No. 204 Honderd en zevende jaargang. 1905. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. DINSDAG 19 DECEMBER. RECITEEREN. BUITENLAND. BIJMNBNL,AJND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij vjh. HERMs. COSTER ZOONYoordam C 9. En, men behoeft zich niet te bepalen bjj de vader- landsche dichters. Reeds toeu onze taal nog door Vondel eo Hooft moest gevormd worden, werden in Ital en Frankrjjk meesterstukken van taal-muziek voortgebracht. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. Nieuwstijdingen. ALKNIAARSCHE COURANT. Het woord is in onbruik geraakt, en het reciteeren zelf ook. Men spreekt tegenwoordig van »zeggan». Op zeggen, doet denken aan iets werktnigeljjks, bet is bijna synoniem met opdreunen. Het verzen zeggen» is uit. de mode en hoogst waarechjjnljjk beeft onwillekeurig de Camera Obscu'-a daartoe bijgedragen. Wel komt het 's wiuters voor, dat spreekbeurten vervuld worden met 't voordragen van een lang gedicht, zooals b.v. de heer RoyaardB deed met Vondels Geboorteklok, en onlangs de heer Verkade met een vertaling van Macbeth, maar in den huiseljjken kring leest men couranten of boeken, spreekt, in het gunstigste geval, een enkel wooid daar over of naar aanleiding daarvan, doch verder is de be langstelling in litteratanr gering en die in de dichtkunst zéér ver te zoeken. Men herinnert zich de plaats nit de Camera: Gerrit Witse de j >nge cardidaat komt thuis en ter gelegenheid van het gelukkig geslaagd examen is er diner. Den geestigen schrjjver ontging het niet, dat het een komiek gebruik was, om ann bet dessert verzen op te zeggen. »Als dan het geheele gezelschap verza digd is van allerlei spjjzan eu wijnen, de sinaas ippelen rond gaan en de amandelen gekraakt worden als degeen die reciteeren zal, een hoofd heeft als twee andere van benauwdheid en warmte en de toehoor Iers, gemerkt h«r gebruik van de gaven des wjjnstoks en der vjjt wer»ld- deelen, zeer vatbaar zjjn om op de golven der versmaat de haven van Morpheas in te drjjvnn, dan heet men dat »eeu goede gelezenheid om eens te reciteeren». Witse, de candidaat in de medicijnen, de vertegenwoordiger van het opkomend geslacht, verstaat de kunst niet meer, en de lezer geeft hem ouwill-keuri,' gelijk. Vóór het te rnste gaan vraagt moeder Witse nog Waarom won je nn niet reciteeren, Gerrit «Omdat ik het niet kan, mama» was het antwoord. Ook in de familie Stastok, wanneer het gezelschap bjjeenkomt om »een aangekleeds boterham* te nuttigen, wordt het reciteeren belachelijk gemaakt, en, de lezer gevoelt het, volkomen terecht. »Wat wil je hebben*, vraagt mevronw Dorheen eanigszins bleek wordende, »als 't dan moet, moet het in eens maar. Kom, het Rjjntje dan nog maar reis.* Mevrouw Dorbean zegt dpn het gedicht van Borger op, terwjjl zjj bjj iederen nieuwen regel, de schaar, die ze iD haar hand hond*, open doet, en bjj het invallen der caeeunr weer dicht knjjpt. Inderdaad, het is een onverdeeld genoegen om deze passages, waarin een aantal personen met enkele pecne- streeken keurig geteekend worden evenals de onnavolg bare Frans Hals met het penseel deed, te herlezen. Doch deze hnmor was voldoende om de mode te ver anderen. Niemand wil een mal figuur maken als mevrouw Dorbeec. Niem»nd zal 't wagen, na een gastmaal verren voor te dragen. Neemt men bierbjj in aanmerking, dat de menscben der 20ste eeuw materieele genoegens geenszins verachten, dat zjj hun verstand voornamelijk scherpen om fortuin te verkrjjgen of te vergrooten, da zjj bovendien zich overtuigd honden van verschrikkelijk veel drukte te hebben en dat zij hun zenuwen sloobt kunnen beheerschen, dan behoeft het waarljjk geen betoog, dat voor poëzie in het gezin weinig of geen plaats meer is en reciteeren derhalve verviel. Dit is toch jammer. Want al leest deze of gene in een verloren oogenblik een gedicht, de goede poëzie komt toch eerst tot baar recht bjj de lezing overluid. Dn nog bet9r, bjj het zeggen van het vers nit het ho.fd. Door het van buiten leeren van een gedicht, wordt het althans tijdeljjk ons eigendom en kan men de schoon heid daarvan beier naar waarde schatten. Ër bestaat een ruime keuze, om daarmede eens een proef te nemen. In de eerste plaats leent zich de Vlaam- sche poëzie, die nog onlangs door Pastoor Verriest hier ter stede werd ingeleid, op zulk een talentvoile wjjze, in hooge mate tot o-fenicg in het voordragen. De ge dichten van Guido Gezelle en van Albrecht, Roden bach zjjn niet slechts welluidend, omdat het Vlaamsch iets zachter klinkt dan het Noord Nederlandsch, maar ook omdat deze dichters een diep gevoel voor taalmuziek hebben gehad, zoodat afgescheiden van oen inh nd, een genoegen op zichzelf is, deze verzen te zeggen. Doch bovendien zjjn zjj aan te bevelen omdat, al bljjkt somtyds daaruit dat de dichter in een weemoedige stem ming verkeerde, zjjn levensopvatting geenszins trooste loos is. Gazelle zegt: »Mjjn hart ia als een blomgewas dat, opengaande of toegeloken, de stralen van de zonne vangt, of kwjjnt en pijnt en hangt gebr ken." Vele Noord-Nederlandsche dichters van onzen tjji vangen heelemaal geen zonnestralen meer op. Ër zjjn er, die zoo droetzinnig klagen alsof dit wereldrond een donker kerkerhol ware, waarin geen zonnestraal kon binnentre den. Zjj zjja allen min of meer naar het schjjni door den peBsimistisehen Schopenhauer, (die zelf het leven nog al Inchtipj-s opnam), geïnfluenceerd. Slaat men »Eilen" van b. v. F. van Eden op, en grijpt men voor de hand weg eenige regels, dan krjjgt men een opeenstapeling van narigheid: »A1 wereld ust is nu ge daan de zwarte ronwbloem boog te gronde; op de volgende bladzjjden staat>op witten tranendauw bewegen wachtende zielen, donkerloom''. Eene blad zjjde verder»A1 mooie dingen verminderon en verlaten mjj nu." Een blad verder spreekt bjj iemand aan »Gjj die mjjn tranecmoeder wildet zjjn" enz. GeJjjk ik zei, zjjn deze citaten voor de band wegge nomen, doch er bljjkt reeds voldoende uit, hos hij, even als zjjn talrjjke navolgers, in de donkerte niet veel ziet, terwjjl het oog nergens anders toe schjjnt te dienen, dan om een onafgebroken tranenvloed te doen afscheiden. Het is er dan ook ver van af, dat deze en dergefjjke dichtkunst aan te raden zoude zjjn voor den familiekring. Onze dochters moeten zoo mogeljjk gewone- maar geen tranen-moeders worden. En do dichtstukken zullen uit den aard der zaak met eenige zorg gekozen moeten wor den. Zjj behoeven niet slechts het gehoor aangenaam aan te doen, minors daartoe strekt in het bjjzonder de muziek) maar tevens moeten zjj het gevoel voor 't sthuone opwekken en geen troostelooze gewaarwordingen bjj de hoopders veroorzaken. Gezelle leert ons zien. Hjj geniet van de kleuren pracht der ondergaande zon »'t leeft alles langzaam nit, dat verwe i henen dalen de laatste en langste van de lieve zonnestralen." Ook voor Rodenbach beeft de ondergaande zon geen droevige gedachten. Het is een roode avondlach. Ik vlnchte geern de stede bjj het dumsteren van den dag. De zon smelt weg, doch monkelt nog een rooden avondlach aiover 't veld, dat uren lang doorploegd en omgereden, nu rusten gaat." Inderdaad aan de hand der Vlamingen, knnnen we in onze woning een voor ons nienw en groot genoegen in de avonduren binnenloodsen. Het is niet noodig een vere-miging te stichten, tot beoefening van 't verzen voordragen. Er zjjn vereenigiugen genoeg. Bij de moderne kachel kan evengoed als vroeger bjj den buis"- Ijjken haard, schoonheid van taal en gedachten, ons b» zielen en verheffen. Het moderne leven mist vrjj w-l geheel het gevoel voor poëzie, hetwelk de. tjjdgenooten van mevrouw Dorbeen uit de Camera wel kenden al moet men toegeven, dat 't bespotteljjk was, om bjjua na eiken overvloedtgen maaltjjd, 't Rjjntje op te ze gen met de schaar in de band. Al is dit belaeheljjk, hetzelfde geldt niet, wanneer in bet gezin ook als er vrienden of vriendinnen zijn uit- genoodigdom dan de gasten in een aangename stem ming te brengen, door de mnziek der taal. Welk een uitgebreid en bloemrjjk veld van genoegen en Btadie ligt er braak 1 Geen tjjdperk is ooit geweest, waarin men zoo gemak kelijk en voor zoo weinig geld, de k-mrigste voortbreng selen der litteratuur zich kan varschaff-in. Aangezien men tegenwoordig bjj alles vraagt.... »wat h't kost", moeten we er wel aan herinneren, dat de zoogenaamde klassieke letterkunde in geld bjjna niets kost. Ja zelfs iD het Engelsch. Bakend is o.a. het volgend herdersdichtje van 159 dat aan Marlowe wordt toegeschreven en waarvan het eerste en laatste couplet moge aangehaald worden De herder spreekt tot een meisje Live with me, and be my love, And we will all tbe pleasures prove Tnat hills and valLys, dales and fizlds, And all the craggy mountains yields, enz. Het herderinnetje antwoordt ten slotte: If that the world and lovo were young, And truth in every shepherd's tongne, These pretty pleasures might me move To live with thee and be tby love. Voorzeker, het lezen van verzuchtingen vac herderinnen geschreven in 1599 zal ons niet verrjjken. 't Geeft geen gold in den zak. Maar een mensch is toch geen spaarpot. Naast stoffelijke behoeften bestaan er geestelijke. Het is goed om op de hoogte te zjjn van de ongelukken en gmwelen die dageljjks in de vjjt werelddcelen voor vallen. Goed is het de debatten der Kamers en van den Raad te volgen, de sociale qnaesties te b-stndeeren en na te gaan welke nieuwe tncht- en belasting-wetten ons worden opgelegd. Maar niet minder goed is om zich met minder aile- daagscbe aangelegenheden bezig te honden en zich te vermeien met kunst of litteratuur. Vooral de poëzie doet onze gedachten een anderen loop nemen. Zij verzacht het gemoed omdat zjj van liefde spreekt. Zjj verheldert den geest, omdat zjj ons naar booger sieren opvoert. Maar zjj eischt, niet slechts dat men zich egoistisch in een boek verdiept, maar dat wjj met zorg het edelste van al onze vermogens oefenen, bet spraakvermogen. Het is mi sdien geen voordeel indien de kanBt van voordragen verloren gaat en in het gezin als overbodig of belaeheljjk wordt beschouwd. A. P. H. De winter is de tijd van de groote woorden-schermut selingen in de Parlementen Al verschijnt een b'ad ook eiken dag, toch is 't nog een toer om alles zoowat bij te houden. In de Fransche K a m e r is de licht ontvlam baarheid der leden weer eens voor de zooveelste maal gebleken. Er was aan de orde een nterpellatie over de Arbeidsbeurzen in verband mot anti-militairistische sta kingen. Jaurès, de bekende socialist, betoogde daarbij, dat de meest revolutionaire werklieden geenszins ontkenden de noodzakelijkheid om 's lands onafhankelijkheid te verdedigen. Men behoefde wat betreft de veiligheid des vaderlands voor een georganiseerd proletariaat niet be ducht te zij en men moest aan den letter niet blijven haDgen, wanneer weiklieden het vaderland verloochen den, daar dit slechts eene uiting was van de verbittering huns gemoeds. De werkmansstand zou t vaderland ver dedigen, maar zou aan den anderen kant zieh niet laten misleiden door de lieden die de idee van vader land ten eigen bate misbruikten Met het sluiten van Arbeidsbeurzen verminderde men de macht der werk liedenpartij in 't geringste niet, oordeelde de redenaar. De gewezen voorzitter der Kamer Deschanel verlangde evenwel dat Jaurès duidelijker zeggen zou waarop het stond, met name of hij de propaganda tegen dienst plichtvervulling al dan niet goedkeurde. Spr. verlangde dat aan scholen en universiteiten ter dege liefde tot het vaderland ingeprent leeraars die in hun afgrijselijke onvaderlandsche spitsvondigheden volhardden" ontslagen zouden worden. ,.lk vraag aan alle Franschen die zoo 't noodig ware morgen onder de driekleur zich scharen, het aangevallen vaderland verdedigen zonden, thans zich te verheffen om nadrukkelijk op te komen tegen He verderfelijke propaganda, die Frankrijk onteert en het dooden zou Een voorstel om deze rede allerwegen in den lande te doen aanplakken werd met 383 tegen 62 stemmen aangenomen. Bovendien werd besloten om de namen der voor en tegenstemmers departementsgewijs eveneens te doen aanplakken, zoodat de kiezers kunnen weten welk vleeseh zij in de kuip hebben. De stroom van telegrammen uit Rusland, die een tijdlang hokte stroomt nu weer met nieuwe kracht naar het leesgrage publiek in alle deelen der wereld. Kenmerkend daarvan is men raadplege maar de rubriek „Laatste Berichten" in ons vorig nummer dat er naast de gewone op ommingen van revolutionaire uitingen plotseling tal van berichten zijn, die erop wijzen, dat de regeering zich nu weer gelden laat. De weifelende houding schijnt nu weer voor hoe lang P tot het verledene te behooren. De N R Ct., die een dergeljjke opmerking maakt teekent daarbij nog het volgende aan: „Aan deneenen kant tracht men de zwakke broeders in den lande door het in uitzicht stellen van geldelijke belooningen te nopen tot gehoorzaamheid en plichtsbetrachtingzoo worden aan spoorwegmenschen, telegraafpersoneel en zelfs de manschappen van leger en vloot millioenen roebels beloofd als zij niet meedoen aan de hervor miri'sbeweging. Tegelijkertijd echter vindt de regeering het oogenblik gekomen waarschijnlijk vertrouwende, dat bovenbedoeld lokaas zijn uitwerking niet zal missen om tegen de weerspannigen van gisteren en vandaag een reeks bedreigingen te uiten en straffen te bepalen, die doen zien, hoe de rea tie inderdaad op onrustba rende wijze veld wint. De onzinnige straffen tegen stakingen bedreigd de bijna onbeperkte macht zelfs aan de stedelijke prefecten toegekend om den staat van beleg af te kondigen de vinnige veldtocht tegen de pers en ten slotte de regelrechte bedreiging met een militaire dictatuur in het regeeringscommuniqué van gisteren, Zondag, indien het revolutionaire drijven niet terstond ophoudt, dat alles bewijst, dat de Trepof- Doernowo-Pobjedonostsef-partij gelijdelijk de lakens weer alleen begint uit te deelen. Nu is het echter de vraag of deze taktiek, van met behulp van vele millioenen roebels verdeeldheid te zaaien onder de hervormingsgezinden en tegelijk onder de manschappen van leger en vloot om, na aldus de beweging verzwakt te hebben, met ijzeren vuist de trouwe volgelingen van de roode vaan te vermorselen, zal slagen. Er is aan den eenen kant blijkbaar veel solidariteitdan weet men te goed, wat de beloften van deze regeering waard zijn en wat haar bedreigin gen. Zij is evenmin goed voor haar geld als voor haar groote woorden. Zij, die gepaaid moeten of willen worden hebben de roebels nog niet- in hun zak en de onverzettelijke revolutionairen van diverse pluimage den strop nog niet om den hals of de kerkerdeur achter zich dichtgesmeten. Onze eindindruk van de telegram menlectuur van heden is dan ook, dat de regeering hooger spel speelt dan ooit, temeer waar zij voor de uitvoering harer bedreiging met een militaire dictatuur op het leger moet kunnen rekenen In hoeverre zij dat kan, leeren ons de jongste berichten ook op duidelijke wijze." In het geheel blijken er bij ^en inval in de verga derzaal van de arbeiders-gedelegeerden 300 arrestaties te zijn geschied, waarvan evenwel later 268 personen weder zijn losgelaten. Dat dergelijke uittartende aden nog niet zijn beam woord met een algemeene staking, waarmee zoo vaak is gedreigd schrijft Dr. Dillon van de Daily Telegraph toe aan de houding der boeren, die gedreigd hebben eiken spoorwegstaker te zullen ver moorden. Doux pays! In het Hbld van hedenmorgen komt nog voor het volgende overzicht van den toestand in Rusland, aan het blad overgeseind door zijn corres pondent te Hamburg De berichten uit de Oostzee-provinoiën luiden hoe langer hoe ernstiger. Overal heerscht oproer en anarchie. Uit Petersburg wordt bericht, dat de ministeries van binnenlandsche zaken en van oorlog gisteren twee koeriers met depeches hebben afgezonden naar den gouverneur van Reval met verzoek de dei eches naar Riga door te zenden. Alle schepen echter weigerden de koeriers op te nemen, daar de revolutionairen dreig den elk schip, dat zich in dienst der regeering stelde, in den grond te boren. Ten slotte werden de depecbes door twee bewapende regeerings-stoombooten naar Riga gebracht. Volgens een tericht uit Riga aan de Hamb Corr. heeft een conducteur va den Petersburgschen sneltrein meegedeeld, dat de militairen tot de revolu tionairen zijn overgeloopen, dat de stad werd beschoten en op verschillende plaatsen in brand stond. De Duit- sehers hebben een burgerwacht gevormd. Enkele win kels, die zelf een bewakingscorps in dienst hadden genomen, waren geopend Belastingen worden nergens betaald. Te Mitau zouden bij straatgevechten driehon derd inwoners gedood zijn. In Warschau zou de bevolking weer in opstand zijn gekomen, Uit Hamburg en Bremen gaan stoombooten naar Riga om de in gevaar verkeerende Duitschers af te halen. De Duitsche regeering schijnt voornemens ter bescherming der Dui'schers oorlogschepen naar de Russische Oostzeehavens te zenden. De opstand te Sbangbai. G sterenavond konden wjj nog niet b«richten, dat de Cnineesche b«volking te Shanghai in opstand is gekomen legen de Eoropeanen. De naaste aanleiding hierloi sobjjnt gelegen in het feit, dat de tao-tai of Chineesehe gonverneur van Shanghai geweigerd heeft machtiging te veria"" en tot insielling van een nienwe rechtbank, indien de door de oonBnls in dat college beroepen Engelaohe procureur er niet uit ge weerd wordt. Voorts eisebte de gouverneur de verwijde ring van den meaw aangestelden inspector der politie in de Europee80h" wjjken der stad. De Regearing te Peking staande den tao tai in zijn optreden tegen de consuls. Do C irrespon leut der Times «chtte Zaterdag den toestand z«er ernstig, om t-»t de Europspscbe geranten te Peking neiging betoonden in Weost.olling totdecon- snls, in de zienswijze der Ohmeesehe anloriteit te deelen. De werkeloosheid in Noorwegen. Te Ohris- rian a b-eft men zieh h»t lot der wprkeioozen aanstonds aangetrokken. Donderdag stond het Storthing 60,000 sronen toe, om een begin te maken met de voorbereidselen »oor een verbndinzsbaan tnsschen het oostelijke en wnste- Ijjke splorwegstation. En dienzelfden dag bewilligde de gemeen eraad 28,000 kronen voor werkverschaffing. Tevens b -sloot hg aao te dringen op spoedige indiening van een "oorstel om een nieuw waterreservoir aan te 1-ggen, waarvoor 280,000 kronen zjja uitgetrokken. Voorts zal er spoedig begonnen worden met het grondwerk voor een nieuwe school. De vrouwen en het kiesrecht in Zweden. Dezer dagen heeft S'aaff, de eerste m nister in Zwaden, vier deputaties ontvangen, die er bjj hem op kwamen aandringen om in de kieswet, die deze regeering bezig is nit te werken, het stemrecht ook aan vrouwen te geven. Uit naam der regeer ng aotwooride de minister, dat wannoói In,!, vrouwenkiesrecht .n het wetsontwerp opge nomen werd, do geneele hervorming van het kiesrecht w.arschijnljjk, zoo niet zeker mistakken zou. De regeering weigert d tarom de verantwoordelijkheid op zich te nemen, om den Rjjksdag met een dusdanig voorstel aan te komen. Uit het land der Koningsmoordenaars De Servische minister van Badeulaudscne Z vknn is afge treden, omdat hjj, ten einde de sedert den Koningsmoord afgebroken diplomatieke betrekkingen met Groot-B itann te kunnen herstellen, de oensionnesring van do voornaam ste officieren, die aan de sam nzwering van Juni 1903 deelnamen, geëischt had. Tevergeefs echter, want de positie van kolonel Masjin en de andere schuldigen is aan het Hof van Koning Peter vaster dan ooit. Betooging te Dresden. Na afloop van de ver- aderingen waarop te Dregden Zmdag verzet is aange- teekend tegen de houding der regeering tegenover bet kiesrecht-vraagstuk, trok een groote stoet, uit veischeiden duizenden bestaandenaar de binnenstad en naar het huis van minister-president v. Metzsch. Toen de politie den stoet wilde tegenhouden, vielen er drie revolver schoten. Een bereden politieagent werd in het gelaat getroffn. Ten siotte werd de menigte met de blanke sabel teruggedreven, maar tot diep in den nacht kwam het hier en daar tot opstootjes. Achttien gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht, vier waren ernst g gewond. Een twintigtal personen werden in hechtenis genomen. Majesteitsschennis. Voor hot B'rlijnsche L ind- gerieht stond Zaterdig een v-rplee ster terecht die door een andere veipleegstei be-ohuldi d w rd, in een gesprek op weg naar de kerk, do Keizerin b-leedigd te h«bb-m. Het O. M e echte tegen naar een maand gevangenisstraf. De beklaagde hield hare ons hnld staands en ze de dat zjj de gewraakte nitdrokking als de woorden van een ander had weergegeven en de Keizerin niet had willen bslsedigen. Het hof sprak haar daarop vrjj. Maten en gewichten in Amerika. Jaren lang heoft de New-York Herald betoogd, dat het weoiobe- Ijjk zon zjja in Amanita .e breken met hst veroadeide stelssl van ma'en on gewichten. Dit volnondea zal eindelgk beloond worden, want binnenkort zal een wet wor.ien ingediend, ter invoering van het metrieke stelsel van maten en gewichten. Van een kadetteNow-York. Eene opzien barende ontvoering wordt n t New-York gemeld, die van den negentienjarigen Alphorsns Zolay» nameljjk, zoon van den President van Ncftagu», sedert twee jaar kadet aan de militaire school te West Point en tegelgk studee- rende in de rechten te Washington. Hier had bjj kennis gemaakt met een jong m-isjs, Margareta Baker, dcchter van een eenvondig ambtenaar en zat bjj haar, toen etlelyke politieagenten binnendrongeo, hem meevoerden en aan twee leden der Nicmagueesche legatie uitleverden, wien oogedragen was hem naar zjjn vader terug te brengen. Deze toch was op een zoo weinig voornaam meisje als M -rgareta tot schoondochter met gesteld. Men heeft Alpnongns eenter vergund nader afscheid van haar te nemen en bg heeft haar bezworen terug te zullen komen om baar te hnweo, zoodra hg meerderjarig wordt. Zjjn vader moet trouwens reeds aanstaande jaar aftreden. H. M. de Koningin en Z. K. H. Prins Hendrik zjjn gisteienochlend te 11 nar in de residentie teruggekeerd. Iu het station werd het KomnkJjjs Echtpaar ontvangen door den burgemeester n den gouVarneur der residentie. Dabelyk na aankoms' brachten zy een bezoik aan H. M. de Koningin-Moeder. De vorstelgke peisonen werden door een luiijjfce menigte harteijjk oegroet.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1