Een pbeiiiziiige Geschiedenis. Gras- euRietverpachting Boatveiling te Heiloo, C. 0UDËS. Onderwas "binnenl andT Tdvïr ten tiëTnT Opening der Zaak FEUILLETON. üaiitoiïgerecUt te Alkmaar. P E RSONALI A. M Ar'kTB"ËRiaÊfT"G N."~" Logement en Stalhouderij. Het sedert meer dan 30 Jaren bestaande LOGEMENT, in de Schermeer. Te EGMOND AAN DEN HOEF, Notaris GODVEKNE, WEILAJNTD, Eiken en Esschen Hakhout, in de SCHAPENSTEEG J. H. ELFRING, Hypotheekbank, H. G. PSEIJER, Kassier, ALKMAAR. STEARINE-KAARSEJi N ieuwst ij dingen. Gemengd Nieuws. in de bosschen van II IJ E H B U R GE 4 ongeveer 200 parken buitengewoon zwaar op 15 Januari. Juweelen, Bloedkoralen, Goud en Zilver. in boekhouden, enz.voor examens en practjjk Bef. C. B. Eonei», Leerares Piano en Theorie. DEN HAAG. van de Stearine-Kaarsenfabriek „AP0LL0", zij vonden een termijn van 10 jaar beter, „in het algemeen omdat zij het niet gerechtvaardigd vonden hunne opvolgers voor zoo langen tijd te binden'' en voorts „in verband met de verandering van denkbeelden omtrent weezen-verpleging, welke in den loop der jaren zou kunnen ontstaan." Wat met dit laatste precies is bedoeld kwam in de Raadsvergadering niet duidelijk aan het licht. De heer Cohen Stuart, die aanvankelijk de ver dediging van het gevoelen van B. en W. van hen overnam, maakte wel vooronderstellingen, doch posi tieve gronden ontbraken daaraan. Daartegenover werd aangevoerd, hetgeen door allen werd beaamd, dat de verpleging in het R. K. Weeshuis voortref felijk is, dat men er geenszins de oogen sluit voor nieuwere opvattingen, b.v. omtrent verpleging in het gezin, dat er altijd de beste verstandhouding heeft bestaan tusschen de Regenten van Burgerweeshuis en R.-K. Weeshuisen dat het Burgerwees huis voor de R.-K. weezen van een zorgvuldige verpleging verzekerd is tegen betaling van ongeveer 11 centen per dag. De heer de Wit, regent van het Burgerweeshuis, had er zich ter wille van de belangen van dit laatste instituut dan ook uitermate over verheugd, dat het R.-K. Parochiaal Arm- en Weesbestuur op denzelfden voet wilde voortgaan, en wel verre van aan den termijn van 40 jaar te tornen was 't hem tot vreugde geweest, dat men voor zoo langen tijd de kinderen zoo goed onder dak had hij vormde dan ook de minderheid in het college van B. en W. Misschien zou de Raad, huiverig om zich voor zoolang te binden, meegegaan zijn met het denk beeld van B. en W., maar, zooals gezegd, tegen over de welsprekende pleidooien van de heeren van den Bosch en Kraakman konden zwakke be zwaren geen stand houden. Noch de voorzitter, noch de heer Boelmans ter Spill, noch de heer Vonk, noch de heer Cohen Stuart, noch de heer de Lange konden op hun auditorium de over tuiging enten, die zoo klaar en zoo aannemelijk sprak uit de redevoeringen van de beide eersten. En toen de heer Portuin hun bijviel, ook de heer Dorbeck nog ten overvloede de niet-debatteerende leden ervan wist te doordringen dat door wat meer overleg met Regenten van het R.-K. weeshuis de discussie niet zulk een omvang had behoeven te krijgen, toen was de zaak beslist en met groote meerderheid werd een besluit genomen overeen komstig den wensch van Regenten der beide wees huizen. De heer van den Bosch heeft dezen middag ge toond, dat, als hij in de oppositie is, hij een tegen stander is, die niet zoo gemakkelijk het veld ruimt. Long may he live in fortunes In eene correspondentie uit Alkmaar in het 1/61., waarin getracht wordt de Alkmaarders wat bespottelijk te maken, omdat zij veel voelen voor hun stadshout, plant soenen eu singelgraehten, „bij welk heiligdom de Haar lemmerhout en de Scheveningsch^Doschjes niets zijn,» wordt 't voorgesteld alsof op het adres aan den Raad maar door rijp en groen is geteekend immers, er wordt daarin gezegd, dat op het adres een handteekening voorkwam van iemand, die niet eens weet, waar het eilandje zich bevindt. De correspondent voegt erbij »'tls treurig maar waar.' Nog treuriger is 't dat zulke onware dingen in de groote pers gelanceerd worden. De correspondent heeft blijkbaar verward het adres en de adhaesie-betuiging in de courant waarbij echter dient aangeteekend, dat ook de laa'ste namen werkelijk niet met moeite zijn verkregen; als het inderdaad alleen om de quantiteit te doen ware geweest, zouden in de courant toch zeker ook wel de namen hebben gestaan van hen, die te voren voor het eilandje in ons blad hebben ge streden, en die ontbraken juist allen. M'n hemel, men kan toch wel voorstander zijn van het opruimen van het eilandje zonder onware voorstellingen te baat te nemen. Voor de Nederlandsche Vrouw. Met een enkel woord is door ons reeds de aandacht gevestigd op het Internationaal Concours van Kunstwerk, uitgeschreven door het Parjjscho dagblad Ze Oaulois. De zaak verdient echter tea volle nog nader ter spiake te worden gebracht, met name ook in onze stad en provincie. Vier jaar geleden heeft de Oaulois een dergeljjke ten toonstelling gebonden voor Frankrjjk alleen. Deze slaagde zóo voortreffelijk, dat het blad daardoor opgewekt werd nog een tweede expositie uit te echrjjven, maar nu op veel grootoro schaal. Tot dat doel vormden zich commissies in Dnitecbland, Engeland, Ocs'enrijk, België, Denemarken, Griekenland, Hongarjje, Italië, Portugal, Rumenië, Rosland, Servië, Turkjje en, zooals wjj zagen, ook in Nederland. In deze commissies hebben zitting invloedrijke vrouwen en mannen, die zich de meeste moeite willen geven om het land van hunne inwoning 't meest naar voren te doen komen. Het is dus een groot, belang voor Nederland, dat zjjne vroowen zich inspannen om te tooren, wat zij op dit gebied vermogen. Waar 't kunsten en wetenschappen geldt, zjjn er in Nederland genoeg vrouwen, die geene wtww"w—wnw—n -ow trm» ■WMvnn»jssmdw*->»irr rnnrauurrr- Naar het Fransch van Theodore Co hu, 54) «Uw gedrag van lieden,sprak de baron, «verdient eene belooning. Jacques heeft me dus niet misleid, ik kon op u rekenen, zeg me dus, wat ge zoudt willen hebben Leroux.® «Mijnheer, ik heb me vast voorgenomen mjjne verdere dagen kalm door te brengen, maar ik ben niet meer gewend te werken en u weet mijn gedrag was niet altijd even goed. Misschien zou u me aan een baantje kunnen helpen, waar men mij niet ai te veel naar mijn verleden vraagt. U hebt zoovele relaties.® «Ik zal er moeite voor doen, maar heel gemakkelijk zal het niet gaan. Maar je moet toch in elk geval leven, hier is dus wat voor den eersten tijd. Zie dat je een kamer huurt in hetzelfde huis, waar' Claudine Garaud woont, of anders zooveel mogelijk in de buurt en houd dan een wakend oog over dat meisje. Ik zal haar met je in kennis brengen zonder haar te vertellen, welken band er tusschen jullie beiden bestaat; dat zal haar afleiding en troost bezorgen, want ik vrees, dat dat arme kind hare moeder niet weer zal terug zien.® «Mijnheer, u bent te goed, Jean Leroux zal dat nooit vergeten. «Wanneer nu je geld op is, en je hebt nog geen werk gevonden, kom dan gerust terug.« «Mijnheer, ik durf gerust te verzekeren, dat ik er geen misbruik van zal maken. Ik zit nu al vrij goed in de kleeren, dank zij het geld, dat uw bediende mij 'bij mijne aankomst ter hand stelde. Ik heb daar ook nog wat van over. Ze zullen me zoo langzamerhand voor rentenier gaan houden. Morgen zal ik dus mjjn logement mededinging van bare buitenlandsche znsteren behoeven te vreezen 't i'b te hopen, dat zij zullen willen mede- walken om ook te Parjjs die overtuiging te vestigen. Daarbjj zal 't in de eerste piaats aankomen op het manifesteeren van smaak, bedrevenheid en originaliteit. Dus niet alle mogeljjke handwerkjes veelal begonnen her werken van het buitenland, maar echt artistiek konstnaldwerk en voorts schilderwerk, etsen enz. enz. Dan niet te vergeten mooie producten van hnisvljjt, Hin- deloopsoh schilderwerk en dergeljjke, die oagetwyfeld in de Fransche hooldstad opgang zouden maken eu daar ook wel verkocht zouden worden. Wat Noord-Holland betreft, heeft in het comité voor Nede:land zitting mevrouw Van Reenen -Vöiter te Bergen, die zeker gaarne aan vrouweD, die over inzenden denken, de gewenschte adviezen zal willen verschaffen, en de betreffende circulaire toezenden. Een der dames van het Hoofdcomité zal te Parjjs bjj het uitpakken der goederen tegenwoordig zjjn en zorgen, dat deze een goede plaats krjjgen. De mogelijkheid bestaat ook nog, dat later de inzending hier te lande zal worden tentoongesteld. Zij, die wenschen in te zenden, moeten voor 8 Februari 1906 kennisgaven aan Mevr. Baronnesse Michiels van Verdujjnen, Lrnge Vjjverberg 15, 's-Gravenhage. De inzending der voorwerpen zelve kan dan geschieden aan hetzelfde adres tnsschen 25 Februari en 1 Maart met opgaven van den prjjs waarvoor men bereid is het ingezondene aftestaaD. Voorts zjj er de aandacht op gevestigd dat ten laste van inzendsters geen andere kosten komen dan die naar den Haag been en terug. Daartegenover behoudt het Comité zich het recht voor, te beoordeelen of het voor inzending bestemde de opzending naar Parjjs waardig is, en ons land tot eer strekken kan. Xiand- verhuring. Bjj de openbare verhuring van een gedeelte der lande- rjjen van de Ned. Herv. Kerk, diaconie en weeshuis te Sehagec, op 20 Dec. j.l., is weer gebleken, dat het land nog duurder in huur wordt genomen dan voor 4 jaren. Toen brachten dezelfde perceelen gezamenljjk f 2977 op en nu 83/s pet, meer, n.l. f 3233. Treurig. Men schrjjft ons: De begraafplaats te Grosfhuizen, waarover wel eens eerder klachten zjjn geuit, bevindt zich thans, ook nit 3en hygiënisch oogpunt, in een ontredderden toestand Begroolicgszosten welke tot eenige verbetering zouden kunnen leiden, bedragen ongeveer één honderd gulden. Alhoewel de financieels positie der gemeente Avenhorn goed is, ecbjjnt deze honderd gulden te worden geacht, een groot bezwaar op den weg naar beter. Slecht uitgepakt. Te Hoorn werd dezer dagen door een kaashandelaar een party kaas gekocht, niet per gewicht maar per knb. M. en wal voor f 38. De verkooper w>ss echter zeer ver baasd, toen hem bleek, dat hjj nu voor dien prjjs 125 commissie- of ruim 200 gewone kazen moest leveren. Hij wilde daarom den koop niet laten doorgaan, doe» de kooper eisehte in dat geval f 40 rouwkoop, hetgeen door den verkooper werd geweigerd. Naar gemeld wordt, is thans sprake van het ragen van ecno recbterljjie beslissing. Zifting 22 Dacsmb'r 1905. J. W. Gz., Egnond aan Zas, overtreding art, 425, wetboek t. strafrecht, f 5 boete of 3 dagen hecht. P. W. Kz., Egmond aan Zae, loopen over verboden grond, f 1 boete of 1 week plaatsing in esn tuchtschool. J. F. H. en O. S., Alkmaar, burengerncht, ieder f 2 boete of 2 dagen hecht. A. S., Uitgeest, jjkwetovertrsdirg, 6 maal f 0.50 boete of 6 maal 1 dag hecht. E. V., Zuidschw wonde, O. K. Lz. en E. de G. Jz,, Egmond aan Zee, K. P. en J. P., Scboorl, D. H,, Oud- carspel, jachtwetovertreding, de le f 10 boete of 2 dagen hecht., met verbeurd verklaring vnn de niet in beslag genomen zegens, de waarde bepaald op f 50 of 10 dagen hecht., de 2e 3 dagen hecht., de 3» en 4a tot be risping, de 5a f 1 boete of 1 week plaatsing in een tucht school, de 6e f 5 boete of 2 dagen hecht. D. J., Bergen, 0. S., Heiloo, eu 0. K., Alkmaar, dron kenschap, de le en 2e ieder f 1 boete of 1 dag hecht., de 3a f 6 boete of 3 dagen hecht. J. J. en J. W., Alkmsar, en P. G,, Noorscharwoude, overtreding politie-verordening, da le f 1 boeteoflweek plaatsing in een luchfschool, de 2e en 3e ieder f 1 boete of 1 dag hecht. P. B Koodjjk, en D. T., Oterleek, overtreding pro vinciaal reglement, ieder 1 1 boete of 1 dag hecht. A. H. en N. H., Broek op Langendjjk, overtreding spoorwegwet, ieder f 1 boete of 1 dag hecht. K. BG. W., M. W. en C. Z„ Egmond aan Zee, sfroo- perjj, de le f 0.59 boete of 1 dag hecht., de 2e, 3e en 4e ieder f 1 boete of 1 dag hecht. De heer R. Visser, ambtenaar bij de belastingen te Texel, wordt met ingang van 1 Januari a.s. overgeplaatst ■C'vr. - t-WV.fi.T<r f,r verlaten en eene kamer gaan zoeken. Voor een vijftig gulden kan ik wel een bed, eene tafel en een paar stoelen koopen.« Daarna groette Jean Leroux den baron eerbiedig en ging zijnen vriend opzoeken, die nog op hem liep te wachten. Een half uurtje later ging Dominique met eenen brief van den baron naar de woning van juf frouw Garaud. De baron verzocht daarin Claudine onmiddellijk bjj hem te komen, daar hjj haar eene belangrijke mede- deeling betreffende hare moeder moest doen. Ze zou met Dominique terug gaan. Claudine, hevig verschrikt, vaag vermoedende, dat het iets zou zjjn betreffende kleinen Piet, aarzelde niet lang, maar ging mee. Zjj maakte zich dadelijk klaar en ging met Dominique op weg. Met groote voorzichtigheid vertelde de baron haar toen, dat Toutou niet dood was, daarna deelde hij haar de gevangenneming harer moeder mede, die spoedig door die haars broeders gevolgd zou worden, maar daar hij de onschuldigen niet met de schuldigen wilde laten boeten, beloofde hij haar zj|ne bescherming, en stelde zjjne beurs voor haar beschikbaar, zoo ze wat noodig mocht hebben. De arme Claudine barstte in hevig snikken uit en door hare kinderlijke liefde gedreven, riep ze voortdu rend uit«mjjne moeder is onschuldig, mijn broer heeft alles op zjjn geweten «Ik geloof u wel, mijn kind, maar de justitie alleen vermag licht in deze zaak te ontsteken. Bljjf dus be- daaid. Maar ik heb aan je moeder beloofd over je te waken en ik zal mijn woord gestand blijven. Heb dus vertrouwen in mij.« Ondanks haar groot verdriet dacht ze dadelijk aan kleinen Paul. Wal moest er van dat ongelukkige stum pertje worden Zij sprak er den baron over. «Wees maar gerust, hernam deze, «ik zal het kind morgen bij je zenden, maar ga het niet zelf halen. Ga niet meer naar dat huis, het zou je te veel aangrijpen. Dat kind zal je troosten en het zal met één goed bezorgd zijn.® Op herhaald aandringen van den baron bleef Clau- naar Hallum, terwjjl in zjjne lunctie zal voorzien worden door den heer J. Bakker, thans te Bunde bij Maastricht. AüHTBum 22 Dsc. Da prgië» 4ar Aardappelen fat sa sedan aia volgt Friesche gieltjes f 0.a 0.—, id. bonten f 3.89 s f 4.10, id. Borgers f 3.10» 3.30, id. blauwen f3.70 a 3.90, Zeeuwsche bonten f 2.— a 2.40, id. blaauwen f 2.— a 2 40, id, pootsrs f 1.40 a 1.60, Hilleguminer kralen f 0. a 0.—, Hillegum. graafjes f 0.— a 0.—Duitsche Ham burgers f4.30 a 4 70, id. rooden f 2.10 a 2.20, Saksische jammen f 3.40 a 3 60, Zand Eigenheimers f 1.60 a 2.40. Zeenwsche Eigenheimers f 3.50. a f 4, Fr. poot. f 1.80 a 2. Duitsche blauwen f 2.50 a 8.25, Geldersche blauwe, f 1 80 a f 2.Zandtbomassen f 4.50 a 5. Aanvoer 2 ladingen. 22 Dec. Groentemarkt te Broek op Lanssudur., Wortelen f 0.40 a 0.50 p. 50 kg. bloemkool le soort f 0 a 0 bloemkool 2e soort f 0.— f 0,roode kool 5.a 10.50 gelekoal f 2 50 a 8.—, wittekool f 3.a 9.-—, koolrapen f 2.— a 2,75 nep f 0.— a 0.—, uien f 1.50 a 1 75 reuzeabloemkool f 3.a 3.25. Bieten f 4.— a 5 rammenas f 0.-— a 0,zilveruien f 0.a 0.— Hoorn, 22 Deo. Aaagev. 68 vitte schapen f 22 a 30, lammeren f 20.— a 22.-—, 0 varkens a ct., 0 koeien a ct. Handel stug. Leeuwarden, 22 Dec. Boter. Aangev. 6.4, 9.8 en 2.16 vaten. Prjjs f a 0.—. Fabriebboter aangev. 20.3 en 11.6 vaten f 50.a 54.commissie f 54 Kaas. 14500 Kg. Nagel f 26.— a 31. Leeuwarden, 22 Dee Tar veemarkt werden aangeaoerd 1983 stnücs, 49 stieren f 80 a 280, 2 ossen f 0 a —0, 72 vette koeien f 160 a 260, 214 melkkoeien f 140 a 230, 16 pinken f 60 a 90, 63 vette kalveren f 25 a 50, graskalveren f a 50 nucht. di. f 8.— a f 12.-—, 152 vette schapen f a 25.a 27.—. 166 weide dito f 18 f 22—, 486 lammeren f 20.— a 22.43 fvette jvarkens a f 90 a 95 of 24 a 26 ct. per Kg., voor Londen 22 a 23i ct., 104 magere varkens f 30 a 40, 878 vette biggen f 20 a 39, 162 speenvarkens f 4 a 9 0 bokken en geiten f 0 a 0. 24 paarden f 75 a 100. Leiden 22 Dec. Aangev. 443 runderen, 70 kalveren, 627 schapen, 2 paarden f 50 a 70, veulens f a 17 stieren f 73 a 235, 108 kalf- en melkkoeien f 162 a 270, 98 varekoeien f 100 a 187, 203 vette ossen en koeien f 163 a 309 en 68 a 80 ct. per Kg-, 17 graskalveren f 27 a 53, 39 vette kalveren f 47 a 98, f 0.84 a 0.98 per Kg., 31 nuchlere balveren f 6 a 14, 627 vette schapen f 22 a 28, 50 a 60 ct. per Kg., weideschapen f a -lammeren f a 162 magere varkens f ,20 a 38, 46 a 47 ct. per Kg., 261 biggen f 7.50 a 13. Leiden. Kaas. Aangevoerd 46 partijen. Gondscho f 22 f 29.per 50 K.G. Lffdscbe f 66 a 72 per 160 KG. Schiedam, 22 Dec. Rnwe spiritus f 8S/SMoutwjjn kalm, Distillateurs f Bouwcommissie f 83/4, Jenever f13.50 spoeling f 1.80 Zwolle, 22 Dec, Op de heden gehonden Veemarkt zjjn aangev. 984 stuks als: 491 runderen, 83 kalveren, 41 schapen, 23 lammeren, 346 varkens en biggen. Men besteedde voor neurende en versch gekalfde koeien f 110 a 270, di. Vaarzen en Schotten f 100 a 230, Gust- koeien voor de vetweido of stal f 80 a 185, di. Vaarzen f 80 a 185, voorjaarka'varen Koeien f 85 a 180 Ossen voor de vetweide 1100 a 190, 1% jarige Springstieren f80 f 160, l'/j jarige Pinken f 70 159, jonge Fokkalveren f 30 a 90, nuchtere Kalveren f 8 a 18, vette Koeien Ossen aan bonten f0.6ö a 0.68 per K.G., dito Stieren f0 54 a 0,62, dito kalveren f 0.72 a 0.86. dito Schapen f 0.40 a 0.60, Lammeren f a 6-weeksche Biggen f 7 a 11, 10 weeksehe id. f 10 a 14, drachtige Varkens f45 a 65, magere idem f 35 a 48 per stnk, vette di. f 0,51 a 0,53, dito voor Londen f 0.44 a 0,46 per K.G. Zwollb, 22 Dee. Botsr. 6491 Kg-, waarvan 2131/8 en 163^. v. en 1210 stokken. Prjjs per kg. f 1.20 a 1.35, per 1.8 vat van 20 kg. prima f 26.— a 26.50, af- wjjkende f 25.a 25,50. 2e soort f 24,— a 25.—pei vat f 12.a 13.Handel ving. Notaris DUKER, gevestigd te Zuid Scharwoude is voornemens op Donderdag 88 December 1905, des middags te 1# ure, in ua te orr schrjjven logement, ten verzoeke van den eigenaar-bewoner, den Heer W. KOOPMAN, wegens gemis aan een opvolger, publiek te vellen en te verkoopen waarin thans VBSRGUWAillVö, genaamd ,,De Tijd" met, BlaLhouderiJ, Woonhuis, Schuur en Erf, benevens Wel- en Bouwland, welke zaken nog met succes gedreven worden; allergunstigst bjj elkaar gelegen, ook voor de bediening van den Iiangendijk, vlak bij het drukke station Woord Scharwoude op den hork van een kru'sraeg, tegenover het Spoorwegviadnet naar den Langendjjk; de gebouwen zijn voorzien van Brongas, kadastraal bekend, gemeente Heer Hugowaard in fcUctie E, Nr. 316, 317, 318, 268, 319, 320, 321 eu 322, te samen groot 5 hectaren. 71 aren, 90 centiaren. Inmiddels uit de hand te ltcop, te bevragen bjj genoemden eigenaar-bewoner. dine dien nacht daar. Hij droeg haar op aan de zorg van eene vertrouwde vrouw, met de uitdrukkeljjke be paling, dat 't haar aan niets mocht ontbreken. Den volgenden morgen liet hij haar per rijtuig naar hare woning brengen, waar kleine Paul met juffrouw Grappin, die door Lucas van alles op de hoogte was gebracht, weldra verscheen. XVIII. Zoodra juffrouw Garaud in verzekerde bewaring was gebracht, waarschuwden Lucas en Flopin mijnheer Taillefert, die met ongeduld reeds hunne terugkomst had verbeid. Hij liet de weduwe dadelijk een verhoor ondergaan, dat hem evenwel niet veel verder bracht, daar ze op alle vragen antwoordde, dat ze er niets van wist. «Later zult u zeker wel meer wetens, sprak mijnheer Taillefert, «wanneer u tegenover uwe medeplichtigen staat.® Hij gaf bevel haar in eene cel op te sluiten, en begaf zich toen met de twee agenten naar de woning van Calixte. Het huis waar Garaud zjjnen intrek had genomen, was gedurende den geheelen dag nauwkeurig bewaakt. Een inspecteur bevond zich den geheelen dag in het kantoortje der concierge en controleerde het gaan en komen der beschuldigden. Andere agenten waren in de straat opgesteld. Het rijtuig van mijnheer Taillefert hield tegen zes uur ongeveer voor het huis stil, zij stapten er uit en gingen onmiddellijk in het kantoortje van juffrouw Grappin. De inspecteur bracht daar verslag uit. Juffrouw Franpoise is alleen thuis met het kind. De schilder is met den hond uitgegaan. Hij vermoedt nog niets en is aan het werk in een nieuw huis. Hij zal tegen den avond wel weer thuis komen «Uitstekend. Als hij thuis is, kom me dan onmiddel lijk waarschuwen, ik ben zoolang hierover bjj mjjnheer Ladureau.« Flopin bleef in de straat opgesteld, met de order hen dadelijk te waarschuwen als Garaud thuis was. De jaarljjksche verpachting van het 6RA86EWAI van dijken bïi wegen van de Schermeer en van het RBBSTClBilWAS om en in de Schermeer zal gehouden worden op Woensdag 2* December 1906. des eoormiddags 10 uur m de herberg van Jb. KALVER- BOER te Stompetoran. De verpachting geschiedt bjj afslag. Djjkgraaf en Heemraden van de Schermeer, J. BLOM Jz., Djjkgraaf. O. DEKKER Pz., Secretaris. zal .verkoopen op Donderdag 28 December I905, des namiddags half één ure, in de heroerg „de Drie Egmonden": Het uitmuntend te Egmondbinnen in den Wimmenummerpolder, aan de Vaart, kadaster, sectie E, No. 371, groot 2.21.90 H.A. Eigendom van Mej. Wed. D. KLEVERLAAN. op MAANDAG 8 JANUARI 1906, VAN, zeer geschikt voor Palen e. d. Te beginnen aan den Westerweg bjj de Kerklaan. Tot dien datum wordt uitverkoop gehouden ln het FNIDSHN van Inkoop of ruilen tegen de hoogste waarde. Doublé of Verguld wordt niet nagehouden. Blent 8. Mient O 15, ALKMAAR. Spreekuren Woensdag, Donderdag en Vrjjdag van 12uur (gedurende de Kerstweek afwezig. Directeuren: P. F. VAN WIERINGHEN BORSKI en O. D. G. GOEDKOOP VAN NELLE, geeft uit 41 pet. en Aj pet. PAADBREBdVHN verkrijgbaar bjj den heer HARDE, WITTE en ZUIVERE te SCHEHDAB. Bekroond.te Weenen 1873 met de Verdienst-Medalje; te Parjjs in 1878 met de Gouden Medalje; te Amsterdam In 1883 met de Gouden Bedal|e; te Antwerpen ln 1886 met het Tferc-Diploma (hoogste onderscheiding.) te Parjjs ln 1900 met Gi'and Prlx. Sijn verkrijgbaar bjj alle voorname winkeliers Deze kaarsen, vonken niet na en geven zeer weinig rook bij het uitblazen. Men moest lang wachten, Garaud bleef uit. Mjjnheer Taillefert maakte zich al ongerust, of hjj ook gewaar schuwd kon zijn. Lucas stelde hem evenwel gerust. «Maar door wie dan?® vroeg hjj. «Francoise is thuis en zjjne moeder zit al in verzekerde bewaring. Hij zal onderweg zijn opgehouden. «Misschien is hjj gewaarschuwd door een vriend, die de agenten zal hebben opgemerkt, die in de straat op post staan. Lucas schudde ontkennend het hoofd. «Een vriend Die heeft men in den regel niet veel meer, wanneer men op het punt staat gearresteerd te worden. Eindelijk tegen negen uur kwam de schilder in 't zicht. Flopin zond dadeljjk iemand naar mjjnheer Taille fert, en ging zelf naar de concierge. Juffrouw Grappin was geheel van streek. Moordenaars in haar huis, dat had ze nog nooit beleefd. Wat een schande. De huisheer zou er haar zeker leelijk op aan kijken, dat ze de woning aan dergelijke menschen ver huurd had. Den geheelen dag al had ze hare klaag liederen over het boofd van den inspecteur uitgestort. Een zoo gezocht huis als dit. Alle huurders zouden er misschien om gaan verhuizen, men zou het nog het moordhuis gaan noemen. Niemand zou er meer willen huren. En de eigenaar zou haar hare betrekking op zeggen. Ze zou hare broodwinning verliezen. De inspecteur moest alles in het werk stellen om haar een beetje tot kalmte te brengen. «Waarom zich noodeloos zulke herschenschimmen te scheppen vroeg hij. «Als de misdadigers goed en wel achter slot en grendel zitten, zal niemand er meer aan denken. Hetgeen haar bovenal woedend had gemaakt, was, dat ze nog niet wist waarvan ze beschuldigd werden. De inspecteur bleef gesloten als een boek. Maar ze zou. het wel spoedig aan de weet komen. De couranten vertellen alles, waar of niet waar. Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 6