C. in Moe Tilly, AcMirstr. 13-15. Nightcap Hacking Hoeden en The American Hat. Oranj e-Nassau-Hypotheekbank. Firma J. Schouten Co., ©e Winkel Geen praatjes Haarlemmerolie ff" voor Oudejaarsavond HEEREN MODE-MAGAZIJN. W y bert-Tabletten, Gevraagd direct ADVERTENTIE N. Fabriek en Magazijn C. DE KONING TILLY's W. F. Stoel Zoon, Alkmaar. w HOUTTIL 24, ALKMAAR. Ontvangen de nieuwste modellen GERARD WORM. 's-Gravenhage. Opgericht Ao 1893. Reserves f 109.661.90. TEERCAPSULES v. GUYOT, THEVENOT, w Koek- en Banketbakkerij, Mient. Café „De Kroon", Schoutenstraat. HOTEL „WIJNKAMP". Lokaal DILIOENTIA Stoomboot „Stad Alkmaar". Wed. C. JONKER. W. J. SCHEPPER. H. J. SCHEPPER—HOFER. p. 1. p. f. J. W. TEERINK. A. TEERINK—BURGER. p. f. Beurtschipper op Leiden en Amsterdam. F. VERGAAY en Echtgenoote. P-__f- Vleeschhonwerij. Hekelstraat. Jb. DE VRIES en Echtgenoote. W. G. E. VALK p. f. Engelsch Hoeren Mode-Magazijn WOLTERING-WACKERS, 1. achter de Vischmarkt, Alkmaar. SCHOENMAKER IJ. CAFÉ „CENTRALE Tabaksfabriek „DE WAAG". Brood- en Koekbakkerij, „Amsterdammer Wapen.'' van Kluisdeuren I Nico van Vuure, Zaadmarkt 78. Langestraat 23. Oudste en éénig adres voor de Oprechte Haarlemmerolie. C. DE KONING TILLY, Motorvaartuigen. -J O B SS -< CD B B CD UI w O H DRUKKERIJ "^SST". Mederkoorn, Sclioutenstr. 6. Verkrijgbaar bij ALLE GROSSIERS in GEDISTIL LEERD. ECHTE ZBEUWSCHB OESTBR.S. haring- ZALM- HUZiLR.E3INr- Aanbevelend, Comestibleshandel, Laat 140, Telefoon 55. Commissarissen Géraiidel-, Poncelet-, m i Pjfplï f fflS Keatings-,enCascara- fflyiiJjüaÖf CORN. SCHIPPER. A. HILDERING, M J. SCHOORL p. f. en Echtgenoote. C. VAN STAM en Echtgenoote. Kennemerstraatweg. Telefoonnummer 58. p. f. Yeel geluk en zegen in het nieuwe jaar aan vrienden en begunstigers. W. SWAGER. Ie Gerant J. SMIT Jr. Veel geluk gewenscht door C. SMTT en Echtgenoote. Alkmaar, Scharloo. H. VAN DER SLEESEN p. f. en Echtgenoote. P. I. Wed. SCHWANER. SPRUIT WILS. Veel heil en zegen toegewenscht aan onze be gunstigers. GEBRs. SPANJAARD en Familie. p. f. P. f. K. STAPEL en Echtgenoote. M. DE VRIES. S. DE VOS. Begunstigers een gelukkig en voordeelig Nieuwjaar. p. f. W. F. SLINGER, H. SLINGER-LIND. Aan familie vrienden en begunstigers wordt veel heil en zegen toegewenscht door J. L. SCHWiiRZER. C. SCHWaRZER—JONKER, Boterstraat A. No. 4. Het personeel van de Werf „'t Hondsbosch" en „Alkmaar Packet" een gezond en voordeelig 1906 toegewenscht. W. J. SCHEPPER. Vrienden en bekenden gefeliciteerd bij de intrede van 1906. Met de beste wenschen in 1906. Mej M. SCHRIEKE. MEUBELMAKERIJ. p. f. STOFFEERDERIJ. J. VAN TIL. Boterstraat. A. TONNEMAN en kinderen. L. S. VAN THIJN en Echtgenoote. Vleeschhouwer, Verdronkenoord 15. Veel heil en zegen toegewenscht aan mijne geachte begunstigers, familie en kennissen in 1906 door Mej. W. TECKER, Boterstraat. Café „HET WAPËÏTVAN HAARLEM.'' C. VAN TWISK p. f. en Echtgenoote. ZADELMAKERIJ. BEHANGERIJ W. A. TIMMER en familie. Een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht. Blijtt zich beleefd aanbevelen. p. f. Mej. Wed. J. VAN TELLINGEN. LOUIS TRIJBETZ. Meubelmagazijn. P- f- p. f. A. THOMSEN en Echtgenoote. Geesterweg 13. G. TIMMER, Schoutenstraat bij de Breedstraat, handel in Kruideniers- en Grutterswaren en Comesti bles, wenscht zijne geachte clientèle en zijnen begun stigers een gelukkig Nieuwjaar. Bloemenmagazijn, Ridderstraat. Bloemmisterij Kweerenpad, bij het Badhuis. H. J. TEERINK ZOON. P- P. VOLTEN p. f. en Echtgenoote. Wed. S. VEN. Voordam. p. f. en Echtgenoote. P- f- W. VA8BINDER en Echtgenoote. Koorstraat. Ondergeteekenden wenschen hun geachten be gunstigers en vrienden, zoowel binnen als buiten de stad een gelukkig Nieuwjaar. P. VENNIK en Echtgenoote. Mr. Kuiper en Winkelier, Ged. Nieuwesl. 72, Alkmaar. f. GERARD WORM, Heeren Mode-Magazijn, Houttil 24. De ondergeteekende wenscht zijn geachten be gunstigers veel heil en zegen. T. WOLZAK, Mr. Smid, Laat 135. en Echtgenoote. Bij de intrede van 1906 alle begunstigers en kennissen hartelijk gelukgewenscht. J. L. WALLAST. L. G. WALLAST-LETZKE. In Koloniale Waren. Scharloo E 2. Goedkoopst Schoenmagazijn ,,'t Glazen Mniltje." JOH. C. L. WIJDEMAN. P- L Schapensteeg. M. WÏLS~ in Mode-Artikelen. P- L Zilverstraat. f. J. H. WILLERS en Echtgenoote. W. VAN DER WAAL en Echtgenoote. f- Schoolstraat. P. VAN DER WAAL en Echtgenoote. Koningsweg. W. A. f. WIENKER en Echtgenoote. Bij den aanvang van het nieuwe jaar wordt aan onze geachte begunstigers veel heil en zegen toe gewenscht. H. WOLZAK Mz. en Echtgenoote. In Petroleum enz. Luttik-Oudorp 21. K. WILLIG. G. WILLIGGO VERS. p. f. C. D. WESTPHAL, Kleedermaker, wenscht zijnen begunstigers binnen en buiten de stad veel geluk in het nieuwe jaar en beveelt zich min zaam aan. F. WIG MAN. A. B. WIGMAN—SCALÉ. P- f- Bij den aanvang van het jaar 1906 wordt aan onze geachte begunstigersvrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht. JOH. WAYBOER en Echtgenoote. H. A. VAN WOERDËK p. f. p. f. A. WONDER Az. en Echtgenoote. C. A. WITTE, Verdronkenoord, Mr. Schoenmaker, en Echtgenoote wenschen hunnen begunstigers, vrienden en bekenden een gezegend Nieuwjaar. Hoek Nieuwlandersingel. R. W. ZAADNOORDIJK p. f. en Echtgenoote. W. ZAADNOORDIJK" en Echtgenoote. P-f- Mjjne geachte clientèle, vrienden en bekenden veel heil en zegen in het nieuwe jaar. A. ZUURBIER Brillensteeg. en Echtgenoote. D. ASJES Ez. en Echtgenoote wenschen geachten begunstigers en vrienden een gelukkig Nieuwjaar. Aan familie, vrienden en begunstigers, zoo van elders als van hier, een hartelijk Nieuwjaar ge wenscht. J. DEKKER en Echtgenoote. Schilder: Nieuwpoortslaan, E 132. Bij de wisseling des jaars wenschen wij onzen vrienden en begunstigers allé voorspoed, zoowel in huisgezin als in zaken. Familie DAALDER, Alkmaar, 1 Jan. 1906. Breedstraat. De ondergeteekenden wenschen aan de heeren van den polder de Schermeer een gelukkig Nieuw jaar toe. A. DE LA GRANGE en Echtgenoote. Ondergeteekende wenscht zijne hooggeachte clientèle een gelukkig Nieuwjaar. J. HOET, Kruier der H. IJ. S. M. Bergerweg 12. p. f. J. KLAVER en Echtgenoote. G. W. DE MUNK, Schilder en penseelschrijver, werkplaats Laat 79, schuin over de R. K. Kerk. P- f- P. NOL en Echtgenoote, in Kruideniers- en Grutterswaren, Filiaal van D. VISSER, in Brandstoffen, wenschen hunnen geachten vrienden en begunstigers een gelukkig Nieuwjaar toe. Nieuwpoortslaan. F. H. C. ROODERS en Echtgenoote wenschen hunnen begunstigers veel heil en zegen in het Nieuwjaar, In verschillende modellen en grootten voorhanden. wordt in de laatst» jaren menigvnldig nagemaakt. Men bedenke dat dit de beste reclame is voor de deugdzaamheid en vrage steeds bepaald het merk Alle andere 19 namaak. eenige wettige opvolger des uitvinders. Bjj bestelling of aankoop vooral letten op het volledig adres: Achterstraat 13—15. -j< Plaatsen van motoren in bestaande vaartuigen. SCHEEPSHELLINGEN. JD SS rt- 50 H-i. B OQ O B t-S SS S e+- B <3 SS e+- CD C+- h-i. CD: M. B SS i—i i—i CD VAN NICHTCAP SCHIEDAM .1 - - Echte Oude Jenever P. HOPPE. Let op cachet en kurkbrand. Hef. C. JU. EOHOMD, Leerares Plano en Theorie. Miert O 15, ALKMAaR. Spreekuren Woensdag, Donderdag en Vrjjdag van 12unr. OESTERS Dcze schotels kunnen met of zonder saus geleverd worden. Gaarne vroegtijdige bestelling. AANBEVELEND, Jhr. Mr. P. R. FEITH, Raadsheer in den Hoogen Raad der Nederlanden, 's Gravenhage, (Voorzitter). Mr. J. C. J. Ridder VAN RAPPARD, Vice-President van het Gerechtshof,'s Gravenhage, (Onder-Voorzitter). Mr A. J. E. A. BIK, Advooaat en Procureur, Lid van den Gemeenteraad, 's-Gravenhage, (Secretaris). A. D. VOIGT, Oud-Notaris, 's Gravenhage. J. M. PIJNACKER HORDIJK, Oud Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, 's-Gravenhage. S. J. VAN DEN BERGH, Notaris, s Gravenhage, K. G. GOEDEWAAGEN, Directeur der Incassobank, Amsterdam. Mr. H. WALLER, Lid der firma de Koek Uyt den Bogaard. Amsterdam. AUG. KALFF Azn., Lid der firma Jan Kalft' Co., Amsterdam. Mr. J. A A. BOSCH, Raadsheer in het Gerechtshof, 's-Hertogenbosch. W. E. HIJINK, Notaris, Nijmegen. Jhr. Mr. R. A. P. SANDBERG TOT ESSENBURG, Colmschate. Jhr. Mr. J. W. D. SCHUURBEQUE BOEIJE, Rechter in de Arrondissements-Rechtbank, Zierikzee. H. L. A. VAN DEN WALL BAKE, Muntmeester, Utrecht. De Bank verstrekt gelden onder eerste Hypothecair verband van huizen in grootere gemeenten, lande rijen, boerenplaa'sen, enz., en geeft uit: 4 pCls. PAHOBHIEVHK, in stukken van ƒ1009, f 500 en 100, niet'of eventueel met premiën uitlotend, verkrijgbaar: te 'g-ORATElNIiAGH, ten kantore der Bank, Ket tingstraat 16 te AM8THRHASB, ten kantore van de INCASSOBANK, van de H. H. JAN KALFF Co., «n van de H. H. DE KOCK en UYT DEN BOGAARD; te ROT ILKUAtl, aan het Bijkantoor der Bank, Wijn haven 151, en bij de H. H. KOLFF en VAN DER VEN, en voorts bij H. H. Agenten en Correspondenten en Commissionairs in Effecten in het geheele Rijk. n«r.T>m De Directie: J. G. D. WATELER.Mr. A. G. N. SWART. en LOi TfiBPAKT, tegen Hoest en Terkoudheid bjj de Hufgbrouwersteeg ALKMAAB, op de I.AAT Is ZONDAG, Oudejaarsdag, den geheelen dag Voor 13 Old. een pracht van een Handnaaimachine, met een L n x e-a f s 1 u i t k a s t en alle apparaten. Ook op afbetaling van 50 cent per week bjj Hekelstraat 13, Alkmaar, Wormerveer en Pnrmorend. Speciale inrichting voor reparatie. f 3000. tegen 4 pCt. als le Hypotheek, voldoende overwaarde. Br. tr. bur. dezer courant, letter W2. Stoomdr. Herms. Ooster Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 10