No. 211. Honderd en zevende jaargang. 1905. DAGBLAD Y00R ALKMAAR EN OMSTREKEN. Uit mm Mat uit 3 Wan. BUIT eITïTa ndT ZÜTERBAG Prijs der gewone advertentiën 30 DECEMBEB. BINNSN LAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor At/rhvtaau. f 0,80franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOONVoordam C 9. OUDE JAA RS-A VOND. Wg denken aan dooden van ons gegaan Aan levenden die ons ter zjj' hebben gestaan NIEUWJAARS-MORGEN. Algemeen Overzicht. Gemengde M e d ed e e 1 i n ge n. Nieuwstijdingen. Wjj Keggen vaarwel aan wat achter ons ligt En honden over eigen ziele gericht, Wg danken wg bnigen en denken aan schuld In harte is vrengde; ook van leed is 't vervuld. Andermaal zien wg terng in 't verleöa No juichend en dan vol van geween. Wg aanschouwen weer dagen van vreugd, ons bereid, Ea doorleven weer d'uren waarin werd geschreid. En telkens roepen we op menig beeld Van ben die in 't onze hebben gedeeld. Aan uren, schenkend een gullen lach, Aan nachten zoo duister als 't harte ooit zag. Zóó nemen wg afscheid van heel 'n jaar Knielend en biddend dat God ons bewaar' Maar wat ook om ons heen verging Één ding blgftde heilnnerlng. >Friach als de morgen zyu kracht bewust Stroom' door uw adren de levenslust Lust om de band aan den ploeg te slaan Last ook om anderen bg te staan", Lust in het leven en in een taak Die ook u big en gelukkig maak' I Ja wie zeegnen wil het leven Moet aan ichoone taak zich geven Moet aan beil'gen plicht zich wijden Die moet lieven immer strjjden In bet goede zieb verblgden Die moet dragen kampen ljjden. Daaromga weer het leven in Met bigden ook met vromen zin Met vurig willen met fleren moed Met een helder hoofd en warm gemoed Met het streven en volheerlgk begeeren Uit elke ervaring iets blijvends te leeren. J. P. T. A. De bg Keizerlgke oekase voor de Rjjksdoema afge kondigde kieswet heeft niet den iniruk gemaakt en die gevolgen gehad die da regeering zich er waarschjjnljjk van had voorgesteld. Dit blgkt oa. nit de verklaring van den Zamstwo-ltider Petrumkewifsj, die verzekerde dat naar zjjn meening de kiesrechtregeling zeer onbevredi gend is. De concessies, die het ontwerp geeft, zjjn onvol doende, daar slachts de census is uitgebreid, maar bet stelsel van het ontwerp Boelyghin behouden is. Petrunke- witsj veroordeelt de drie-en viermaal getrapte verkiezingen, die naar zjjn meening het geheele stelsel vervalschen. De aibeiders zouden, volgens de in Augustus uitgevaar digde kiesrechtregeling, door de verdeeling in curien, in de Doema vertegenwoordigd zjjn thans kunnen zjj slechts aan de gouvernements-verkiezingen deelnemen, doch hunne vertegenwoordi ing in de Doema is zoo goed als buiten gesloten. Petrunkewitsj wees verder nog op het nadeel, dat slechts personen die tot do eigenljjke kiezersklassen behooren, gekozen kannen worden. Op de vraag wanneer het volgende Zemstwo-congres zal gehouden worden, antwoordde Petrunkewitsj, dat dit congres alleen beteeke- nis zou kunnen hebben, als het nog voor het begin der verkiezingen mogeljjk zou zjjn. Volgens de Times zal de Doema in Februari bijeenkomen, zelfs als zou dan nog maar de helft der leden gekozen zjjn. De algemeene indruk is, dat het land de nieuwe wit zal aanvaarden, ondanks de vele onvolkomenheden. Want onder alle klassen heerseht een gevoel van machte loosheid en afmatting. Slechts de arbeiders zjjn over de kieswet verontwaardigdzjj zien er een poging in om te beletten, dat zjj een enkelen vertegenwoordiger in de Doema zullen krjjgen. De Nowoje Wremija bevat een opgewonden protest tegen de bepaling, dat de kiezersbjjeenkomstea onder toezicht der politie zullen staan. Wat de opstand betreft, van het leger hangt af of de revolutie werkeljjk van betrekenis zal worden. Tot nog toe bleef het leger de regeering trouw. Toch komen er thans berichten, die er op wjjzen, dat de vertrouw baarheid der soldaten zoo hier en daar wel wat te wenechen overlaat. Een teekenend verhaal komt daarover uit Charkof in een brief van daar van 19 December. Om drie uur 's middags ging do schrjjver ervan de straat op en dadelijk troffen hem de ontzettende massa's vols, die op de been waren op het Pawlof-plein. Op een omgevallen tram wagen stond een arbeider met een geweor in de hand en las voor een proclamatie vau het «revolutionaire soldatencomité" van dezen inhoud«MedeburgersWeest gerust, wjj zullen n beschermen togen de zwarte bend». Weg met de ty atsnie en de slavernjjDe compagniën dier muitende soldaten trokken intusschen met de offi cieren met roode vlaggen door de stad en kwamen bijeen op het Pawlof-plein. Ach'er hen liepen arbeiders, studen ten gymnasiasten en kooplieden, allen gewapend met bommengeweren en revolvers. Op het plein stonden de trouwgebleven troepen in slagorde opgesteld. Er beerschte een wjjle een doodeljjke stilte en de grootste spanning. Nog steeds stroomden uit de zjjstraten muitende soldaten en arbeiders aan. Plotseling springt een werk man naar voren en bezweert de trouwgebleven troepen in hartstochtelijke taal ook de heilige zaak der vrjjheid te ombelzen. Een oogenblik weifelen de soldaten dn loopen zjj als één man naar de muiters o»er. Uit 20,000 keleu schalt een douderend hoera 1 en nu trekt de geheele reusachtige menschenmonigte naar het Nicolaas- en Michelsplein onder de tonen der door de militaire korpsen gespeelde Marseillaise. Daar gingen de betoogers vreed zaam uiteen. Uit de telegrammen blijkt dat het te Moskou nog niet afgeloopenis, terwjjl op vele andere punten Woronesj, Twer, do Oeral, Nisji-Novgorod en de Oost zee provinoies de opstand uitgebroken is of in kracht wint. De Molva, een te Moskou verschijnend blad, dat bg besluit van den gouverneur geschorst is, bevatte in het laatst verschenen nummer een artikel over den toestand, dat merkwaardig genoeg is wegens de daarin ontwikkelde meeningen, om te worden medegedeeld. Het blad zegt dat de openbare meening in Rusland steeds meer tot de overtuiging begint te komen, dat de gewapende opstand in Moskou vior een goede zaak ge schiedt, en wjjst er op, dat de Doema van Moskou dit erkende door de krasse motie van afkeuring van het regeeringsbeleid en van de blinde onderdrukking van dien opstand. Er moet een einde komen aan bet noodeloos bloed vergieten, zegt de Molva. »Hst volk van Moskou wordt vermoord, omdat het algemeen kiesrecht en een consti- taeerende vergadering wenscht. Wjj vernemen, dat Witte verleden weck Vrjjdag eene redevoering hield van een uur lang in den ministerraad te Czarkoje Selo ten ganste van het algemeen kiesrechtdoch dat hg zjjn redevoering besloot met de opmerking, dat in de meer derheid der beschaafde landen dit stelsel niet bemind was, waardoor hjj zjjn eigen argumenten bestreed. Indien dit waar is, bedriegt de regeering van graaf Witte het volk en zaait zjj anarobie, in overeenstemming met de holcamarilla. Wie is in Rusland geen revolutionnair Ook wjj zjjn revolutionnahea, maar wjj zjjn tegenstanders van anarchie, naar boven en naar beneden en daarom zjjn wjj verbitterde tegenstanders van graaf Witte. Wat blgft ons nu te doen over Da regeering heeft elke misdaad gepleegd, die mogeljjk was, door ha-deliDg en nalatigheid. Het eenige wat haar overschiet is heen te gaan. Wjj eischen de onmiddelljjke bjjeenroeping van een parlement, gekozen door de Zemstwos en de Doema's. Verkiezingen onder de vermomde wet Boelighyn in een land dat geteisterd wordt door de revolutie, zjjn onmogeljjk. Zulk een tjideljjk parlement, met een nietwbuieauoratisch minis1 erie, is alleen in staat de anarchie tegen te gaan, vrede en rust te heistellen en de verkiezing van een volksvertegenwoordiging voor ie bereiden.* E "U geacht ingezetene nit Leiden ontving dezer dagen nit Koningsbergen in Pru sen, een brief, waaruit blgkt, hoe bedroevend de toestand op dit oogenblik in de Oostzee-provinciën is. Het is o.a. in dien brief «Vooreerst mjja harteljjken gelokwensch voor u en uwe gade en iegeljjk het bedroevende bericht, dat wjj, geheel ontbloot van middelen, hebben moeten vlochten het is eene groote vraag of er nog iets van onze bezittingen zal zjjn te redden; wjj zjjn bereid tot eiken arbe:d om ods bestaan te verzekeren. In hooge mate onmenscheljjk hebben de Letten huisgehouden, ooren en neuzen afge sneden, buiken opengescheurd, op vluchtende menscbeu geschoten, kinderen gemarteld en gepijnigd; dit alles >s de dank voor de zegeningen der beschaving, die de Daii- schers sedert eeuwen hun hebben gebrachtHet land is verwoest, brandstichting en moord zjjn aan de orde van den dag; als wilde beesten handelen de Latten, zon der geloof, zonder God, stroomen van bloed werden ver goten en verhongeren is het lot vaa velen. Hedenmorgen zjjn er uit Rusland enkele berichten, die er op wgzen dat de toestand zij 't dan ook tjjdeijjk hier en daar verbeterd is. Naar nit Moskou wordt gemeld is de orde aldaar volkomen hersteldda winkels zjjn weder geopend en er worden weder zaken gedaan. Iu de straten der bin nenstad is het zeer druk. In de meeste fabrieken is het werk hervat. Door de Doama is een ondersteuning comité voor de families der bjj do onlusten gevallenen georga niseerd. In een door afgevaardigden van de stedeljjke districten en de omstreken gehouden vergadering is geconstateerd, dat de troepen, dank zjj hat bevel van den gouvereur-generaal, met matigheid van de wapens gebrmk hebben gemaakt en slechts gewapende benden aanvielen en dat onnoodigerwjjze geen krachtige maat regelen zjjn genomen noch genomen zn len worden ter bewaring van do orde. Er zjjn nieuwe regimenten aan gekomen. Ook de veiligheidsdienst is met 2600 man versterkt. De electrische verlichting werkt weder sedert gister namiddag 8 uur. De straten, die verbarricadeard zjjn geweest, krjjgen allengs haar gewone aanzien terug. Men verwacht, dat op den Brestschen en Byansksehen spoor weg heden de dienst hervat zal worden. Het dagblad Roeskoje Slowo is heden weder verschenen. Op de barri cades zouden door de troepen verscheidene buitenlanders gevangen genomen zjjn, die door het revolutionnaire comité voor genieworr aang«nom«n waren. De vreemde consuls zjjn uitgenoodigd om de identiteit dier personen vast te stellen. Uit Reval, Riga en Libau in Duitsche OostzeehavenB berichten teruggekeerde Duitfcbe hulpstoomschepen, dat de toastand iu zooverre verbeterd is, dat- de stoomschepen vocrloopig niet tot het afhalen van vluchtelingen behoe ven terug te keeren. Evenzoo maant de Duitsche Lijf- iandsche ridderschap in Daitscbland studeerende jonge Bilten nan. hunne studiën hier voort te zetten, daar zjj in hnn BaH'seh vaderland voor het oogenblik niet noodig *nn. Uit Odessa wordt bericht-, dat, de dienst op de lijn OdessaWolotschysk weder op de gewone wiize door gaat. De chef van bot oentraal-bureau van h«t post- en telegraafkantoor te Warschau bericht, dat de dienst weder regelmatig gaat. Voorts word* nop door den Petersbnrg- sehen correspondent van de New - York Herald gemold, dat- de opstandelingen do brng over do Wolga vernielden bjj Twer op de ljjn Petersburg—Moskou en dat vele mü'en van do gpoorwepljjn naar Riga in banden der rebellen zijn. Ook daar 's de spoorweg bedreigdvele bnizen staan in brand In Grodno op de Poolscbo grens zjjn de militaire recmten in opstand gekomen. De toestand in Novgorod en Krasnyarsk is dreigend. In de Figaro komt voor een interview met Sir Charles Dilke, den bekenden Engolschen staatsman deze zegt»Indien er van de zjjde van Daitscbland e°nige neiging bestond om oorlog te ver klaren aan Frankrjjk, geloof mij, dat men te Berlijn niet de Marokkaansche qnaestie als aanleiding zon kiezen, want men weet te goed, ''at in die qnaestie Engeland geheel aan de zjjde van Frankrjjk zou staan. Maar ik ben overtuigd, dat in Daitscbland niet het minste plan daartoe bestaat. Want in Daitscbland weet men heel goed, dat de kansen van een oorlog te weinig bereken baar zijn, en dat hot. Franscbe leger minstens evengoed is als het Duitsche. Dat heeft Von Billow nog zoer on langs van de tribune van den Rjjksdag verklaard. Wat Duitschland wellicht zou kunnen wenscben, is een ver koeling tusEchen Engeland en Frankrjjk. Sir Charles hoopt, dat die wensoh niet vervuld zal worden. Wil Frankrjjk op den duur de vriendschap van Engeland verzekeren, dan moet het niet te groote koloniale wen- sohen gaan koesteren, zooals de koloniale partjj nu reeds weer doet Sir Charles Dilke wjjst vooral op de houding van den rapporteur voor de begrooting van bnitenland- scbe zaken, Gervais, die don eisch stelt, dat Frankrijk, als protector van Cambodja, de vroeger tot Cambodja b«boort hebbende provinoies Battimbang, Siemreap en Siraphon van Siam moet terugvorderen, een eisch die Engeland niet kan toestaan. De Fransche eiecben be treffende de Nieuwe Hebriden en Siam zouden in de toekomst een belemmering kannen worden voor de ont wikkeling der «entente* met Engeland, die aan beide zjjden van het kanaal zoo vurig geweuscht wordt.'' In de Duitsche pers wordt tegenover de verzekerin gen van de Temps, dat Frankrijk volstrekt geen mono polie in Marokko begeert, een bericht aan de Standard uit Berlijn aangehaald. De Engelsche correspondent beweerd vernomen te hebben dat Frankrijk op de conferentie te ADeciras het recht zal verlangen, om de politiemacht in heel Marokko te leiden, tegen welk verlangen Duitschland krachtig verzet zou aanteekenen, omdat zulk een maat regel onvereenigbaar is met het beginsel van de open deur. De Standard zegt in een hoofdartikel over de zaak, dat het beter zou zijn als de conferentie maar niet doorging, indien de versch'llen niet bijgelegd kunnen worden. De belangen van alle naties, Frankrijk uitge zonderd, hebben alleen betrekking op den handel, zoolang geen mogendheid aanspraak maakt op een versterkte havenplaats. Duitschland's belangen komen zoodoende overeen met die van de andere mogendheden. Van Duitschen kant houdt men nu deze redeneering Volgens de Temps streeft Frankrijk in het geheel niet naar een monopolie, volgens de Standard verlangt het daarentegen een politie-monopolie. Volgens de Temps kondigt Duitschland aan dat het op de conferentie geen moeielijkheden zal bereiden; volgens de Standard tee kent het reeds krachtig verzet aan. Opmerkelijk is, dat het Engelsche blad toegeeft dat Duitschland's be langen dezelfde zijn als van de overige mogendheden. Dat is zoowant doordat Duitschland de „Tunisatie'' van Marokko bestrijdt, handelt het in het belang van alle handel drijvende staten, ook van Engeland. Men kan intusschen de conf rentie kalm afwachten. Het is zeker dat Duitschland hot daar niet aan tegemoetkoming zal laten ontbreken, maar evenzeer dat het eischen die tegen zijn belang indruischen, zal afwijzen. Beweging te Peking tegen de vreemde lingen. Volgens berichten uit Peking breidt de vijandige beweging tegen de vreemdelingen, door de ontwikkelde Chineezen aangemoedigd, zich meer en meer uit. Er is neiging om alle vreemdelingen te tboycottens, gelijk men de Amerikanen deed. Japan's overwinning over Rusland heeft de Chineezen aange moedigd, die gelooven dat ook zij de blanken wel kunnen overwinnen. De Regeering gaat alle vijandelijkheden tegen vreemdelingen streng straffend te keer. De Engelsche Minister Burns. De nieuwe Britsche Minister en oud-arbeider John Burns heeft in eene verkiezings-redevoering te Battersea kort en krachig als zijn programma genoemd«Minder werkhuizen en meer tehuizen Minder liefdadigheid en hooger loonen. Meer vermaak en minder sterken drank. Kleiner steden en grooter dorpen De echtscheiding van prins Philipp van Koburg. Het echtscheidingsproces van prins Philipp van Koburg zal binnen korten tijd tot een einde zijn gebracht, De advocaten van prins Philipp en van prinses Louise zijn in Parijs tot het houden eener con ferentie samengekomen, waaraan prinses Louise zelf deelnam. Het resultaat dezer samenkomst is als volgt samen te vatten beide partijen komen overeen, dat het echtscheidingsproces in Gotha niet op grond van het burgerlijk wetboek, maar volgens het Duitsche privaat vorstenrecht zal gevoerd worden. Daardoor wordt de vaststelling der schuld van beider zijden vermeden, wat bij gebruik maken van het burgerlijk recht niet ware te vermijden. Na eindigen van het echtscheidingsproces delgt prins Philipp de schuldvorderingen op zijn vroegere ech'genoote en betaalt haar eene zeer hooge lijfrente, over welk bedrag men het reeds is eens geworden. De prinses vertrekt in het midden van Januari naar het Zuiden. Londensche armen naar Canada. Lord Rothschild heeft op zich genomen, voor tweehonderd arme gezinnen in Tottenham, een Londensche wijk waar de ellende groot is, den overtocht naar Canada te betalen. De Anglikaansche geestelijke van de ge eente zal de gezinnen uitkiezen. Een duizend menschen worden dus uit den nood gered en hebben kans op een goed bestaan in de nieuwe wereld. Alvast heeft Lord Roth schild den geestelijke 200 pdst. gegeven om zijn armen wat onderstand te verleenen. Canada zal deze landver huizers gaarne ontvangen. Vandaar heett men n.l. gemeld, dat er groote stukken land voor immigranten beschik baar zijn gesteld. Nu Australië in het volgende jaar zjjn best zal doen om zijne bevolking uit het moederland te versterken, gaat Canada, dat ook nog heel wat menschen bergen kan, zich eveneens inspannen. Geboycotte dames-studenten. Een aantal dames-studenten nam na de sluiting van de colleges aan het Geneeskundige Instituut voor vrouwen in Rus land de vlucht naar Genève, om daar te gaan studeeren. Men vond het daar echter wenschelijk haar te boycot',en, omdat men niet kon verdragen dat zij zoo onverschillig waren ten opzichte van de gebeurtenissen in haar vaderland, en de dames moesten dus terugkeeren, maar werden toen in haar eigen land ook weer met een boycot ontvangen. Een merkwaardig theater. Een zeer bijzon der theater is zeker wel de komedie, die onlangs te Thale in den Harz geopend werd. Het theater bevindt zich boven op een berg en wordt aan alle kanten door steile rotsen omgevende zitplaatsen voor het publiek zijn in de rotsen uitgehouwen. Er is plaats voor 1000 personen. Het tooneel,: ook in de rotsen uitgehouwen, is 80 voet lang en 54 voet breed. Tooneel-coulisses worden niet gebruikt, doch de achtergrond bestaat uit een dicht woud, waarachter men de toppen van het gebergte ontwaart. De schouwburg ligt geheel beschermd tegen den wind en de accoustiek is zoo goed dat er geen woord verloren gaat. Om één hond. Om een hond meester te worden moesten onlangs te Parijs politie-agenten, ja zelfs soldaten te pas komen. Toen een der wachters van het Louvre- museum zijn ronde geëindigd had, en zijn kamer wilde binnengaan, bemerkte hij bij de kachel een grooten St. Bernhard-hond, die gemakkelijk bg den haard lag uit gestrekt. Het was lastig het dier te verjagen, want het liet zjjn tanden zien. De wachter liet zich echter niet uit het veld slaan, maar riep de hulp in van andere wakers, maar met den woedenden hond was niets aan te vangen. Om den indringer te verjagen, werden po litie-agenten geroepen, die eveneens alles in het werk stelden, maar tevergeefs echter Men besloot toen eenige soldaten uit de nabijzijnde kazerne te halen. Inderdaad kwamen spoedig daarop met strammen tred een korporaal en zijn mannen aanrukken. De korporaal liet vuur geven en op deze wijze den gevaarlijken viervoetigen vijand onschadelijk maken 1 Een dame opgehangen. Zekere mevr. Rogers, 22 jaar oud, die op 13 Augustus 1902 haren man had vermoord, is te Windsor, Vermont, opgehangen. Die vrouw maakte haren man het leven in de echte lijke woning zoo ondragelijk, dat hij er in Januari 1902 van door ging. In 't begin van Augustus keerde hjj echter terug met eene goede som gelds en eene ver zekeringspolis op het leven van 3000 dollars. Zijne vrouw ontving hem zeer goed, maakte zich terstond meester van zijn geld, maar wilde ook de opbrengst van de polis hebben, vooral daar een jong vriend van haar, zekere Pelham, geld noodig had. Zij besloten dus Rogers van kant te maken. Dit gebeurde tijdens eene wandeling, waartoe zij hem hadden weten over te halen. Men bedwelmde hem met chloroform en wierp hem in 't water. Aangehouden werd de vrouw ter dood en Pelham tot levensdurende gevangenschap veroordeeld. Toen men haar kwam aankondigen, dat zij nu alle hoop moest opgeven, verklaarde zij bereid te zijn en moedig te zullen sterven. Zij heeft dit inderdaad gedaan. Zonder den minsten steun verliet zij hare cel en daalde geheel alleen de drie verdiepingen af naar de binnen plaats der gevangenis waar het schavot was opgericht beklom dit en nam plaats op den gereedstaanden stoel om het vonnis te hooren lezen. Toen men haar vroeg of zij nog iets te zeggen had, antwoordde zij neen en eenige oogenblikken later was er recht geschied. Werkloozen. Men sonigft aan de N. R. Ct. uit Amsterdam Dd. 22 Mei dienden de hoeren raadsleden Z. van den Bargh, Blankenberg, Douwos, Van Djjk, Van Gigch, Josephus Jitta, Post, Ruys, dr. Sauvage, Nolting en Steick, een voorstel bjj deu gemeenteraad in, ter uit- noodiging aan B. en W. om een commiBSie te benoemen nit de ingezetenen tot het verscbaffsn van steun aan werkloozen in onze gemeente en tot beschikbaarstelling van gemeentewege aan d.e commissie vau een secretaris en eeu kantoorlokaal. Over het voorstel werd in de raads zitting van 14 Juni d. a. v. na nitvoerige beraadslaging en in verband met een door mr. v. d. Bergb daartoe

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1