No. 207. Honderd en zevende jaargang. Vrijdag 22 Dec. 1905. DAkjdLAU i UUJtC ALiLJiLAAK &N UMbIH.B^f5Ê«sS Nieu wj aars wenschen. UT ieuwj aarswenschen worden opgenomen, 25 Cents d contant. BUITENLAND. BINNENLAND. ME» Zij die zich met ingang van 1 Januari a s. op ons blad abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschijnende nummers kos teloos. In het nummer van den Oudejaarsavond, hetwelk Zaterdag 30 December ver schijnt, zullen weder DE UITGEVERS. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. Uit de Pers. Nieuwst ij dingen. ALKMAARSCHE COURANT. Aboonem-ntsprjjs per 3 maanden voor T\ k /N "ÜT A T"\ "XTf\f\*D A T TT^A/T A A ID Ü"RT ATUTÖ^PD P'Ö" d"r Advertentie oe-- -egIto.10 DB WAARNEMENDE DIRECTEUR van het TELEGRAAFKANTOOR brengt ter kennis van belanghebbendendat bet Tele graalkantoor den eersten Kerstdag zal geopend zen als op gewone Zondagenden tweeden Kersidag zal het open zpn van 7J8ï v.m., 12J41 n.m. en 6£7£ a.m. (spoortjjd.) De waarnemend Directeur voornoemd, A. P. KOOIJ. Dinsdag is deRjjksdagtePest voor de vjjfde maal in den loop van de zittingsperiode bijeengekomen om terstond na de opening weder verdaagd te worden, thans tot den lsten Maart 1906, zonder zelfs begonnen te zjjn aan do begrooting ol aan eenigs wet, waardoor de gang van het staatsleven geregeld en waarvoor in een constitutioneel land als Hongarije de aanneming door het Parlement vereischt wordt. Uit naam der vereenigfte oppositie sprak graaf Albert Apponyl een protest uit tegen de verdaging van den Rijksdag als zijnde dit een onwettige handeling en ge schikt cm de bjj de constitutie bepaalde samenwerking tusscben de beide factoren der wetgeving ernstig te be moeilijken. Graaf Istvan Tisza, leider der liberalen, de vroegere Regeeringspartjj, sloot zich uit naam zijner partiigenooten bjj voornoemd protest aan, tot groote verbazing der Ka mer, aangezien graaf Tisza zich tot heden toe van elk protest tegen de hand'Lngen der Kroon onthouden had. Thans kenschetste bjj de onopboudeljjke verdagingen van het Parlement als een groot gevaar voor de natie en ook voor de dynastie. Eenige andere afgevaardigden lieten zich nog krasser uit, waarna wrokkend het Rijksdag-gebouw werd ver laten. Ook het Huis der Magnaten nam een motie van protest tegen de verdaging van den Rijksdag aan, waarin opnieuw uiting werd gegeven aan het wantrouwen van het Huis tegen de raadslieden der Kroon. De minister-president baron Geza Fejerv&ty en de ministers waren niet ter zitting verschenen, 't zjj om zich beleedigingen te sparen of omdat zjj vooruit, begie- pen hadden, dat alle partgen, zelfs die van Tisza, hen zouden afvallen. De overtuiging, dat het gehaele Par lement als één man tegenover hem staat, verklaart dan ook, waarom baron FejervK'y den Koning andermaal het ontBlag van 't Kabinet heeft aangeboden. De Koning heeft evenwel doen wotsn, dat onder de huidige politieke omstandigheden hjj dit ontslag niet kon aannemen. Wat er uit dien chaos groeien moet, mag mat recht een raadsel genoemd worden. Vader Tijd ban wonderen doen, maar of hjj voor de verdeeldheid in Hongarjje een kruid kan doen wassen, mag betwjjfeld worden. De pogingen tot bemiddeling tusscben Regeering en Parlement, in de laatste dagen door de oud-ministers Széll en Lukacs aange vend, zjjn ook als mislukt te be schouwen. Met uitzondering der onafhankeljjkheidspartjj van Kosauth den Jonge is de gebeele parlementaire oppositie, alsook de volgelingen van Tisza, tegen algemeen stemrecht gekant. Om nu deze oppositie een slag toe te brengen en da volksmassa in de steden op zijn hand te krjjgen, heeft het Kabinet dien zelfden Dinsdag het verwachte ontwerp betreffende algemeen stemrecht doen publiceren. Dit ontwerp, het gewrocht van den heer Jozef Knstóffy, minister van Bionenlandscbe Z'.ken, wenscht het kiesreebt te verleenen aan alle mannelijke burgers, van het 24ste levensjaar, die lezen en schrijven kunnen. De burgers, die deze kundigheden niet verstaan en thans het kiesrecht uitoefenden (men ziet hieruit eens, aan wat voor ontwik kelde kiezeis de huidige Kamer haar samenstelling te danken heeft) zullen volgens het nieuwe ontwerp nog aao twee achtereenvolgende verkiezingen mogen deelnemen. Bjj bedoeld ontwerp zal het kiezerstal stjjgen van 1,000,000 tot 2,500,000, welke vei meerdering voornameljjk den werk liedenklassen ten bate zal komen, die van 4 pet. van het tegenwoordige kiezerskorps 't zullen brengen tot 33 pet. in het toekomende. Dit is nu alles goed en wel, zoo teekent de Haarl. Ct. hierbij aan, maar met geen mogeijjkheid kan mes inzien hoe eenige Regeering in Hongarjje dit omwerp door het Parlement zal kunnen doen goedkeuren. Men vindt nergens een parlementair lichaam, dat vijandiger staat tegenover een volksregeering, noch een dat behoudender is, noch een dat sterker aan aloude privileges hecht dan do Hongaarsche Rjjksdag. In verscheidene Duitsche steden maakt men nu ook aanstalten tot het houden van vor aderingen met het doel, de beweging ter verbetering van de verhouding tusschen Dnitschland en Engeland te ver sterken. Te Keulen wordt den 14an Januari zulk een vergadering gebonden, onder leiding van de Kamer van Koophandel en de üandelsacademie. Er blijkt hieruit met groote dmdeljjkheid, dat Duitsch- land geen oorlog wen scat met Engeland. Omgekeerd wil ook Engeland alles doen om dat te rerhoaden. Zoo heeft in antwoord op de hem overgeseinde resolutie der Berljjnsche kooplieden de nienwe Britsche premier, sir H. Campbell Bannerman, bet volgende getelegr .pheerd: >Ik dank u zeer harteljjk voor uwe vriendelijke bood schap en beantwoord ten volle uw verlangen naar de vestiging nu bestendiging van vriendscbapp-ijjke gezind heid tusschen het Britsche en Duitsche volk.v De ministerieele Daily N'ws verklaart, dat de premier aldus de gevoelens der geheele Britsche natie heeft uit gesproken. De afgetreden minis'er Lansdowne, vervolgt zjj, moge hetzelfde beoogd hebben, maar dan is zjjn ver langen niet verwezenljjkt geworden. Verscheidene malen is dit jaar de spanning tusschen de twee volkereu groot geweest. Moeilijkheden kannen altjid ontstaan, maar de Daily News is er zeker van, dat de liberale Regeering van »Tentophobische agitatie* in Engeland niet zal willen weten. De natie is oorlog en geruchten van oorlog moede; zjj verlangt met eere in vrede te leven met hare bmen en verwanten en het blad veitrouwt, dit de Bitscbe en de Duitsche Regeering samen den veldtocht der Jingo's als verachteljjke samenspanningen tegen de algemeens veiligheid zullen brandmerken. Het bevel der leiders om in Rusland over te gaan tot en aïgemeene staking, schjjnt het best te Moskou te worden opgevolgd. In Petersburg ziet men den toestand hoofdschuddend aan en hoopt maar, dat de staking niet lang zal dnren »Er bestaat grond voor de meening", zoo wordt geseind, »dat het overwegende deel van de arbeidersbevolking d« staking meer dan moede is. Ook het bericht, van revoln- tionaire zjjde verspreid, dat de arbeiders gewapend zjjn en dat een gewapende revolutie aanstaande is, moet met groote voorzichtigheid worden opgenomen. Om wapens te verbrjjgen, om de staking voort te zetten, om een opstand te doen gelukken, is geld noodig en daaraan was in den laatsten tijd bjj het stakingscomité en bjj den raad van arbeiders-deputaties groot grbrek.'' Wat het platteland aangaat, seint de correspondent van een der g-oote Duitsche bladen, dat hjj op een driedaagsche rondreis o. a. te Nowgorod, P3kof en Loega i en beslisten afkeer van nienwe Btakingen heeft opgemerkt onder de spoorwegmenechen rn tegeljjk een scherpe ver oordeeling der socialisten. Een ander on unslig teeken voor ^e revolutionairen is dat de krijgstucht- onder de Puteraburgsehe troepen na de opsluiting van eenige officieren en eenjarigen veel verbeterd is. De correspondent van de Daily News, die de Oostzee- provincies bezocht, beschrjjft geheel Lijfland, Koerland en Esthland als in staat van anarchie. Te Tukknm, drie nur gaans van Riga, werd een dragonder-patrouille door de inwoners vermoord. Op 12 December wierp de be volking barricades op, schoot uit de vensters en doodde 33 dragonders. Na twee dagen rukten nieuwe troepen aan, met geschut, dat op het gtadhuis en op de Letten- club werd gericht. In den strijd, die toen ontstaan is, werden 580 personen gedood en ruim 800 gewond. D« Duitsebers vluchten in allerjjl over de grenzen. Welk een woeste haat de Letten bezielt en hoe uit- voerig de beweging was voorbereid, moge bljjken nit het feit, dat er op de hoofden der voornaamste Duitsehers prjjzen waren gezet, naar gelang hunner positie afwisse lende van 500 tot 5000 roebel. Sedert geruimen tijd hebben de Koerlandsohe Ljjflindsche en Eathlandsche ridderschappen verdedigingskorpsen opgericht hoofdzake lijk bestaande uit flinke betrouwbare ingevoerde mannen uit Dnitschland, z. g. Rgksduitsctaers n tegenstelling raet b.v. Russische, Oostenrjjksche en Hongaarsche Duit sehers). De immigranten zjjn over de verschillende land goederen verdoold, waar zjj allerlei betrekkingen bahleeden Zg zjju altjjd goed gewapend en best in staat kleine benden van het moordende en plunderendo Lettiscbe schuim in bedwang te houden. Ma ir alles komt ook op hen aaD. Want iroepen houdt Rusland er ten plattenlande in het Oostzee-gebied niet op na, enkel iu de groote s'eden als Riga, Libao, Düaabura1, Mitau. In de kleinere plaatsen liggen hier en daar ook nog wel eens een of twee eskadrons dragonders, maar die echjjuen ter plaatse op te doemen als een moord, roofpartij of brandstichting is afgeloopen, hetgeen trouwens te begrjjpen valt, aange zien zjj in dit uitgestrekt gebied niet overal tegelijk kunnen zjjn. Bovendien geschieden de misdaden bjjua altjjd zoo achterbaks mogeljjk. Soms krijgen de aanstaande slachtoffers een waarscbu wing van te voren van onbekesde zjjde of een sommatie van de revolutionaire comités. Een typisch staaltje van eerstgenoemde soort kennisgevingen is oen brief, dien de familie vou Somber op bet, goed Oadfer in Lgflind einde November kreeg. Hjj luidde aldas»Ik deel hierbjj U Hoogwelgeborene mede, dat de Lettische sociaaldemo cratische federatie heeft besloten uwe vier dochters ge vangen te nemen en slechts tegen hoog 1 sgeld vrij te laten. Indien het losgeld niet zal worden betaald, zullen uwe woningen te Cadter, Napklill en Sutzendorf iu biand gestoken worden Ik behoor weliswaar zelf tot deze party, maar acht mg verplicht er U van in kennis te stellen, omdat ik vroeger in nw hnis heb gediend en de familie steeds goed voor mjj is geweest.* De >officieele< stukken van de revolutionaire comités zjjn altjjd in bet Lsttisch gesteld; bovenstaande brief was in eenigszins gebrekkig Duitach. Die kennisgevingen van de heeren Letten moeten uitmunten door verregaande onbeschaamdheid. De N, R. Ct. vermeldt diarvan een aantal typische staaltjes. De opvolging van President Loubet. De verkiezing van den nieuwen President der Fransche Republiek is thans bepaald op 18 Januari President Loubets Presidentschap loopt echter, volgens de Grondwet, eerst eene maand later af. Maar openbare feesten of plechtigheden zullen gedurende dat over gangstijdperk zooveel mogelijk worden vermeden. Candidaat der Republikeinen schijnt de heer Ribot te zullen worden. Engelsche arbeiders in Dnitschland. Onder leiding van John L. Bashfjrd doen op het oogen- blik zes Engelsche arbeiders een rondreis door Dnitschland, om den socialen toestand van hnn Duitsche kameraden te bestudeeren. Staatssecretaris Posadowsky en dr. D;l- biück, de Pruisische minister van koophandel, hebben bun aanbevelingsbrieven meegegeven, die hun overal een goede ontvangst verzekeren. De reis wordt door de patroons van de werklieden bekostigd en heeft ten doei de in Engeland verbreide legende van den eliendigen toestand der Duitsche arbeiders te niet te doen. By hun bezoek aan verschillende Duitsche fabriekssteden hebben de Engelschen reeds als hnn meening te kennen gagevon dat de Duitsche arbeiders er in vele gevallen beier aan toe zjjn dan de Engelsche. Het trof hun vooral dat de Da tsohe arbeiders zich voor het schaften gaan wassckea en andere kleeren aantrekken, terwjjl zjj in Engeland met »n Ie handen eu in bnn werkplunje de straat opgaao. Te Solingen hebben de Engelschen een aantal arbe derswonin gen van den kelder tot den zolder bezichtigd. Zij waren verbaasd over de uitstekende zorg van overheidswege en van den kant der patroons: ziekenfondsen, verzekering tegen ongevallen, ongeschiktheid en den ouden dag waren hnn onbekende dingen, evenals de gezondheidsmaatregelen die ten bate van de arbeiders in de werkplaatsen zgn voorgeschreven. D« woordvoerder van de Engelschen kon dan ook niet nalaten, nadat zg een fabriek te Sdingen hadden bezocht, zjjne Duitsche kameraden geluk te wen schen met hun lot. Terloops zg opgemerkt dat het een gemengde afvaardiging is; er is een conservatief, een liberaal, een socialist en een bestuurder van een vakver- seniging onder. De meesten zgn arbeiders u t machine fabrieken. Eiken avond spreken zg met Bashford over hetgeen zjj gezien hebben en daarna worden de bevin dingen opgeschreven. Een liefdadigEngelschman. George Herring, de man die een kapitaal van 100 000 voor het Heilsleger beschikbaar heeft gesteld om een proef te nemen met kolonisatie van werkeloozen, is iemand, die te Londen in de geldwereld wel bekend is Ook weet men dat hij gedurig veel geld geeft aan liefda dige instellingen, met name aan de Londenscbe hospi talen Trouwens die 100,0 '0 zijn ten slotte ook voor de hospitalen bestemd. Het Heilsleger moet op zich nemen, die som in jaarlijksche termijnen van 4000 in haar geheel in het hospitaalfonds te st rten. Intus- schen kan het het kapitaal gebruiken voor de koloni satie. Het plan is, een tweehonderd man ieder op een stuk land van ongeveer 2 H.A. te zetten. Tevoren heeft Herring al 80.000 aan het hospitaalfonds gege ven. Zijn manier was om het bedrag, dat in kerken voor dat fonds ingezameld was, met een vierde te ver- hoogen. Hij heeft zich bereid verklaard voortaan een vierde te voegen bij de som, die ook lders bijeenge bracht wordt. Als maximum zal hij jaarljjks 25,000 geven. Een vreemde vergissing. Volgens het Petit Journal, zijn twee batterijen van een regiment veld artillerie uit Metz dezer dagen bij het dorp Debaraque bij vergissing de Fransche grens overgetrokken. Frans he tolbeambten en landlieden beduidden de Duitsehers dat zij op Franseh grondgebied waren. De officier liet zjjne manschappen toen dadel ijk rechtsomkeert maken, zeg gende dat hij verdwaald was geraakt. De Fransche overheid heeft een onderzoek gelast. Een grootsch plan. De Duitsche ingenieur Von Donat, bekend door zjjn plan tot droogmaking van de Pontijnsche moerassen in Italië, teelt in een voordracht, voor den Prins-Regent van Beieren ge houden, een merkwaardig grootsch plan uiteengezet. De heer Von Donat wil van het laardal een nieuw meer maken. Het water voor dit meer zou door tunnels uit de meren Walchen-See en Kochel See worden aangevoerd en bij Wol artshausen in den Isar worden gebracht. Op laatstgenoemde plaats zouden turbines worden geplaatst, welke een electrisch vermogen van 96,000 paardekrachten zouden verschaffen de krach tigste electriciteitsbron ter wereld De uitvoering van het plan zou, naar de heer Von Donat berekent, niet meer dan 10 millioen gulden kosten. De verkregen electrische kracht zou, naar hij meent, voldoende zijn om al de Beiersche spoorwegen tot electrische spoor lijnen te maken, hetgeen een voordeel zou opleveren an 25 millioen Mark per jaar. Daarenboven zou men, volgens hem, de stad München daarmede tloctrisch kunnen verwarmen. 0e minister van Oorlog. Na hetgeen vroeger is geschreven over den Minister van Oorlog is 't zeker van belang te vernemen, wat eenige Kameroverzicht-scbrjjvers zeggen na de behandeling der Begrooting van Oorlog en de verdediging daarvan door generaal Staal. In het Handelsblad lezen wg daaromtrent Toen de heer Troelstra, na's Ministers rede, de positie van den Minister nng steeds >onhondbaar< noemde, riep een der leden (wg m»enen de heer Tydeman) »Nu niet meerl* Beter bewijs is niet te geven voor den ommekeer dien de heer Staal met die rede in de schatting van de Kamer te zjjuen gunste heeft teweeg gebracht. Dat onder die rede de Kamer nu en dan nogal woelig was, is alleen daaraan toe te schrjjren dat deze rede een zekere contra-sensatie verwekte van 's Ministers speech bij de aïgemeene beschouwingen het bewnstzjjn dat, gelgk toen de Minister schier met elk woord zgn positie bedierf, hg thans haa^t met elke minnnt zjjn positie versterkte, bracht de Kamer natnnrjgk in zekere beweging. Vooral onder de vrgzinmg-democraten en onder de Unie-mannen was een byzindere stemming, nat nor lijk van vrjjwel tegengestelden aard, te merken de Unie voelde zich allengs uit een onaangenaam parket bevrgdenterwgl de vrgzinnig-demooraten meer en meer in een anti-ministerieel licht kwamen te staan. De rede was, wat dsn vorm belangt, zeer veel beter dan die bjj het algemeen politiek debat gehouden; de toon was levendig gebleven maar het pathos was tot zeer bescheiden mate teruggebracht en daarvoor kwamen de betere eigenschappen van 's Ministers welsprekendheid, ziju ronde, joviale, makkolgke spreektrant, zgn niet zoo geringe slagvaardigheid iu 't debat en hot. aardige, niet zelden luimige van zjju beelden en invallen des te meer nit. Naar den inbond was er tusschen deze rede eenerzgds en de Memorie van Antwoord bsnevens de eerste speech anderzjjd^, tweeërlei verschil. Ten eerste een verschil in tenor ook wel in nuance. Op 'tstnk au de voor naamste desiderata, zooels volkslager en bezuiniging, werd nog wel hetzelfde standpunt door den M c. inge nomen maar thans werd meer de nadruk gelegd op de overwegingen en momenten ten gunste van deze denkbeelden. En ten tweede inderdaad ook wel eemg materieel verschil. Wat de Minister zeide omtrent zjjn plannen met de landweer (waardoor meteen verklaard werd waarom hjj dit jaar nog niet het blgvend gedeelte wil inkrimpen), wat hg mededeelde omtrent mogelgke verandering in de kazerneering en wat hjj bleek voor te hebben met het kader komt ons voor, waarlgk te bahooren tot belangrjjke hervormingsdenkbeelden. Dit alles nam niet weg dat op het voornaums'e punt, de bezuiniging, de Minister principieel tegenover het program der liberale coucntratie ia blgven staan. Dat program toch gaat nit van het voo-opgezette denkbe-ld dat bezninigd kan en moet worden op militaire uit gaven. De Minister daarentegen wil onderzoeken of er bezuinigd kan worden en bet dan doen. Dit is geen klein verschil maar overigens was er veel bijgenleisterd. De Kameroverz cht-schrjjver van de N, R. Ct laat zich als volgt uit De minister van oorlog heeft de lessen, die hg nit de gebeurteniss u bjj het algemeen debat heeft kannen putten, zoowel als die, welke hem gisterenavond door den heer Eland met zachte hand zyn toebedeeld, uit nemend ter harte genomen. Ofschoon hg verzekerde e wjj willen dit gaarne aannemen nit zgn rede van verleden week geen woord terug te willen nemen, ademde daardoor toch het betoog, waarin hg heden zjjne denkbeelden, als antwoord op het algemeen debat over zgn begrooting, ontvonwde, een andere geest. De kalmte, waarmee hg Sj.rak, de nuchterheid en ze kerheid, die telkens aan den dag kwamen, vooral het zelfvertrouwen, waarvan hg meer dan eens de blgken gaf, zonder achter grootspraak schuil te gaau, saken weldadig af tegen de min of meer s ldateakn bravoure, d o de Kamer verleden week zoo heeft doen schrikken. D iaibg heeft nu de minister veel meer de punten naar voren gebracht, waarin zijne denkbeelden met die der liukergroepm, van wie in de afgaloopon dagen de op positie kwam, tezamen loopen. Door dit alles is hg ongetwijfeld zeer versterkt uit den strjjd te vuorsehyn gekomen. Nu lelde men hieruit niet af, dat de minister ook maar een oogenblik gepoogd zou hebben zijne ge dachten te verbloemen of zjjno vaste overtuiging te verdoezelen. Het tegendeel is waar. »Ridderljjk« noemde de heer Troelstra 's ministers optreden, en met dit woord is het volkomen joist geschetst. Da minister bleef van het begin tot hat eind royaal en eerlgk, zoodat niemand omtrent, da groote lguen van zijn beleid iu onzekerheid zal knnneu verkeereo. Voorts lezen wjj in het Kameroverzioht van De Telegraaf onder meer; 't Valt niet te ontkennen, dat de rede van den minister van Oorlog, die onder de gegeven omstan digheden met moei' dan gewone belangstelling werd tegemoetgaziau, op velen een zeer goeden indruk heeft gemaakt. We spreken nu niet van he», die zeer principieel in militaire denkbeelden te enover hem staan, want voor hen was de iwee-en-halt-nur lange speech op vele punten een bowgs, dat de minister vist in z'n schoenen staat tegenover bon ideeën. De beer Thomson kwam dan ook in de re; lie- keu nog eens opnieuw z'n groote teleurstelling uiten. Maar overigens constateeran we, dat de minister duidelijker, beslister en logischer dan iu da stukkon zgn standpunt heeft, toegelicht. Hjj is 'n aangenaam improvisator; z'n rede was meer 'n causerie dan 'u met-gewieht-eu-verlangen-tegemoet-geziene politieke rede. Hg is inderdaad welsprekend schudt met gioote gsmakkelykheid geestigheden en scherpzinnigheden nit z'n ministerieele mouw, en staat soms te praten als 'a veelbemind grootvader tot 'n schaar kleinkindcen. In dit opzicht heeft hg ieders sympathie. Bovendien zegt hg de eerlyke, zuivere waatheid en het is een moer dan gewoon compliment dat de heer Tioelstra den minister hulde bracht over zgn »eerlgk, ridderlijk, joviaal optreden», maar in 't voorbjjgaan niet ten on rechte opmerkte »nasveteit in parlem-ntaire bedreven heid.» Ds minister is zoo tusschenbeiden 'n generaal- van den-ouden stempel. Hart«ljjk noemt bjj de sol daten »z'n jongens». Hg spreekt over »mjjn kader», >mjjn officieren» hij maakt den indruk van soldatenvader Tweede Kamer. Nadat in de zit'ing van gisteren bet algemsan debat over Hoofdstak X was geslften werd met 56 tegen 20 stemmen een motie verworpen van den heer Troelstra luidende: »De Kamer, oonstateerende dat het optreden van den Minister van Oorlog niet die waarborgen biedt, dat zgn bewind in overeenstemming zal zgn met de eischen voor vrgzinnige coalitie bjj da afgeloopen ver kiezingen gestold, gaat over tot de orde van den dag." Bjj de afdeeling kosten van hot departement drong de heer Doymaer van Twist aan op beperking van personeel, speciaal van klerken, hetgeen de Minister van Oorlog niet kon toezeggen. Bjj de IVe afdeeling (personeel) kwam de heer Ter Laan teing op vermindering van het blgvend gedoe te hetgeen tot eene groote bezuiniging zal leiden. Als amendement stelde spr. voor het art. te verminderen met f 100,000. E«n tweede voorstel strekte om den post voor de eerste landweeroefening te verminderen met f 13,335,50. Een derde amen ement beoogde de derde bH halingsoefening voor de militie te doen vervallen en daaibij wordt voorgesteld het artikel te verminderen met f 13,269,92. De M nister bestreed alle drie de amendemeuteu, die alle verworpen werden, respectivelyk met 73 tegen 7, 72 tegen 9 en 49 tegen 31 stemmen. Bij art. 23 (wapen der cavalerie) wezen de heeren Ter Laan en L eftiuck op de Blechte positie van de hoefsme den bg de cavalerie, waarnaar de Minister zoide te zullen onderzoeken. Bij-ait. 59 (kosten schietoefeningen) kwamon de heeron Di ymaer van Twist, Schokkirg en Veffiey er teg-n op dat de Regeering steun verleent aan vereeaigmgen die op Zondag schietoefeningen houden. Bg art. 60 (kosten voorbereidend militair onderwijs) vestigde de heer Van Wieden er da aandacht op, dat te veel aan de gemeentebesturen wordt overgelaten, waarop de Minister antwoordde het te betreuren dat weinig medewerking van de gemeentebesturen wordt ondervonden. Bg art. 75 (vergoeding aan gezinnen van miliciens- kostwinners) drongen de heeren Ter L tan, Van Wichen en Van Ids-nga aan op vrijB'elling inpliats van vergoe ding te voileenen en waDneer er vergooding verleend is, moet de uitbetaling geschieden door de burgemeesters. De Minister van Oorlog meende dat de quaastie der vergoeding thuis behoort bjj Binnenlandsche Z kon. Bjj de kosten voor hooger millitair onderwys verzocht de heer Eland den Minister da toelagen aanjde offic cren der Hoogere Krjjgs cbolen nog eens ouder de oogen te zien, hetgeen de Minister toezegt. Blgvende toelagen kon hjj niet beloven. Bg de afdeeling artillerie-inrichtingen constateerde de heer Nolting, dat er veel over die inrichtingen hier is

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1