Nieuwj aarswenschen. Air^ËlnMK^ r i E ivr Joiigmeiiscli m van Haver. kt HUIS aan k Wildemanstraat, KERSTFEESTVIERING ALKMAAR, LANGE8TRAAT 83. PELTERIJ EN. J. LIND Hzn., Bontwerker, Mient 1. ZONDAGSBOEK. de Na tuur Vollen Ondergoederen I Ij. SPRUIT, Te HU UB Daar gaat ie weer voor NIEROP en SLOTHOUBER. Benoeming Baadscommissiën. G-evondei* Voorwerpen. K UN S T E NLE TT E R ENT" ~P RBÖ N A LÏ A. W ieuwjaarswenschen worden opgenomen, éi 25 Cents contant. Met Bi ieuwe Testament. Houtvciling te Schoorl Keukenmeid, J de Lange Corns. Jobs. Zn., Banketbakkerij A. VERBERNE op 2en Kerstdag 'snam. 5 nur RHEUMATIEK-WATTEN ZALF. DROGISTEN, L A. A T S T E BERICHT mTr kTbER IC B T E H. Heden Beursvacantie. Zg die zich met ingang van 1 Januari a s. op ons blad abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschijnende nummers kos teloos. In het nnmmer van den Oudejaarsavond, hetwelk Zaterdag 30 December ver schijnt, zullen weder DE UITGEVERS. D. DE HAAN DE VISSER, Ds. H. IJSEBltAI^iDS Fibneks- Spkdoèf FRIEZENVEEN} IMHULSEN H0IJER, Stadshorloffemaker, Heerenstraat, b. d. Friesche brug Alkmaar, Abonnement voor het opwinden. op Dinsdng 2 Januari 19O0, des voormiddags 10 uur de levering van de voor de paarden van den Reinigingsdienst benoodigde inlandsche >1 anke of Am.Clipped HAVER, per 50 K.G. netto Tegen 1 Januari u s. Kassier en Commissionair in Effecten, Langestraat 4. Confituur-, Amandel- en Appelkransen. „Laat de Kinderkous tot mij komen" te ÜLlkrnaar, in de GROOTE KERK. Mis, Vrienden, voor niets kunt gij niet bij KAAIJ terecht maar wel voor heel, heel weinig: BORNEO-KNAK 10,95; VOORSPOED f 1,LEVENSLUST f 1,10 MIJN VERKWIKKERTJE f 1,20; MIJN LIEFSTE f 1,25; DIE SMAAKT i 1,40 IETS FIJNS f 1,50 per 100 enz. Komt, Ziet, Proeft en Oordeelt! Sigarenfabriek „DE CONCURRENT", O. K.AAIJ, Hoogste Bekroning Tentoonstelling 1903. EN EENIG ADRES staalpillen. Geregelde wekelijksche afvaarten van Londen (via Southampton) en Tan Southampton (direct) ARTIK.ELE3NT VANT VERTROUWEN. Het eenigst adres van eigengemaakte PELTERIJEN in de grootst mogelijke sorteering en tegen uiterst billijke prijzen is bij Reparatiêu net en l> i 11 ij k, BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat in de raadsvergadering, gehouden 20 December 1.1. zijn benoemd a. tot leden der commissie voor het ontwerpen van verordeningen tegen welker overtreding straf is bedreigd, waarvan de Burgemeester, krachtens art. 106 der gemeentewet, Voorzitter is, de heeren C. Bosman, Mr. J. P Kraakman, Mr. K. A. Cohen Stuart en N. Glinderman b. tot leden der commissie voor de belastingzaken en andere onderwerpen van financieëlen aard, de heeren: J. de Lange CJz., Mr. H. Boelmans ter Spill, J. P. Kool Pz., H. J. Vonk en N. Glinderman De heer de Lange is tot Voorzitter dezer com missie benoemd c. tot leden der commissie van bijstand in betrek king tot het beheer en onderhoud der plaatselijke werken en eigendommen, de heerenG. de Groot Jzn., H. J. Vonk en M. Uitenbosch Tot Voorzitter is door Burgemeester en Wet houders aangewezen de Burgemeester d. tot leden der commissie van bijstand in betrek king tot het beheer en onderhoud van de wan delwegen, de beplantingen van straten, wegen en pleinen der gemeente, de heerenG. T. M. van den Bosch, Mr. K. A. Cohen Stuart en N. Glinderman Tot Voorzitter is door Burgemeester en Wet houders aangewezen de heer Mr. H. Boelmans ter Spill wethouder; e. tot leden der commissie van bijstand voor de ge meentelijke gasfabriek, de heerenC. Bosman en J. de Lange CJzn. Tot Voorzitter is door Burgemeester en Wet houders aangewezen de Burgemeester f. tot leden der commissie van bijstand voor het abattoir, de heeren: H. J. Vonk, D. A. Luiting en N. Glinderman Tot Voorzitter is door Burgemeester en Wet houders aangewezen de Burgemeester. Burgemeesters en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 22 Dec. 1905.DONATH, Secretaris. Terng te bekomen aan het Commissariaat van Politie op alle werkdagen voor des middags 12 nnr Een Lombard briefje, een ceintuur, twee huissleutels, een portemonnaie met eenig geld, een koralen armbandje met gouden slootje, een gedeelte van een gouden oorknopje, een paar glacé handschoenen, eenige zakken met tarwe, een tascbje, inhoudende een zilveren ringetje enz., een rozenkrans, een kinderzabjn, een schaartje in etui, e»n gemerkte blauw kras-postduif, een vermoedeljjk gouden broche en een ring met sleu'eitjes. Alkmaar, De Commissar's van Politie, 20 Dec. 1905.S. M. S. MODDERMAN Jr. DE 'WAARNEMENDE DIRECTEUR van het TELEGRAAFKANTOOR brengt ter kennis van belanghebbendendat het Tele- graaf kant oor den eersten Kerstdag zal geopend zijn als op gewone Zondagenden tweeden Kerstdag zal bet, opeD ziin van 7jj8è v.m., 12£—4n.m. en 6i—7£ n.m. (spoort jjd.) Da waarnemend Directeur voornoemd, A P. KOOIJ. Trekceesl onder tooneelisten. Onder dit opschrift bevat de N. E. Ct. van de band van sOud-Nederlander" het volgende Ingezonden Stuk uit Pretoria Zou, nu er onder de tooneelisten een trekgeest schijnt te heerschen, door de bemiddeling van uw zoo veelge lezen blad niet het denkbeeld kunnen geopperd worden om een Hollandsch (Nederlandsch) tooneelgezelschap naar Zuid-Afrika te doen uitkomen Vijf of zes jaar geleden besprak ik met wijlen Willem van Zuylen een dergelijk plan, meer voor voordrachtendit vond toen hier reeds goede ontvangst. Ik denk, dat de tijden nog wel geschikt zijn om een goed gezelschap hier een goed ontvangst te bezorgen, zoodat men zoowel financieel als commercieel sucses zou hebben. Mij dunkt dat als een goed gezelschap in correspondentie trad met B. F. Wheeler, de magnaten van het geheele schouw burgwezen in Z.-Atrika, die zeker wel een kantoor in Londen zullen hebben, een dergelijk plan spoedig tot rijpheid zou kunnen komen. Ik ben overtuigd, dat stuk ken als Kloris en Roosje, Gijsbrecht van Amstel, Goud- vischje. Eerloos, stukken van Heyermans, enz. enz. zelfs een Engelsch publiek zouden trekken. Nu Bouwmeester Indië gaat probeeren, Brondgeest's Ensemble zelfs voor een tweede maal de reis aanvaardt mag het oog gevestigd op dit land met een b°ter klimaat en mindere reiskosten. In plaatsen als Kaapstad. Mal- mesbury. Paarl, Stellenbosch, Beaufort West. Victoria West, Naauwpoort, Middelburg (K. K.) Graaff Reinet, Cradock. Colesberg, Springfontein, Bloemfontein, Lady- brand. Kroonstad, Johannesburg, Pretoria, Middelburg (Transvaal), Potchefstroom en nog vele andere zouden een ot meer voorstellingen gegeven kunnen worden. Overal is het Hollandsche element nog ruimschoots vertegenwoordigd. En ik weet dat de Engelschen graag naar schouwburgen gaan, al verstaan zij de taal niet. Mocht er iets van komen, dan is de beste tijd de win termaanden hierMaart, April, Mei, Juni en Juli, wan neer in Holland voor het tooneel de komkommertijd is aangebroken. Door den kerkeraad van de Ned.-Herv. Gemeente te Graft zjjn herbenoemd: de heer P. Tromp als regent en mej. SchagenJantjes als regentes van het Herv. Weeshuis aldaar. Tot bestuurslid van den polder Burghorn werd ge kozen de heer S. Bruin, tot lid van het dagelijksch bestuur van banne en polder Schagen de heer D. Stins. Bij de herstemming voor hoofdingeland van den polder Waal en Burg op Texel, werd als zoodanig met 35 tegen 32 stemmen uitgebracht op den heer H. J. Keijser Cz gekozen de heer A. Palmeijer Jz. Tweede Kamer. 's GRAVENHAGE, 23 December. Op verzoek van Minister Veegens werd tot nader te bepalen dag ver daagd de behandeling van het gisteren bestreden ont werp betreffende de voorzieningen wegens instelling van het Landbouw-Departement. De Minister oordeelde eene geheele verdaging minder bezwarend dan eene gedeeltelijke, zooals de motie-Lohman beoogde. Bjj de Middelenwet werd behandeld het regeerings- voorstel tot heffing van 10 opcenten op de Bedrijts- en 10 opcenten op de Vermogensbelasting. Hierop waren amendementen voorgesteld door den heer Van Dedem tot geheele schrapping van de bedoelde heffing en door den heer Troelstra om het voorstel te wijzigen in eene heffing van 20 opcenten op de Vermogensbelasting. Goedgekeurd is de h- ffiag op 10 opcenten op de be- diijfs- en vermogensbelasting. Aanvaring. AMSTERDAM, 23 December. De stoomboot«Stanfries II« heelt hedenmorgen uitgaande naar Leeuwarden, een beladen zandbak van de Ballast-Mjj. door midden ge- Lopen en een stoel voor den Weste'jjken doorgang zwaar beschadigd. De torstand In Rusland. St.-PETERSBURG, 22 December. Door 82000 werk lieden, d e onder de fabrirksinspectie staan, wordt aan de staking deelgenomen dit is ongeveer a/s der werk lieden van deze categorie. G'S'eren bracht de ministerraad de beraadslagingen over de kiesrechtregeling voor d» Doema ten einde. ALEXANDKOWO, 22 December. In het gebeele bo- uinkrjjs Polen is de s'aat van beleg weder afgekondigd. He tweede Haagsche Vredesconferentie. WASHINGTON, 23 December. De Post meld dat president Roosevelt, den beer Cboate zal benoemen t"t voorzitter van de Amerikaansche delegatie op de tweede conferentie te 's Giavenbage. Alkmaar. 23 Dec. Aangevoeld 4 paarden f 80 a 100, veulens f 0. a 0.6 koeien en ossen f 180 a 225 10 vette kalveren f 50 a 105, per K.G. 85 a 100 ct.. 2d nuctere kalveren f 12 a 22, 167 magere schapen f 16 a 24,- 20 vette varkens 50 a 54 ot. per K.G. 65 Magere varkens per stuk f 16 a f25 117 b ggen t 10.0 a 14.13 Bokken en geiten f 3 a 8, 0 kleine B >kjes f 0.a 0.c'., Bo'er, hoogste prijs 65ct., midd-lbare 60 ct., laagste 50ct., grasbob-rct., aanv. 3306 K G., Eendeieren 1 0.Kipeieren f6a 7.per 100, lammeren f a 0vette rchapen f a Hoobn, 23 D'C. Tarwe f8a 8.50, rogge f 0.a 0.—gerst f 5. a 5.25, haver f 4.a 4.50, witte erwten f agroene dito f 11 a 12grauw f 18.a 20vale 1 10.50 a 18.bruine boon-n f 10,50 a 11.50, karweizaad f 13.75, mosterzd. f 22.50 9 paarden f 90 a 150, 0.koeien f a schapen f a lammeren f a ,8 kalveren f 12 a 20, 0varkens f 0 a 0 zengen f 0.— a 0, 158 biggen f 8.a 13.kipeieren f 5 40 af61375 kop boter 621/i a 65— ct.. per kop. Groenteveiling Station Noordscharwoude 22 Deo Roodekool le soort f 12a 12.50, 2e f 10 50 a 11.50, 3e f 8 50 a 9 50, kleinere f 5.a 7.50, gele le soort 1 8.50 a 9.2e f 7.50 a 8.kleinere t 4.a 6. witte kool f 4 a 9 per 100 id. Deensche f 4. a 9 er 100, rapen f 2.75 a 3.nien f 1 80 a 1.90 p. 50 kg. D n 26 Dec. 1905 hoopt Re). HAARTJH VEIiliHUIS den dag te berdenken, waa op zjj voor 26 jaar als Huishoudster bij mp in dienst trad. Jb. DEKKER. Alkmaar. Heden overleed zeer onverwacht onze geachte huis genoot de Heer D. DU HAAN DU VISSER, in den ouderdom van ruim 83 jaren. Familie BASJES. Heden overleed na eene korte ongesteldheid de Heer 1». DE HAAI DE VISSER, in den ouderdom van 83 jaren. F. H. RINGERS. Alkmaar, 22 Dec. 1905. Ex. Test. Heden is plotseling overhden in den ouderdom van 83 jaar DIRK DE HAART DE VISSER, in leven President van de Alkmaarsche Onderlinge Bi- grafenis Vereeniging, genaamd vSebilder B-grafenisfondsc. Gedurende 28 jaar was bjj ons een trouw vriend. Het Bestuur: J. J. BOUGH, Sfcritaris. F. H. RINGERS, Penningmeester. J. BIJLOOS, )n Jb. LU1ÏEROT, Cdmmi88ariSEeB- Heden overleed, in den ouderdom van 83 jaar, de Heer D. DE HAAN DE VISSER. C. 0. V. RANDWIJK. Alkmaar. 22 Deo. 1905. Gisteren overleed plotseling, de beer in dnn ouderdom ven 83 jaren. De trouw en jjver ge durende de veeljarige betrekking aan ons kantoor be wezen, zullen ons in dankbare herhinnering bjjbljjven. Alkmaar 23 December 1905. DE LANGE DE MORAAZ. Voor de vele bewjjzen van belang stelling op bun zilveren feest ondervonden, betuigen ondergeteekenden aan allen hun welgemeenden en hartelijhendank. J. STAM Jbz, en M. 0. STAM-Bos, Koedijk. Dec. 1905. BIJBELSOHE VERHALEN VOOR DE JEUGD DOOR Ingenaaid f 1.40 in Prachtband f 1.75. Ik feliciteer n met het schrjjven van dit boek. Prof. J. J. P. Valeton Jr. Nadrukkelijk vestig ik de aandacht op dit boek. Ds B. ten Kate. De Schrjjver heelt den goeden toon getroffen. Dr. A. J. Th. Jonker. Wjj aarzelen geenjoogenblik dit bo-k aan te b-velen. Ds. M. van de Poll, Er zjjn juweeltjes onder deze hoofdstukken Ds. Febnhodt. RcS5 Alom verkrijgbaar. Franco na ontv. v. postw. a. d. Uitgever J. A. SLEESWIJK, Bossum. I j» *0 van rtjn verkrygbaar by> LAAT 67. bev»elt zich beleefd aan voor bet leveren en repa reeren van alle soorten uurwerken met garantie. Op een bier gevestigd kassierskantoor wordt een gevraagd van 16 faar. ie duldeijjk schr IJlt en goed kan rekenen. B eve aaD o t bUd, nder lnttei H 2 van 60 a 70 parken extra zwaar erken, berken, escbdoorn en jjpeien hakhout. Eigendom van d- GemeeDte en Algemeene Armen. Te beginnen bjj bet Zandgat bjj J. LOUTER. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar uilen op Donderdag 28 December a.s., t»n Stac- huize, in het openbaar AARBttSTMDERT O'er bet tjjdvak van 1 Januari tot en met nltimo Angnstns 1906. D» Haver zal een gewicht, moeten hebben van 48 tot. 50 K.G per H.L. De levering moet geschieden bjj hoeveelheden, telken male door den Directeur op te geven en zal eiroa 12000 K G bedragen. Inscbrijvingsbiljetten (op zegel) in te zenden vóór 28 December a s. M -vionw VANTEYLINGtN Oude gracht, 160 raagt niet Febinari e«n ook eoegen buiswe.k te "e ncb-en. Zc aan te melden 's avonds tnsscb«-n 8 en 10. sedert 25 jaren bewoond door M-vr. de Wed DE VEER. Te bevragen bij J. L1ID Hz. 91114NT I. belast z ch et b-t. knopen en verkoopen vnd MFecCen, inw sselen van coupons, bet b-zorgen vrp in en »f- sohrjjving van ka-dt«ul op de Drool boeken Ration. Schuld en bet, inca»s-eren van de rente dier kapitalen, neemt gelden a deposito, enz. HARTOOR rASTOORITUË». Bernard öaes, Saga's, Bddons de Al'mande. Oblies, Weener Dessert koekj-s eu FroeFroe. Pasteitjes, Crcquetten, Gateau Confé'ti en Carnot's met slagroom. der Zondagsschool, TOHKAR438 KAAKTKR a f 0.26 per per soon, verkrijgbaar in den Boekhandel van R. A. C BUI, Kooltuin ALKMAAR ZOIDA68 6FJLOTHN. VHRBAUn en ZIUKHAVURPLU OI9G8ABTIKELER. voor BITVRfFRT en BIJlTKRLAinACHB «URUHHininUt LUK. NIEROP SLOTHOUBER PINKPILLEN. FOSTERS NIERPILLEN. FOSTERS MAPPILLEN. FOSTERS ZALF. ABDIJSIROOP. ABDIJP1LLEN KLOOSTERBALSEM. TEERPILLEN. TEERLIKFUR. EIKT LCACAO. MELKSUIKER PAIN FXPELLER. Alle RICHTERS ARTIKELEN. Alle soorten TANDPOEDERS, TANDBORSTELS en PASTA's. SANGUINOSE. EIWITSTAAL. SALMIAK PASTILLES. WIJRERT PONCELET GéRAUDEL WINTERHANDENZALF. DRUIVENBORSTHONING. HAEMATOGEN. SAN A 1 OGEN GLYCERINE HONEY JELLY. STOOM LEVERTRAAN. SOOTTS EMULSION. LEVERTRAAN EMULSIE. KUFEKES KINDERMEEL. NESTLE'S FARINE LACTé. ARROWROOT. NULWATER. MAAGPOEDER. ASTRMaPOEDER. CASCARA TABLETTEN. KIESPIJNWATJES. O OL ODOL TANDPOEDER RUIJS MONDTINCTUUR. ZfOUTH DROP, JUJCBH8, WITTE OAPURTJU8-, KATJES-, W1LHEL9IINA CASgA" NODROP enat. AANBEVELEND Naar Zuid-Afrika per ünion-Castle Lijn. Expeditie van goederen en Passagiers bij de AgenteD te Amsterdam, DE VRIES Co., De Ruyterkade 100. Voor Passage ook door HOIJMAN SCHUURMAN's Scheepsagentuur, Prins Hendrikkade 131.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 3