No. 196. Honderd en zevende jaargang. Zaterdag 9 Dec. 1905. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Dit Elmer totaal ait 2 IJKE ING. ^Tolgelden Hoeverweg. Zaterdagen 23 en 30 December a.s. B UITEN LAND. BINNENLAND. Zijdie zich met ingang van 1 Januari a s. op ons blad abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschijnende nummers kos teloos Algemeen Overzicht. »Hjj weet klaarblijkeljjk niet wat bij doen moet, welken weg hjj moet volgen. Hij werkt van den morgen tot den avond, van den avond tot den morgen als een paard maar op do maaier van een ambtenaar, of van een monnik, dio de menscben niet kent en strjjdt met woor- dsn en ideeën. Gemengde Mede deelingen. Uit de Pers. Nieuwst ij dingen. ALKMAARSCHE COURANT. Abonnementsprijs per 3 maarsden voor Alkmaar f 0.80; franco p. post f 1.—. Afzonder ijke nntnitrerp 3 cent. Prjja der Advertentiën per reg-l tc.lü. Brieven franco aan de N V. Boek- en H*n<Mfldr. HEKMs COST KR ZOON. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis dat, te beginnen met 1 Januari a.s., de tolgaarder op den Hoeverweg bp het passeeren van den tolboom, voor het deswege verschul digde tolrecht, overeenkomstig het bestaande tarief, verplicht, zal zgn af te geven een bon, welke moet dienen als bewijs, dat bet tolrecht is betaald. Met het oog op eene doeltreffende contióle worden de tolrrcbtbetalenden nitgenoodigd er zorg voor te dragen, dat geen tolgeld wordt betaald dat tegen overgifte van de daarvoor af te geven bon. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter 7 Dec. 1905, O. D. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat de veemarkten, welke zouden invallen op Maandagen 25 Uecember a.s. (eersten Kerstdag) en 1 Januari a.s. (Nieuw jaarsdag) zullen wor, en gehouden op Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Maakte de Troonrede van den Keizer van Duitechland al een vrjj onaangenamen indruk in Frankrjjk en Duitsch- laudin nog veel erger mate is dit het geval met de door ons vermelde rede van den Rijkskanselier Prins Von Billow. In Frankrjjk heerscht daarover onmiskenbaar ontstemming. Men vindt er den toon en de uitdrukkingen van den Rijkskanselier bjjna beleedigend, al kan men beweren, dat zy niet tegen de tegenwoordige Fransche Regeering alleen tegen den ii), ongenade ge raakten Deleassé gericht zun en al braugt men ook in Frankrjjk de verlangde credieten voor ds Duitsche vloot ter verklaring van de bedoelde uitingen in rekening. De Fransche pers geeft ai naarmate zjj gewoon is zich te uiten lucht aan die ontstemming. En ook een zoo gematigd blad als de Temps verbergt zpn ergernis niet Dit orgaan spreekt op wreveligen toon erover, dat Prins Von Bülow bljjkbaar met zooveel welgevallen stilstaat bij oude geschiedenissenwaarvan de oprakeling voor niemand nuttig en aangenaam kan zijn om daarna als volgt te concludeeren»Wij hebben, om alles in ééa woord te zeggenverscheidene stappen tot toenadering- gedaan en wij meenen dat Duitschland op zjjne beurt er óók een zou kunnen doen. De rede des kanseliers neemt deze noodzakelijkheid niet in aanmerking en dit vinden wjj jammer.'' Ongeveer denzelfden klank vindt men terug in de beschouwingen van de Eogelscbe pers. De Times schrijft de uitingen des Duitscliec Rjjks- kanseliersevenals onlangs die van Keizer Wilhelm, toe aan de behoefte aan geld waarom die dan ook in het buitenland geen bijzondere bekommering zullen wekken meent, het blad. »Zicspelingen op Engeland's vjjandigheid en op de kwestie rakende Marokko", dus gaat het bkd voort, «schijnen door den kanselier voor bet doeltreffendst middel gehouden te worden om den Dnitschen Michel te nopen in den zak te tasten. Misschien heeft hg gelijk, schoon wjj 't een staatsman minder waardig aobten uit zuiveie taotiek op dergeljjko voiksvooroordeeien een beroep te doen. Den kanselier is graaf Van Moltke toe geschreven en door mannen van groot gezag in Engeland beaamde opmerking wèl bekenddat in onze dagen de wereldvrede waarschjjnlpk meer gevaar loopt van volks hartstochten dan van Kabinet-kuiperijen. Verantwoordelgfee ministers behooren die les voor oogen te honden, wanneer zjj in verzoeking komen om ten bate van binnenlandscbe doeleinden openljjk in 't Parlement te gewagen van onderstelde vijandschap anderer natiën.'' Met name op de publieke rpinie in Engeland zonden znlke uitingen, waarschuwt de Timesonder omstandigheden een zeer slechte uitwerking kunnen hebben. Vriendschappaljjk of rechtvaardig kan~ men daar bedoelde n'tingen in geen geval vinden en wa,t de kanselier over Marokko gezegd heeftis niet als tactvol te beschouwen bjj iemand wien bet nm vrede en goedwilligheid onder de volken te doen is. Voor 't overige eindigt de Times met nog eens te betoogen hoe Engeland niets liever wil dan in 't belang van het Enropeesch evenwicht op goeden voet met Duitschland te levenals dit ook maar hetzelfde wil jegens al zjjne naburen. In het OcsteBrjjkech Hnis van Afgevaardigden is weer een uitermste spannend debat begonnen, namelijk over eenige vooretellen tot scheiding van Oostenrjjk en Hongarjje en de vervanging der tegenwoordige verhouding door eene Unie, die slechts in den persoon van den heerscher bestaan zou. De Regeering heeft, er zich sterk tegen verklaard, als zullende leiden tot den val der monarchie, Bjj de discussies heeft de Al-duitscher Stein zeer per soonljjke aanvallen op de Kroon gedaan. Hjj betichtte de Habsburgers van veile politiek te drjjven eu verklaarde, dat Frans Jozef het bekende artikel 14 op misdadige wjjze toepaste. Do voorzitter riep Stein tot de orde. Deze dreigde in antwoord daarop met de oprir hting door de Al duitschers van een sGermtnia irredenta». Liefeljjke toestanden voorwaar I Ook hier zal waar- scbjjoljjk de tijd de scheiding teweegbreng n, welke zoo aanlokkelijk scbjjot, omdat aan de vereerigicg door de nu nog machtbebbendec zoo krampachtig wordt vast gehouden. Msandag zullen de debatten worden voortgezet. De revolntionnaira beweging in Rus land is nog steeds niet gestuit. De Standard verneemt uit Warschau dat het garnizoen van Zimbrowo nu ook in opstand gekomen is. De effijierensooieteit is vernield. Uit Lomza werden dragonders gezonden, maar dezen sloten zich bjj de muiters aan. Daarop verschenen kozak ken, maar zjj moesten onverriebterzake beengaan. Twee Finsohe regimenten te Viborg zjju mede aan bot muiten geslagen. Al niet veel bemoedigender klinkt een telegram van den Petersburgschen correspondent der Kölnische Zeitung waarin 't o.a, heet»Te Petersburg had den 5an De cember een vergadering plaats van 50Ü0 leden van de »Zwarte Bende», waar redevoeringen tegen de intellec- tueelen en de Joden gehouden werden. Onder «le aan wezigen waren ook officieren en, teekenend genoeg, ook Kroeschewan, de beruchte Joden-vervolger van Knjinef. Blijkbaar poogt hjj in Petersburg een vervolging v lor te bereiden, wat hem wel gelukken zal, zoolang Dm novo aan het bewind bljjft. De verbittering tegen dezen mi nister neemt steeds toe Er is bjjna geen blad, dat niet aandringt op zjjn aftreden. De algemeene toestand is niet verbeterd. Alles stuurt met volle kracht naar de anarchie. Dit bewjjst een artikel van de Rossskaja Gaseta, waarin gezegd wordt dat overal vergaderingen van militairen, tot zelfs van 5000 man, gehouden wor den. In daze bijeenkomsten werd besloten bjj de te ver wachten straatgevechten niet op de revolutionnairen te schieten »Men mag niet toelaten dat de soldaten elkaar slag leveren, als in een oorlog met een buitoBlandsche mogendheid.' Het leger is noodig voor de verdediging van het land. Wanneer de gelederen vervuld zijn van haat en de regimenten elkaar bevechten, dan is het wel licht beter het leger te ontbinden. De arbeiders hebben zich losgemaakt van de overheid. De soldaten moeten hun voorbeeld volgen.» Een eerste rol onder de stakers u oet de werkman Chrostolof spelen, die als een soort van tweede Keizer optreedt en die meer macht schjjnt te hebben dan de ministers, wat trouwens mear vertoond is. Aan hem gelukken dingen, waartoe do ministers onvermogend blijken. Als een treffend staaltje daarvan wordt het volgende vermeld: Dn vrouw van professor Borikowski wilde aan hare in de provincie wonende familie den dood van haren man seinen en wendde zich tot de ministers Witte en Durnovo met het verzoek bevel te gevsn dit telegram te doen verzenden. Zoöder gevolg echter. Toen ging zjj naar den raad van arbeiders vertegenwoordigers en bood aan Ghrnstolof duizend roebels voor hat overseinen van het telegram. Het geld werd geweigerd, maar het bericht aanstonds kosteloos geseind. De Petersburgsche correspondent van den Lokal Anzeigtr verzekert dat bjj de juiste toedracht kent van d e standjes, die onlangs ten Hove hebben plaats gehad. Zjjne lezing luidt als volgt: De Czar wilde een manifest onderteekenen waarin hjj tot bedaring van het opgewonden volk wilde erklaron dat hjj op den dag van de opening der rjjksdoema den eed op de grondwet zou afleggen. Toen hij, aan zjjne schrjjf- tafel gezeten, deze oorkonde aan eenige leden van zjjn familie voorlas, om ze dadelijk daarna te onderteekenen, gaf Bom Wladimirowitej b«'m feu duw, waarbjj de pen den keizer uit de hand viel. Of dit opzetteljjk dan wel toeval ig gebeurde, beweert niemand preoies te weten. Het. is echter een feit dat de oorkonde nog altjjd niet geteeksnd is. Volgens mjjns inlichtingen, heeft de jonge grootvorst zjjn neef de pon uit de hand geslagen. Boris is op een na de oudste zoon van grootvorst Wladimir en diens gemalin Paulowna van Mecklenburg, voortB de broer van grootvorst Cyrillus, welbekend. In de politiek is bjj nog weinig op den voorgrond gekomen, maar hjj is een van de naaste rechtbebbendeu op den troon. De regeeriDg is nu ook weer verplicht geweest den staat van beleg voor Ljjfland af te kon digen. En waarlijk niet zonder reden! In een brief van een daar woneuden Daitscher wordt verteld hoe de beweging onder de boeren de laatste weken sterk was torgenomen iu omvang en heftigheid. Te MaiieDburg trok de menigte met roode vlaggen naar de woningen der geesteljjkbaid en eischte dat deze op strafte des doods binnen veertiei dagen zou beeDgaan. Een andere bende plunderde een landgoed in de bnnrt ea schoot zelfs de m>n8chen, die om genade smeekten, dood. Zjj dreigde op Marienburg aan te rnkken en ieder, die een Daitechan naam droeg, te vermoorden. Een algemeene vlocht van de welgestelde Duitsche bevolking was het gevolg. In de Eogelscbe bladen komt een telegram uit Peters- burg voor, volgens hetwelk Gap on door de omwente- lingspartjj ter dood is veroordeeld, omdat hjj zich aan de Russische regeering verkocht zon hebben. Hierdoor zon de overhaaste vlucht van Gapon naar Parjjs to ver klaren zjjn. Voorts is van belang een telegrao- van den Petersburg sohen oorrespondent van hst Berliner Tageblattdie saint dat graaf Witte den Czar eergisteren zjjn ontslag beeft verzocht. De Czar antwoordde duarop: »Is n zoo'n slecht patriot, dat u ons in zulk een moeiljjken tijd wilt verlaten?" Graaf Witte b*sloot toen voorloopig aan te blijven. Tot slot ucman wjj voor ditmaal uit het Hbl. eene vertaling over een artikel over den toestand in Rusland in het Fransche blad Le Tempt, dat tot dusverre den Czar steeds vriendcljjk gezind was. Dit artikel luidt »Het groote ministerie van Witte is, zooals iedereen vee-t, een heel kleins verzameling van bureaucratische marionetten en doet absoluut niets. Na Witte zjjne ge k»acbt moot toouon, toont hjj niets. »Hjj ontwerpt wetten maar hjj brengt het publiek nist op de hoogte vac zjjn daden en plannen, poogt bet niet te winnen voor een juist, omschreven staat kunde, doet het niet het bestaan van een vastbesloten regeering gevoelen, kortom, hjj laat het tooneel ledig in plaats het te vnllen en de mentchen te boeier. Daarvan maken zjjn tegenstandeis, de liberalen, da revolutitonairen, de utopisten gebraikzjj spreken, bandelen, en nemen het g.-iheele tooneel in beslag. Zelfs zjjn beate vrienden zooals Souvorine van de Howoje Wremija, laken zjjn geb ek aan daden. Men beweert, dat de reactionairen er van ge- ornik maken, om te intrigeoren in de omgeving van den Keizer, en dat Durnovo een dubbel spel speelt, tusschen Witte en de conservatieven. »De regeering troost zich over haar gebrek aan daden en haar onwetendheid hoe te handelen, met de meening, dat de onlostei. haar een groot aantal aanhangers toe voeren. Dat is de ou«le theorie die wjj ook w»l kennen De revolutie zal, hoe mrer men haar leert kennen, de menscben afschrikken laat haar dus maar komen.* »Men meende algemeen, dat Witte boven de bureau cratische procédés stond n mind«r vertrouw-m barl in de genezende kracht van administratieve rapporten Wellicht hebben do vermoeienis en de emotie d-zen man, die vroeger zoo krachtig scheen, verzwakt en geschokt. »Zoo de keizer andere raadgevers moet ontbieden, is het hoogst waarschijnljjk, dat, bjj dia op de vet keelde plaats zal zoeken. De conservatieven kunnen Rnsland niet genezen van de kwalen waaraan bet ljjdtzjj zouden het als de veeartsen doen die zieke dieren dooden eu ver branden. Het eobijnt dat mm alleen in Moskon de krachtige en bekwame mannen kan vindeu, die Rnsland uit de mo-iijjk heden kunnen verlossen, en waarschjjnljjk zal Moskou een veel grootere rol in de geschiedenis v n Rusland gaan spelen dan tot nog toe. Petersburg heeft slechts bureau crated en Tsjinowniks, die zinh om het lot van het land »olstrekt niet, bekommeren. Te Moscou daarentegen leeft en werkt men, en heelt men voeling gehouden met het land. Ouder de gematigde fractie der Zemstvo's vindt men mannen van beteekenis als Gntscbkof. H»ylen, SUoho- itsj. Onder de meest vooruitstrevenden zelfs vindt men mannen van talent en energie, mann»n die levenservaring en menschenkennis opdeden zooals Mi'joekof, Rodifachef. Strnve en anderen. Ong-'ukkigerwjjze zijn do moesten onder den invloed eener s-fistiBcho logica en van abstracte ideeën waarvan de uitvoering gevaarlijk zon kunnen zjjn.» Het Engelsche ministerie. Sir H. Campboll- Bannerman heeft gisteren een nor lang beraadslaagd met. de leiders van de liberale nar tg. Volgens de Westminster Gatette zouden alle hinderpalen, die de vorming van een kabinet in den weg stonden, overwonnen zijn. Bannerman zal in het Lagerhuis bljjven bjj zal de ljjst. der ministers Maandag aan het oordeel van den Koning onderwerpen. Geschil tusschen Duitschland en Brazilië. Er dreigt een geschil te ontstaan tnsschen Dnitsobland en Brazilië wegenis beweerde onwettige handelingen van de bemanning van de Duitsche kanonneerboot »Panther« op Braziliaanscb grondgebied. De Braziliaaneche bladen eisoben met groote heftigheid voldoening en bestraffing van den commandant van de »Panther«. De Joden in Oostenrijk. De afgevaardigde Wolf zal in de Oostenrjjksche Kamer een interpellatie .1 de regeering richten over het telegram van aartehertog Frans Ferdinand aan den laatsten Katholiekendag, en de afgevaardigde Volger (»an de Dnitscbe vooruitstrevende partjj) over de rede, die burgemeester Lneger in de kies vereeniging »Donaustadt« de vorige we-k heeft gehouden In die rede beeft de heer Lueger dreigementen gericht, aan het adres van de Joden en hen er op gewezen, dat voor hen evenals in Rutland ook w*l eens in Oostenrijk kwade dagen konden aanbreken. De heer Volger wjjst in de toelichting tot d«*ze interpellatie op de ongerustheid, die de rede van dien hoeggeplaatsten ambtenaar heeft gewekt en hij verzoekt den minister-president, te willen mededeelen, welke maatregelen hjj van plan is te nemen om aan die ongerustheid een einde te maken. De ministers. Nu een aantal ministers bjj de Algemeeue Beschouwingen over de Staatsbegrooting aan bet woord zjjn geweest geven sommige overzieht,-scb rij vers een totaal-indruk. Z»o lezen wjj in bet Handelsblad: Het eerste optreden van het nieuwe Kabinet in e«D groot politiek debat heeft een, laat ons zeggenge- mengden indruk achtergelaten. Dat men stellig niet van een b'slist succes kan spreken (zooals het optreden van den beer de Meester, b.v. in de Eerste Kamer bjj het adresdebat misschien wel kon worden genoemd) ligt schier uitsluitend aan de zeer natnurljjke, parle mentaire onbedrevenheid van een aantal leden van het Kabinet. Het iets te luid spreken (lezen) van den heer Kraus b.v., is een onbeduidende bijzonderheid, die licht te verhelpen isde heei de Moester zal zeker langzamerhand er meer slag van fcrjjgen om de velerlei onderwerpen vun ren algemeen debat in ééa rede te verwerkenen misschien sljjten zelfs van de eigen aardigheden van den hrer Staal, die thans zoo op de lachspieren van de Kamer werkten, do al te rhetorische punten af. De heer Staal zou, met zjjn welb-spraakt heid en zjjn militair é'an, een Fransche Ka er wel licht in verrukking brengen maar in ons nuchter landje werkt een minister verbjjsterend, die terwjjl hjj da eene hand uitstrekt naar zijn makkers aan de groene tafel en de andere naar de Kamerleden, den strijd kreet aanheft: »Voor God, Koningin on Vaderland!' en zich dan krachtig op de borst slaat. Maar de heer Staal zal wel loeren, bet vnur, dat in hom woedt, allengs ts bedwingen in de uiterljjka vormen, die enz n r.nchteren volksaaia op den daar tooh meer bekoien. Heeft ook niet minister Ellis, om w en de Kamer en de riboaes eveneens a&nvankoljjk lachten, gaandeweg meer parlementaire ront ne gekregen Als ongunstige omstandigheid kwam 8r, voor het rerste opttedon vaa dit ministerie, nog bjj dat door do sterke decentralisatie van de taak der beantwoor ding, de groote verdeeling van het antwoord over vele (iepa;tementshooidea, allicht aanleiding wordt gege ven tot jok en spot. Een opeenvolging van zes minis ters die de Kamer beantwoorden, elk op zjjn eigen wij«, brengt de Kamer onwülekeuiig in beweging. Eu voor den minister va* fi ano ëo vooral kwam er nog bjj, dat hjj iu den geest zjjner hoorders natuurljjk had te kampen met de hengen-s aan de magistrale wjjze waai op dr. Kayper zulk een groote rede wist in te kleeden zij het dan ook dat anderzijds door hem nauwgezet alle vr; gen werden beantwoord terwjjl dr. Kuyper niet afkeerig was van Jantjes van Le.den. Da overzicht-redacteur van de N. R. Ct vat zijn oor deel als volgt samen Het v&rschil met vorige jaren was opvallend. Toen een mimst-r president, die nit naam van be-1 bet Kabinet met vlammende zinnen teg-n de Kamer in bet vuur kwam en met de antithese rondstriemde. Nu niet minder dan zes ministers, welke hot rjj'ja lengs, de meesten in zeer soberen toon de tot, hen gerichte vragen kwamen beantwoorden. Vroeger een talentvol reder aar, die met, schitterende handi heid langa het gebonden debat heen wist te laveeren en de Kamer overblufte, tcwijl hij de neteligste pun ten nit de politieke discussie onbesproken liet Van daag een tweetal ministers, die geen poging deden, om ook maar één vraag te ontloopen, die op den po- liti-ken toestand bet,r»kking had, maar verrassende o*er»eni«omst met de jaren die achter ons liggen evenmin licht verschaften. De zakelijke behandeling der stof trok ontegenzeg gelijk aanmen had echter iets meer mogen ver wachten dan gegeten werd. Dat stond bjjna met de zelfde woorden reeds in de stukken te lezen. Om dat nog eens te hooren herhalen, had toch de Kamer niet een week lang bare beste woordvoerders in het veld gestuurd. Ken nieuw Hamer-lid. De heer Reijne, het nieuwe Kamer-lid, zal maar half tevreden ziju over hetgeen de hem verwante pers schrijft over zijn maidenspeech. Het Handelsblad schreef daaromtrent o.a., dat de spreker »het effect van tamelijk wel snedige opmerkingen bedierf door een, voor een jong lid, vrjj wat te hoogen toon. Al zou de heer Reijne met nog zoo'n groote reputatie in de Kamer zijn gekomen, van een nieuweling wil de Kamer zulk een toon van eigen autoriteit niet gaarne hooren. De Nieuwe Ct., met lof gewagend van het saantal aardige economische gegevens en cijfergroepeeringen« en van de flinke® verdediging «zoowel van de liberale belasting-politiek van het verleden tegen den heer Troelstra, als van het vrijhandelsbeginsel tegen den heer Heemskerk, vervolgt dan: De heer Reijne vergist zich echter te eenenmale in den toon, weiken het een kersversch lid, dia zijn politieke reputatie nog vestigen moet, in de Kamer past aan te nemen. Hij poseert als leider, doet quasi- Ministerieele toezeggingen van «herziening zijner denk beelden®, verliest volkomen de bescheidenheid tegen over oudere leden van andere richting uit het oog en bedierf alzoo zijn niet onaardig speechje dat ook naar den vorm wel goed was, al begon van elke twee zinnen er een met het verlegenheidswoord «welnu® door een uiterlijke pedanterie, welke de overigens welwillend naar hem luisterende Kamer herhaaldelijk aan het lachen bracht. Het is toch wèl waar, dat jonge leden beter doen zich niet al te vroeg in den vollen slag te wagen. Kerste Kamer. In de gisteren-middag gebonden vergadering van de Eerste Kamev werd besloten aan mr. Rom-jjn, oommies- griffier der Kamer, w*gana zijn benoeming tof secretaris van het Woningcollege, op zjjn verzoek eervol on'slag te verleenen. Beraadslaagd werd over de conclusie in zake de in lichtingen op bet adres van Frans Anderbeggen te Am- s'erdam, betreffende de zalmcoltuur. De commissie stelde voor lo. dan minis'er dank te zeggen, voor de inlichtin gen; 2o. de gebeele zaak van de zalmvis-cherjj e-netig in de aandacht, van den minister aan te bevelen en reeds nu hare medewerking toe to zeggen wanneer de minis ter het wenscheljjk mocht achten over meerdere gelden te kunneu beschikken voor nader onderzoek en proef neming. De heer van Waterschoot van der Gracht wees op het groote belang van deze zaak voor ons land, vertrouwende, dat de Regeering zal willen medewerken tot verbetering, althans tot herstelling van de oude proef van uitzetting van zalmen, welke niet veel g»ld zal kosten. Voor den Minister van Landbouw, Handel en Njjver heid, den heer Veegens, leggen bjj het, vraagstuk ge- W'cht. in de sohaatde belangrijkheid van d»znn tak van Nqverheid en het geringe nadeel dat de Minis er verwacht van het intrekken van zalmen op de beneden rivieren. Daarom is de Min ster voornemens een cunmissie te doen benoemen tot onderzoek van de middelen tot bevordering van den zalmrijkdom op onze rivieren en of het gewenscht is weder zalmen op de benedenrivieren uit te zetten. Volgens den heer Rihusen is de groote reden van den schternitgang van de zalmvisscherij te zoeken in het normaliseeren der rivieren. De conclusie werd zonder stemming aangenomen onder dankbetuiging aan de comm ssie voor haar arbeid. Tweede Kamer. Bjj de gisteren ia de Kamer voortgezette algemeene beschouwingen over de Staatsbegrooting werd nog het woord gevoerd door den Minister san Bmnenlsxd-che Zaken, den heer Risk, die zei, dat. de Regeering z ch ten aanzien van het kiesrechtvraagstnk niet zal laten prikkelen, maar dat jj het binnen dit vierjarig tjjdperk zal ter hand nem8n. De opmerking is gemaakt, dat, bet kiesrecht in de Grondwet moet vastgelegd ?jj«, maar als men aan neemt dat er gesallen zijn waarbij iemand het kie r ent ontnomen kan worden, dan >s bet betoi' aen gewonen wetgever to laLn bevissen. Het blanco-artikel vond hier tot heden nog niet veel instemming, maar bjj aann m ng daarvan zal eea verl gemakkelijke formule te vinden ziju voor eeo It'ese regelicg, in wo ke richting dan ook en de minister vertrouwt, dat de antirosolntionnaire partjj zal meegaan me «m voorst l, dat de kans biedt om hun ideial op k.esrecbtgebied to ve; wszeulgken. W-t betreft da samenstelling van da commissie kwem bat der R geeriog wensehelijk «oor een kleine, kalme commissie te benoemen. Ds politiek kon natuorlgk niet geheel buiten esloten word<-B, maar zij trad geenszins op den voorgrond, wel bekwaamheid en geschiktheid voido*«.de aaa de hoogo eiscnen d.e da Regeering had gesield. Dat met de politieke richtingen ickemng ia gebonden, fcewij t de samenstelling. De Minister van Oorlog, generaal Staal, wees er op dat wel ieder roept: zuinig, maar dat de geschiedenis hee t geleerd, dat do zuinigste Mmistors niet altjjd do goedkoopste zjjn geweest. Om der wille van zjjn plicht en 's lands belang kan bjj niet verder aan den drang tot zuinigheid toegeven, dan lands belang toelaat. De Minster protesteerde tegen do aacwrjj«ing, dat hj d»u fortenbouw boven het leger stelt. Niettemin m.et de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1