede-commissarissen de heeren N. A. C njjn en M. Gouveroe. De heer P, 0. Pronk, alhier, is te 's-Gravenhage ge slaagd voor het tx-men boekhouden, uitgeschreven door de Vereeniging van Leeraren in h* t Boeknonden. De heer Pronk is leeiLng van den brer J. H. Elfring, leer&ar n het boekhouden bier ter sffde Onze vrofgere stadgenoot, de h«ei G. van der Bo ch Jr., thans te Amsterdam, slaagdo Maandag j.l. te den Haag voor de staatsacte M ddGbaar Ocderwgs Schoonscaigven. Arrondlsseraents- Hecht bank te Alkmaar. Zitting van Dinsdag 5 December. Diefstal van Riet. Als eerste beklaagde stond heden terecht G. B., ar beider te Broek op Langendijk, omdat hij op Zondag morgen 29 October 25 3" schoten riet had wegge nomen van het land van Jacob Kostelijk te Broek op Langendijk, zonder dat genoemde Kostelijk hem hiertoe verlof had gegeven. De waarde van het riet bedroeg slechts 20 cents. Kostelijk, als getuige gehoord, verklaarde, dat hij dat riet wilde gébruiken, om zijn kool ermede te bedekken. Beklaagde bekende volmondig. De O. v. J. achtte het wettig bewijs voldoende ge leverd. Met het oog op de geringe waarde van het ontvreemde vroeg Z E.A. een clemente straf, n 1. over eenkomstig art. 314 W. v. S. f 3 boete, subsidiair 3 dagen hechtenis. Mishandeling. Daarna stond terecht A. B., 22 jaar, arbeider te Enkhuizen, omdat hij in den nacht van 28 op 29 October den agent van politie Johannes van den Berg te Enkhui zen een slag in 't aangezicht had gegeven. De aanleiding dat beklaagde, aan van den Berg een klap gaf was de voigende In dien nacht liepen beklaagde en zijn neef Jan Langedijk in de oude Westerstraat (het was half één), te Enkhuizen, te schreeuwen, en maakten nogal rumoer. De surveilleerende agenten van politie, waaronder ook van den Berg. maanden hem, in 't belang der orde, tot kalmte aan. Van den Berg duwde B. voort in de richting van zijn woning. Beklaagde, die eenigszins onder den invloed van sterken drank verkeerde, pakte den agent beet, en bracht hem een klap op zijn linkerwang toe, die volgens de getuigenis van van den Berg nogal aankwam. Beklaagde, gevraagd, of hij den agent een klap gegeven heeft, zegt, dat de agent hem eerst gesla gen heeft. Ook is hij door den agent getrapt. Overigens bekent hij den klap toegebracht te hebben. Van den Berg ontkent beklaagde een klap gegeven te hebben, ook dat hij hem getrapt heeft. De O. v. J. achtte ook in deze zaak het wettig en overtuigend bewijs geleverd Een bewijs, dat beklaagde schuld voelt is, dat hij van den Berg eerst f 1 en later f 10 heeft aangeboden om de zaak te sussen. Ofschoon hij nooit vroeger veroordeeld is, staat be klaagde bekend als een lastig persoon op straat. Ter waarschuwing zal Z.E.A. voor de eerste maal geen ge vangenisstraf eischen, maar mocht beklaagde het rustige Enkhuizen weder in opstoot brengen dan zou spreker hier zeker toe overgaan. Eisch wegens mishandeling t 10 boete, subsidiair 10 dagen hechtenis. Mishandeling. Ter zake van een dergelijke overtreding had zich daarna te verantwoorden S. K,, landbouwer te Broek op Langendijk. Hij had op 26 October te St.-Maarten, Jacob Bruin, arbeider te St. Maarten, een kloet o"p zijn arm si uk geslagen, waarvan Bruin nog 14 dagen lang nadeelige gevolgen ondervond Aanleiding tot deze mishandeling was het volgende. Beklaagde en Bruin stonden met elkander in handelsrelatie. Nu gebeurde het op dien datum, dat beklaagde gekochte kool, van het land van Bruin haalde, dte naar Kalverdijk vervoerd moest worden. De kool werd in schuiten gelaaen terwijl overeengekomen was dat Bruin, weer of geen weer, zou helpen de kool te vervoeren. Nu was beklaagde f 25 saldo schuldig van vorige levering. Bij de woning van Bruin gekomen, eischte deze eerste voldoening van dit bedrag en stapte aan wal, terwijl beklaagde in de schuit bleef Beklaagde wilde eerst dat de kool naar Kalverdijk gebracht zou worden, beide partijen werden di iftig en beklaagde die een kloet in zijn hand had, gaf Bruin een Hinken klap op den arm; dit had h\j gedaan omdat hij Bruin wilde

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1