G. H tier Veen OP R£I§ De „Hollandsche Bazar" Jb. DE VRIES Stoombootdienst „Alkmaar-Packet nis- Tooubank net marmerblad en spiegel. The Berlilz School ol Languages, voor Voor de KERSTDAGEN PI De Lange endeMoraaz, ïiacütsiolM (Kerst G. S, Groenewoud, een flinke Dienstbode. SMIDSKNECHT gevraagd ROLPENS en PEKELSTUKJES Uitslag Veiling. Minne lieSCMK. De landbouwkalk Aanbesleamg. Het oudste adres Soepgroenten. W. G E. Valk. O. van Stam. N. V. Boek- en Handelsdrukkerij, 0 1 Amandel-, Appel-, 11.oom- en Confituurkransen. Groot en klein gebak* Uleesch-, Gevogelte- en Visch» pasteien. Appelbeignets, Appelbollen, Sneeuwballen, Sïoll. Wafelen, Pasteitjes, Croquetjes enz. Steeds voorradig Hors d'oeuvres-artikelen, Groen ten l&ennemerland en Mocgenst raten. Gestampte kost geheel klaar in l|2f 1|1 en 2 liters blikken. COKTKISESUR. Vleeschhouwerij en Spekslagerij. Verkrijgbaar Pekelstukjes Mamburgerrib, W. F. Stoel Zoon te Alkmaar V ALERT Cl A-Fruit In de Ossen-en Varkens slachterij OUDEGRACHT A 116. Onderwijs in alle Talen. c. EEKEN. ^gNtS? s>oSi W ilde Huin-IConijnen Wed. G. H. MEIJROOS. GELD! G. W. VAN DER VEEN, Handelscredieten Deposito's en Incasso's. Vöör KERSTKRANSEN en DIVERS GEBAK C. VAN STAM, J. F. v. d. OORD. Staat in bod op f 32546.32. FEUILLETON. WW T met de a. s. FEESTDAGEN. Opruiming Handkoffers sur langs tl(3 Zaan. uit de kalkfabrieken van Heerlijke Zoete SINAASAPPELEN 4, 5 en 6 a 10 Ct. NOSEILS-Blikgroenten 30 Ct. per Liter-Blik en 17l/, Ct. per Liter Blik, nitgewogen 15 Ct per Pond. Hoofddirektie UTRECHT, W. Vrouwensingel 31. Filiaal: ALKMAAR, Hotel „Toelast". Cnrsus- en Privaatlessen. DINSDAG, 3-8 uur. Ossenvleesch- Varkensvleesch. Worstsoorten. VetKalfsvleesch Thans een groote Sorteering Het bouwen van een Lunchroom, Gedroogde WORTELTJES 11 ets. W eihnachtstollen, Plum Cakes, Kerstkransen, voor de a.s. Feestdagen. Naamlooze Vennootschap Wilt U prachtig, helder GASLICHT, Hofleverancier van H.M. de Koningin. Bestellingen voor de a.s. feest dagen, vroegtijdig op te geven. Vroegtijdige hestelling wordt beleefd verzocht. Mr. A. P. H. DE LANGE, v li HERMs. COSTER ZOON, Alkmaar. V v f, Voor de aanstaande feestdagen. Hoogstraat Alkmaar. EN Van ALKMAAR 8.-, 10.-, 2.30, r^Zj uur AMSTERDAM 930, 2.30, 4.— V&ZT\ uur Alleen op Zondag en beide Kerstdagen. Is van gegarandeerde goede kwaliteit en bil- H|k ln prijs. Aanbevelend, K. DE WAAI., LÜTTJK OÜEORP 3. Een prachtige, luxe Te bevsageu, bureau vac dit blad. IIAAKI.KM, L. Veerstraat 33. SPREEKUREN des DIRECTEURS Prospectus franco. Proeflessen gratis. per 5 ons. per 5 ons. cents, cents. 75 Filet, Boeuf of Schijf 45 Carbonado of magere Lappen 40 Saucijzen of Gehakt 40 per ons. cents. Gekookte Ham 22 Saucisse 22 Rookvl. van de muis 22 Leverpastei 12 Rolladeham 13 Tongeworst 12 Tongepresworst 10 Boterhammenworst 10 Ossenhaas Biefstuk Rosboeuf of Lende Rollade Lappen, Poulet of Gehakt per 5 ons. cents. Biefstuk, Oesters of Blinde Vinken Fricandeau Schijf 65 55 50 45 80 70 65 Carbonado en Lappen 60 Poulet of Gehakt 60 Fijne gekookte Metworst. Bloedworst 30 ct. de 5 ons en de alom bekende Haagsche Leverworst, 30 ct de 5 ons, die nog steeds meer gevraagd wordt. Aanbevelend SC-asr" Waarom haalt men de rauwe rookworst steeds bij EEKEN Omdat ze bij niemand zoo heerlijk te verkrijgen is ft© ets. de 5 ons. Rolpens 7© ets. de 5 ons. §CHEURHAI<ENDE3»S, (uitgave Boon, Jacobs, Roelants enz.) en NIEIJU'JAARBKAARTJES ln a i I e p r y z e n, ln „De Hollandsche Bazar", ïSOOtósTSSAAT. Alkmaar. Voor wederverkoo- pers extra lage prijzen. PH0J PE-ft PAKJE 7C1NT5; PER OOOS MN3PAKJES20CTS; - AJ-PotflH -fflRRIKANT GRONINC t Nt Mej. C. M. E&MOND, Keerares Plano en Theorie. Mient 0 15, ALKMAftR. Spreekuren Woensdag, Donderdag en Vrjjdag van 12nnr K. BAKKER Dz., Architect., zal namens dan heer J. P. KREB, op Donderdag 38 December 1905, te 12 nrein Hotol de «Rustende Jager" te Bergen pnbliek aanbesteden aan den Heerenweg te Berge». Bestek en teekeniog h f 1.25 en inlichtingen te bekomen bjj hiervorens genoemden Architect, Statiorsweg 19 te Alkmaar. a 65 ct. per stak. TE lil'CR, groot 175 vierk. Meter, gnastig gelegen te Alkmaar, nabij kanaal en spoor, zaer geschikt voor zaak of werkplaa's. Fr. br. Bureau Alkm. Courant onder lett. S2. Ie HYPOTHEEK op de aannemel|jkstc en soliedste voorwaarden verkrjjgbaar. Franca brieven lett. W 2, bureau dezer Courant. voor het leveren van DÉJEUNERS, DINERS en SOU PERS, BRUILOFTEN en PARTIJEN, koude en warme SCHOTELS, dagelijksche DINERS aan huis is: Fnidsen 0 71. Banketbakker, Kok. Door heete lucht gedroogde merk t „EDEN". Per earton voor 8 A 10 personen Soep lO cent. Een earton, eeljjk een litersbn3 A. J. POLAK, Fabrikant, Groningsen, ^ir-TrS3?5T5»»;Q5^F3«o«:Ts? .rrrgsrïiscigier zs var,uiJw vr swjsgJMyrwJWi AANBEVELEND, Verzoeke s. v. p. vroegtijdige bestelling. te 's-GRAVENHAGE. De DIRECTIE bericht, dat de Coupons der 4 °/0 Obli gaties, vermllecde 1 «Faauarl 19©©, en der 4| °/0 Obligat'ëo, vervallende 1 Februari 1906, betaal baar zjju te 's Gravenhage ten K'ntore der Vencootschapder Firma P. J. Landry en der Haagache Commissiebaak Amsterdam bjj do Herren Praetorius Zoon; Alkmaar bjj de Hseren de Lange en de Moraaz en elders bij de Agenten on Oorrespondenten der Vennoot schap. Agenten der CBKDIET-VEREENIttlNG, Oponen gebruik dan ©LOEI KOUS.IBS merk >Victoria*, prima 30 ets. Verkrijgbaar ln„»e Hollandsche Bazar" UOOOSTRAAT. 35 stuks a 17% ets. Voor wederverkoopers minder in prijs. De Echte S cbsisehe TbUringer Weihnachtstollen, Kerstkransen, Plum en Christmas Cake en Hollander platze zijn weder verkrjjgbaar bjj is geen beter adres dan bjj Aanbevelend, KENNEMERSTRAATWEG. Met I Februari ÏOO© wordt GEVRAAGD Br. fr. lett. R2, Bureau dezer Courant. bek. met boerenwerk en hoefbeslag, ged. zeifst. kunnende werken. Fr. br. lett. T2, Bureau dezer Courant. verkrijgbaar b{j De kapitale Boerenplaats, allergunstigst gelegen te Wieringerwaardaan da Walings- en Krniswegeu, en be staande nit eene nieuwgebouwde Hnlsmanswonlng voorzien van ruime stalling en hooiberging, Schuur Bosch, Tuin, Erf en diverse perceelen uitmuntend Wei- en Bouwland, alles aan- en bjjeengelegen, te zamen groot 15 39.00 H A.; De afslag en combinatiën zullen plaats hebben op Donderdag 38 December 1905, 's morgens 11 uur, in het hotel «Vredelust" van C. BROERSMA te Schagen. Notaris te Alkmaar. mmnmm IN VER8CHILI1ENDE SOORTEN. Naar het Fransch van Tbéodore Cahn 53) Nog geheel van streek door dc plotselinge verschij ning van den hond en door zijne onloochenbare teekenen van herkenning, had moeder Garaud zich achterover in den stoel laten vallen, mompelende«Zijn die kranten dan do), zulke leugens te vertellen Ze was doodsbleek, hare angstige oogen staarden maar aldoor naar Flopin. «Ik heb dat gezicht meer gezien,sprak ze tot zich zelve,maar waar?« Ze zag al den ernst van haren toestand in, hare slapen klopten, haar hart sloeg gejaagd. Ze sloot even hare oogen alsof ze een afschuwelijk visioen wilde verjagen. De gedaante van den beul rees in al zijne verschrikkingen voor haar op. Zij voelde in haren hals reeds de koude aanraking van het staal. En dat alles door dien ellendigen hond. De baron verzocht Flopin, Toutou weer buiten te brengen. Er heerschte doodsche stilte. Hij wilde juffrouw Garaud even den tijd laten weer tot zich zelve te komen. Toen begon de ondervraging, kortaf, zonder omwegen. «Is die hond u niet erg aangenaam, juffrouw,® vroeg Lucas. «Och, die honden kennen iedereen,mompelde de oude. «Deze evenwel niet. 't Is nu de tweede maal, dat hij zoo luidruchtig zijne vreugde te kennen geeft u weer te zien. Waaraan schrijft u die genegenheid van eenen u onbekenden hond toe?« «Aan niets. Hij houdt zeker veel van oude vrouwen.a «Toch grappig,viel de baron plotseling in,« x. hij houdt ook zooveel van kleine kinderen, dat heeft hij in de Morgue bewezen.® «Nu komt het,® dacht moeder Garaud verslagen. »Kunt u niet zeggen, waaraan u die vriendelijk heid van den hond toeschrijft vroeg Lucas. »Ik weet het niet.« «Dan zal ik u een beetje op weg helpen, in afwach ting, dat de rechter misschien meer kans heeft iets van u te weten te komen. Waarom heeft uw zoon een der- gelijken hond, die, zeker toch niet zonder reden, denzelfden naam draagt »Dat is zijne zaak, net of er niet meer honden zijn, die op elkaar gelijken, er zijn meer honden, die Toutou heeten.® «Ja, maar die gaan niet allemaal naar de Morgue. Bij uwen zoon wordt ook nog wel eens een glaasje Vermouth gedronken hè?« »Daar zal toch wel niets insteken, zou ik denken.® «Neen, maar het is eene aanwijzing, dat sommige courantenberichten tot vreugde kunnen stemmen «Dat begrijp ik niet.« «Dan zal Francoise dat zeker wel voor je willen be antwoorden, zij is er ook niet erg opgesteld, dat in haar bijzijn over het kleine martelaartje gesproken woj'dt.« «Dat moet zij weten.« «Je schoondochter is in het ziekenhuis overleden hè «Ja mijnheer, het was mijnen zoon in dien tijd te kostbaar haar thuis te houden. Hij was zonder werk, en eene zieke is duur «Dat verhinderde hem toch niet om in dien tijd een feestmaal aan te richten.® «Ik begrijp niet, wat u daarmee bedoelt?® «Nu den achttienden Februari was het bij u allen een gezellige avond. Zij sloeg geheel ontsteld hare oogen neer. «Die ellen delingen,dacht ze, «ze weten alles.® «En je kleinzoon? Je hebt aan den baron verteld, dat hij kleine Piet heette, en in leven was. Is dat werkelijk zijn naam «Als u toch al alles weet, waarom vraagt u dan naar den bekenden weg?® gilde ze buiten zich zelve van woede. «Leeft hij nog of is hij dood?« «Hij leeft.® «En hij heet?« «Kleinen Paul, heb ik al gezegd. Ik vergiste me, toen ik hem Piet noemde. Er is geen Piet.® «Zoo, zoo, maar wie is dan die kleine Paul met die zwarte oogen «Dat is de zoon van Frangoise.® «En waar is dan kleine Piet gebleven, die blauwe oogen had, en nog in de Wolgastraat bij hen was?« «Ik begrijp niet, wat u bedoelt.® «Nu dan zal ik voor u antwoorden. Uw zoon heeft dat kind den 15en December bij mevrouw de Valdieu gebracht. Zij trachtte dat tegen te spreken. «Bij mevrouw de Valdieu? Wat zou hij daar moeten doen?® «Dus je weet niets van de geschiedenis van dien kleinen onbekende uit de Morgue «Totaal niets. Ik heb het zooals iedereen in de cou rant gelezen. Maar waarom geeft ge dan den jongen, die met liedjes vent, eenen slag met de parapluie?® «Ik ben toch niet gedwongen die dingen te koopen, zou ik denken «Mijnheer Lucas,sprak de baron, «ik zou de verdere ondervraging maar staken, u krijgt toch niet veel uit die vrouw. «Goed, mijnheer.® En zich tot de weduwe wendende «Juffrouw, ik heb een bevel tot gevangenneming, ik hoop, dat u zich voor het gerecht beter zult uiten. U wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan de mishandeling van het kind, den 15en December te vondeling gelegd in het rijtuig van baron de Candolle voor het huis van mevrouw de Valdie. Misschien zult u dan ook wel eenige uitlegging willen geven van de weinig verkwikkelijke scène in het zie kenhuis afgespeeld, den onmiddellijken dood van de moeder veroorzakende.® «Van mjjne dochter en van mijnen kleinzoon,nep Jacques uit. «Jij hebt je zeker om laten koopen, schurk, om tegen mij te getuigen,riep ze woedend uit. «Ellendige,« hernam de grijsaard, «ik moest mijn kind verkoopen voor brood, maar jou zoon heeft het zijne vermoord 1® Lucas gaf Flopin een teeken, en deze naderde juffrouw Garaud met de boeien in de hand. «Wat moet dat beteekenen riep ze uit. «Steek uwe handjes maar eens uit,« hervatte Flopin glimlachend, «dan zult u het vanzelf wel zien.« Moeder Garaud stribbelde niet tegen. «Maar ik ben onschuldigriep ze uit, «dat zal men weldra zien. Alles komt door dien ellendigen hond, en per slot van rekening is hij niet eens van mjj. Nooit heb ik iemand mishandeld. Toen barstte ze plotseling in snikken uit. «Mijne arme Claudine,« zuchtte ze. «Kom, vooruit Men wilde haar reeds meenemen, maar bjj het hooren van den naam van Claudine, vroeg de baron nog een oogenblikje geduld. Hij keek de weduwe strak in de oogen en sprak tot haar«Herinner je je belofte, dan zal ik voor Claudine zoro-en. Dezen avond reeds zal ze van mij hooren. Het zal haar aan niets ontbreken.« En Jean Leroux voegde hier aan toe«Ik zal ook voor haar zorgen, Louise, en ervoor waken, dat ze niet meer te weten komt, dan noodig is. Blijf dus kalm. In deze wereld wreekt zich toch alles te één of anderen tijd, daar weet ik van mee te praten. Een rijtuig hield op het voorplein stil. Een agent in burgerkleeren zat naast den koetsier. Moeder Garaud moest instappen, Lucas nam naast haar plaats, Flopin tegenover haar. Het portier werd gesloten en men reed weg, waar heen wist ze niet, nog nageblaft door Toutou, die schijnbaar de oude vrouw met leede oogen zag ver trekken. Jacques wachtte op het voorplein de terug komst van Leroux af, die nog even door den baron was opgehouden. Wordt vervolgd.) Stoomdruk wi® Oostsr Zoen, Alkioaar,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 4