Nieuwj aarswenschen. "STADSNIEUWS. Kantongerecht te Alkmaar. Hinderwet. PERSONALIA. ADVERTENTIE N* BURGERLIJKE STAND* KUNST EN LETTEREN* BEURSBERICHTEN* M ARK TB ERICHÏEN. „AL CM «A KI A", Café „DE TIJD", Café „VICTORIA" "jbTstëïjn, JOH. VERMEULEN. FRANS VERMEULEN^ MAARTJE WINDER, Wed. W. DE VISSER, P. TWISK, ingediende motie, de beslissing verdaagd. Aanneming van bet voorstel werd nameljjk ernstig ontraden door den voorzitter, die de benoeming van een commissie niet achtte op den weg te liggen van het gemeentebestuur, ook omdat er reeds een commissie van gemeentewege bestaat, die het vraagstuk der verzekering tegen werke loosheid bestndeert en van wie een rapport wordt tege moet gezien. Iets rationeols verwachtte de voorzitter niet van de bemoeiingen d-:r door mr. v. d. Bergh c. s. voor gestelde commissie. De heer v. d. Bergh hreft het voorslel in verband met den omvang der tbans weder heerscbende werkeloos heid opnieuw ingediend, echter met deze wjjziging, dat aangezien gebleken is, dat B. en W. niet genegen zjjn de verlangde commissio te benoemen, de raad wordt nitgenoodigd zelf vjjf leden uit zjjn midden te committaeren, die zich de noodige medewerking van particuliere personen en ook vereenigingen, welke zich op het hiorbedoeld ge bied reeds bewegen of bewogen hebben, te verzekeren en voorts zooals in het oorspronkelijk voorstel luidt, steun zollen verleenen aan werkloozen, in de eerste plaa's door werkverschaffing. De noodige gelden, te verkrijgen bjj wjjze van inzameling, van bijdragen van de burgerjj. Ifaatsbegrootlng 1906. Uit een overzicht van de in de wetsontwerpen tot vaststelling der Staatsbegrooting voor 1906 gebrachte wijzigingen blijkt het volgende De raming van de begrooting bij de indiening was f 181 714,219,95}. Zij werd gedurende de schrifteljjke gedachtenwisseling door de Regeering verminderd met f 1,431,888.verhoogd met f 959 255,651blijft verminderd met f 472,632,34}. Alzoo bij den aanvang der beraadslagingen geworden f 181,241,587,61; werd gedurende de beraadslaging in de Tweede Kamer verminderd met f 46,800, zoodat do begrooting is toegestaan tot een bedrag van f 181,194,787,61. De raming dor middelen voor bet dienstjaar bedraagt f 171 432,295. Zij werd ten slotte door de Regeering verhoogd met f 104,707 en verminderd met f 56,000; blijft, verhoogd met f 48,707, zoodat zij in totaal bedraagt f 171,481,002. De begrooting van uitgaven overtreft derhalve de raming der middelen met f 9,713,785,61. Gemengd Nieuws. Een zonderling geval. In Berg en-Dal, bjj Njjmegen, staat men thans voor een zonderling geval. TuEsehen het hotel Groot Berg en-Dal (Nederlandsch gebied) en Ond Berg-en-Dal (Pruisisch gebied) ligt aan den straatweg, ter hoogte van de grensscheiding, een onaanzienlijk klein hniske, dat vroeger was ingericht als gelegenheid om een glas bier te drinken voor koetsiers, die bezoekers naar Berg-en-Dal reden. Thans is dit gobonwje veranderd in een herberg ie, waar de kastelein lacht met alle Prnisiscbe en Nederlandsche wetten, met plaatselijke verordeningen, met invoerrechten enz. Terwijl de koffiehuizen in Berg-eu-Dal 's avonds 10 uur mosten sluiten, houdt hg desv?rkiezende zijn in richting open tot 8 of 4 nur in den nacht, tapt er zonder vergunning voor jongelui, wier ouders niet weinig leed van dit geval hebben, voert vrjj drank in uit Neder- of Pruisen, al naar hem goeddunkt, betaalt geen belas ting, enz. Het terrein, waarop het perceel staat, is altijd beschouwd als tot het Pruisisch gebied te behooren en onze Gel- dersche autoriteiten wachten zich dus wel, daar in te grjjpen. De Pruisische overheid schjjnt echter te stuiten op een betoog van den kastelein, dat het terrein geen Pruisisch gebied is. Men beweert, d.tt er oen procedure bjj de Dnit8Che regeering over aanhangig is. Hoe het zjj de burgerljjke autoriteiten aan gene zjjde der grens, de Duitsche douaniers en Polizei laten den man met rnst, die op zjjn gebied troont, als ware bjj de alkenheerscher in een tweede onafhankelijk staatje Moresnet. Geld Het Mishandelde «elsje. Uit Bathmen meldt men aan de Zw. Ct, Deze week hebben we eens een bezoek gebracht aan het bewuste Naatje Voortman het op de Menop door mej. C. W. B. L. zoo verwaarloosde meisje. Zjj be?indt zich thans redeljjk wolofschoon haar voorkomen nog veel te wenschen overlaat. Bjj den eersten oogopslag lijkt ze op 6en oud verwaarloosd verfomfooid moedertje, terwijl haar loopen en baar houding nog teekenen geven van bet geledene leed. Ztj gevoelt nergens pijnwat ze trouwens ook nooit heeft gehad. Ze is goed gezond en ze dacht nu voldoende kracht te bezitten wanneer ze daartoe geiospen werd, naar Zutphen te kunnen reizen. Op de vraag of zij wanneer alles eens was afgeloopen en de joflrouw weder teruggekeerd was, weder naar do Menop toe zon willen, luidde het antwoord: »ook dan nog tietal konde ze f 1000 per jaar verdienen.'' Ze is scht jaar bij mejeffrouw Fenema in betrekking ge weest en heeft de laatste tien maanden, zonder tusscben- poozen gelegen. Voor de slachtoffers In Rusland. Gisteravond is in „Bellevue" to Amsterdam een bazaar geopend, die tot en met Nieuwjaarsdag gehouden 'al worden, ten voordeele van de slachtoffers der Russische onlusten. Groot is hij niet, maar wel keurig verzorgd. Er is een soort van marktplein met tentjes gevormd en de voorwerpen zijn het koopen waard, 't Ordinaire taucy fair-goed vormt de minderheid, al werd alles om niet voor het goede doel gegeven. Zoo is bijv. de afdeeling schilderijen ruim voorzien van waardevolle wandversiering (meest aquarellen, etsen enz.), terwijl er onder de kunstnijverheid in het tentje daarnaast, waar ook de antiquiteiten zijn ondergebracht, werk is van bekwame handen. Ook is er een afdeeling bloemen, en maar weinige bezoekers zijn in s*aat om hun onge vuld knoopsgat lang tegen de aanvallen der schoone verkoopsters te verdedigen. Weer verder zijn sigaren in alle kleur en eiken prijs uitgestald, en een keurig boekenkraampje biedt allerlei lectuur en schoone plaat werken. In het midden der zaal rerheft zich een groote gekleurde Japansche parasol, in de schaduw waarvan een vuurroode schoenpoetser zijn nuttig werk verricht. Merkwaardig is de inzending diamanten van verschil lende Amsterdamsche juweliers. Veiling. Men schrjjft ons nit Heerhucowaard Het Café »De Tjjd", den 28aten dezer in veiling ge bracht, is opgebonden. Bjj opbod werd er ruim f 25900 voor geboden. Op den 2en Januari a s. hoopt de heer Mr. M. Btlchner den dag te herdenken, waarop bjj vóór 25 jaar benoemd werd tot kantonrechter alhier. Den 8en November 1862 gepromoveerd te Leiden was de heer Bücbner van 21 Joni 1864 tot 4 Augustus 1865 griffier bjj het kanton gerecht te Edam, daarna te Gouda tot 27 October 1870, toen bij benoemd werd tot kantonrechter te Edam, welke betrekking door hem werd vervuld tot 1 Mei 1877. Van dezen datum af was de heer Btichner kantonrechter te Helder, totdat op 2 Januari 1881 zjjne benoeming tot kantonrechter alhier volgde. De heer H. J. Vonk is benoemd tot lid, tevens voor zitter van de Gezondheids-Oommissie alhier, zulks ter voorziening in de vacature ontstaan door het aan den heer S. R. Smit verleend eervol ontslag. Door Gedeputeerde Staten is het aantal dezer gemeente, te dragen in de lichting der Nationale Militie van 1906, bepaald op 67 man, waarvan 47 man ter volledige oefening en 20 tot korte oefening zullen worden ingelijfd. Blijkens een advertentie in dit nummer zal mej. L. T. FranseMeijer met ingang van 1 Januari voortaan haar zaak in dames-handwerken in de Houttil 's avonds om 9 uur sluiten. Zaterdagavonds zal echter niet op dat uur worden gesloten. Ook de heer J. Daalder zal met ingang van 2 Januari, met uitzondering van den Zaterdag, zjjn zaak aan de Breedstraat 's avonds om 9 uur sluiten. Aanbeatediagen. Bjj de op 28 dezer gehouden aanbesteding voor de levering van pl.m. 12000 K.G. haver voor de paarden van den Gemeentelijken Reinigingsdienst alhier is deze gegund aan den laagsten inschrijver den heer N. de Haas te Castricum, voor den prijs van f 8.40 per 100 K.G. Te Bergen zal voor den heer J. P. Kreb, naar plannen en onder beheer van den architect K. Bakker Dz. van Alkmaar, een lunchroom worden gebouwd. Bij de daarvoor gehouden aanbesteding is ingeschreven als volgt(Raming f 3786.Hart en Tuinzaad, St. Pancras, f 4990Tuinman en Houtenbos, Bergen, f 4900 J. Blaauboer, Egmond aan Zee, f 4725; Firma Spruit en Wils, Alkmaar, 4390; Gebr. Apeldoorn. Egmond- Binnen, f 4390L. C Oudt, Alkmaar, f 4072R. van Essen, Koedjjk, f 4000; J. Bregman Sz., Alkmaar, f 3784. Gegund aan den laagsten inschrijver. Opsporingen. Door de Aikmaarsche politie is opgespoord een gladde gouden heerenring, ontvreemd ten nadaele van een ingezetene. De dieveggezekere E., werd ook ontdekt diena vele pogingen om don dans te ontspringen eindeljjk bekende. De politie heeft voorts opgespoord zekeren K., ver dacht van diverse onder de gemeente Beverwijk gepleegde diefstallen en wiens opsporing het hoofd dezer gemeente had verzocht. Een ingezetene werd dezer dagen in anonieme brieven gedreigd dat zoo bjj niet binnen twee dagen een be langrijke «om gelds aan een bepaald adres bezorgdede openbaarmaking van compromiteerende stukken zou ge schieden. Het gelakte der politie den dader te ontdekken. Bjj onderzoek bleken bedoelde stukken niet te bestaan. lit Ten nadeele van een der ingezetenen werd onder be- driegeljjke voorwendsels door een onbekend heer, die zeide commensaal bjj hem te willen worden, een klein bedrag afhandig gemaakt op Vrjjdag voor Kerstmis. Deze onbekende heer is thans opgespoord, herft het feit hekend en is gebleken een zekere R. Lncassen te zijn, zonder vast middel van bestaan of vaste verblijfplaats. L. bekende bet hem ten laste gelegde. In den avond van den 25 December werd op de Oude- gracjit te Alkmaar een gehuwde vrouw gevolgd door een klein manspersoon, die baar geheel onbekend was. Op een gegeven oogenblik sprak de man de vrouw op ruwe wjjzo aan en pakte haar op onkiesche manier beet. De vrouw schrikte hevig en moest, voor zg haar weg kon vervolgen, nadat ze zich van den onverlaat bevrjjd had, eerst bjj een der grachtbewoners tot kalmte komen. De politie werd mot bet geval in kennis gesteld en slaagde er in den dader, een zekeren Chr. K. op te sporen. Brand. Hedenmorgen brak reeds vroeg een binnenbrand uit in de cacaofabriek van den heer BaaD. Een agent van politie zag rook uit het dak van be doelde fabriek en door de ruiten naar buiten slaan. Bij onderzoek bleekdat er brand was uitgebroken. De omwonenden werden terstond door hem gewekt. De politie was spoedig met den slangen wagen ter plaatse. Met behalp van een burger, zekeren G. Severein, werd de brandende kofeer om de ziftmachine die branddemet emmers water gebluscht.. Slechts cenige materieele schade werd door bet brandje aangericht, dat echter, zoo 't niet tjjdig ontdekt was, de meest ernstige gevolgen had kunnen hebben. ONDERTROUWD 29 Dec. Adrianus den Brok, te Berghem en Cornelia Maria Groot, alhier. GEBOREN 27 Dec. Huibert, Z. van Johannes Antonins Barnardus Fenijn en Maria Bertha Kaarsmaker. 39 Dec. Cornelia Maria Emerentia, d. van Johannes van Djjk en Marie de Moei. Dieuwera Everarda, d. van Petrus Theodorus van 't Hoff en Maartje Ligtbart. OVERLEDEN: 29 Dec. Sophie Sibertine Marie, D. van Joseph Gerard Lutz en Martbe Frarfoise Mario Thjjssm, 17 dagen. Maartje Winder, echtgen. van Johan nes Jaeobns Hermanns Wejjmer, 38 jaar. 30 Dec Jannetje Heoning, wed. Willem de Visser, 85 j. Maandag, nieuwjaarsdag van IS lot 1 ure gelegenheid tot aangiften by den Burgerlyken Stand. Zitting 30 December 1905. S. G., L. J., te Amsterdam, overtreding loterjjwet, ieder f 1 boete of 1 dag hechtenis. J. deB., Zuid Schar wonde, J. R., Alkmaar, overtreding leerplichtwet, de le f 1 boete of 1 dag hechtenis, de 2e 3 en 4 dagen hechtenis. J. S., Schoorl, H. R., Alkmaar, dronkenschap, de le f 1 boete of 1 dag hechtenis, de 2e f 6 boete of 3 dagen hechtenis. W. S,, Driehuizen, overtreding woningwet, f 1 boete of 1 dag beebtenis. J. B., M. V„ J. S,, J. K,, D. S., Akersloot, G. W., A. A. v. d. G., te Alkmaar, overtreding politie-ver- ordening, ieder f 1 boete of 1 dag hechtenis. J. V. Gz., J. Z. Ez,, A. Z. Ez., Egmond aan Zee, O. K., Ondorp, P. W., de Rgp, J. v. d. M., Wjjk aan Zee, T. S., Sehoorl, jachtwetovertreding, de le f 1 boete of 1 week plaatsing tuchtschool, de 2e 8 dagen hechtenis, da 3e en 7e ieder f 3 boete of 2 dagm hechtenis, de 4e en 5e ieder f 1 boete of 1 dag heehtenis, de 6e f 2 boete of 2 dagen hechtenis. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaab brengen, ter algemeene kennis, dat bij besluit van Heeren Gedeputeerde Staton van Noord-Holland d.d. 20 December 1.1. aan hun college onder voorwaarden, vergunning is verleend tot hrt uitbreiden der gasfabriek met een ketel huis en toebehooren, op het perceel aan de Kanaalkade, kadastraal bekend in Sectie A No. 3575. Tot lid van het Bestuur van den polder Woudmeer is den 29 dezer herkozen de Heer R. Bron. Het gemengde koor »Jacob Kwast*, uit Wognum heeft eene nitnoodiging ontvangen om deel te nemen aan een concours te Parjjs, gedurende de Pinksterdagen in 1906, uitgeschreven door het Pa jjsche dagblad Le Journal. "Taatste berichte"nT fierste Kamer. 's GRAVENHAGE, 30 December. In da Eerste Kamer is heden na de aanneming van eenige kleine wetsont werpen en de hoofdstakken 1 en 7a van de S'aatsbe- grooting het debat over de Middelen-wet aangevangen. Da heer Van Zinn'q Bargmann verklaarde z ch niet vrij om tegen de Middelen-wet te stemmen, bij stelde echter een motie voor, mede namens vsrschillende partjjgenooten, waarbjj de Kamer, overwegende dat een belangrjjke financieele maatregel als de voorgenomen opoentenheffing die zoo nauw verband houdt met besteande belasting stelsel, aan het vrije oordeel der volksvertegenwoordiging ia haar geheel behoort te worden onderworpen en dat dus bjj een afzonderlijk wetsvoorstel had moeten worden aanhangig gemaakt, het vertrouwen uitspreekt dat de R'geering hiermede in 't vervolg rekening zal houden. De heeren Godin De Beaufort en Vening Meinisz ver klaarden zich voor da motie. Minister De Meester ver klaarde pertinent dat indien het volgend jaar nog een opoentenheffing mocht noodig zjjn, hjj het voorstel daartoe zal doen in den vorm als door do sprekers gewenscht. De motie werd daarop ingetrokken en de Middelen-wet aangenomen. AMSTERDAM. /«rt N. W. Schuld, dito pCi 29 S Dec.280 D-e Nederland dito, dito, ObligS Oostenrijk Obl. in pap. fl. 1000 Febr.-Aug. 5 lito, dito April-Oet.. 8 dito, Kronen 2000 bel vrije(Kronenr.)Mei-Nov. 4 dito, dito 2000 bel.vrjjefKronenr Jsn.-Juli 4 Portugal le ser. 3°/0 20-100..3 dito, 3e id. Amert. Schuld 3°/« francs 500 4| Rusland, Iwang. Dombr.'üblig.4} dito, Binnenlandse.be 18944 dito, 1880 gecons. Z. R. 125-62613 Mei-Nov. 4 dito, 1889 2eser. 1 Jan. 1 Apr. 1 JulilOet. 4 dito, 1894, Donetz-Spoorw4 dito, 1867/69 M 20-100 Mei-lov.4 dito, Groote Spw. Oblig. 1861.4 dito, dito, Z. R. 500 1898.4 dito, Transc. Spw. Oblig. Z. R. 125'685, 3 dito, Zuid-W. Spw. Oblig. Z. R. 6254 dito, 1889.. -S dito, fn goud 1884, IS Jan. 13 Juli....» 5 (SpanjeObl. Buit. Perpetuele....4 "nrkjje, gepriv. Conv. leening 1890 4 Recep. geünificeerde schuld fres. 500-2500.. 4 Wgjpt®, Obl, leening 1876 4 Vtzico, Obl. Birn. Scb. aflosb. oblig5 dito dito 1899 5 Venezuela Obligatiën 1881.4 V. V. Noord-Holl. Orond-Crediet, Pandbr.. 4 V. W. Pac. Hyp. Pdbr Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, Wed. Ind. Handelsb. Aand dito, Kon. Wed Mij. t. expL petr. br.A. dito, Petr. Mij. Sum.atra-Palembang A dito, Aand. Wed. fnd.F.xpl.Mfi Amerika, New Orleans Railw. C. Cert v gew. Aand- United States Steel Corp. Peru. Peruvian Corporation Cert v. Aand.., „v. Pref. Aand. Nederland, Expl. St. Spw. Aand.. dito, Ned, Centr Spoorw. Aand. f 350 dito, N.-Brab. Boxtel.W. Aand. 1875/80 gort, italic, Spoorwegleem'ng 1887/89 3 dito, Zuid-Ital. Spoorweg-Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel *usland,Wl*dik. 1885 h Z.R. 695 Oblig.... 4 Auerika, Atchison Topeia Cert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl..... 4 Rock Island comp. Cert. v. gew. Aandeelen. dito, Denv. Rio Grands gew. Aand dito, Erie Spw. Mij gew. Aandeelen dito, Illinois Cert. v. Aand dito, Kansas City South. Railw. Aand... dito, Miss. Kans. Texas Cer v. Aand.. dito, dito, le Hyp.4 Norfolk Western Cert. v. gew. Aandeelen dito, Oregon Calif, goud le hyp6 dito South. Pacific, gew. Aand>3 dito, Southern Railway gew. Aand dito, Union Pac. Hoofd, O. r A. Union Pac. Convert Gold. Bond4 dito Wabash Ct. r. pref, Aand, Niderland, Stad Amsterdam f 100 3 HongarijeTheiss Loten 4 Oostenrijk Stastsl. 186J5 dito, dito 1864, iusland Staatsleening 1884 Loten5 dito dito 1866. Dito.5 urkjje Spoorwegleening Markt 100A 1001 781 91* 91} 100* 100} 100* 78H 91} 100} 86} 78 78} 78} 83 79*} 64' 79* 62 87* 98* 135} 387 58* 39 40 11 42 113} 36^ 77} 84* 27} 45 177 30 40} 104} 102} 66} 35} 48} 146} 110* 31A willig. 65iV 79 79* 79} 83} 80 79 66* 64} 87} 105 48} 98} 78 385 59 41} 13} 46} 68Ar 127 24-Hr 37} 84} 102} 65} 36 149} 160} 157} 31 h p. f. CASPAR ARCK, Hekelstraat 24. Burgemeester en "Wethouders voornoemd, Alkmaar, 29 Dec. 1905. G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Amsteedsm, 29 Dec. Botermjjn. Aanvoer 3725 Kg. Hoogste piijs f 1.86, middel prjjs f 1.32 en laagste prijs f 1.10 per Kg. Hoobn, 29 Dec. Aangev. 146 vette schapen f 25 a 32,50 lammeren f 18.— a 25.—, 0 varkens a ct., 0 koeien a ct. Handel vlug. Alkmaar. 30 Dec. Aangevoeld 1 paarden f 80 a 100, veulens f 0.— a 0.6 koeien en ossen f 210 a 230, 85 vette kalveren f 50 a 114, per K.G. 90 a 110 et. 48 nuctere kalveren f 12 a 20, 133 magere schapen f 16, a 35,—, 84 vette varkens 50 a 56 ct. per K.G, 55 Magere varkens per stuk f 16 a f25. 144 b;ggen f 10.0 a 14.—, 16 Bokken en geiten f 3 a7 0 kleine Bokjes 0.a 0.ct., Boter, hoogste prijs 60— ct., middelbare 70 ct., laagste 50ct., grasboter ct., aanv. 3306 K.G., Eendeieren 1 0.—, Kipeieren f 5.a 6.— per 100, lammeren f a 0— vette schapen t a Groenteveiling Station Nookdscharwoude 29 Dec. Roodekool le soort f 11.a 11.50, 2e f 10.— a 10.50, 3e f 7.50 a 8 50, kleinere f .4— a 7.gele le soort f 8.a 9.2e f 7.— a 7 50, kleinere f 3.a 6.50, witte kool f4 a 8 per 100 id. Deensche f 0.— a 0.— er 100, rapen f 2.75 a 3.—, uien f 1.50 a 1.60 p. 50 kg. 29 Dee. Groentemarkt te Bbokk op Lamgeeduk. Wortelen 10.40 a 0.50 p, 50 kg. bloemkool lo soort f 0 a 0 bloemkool 2e soort f 0.— f 0.roods kool 4.a 11.75 gelekool f 3 a 9.—wittekool f 4.— a 9.30, koolrapen f 2.a 3,— nep f 0.a 0.uien f 1.50 a 1 70 reuzenbloemkool f 4,a 5.—. Bieten f4.a 5.—. rammenas f 0.— a 0.zilveruien f 0.— a 0.— Een wagon Drecsche witte a 10000 K.G. f 205. Het Bestuur der Gemengde Koorvereeniging Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 27 Nov., No. 50, wenscht haar Directeur en Leden een gelukkig jaar toe. Aan begunstigers, vrienden en kennissen alles goeds toegewenscht bij de intrede van 1906. J. BIJLEVELD en Echtgenoote Oudegracht, D 54. Laat, tegenover de R. K. Kerk. C. A. BREED en Echtgenoote wenscht hunne geachte clientèle een gelukkig Nieuw jaar- Allen veel geluk en zegen toegewenscht in het nieuwe jaar door P. BROUWER en Echtgenoote. In boter en kaas enz. Pnidsen 51. JAC. BRUGMAN, Broodbabkerij „De Vlijt", Lindelaan 61, wenscht vrienden en begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. W. BAKKUM^ Huis-, Rijtuig- en Decoratieschilder. P- f. Koningsweg B76. Wed. P. BERGERS, Achterstraat 24, in Glas, Porcelein en Aardewerk, wenscht hare geachte clientèle, buiten zoowel als binnen de stad een gelukkig Nieuwjaar. Onzen begunstigers, vrienden en buren veel geluk en voorspoed in 1906. N. DEKKER en Echtgenoote. C. J. v. EIK, Timmerman en Jalouzieënmaker, wenscht vrienden en begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. p. f. K. J. GOVERS en Echtgenoote. Stompetoren. p. t. K. DE HEER, Huis- en Decor, schilder, Boterstraat A 8. p. f. D. HARDER en Echtgenoote. H e i 1 o o. Bij de intrede van het nieuwe jaar veel heil en zegen aan familie en vrienden. Familie KOOGER. Grootschermer. N. V. Aikmaarsche Glazenwasscherij enStofzuig- inrichting wenscht haar geachte clientèle gelukkig Nieuwjaar. f. H. G. PREIJER, Kassier Commissionair in Effecten. P. SCHELTUS, Handel in Kruidenierswaren, Paardensteeg 4, wenscht vrienden en begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. Houthandel, Zeswielen bij Alkmaar, wenscht vrienden en begunstigers een voorspoedig Nieuwjaar. K. VAN TWUYVER en Familie wenschen hun geachten begunstigers, vrienden en bekender, een gelukkig Nieuwjaar. Ondergeteekende, Broodbezorger der Eerste Hygië nische Alkm. Brood- en Beschuitfabriek, Wijk B, wenscht aan clientèle, familie, vrienden en bekenden het compliment van den dag. J. v. d. VIS en Echtgenoote. Bode VEER en Echtgenoote wenschen hunnen geachten stadgenooten veel zegen en geluk in het nieuwe jaar. Ondergeteekenden wenschen hunne geachte clientèle, vrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar toe. W. v. d. WAL en Echtgenoote wenschen al hun"" vrienden en bekenden, zoowel buiten als binnen de stad een gelukkig Nieuwjaar. Ondergeteekende wenscht zijne geachte clientèle, vrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar toe. H. WIERSMA, Sigarenfabrikant, Alkmaar. maatxamammmamt-wmm m f e— Heden overleed plotseling, tot diepe droefheid van mjj en mijne kinderen mijne geliefde Echtgenoote in den ouderdom van 38 jaar. Alkmaar, J. J. H. WEIJMER 29 Dec. 1905. en kinderen. Heden overleed onze Geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder tteboren HfiNIIit». in den ouderdom van ruim 85 jaar. A. G. VAN DER VOORT— de visseb. N. VAN DER VOORT. Alkmaab, M. W. BURGERde visseb. 30 Dec. '05. J. BURGER en Kleinkinderen. Heden overleed na eene ongesteldheid van roim 10 maanden, onze geliefde Oom, de heer weduwnaar van A. Bbohmeb, in den gezagenden ouderdom van 89 jaar en ruim S maanden. Uit aller naam, D. BROMMER Jbz. Executenr-testamentair. St.-Maartensbrng, 29 Dee. 1905. Onzen hartelgken dank aan allen die door hunne deel* noming oss hebben tiesieuud in het smartelijk verlies van onzen «enigen, geliefden zoon en broeder. P. BREGMAN, T. BREGMAN—Schoobl T. LEUEN BREGMAN. A. EEOEN Cz. Oudorp 31 December 1905.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 2