Zand Is Bi{jkdom V.S OHMSTEDE JCzn, Haarlemmerolie C. Ai Koning. Tilly, Mterstr. 13-15. WAALSTEENEN. Houtveilingen WINKELJUFFROUW (Hutu). Geëmailleerde ARTIKELEN. Di HJAARLEMSCBE Hpitintnit GIALITEÏ Groot Nationaal KEGELCONCOURS. Modern BO VENHUIS DE VODDENRAPER VAN PARIJS. ten. Dr. Tuyl is van 24 iecemta tot en met 2 Januari a.s„ De AltasÉ Stoom sieenliwiFii GROOTE OPRUIMING in JAPONSTOFFEN, Londensche firma KINADRUPPELS van Br. de Vrij Hypotheekbank voor Nederland te AMSTERDAM. A. GOEDS Dz., Wilhelminalaan 19, Alkmaar. BHUNIlVGr ét- ISATJTSnEtJEllSr AMSTERDAM. van s 45f 55, ©O, 65f 70 en SCI cent per el. Palingstallen. MANGELMACHINES WASCHMACHINES, WRINGM A CHINES, Cheavin's Waterfilters, Vleeschhakmacliines, ROLT API JTSCHUIERS, Baiter's Familieschalen enz. ALKHAA&. C. DE KONING TILLY's Stoomsteenfabriek H. D. Gideonse, Arnhem. Verpachting Kerm s te Alkmaar. BOUWKUNDE, Speciale Inrichting te CASTRICUM De üOchte Men DAMS IIY P 0 T H E E K. Gebouw „DM ÏÏJSÏE", Aug. Maschmeijer. Fabriek en Magazijn BLOEMEN uit NICE. Doggenaar's Bloemenmagazijn. niet te CONSULTEEREN. Nationale Hypotheekbank. St. Bar bara-Stichting te Alkmaar. waaronder uitmuntende kwaliteiten tegen oprnimingsprijzen Stalen met de verlaagde prijzen, ook door alle Depots, franco. Stalen, niet voorzien met onze firma, zijn niet van ons afkomstig. Gepatenteerd n alle staten. Nieuwste uitvinding Fabriceert Cement-Beton steenen! B Voorhanden in de Magazijnen van Werktuigen en Gereedschappen van Vraag prijscouranten. Oudste en éénig adres voor de Oprechte Haarlemmerolie. 0. DE KONING TILLY, Kleur prachtig, Vorm groot. a. Het leveren van bouwmaterialen, b. Het leveren van 214.000 stuks Straatklinkers, Waalvorm, en 40.000 stuks IJselstraatklinkers. VOOR (geneeskundige) VAN JF\ S. W. LAMBERT, Chemische Fabriek van H. NANNING, den Haag. MARMERSLIJP; Wit SCHUURSELKalven SCHUURSEL Brussel s Gele SCHUURSEL; ROODAARDESCHUURLINNEN SCHUUR PAPIER; Day Martin's MEUBEL-POLITOER 10 Cent per pot; Chineesche Witte WRIJF- WAS 10 Cent per flesch, Roode 8 en 6 Cent; Gele Bijen WAS 25 Cent per ons; TERPEN TIJN 10 Cent per ons (Rood en Wit. Wed. «T. IO^jAJXT. ZAAD MARKT, hoek KOOLTUIN. VAN PINXTEREN JANSEN, AMSTERDAM. Vertegenwoordigers gevraagd. NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP UITLOTING AANDËËLEN! DINSDAG (2en Kerstdag), OPENBARE UITVOERING Tooneelvereeniging „CONCORDIA, v an Kluisdeuren Nico van Yuure, Zaadmarkt 78. Langestraat 23. BORSTBALSBM. HardsteenZandsteen en Marmerwerk. W. F. Stoel Zoon. PIONIER POüIS Verstrekt geld op fierste Hypotheek, op bil lijke voorwaarden zonder voornitbetal ng van rente ec geeft 4°/0 Pandbrieven uit, in stukken van f ÏOOO. f 50O en f ÏOO -. Inlichtingen voor Hypotheken en Pandbrieven, bij den AGENT, der heer SJ „?3 De nieuwste uitvinding op dit gebied is onze machine, waarmede men pgr 4 a 5000 steenen ken maken en die kost oom pleet om to werken slech ts IA gulden. t=- - CD De hiermede vervaardigde steenen (Waalformnat) kosten 4 a ft galden de ÏOOO stuks. Brochures en inlichtingen gratis en franco. BURGEMEESTERen WETHOUDERS van ALKMAAR zulkn op Donderdag 11 Januari a.s., des namiddags ten ten ure, ten stadhnize elbier, bij openbare inscbrg- ving, overgaan tot de verpachting van 12 stand plaatsen voor pallngstallengednrende de kermis in deze gemeentete honden van 25 Angnstns tot en met 2 September a.s. Omtrent de plaatsen waarvoor belanghebbenden wen- scben in te schrgven en welke in de ioschrgvingsbiljotten uitdrukkelijk moeten worden genoemd, worden desverlangd inlichtingen verstrekt door den Commissaris van Politie, fnngeerend marktmeester. De inschrgvingebiljetten moeien op den dag der ver- pschting vóór des middags 12 nnr, ter gemeente-secretarie bezorgd zjjn. Burgemeester en Wethouders voornoemd G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. beste constructie, lage prijzen. wordt in de laatste jaren menigvuldig nagemaakt. MiMflg** Men bedrnke dat dit d« beste reclame ia voor da deugdzaamheid en vrage steeds bepaald het merk Alle andere is namaak. eenige wettige opvolger des uitvinders. Bjj bestelling of aankoop vooral letten op het volledig adres: Achterstraat 13—IA. van Prijzen zeer oonenrreerend. Franco Alkmaar en Omstreken. BURGEMEESTER on WETHOUDERS van ALKMAAR zollen op Donderdag 11 Januari 190S. des namid dags ie een ere bij openbare inschrjjving verpachten: terrein voor het plaatsen van tenten gedu rende de kermis, welke dit jaar zal worden gebonden san Zaterdag 25 Angnstns tot en met Zrnd ig 2 Septem ber a.s. en wel voor: twee scbonwburgtenten, een hippo- diónae of manége, een wafelkraam een stoomcaronssel, een poffertjeskraam, een luchtscbommel, twee draaimolens, een paradetent. Volgens de 2e alinea van art. 4 der voorwaarden zijn Burg. en Weth. bevoegd om iedere aanbieding die hnn onvoldoende voorkomt, niet aan te nemen. Aanbiedingen voor een stoomcaronssel be neden f 2AOO worden ter ïjjde gelegd. Zij behouden zich voor uit de gedane aanbiedingen esne keuze te doenzonder eenige reden van hnn besluit te vermelden. Voorts wordt den inschrjjvers kennis geseven dat bnnne bandteekening op de gezegelde in- echtjjvingsbiljelten door den Burgemeester hunner woon- of verbigfplaats voor eebt moet worden erkend. Wordt dit voorschrift niet opgevolgd, dan knnnen Bnrg. cn Wetb. het inscbrjjvingsbiljet onReldig verklaren. De voorwaarden zjjn van heden af kosteloos ter gemeente secretarie en bij den Heer Commissaris van Politie, fan geerend marktmeester, verkrijgbaar. Burgemeester er. Wethouders voornoemd G. RIPPING. Voorzitter. DONATH, 8'cretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR zullen op Donderdag 4 Januari 1906, des namid dags te een nreten stadhnize aldaar, in het openbaar aanbesteden als: houtwaren, meteelraaterialen ijzerwaren, gereed schappen enz., vetfwaren glas enz,, voor deu dienst 1906, in vier perceelen Bestekken zjjn verkrijgbaar ter grmeen'e-Becretarie voor de levering snb a bedoeld ad f 0,40 en voor die snb b bedoeld ad f G,10 per stnk. Inlichtingen worden drsverlangd verstrekt door den gr meen te-architect. Da op zegel geschreven inschrgvingsbil jetten welke ter voorkoming van ongeldigheiddoor den aannemer en twee solide borgen persoonljjk moeten zjjn onderteekend, moeten vóór of rp deu dag der nanbssteding, des middags 12 nre, ter gemeente secretarie bezorgd zjjr. Bn.'gemeester en Wethouders voornoemd G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, S*cretaris. De ondergetekenden bevelen zicb beleefd aan tot het maker. vav teekenlngen, bestakken en begroo tingen i nitvoerirg in »ile sljtlen; tevens tot hot bonden van toezicht op bouwkundige werken. Condities billijk. N, v. d. POL, Egmond aan Zee. C. ZWART. Lneraar M.O., Toussalntstraat 16, Onvernogenden zullen op advies van den hnisme diens gratis behandeld worden. Alltn, die iets veiseholdigd zgn aan, te vorderen bebben van, of borgtochten onder zicb bebben, gnteekond door nu wjjlen den He«r JAN SVV AAN, in leven zonder be roep, gewoond bobbend® te figmond aan Zee en aldaar ove;led n 28 November 19(5, worden ve:zocht, daarvan betaling of opgava te doen aan een der Execuleuren- tes'amen'air, de boeren A, HALFF Stationsweg te Alk maar en W, TIJSMA te Egmond aan Zee, vóór 36 December 190A. Notaris C. L. VAN DEN BERGH. te Schagen. wnecht direct met Mollandsche IJlenboeren in ver binding te treden, voor het direct opkoopen en in com missie verkoopen van uien. Brieven franco letters S, L L Algemeen Advertentie-Bure u NIJGH VAN DITMAR, Rotterdam. in de Herberg »de Rustende jager, aldaar, van verschil lende perceelen zwaar bakhont op Woensdag 8 Januari 1906, 's morgens 10 nnr, in do duinen en bosscben van de Provincie Noord-Holland en op Woensdag 10 Janu. ri 1906 's morRena 10 uur, in de duinen van M«»rouw de Douairière Jbr, J. H. GEVERS VAN MARQUETTE. met nevensstaand fabrieksmerk zjjn overal verkrijgbaar a f 1, de fabriek tegen inzending van postwissel, f 1, Vraagt overal ÏBAMSIWO'a E1WITITA1L a f 1.25 per Uterflesch, Ook rechtstreeks en franco van per <1, Uterflesch f 0.7©. Verkrggbaar bjj de Frma J. SCHOUTEN Co.. Hu gbrouwersteeg, Alkmaar, In een DAHfiSHOfiDHNWItfKfiL wordt ter opleiding ean net meisje gevraagd. Bekendheid met het vak srrekt tot. aanbe'eling. Salaris naar bekwaamheid. Br. Fr. Lett. U2 aan hat Bureau dezer Cmrant. Eenig ENGROS-M AG AZIJN van alle artikelen der firma W. H. H1BV, üusseldorf. Prijzen als aan de fabriek. De Directie bericht, dat, de COUPOIVS der PAND BRIEVEN, vervallende 1 Januari 1966 van dien dap nf betaalbaar zjjn bjj C. A> ROOS pn D A. WISSELINK, beiden te Alkmaar, BROEKMANS- fiflecten- en Administratiekantoor te Amsterdam en bjj de Vertegenwoordigers der Back in andere plaatsen. Het WATERSCHAPSBESTUUR »de Oningepolderde landen onder EGMONDB1NNENbrengt ter kennis van belang hebbenden dat op benen z-ijn uitgeloot do noromers 20, 30, 44, 62 en 16 van devzelfs geld leening. Betaalbaar alle werkdagen na 1 Janoarl 1006 ten kantore van den Penningmeester P. J. Brouwehs te Egmcnd-Binnea. Namens voornoemd Bestuur, J. KKAtHHAN, Secretaris. vraagt een HAHUR met Pension. Aanbiedingen schriftelijkGEESTERWEG 12. Groote eu Kleine bedragen PARTlCUIiIBH GfiLD beschik ba» r tegen b i 11 tj k c rente. Te bevragen P. J. Q,UAX Zn. WILHELMINALAAN 5. In bet ter gelegenheid van het IWTHOWCCTIK a 30 Cent verkrijgbaar aan het bokaal. te buur. Te bevragen RITSEVOORT 19. DER onder de zinspreuk -Oefening baart konst," op ZONDAG 24 DECEMBER 1905, in het Lokaal D1LIGENT1A OPVOERING VAN i Drama in Aobt Ta'ereel»n *h eon Voorspel, door FEL1Y PYAT. NA AFLOOP BAL. Aanvang 8 uur. Bureau geopend 7 nar. Entrés Heer en Dame 6» et. Enkele kaarten 4© ct. Kaarten verkrjjgbaar bjj J. C. SPORE, Ve lengde Landstraat en P. WEEL, Vijvertje. Wie gezond, voordoelig en mooi wil bonwen, neme niet anders dan Metselsteenen van de BfiHBfiR STKENFABRlfiK van Ook bjj Heeren Handelaren In Bouwmate rialen verkrijgbaar. In verschillende modellen en grootten voorhanden. HCilT en BKARBTAKKBN. Doe s.v.p. uwe bestellingen aan Geest bg de Bergerpoort. AniTfillOAÜ Keizersgracht 376. Opgericht ln 1861. Gestort Kapitaal f 300 OOO. Reserves f 410.000. Gestort Waarborgfonds, (uitslui tend bestemd ter verzekering van de rente en aflossing der pandbrieven) f 3.000.000. Bedrag der uitstaande leeningen op 30 Joni 1905 f32.750,666.15. Verstrekt geld op eerste hypotheek, op hnizen en landerijen, tegen eene rente van 4 °/0 of 4l/4 naar gelang der omstandigheden. Inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank en bg den Heer Mr. K. A. Cohen Stuart, Lange straat B Mo. 71, Alkmaar. Waarom gy hoest 1 benauwd zyt aan aatbma lgdt uwe kinderen ziet lgdeu aan kinkhoest 's morgens uren noodig hebt, voordat gg tot u zeiven komt Waarom f Omdat p(j de heilzame werking niet kent van den borstbalsem, die is samengesteld uit planten en kruiden, welke de groote weldoener der metschen Pastoor KWfilPP ons heeft nsge laien. Prijs per FLACON f 1,00. Alleen verkrjjgbaar bü NIEROP SLOTHOUBER, ALKMAAR. levert alle soorten Van de Geldleenlng van bovengenoemde stichting is uitgeloot No. 35 dat op 2 Januari a.s. inwisselbaar is met, de bjjbeboorende rntersebenen Coupons en Talon, te Arasterd m, bg WIGMAN'S BANK en te Alkmaar bg de NOORDERBANK ERZEKERING TEGEN Nederlandsche Succursale: ROKIN 162. AMSTERDAM Men vrage het prospectus der ongeëvenaarde verzekerende tegen ONGELUKKEN en een groot asntal ZIEKTEN, zonder voorafgaand geneeskundig onderzoek Vertegenwoordigers: F. J. QUAX Zn

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 4