II1ARLKÜ. T^aiige 3S. Op Dinsdag, den 12 December vinden de P in Hotel „De Toelast", Choorstraat 30, in onderstaande volgorde plaats 3-4 Fransch en Russisch. 4-5 Duitsch en Engelsch. 7-8 Duitsch en Engelsch. 8-9 Fransch. De Directeur: CURT. EISFELD. H.H. Veehouders! Gebroeders SCHENKE HEERENKLEEDINGr naar maat. iinmce mmmm. Reeds Dinsdagmorgen zal ik in hotel „DE TOELAST" aanwezig zijn en ben alsdan tot elke gewenschte inlichting bereid. MIENT26. ALKMAAR. Het oudste adres i KINDEHEN en ZWAKKERT, Levertraan Emulsie van Lamers Indemans, Teekeningen en Bestekken. Kaasfabriek G. W, VAN DER VEEN, FEUILLETON. NIEROP SLOTHOUBERen Firma ANSINGH MESMAN. DE VERPACHTING VAN HET GRASGEWAS MARKTBERICHTEN. I THE BERLITZ SCHOOL OF L4IM4GES, Openbare Proeflessen Gedeponeerd. voor wie Levertraan is voorgeschreven, gebruikt de Apothekers te 's Hertogenbosch, bereid uit de beste kwaliteit Levertraan met onderphos- phorigzure zouten waardoor de Levertraan zijn onaangenamen renk en smaak verliest, veel krachtiger en versterkender werkt en den eetlust opwekt. Verkrjjgbaar bg aan de dyken en wegen van den polder Heerbngcwaard van 1906 zal plaats hebben op Dinsdag 10 öecewiber 10O5 in >De Hengstman* aanvangende des voormiddags elf nur. Djjkgraaf en Heemraden, S. AKKERMAN, Djjkgraaf, P. WONDER Az., Secretaris. De ondergeteekende beveelt zich aan voor het leveren van Tuinstraat, Alkmaar. M. UITENBOSCH. Bouwkundige. Iemand, goed met de znivelfabricatie in Hull, en Fries], op de hoogte, wenecht financieel en werkzaam aandeel te nemen in het oprichten en drjjven van een in N.-Holland. Brieven voor nadere inl. onder No. 982, Boekb. H. STUMPEL te Hoorn. voor het levoren van DÉJEUNERS, DINERS en SOU PERS, BRUILOFTEN en PARTIJEN, koude en warme SCHOTELS, dagelijksche DINERS aan huis is: Fnidsen O 71. Banketbakker, Kok. Me). C. M. BOHOW», ■Hw Leerarcs Plano en Theorie. m Mient O 15, ALKMAaR. Spreekuren Woensdag, Donderdag en Vrjjdag ven 1—2 uur. Awstmdam 9 Dec. De prjjzen der Aardappelen ^aren heden als volgt Friesche gieltjes f 0.a 0.id. bonten f 2.50 a f 3.70, id, Borgers f 3.a 3 80, id. blanwen f 3.40 a 3.50, Zeeuwsche bonten f 2.20 a 2.40, id. blaauwen f 2.20 a 2.40, id. pooters f 1.40 a 1.60, Hïllegnmmer kralen f 0. a 0.Hillegum. graafjes f 0.— a 0.Duitsohe Ham burgers f4.30 a 4.50, id. rooden f 2.10 a 2.20, Saksische jammen f 3.40 a 3.60, Zand Eigenheimers f 1.60 a 2.25. Zeeuwscke Eigenheimers f 3.50. a f 4, Fr. poet. f 1.80 a 2. Aanvoer 5 ladingen. Edam. 9 Dec. Op de heden gehouden markt werden aangevoerd25 stapels kaas. wegende 4394 Kg. prjjs per 50 Kg. f 30.—. Schiedam, 9 Dec. Ruwe spiritus f 8*/*. Moutwjjn willig. Distillateurs f 91/1., Beurscom missie f8,75 Jenever f 13.50 spoeling f 1.70, Amst. proef f e Naar het Fransch van Théodore Cahn. 43) «Jjj zou dus zeker liever naar Cayenne willen ver huizen, Franfoise vroeg de oude. «Nooitschreeuwde Franpoise weer, terwijl de oude vervolgde: «Maar wanneer de baron nu eens bij jullie komt en merkt, dat de kleine Paul heet?« «Ik zal Calixte waarschuwen het kind niet, bij zijnen naam te noemen waar de baron bij is. Dit is gemakke lijk te voorkomen.« »Dat gaat niet. Hij zal natuurljjk vragen waarom? En hoe gemakkelijk zou je er eens een oogenblik niet aan kunnen denken, en dan was alles verloren,merkte moeder Garaud op. «Ik zal er zeker aan denken, er staat te veel op het spel. Daarenboven kan Calixte heel gemakkelijk be grijpen, dat als de baron den naam van het kind weet, hij dat zeker zal hebben van mevrouw de Yaldieu, en hij zal zeker ook wel op zijne hoede zijn.« Een oogenblik zwegen de beide vrouwen, beide lieten even hare gedachten gaan, daarna hernam Franpoise, zich zelve moed insprekend«Als je nu over acht dagen niets bijzonders hebt gehoord, ga dan naar baron de Candolle. Als je Toutou mocht zien, aai hem dan alsof je van den prins geen kwaad weet.« «Maar ik geloot niet, dat ik zal durven vWanneer je er niet heen gaat, dan laadt je den schijn van schuld op je. Wanneer men door den hond iets mocht vermoeden, dan weten we dat al heel gauw de politie zal er geen gras over laten groeien, wie a zegt, moet ook b zeggen. Er slaan tienduizend gulden bij op 't spel, vergeet dat niet.« «Ja, jij spreekt er wel gemakkelijk over. Tienduizend gulden, met misschien het tuchthuis op den achtergrond. Die baron is geslepen, zou hij me misschien ook een valstrik spannen »Nu, nu jij zooveel van hem weet? Neen hoor, dat geloof ik niet. Verbeeldt je eens, dat je voor het gerecht moest komen, en dan alles ging vertellen? Dat zou hij zeker voor nog zooveel niet willen. De oude was nog niet heelemaal overtuigd. »Ik zou toch voor een lief ding maar gewild hebben, dat Calixte het kind maar ergens op straat had neer gelegd.® «Óch zeur er toch niet langer over. Nu de gravin er over gezwegen heeft, zal de baron het zeker doen. Die lui uit de groote wereld houden elkaar allemaal de hand boven het hoofd. Maar nu ga ik,® vervolgde ze, «mocht je iets merken, waarschuw me dan onmiddellijk. We moeten nu meer dan ooit op onze hoede zjjn.« «Dat beloof ik je. Maar wacht even, dan ga ik met je mee, ik wil Calixte het vandaag nog vertellen. «Goed, ik zal even wachten.® Moeder Garaud zette in der haast haren hoed op, deed haar doek om en wapende zich met hare parapluie. «Nu, ik ben klaar,® sprak ze, «zullen we gaan «Zoo stapten ze met haar beidjes en het kind de straat op, rechts en links kijkende of ze ook iets ver dachts zagen, maar niets verontrustte hen. Ze hadden echter nauwelijks een paai passen geloopen of een jongen schoot op haar af, roepende «Een stuiver maar juffrouw, het lied van het kleine martelaartje. Een stuivertje maar?« Zij wilden vlug doorstappen om dien jongen kwijt te raken, maar hij bleef haar hardnekkig volgen. «Een stuivertje maar, juffrouw, het lied van het marte laartje met het portret van Toutou, den trouwen hond. Kom juffrouw, toe koop er nu eentje« en met een neusstem begon hij het eerste couplet te zingen. Eenige menschen kwamen er al om heen staan om te luisteren, ze maakten, dat ze met kleinen Paul weg kwamen, maar het refrein van het liedje galmde haar nog in de ooren. Een heer, die aan de overzijde der straat dit tooneeltje had gadegeslagen, keek de vrouwen glimlachend na en sprak in zich zelve: »Dat liedje scheen haar niet erg aangenaam te wezen en dat kind had donkere oogen.« XI. Mijnheer Lucas liet zijnen tijd niet voorbij gaan. Hij huurde een paar kamers juist tegenover de woning van den schilder. Hij gaf zich op als mijnheer Ladureaux, rentenier en betaalde een maand vooruit. Hij begaf zich den volgenden dag dadelijk naar het hoofdcommissariaat en vroeg inzage van het dossier van de zaak van het kleine martelaartje. «Kijk, kijk,« mompelde hij glimlachend, »dat klopt prachtig. Er is geen twijfel meer, ik ben mijn vriend op het spoor. «De ."moordenaar van het kindje?® vroeg mijnheer Taillefert, »nu, mijnheer Lucas dat is voor u wel een felieitatie waard. «Ik geloof, dat ik over een dag of acht een goede vangst zal doen, dat zal nog eens de moeite waard wezen. Lk heb dan de moordenaar en de grootmoeder, waar schijnlijk zijn medeplichtige en we hebben al den hond,® dan is het heele zaakje compleet. Maar ik zou graag met iemand samen willen werken, iemand waar ik geheel op kan rekenen, daar ik natuurlijk niet overal tegelijk kan wezen.® «Ik zal u Flopin aanwijzen, als u dat goed vindt, dat is een ferme, stevige kerel, die zijn zaakjes verstaat. «Ja, die lijkt me wel. Stuurt u hem morgen eens bij me, maar laat hij dan naar mijnheer Ladureaux vragen, dat is mijn tegenwoordige naam.« «Ik zal uw orders overbrengen.® Lucas ging verder met lezen en las ook het rapport van den agent, die eenigen tyd geleden by Garaud op onderzoek was geweest. «Maar die vent is een ezelriep hij uit, het rapport in elkaar frommelend. «Hoe dat zoo vroeg mynheer Taillefert. «Hij heeft Garaud bezocht, maar vindt alles in orde: een hond, een kind «Welnu «Maar dat is lang niet voldoende. Hij had moeten informeeren of dat wel hetzelfde kind was, dat in de Wolgastraat by hen was. En wat den hond betreft, nu, die zijn er altijd genoeg te koop. Hij had veel nauw keuriger moeten onderzoeken.® «Maar men kan toch niet even gemakkelijk een kind koopen als een hond «Daar hebt u gelijk inmijnheer Taillefert, maar in het rapport stond, dat de familie verhuisd was uit de Wolgastraat. Daar had men dus eerst de noodige inlichtingen bij buren dienen in te winnen om zich te overtuigen of dit kind hetzelfde was van vroeger. Evenzoo had hy met den hond moeten doen. Ik zou onmiddellijk de hond mee hebben genomen naar de Wolgastraat.« Mijnheer de Taillefert hernam lachend: «Als allen waren zoo als u, dan geloof ik, dat er niet veel raadsels meer onopgelost bleven.« «Maar gelukkig is er nog niet veel verloren,ging Lucas voort, «ik heb hoop, dat we dat zaakje gauw zullen opknappen.® Hij nam daarna afscheid en ging vlug huiswaarts, ontbeet staande en begaf zich toen naar het huis waar de schilder woonde. Het was nog ter nauwernood elf uur. Hij bleef even verwijlen bij het kamertje van de eerwaardige concierge, juffrouw Grappin. Al streelende hare prachtige angorakat, begon hy een gesprek met haar en vroeg of ze ook nog kamers te huur had. De juffrouw keek hem eerst even onderzoekend aan, vreezende misschien met een oplichter te doen te hebben. Het onderzoek scheen nog al ten zijnen gunste uit te vallen, maar ze bleef toch uit de hoogte. Wordt vervolgd.) Stoomdruk van Herm», Gastar Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 4