No. 207. Honderd en zevende jaargang. Zaterdag 23 Dec. 1905. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Dit nier Mul uit 2 Mn. Dagen van licht. '~BPÏT E N L A ND. BINNEN LAND. Grjjp ons in het gemoed! Algemeen Overzicht. zul Gemengde Mededeellngen. Uit de Pers. OURANT. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0.80; franco p. post f 1. Afzonder ijV« nummers 3 cent. P'jjs dor Advertentiën per reg«lfO.IO Brieven franco aan de N V. Boek- en HandeMr. HERMs. COSTER ZOON. Vervul ons met goede gedachten, verhef en louter 't Is of December zeggen wil„ik ben wel een maand dikwerf van stormen, van sombere dagen, van mist en nevel, van trieste luchten, van donkerheid bij morgen en middag reeds, maar opdat de menschen niet al te zeer zouden komen in terneerdrukkende stemmingen, zend ik ook lichtende dagen die willen verwarmen, opbeuren en bemoedigen en verzoenen met de duis ternis." Immers in den aanvang komt de 5e, de avond van verrassingen, van onschuldige scherts, van gulle pret, van vrooljjk zijn en vroolijk maken, avond van huise lijke gezelligheid, van ontvangen en meedeelen aan hen die geen vreugde zouden smaken, als niet men- scbenharten zich uitten in daden. Aan het eind de avond van stil zijn, van omzien en zien in zich zelf en voorwaarts blikken, van herinne ringen zonder tal. En in het midden dier twee dagen, komt Kerstmis: het feest des lichts bij uitnemendheid. Dan zinge onze ziel Lichtfeest in de duist're dagen, Dat van vrede op aard gewaagt En een geeft van welbehagen Yoor de mensohenkind'ren vraagt Lichtfeest, dat met vroom gevoelen Alle harten juichen doet, Heerlijk is uw rein bedoelen, Vriend lijk Kerstfeest, wees gegroet Lichtfeest met uw idealen, Met uw hooge poëzie, Dat ons zangen doet herhalen, Rein van zin en melodie Lichtfeest, dat op wereldvrede Twjifelzucht zelfs hopen doet, Deel alom uw zegen mede, Vriend'lijk Kerstfeest, wees gegroet Lichtfeest van onschatb're waarde. Predik ons weerGod zij de eer Wek 't geloot aan vrede op aarde Bij ons allen, meer en meer Lichtfeest, dat een welbehagen In den mensch versterkt en voedt, Wek ons op in duist're dagen, Heerlijk Kerstfeest, wees gegroet Kerstmis, bliif ons steeds verhalen, Wat ons opbouwt, sterkt en sticht Laat bemoedigend weer stralen Door den donk'ren nacht uw licht Spreke 't lied in alle talen, Ook aan eigen huisen haard Moge 't overal herhalen Eer zij God en vrede op aard 1 Ga op over ons, Kerstmorgen Scbijne uw vriende lijk, verwarmend levenwekkend licht Nu zijn wij vatbaarder dan anders voor hoopvol ver wachten, voor blijmoedigheid en meer gestemd tot vrede en reine vreugd. Nu komen vriendelijke herinneringen van lang gele den, van kinderjaren en jeugd, onze ziel binnen. Nu gedenken wij zoo gaarne dagen van ouds en hen allen, die eens goed voor ons waren en die ons lief hadden als goede engelen. Het feest spreekt ons van een geestelijk licht, het welk in donkeren nacht opging over de wereld en nimmer ophouden zal te schijnen voor alle menschen dat allengs meer zal doordringen in maatschappij, in huis en hart. Peest dat tegenover der volkeren strijd en in het aangezicht van den kamp der ruwe hartstocht en en trotsch alle twijfelzucht en moedeloosheid en ondanks vaak bitter stemmende levensraadselen en vragen, welke de ziel in beroering kunnen brengeneen profectie doet hooren van vrede, oplossing, verzoening, het feest dat het vertrouwen in menschenwaarde en de waardij der menschelijke persoonlijkheid wil voeden en ver sterken en ons allen toeroeptvreest niet, want „uit de neev'len zal de dag eenmaal zeker rijzen." In tegenstelling eener doodsche, wintersche natuur vernemen wij de verkondiging eener groote blijdschap die al den volke wezen zalu en dat wjj hieraan ons verkwikken moeten. Tot de natuur willen wij leeren zeggen: gij geeft mij thans geen warmte, maar ik zal mij wekken de wermte daarbinnen en haar verspreiden om mij heen gij geelt nu weinig of in het geheel geen zon te aan schouwen, doch ik zal een zon wezen in mijn huis en omgevirg; gij geeft mij in dezen tijd geen green, maar ik zal den altijd groenen boom planten en zijn vruchten zullen kleinen en grooten blijde stemmen en dankbaar, meer nog: ik zal het groen der hoop kweeken en zingen van de rijzende „onoverwinnelijke zon"; gij hult alles rondom mij in nevelen, maar ik zal blijven gelooven in het zonnelicht en klaarheid achter de wolkengij komt tot mij met kilheid en koudh id en ge doet wellicht al het uwe om mij naargeestig te maken, maar gelukken zal het u niet; gij doet in deze dagen velen lijden, doch menschenliefde zal zegen verspreiden. Zoo b'ijve welk ons lot en hoedanig onze levens omstandigheden mogen wezen onder alles en voor allen de groote, reine vreugde waarvan Kerstmis gewaagt Verheffende feestdagen, blijft getuigen van het alle duisternis onderscheppende licht, gaat voort in ons te versterken het vertrouwen in menschenadel, het geloof in een toekomst, laat stralen uw licht in de huPen der armen en in de woningen der rijken, over stad en dorp, doet het schijnen voor jeugd en ouderdom, in ziekenkamer en in de zalen waar vreugde heerscht, in de harten der blijmoedigen en in die der moedeloozen, in de zielen der edelen zoo goed als in die van afgedwaaldenBlijft ons spreken van onze levenstaak van het geluk dat gelegen is in ernstig streven en willen, opent oog en hart voor de wereld van gerech tigheid, waarheid en liefde. Het gemoed kan niet altijd jubelen, maar onmogelijk is het niet onder alles te blijven hopen en vertrouwen Vriendelijk Kerstfeest, verkondig ons uw blijdschap t IS I Wij zullen u niet laten gaan, voordat wij iets blijvends ontvangen hebben. J. F. T. A. De Belg Joris zal ervaren, fdat zjjn vaderland hem niet in deu steek laat, nn hy op bet punt staat om door den Tnrkschen scherprechter te worden ont halsd. De Belgische gezant te Const,antinopel heeft ns- molgk bij de Porte een nota ingediend, waarin de uit levering van Edaard Joris wordt verlangd. Daarmrë is reeds bjj voorbaat voldaan aan 't verlangen dor Antwerpenaars, geuit op eene bijeenkomst in 't »Ke'zerhot'', welke door eene overgroots schare belang stellenden werd bijgewoond. Twee Aotwerpscho advocaten betoogden daar, dat Joris niet te Gonst,antinopel h-id mogen ge'ounisd worden. Een groot, aantal brieven en telegrammen van instemming met het doel der bijeen komst was ontvangen, o. van den burgemeester der s'ad, den a gevaaTd-gd* Janson en anderen, hoogleeraret-, den letterkundige Max Rroses, Stjjc Streuvels nn anderen. Ten slotte werd bij acclamatie eene motie aangenomen aan de Kamers, de ministers en den Koning gericht en den vuritten, eenstemmigen wensch van Antwerpen uit sprekende, dat België bet noodige doen zon om 't recht bij de trsctaten aan dit land verzekerd, te doen gelden en uitlevering van Joris aan de Belgische overheden te eiscben, opdat deze door de hem volgens Bslgië's wetten en tractaten toekomende rechters geoordeeld worde." Ook hier is 't weer de Pers geweest, die tot deze beweging heeft aanleiding gegeven. Hadden de bladen zich niet geweerd, Eduard Joris zoa er al niet mee' zijn. Tegenover zulke belooning laat de Per^ zich gaarne zoo nu en dan het veiwjj' van bemoeialligheid aanleunen. Wie regeert er nu eigenlgk in Rusland? Verwacht wordt, dat op deze vraag de aflrop der ge proclameerde algemeene we rk staking het ant woord zal geven. Dat verklaart, waarom de raad der arbeiders aoht uren achtereen heeft beraadslaagd, alvorens tot het proclameeren over te gaan. Toen het bet-luit genomen was, werd daarnaar het eerst te Moskon gehandeld. Precies te twaalf uur stond er WoenBdag het werk overal stil, ook de arbeiders van de waterleiding en van de verlichtingswerken staakten. Petersburg volgde later; daar bieren evenwel eenige categorieën van arbeiders, op last van het stakings comité gedeelteljjk aan het werk. Hit tram- en trein personeel neemt ook aan de staking deel. Alleon het troepenvervoer nit Mantsjoerije en het graantransport naar de provincieB waar honge-suo^d woedt, is toegestaan. Generaal is de staking te St.-Petersburg echter nog nietgisteren werd op 220 fabrieken met 70 000 ar beiders, ongeveer bet derde deel van het gebeele aantal werklieden, de arbeid neergelegd. Woensdagmiddag vertrok nog een trein naar West- Europa nit St.-Petersburg van het Warschansohe station. Deze trein werd <chter g trokken door een oude locomo tief, daar de stakers de andere machines oi bruikbaar hadden gemaakt. Als machinist deed een soldaat dienst de tender zat vol met soldaten met do bajonet op 't ge weer. Tnsschen twee rjjen troepen had hst vertrek plaats. De leiding der spoorwegstaking berust bjj den bond van beambten van deu Nikolai-spoorweg, d. i. de lijn Petersburg—Moskou. Deze richtte reeds Woensdag een oproep tot de andero spoorwegmenschen van dezou inhoud: KameradenOus land is op don rand des veiderfs. De verraders des lands gaan naar den vreemde met mede neming van 's lands gond. Als wjj dat toestaan zullen wjj ook d even zjjn.» Op de markten te St.-Potersburg wemelde het Woens dag van hoteliers, restaurateurs en particulieren, die zich van le ensmiddelen kwamen voorzien. Volgaas Dr. Dillon van de Daily Telegraph is Rusland echter nog door grooter ramp dan deze S'aking getroffao en zjj is d e definitieve weigering van den Czar om het algemeen kiesrecht toete staan. Dit is namelijk het resultaat der langdurige besprekingen in Czarskoje Selo, waarbg talrjjka Zemstvo leden tegenwoordig waren. Ondanks dat da meerderheid der vergadering zich uitsprak voor het algemeen kiesrecht, weigerde de Czar daaraan zgn goedkeuring te heohten Dit haeft groote ontevredenheid onder de liberale tegen standers der revolutie ten gevolge Terwijl graaf Bobriusky in h3t paleis het toegeven aan den volkswenech verde d gde, verwoestten in Toela de boeren zjjn bpz-.ttingec. De agrarische onlusten nemao dan ook in mvan en ernst toe. Da groote vraag, waarvoor de regeering staat is: welke bonding de troepen zullen aannemen. Het antwoord op die vraag is niet te geven dat zal alleen gegeven kun nen worden door de feiten. Voorlopig rekenen zoowel de regeering als de revolutionairen op de bnlp der soldaten. Waar da revolutie reeds heeft gezegepraald Dit is in de Lettische R e p u b 1 i a k. De ramingen over het getal der gewapend n van deze R-pnbliek lorpen van 60.000 tot 100 000 uiteen. Ta St.-Pet rsbnrg ontveinst, men zich Diet, dat men zich op het voeren van een for moeien oorlog met Letland moet vooi bei eiden. De ver woede gevechten in de stad Tookorm hebben eoa voor proef gegeven van de geweldige kruchtsinspinning, welke de onderwerping van de Lettische gewesten vereischoc Ds Dnitsche Rijkskanselier Vou Bü'ow, die zich steeds begvrrt om de teergevoeligheid der Regeering van den Czar te ontzien, weshalve daze hem met eeu hooge ridder orde begiftigde, heeft 't thans noodig gevor den genoemde Regeering door bemiddeling van den ambassadeur te Sf.- Petersbnrg in kennis te stellen van de bg hem ingekomen beden om hnlp van DnOsche onderdaoeu in de Oostzee- provinciën. Hoe schuchter deze stap ook zjj, hy strakke ten bewjjze dat zelfs prins Bttlow de oogen zgn open gegaan voor het de Dnitschers in Rusland dreigende ge vaar. De Russische Regeering deed den Duiscben ambas sadeur antwoorden, dat zjj Op versterking van hare mili taire macht in de oproerige provinciën bedacht, was. Op barre manier bljjft 't ook toegaan in Siberië. Z ehier eemge staaltjes daarvan: In het Raadbuis te Krasnojarsk waren honderden in woners bijeengekomen om maitregelen ïe beramen tegen de bandieten, die in de stad plundertochten ondernamen. Op last der militaire overheid werd het RaaUhurs toen door troepen omsingeld en zonder waarschuwing vnnrden daarop do soldaten door de vensters naar binnen120 personen werden gedood, 90 doodoljjk gewond en 5(0 licht gewond. Te Tomsk zonden de kozakkeu eene kazerne, waarin 900 n uitende soldaten zich verschanst hadden, in brand hebben gestoken, zoodat de meesten verbrandden. Ook te Wladiwostock haalden de kozakken een dergelijk bedrjjf nit, waarbij 120 man den dood venden. Duitschland en Engeland. Woensdag heeft de Duitsche gezant te Londen, Graaf Wolf-Metternich. uit handen eener deputatie van de British and Foreign Sailors Society als geschenk voor den Duitschen Keizer ontvangen een borstbeeld van Nelson, uit hout van Nelsons schip gesneden. De leden der vereeniging, zeide de woordvoerder, willen Duitschland en Engeland nader tot elkaar brengen, want er is ruimte genoeg in de wereld waar DuRschers en Britten kunnen arbeiden zonder nijd en naijver. De gezant sprak er zijne vol doening over uit, dat zoovelen in beide landen pogingen deden een betere verstandhouding tusschen de beide groote volken tot stand te brengen en men scheidde, na elkander op hartelijke wijze genoegelijke feestdagen te hebben toegewenscht. De Chinee zen in Transvaal. In een belang rijke rede, te Londen gehouden, heeft de Britsche eerste minister verklaard, dat de invoer van Chineezen in Zuid-Afrika zal worden geschorst. Volgens de unionisten zal dit tot afscheiding van Zuid Afrika moeten leiden, omdat bij gebrek aan koelies de Transvaalsche mijn- nijverheid ten gronde zou gaan. Ter zake van het staken van den invoer der Chi neezen bevatten de Engelsche bladen een belangrijk telegram van den minister van koloniën aan Lord Selborne, waarin de minister er nadruk op legt dat de aanvoer van koelies in Zuid Afrika altijd als een proef neming beschouwd moest worden, noodig tengevolge van schaarschte van Kaffers. Nadat nu dit gebrek grootendeels verholpen is het aantal Kaffers op den Rand is thans evengroot als in 1899, buitendien zijn er 48000 Chineezen schijnt verdere proefneming met Chineezen overbodig. De geheele regeling van de kwestie moet wachten op de bijeenroeping van een volksparle- ment in Transvaal, dat met gezag een oordeel kan vellen over de kwestie. De Britsche regeering meent dat middelerwijl strenge maatregelen tegen herhaling van onlusten voorkomen moeten dat de reeds aanwezige Chineezen naar hun land teruggezonden moeten worden. Werkstakingen in Engeland. Sir H. Camp bell Bannerman, de Engelsche eerste minister, heeft aan de parlementaire commissie van het Congres van Vak verenigingen beloofd, dat de regeering zoo spoedig mogelijk in het begin der volgende zitting van het Parlement een wetsontwerp in zake werkstakingen zal indienen. Men weet, dat de tegenwoordige uitlegging van de wet bij de rechtbanken de stakers ten zeerste aan handen legt. Het schandaal in Spanje. Dezer dagen is de Spaansche afgevaardigde Soviano mishandeld ge worden door een zoon van markies Cayo del Rey, omdat hij de financieele knoeierijen des laatsten aan het licht had gebracht. Om hem te troosten boden tal van Kamerleden en journalisten hem gisteren een eere- maaltjjd aan. Inmiddels heeft de jonge Cayo in een brief aan een der bladen zijn leedwezen er over be tuigd, dat hij de verontwaardiging zijner kinderlijke liefde niet had kunnen bedwingen. Verkiezingen te München. Bij de her stemming voor den gemeenteraad te München heeft het centrum het weer afgelegd. Gekozen werden zeven liberalen en drie sociaal-democrat en. In den nieuwen raad zitten nu een dozijn sociaal-democraten. Steeds meer rampen in Italië. In Ca- labrië, dat eenigen tijd geleden zoo hevig door aardbe vingen werd geteisterd, zijn thans weder aardschokken waargenomen. Te Stilo viel een huis ineen, en twee vrouwen werden onder het puin bedolven. Als in een sprookje. De berichten van de reis van den prins en de prinses van Wales door Voor- Indië gewagen telkens van de buitengewone pracht en den rijkdom, die de Indische vorsten ten toon spreiden. Bij den intocht in Gwalior gingen er in den stoet zes en- dertig weelderig opgetuigde olifanten, üp de eerste olifant reden de prins en de maharadja van Gwalior, de prinses en een Engelsch majoor op de tweede, het gevolg op de overige. De twee vorstelijke olifanten waren met goud opgetuigd en droegen zware gouden kettingen met luidende bellen om den nek. De maharadja droeg een rooskleurig gewaad met goud gestikt, en snoeren pai elen als druiven zoo groot. De gouden kroon, schitterende van diamanten, werd in den stoet gedragen. Eens gegeven bl ij ft gegeven. Eene actrice van 't Parijsch Odeon, mej. Carlier, verheugde zich in 't bezit van een bontmantel ter waarde van f 6000, naar zij meende bij wijze van reclame haar door de firma Max geschonken. Op een goeden dag kreeg zij echter tot hare ontzetting de rekening. Zjj weigerde te betalen en voorts »eens gegeven blijft gegeven.® De firma vervolgde haar in rechten, maar zoowel m eersten aanleg als nu ook in hooger beroep is haar de eisch ontzegd Met meer welbehagen dan ooit koestert de schoone zich thans in haar kostbaar en kostelijk hulsel. Alles op straat. In de straten van Chicago kan men tegenwoordig zijn hoed laten schuieren evengoed als zijn schoenen laten poetsen. Er gaat een man rond met een toestel, waarmede hij voor 2 cents (ongeveer f 0.05) alle soorten van heeren hoeden afborstelt, opstrijkt en zoo noodig, van vlekken reinigt. De man maakt tot dusverre goede zaken. He Waterstaats-bcsrooting. Over da behandeling van deze BagrootiDg in de Tw««de Kamer schrijft de Kameroverzichs-schrjjver van het Han delsblad onder meer Bg Waterstaat toonde zich de opkomende KerstmiE- Stsmmmg, behalve in een cits'elmotie bovendien in de vroolijkbeid, waarmee men eikaars uitingen van lok den gvor begroette. Waterstaat is de groote Kerstboom, waaraan jaailgks allerlei cadeautjes bongelen deze er een tram af voor zjjn kinderen pardon, zgn kiezers, gene een haven, een derde een dykje, een vierde fea kanaal, een vgfde een heelt-n spoorweg, k rtom het is algeme't geueugt, zoodat, de heer ai Poreust sprak van bet Ministerie Liefdadigheid naar Vermogen van plaatselijke pl izieren. Tot de meer algemeene opmerkingen rekenen wjj van den beer van Foreest (w lens pittige haalt die Ulo vuu wv» - - «-» figuur ook nu weer de afd. Waterstaat beheerschte) omtrent de wenschelokheid van meer sp»c ficatie en van minder aanvulling n der Bagroo*ing bjj nota van wjjziging. Voi'ts de vraag van den heer Hubrecht of de Minister bg een volgende B'groot Dg rekening wil honden njet de eomm rc ëale boekhouding voor Post en T«leerapbie en Telephonie, benevens de wenken, die deze afgevaardigde gaf omtrent eene alg»- meene telephoo -politiekvolgens een vast. plan te voeren, waardoor èt het landsbelang zou zgn gebaat èa dat der Gemeeutendie eigen t'lepbome hebben en die nu onder den druk zitten van afscbrjjvingsvoor- waarden op korten termjjn. Dr Minister beloofde over weging. Eu einde ijk bet verzoek van den heer ter Laan, om verlaging van briefport voor we-k-en maandbladen, waarop de Minister niets antwoordde, evenmin als op bet pleidooi van den heer Schok king voor speciale treindienstregeling op Zindag. Het ontslag Tan den heer Blaat. Onder het, opschrift »Tve>ërlei oord-elc komt een entrefilet «oor in de Midd lb. G o er het omslag van den heer Blom als Scb >ol .pz ener te Middelburg, dat zeker ook in dit district met belangstelling zal worden gelezen. Het luidt als volgt »De heer J H. B urn, anti-rev. schoolopziener in het district Mitdelburg, heeft gemeend zjjn ontslag te moeten nrmen. D t is jammer. Want in zijn boedanigheid van schoolopziener was hjj bg allen gezien en werd hg ook door velen zeer gepr-z«n.« Aldus schrijft men aan Het Centrum. En naar aanleiding »an de bewe iog dat de he«r B om zgn ontslag nam als schoolopziener omdat, hg gepas eerd zon zijn bjj een benoeming elders, schrgft de Zeeuwsche Courant Wij zonden zeggen, dat er aile aanleiding bestond om din beer Blom te laten gevoelen, dat bij .n geen gevul aanspraak op promotie kan laten geinen met het oog op zgn condui'e-staat. Want deze rijksambtenaar heeft toch metterdaad getoond een bjjzondere opvatting te huldigen inzake de bevordering van de belangen van het openbaar onderwjjs, dit door hem in openbire vergaderingen herhaaldelijk wtrd aangevallen en klaaibljjkehik met tot verbetering ervan maar veeleer om «e> bi' tering er tegen en minachting ervoor te wekken bjj da ouders, terwjjl de onderwijzers in zjjn district evenmin ge- spaard werden om hem in een zeer ongunstig daglicht te plaatsen. Werkeijjk, de heer Blum legde bjj voorkeur de sloopende hand aan de openbare school, wat o. i. in lgnreohten strjjd is m«t een behoorlgke vervulling van bet, hem opgedr gen ambt. Het verxiebten van hand- en spandiensten aan pro paganda voor »cbri°teljjke« scholen loopt o.i niet parallel met de roeping van een rjj«8-ambtenaar. Da heer Blnm kan nu aan zgn vurige passie en propaganda voor bijzonder »cbr>st«lgk" onderwjjs bot vieren, zonder als een man met twee aangezichten te moeten pos'eren." Het eerste oordeel komt ons even eenzgdig en onjuist voor als bet andere te bras. Hoe wjj over den heer Blum als schooloj ei ner denken, hebben wjj meermalen doen blijken. Oozes inziens bad men in Hat Cen'rura beter gedaan, vooral tegenover hem zelv«n, te zwjjgen. D t no -pt nu anderen voor hem minder aang-nama dingen t« zeggen. Hjj ga nu in vrede een vrede dieo hg in ouder- wgzerskriugen met al'öd bevorderd bealt. Predikanten en de 8. O. AL. P. De redactie van »Do B jjde Wereld», b staarde uit «en viertal predikanten bg de Ned. H irv. Kerk, legt bjj monde van ds. Bruins te Kujjpe in haar orgaan de volgende verklaring af Wij hebben lang geaarzeld lid der S. D. A. P. te worden. Verschillende voormannen der S. D. A. P., Pannekoek, v. d. Goes en Gorter, lieten zich met met politieke voorz ebtigoei maar wel met prjjz-nswaardige openhartigheid zoo kras tegen den gooslimst uit, dat wjj er niet toe korden komen, lid eener party met znlke voormannen te worden. Daar egenover stond echter onze instemming met de beginselverklaring en het program der S. D A. P., de sympathieke en ver draagzame uitingen tegenover den godsdienst van ve'e andere voormannen als Van Kol, Hogmholtz, Troe.stra, Schaper, de ewaring, dat het gros van de leden der S D A. P. maling beeft aan alle philosophie in het algemeen en het Mnxisme in het bjjzoDder, bet plichts gevoel om ons als soc aal-democraten to organi eeren, de zekerheid, dat wg in de partg gemakkelijker de Marxistische vooroo'deelen tegen den godsdiens'zouden kunnen bestrijden dan daarbuiten, de aandrang van sociaal-democraten mt onze omgeving, met wie wjj gaarne samenwerkeu wilden, de bevredigende virklsrirg der S. D. A. P., dat het de taak der parijj is d« politieke en economische macht der kerk te breken, z mder binnen of buiten haar kring do godsdienstige meening van iemand te willen kwetseo. Resds op de cursusvergadei ing van ds afd. Heeren veen der S. D A P., ruim eeD jaar geleden, wmr wg op verzoek onze b«zwaren tot toetred ng uiteenzetten, noemden wjj bet waarschgnlgk, dat wij onze bezwaren geringer zouden achten dau de voordeelen der aan sluiting, en de voorzitier sloot de ve-ga ering met den wensch, dat wjj tot die aans'u ting spoedig zouden overgaan. Eenigen tijd geleden zgn dan ook onze redacteuren tot de partg toegoti eden. De drie overige predikanten, die tot de soc.-dem. arbeiderspaitjj zijn toegetreden, zgn de heeren S, K. Bikker, S. van Wmkei en A. H v. d. Hoeve. Academie en Cadettenschool. In de Nieuwe Rott. Ct. komt het volgende Ingezonden Stuk voor vau een ongenoemde: Daar er den Is its ten tg i veel gesenreven is over bezuiniging op militair gebied en de ood-Mm Ster «sn Oorlog, de heer Eland, wjjst op do gewenschto opheffing van de Cadettenschool eD hei te ugbreugen vau bet ve bljjf aan de Kouinklgke Mil taiie Academie van 3 op 2 jareD, wenscht ondergeteekende de aandacht <aa den ceer Eland en andere belangstellende Knmerl-d«n te ves igeu op het onlangt aan Zjjne Exc-1 eat e deu M nister van Oorlog uitgebrachte rapport o«er het Zweedsohe leger doot den Majoor der Infanterie Hinbema, vooral wat betreft »de opleiding to officiet* en >de vooroefeningen buiten het leger*. Dat eeoe de gelijke opleiding ook hier te lande veel goedkooper zoude zgn,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1