HOTEL „WIJNKAMP" De stooizttiïBlfaDlBt ra AViS k Co. een nette vlugge leerling. Evangelische Unie Geen beter kaassoorten Dr. EERDMANS, m ADVERTENTIE N. Paardenmarkt 6. Hoofdd^pöt voor Alkmaar en Omstreken. W. de Waal. Vergadering op Dinsdag 12 Dec. JPf*" Toegang vrij! MARKTBERICHTEN BEUR 8 B E RICHTEN* Markt flauw 10 Deo, 78 65** 67 63# 73* 69* 77i 66# 68 77* 94 105i 49** 50 351 971 136 «781 60* 37* 37* 13* 45# 97 67* 771 98* 33 371 101* 86 103 671 341 1361 004 1001 100| lOOft 67 68* 68* 82 72| 77* 67* 94* 49tï 104A 50 96 83ft 60* 36* 37 t 13* 45* 67* 127 72* 88* 25* 361 47* 32** 371 86* 68* 34* 129* 137 - 109* 292* B IJ R G F R II,T K F S i A N n. LAATSTE BERICHTEN. JACOBUS JOHANNES, Bondshotel A. 1%W". 13. Door deze heeft ondergeteekende de eer, aan hare geachte medeburgers te berichten, <lat er een nieuw biljart is geplaatst uit de zoo beroemde fabriek van professor 't IS-ME-EDSO. MID WOUD, is tie eeoige Telefoonn. 174, Langestraat 21, Alkmaar. Alleen 3 maal per week v e r s c h e BOTER. Eieren van vastzittende kippen worden in de „Bonte Koe" tegen markt prijs verkocht. Afdeeling ALKMAAR. dan in de „B o n t e 2& o e". Overal waar men kon heeft men een boompje geplant. En zoowaar, een 20-tal jaren geleden ongeveer, is men begonnen,bij wijze van zandberging, een «eiland» te formeeren bij het Kruithuis, en de Singelgracht gedeel telijk te dempen, tegen de Bergerbrug aan den noord kant, bij »de Nachtegaak Beide nieuwigheden waren ongetwijfeld geene ver beteringen. In de Singelgrachten, die oorspronkelijk dienen tei beveiliging van de stad, passen geen «eilandjes,die uit den aard der zaak den toegang tot de wallen voor een aanvallenden vijand zeer zouden hebben vergemak kelijkt. Ook bij de bruggen komt om dezelfde reden, o-een vernauwing van de ringgracht te pas. De nieuwigheden van voor 20 jaren waren dus uit historisch oogpunt af te keuren. Maar niet minder uit een aesthetisch. Het mooie van de Singelgracht is het breede water en de zuivere lijn van den oever. De brug, die over de gracht ligt, moet het karakter van brug behouden de oeverlijn moet doorloopen en niet worden onderbroken. En het «eilandje» verdeelde de breede gracht in twee vrij smalle helftenDaardoor verkreeg het geheel iets popperigs en gekunstelds, waarvan het vroeger geheel vrij was. Het komt mij dus voor, Mijnheer de Redacteur, dat het een zeer prijzenswaardig besluit is, dat de Raad genomen heeft door de opruiming te gelasten van het misplaatste en te kwader ure zonder nadenken aange brachte «eilandje« en dat het »pittoresque« van de omgeving daardoor veel zal winnen. Ik wil er nog een wensch, en eene opmerking bijvoegen. De wensch is deze, dat de Raad nu ook besluite weer weg te graven de zeer leelijke aanstorting van grond tegen den noordkant van de Bergerbrug bjj «de Nachte gaal.» Misschien biedt zich wel iemand aan, die dat ook «kosteloos» wil doen. Wanneer de oorspronkelijke lijn weer in eere hersteld zal zijn, dan behoeven wij ons niet langer te schamen, dat wij het goede werk van onze voorgangers hebben verknoeid. Mijne opmerking maak ik, in antwoord op de uwe, dat wij «hier toch vergezichten genoeg hebben« en dat «men in lijdzaamheid moet aanzien, dat de eene boom hier na den ander sneuvelt.« De strekking van deze opmerking, die ook meermalen door anderen in gelijken geest is gemaakt, acht ik onjuist. Reeds jaren geleden schreef ik in uw blad, vóór dat dit onder uwe uitnemende leiding was, dat de bijl won deren zou doen in onzen Hout en onze plantsoenenen de uitkomst heeft dat bewezen. De Zuiderhoutlaan en de Doodlaan b.v. zijn veel verbeterd, sedert de ypen tusschen de beuken en de kastanjes zijn weggehakt. Men vraagt zich af hoe 't mogelijk is geweest, dat die er nog tusschen hebben gestaanDe groote fout in de verzorging van onzen Hout is sinds vele jaren geweest, dat overal, waar een gaatje was te vinden, een boompje werd geplant en dat niet gehakt en gerood werd, wat den groei van andere boomen belemmerde. Waartoe dat leidt kan iedereen zien, die eens gaat wandelen in den zonderlingen dooihof van slingerlanen tusschen de Buiten Sociëteit en de Vier Staten. Op die manier krijgt men een krom en verdraaid en ziekelijk geslacht van boomen Het is niet het aantal, maar de kwaliteit van het gewas, dat een bosch mooi maakt. Een boom heeft ruimte, lucht en zon noodig om te groeien en krachtig te blijven. Wat afgeleefd is of ziekelijk moet vervangen worden door een jong en sterk gewas. Hadde men dat vóór 20 jaren begrepen, dan hadden wij nu geen eilandje in de 'Singelgracht en geen aangeplempte brug, maar wel eene Harddraverslaan met gezonde en stoere boomen. Dat de oude afgeleefde ypen, die gevaarlijk zjjn geworden, eindelijk zullen worden vervangen is een goede daad waarvoor men het Stedelijk Bestuur dankbaar mag zijn. Het is alleen jammer dat het herstellingswerk over zoo kleine stukjes tegelijk wordt uitgestrekt. Er is zooveel te doenvooral, zooveel weg te nemen, wat het goede, dat aanwezig is, belemmert en op den duur bederft. Alkmaar, 10 December 0'5. W. C. B. Antwoord aan den heer v. Ct. Ik dank den beer v. G. wel zeer voor de welwillende wjjze, waarop bjj mjju twee vragen beantwoordde. Dat de eerste vraag eigenljjk overbodig was, is echter niet geheel jnist, vooral niet met het oog op den toen re=-ds wordenden strjjd tusschen Remonstranten en Contra-Re monstranten. Het voorspel van dien kamp toch was «1 afgespeeld. Doifbuis (1577), Coolbaas (1579), Herman Herberts (1591), Wiggerts (1595), Dirk Volkertsz. Coorn- bert (t lfÖO), en Arminins badden i,un stem reeds laten hooien. Dat ook in Alkmaar dn» reeds leden waren in de Hervormde Kerk, die van het Calvinisme al bee) weinig doordrongen waren, ligt voor de hand. Maar over dat eerste antwoord wilde ik liever voorshands zwjjgen, wachtende, of ik misschien spoedig over andere bronnen kan beschikken. Het tweede bewjjs komt mjj alleszins onvoldoende voor. Wat toch is dogmatiek. In a'gemeenen zin genomen is het een aaneengeschakelde voorstelling van bjj elkander beboorende en tezamen een geheel uitmakende leerstellingen. Van dorre dogmatiek is sprake, wanneer zuiverheid van de leer als het hoogste beschouwd wordt en de toe passing er van in het leven nagelaten, of althans verre op den achtergrond gesteld blijft. Daarmee gaat dan grmen dat de geloofsleer niet berust op een leven des geloofs en dat de overtuigingen niet in bet leven van bet individu en de individuen gegroeid zjjn. Dorre dog matiek richt zich alleen tot, het intellect. Het hart wordt er niet door bevredigd. Alzoo was het niet in 1601. De geschiedenis der Christe lijke kerk heeft voorzeker tijden van dorre dogmatiek gekend. De middeneeuwen leeren ons in de scholastiek zoo'n tjjdperk konen. Maar die dorre dogmatiek werd aangevallen door Melancbton, Luther, Zwingli en Calvjjn. Niet met dogmatiek was die aanval. Het leven was er eerst. En in dat leven groeide de dogmatiek. Alles wat aan den geest bewust wordt, drukt diezelfde geest uit in formule; en legt zoo waarheid vast. Op die wjjze ontstaan dogma's, en als zg zich aan ons opdringen in een zeker verband, als deelen van een geheel, dan ontstaat de dogmatiek. Als zoodanig was er in 1601 ook dogma tiek maar geen dorre. De herinnering aan de ellenden van'den brandstapeUjjd en de huidige strijd voorvrjjbeid geloof en geweten, waren bpter ongeschikt voor dorre dogmatiek. Da hechte band tusschen geloof en leven was nog niet verbroken. Dat geschiedde eerst later. Dat ontwikkelde zich vooral in de achttiende eeuw en en bereikte op het laatst daarvan zgn toppunt. Dat tweede tjjdperk van dorre dogmatiek, van versteening der kerk, viel samen met achteruitgang en val van de ^Zicfis^dus niet bewezen, dat de keuze van 5 December 1601 een uitvloeisel was van de dorre dogmatiek der calvinistische heereD. Gaarne geef ik toe de mogeljjkheid van een te strenge levensopvatting, als een ander uiterste tegenover een te wereldsche opvatting. Dergelijk ver scbjjnsel is een natuurlgk gevolg van iederen strijd bedoel het vallen in uitersten. Eu als dan muziek en zang soms verboden zyn ge worden, valt dat te bejammeren, maar dan is dat toch geen dorre dogmatiek. Doch dansen en tooneel moeten alweer niet op één lyn gesteld worden met muziek en zang. Dat dansen op zich zelf een onschuldig vermaak is, doorzagen e ca vinistische heeren heel wel, doch zg keerden zich tegen de bals, en dat zeker niet om het dansen. Trouwens, zelfB nog in 'den tegenwoordigen tijd schrijft het bekende blad »Le Figaro" »De zedelijke pijn, waarmee een vader zgn dochter voor het eerst in den balkring invoert, is voor niemand die toon en blik en actie in deze krinven kent, een geheim." Zoo ook keert zich het Calvinisme niet tegen het tooneel, alsof fictie en het dramatische in de kunst zonde waren. De redactie dankzeggende voor Ue verleende gastvrgheid Uw onderd. Alkmaar 11 Dec. Aangevoerd 0 paarden f - a 0 veulens f 0. a 0.— 6 koeien en ossen f f 160 a 840. 62 vette kalveren f 45 a 104, per K.G. 80 a 95 ct., 19 nncrere kalveren f 12 a 22, 579 Vette schapen f 20 a 36 288 vette varkens 50 a 54 ct. per K.G. 35 Magere varkens per stuk f 16 a f 18, 0biggen, 10 w. t 0.a 9 Dec. Groentemarkt te Broek or Lansehdijk. Wortelen t 0.50 a 0.60 p. 50kg. bloemkool le soort 1 0 a 0 Dloemkool 2e soort f 0a 0.roodekool f 4.a 12. gelekool f 3.a 8.wittekool f 3.a 8 50 koolrapen t 2.50 a 3,nep f 0.a men f 190 a 1 80 reozenbloemkool f 1.a 2.Bieten f 3 50 a 4.50, rammenas f 0.a 0. Groenteveiling Station Noordscharwocdb 9 Dec. Roodekool le soort, f 11 a 11.50, 2e f 9 50 a 10.50, 3e f 8.a 9.kleinere f 4.a 7.50, gele le soort 1 6.50 a 7.50, 2e f 5 50 a 6.25, kleinere t 2.50 a 4 witte 2e soort f 0 a 0 per 100 id. Deenscho f 4 a 7.50. uien f 1.80, rapen f 1.a 2. Van Damas werd indertijd verzekerd, dat hij zgn keurige, zwierige bijdragen voor het Haagsche Dagblad slechts kon schrijven, wanneer hij zich gestoken had in een toilet als zou hij aanstonds naar een der eerste salons gaan. De heer Charles Boissevain leeft onlangs iets dergelijks verteld. Al lezende klinkt zulk een be weren vreemdDoch ziet, nu wij ons vermeten in verzet te komen tegen den schrijver van het boven staande, nu is ook in ons iets levendig van den wensch om onzen rok weer eens uit de kleerkast op te delven- onzen claque uit de hoedendoos te halen en fjjngegan teerd tegenover onzen hoofschen tegenstander te treden Onnoodig dus zeker de verklaring, dat wg 't waar- deeren, dat de geachte inzender, wiens initialen voor niemand van onze lezers binnen of buiten de stad een geheim zijn, zich de moeite heeft willen geven tegen onze beschouwingen in verzet te komen. Te meer nog waardeeren wij dit, omdat ons nu de gelegenheid geboden wordt, nog eens met meer nadruk te doen uitkomen, hoe jammer wij 't vinden, dat er gansch onvoorbereid een aanslag is gepleegd op een eilandje, dat honderden en duizenden door zijnschoone ligging heeft bekoord. De heer W. C. B. doet 't in zijn betoog voorkomen, alsof schoonheidszin ware gelgk wiskunde, die zegt, wat juist is en wat onjuist. Met stellingen alleen komt men er echter op dit gebied niet. Was de logica de eenige maatstaf voor alle schoonheid, de sloopershand vond licht nog meerderen arbeid in onze mooie stad. De rechten van het verstand zuilen wij niet miskennen, maar daar is ook gevoel, gevoel voor poëzie en waarlijk, laten wij dat toch niet verstikken, laten wg 't veeleer aankweeken omdat daardoor eerst het leven waard wordt geleefd te worden. Wanneer iemand tot ons zou komen en zou zeggen «dat eilandje vloekt tegen mijn schoonheidszinhet bederft voor mijn oog het landschap,» we zouden ons van hem afmaken met een «de smaken verschillen« doeh nu de heer W. C. B. zich tot ons wendt en ons wil voorredeneeren, ons wil bewijzen, ^waarom leelijk is wat wij mooi vinden, nu zeggen wij tot hem Gaat gij, als 't u genot kan geven, met uw historieboek langs onze wallen en past er en meet er zooveel gij wilt, doch laat ons de poëzie van het schilderachtige, laat ons het liefelijke van het toefje boomen in het breede water, laat ons het plekje, waar de schoffelende hand niet komt en de blijde natuur niet in elkopzicht gemassregelt wordt. Vreemd klinkt ons het zinnetje, dat «wij ons niet langer behoeven te schamen, dat wij het goede werk van onze voorgangers hebben verknoeid.» Wat gaat men daar dan nu anders doen in den Bergerhout? Ziet, in de samenleving is ruimte voor wisselende inzichten. Doch daar boven staat de natuur. Wie zich aan haar vergrijpt zal niet meer goed kunnen maken wat hij bedierf. Een ouden boom kan men omhakken, omdat hij niet staat op de wiskunstig juiste plaats, maar als hij geveld is en min plant in de nabijheid een nieuwe, dan is 't eerst voor het nageslacht om zich in zijn vollen wasdom te verheugen. Wie dat bedenkt zal minder spoedig het doodvonnis vellen over eilanden en boomen. Of 't zal misstaan, wanneer het eilandje weg is Daar gaat 't niet over. Was het eilandje er niet, wij zouden er niet om een vragen. Maar nu 't er eenmaal is en nu met ons zeer i elen zich in den aanblik ervan telkens weer hebben verlustigd, nu vinden wij 't een droef bedrijf om 't op te ruimen als een paal van steen, die dezen of genen mishaagt. Elders verhoogt men het aspect van water-partijen door eilandjes, hier wil men 't doen door op te ruimen wat men heeft. Men mag erdoor krijgen een ruim ge zicht, maar ruimte van blik kunnen wij niet zien m een vernieling van wat jaren noodig heeft gehad om tot een zoo pittoresk geheel saam te groeien. REDACTIE. Ik bljjf ik Wg v. G., terugkomen gaven van het die ons antwoordde, dat hij H. LANGENDONK. bovenstaande inzage aan den heer later op de zaak zal REDACTIE. AMSTERDAM. j«rt N. V». Schuld dito pCt Dec. 91 ft 100# 1001 100ft 100ft Nederland dit,o dito, Oblig- Oostenrijk Obl. in pap fl. 1000 Febr.-Aug, dito dito -April-Get lito Kronen 2000 bel vriie(Kronenr.)Mei-Nov. 4 lite dito 2000 bel.vrije(Kronenr) Jan.-Juli 4 Portugal le ser. 3°/0 l 20-100. S ISdito, 3e id. Amert. Schuld 3°„ francs 500 4 -Inaland, Iwang. Dombr. Oblig..H dito, Binneniandsche 1894 lito 1880 gecons. Z. R. 185-82513 Mei-Nor. 4 dito 18891« 2e ser. 1 Jan. 1 Apr. 1 Juli lOet. 4 dito, 1894, Doneti-Spoorw4 dito, 1867/89 20-100 Mei-ïov dito, Groote Spvr. Oblig. 1881 dito, dito, Z. R. 500 1898 dito, Transc. Spw. Oblig. Z. R. 125/626. dito, Zuid-W. Spw. Oblig. Z. R. 625 dito, 1889 dito, in goud 1884, 13 Jan. 13 Juli •bianjeObl. Buit. Perpetuele... Turkije, gepriv. Conv. leening 1890.» ftecep. geünificeerde schuld fres. 500-2500 ,gy»te, Obl. leening 1876 oxicOt Obl. Binn. Sch. aflosb. oblig. o dito dito 1899 5 J.neznela Obligatiën 1881.4 1. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbr.. 4 v'. W. ft Pac. Hyp Pdbr Vaderland, Cult. Maatsch d. Vorstel. Asnd. dito, Koloniale Bank Aandeelen sito, Ned. Ind. Handelsb. Aand dito, Kon. Wed Mij. t. expl. petr. br.A. dito. Petr. Mij. Snmatra-Palembang A. dito, Aand Ned Ind.Eipl.Mij Amerika, New Orleans Kailw. C. Cert v gew. Aand United States Steel Corp. n Peru. Peruvian Corporation Cert v. Aand v. Pref. Aand. Nederland,Expl. St. Spw. Aand..,.. dito, Ned. Centr. Spoorw. Aand. f 250 dito. N.-Brab, Boxtel.W. Aand. 1875/80 gest. [talie, Spoorwegleening 1887'89 dito, Zuid-Ital. Spoorweg-Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel. fualand,Wladik. 1885 a Z.R. 685 Oblig.. 4 Amerika, Atchison Topeka Cert. t. Aand. dito, Alg. Hyp. Obl..... Rock Island comp. Cert. v. gew. Aandeelen. dito, Denv. Rio Grande gew. Aand...... dito, Erie Spw. Mij gew. Aandeelen dito, Illinois Cert. r. Aand._. dito, Kansas City South. Railw. Aand... dito, Miss. Kans. Texas Cer v. Aand.. dito, dito, le Hyp..4 Norfolk Western Cert. v. gew. Aandeelen dito, Oregon Calif, goud le hyp...5 dito South. Pacific, gew. Aand dito, Southern Railway gew. Aand. dito, Union Pac. Hoofd, O. v. A Union Pac. Convert Gold. Bond dito Wabash Ct. r. pref. Aand SederlandStad Amsterdam f 109.3 -iongarijeTheiss Loten4 OostenrijkStaatsl. 18 6«6 ditodito 1864 usland Staatsleaning 1884 Loten.5 dito dito 1865. Dito6 furkiie Spoorwegleening van binneniandsche zaken Gladstone, miuis'er van buiteü- lnndsohe raken Sir Edwa d Grey, «oor koloniën graaf Elgin, voor oorlog HalOane, voor Iod'ë John Mo'by, voor marine lord Tweedmontb. voor handel Lloyf George, voor «local govern ment", d.i. gezondheidsdienst, armen zorg, enz. John Burrs (ran de arbeiderspartij) minister voor Schotland Sinclair, voor landbouw lord Oirriogtou, minister voor postergen Sylney Buxton, minster voor Ierland B-yee; president «an den ministerraad is graaf Crewe, gehe m-zegrlbewaarder markies R pon, minister voor onderwijs Augns'ine Birrell, kanselier van het hertogdom Lancaster S'r Henil Fowler. Campbell Bannerman is benoemd tot Eerste minister en eerste Lord der Schatkist. De volgende ministers zjjn nog benoemd zonder rang in het kabinet: tot onderkoning van Ie'land graaf Aber deen, tot kanselier van Ierland de opperrechter Walker, tot eeTSte lid voor het Departement van Arbeid L. V. Har court. Alkataar. GEBOREN: 9 Dec. Jacobus Johannes, z. van Petrus Hendrikus Brunsinann en Artje Kuipers. Klaasj-, d. van Jacobus Schoonhoven en Tennisje van Hardeveld. Dieuwtja Janke, d. van S'pke van der Wijk en Engelina Jongejnugd. Roelf, z. van Jan Hendrik Voortman en Annegien Oomkes. OVERLEDEN 10 Dec. Arie Klein, 89 jaar. 10 De toestand in liusland. ST -PETERSBURG. De post- en tel-pranfbeambten breiden gisteren een vergadering, die door 2009 personen werd bezocht en waarin met, op één na algemeene stem me" besloten werd om de staking voort te zetten. Het uitvoerend comité van den raad der arbeiderg.de- nntatie beeft, een motie aangenomen, waarin de meening wordt, uitgesproken, dat de onverm(id*lirke ineenstorting van bet, oude stolsel bet voor bet, proletariaat s»ew»nscbt maakte om den bpsUssenden slat, nit te stellen. De raad der arbeiders-deputatie te St.-Petersburg geeft, daarom nog niet het b»»el tot de algemeene werkstaking. De Roe't meldt van 7 dezer, dat, te Czarsk' jo Solo beraadslaagd is over de instelling van de militaire dicta tnnr, maar de invoering er van werd uitgesteld, totdat een ernstige opstand zal zijn uitgebarsten. Men meent algemeen in hofkringen, dat de positie van ministe Durnowo wankelend is. Volgens gernebten die er loopen, zon de zoogenaamde «Zwarte Honderd" besloten hebben tot een betooging, waarbjj de courantdrukkerijen te St.-Petersburg zoude worden overvallen. ST -PETERSBURG. 10 December. Van den comman dant der vestirg Kurobka, generaal majoor Prattolow kreeg da Czar een telegram dat de propaganda, die door eenige burgerlijke besmbton onder de troepen werd gemaakt, met bet doel om bet, militaire gezag in de esting te ondermijnen, hem noodzaakte over de vesting den staat, van belee af te kondigen en de scbnld:gen te laten gevangen nemen. D« Regeeringsbode voe-t, hieraan toe, dat uit dit be richt, blijkt, dat bet gerucht, als voude" de ingenieur Sololow en ande'en door den krggsraad zgn veroordeald ten volle ongegrond is. Do Regeeringsbode waarscbnwt verder het publiek »oor de boosaardig uitgestrooide geruchten, over den benarden toestand van de rüksspaarbank. De rege-rieg wjjst er op, dat U't de spaarbank genomen gelden werkriijk gevaar loopen in de particuliere buizen. De inleggers in de spaarbank kunnen «olkomen gerust, zijn, daar de finan cië-le toestand van Rusland h»cht genoeg is. Uit. Kiew wordt van 8 December gemeld, dat de staking der post en telegraafbeambten daar geë'ndigd is ST.-PETERSBURG10 December. Bjj Keizerlijke dagorder van 9 D»c*mber wordt aan alle troepenafdee- lingen der kozakken dank uitgesproken voor hun zelf opofferende en onvermoeide trouw ten dienste van troon en vaderland, zoowel op het oorlogBterrein als bjj de handhaving der orde in het rjjk. St..-PETERSBURG, 10 December. Zaterdag is een dagorder van minister Durnovo uitgevaardigd, waarin uitdrukkelijk wordt verklaard, dat een verbond van post- en telegraafbeambten onder geen omstandigheid zal worden geduld. De ambtenaren, die de staking voortzetten, zullen onvoorwaardelijk uit den dienst ont slagen wordenzij die tot ongeregeldheden aanleiding geven, het beschadigen der telegraafleidingen en andere toestellen veroorzaken, zullen bovendien gerechtelijk worden vervolgd. Zulke handelingen behooren als openlijk verzet en rebellie te worden gestraft. Half November zijn ter ondersteuning der post- en telegraafambtenaren 500,000 roebel bestemd. Bij de ver- deeling van dit bedrag zal voor de weder in dienst tredende ambtenaren rekening worden gehouden met hen. die zich vroeger door dienstijver hebben onder scheiden. St.-PETERSBURG, 10 December. Te Riga is Vrijdag avond een bijeenkomst van spoorwegambtenaren met de wapenen uiteengedreven. Hierbij werd ook van maxims gebruik gemaakt. Het aantal gedooden moet zeer groot zijn. In de straten zijn maxims en kanonnen opgesteld. Het spoorwegverkeer van Riga naar Peters burg is gestaakt. ST.-PETERSBURG. Het Telegraafagentscbsp meldt Uit het heden gepubliceerde voorloopige finaitciëele rap port blfikf, dat de huishouding van den staat Rusland in de eerste acht maanden van dit jaar betrekkeljjk zeer gunstige resultaten kan aanwijzen. In dezen tjjd be droegen de gewone inkomsten 1295 roebels (of 70 millioen meer dan in 't vorige jaar), de uitgaven 1195 millioen roebels (of 16 millioen minder dan 't vorige jaar). D- buitengewone inkomsten bedroegen 717 millioen roebels (378 millioen meer dan in 1904), de buitengewone uit gaven 789 millioen roebels (of 529 millioen meer dan 't vorige jaar. ST -PETERSBURG. Het Telegraafagentscbap meldt De voorzitter van den raad dor arbeiders-afgevaardigden, Chroestalew, is in verzekerde bewaring gesteld "WARSCHAU, 10 December. Hier heerscht ernstige bezorgdheid, dat er weer een a'gemeene werkstaking van de spoorwegbeambten zal uitbarsten. De beweegredenen daarvoor zgn drievoudig, zij willen de staking der post en telegraafbeambten ondersteunen, den eisch van af sohaffing der doodstraf doorzetten, en de opheffing van den staat van beleg in Lijfland afdwingen. Hedenmiddag trokken drie militaire kapellen door de stad zjj speelden vrijheidsliederen en achter hen kwam een groote volksmenigte met roode vlaggen. 's Avonds sloeg het vierde bataljon van het garde- regiment van den Keizer van Oostenijjk aan 't muiten het is in de kazerne opgesloten. De mobel-pr*)zeii, OHRTSTTANI4. 1« December D"> verdeeling van de r-rnren bed ptonto in d« feestzaal van het tege- 1üV>riÜd ing-wnde nieuwe trebenW van bet, Nobel-insritont. Do riloftticbeid we'd Higewnond door den Kening en do Koningin, d« recoerin<r. d« leden van bet S'orthing en v«n bet corps diplomatique. De voo zitter van het ■NTebel-oomité, minister Lëriand, roemde de verdiensten van pl STOCKHOLM, 10 December. De Nobe'-prjis voor geneeskunde is toegekend aan Robert Koch t,e Barljju, voor natuurkunde aaa professor Lenard te Kiel, voor scheikunde aan professor Von Baeyer te Mtlocben, voor letterkunde san Henryk Sienkiewiez. CHRISTIANIA, 10 December. De vredesprijs der Nobelstichting voor 1905 is toegewezen aan Bertha von Sattner. lilt Paraguay. BUENOS AYRES, 9 Drc. De Argentjjnsche zaakge- lastigde te Assoc ptiou (Paraguay) seint^ dat het congres aldaar president Caona heeft a gezet en in zjjn pUats tot president der repobl ek heeft benoemd dr. Baez. Het is volkomen rustig te Assomption. Geboren: foon vfto P. H. BRÜNSMANN en A. BRÜNSMANN - küipebs. Alkmaar, 9 December 1905. Voor de vele blgken van belangstelling, ondervonden bjj de ziekte en het overigden van haar dierbaren Echtgenoot, betuigt ondergeteekende door deze haren innigen dank. Wed. J. SWERIS—Meijeb. Alkmaar, Dec. 1905. B^'pefd aanbevelend Wed. JOH. ICHWANBB KBJLITftA. die de ROOMBOTER verpakt in CARÏONNEN DOOZEN om den verschen geur op de boter te laten en de zindelijkheid. Dus direct uit de fabriek naar den gebruiker. Alleen verkrijgbaar in „de Bonte Koe." Aanbevelend, In e*n nette Banketbakkerij tegen Januari of later gevraagd hier ter stede wordt (Geen loopjongen). Br. lett. E2, bureau Alkm. Courant. Het nieuwe Engelsche ailnlaterie. LONDEN, 10 Drcember. Het nieuwe Britsobe kabinet is samen gr Bteld als volgt: Lord Grootzegelbewaarder Sir Robert Reid, minister van financiën Asquith, minister in de «HARMONIE," des avonds te half 8 uur. Spreker: Hoogieeraar aan de Universiteit te LEIDEN. Vooral zal de tegenwoordigheid op prjjs worden gesteld van die Vrijzinnig-Hervormden, welke nog hart hebben voor de Wed. Merv. Kerk. Het Bestnur der Afdeeling: Dr. J. O. POOL, Voorzitter. D. TJALSMA. .T. ASJES Ez. J SCHOL Dr. G. BLOKHUIS, Secretaris.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 3