P HOPPE, Patisserie SÖËCKËR, Langstraat A 20. Voor het Kerstfeest. MERK TC i Appels!» 1, telef. 117. J. A. NETTEN, •MM, GECONSERVEERDE GROENTEN Donrvtn, MUwi Sprslim Posteli, IMiira ei Spinazie. ZIE DE KERST-ETALAGE A. BURGER, Gebroeders SCHENKE HEERENKLEEDINGr naar maat. Hacking Hoeden en The American Hat. Stoombootdienst „Alkmaar-Packet," I. PRINS Az., Boekhouden, enz., CITROEN- I pUNCïï. Eerste of tweede Landbouworediet, Is ijnzaadkoeken, u n o 7 Banketbakker en Kok Kerst-Hoorn-,Confituur-enAppelkransen. MIENT 25. ALKMAAR. HEEREN MODE-MAGAZIJN. J RESULTATEN. Egelantiersgracht, AMSTERDAM. RUM- Geluk gewenscht met zoo een koopje! A. HILDERIlVGr J. DE ROVER, Iaat 120. CORN. SCHIPPER, Alkmaar, Yoordam 0 13. Zuivere Murwe TOP H TT Koog U XI U JV, a. d. Zaan. AMEUBLEMENTEN. TAFELKLKEDEN, HET OUDSTE ADRES Jb. LUTTEROT, Gewijzigde Dienst, Gebrs. Zur Miihlen. Den Haag. G. M. J. BAKKER, H olie verander. V erdronkenoord. v^rsr BAKT KETBAIIK.ER LAAT 138. KINDEREN en ZWAKKEN, Levertraan Emulsie van Lamers Indemans, Honttil 24, ALKMAAR. Ontvangen de nieuwste modellen GERARD WORM. Gedurende 1904 en 1905 slaagden 12 leerlingen, waarvan bij de in Nov. j.l. BUR UI ND"Ï Verkrijgbaar bij alle grossiers. Onder voortdurende Controle van Dr. VAN HAMEL ROOS en HARMENS. Voor 8 GULDEN een pracht van een HANDMACHINE met rond kokertje. Hekelstraat 13 ALKMAAR, Amandel-, Confituur- en Appel- kransen. Croquetten, Pasteitjes en Rissolles. Gateau de Noël, Vacherins en polonaisen, gevuld met slagroom. Vanaf heden geregeld verkrijg baar Runder-pekel vieesch. 18 Cts. per ons, uitgesneden. LAATALKMAAR. Hypotheek aargeboden, rente 4 of 47i0/o- Conditiën nader te bepalen. ca W P) c=a m R. KEUTER Az., YISCH MARKT 60-61. co W fs- tzj P fed cc TAPIJTEN. GORDIJNSTOFFEN. Ontvangen een rijke sorteering SÏDONIUS DE JONG Voetzakken, Waterstoven, Reisdekens. Groote sorteering, bekende goed- koope prijzen. Eigen werkplaats. Graveeren op glas en metaal. Inkoop en ruilen. MAANDAG 25 DECEMBER (Isten Kerstdag) geen dienst. DINSDAG 26 DECEMBER (2en Kerstdag) gewone Zondagsche dienst. Nieuwjaarsdag (MAANDAG 1 JANUARI) geen dienst. Door tusschenkomst van den heer B. Meindersma, drogist te Sneek, vernamen wij de volgende tijding. Gaarne verklaar ik, dat mijne dochter van 11 jaren door de Sanguinose welke ik bij U haalde, geheel is opgeknapt. Zij was voortdurend suf en lusteloos, speelde nooit met andere kinderen, daarom besloten wij op raad van een kennis eens de Sanguinose te pro- beeren. Reeds nu na 't gebruik van 3 flesschen Sanguinose kunnen we zien, dat wij vooruitgaan de lust tot spelen is teruggekeerd en zij krijgt weer kleur op de wangen ik zal dan ook waar ik kan dit middel ten zeerste aanbevelen. Achtend, R. R. ABMA. manufacturier te FOLSGARE, bij Sneek Pl VAN DAM Sc Co, Amandel-, Confituur-, Room- en Appelkransen, Koude en Warme Schotels, Kalfsvleesch- en Saucijzenbroodjes, Pasteitjes, Croquettes Appelbollen enz. AANBEVBLEISTD, van de huizenHOOGENSTRAATEN, „Holl.Conservenfabriek"en„Kennemerland". Dagelijks versch; GEKOOKTE HAM, OSSETONG, diverse soorten LEVERWORST, VLEESCH-KAAS, GEROOKT VLEESCH, KNAKWORSTJES, GELDERSCHE WORST, enz. Gediplomeerd van wege de Nederlandsche Banketbakkers-VereenigiDg. KERSTKRANSJES 12 Cts. per Ons BANKETKRANSJES 16 CHOC. BANKETKRANJES 20 SCH DIM KR A SJES 20 SAUCIJZENBROODJES, PLU ALLUMETTEN 20 Cts. per Ons. WILHELMINAKOEKJES 16 KATTENTONGEN 16 ZANDWAFELTJES 12 M-CAKES, ZANDTAARTJES. NIEROP SLOTHOUBER, en Firma ANSINGH MESMAN. langs de Zaan. Van ALKMAAR 8-, 10.-, 2.30, j^Hj uur AMSTERDAM 930, 2 30, 4.-, uur Alleen op Zondag en beide Kerstdagen. Ondergeteekeude beeft weder eenlge uren disponibel geh.0Ud.6n examens 5>. PRACTIJH en KXABKSI, DIJK C 12 - ALKMAAR. tot bet geven van enderwjjs in ter opleiding voor Nieuwste constructie. Ook op SO Cts. p. week, BIJ PURKIURHNl». W0RHHaVRBR. ktrootste reparatie-Inrichting hier ter stede. Heerlyk op de Boterham. Per 5 ons. Overheerlijke kerstkransen 60 cent. Boterbanket 60» Bitterkoekje! 60» Theebanket 60» H«erenbanket 60» Weespermoppen 60» Sonfflé 70» Kattentongen 70» Allerhande met banket 50 Van. sprits 50» Frambozen sprits 50» Citroen sprits 50» Zandkoekjes 50» Alkm jongens 50» Allerhande zonder banket 40 Kerstkransjes 40» Kruidnoten 30» Alles van prima kwaliteit en dageljjks versch bjj AÏÏen^die iets te vorderen hebban, verscholdigd zjjn aan of stukken onder hunne berusting hebben van Mr. J. W. MULDER, in leven President der Arr -R-cbtbank te Alkmaar, overleden te Gorssel, 15 Dec. 1905, worden verzocht hiervan opgave te doen vóór Jan. 19O0, aan Dr. MULDER^ te Zntpben. Br. fr. Bureau van dit Blad, letter O I. l«OB» HOLLAKU1C Et Hoorn, 's Oravenhage, Helft, Kaasmarkt 16. Molenstraat 45. Koornmarkt 99. lelden, Kort Rapenburg boek Breestraat. KapitaalKeu ulllloen Hulden, geheel geplaatst on volgestort. De VENNOOTSCHAP verleent Credleten, neemt gelden In deposito, belast zich met den aan- en verkoop vau effecten» en coupons, sluit belee ningen en prolongatlën en verricht verder alle werkzaamheden tot bet Kassiersvak behoorende. Staat op 30 September 1905. Loopende Oredieten 3.637.-108.8»1/, Deposito's1.065.156 53 Reserve146.hIO.17 Jbr. Mr. P. VAN FOREEST, J. F. MOENS, Vice-Presid8nt-Commi8Bans. Directeur. Fabric ksmerk g'e'd eponeerd van Verkoopers en gebruikers hebben op aanvrage steeds toegang tot mjjne stoomfabriek »de Wachter", om zich van de zaivorheid te overtuigen. 33 O E—l C/3 ACHTER BH BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar zullen op Bonderdag 4 Januari a.s., des namiddags één ure, ten stadhuize aldaar, in het openbaar aanbesteden; Eenlge onderhoud»- en vernleuwlngswerken aan de gemeente-eigendommen, voor het jaar 1906, In 7 perceelen, als volgt Perceel 1. Omvat het onderhouden van de stucadoors-, lood- en zinkwerken, zoomede van de kachels, in of aan alle gemeente-gebouwen met alle toebehooren, in drie afdeelingen. 2. Omvat het uitvoeren van eenige vernieu wingen aan de gemeente-gebouwen. 3. Omvat het doen van vernieuwingen aan de bruggen. -4. Omvat het doen van vernieuwingen aan de walmuren en sluisdeuren. 5. Omvat het verven van gemeente-eigendommen. 6. Omvat het leveren en vervoeren -van de be- noodigde materialen voor buitenwegen, voet paden enz. 7. Omvat het onderhouden van den Hoeverweg, van af den Bergerweg bjj Alkmaar, tot het dorp Egtnond a/d Hoef, even voor de onder wijzerswoning, met de daarbij behoorende kunstwerken, alshet tolhuis met aanbe- hooren, 3 bruggen en 10 duikers. Een en ander met de levering van de daarvoor be- noodigde materialen, arbeidsloonen en transporten. Bestek en teekening z(jn ter gemeente-secretarie verkrijgbaar tegen betaling van f 1.Bestek afzonder lek f 0.75. Inschrijvingsbiljetten aldaar in te leveren op den dag der aanbesteding, vóór des middags 12 ure. De biljetten moeten, ter voorkoming van ongeldig heid, vermelden den naam, beroep en woonplaats van twee solide borgen en door aannemer en borgen per soonlijk onderteekend zijn, terwijl combinatiën uitslui tend geoorloofd zijn ten ten opzichte van de perceelen zes en zeven in massa. Inlichtingen zijn te verkrijgen ten kantore van den gemeente-architect. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Verdronkeooord 46, ALÜMAtH. ln gouden en zilveren werken Is by A 15 KRAANBUURT (UROHNMARHT) A 15. fff Sanguinose het beste middel voor zwakke kinderen. In de meeste gevallen is tweemaal per d8g een eetlepel (15 gram) voldoende. Dan dnnrt een flacon tier dagen, en kost U de beband"ling slechts 12Vj of 15 cts. per dag. Hat Is goedkoopcr dan eenfg dergelijk middel. Pr. per fl f 1.50, 6 fl f8 12 fl. f 15. Te Alkmaar verkrijgbaar bp NIEROP -e SLOTHOUBER, SCHOUTEN en Co., ANSINGH en MESMAN, Ap.tbekers. Uitgewogen per 5 ons Gedeponeerd. voor wie Levertia&n is vcorgefcbrevfn, gebruikt de Apothekers te 's Hertogenboscb, bereid uit de beste kwaliteit Levertraan met onderphos- phorigznre zoutenwaardoor de Levertraan zjjn onaangenamen renk en smaak verliest, veel krachtiger en versterkender werkt en den eetlnst opwekt. Verkrijgbaar bjj Aanbevelend,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 7