STADSNIEUWS. pWfTFR L IJ K E 31 A N D. Nieuwstijdingen. Gemengd Nieuws. is zeker en aangezien de eerste vorming van dee aan* staanden officier daar bjj den troep geschiedt, geloof ik stellig, dat de methode in Zweden gevolgd te ver kiezen is boven die bier te lande. Het Bestnnr van de Paascbtentoonstellings-Vereenigiug te Schagen besloot in 1906 de Paaschtentoonstelling te Scbagen op 4 April te doen plaats hebben. Onze correspondent te Berljjn schrijft ons: De vraag waarmede ik mjjoen vorigen brief besloot, of er in Nederland geene deskundigen te vinden zjjn die door voordrachten in Tninbonw-Vereenigingen er op zonden willen wjjzea, dat men wat meer eerbied voor bet levend materiaal in de tninknnst diende te hebben, is reeds ten deele beantwoord. Ja, Nederland telt znlke deskundigen o.a. de heer W. ten Bosch te Tiel die ook in »Architectnra'' te Amsterdam over de nieuwe richting in de tninknnst heeft gesproken. Braaf zoo. Moge zjju streven vrachten dragen. Zie o.a. de brochure: »De nieuwe ot Aesthetische Tninstjjl door W. ten Bosch.* Het voorstel van den heer mr. M. Meudels, om een adres tot de regeering te richten, waarin een spoedige en afdoende wjjziging der financieele regeling tnsschen rjjk en gemeenten wordt gevraagd, is door den gomeenteraad van Zaandam met algemeene stemmen aangenomen. Tweede Manier. Zooals gisteren in ons telegram reeds werd medege deeld, heeft de Kamer gistermiddag een aanvang ge maakt met de Begrooting van Waterstaat. Bij de tweede afdeeling (Waterstaat) zeide de heer Van Foreest zich er in te verheugen, dat aan 't hoofd van het departement thans siaat een man van theore tische en practische kennis. De commissie van Rappor teurs betreurt 't intuss hen, dat een belangrijke nota van wijzigingen zoo laat is ingekomen, dat geen sectie onderzoek meer kon geschieden. Dit betreft o.a. de aanvraag voor gebouwen voor de Landsdrukkerij. En persoonlijk had spr. een andere opmerking. In het ver slag is gevraagd meerdere specificatie van de posten dezer Begrooting, speciaal art. 55, terwijl men ook den toelichtenden staat gaarne meer uitgewerkt zag. Het antwoord van den minister daarop heeft hem verbaasd Door de verzamel posten hierop komt het antwoord neer krijgen wij meer de vrije hand voor de beste ding van de geldon. Maar dit is juist spr. bezwaar hij wil weten wat voor de verschillen e onderdeelen besteed wordt. Hij vroeg daarom meerdere splitsing van de posten. Ten slotte bracht spr. kortelijk het werk van de Wijkerpijp ter sprake. Ook de heer Passtoors vroeg subsidie voor de ver betering van de Wijkerpijp te Beverwijk. Nadat nog de heeren Lieftinck, Ter Laan en Tydeman het woord hadden gevoerd, erkende de minister van Waterstaat dat de nota van wijziging laat is ingediend, maar de minister was daartoe ve plicht omdat de oorspronkelijke begrooting niet kon gewijzigd worden. Omtrent de specificatie zeide de minister, dat 't moeielijk is al de onderdeelen nog verder te splitseD; waar het eenmaal gevoteerde onderhoudswerken betreft is dit niet noodig, en het zou waarschijnlijk de kosten doen stijgen, omdat men nu uit den eenen post voor den anderen kan putten. De minister wil echter overwegen of meerdere specificatie mogelijk is. De minister w s niet overtuigd dat er zoo groote urgentie is bij de Wijkerpijp. Bij art. 11 wees de heer Passtoors op de groote stormschade toegebracht aan particuliere eigendommen te Egmond aan Zee. Hij vroeg vergoeding voor zoover de particulieren schoeiingen hebben moeten aanbrengen, hetgeen de plicht van don Staat is, die anders de kosten moet vergoeden. Afdoende maatregelen tot bescherming van bijzondere eigendommen liggen ook op den weg van den Staat. De gemeente zei e ziet den toestand van kustafneming lijdelijk aan, in afwach ting van de Staatshulp die zij te vergeefs wacht. De minister zeide, dat hij den toestand zal doen onderzoeken, maar hij gelooft niet dat 't op den weg van den Staat ligt bijzondere eigendommen te bescher men. De heer van Foreest zeide voornemens te zijn de quaestie der bescherming van de duinenreeks bij een later artikel te bespreken. Er is een algemeene regeling noodig. Hij gaf in overweging dus nu niet verder over dit locale belang te bespreken, waaraan gevolg gegeven werd. Bij art. 12 (jaarwedden van het korps ingenieurs) klaagde de -heer Ter Laan over niet-naleving der voorsi hriften in de bestekken en de algemeene voor waarden Bij art. 13 (jaarwedden korps opzichters en adjunct op zichiers) wees do heer Roodhuyzen op de slechte arbeids voorwaarden voor die ambtenaren, die in dienst worden genomen op conditie, dat zij nooit tractementsverhoo- ging krijger. Met klem drong spr. aan op lotsverbetering voor de adjunct inspecteurs, een korps dat bij de geboorto al zoo treurig iB ontvangen. Bij de art. 17 tot 19 (jaarwedden havenmeesters en overige waterstaatsbeambten) wees de heer Passtoors op de ongel kkige woningen van sommige waterstaats beambten. Verder vraagt hij inzage voor de beambten van de conduite staten. Wanneer die menschen dan fouten hebben gemaakt kunnen zij ze verbeteren. Voor ver afwonen e beambten die gebruik maken van rij wielen, verzoekt hij vergoeding, en ook dringt hij aan op het maken van schuilplaatsen voor de beambten bij slecht weer. De minister beantwoordde de verschillende sprekers. Bij art. 53 kwam de heer Van Foreest meer in t algemeen terug op de versterking van de zeeweringen. Men moet hoofden aanleggen ter versterking, niet uit schoonheidsoogpunt. Over de duinbeplanting langs de N. H. kust zal hij bi) een olgende gelegenheid spreken. Maar d< storm schade, dat kan hy wel zeggen, is veel grooter geweest. Gemiddeld is de duinafslag 2 M. per jaar. Hij bestrijdt het betoog van den minister, dat tot dusver slechts een provinciaal belang zou betrokken zijn bij de regeling der kustverdediging tusschen de Hcndsbossche zeewe ring en de noordelijke grens van Rijnland De Minister erkent gaarne dat de hoofden niet uit aesthestisch oogpunt moeten gemaakt worden. De minister wil zich gaarne persoonlijk g an overtuigen. Hij handhaaft overigens zijn meening omtrent de rege ling der knstversterking, waarvoor het initiatief van de provincie moet uitgaan. In antwoord op de repliek van den heer Van Fo reest zegt de minister, d t het niet een quaestie van voorrang is, maar de verplichting van het rijk. Het behoeft niet in te grijpen anders dan voor zoover duin beplanting strekt tot versterking van de zeewering. Bij art. 53 maakte de heer van Foreest bezwaar tegen het uittrekken op deze Begrooting van kosten voor don aanvoer van materiaal, ten behoeve van een te leggen strandhoofd tusschen de Heldersche en Hondsbossche zeeweringen. Hij brengt dat in verband met de hooge kosten van twee hoofden. Deze hooge kosten zijn het gevolg van het nalaten van werken, die spr. al Binds jaren had aanbevolen. Door de nieuwe manier zal er duurder gewerkt worden dan vroeger. Bezuiniging is zeker mogelijk. De minister overwege dat nog eens; hij denkt dat voor hetzelfde geld drie hoofden zijn te maken en die zijn ook noodig. De minister antwoordde dat f 75,000 voor elk der hoofden niet zoo veel is, als men bedenkt dat Delfland onlangs voor 10 hoofden ten behoeve der verlenging over 150 M., 1 millioen heeft besteed, d. i. een ton per hoofd. Op een onsolieden aanleg zouden de onder houdskosten zich weldra wreken. De heer van Foreest achtte deze vergelijking niet juist, omdat de Delflandsche hoofden niet enkel in zee gelegd werden. 's Avonds bjj art. 100 (wegen en bruggen in Noord- Holland) betoogde de beer Passtoors dat als de "Velser- brag wordt afgebroken, de communicatie wordt afgebro ken tnsBohen de twee deelen van den rjjksweg van de grens van Znid-Holland naar Nieuwediep. Spr. diende een motie in, waarbij de Kamer, van oor deel dat het niet wenscheljjk is dat een beslissing om trent het afbreken van de Velserbrug worde genomen alvorens een beslissing is genomen omtrent het wets ontwerp betreffende de Velserpont, tot de orde van den dag overgaat. Da heer Van Foreest vraagt of do minister thans precies wil zeggen wat zjjn plannen zjjn omtrent de Vel- zer pont. Dan kan de heer Paestoors wellicht zijn motie intrekken. De Minister zegt, dat bjj het in het belang van de zaak acht, dat den minister vrjjheid van bandelen wordt gelaten, opdat hjj de volle verantwoordelijkheid kanne dragen. Het is allerminst zjjn bedoeling een deel van de verantwoordeljj&heid op de Kamer over te brengen. Zjjn gedragsljja staat vast. Omtrent <'e bjjzondorheden wenscht hij zich echter niet. te binden. De proefnemingen mat de »Kennemerlandc hebben hem de orertuiging geschonken, dat als de beide ponten in gebruik zjjo, ze de commanicatie geregeld zullen kunnen onderhonden. Ze znllen elkaar kunnen afwisselen en om beurten kannen worden schoongemaakt. Zoolang de aanleg steiger er niet is, zou de iienst echter wel eens iets te wenechen kunnen overlaten. De minister stelt zich voor met het afbreken van de brug eerst te beginnen els de tjjd van het ijs voorbjj is. Als ingenieur, die geheel vrjj is van de lijdensgeschiedenis van de pont, meent de minister een beroep te mogen doen op het vertrouwen der Kamer. Mocht de ervaring leeren, dat de vernuftige wjjziging aan de ponten aangebracht, niet voldoet en de eisohen van bet landverkeer onvoldoende worden bevre digd of de exploitatiekosten te hoog zjjn, dan kan worden overwogen wat voor de ponten in de plaats kan wo den gogevm. Het is toch niet te verwachten dat vo. r 1 Januari 1997 een nieuwe brug in elkaar getooverd is. De proefneming met de »Konnemerland» zal de mi- uister met Kerstmis doen staken. Zij hebban beweze- wat de pont ban. Het personeel moet nu rnst hebben. Wanneer de »Velzen», de tweede pont, onder den ket ting is, znllen daarmede proeven worden genomen. Vol doen ook deze, dan znllen de tweede paar aanlegstei gers worden aangebracht en zal de bing worden afga broken. Het bestek voor het afbreken der bra* vond de mi nister al bjj zijn optreden aan zjjn departement. Hg heeft •oen niet gegond en wil het nog niet doen alvorens de proef met de tweede pont bevredigend is uitgevallen. Na nog e nige discussie wordt de motie-Passtoors goedgekeurd met 43 tegen 34 stemmen. Aangenomen werd ook nog een motie (71 tegen 5 stemmen) van de heeren Jansen, Talma, Treub en Troelstra, luidende De Kamer, overwegende dat het wenschelijk is, den toestand van het spoorwegpersoneel nader aan de orde te stellen, gaat over tot de orde van den dag. De heer Hugenholtz bracht ook ter sprake de kwestie van den trein van 4.14 uit den Haag. Tot recht verstand dezer zaak dient onderscheiden tusschen den inhoud en de motiveering van 't verzoek door spr. tot den Minis ter gericht. Ie reeds in 1901 is door den heer \an Styrum, in 1902 door spr. er op gewezen in deze Ka er dat Haarlem steeds meer werd afgesloten 1 an 't so or- wegverkeer. Intusschen nam 't aantal sneltreinen die Haarlem voorbij stoomen steeds toe. Spr. dankt daarom den Minister dat hij heeft voldaan aan zjjn verzoek in 't belang van de bevolking eener bloeiende stad. 2e. Spr. heeft 't verzoek slechts gemotiveerd niet uit naam, doch ter wille van de andere Kamerleden, die in Haar lem wonen, 't Spijt spr. dat hij zijn verzoek, mondeling tot den Minister gericht na een belangrijke conferentie over een ander onderwerp, destijds niet heeft gemoti veerd met een beroep op 't belang der bevolking. Per soonlijk gemak werd door spr. niet beoogd met dit verzoek. De Minister zal gaarne de verschillende wenken rustig in de Handelingen nalezen en bevorderen dat alles met bekwamen spoed tot stand komt. Wat den trein van 414 betreft, de Minister heelt toegestaan dat de trein te Haarlem stopt, wel naar aanleiding van een verzoek van den heer Hugenhoitz, doch niet ten behoeve van den heer Hugenholtz. De trein stopt te Haarlem wel alleen tot 't uitlaten van reizigers, doch van alle reizi gers. {Gelach). De Minister heeft geïnformeerd bij de ambtenaren van zijn departement, die hem mededeelden, dat er vroeger bij een normale Kamerzitting gelegenheid was voor Kamerleden om te Haarlem uit te stappen. De Minister heeft toen 't advies ingewonnen van den raad van toezicht op de spoorwegdiensten, die 't verzoek zoo rationeel vond, dat hij dadelijk tot inwilliging adviseerde. De Holl. IJz. Spoorweg Mij. had bezwaar, met 't oog op den internationalen dienst. Dat de dienst regeling tusschentijds is gewijzigd gebeurt wel meer, ook tegen 't advies der spoorwegmaatschappijen. Aan sluiting met 't buitenland wordt niet gemist. De trein komt te 5 uur 6 te Amsterdam aan. Nog eenige sprekers voerden hierover het woord. De heer Ketelaar en eenige andere leden dienden de volgende motie in»De Kamer, overwegende dat 't gewenscht is den toestand van 't personeel bij de pos terijen en de telegrafie nader aan de orde te stellen, gaat over tot de orde van den dag.« Bij art. 167 (jaarwedden van den directeur-generaal enz.) licht de lieer Yan Foreest een amendement toe van de commissie van rapporteurs, om de f 1000 per soonlijke toelage aan den directeur-generaal Pop niet toe te staan. Dit zou op de ambtenaren een slechten indruk maken. Na eenige discussie wordt dit amendement verworpen met 29 tegen 25 stemmen. Bij art. 165 (gebouwen) dringt de heer Van Foreest aan op zuinigheid. Twee ton voor 't Postkantoor te Groningen, f 160,000 voor dat te Meppel, is enorm. Ten slotte wordt de Begrooting te 1 uur 5 min. na middernacht goedgekeurd. Landbouw en Veeteelt te Heer Hugo waard. Uit Heer Hugowaard wordt ons geschreven In hare laatstgehouden vergadering van de hier be staande afdeeling van de Holfendscbe Maatschappij van Landbouw werden de prjjzen uitgereikt, welke werden behaald op de in October gehouden wolveekenring. Door den Voorzitter, den heer D. de Boer, werd den prjjs- winners ten zeerste aanbevolen om op den ingeslagen weg voort te gaan, opdat de Hngowaardsche wolvee stapel na verloop van tijd met eeie zal mogen woeden genoemd, In deze vergadering werd besloten pogingen in het werk te stallen om met de vereenigingen Nieuw Laven en Ons Belang een inzending samen te stellen voor de tentoonstelling in 1906 te Beverwijk te honden. Tot de besturen der beide vereenigingen wordt een nitnoo- diging gericht, om 5 Jan. een bgeenkomst bjj te wonen tot nadere bespreking der zaak. Nog werd ter sprake gebracht de vraag, of het niet mogeljjk zon zjjn een openbare vergadering nit te scbrjj- ven, waarin een spreker optrad met een of ander onder werp in verband met landbouw of veeteelt. De finan cieele zijde van dit vraagstuk deed de vergadering echter besluiten, daarvoor maar eens betere tjjden af te wachten. Geheel Onthouders Bond. De afdeeling Si Pancras van den Algemsenen Neder- landschen Geheel-Onthondersbond hield Donderdagavond in het lokaal van den heer P. Greeuw, met medewerking van de Geheal-onthonders-zangvereeniging »Strgdlnst'' aan den Langendijk eene openbare bgeenkomst. Een twaalftal liederen werden gezongen en daarinsschen werden opgevoerd: Feest in De vergulde Posthoorn", tooneelspel in twee bedrijven en een bljjspel Hut levend doode snijderspaar." Da Heer H. Gerritsen, voorzitter der afdeeling Sb- Pancras, sprak een enkel woord bjj den aanvaug en heette hot groote aantal aanwezigen welkom. Di zangvereeniging opende de bijeenkomst met een onthondersmarsch, welke evenals de volgende zangnummers met het grootste genoegen werd aangehoord. Het too- neel- en bljj9pel werd door de dames env heeren van de afdeeling St. Pancras verdienstelgk opgevoerd, het was merkbaar dat de uitvoerders hunne rollen ernstig hadden bestudeerd, en daarvoor oogstten ze dan ook dezen avond bij het einde van elk bedrgf ondnbbelzienigen lof; het was een applaus dat ten volle verdiend was. Bjj het einde van het laatste zangnummer verkreeg de heer Nobel het woord en bedankte namens het publiek, dat in zoo grooten getale was opgekomen, dun zangers en tooneelspelers van den Bond voor den avond van genot, dien ze aan de opgekomenen hadden bezorgd. Te ruim half twaalf werd de bijeenkomst van den Bond door den voorzitter met een opwekkingswoord tot toe treding gesloten. Dansiustigen bleven rog eenigen tjjd na, om als gewoonljjk, dezen feestavond met een bai te besluiten. Voor de Prins Hendrik Stichting Gisteren is aan den directeur der Prins Hendrik stichting voor behoeftige oude zeelieden te Egmond aan Zee gezonden een bedrag van f 47.60, zijnde de inhoud van de bus, geplaatst op kamer 2 der gemeente secretarie te Den Haag, le afd. A. (kamer voor pensioenen enz.). Sic Velser pont Volgens eene aankondiging op de Velser stoompont zal deze van Zaterdag 23 Deo. tot Woensdag 27 Dec. en van Zaterdag 30 Dec. tot Dinsdag 2 Januari geen dienst doen. Btoemenfeest te Uitgeest. Door de te Uitgeest gevestigde afdeeling van de Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur is een commissie aangewezen, die het volgend jaar aldaar zal trachten tn organiseeren een bloemenfeest, bestaande in perkenwedstrijd, gevel- en poortversieringen en corso. Hen drama. Onder het opschrift»Een drama« verhaalt de N. Ct. het volgende De 27-jarige dochter van een niet onbekend propa gandist in den Raad van den Haag uit de arbeiderswereld, die haar vader wel eens meer verdriet gedaan had stind, zonder dat deze er iets van wist, in liefdesbetrek king tot een ingezetene van wien later bleek dat hij gehuwd was, doch gescheiden van zijne vrouw leefde. Het tweetal liet zich reeds samen op éën portret foto grafeeren in zijn brieven sprak hij haar reeds als „vrouw" aan en hij zou ook naar de wet van zijn vrouw scheiden. Een juffrouw, wonende aan de Yaillanflaan bij wie het meisje diendehad wel de verkeering bemerkt, doch achtte zich niet verplicht den vader daarvan kennis te gevenomdat een meisje van zeven en twintig jaar h. i. verantwoordelijk voor eigen daden moet worden gerekend. Den 6 November kreeg haar meesteres bezoek van een paar vrouwen familieleden van den in het drama be trokken man of van diens wettige vrouwdie in een stortvloed van ruwe en gemeene scheldwoorden tegen het meisje kwamen uitvaren en o.a. de bedreiging uitten, dat men haar de hersens zou inslaan. Het meisje hoorde zonder gezien te worden, dit geheele twistgesprek mede aan. Dien avond ging ze een boodschap doen voor haar meesteres en kwam niet meer terug. Aan het huis der ouders werd kennis gegevendat Anna zoek was, en het geval werd daarop bij de politie aangegeven. Toen haar vader van een vergadering thuis kwam keurde deze een aangifte bij de politie zelfs nog af, „als een meisje eens een uurtje later thuis komt." Uit het onderzoek bleek, dat ze voor haar meesteres bij den bakker beschuitjes gehaald had en daarop een dasje had gekocht voor den man uit het drama, dien zij den vorigen avond nog had ontmoet. Ze heeft zich met dit voorwerp toen naar zijn woning begeven om daar van zijn kostjuffrouw te vernemen, dat hij den avond passeerde bij zijn wettige vrouw. Een maand verliep, waarin de familie van het meisje in de pijnlijkste onzekerheid verkeerde. Den 8 December zagen schippers in de Laak een voorwerp drijven, dat ze eerst voor een hond, daarna voor een jongen hielden. Door werklieden van degas fabriek werd later op den dag het geheel naakte en ver minkte liik van een meisje uit de Trekvliet opgehaald- vermoedelijk was het daarheen gedreven. Door de man, nen werd een touw aan een der beenen gebonden, en het lijk zoo in het water vastgelegd naar oud en schier onuitroeibaar bijgeloof terwijl inmiddels de politie werd gewaarschuwd. De Voorburgsche politie telefoneerde aan de Haagsche, die den vader ontbood. Aan het lijk werden verschillende verminkingen of beschadigingen geconstateerd. De vraag rijst nu natuurlijk hebben we hier te doen met een moord of een zelfmoord De vader gelooft in verband met de op den dag van de verdwijning geuite bedreiging en den aard der verwondingen te moeten opmaken, dat er hier sprake is van moord. Hij was vroeger zelf een tijd lang als schipper werkzaam, heeft toen meermalen lijken zien ophalen en meent uit kleur en toestand van het lijkte moeten opmaken, dat het hoogstens vijf dagen inplaats van vier weken in het water heeft gelegen. Bij den officier van justitie drong de vader op een onderzoek aan, en het lijk is toen opgegraven en geschouwd. De justitie meent te moeten denken aan zelfmoord, te meer daar de man uit het drama zijn alibi heef kunnen bewijzenhij was bij zijn wettige vrouw. t Een drama dus, dat wellicht nooit zal worden opge helderd. Het beroep naar de Ned. Herv. Gemeente te Nes op Ameland is aangenomen door onzen stadgenoot, den heer M. Th. Lanrman. Na op 21 en 22 December gehouden examen werd toegelaten tot do 5a klasse van het gymnasium J. de Booy. Benoemd tot concierge in „Waakt en Bidt" de heer J. Heertjes te Alkmaar. Kolonel de Biy. Zooals wjj dezer dagsn aankondigden herdacht hed*n een geacht stadgenoot, Kolonel H, B. de Blymilitie commissaris in het 3e district, den dag, waarop hg vóór 45 jaar tot officier werd benoemd. 't Heeft den kolonel niet ontbroken aan blgken van belangstelling ter gelegenheid van dezen gedenkdag. De bewoners van de Metinsgracbt hadden hedenmorgen de vlagden uitgehangen. Voor de deur van het hnis van dm kolonel was door de zorgen van eenige vrienden en bekenden, een baldakijn aangebracht van rood fluweel, waarnaast verschillende planten waren opgesteld. Ook het balkon was versierd met doek en planten. Een en ander zag er zeer smaakvol nit, zoodat wjj gaarne ver melden, dat zich van de nitvoericg kweten de heeren R. Kenter Az. en H. Doggenaar. Om balt elf werd den kolonel een anbade gebracht door een orkest, onder leiding van den heer Groen. Ter wille van de orde,, daar vele menschen voor het hnis waren saamgestroomd, nam de politie de gebrnikelgke maatregelen, 't Eerst werd het «Wilhelmns» geblazen, daarna het »Wien Neerlandsch Bloed» en ten slotte de marsch van het 8e regiment ter herinnering aan bet feit, dat dit regiment het laatst onder de bevelen stond van den overste. Da kolonel, heden in groot uniform, was zeer aange naam verr.st door deze hnlde en op een torn, waaruit bleek hoezeer hg daardoor aangedaan was, bracht hjj zijn hartelijken dank. Da heer C. van der Aa, hof-photograaf, was als altjjd op zjjn post en door eenige kiekjes te maken bljjft het aardige tafereel van hedenmorgen op de Metinsgracbt in baeld bewaard. Het hnis van den kolonel was heden als in een bloem tuin heischapen, van allen kant had men door het zenden van bloemen niting gegeven aan de belangstelling in dit feest. Ook een fraaie lauwerkrans was gezonden. On- noodig zeker te zeggen, dat 't den ganscheu dag, zoowel van hier als elders, >gelnkwenscben 'stroomde. Onder meer was er ook een felicitatie-telegram van den Mi litieraad in Zeeland. Openbare les van Toonkunst. 't Was da 22ste les, dns een feestavond. Bij bet binnen treden der zaal »H*rmonie« (Vrglag 22 December) was dit ook direct te zien aan de vele planten die hier en d-tar geplaatst waren. De heer Gallas penningmeester van dn Commissie tot de muziekschool, sprak vóór de uitvoering begon een kort woord. Hjj riep den aanwezigen het welkom toe, verbljjdde zich in het buitengewoon groote bezoek en he'dacht, onder meer, de opriehters der schooi (als we goed verstaan hebben, waren het de heeren Dr. Boeke, Hanegra ff, Sanabers en Kool) de vroeiere direotearenKoerman en Tierie, de tegenwoordige directeur, leerares ea leeraar, den heer Oushoorn, Mej, Weber en den heer Springer en de oud-leerlingenMej. A. C. Gmwe, mej. G. M. M. 0. Blom en den heer O. Boeke, die dezen avond nog eens zonden optreden. Toen was de beurt aan eenige jonge leerlingen. Eerst een drietal v erhandige stukjes van Oornefie van Oos terzee, vervolgens nummers voor 4, 2 violen en 1 viool, daarop nog eens qaatre-maius. Daarna speelde mej. G., egelaid door dr. H. M. Leopold, leeraar aan ons gym nasium, met sncces Andante van Mann en Barcarolle van Oushoorn. Mej. B., sedert eenige jaren hier als muziekleerares gevestigd, droeg voor de sonate voor klavier van Grieg. De uitvoering gaf den indrnk, dat mej. B. dat moeiljjke opns geheel in zich had opgenomen. De heer Boeke met den heer O. aan hot klavier deed zich hooren in de sonate opus 30, no. 2, van Beethoven, voor viool en klavierhet samenspel dezer heeren was uitmuntend. Zotals de laatste jaren de gewoonte is, gaf ook na mej. Weber met hare koor-klasse, die hoe langer hoe greater schjjnt te worden (weinig jongens) iets ten beste. Het laatste groote werk van mej. van Rennes, de cantate »Da zeven Zonnestralen* was ditmaal gekozen, 't Ia een onmraer waar heel wat studie voor noodig is geweest, omdat bet niet gemakkeljjk is. Groeten en kie nen, ze zongen hun psrtjj zeker ze waren goed gedrild. Aan het einde weidss ze dan ook met de leerares zeer toe- gejuioht. Ten slotte bracht de heer Oushoorn voor Alkmaar iets nieuws. Eenige jongedames d*ed hjj uitvoeren »Eire heitere Schlittonpartie" van Chwatal voor klavier, 4 handen en kinder instrumenten (trommel, trompet, enz.) Men kon er op aan dat dit nummer ook zeer in den smaak zou valleD, het applaus bewees dit. Aan leerares, leeraren en de dames oud-leerlingen werden mandon met bloemen, bonquetten en kransen aangeboden. Na afloop zon er gedanst worden. Dns ge heel en al een feestavond. Aanbesteding. Bij de op 22 Dec. 1.1. gehouden aanbesteding van den aanbouw van eene badinrichting aan den ontsmettings oven voor het Witte Kruis werd ingeschreven door J. Bregman, Alkmaar, f 1392Gebr. Apeldoorn, Egmond-binnen, f 1255; N. Landman, f 1180; L. de Rover, f 1167P. v. d. Waal, f 1155L. Fraijman, f 1120 L. O. Oudt, f 1115; C. Bol, f 1110; J. Dorregeest, f 1100; F. H. Ringers Zoon, allen te Alkmaar, f 1097 P. Hart en K. Tuinraad, St.-Pancras, f 1095. Voetbal. De beide Kerstdagen tullen ditmaal voor Alcmaria Victrix in rustige rnBt voorbijgaan. Donderdag den 28 k-jjgen we echter hoog bezoek; dan komt Volharding uit Amsterdam, da vroegere le klasse-kampioen, hier tegen Alcmaria Victrix I spelen. Dat kan mooi worden I 't Is jammer, dat de Amsterdammers door bnn uitgebreid wedstrjjd programma in de 2e klasse Ned. V. B slechts op een weekdag kannen komen daar nn waarschijnlijk heel wat getrouwe bezoekers bij de Alcmarm-ma'ches door hnn dageljjksche bezigheden verhinderd znllen zjjn de match bij te wonen. Te meer jammer, omdat het zoo bpzonde»- interessant belooft te worden want al geldt net hier geen competitie-matchmaar uitsluitend een zaak van eer, beide elftallen znllen er ongetwijfeld alles opzetten om als overwinnaar het veld te verlaten, De twee laatste jaren kwam Volharding hier met betrekkelijk zwakke combinaties en moest dan ook beide malen met ,de kous op den kop aftrekken. Thans komt zjj evenwel met een sterk elftal en re'anche-plannen. Alcmaria heeft 'ctater steeds de gelukkige eigengebap gehad, tegen sterke clubs spelende, zelf ook goed te spelen, zoodat het eon bijzon der interessante middag kan worden aan de Zandersioot. Pear. CORRESPONDENTIE. Daar de ondergeteekende tot Zaterdag a.s, afwezig is wordt men vriendelijk verzocht, ter voorkoming van oponthoud, de volgende week geen stukken, voor do courant bestemdaan hem persoonlijk te richten. W. F. ANDRIES3EN. ONDERTROUWD: 22 Dec. Jan Bakker, te Bergen en Johanna Veld, alhier. Klaas Pover, alhier en Trjjntje Kaiper, te H-nsbroek. OVERLEDEN 22 Dec. Dirk de Haan de Visser, 83 jaar. Haandag len Kerstdag 's widdags van 12 tot 1 uur, gelegenheid tot Aangifte by den Bur gerlijken bland. Bevolking. De navolgende persoon wordt beleefd verzocht zich ten spoedigste ter secretarie dezer gemeente aan te melden (afdeeling Bevolking) AL1DA JOHANNA LIPJES, geb. te Vlieland 25 Mei 1886, gekomen nit de gemeente Haarlem.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 2