No. 197. Honderd en zevende jaargang. 1905. BABTtTiATl VOOR AT,KM AAR EN OMSTREKEN. Prijs der gewone advertentiën AAN DAG 11 DECEMBER. Tolgelden Hoeverweg. De jacht op den Tuberkel-bacil. BUITENLAND. "bTn"n E N L A N D. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenutgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. TelefoonnuBuuer 3. Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Breven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij vjh. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Zjjdie zich met ingang van 1 Januari a s. op ons blad abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschijnende nummers kos teloos Algemeen Overzicht. Gemengde M e d ed e e 1 i n g e n. Uit de Pers. ALKMAAR E COURANT BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis dut, te beginnen met 1 Januari a.s., de tolgaarder op den Hoeverweg bp het passeeren van den tolboom, voor het deswege verschul digde tolrecht, overeenkomstig het bestaande tarief, verplicht zal zjjn af te geven een bon, welke moet dienen als bewijs, dat het tolrecht ia betaald. Met het oog op eene doeltreffende oontröle worden de tolrrchtbetalenden uitgenoodigd er zorg voor te dragen, dat geen tolgeld wordt betaald dat tegen overgifte van de daarvoor af te geven bon. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter 7 Dec. 1905. 0. D. DONATH. Secretaris. Op dit opschrift kan men onmiddellijk laten volgen „is aan de orde van den dag," Het is zeer goed ver klaarbaar. Sedert de bacil ontdekt is, lag het voor de hand, dat de meening post vatte: „vernietig de bacil en de tering verdwijnt met haar nasleep van ellende." Terwijl vroeger beschouwingen over de tuberculose bijna uitsluitend in geneeskundige maand- en tijdschriften voorkwamen, breidde zich de belangstelling, nadat de oorzaak der ziekte bekend werd, in alle kringen uit. Vooral was dit hier te lande het geval, sedert propa ganda gemaakt werd voor sanatoria Deze propaganda door deskundigen op touw gezet, beoogde tweëerlei doel. Eenerzjjds stelt de verpleging in sanatoria in uitzicht de genezing van een grooter aantal lijders, dan zonder behoorlijke verpleging bereikt, kan worden, anderzijds verwijdert men de zieken uit hunne omgeving waar zjj een gevaar voor anderen opleveren. Indien men aanneemt dat tering besmettelijk is, er zijn veel deskundigen die dit als vaststaande aannemen, dan is elke patiënt een haard van infectie en indien het getal haarden tot nul kon worden terruggebracht, zoude het gevaar voor de ziekte eveneens zijn ondervangen. Voor velen was het een tegenvaller toen bekend werd, dat de tuberkel bacil overal rondzweefde. Nog meer viel het tegen toen bleek, dat 90 pet. der volwassenen bij s ctie na dood, sporen der ziekte vertoonden. Oogenschijnlijk wordt dientengevolge de strijd tegen de tuberculose veel moeilijker. Men kan toch geen 90 pet. der bevolking in sanatoria onderbrengen. Om jacht te maken op een vijand die bijna alom tegenwoordig is, ook dat is ondoenlijk Terwijl vijftien twintig jaar geleden, het uitsluitende middel tegen een ziekte was, de bacterie men vergeve deze beeldspraak, te vuur en te zwaard te vernietigen,ontstonden in den laatsten tijd juister en gematigder meeningen, zoowel omtrent de tuberculose als omtrent de bestrijding. Men merkte op, dat een ziekte, die te midden van een bepaalde bevolking langeren tijd zich voordoet, haar virulent karakter meer en meer verliest. Vandaar dat hier te lande het aantal sterfgevallen aan tuber culose afneemt. Tevens is gebleken, dat de bestrijding geenszins onmogelijk is, mits zij op oordeelkundige wijze gevoerd wordt De bestrijding is mogelijk zelfs zonder dat men de hulp des wetgevers inroept, gelijk het geval is b.v. in Noorwegen. In Noorwegen moet de arts, die een geval van tuberculose onder behandeling krijgt,daarvan onmid dellijk kennis geven aan den voorzitter van de gezond heidscommissie. Ook bij verhuizing en overlijden van den patiënt moet aangifte gedaan worden. Als de zieke niet onder geneeskundige behandeling is, komt gemelde voorzitter zich overtuigen van den hygiëniscben toestand der woning. Weigert de zieke of zijn familie de voor schriften ter verbetering op te volgen, dan kan de commissie de opneming in een ziekenhuis gelasten, enz. Nu wordt wel beweerd, dat door deze en tal van dergelijke maatregelen geen angst verwekt wordt in de omgeving van den patiënt en dat de ongelukkige zie ken niet geschuwd worden, maar wie zich voorstelt, zelf in het geval te verkeeren, zal toegeven, dat de toepassing dezer maatregelen, bij een zi kte als tering, die jaren lang kan duren, allesbehalve aangenaam stemt. Waren dergelijke wettelijke maatregelen absoluut noodig, men zoude ze in het algemeen belang moeten toepassen Doch dit is niet het geval. Om door een ziekte te worden aangetast zjjn twee factoren noodig. Niet de bacil alleen veroorzaakt de ziekte, maar ook moet de kiem een geschikten voedingsbodem vinden. Het lichaam in gezonden toestand is wel in staat aan de bacillen weerstand te bieden. Dit blijkt ook hieruit, dat de wederhelften van aan tuberculose lijdende echtgenooten, niet méér kans heb ben om aangetast te worden, dan gewone menschen. De Pruisische statistiek leert, dat van 10000 vrouwen tusschen de 20 en 50 jaar, jaarlijks ongeveer 33J aan tuberculose sterven. Gegeven dus het feit dat de tuberkel-bacil overal rond zweeft, gegeven bovendien de zeer geringe vatbaarheid van gezonde individuën, dan ligt de wjjze van bestrijding voor de haEd. »Geen bacillen-jacht, geen nieuwe wetten, maar vermindering der predispositie», aldns Imdt de strjjdleus. Bij goede voeding en hygiënische levens wijze zal die vatbaarheid gering zjjn. De geneeskundige behandeling van tering bernst jmst op het brengen van den patiënt in zoodanigen toestand, dat zjjn weerstands vermogen vergroot wordt. Hoeveel meer nog zal de vatbaarheid verminderen, als door nog niet aangetaste personen gelet wordt op behoorljjke voeding en hygiënische levenswjjze. Men kan alle lof over hebben, men kan van harte prjjzen de goede bedoeling van hen die sanatoria op richten, en de patiënten zullen hnn weldoeners met dank baarheid gedenken, maar bet is toch beter, dat niemand zich diets make, langs dezen weg, op rationeele wjjze de tering te bekampen. Veeleer moet het stre en gericht, zijn, om een zoo groot mngeljjk aantal (in figuurlijken zin) te pantseren tegen den aanval van het heirleger van scbadeljjke bacillen. Dit is ge»nszins onmogelijk. Immers het, feit kan door ieder opgemerkt worden, hoe zeidon doctoren of zieken verpleegsters worden aangetast. Was de bacil zoo levens gevaarlijk, als men dit wel eens wil doen voorkomen, dan zonde geen doctor meer in leven zijn.'en zonde bet geheole menscbeljjk geslacht, reeds lang vóór de bacterio logische ontdekkingen, zjjn te gronde gegaan. Door bot. volgen dezer metbode, kout er nog een omstandigheid ten gunste bij. Hoogst waarschijnlijk moet men aan nemen, dat een veelvuldig verkeer m«t ziektebacteriëo mits in kleine hoeveelheid, eerder vóór dan nadoolig werkt. Dit wordt terecht opgemerkt door den hoog leeraar Fokker in een opstel voorkomende in »Pro en contra» over de besmettelijkheid van tuberculose, welk zeer lezenswaardig opstel onlangs verscheen en onzen 1 ïzors zjj aanbevolen. De rationeele en wetenschappelijke bost,rijding der tuberculose ligt derhalve op sociaal gebied. Geen wetten kunnen bier helpen, maar goede voeding en goede woning. En wanneer we dan in onze omgeving nagaan boe het met dezen belangrijken faetor gesteld is, dan kan het niet verwonde-en dat de tuberculose zoovele slachtoffers maakt. Vooral met de voeding is bet slecht gesneld. Volslagen onkunde beersebt op het gebied der voedings leer. In eiken maatscbappeljjken kring ziet men kinderen, die niet letterlijk, maar laat ons zeggen, wetenschappelijk honger lijden. Slechte voeding is lang niet altjjd een gevolg van het gebrek aan middelen om voedsel te koopen. Pijnljjk treffend is dikwijls bet verschil tusschen bet kind van den boeren arbeider, dat althans voldoende frisscbe lucht, geniet, en menig stadskind, dat door onverstandige zorgen blijkbaar ontbeert het hoognnodige. De hoeveel heid voedsel is menigmaal even overvloedig nis de keuze te wenschen overlaat. Bjj uitstek noodig is het, dat naast lichamelijke rein heid, kennis van hygiëne en kennis van rationeele voeding wordt aangekweekt. Wjj zien geen ander en beter middel, dan dat reeds op de volksschool, dit ge wichtig volksbelang ter barte wordt, genomen. De oprechte dankbaarheid onzer nazaten zouden wij inoogston. als onderwijs in de voedingsleer op den voorgrond m^cht worden gesteld. Zeker, bet is ontwikkelend t« weten dat Madrid ligt aan de Manzenares, en dat Karei V geboren werd in 1500, en dat een vink manneljjk is, en eene musch vrouweljjk. Maar van veel meer onmiddellijk belang moet het geacht worden op welke wetenschappelijke gegevens met de geringste kosten een goed maal kan worden samengesteld. Da elementaire kennis van de gezondheids leer zoude met graagte worden geleerd. Bij het kind is van nature aanwezig, de zucht om gezond en sterk te worden. Gezond te zjjn is een voorwaarde om in de maatschappij iets te bereiken. Van het lager-onderwjjs zonde een opvoedende kracht uitgaan, indien de reken-, schrjjf- en leeskunst dadelijk practische toepassing vond op voedingsleer en byg:ène Wjj maken ons geen illusiëo, dat aanstonds velen gewonnen znllen worden voor deze beschouwingswijze. Maar wanneer men nagaat het leed dat een ziekte als tering teweeg brengt, en hoe een streven zich open baart om do maatschappjj van deze kwaal te bevrjjden, dan is het niet overbodig er de aandacht op te vestigen dat daarmede gepaard gaan most het streven om het kwaad te voorkomen. Beter is, ziekten te voorkomen, dan te genezen. A. P. H. O ver de socialisten en den oorlog. Zoowel in de Fransche Kamer als in den Dnitschen Rijksdag is dat onderwerp ter sprake gekomen. In de Fransche Kamer heeft Jan'ès daarover bet woord gevoe>d. Het doel van de socialisten dus zeide hij is dag aan dag de arbeiders over de heele wereld nauwer aan elkaar te verbinden, om den oorlog te voorkomen. De Fransche socialisten zonden wenschen, dat de Republiek aan alle landen zou voorstellen, stel selmatig bet beginsel der arbitrage in toepassio te breu- gen en deze in de plaats te laten komen van den strijd met de wapenen. Jamès herinnerde hierbjj aan de reis van Keizer Wilhelm naar Tanger. Die reis was bjjaa de proloog geworden van een verscbrikkeljjk Europee-ch drama en zjj heelt er toe geleid, dat Duitscbland, Enge land en Frankrijk zich nog weer beter in de wapenen steken. De arbeidende klasse, die kreunt onder al zwaar der oorlogslasten, zoekt het gevaar te keeren. Het prole tariaat tiaeht het kapitalisme en de autocratie haar schepter al ie rukken. De wil van 't proletariaat is niet uiacatig genoeg geweest om bet treurspel van 1870 te voorkomen, maar sinds dien had het Earopaescbe proletariaat zich verheven tot een evenwichthondendo kracht, waarop men kon rekenen in 't belang des vredes. Vervolgens besprak Janrès de politiek der Duiteche socialisten die gaandeweg uit bet tjjdperk der propaganda in dat der daden overging. Op bet Congres van Jena was voor de eerste maal de algemeene werkstaking ter sprake gekomen. En voor de eerste maal zag men in Daitschland (Dresden) de werklieden op straat demon stratios houden voor het algemeen stemrecht. O oral trouwens in Europa vereenigde zich het proletariaat en 't kon de behoeder des vredes worden. Eenige jaren geleden vervolgde JaU'èr stonden de Franscb Engelsche betrekkingen even gespannen als heden de Duitscb-Engelsche. Thans heeft men aan deze en aao gene zjjde van het Kanaal de onde geschillen begraven en vergeten. Waarom zon dan ook niet een botsing tnsschen Engeland en Dnitscbland vermeden bunneu wor den De heer Von Metternich, Duitscb ambassadeur, te Londen bad een dusdanig conflict een misdadige krank zinnigheid geuoeml. 't Zelfde dachten de Duitscbe en Engelsche proletariërs ervan Het slot der rede van Jaurès werd tot de zitting van Vrjjdag e. k. verdaagd. En nu de Duitsche Rijksdag. De Rijkskanselier Von Bülow is daarin krachtig te veile getrokken tegen een te voren door Bebel gehouden redevoering. Onder meer zeide bjj woordelgk Ten einde elk misverstand te voorkomen, wjjs ik er uitdrukkelijk op, dat ik de reis van den Koizer naar Tanger, die reeds in Februari was overwogen en die ik, nadat de Marokko- quae8tie buiten onze sohnld een meer acuton vorm bad aangenomen, had aangeraden, met mijn gebeele, politieke verantwoordelijkheid dek. Dit bezoek heeft gunstig gewei kt en doordat de Keizer het gewicht van zjjne persoonlijk heid in de weegschaal heeft gelegd voor de Duitscbe belangen, heeft bij zich groote verdienste verworveD jegens het land." Bülow betoogde verder, dat de Regee ring in de qoaestie-Jaurès baren plicht heeft gedaan ze heeft niet toegelaten, dat. de bnitenlandscha politiek in de war gestnurd zon worden door de sociaal democratie, die het sprookje ingang trachtte te doen vinden, dat zjj lichtzinnige oorlogsneigingen van de Regeering had ver hinderd. Aan de sociaal-democratie, die niet staat op het stand punt der nationale belangeD, maar die handelt naar partjjdogma's, aldns ging Von Bülow voort mag da bnitenlandsche politiek niet worden overgeleverd. Bebel zeide, dat de vlootvermeerdering tegen Engeland was gericht. Indien men een premie zou stellen op de uitlatingen, die het meest er toe zouden kunnen bijdragen om de ontstemming van het Engelsche volk tegen Pultschland aan te wakkeren, dan bon Babel daarop aanspraak maken. (Stormachtige toejuichingen.) »Ik raad," zoo vervolgds de Rijkskanselier, »der sociaal-demicratie aan, indien ze voor het geval vaneen oorlog zou willen beraadslagen of ze zich aan landver raad zal schuldig maken, daarop betrekking hebbende meeningon niet te verkondigen buiten het bereik van de parlementaire onschendbaarheid en geef ook aan bet buitenland in overweging geen hoop te bouwen op zulke nietsbeteekenende aanmatigingen. Mocht de sociaal- denrcratie willen beproeven naar het Ross'sch voorbeeld plunderingen en massa-betoogingen in Du'tschland in te voeren, dan zullen dergeljjke pogingen schipbreuk ljjden op de standvastigheid en vastberadenheid onzer regeeringen en de gezonde opvattingen van ons volk." (Stormachtige toejuiching.) De vergadering werd daarop verdaagd tot Maandag. En thans weder den blik gericht naar het Rjjkvan 0 z a r. Uit den chaos van berichten nemen wjj het onderstaande over De correspondent van de Daily Mail te Petersburg meldt, dat het nog altjjd treurig g steld is in Rusland. Het is onwaar, wat de regeering zegt, dat de staking^ van de postbeambten en telegrafisten zoo goed als uit is Wel zjjn er brieven rondbes'eld door vrgwilligere, maar slechts in beperkt getal. Binkiers, kooplieden en fabrikanten zjjn niet bjj machte om rekeningen of loonen te betalen en genoodzaakt hnn personeel in menigte weg te sturen. De boeren weigeren overal om belasting te betalen, terwjjl de stedelingen verhinderen, dat er wodfca verkocht wordt. De suikerfabrieken weigeren accijns te voldoen, de socialisten om huisbelasting te betalen enz. Korto er scbjjnt een groote samens anning te zjjn om een algemeen bankroet uit te lobken. Witte staat eenzaam, verlaten door alle partjjen de Czar zit zoo goed als gevangen op Czarskoje Selo, verb ten door de meeste grootvorsten; de oproerlingen te St.-Peters- burg hebben honderdduizend pistolen van bet nieuw ste maaksel, waarvan »r twee millioen in het heele rjjk zjjn uitgedeeld. De Sojoes sojoesof (Verbond der verbonden) heeft Witte laten weten dat wanneer de bedreiging om de oproerlingen van Ssbastopol terecht te stellen, uitge voerd wordt, de algemeene staking zal afgekondigd worden. Volgens den Odessaschon correspondent van de Standard durft de militaire overheid zooiets ook niet aan. De muiters worden gevangen gehouden en aan booid van een oorlogsschip in de haven, terwjjl bun aanvoerder Sebmitt in de vesting OlBjakof aan den Dnjepr is opge sloten. Donderdag keerden de afgevaardig en van den arbei dersraad uit de verschillende steden van Rusland naar St, Petersburg terug Het resultaat, van hun reis is, dat een algemeene Russische staking op den denkdag van den Bloed-Zondag 22 Januari, verzekerd is. Dan zal het werk voor eenige weken stilliggen en de laatste strijd van het proletariaat tegen de regeering gort eden worden. De heer George Bmrdon, een medewerker van de Figaro, heeft in opdracht van dat blad eenigou tjjd in Rusland doorgebracht en de indrukken, die hjj daar heeft ver- I zameld, thans bjjeengebracht iu een boek »La Russie Libre". Er komt daarin een zeer uitvooiige karakter schets voor van den Gzar, waaraan het volgende is ontleend »Tsvee zaken beheersohen zjjn geest: bet geloof aan God en de autooratie. Maar om dat laatste geloof zweven dikke nevelen, die de omtrekken der denkbeelden ondui- ieljjk maken. Hjj verbindt het autocratisch idee met plaunen voor een volksvertegenwoordiging, die er de directe negatie van zjjn en h^t godsdienstig idee wordt bg hem tot mysticisme. Hg is innig godsdienstig tn het fanatisme van de gedachte, zon bg hem leiden tot een fanati-.me van de daad, indien de nieuwe tjjd nog ver oorloofde dat een Pobjedooossef Rnsland zou beheerschen. De Joden duldt bjj slechts met tegenzin in zijn ijjk eu alleen om dwingende financioele redenen hief bjj enkele bepalingen op, die de ond-geloovigen bu ten het nat on-.le leven stelden. Toen bg op zekeren dag een Franschman ontving en met hem de anti clerieale politiek besprak, waarmede Waldeck-Roussean juist was begonnen, zeide bjj: «Waartoe dat alles? Wat beteekenen de woorden van den grootsten geleerde naast het eenvoudig geloof van een arm man, die niet eens beef: leeren lezen Zeer veel beeft hjj op met, occnltistiscbe wetensobappen. In het stille paleis worden geheele avonden gewjjd aan magnetisme en dergeljjke dingen. Een zekere S éphane, een LyoDnees, was langen tjjd de man, die d-ze eétnees inrichtte en hg wist grooten invloed op den Czar te verkrjjgen tot ook zjjn ster begon te tanen en hjj weg gezonden werd. Deze vertoon ngen waren lang niet naar den zin van de verstandige Keizerin-Moeder en het verhaal gaat, dat ze wel eens tjjdens een tafeldans binnentrad en de tafels in beweging bracht op een wjjze, die niets te maken had met de spiritisiische leer." Hot dankbare Noorwegen. Donderdag 7 dezer was het eer haltjaar geleden, dat de nnie van Noorwegen met Zweden werd verbroken. Over heel het land is die dag door een kerkdienst gevierd. Te Christiania woonden de koning en de koningin, mitsgaders de ministers en andere ambtenaren, den feestdienst in de Verlossers- kerk bg. Treurige toestanden in Spanje. De oor respondent van den Petit Bleu te Madrid mrakt mel ding van een sensationeel teit dat, wanneer het waar is, een eigenaardigen blik geeft op de trenrige toestanden in de provincies van Spanje. Volgens dit bericht is door de autoriteiten en notabelen van Boada, een dorp met ruim elfhonderd inwoners in de provincie Salamanca, een adres gericht aan den president der Argentijnsche Republiek, met de mededeehng, dat het gebeele dorp van plau is naar de nieuwe wereld te trekken, en waarin gastvrjjheid wordt verzocht »voor de geheele bevolking met al haar sociale klassen, als boerenarbeiders, timmer lieden, smeden, metselaars, een dokter, een apotheker, schoenmakers, enz.» In verband hiermede wordt gevraagd, welke voorwaarden en bijzondere voordeelen aan een dergeljjk emigrantengezelschap konden worden verleend. Volgens een bericht nit Buenos-Ayres zou de A-gen- tjjnsche minister van landbonw plan hebben den kolo nisten vrjjen overtocht aan te bieden. Verhooging van hotelprjjzen. Ta Brans- wjjk heeft een bijeenkomst plaats gonad van de •Inter nationale vereemging van Hotelhouders*, ter bespreking van de invoering van verhoogde hotelprjjzen. Er werd aan het slot met algemeene stemmen een motie aange nomen, waarin werd gezegd, dat verboogicg der pijjzen niet alleen volkomen gewettigd was, maar zel'8 zonder vei wjjl moest worden ingevoerd, wanneer meD het beroep voor een algeheelen ondergang wilde bewaren. Als oorzaken werden genoemd de hoogere eischen van het publiek, de hoogere lasten door gemeente en rjjk opgelegd en vooral de stgging van de prjjzen der levensmiddelen, waarin volgens deskundigen vooreerst nog geen beterschap te wachten zon zjjn. Zondagsrust voor geneeskundigen. De Münch. med. Wochenschr. bevat de nadere bjj zonderheden der voorgestelde regeling van Zondagsrust voor de ge- neeskund gen te Frankfort a. M. Iu ieder van de 17 politie-afdeelingen moet ten minste één geneeskundige beschikbaar blgven, voor elk van de specialistische vakken is één of (voor chirurgie en gyuaecologie) twee thuis- bl jj vors voldoende voor de geheele stad. In ieder district moet een collega worden belast met de leiding van den Zondagsdienst en de beurtverdeeling. De benrtljjat moet aan bet politie-bureau worden bekend gemaakt, zoodat alle burgers terstond weten, waar zg, in geval hulp noodig is, moeten zjjn. De thuisbijjver geeft op gemak- keljjk ingerichte formulieren, des Maandags aan de be trokken oollega's kennis van het voor hen verrichte werk. Voor het slagen van zulk een regeling is algem ene medewerking noodig. Te Marburg en Elberfeld zjjn reeds gunstige ervarii gen op dit gebied opgedaan. De verga dering van »VertraaensmS,auer" van het Leipzigor Verband heeft algemeene invoering van deze regeling aanbevoleo. In deze vergadering is, volgens de Deutsche med. Wochenschr., tevens medegedeeld, dat een bauplaats haar medewerk'Dg beeft aangeboden tot stichting van een herstellingsoord voor artsen. Protectionisme van Japannors. Da Ja- panneis scbjjnen in M*ntf joer jje den verkoop van Euro- pee8che artiïelen te willen beletteD. Altbaos zoo wordt in berichten nit Peking gemeld. Reclame-biljetten van Engelsche en Amerikaanscbe fi-ma's werden afgescheurd en de agenten der «Standard Oil Company" klagen, dat zjj onder die omstandigheden niet kannen verkoopen. Bevordering van het lachen. Te Parjjs is in dezen droeven tjjd een vereeniging opgericht tot be vordering van het lachen. Do stichters, boogleeraren en studenten der Geneeskundige Faculteit, zjjn van oordeel, dat de Franrchen langzamerhand de knnst van lachen verleeren en een zwjjgend, somber volk dreigen te worden. Daaiom wil de vereeuiging er naar streven, den hel deren, welluidenden, vrooljjken lach der voorvaderen te doen herleven. Toestanden fo(J het onderwjjs te Amsterdam. Nu B. en W. van Amsterdam, zooals wij hebben meegedeeld, den Raad hebben voorgesteld de in den laatsten tijd zooveel besproken onderwijzers Edelman en Traanberg te ontslaan, kunnen de debatten over de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1