MUMMER PAX. TUI BERLITZ SCHOOL of IS. Hotel „De Toelast". ALBADA VOORAAN. WIJNHANDEL VAN TWUIVER's Meststoffenhandel. St.-NICOLAAS mm itorooa). G. S. Groenewoud, KLEINE MENSCHEN, Hal Ila§qiié. N k LAAN, Wormerveer WESSANEN LAAN. in de Spreekuren BHONWATEB, op Woensdag 3 Januari. W. M, H.PELS, De landbouwkalk Het oudste adres Ti mm LEGGEN a,soo EYE^mm Interc. Telef. No. 225, HoofdbureauUtrecht, Witte vrouwensingel 31. Filiaal: ALKMAilR, hotel „Toelast". Aanvragen en aanmeldingen kunnen tevens aan het Secretariaat te HAARLEM gericht worden langs chemischen weg verkregen. BIJ VEEL MEDICI IN GEBRUIK. Steeds frisch afgebotteld op Liter schroef- flesschen door electrische drijfkracht. Emser 11 ct., Apollinaris 12 ct., Fa- chingen 12 ctFranz Jozef Bitterwater 172 ct., Apenta 172 ct., Vichy 20 ct., WilcUmgen 172 ctGerolsteiner Sprudel 10 ct Verkrijgbaar bij Firma A. CONIJN Az. C. M. B. WANNA, Apotheker. COMMISSARISSEN van de Mutsspaarbank berichten aan de inleggers dat wegens het afsluiten der boeken de laatste zitting in 1S05 is gehouden op Zaterdag 1© December. l)e eerste zitting in 1906 zal worden gehouden Ingaande 1 Januari zijn de volgende veranderingen gebracht in het reglement: a. Zoodra de op een Spaarbankboekje ingeschrevene gelden het bedrag van f 1.hebben bereikt wordt van die som en vervolgens van eiken gulden daarboven interest vergoed. b. De rente van ingelegde gelden gaat in op den ïen en den 16en der maand volgende na den inleg. c. Elke inleg moet minstens 10 centen bedragen en moet geschieden in veelvouden van 5 centen. J MERK OP, dat trots toenemende concur- 1 rentie de omzet van ALBADA steeds toeneemt. Ter vervanging van NATUURBOTER, om te koken, om te braden, om te stoven staat 1 Prijs 40 Cent per '/2 kilo. Koorstraat 25 en 26, A lkmaar. H. VAN TWUIVER. O! W. F. Stoel Zoon te Alkmaar VAXjXSRT Cl A-Fruit. PRUIKEN en BAARDEN, LEO BIJLOOS, W ESS ANJEN LAAN LÏJ]VZAADKOEKEIV "W. L. G. W. VAN DER VEEN, Kassiers en Commissionnairs in Effecten, Alkmaar, Dijk, hoek Kaarsemakersgracht, Bevelen zich beleefd aan tot het koopen en verkoopen van EFFECTEEN, zoowel voor GELDBELEGGING als SPECULATIE; sluiten PROLONGATIëN en BELEENINGEN 5 openen Rekening Courant met rentevergoeding; GEVEN DE HOOGSTE KOERSEN voor COUPONS, CHEQUES en VREEMD BANKPAPIER, nemen gelden a DEPOSITO en verleenen CREDIETEN op nader overeen te komen voorwaardenbezorgen en plaatsen gelden op Hypotheek; Incasseeren, koopen en verschaffen wissels op Binnen-en Buiten land VERHUREN SAFE-LOKETTEN en belasten zich verder met alles wat tot het vak behoort. Dagelijks zijn wij gedurende Beurstijd in geregelde telefonische en telegrafische verbinding met de Amsterdamsche Beurs, waardoor belangstellenden zich ten onzen kantore van het verloop der Beurs op de hoogte kunnen stellen. De Londensche openingskoersen liggen dagelijks te ongeveer een uur ter inzage. Aanmeldingen voor CURSUS- en PRIVAATLESSEN worden aangenomen eiken DINSDAG van 3—8 nnr in 9 Bovenstaande prijzen met 1 cent surplus voor vracht. Mient 6 Telephoon 135 Alkmaar. Bronwater, Fabriek BESCHRIJVING e%*£mco TELEFOONNUMMER 207. C6TES St. ANDRÉ, fijne Bordeaux-Wijn MÉDOC SUPERIEUR, uitstekende Bordeaux, FIJNE FRANSCHE COGNAC, ECHTE JAM AICA-RHUM, PUNCH VAN ARAC, PUNCH VAN RHUM, Echte Friesche Boerenjongens, ADVOCAAT, BISSCH O 1ST geheel tot gebruik gereed, 50 Cts. per flesch. LANDBOUWKALK, enz enz. STROO per 1000 pond en per waggon. Hypotheekbank te Alkmaar. co ZJRÜKKERIJ W. Mederkoorn, Schoutenstr. Ilofle verander van H M. de Koningin. Bestellingen voor de a s. feest dagen, vroegtijdig op te geven. uit de kalkfabrieken van Heerlijke Zoete SINAASAPPELEN 4, 5 en 6 a 10 Ct. NOSEILS-Blikgroenten 30 Ct. per Liter-Blik en 17 V, Ct- per Liter Blik, uitgewogen 15 Ct per Pond. Ie Uitvoering in dit seizoen Na afloop BAL, VV ormerveer, Koninklijke Fabrieken. Koninklijke Fabrieken DNOER SCHEIKUNDIG TOEZICHTenCONTRQLE VAN MED.OÜF.BASENAU. AMSTERDA KEIZERSGRACHT m 4-88 ONOPHOUDEND Zelfs gedurende de guurste winterkouden per jaar voor 10 kippen Onbeduidende uitgave Schr aan P.-J. VAN AKEN 7, Korts Ssordstrsat te ASSTSERPEN (Belgis) TB HUUR, groot 175 vierk. Meter, gunstig gelegen te Alkmaar, nabij kanaal en spoor, zeer geschikt voor zaak of werkplaats. Fr. br. Bmeau Alkm. Courant onder lett. S2. per anker f 33,—, per flesch f O,SO. per anker f 38per flesch f O,?©. pér flesch f 0,®0, f 1,10, f 1,25, f 1,5©, f 3,—, f 3.5©, f 3,- en f4,-. per flesch f 1,30 en f 1,55 per fl-seh f 1,3© en f 1,55. per fLscb f ©,85, f 1 Oö - n f 1,3» per lite, flesch f 1, per flesch f 1, f 1,3© en f 1,5©. WITTE BttJltSMAUJC f 0,8© per flesch. W1TTB PAKT f 1,©5 per flesch. ©I DF JB.«KVËfl „Sailor" f 1,— per liter. ALliEBNVBRliOOrBB voor Noord-Holland van de grootste Sederlandsche kunstmest fabriek (waarborg voor concorreerenden prjjs en prima kwaliteit). Mijne turfstrooisel wordt steeds opgeslagen In mjjn jakhuis, nooit onder den blooten hemel, df-arom niet in woord, maar in daad droog en rul. Sedert 1897 onder kosteleoze openbare Contróle. KantoorSTEEWEG (buiten Schermerpoort.). Aanbevelend, De DIRECTIE ber cht, dat do coupons der 31en 4 Pandbrieven, ver-cbijo<>nde 1 Januari 1906, »an af d en da'um betaalbaar zijn ten kantore der VENNOOTSCHAP, alsmede bij de FirmaDE LANGE DE MORAAZ te Alkmaar de AMSTERDAMSCHE BANK te Amsterdam, AMSTERDAMSCH WISSELKANTOOR te Amsterdam, de HeerenVAN HARPEN RODENBERG te Amsterdam, .JOLLES Ou. te Amsterdam, MEEKHOF JURRIAANS te Amsterdam, BOONEN DUIJMAER VAN TWIST te Arnhem VAN RANZOW Oo. te Arnhem, M LAMME te Beverwijk, LUYKX V AN HASSELT te Bergen opZoom, VAN DER ELST LEBRET te Dordrecht;, W. P. COSTERUS Pt. te Edam. E ELDERINK to Eeschode, FURNÈE Oo. te 's Gravenbage, J. VAN DAM ZOON Groningen, HAARLEMSCHE BANKVEREENIGING (firma TEDING VAN BER HOUT DE CLERCQ) te Haarlem, P. GROEN ZOON te den Helder. F VAN LANSCHOT te 's Hertogenboscb, HELMONDSCHE BANK te Helmond, J. H. VANjDER DUSSEN Jr. te Kampen, A. BLOEMBERGEN ZONENS BANK te Leeuwarden, HERING VRIJTHOFF Oo. te Maastricht, OSCAR SMIT te Parmerend, MARX Oo. te Rotterdam, DISCONTO MAATSCHAPPIJ te Rotterdam, J. VAN DER MAATEN te Schagea, H. J. VAN OGTROP &ZOON te Schiedam, A. BLOEMBERGEN ZONENS BANK te Sneek, JAN BLIJDESTEIJN ZOON te Utrecht, AMSTERDAMSCH WISSELRANTOOR te Utrecht, CORNs. ATEN te Wotmerveer, P. F C. BRUNINGS Oo. te Zutphen, DOIJER KALFP te Zwolle, NOORDHOLLANDSCH LANDBOUW- CREDIET te Alkmaar. NOORDHOLLANDSCH LANDBOUW- CREDIET te Delft, NOORDHOLLANDSCH LANDBOUW- CREDIET te 's-Gtivenbage NOORDHOLLANDSCH LANDBOUW- CBEDIET te Hoorn, NOORDHOLLANDSCH LANDBOUW- CREDIET te Leidon. Alkmaar, De Directeur, 23 December 19Q5, J. F M O E N S. zoo goed bekend Bracht baast aan ieder een present, M«ar Peter knecht beeft bjj de vracht Nu Troost der Armen meegebracht. Dat, guede boekje en wat plaatjes, Met versjes soms en leuke praatjes Kunt ge bekomen voor niemendal Aan de adressen die ik noemen zal, Onthoud de namen, mijn lieve man, Want spoedig hoor je veel meer daarvan. Alkmaar Firma C. Keg en Hierop Slothouber. A.-Pau- lowna, H. Jes, Avenhorn, C. Moerbeek. Akersloot, G. Terleun. Barsingerhorn, A. Prins Meijer. Berkhout, G. v. d. Gragt. Beverwijk, H. v. d. Stad. Bergen, Wed J. Prins Zonen. Bovenkarspel, Wed. Buisman. Castricum, M. de Haas. Dirkshorn, Jac. Smit. Egmond a. d. Hoef, Jac. 01- bers. Broek op Langendijk, j. v. d. Ploeg. Edam, II. v. d. Naaten. Helder, J. Baarens. Heiloo, J. Admiraal. Hilver sum, J. P. Hassels. Hoogkarspel, D. Degeling. HeerHugo- waard, D. Wester. Krommenie, Jb. Eiumerig. Koedijk, A. A. de Bruin. Limmen, Th. v. Benthem. N. Niedorp, J. Uitentuis. Noordscharwoude, Jb. Jong. Oterleek, R Schoen. Oudeschild, T. J. Dekker. Purmerend, L, de Wolf. De Rijp, J. Appel. Schagen, G. Dorbeck. Schermerhorn, J Dikker. Sehoorl, E. Ott. Twisk, P. Spijker. Uitgeest, C. Vonk. Wieringen, E. Gorter en Th. Boersen. Wieringer- waard, H. Sijbrands. Warmenhuizen, Wed. K. Zon. Zijpe, J. de Carpentier. Hoorn, J. Naber, CO sö VAN De Echte S chsisohe Thüringer We'hnachtqtollen, Herathransen, Pluaa en Christnas Cake on Mallarader plafze zijn weder verkipgbaar bjj Is van gegarandeerde goede kwaliteit en bll- l|)k In prys. Aanbevelend, R WK WAAL, LUTTIK OUDORP 3. Lid van den Bond van Dll.-Tooneelver. In W.H. op Maandag 35 Wee. 191*5 (len Kerstdag) in lokaal »DILIGENTIA«. Tooneelspel In 4 bedrijven, van ALB v. WAASDIJK. onder leiding van den Heer JOH. VK8T0IJH I n t r o d u c t i e s b ij de leder. Bureau-opev.ing 7 uur. Aanvang 8 uur. Plaatsbespreking op den dag der uitvoering van 12 tot 2 uur A 10 ct. rxtra. Kunstlievende leden gratis. HET BESTUUR. ?oor ieder voor te stellen persoon, oit den tegenwoordigen zoowel als vroegeren tijd, zijn in huur te verkrjjgen bjj COIFFEUR. Vroegtijdige bestelling is gewenscht. Opgericht 1765. Voedert uw Vee met de cnlvere murwe merk „Ster" en W. L. ïitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. EKKK ©IPLOHA Parijs 1900. NE6EN «OUDEN flHDAILLNS. Opgericht Ao. 1765. Aangezien ons gebleken is, dat er in den laatsten tijd misbruik wordt gemaakt van den goeden naam onzer lijnkoeken, deelen wij bietdoor onzen geaehten afnemers mede, dat, ter voorkoming van misverstand, lijnkoeken voortaan zullen worden gemeikt onze voor het leveren van DÉJEUNERS, DINERS en SOU PERS, BRUILOFTEN en PARTIJEN, boude en warme SCHOTELS, dagelijksche DINERS aan buis is: Fnidsen 0 71. Banketbakker, Kok.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 8