Alle courante liniaturen voorradig. Levering van extra-modellen binnen zeer korten tijd. Hlgen i!f ndcrij en ütoemdrukkerij* Linieer-, Draadhecht-, Perforeer- en IVummereer-inrichting. V TI *T i: It I» A II Dinsdag 2 Januari Vraagt uitsluitend Nieuwendijk 227, b|d. Dam. Sport- en Costume-ROKKEN Prima papier» Speciaal adres voor het maken van Kantoorboeken naar op te geven liniatuurdruk. SPREEK- en ZINÜMACHINE- GemeDgde KoorvereenigiDg„Alcmaria. C. 0UDES. Patisserie SüECKER. li' u JAN DAALDER fl de Natuur-Vollen Ondergoederen Telefoon ISO, Stevig Bindwerk. Telefoon 150. CONCERT Huishoudster. Opening der Zaak I MANTELCOSTUMES en PELTERIJEN, ANSICHT- en NIEUWJAARS- Bijzonder vestigen wij \JJ 'AANDACHT op een groote partij Cf f f 16 liniaturen voorradig» Ev, Luth Gemeente. Magazijn „KATOENBAAL". J. van der Veen, Notaris J. de Lange Corns. Joh». Zn., DIENSTBODE. P.O. Mooi TARWE-SÏROO. Gevraagd s in de SCHAPENSTEEG Beignets aux pommes, HYPOTHEEK. De Firma H W. Holsmuller De Firma H. W Holsmuller wcnscht haar geachte cliëntèle een gelukkig Nieuwjaar. 1 Januari '1906. Fabrieks IMHULSEN 4 HOIJER, begint de Tegen ongeloofelijk lage prijzen. Het goedkoopste en meest gesorteerde Magazijn van is bij R. ZOMERDIJK, Verdronkenoord. in Blauw Cheviot f 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.50, 1.20. Eng. Fantasiestoff. f 12 50, 11.50, 10.50, 9.50, 8.50, 7 50, 6 50, 5 50, 4.50, 3.50, 2.50, 1.40. Zwart Satin de laine en Laken f 30, 25, 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 25. Gedurende de Opruiming geven wij op alle Japonstoften, per el van het stuk, SO pCt. KORTING. Geen aangenamer Muziekinstrument M. A. ER KA MP, Houttil 25. L. T. FRANSE-Meyer. te A. 1 k maar, Het voor verschillende doeleinden zeer geschikte GEBOUW, aan de Baangracht te Alkmaar, waarin het laatst is ge vestigd geweest de ViSChhal, kadastraal be kend in sectie A, no. 3566, als werkplaats, groot 70 centiaren. Opgericht 30 Maart 1904. Goedgekeurd bij Kon. besluit van 27 Nov. 1905, Staatsblad No. 50. Directeur: de Heer J. DE GEUS. Op veler verzoek: op Dinsdag 23 Januari 1906, ln bef gebouw ^DILIGBSTIA met welwillende medewerking van de Heeren: JAC. BONSET, Componist, Amsterdam. A. IMHULSENViool. W. H. SLINGER, Piano. Introductie's bij de leden 50 cents. Kaarten aan de zaal verkrijgbaar a/1,per persoon. Na afloop GROOT 13 onder leiding van den Heer VESTDIJK, Amsterdam. Het recht van toegang wordt door het Bestuur voorbehouden. Kassier en Commissionair in Effecten, GEVRAAGD tegen 1 Februari 12 GULDEN ÏOOO Pond. op 15 Januari. Jnweelen, Bloedkoralen, Goud en Zilver. APPELBOLLEN, APPELBEIGNETS, APPELBEULING, RAGOUT-en SAUCIJ ZEBR00DJES, PASTEITJES, CRÜüUETTEiN enz, KANTOORBOEKEN 1006. 6 en 7, W. NEDERKOORN, koestraat A11. bericht door deze dat, n*et uitzondering van den ZATERDAG, z({ne Zaak aan de BREEDSTRAAT, Ingaande U1SSOAG 2 Januari n.s. 'savonds na 9 ure gesloten zal zjjn. ZOND AOS DEN GEHEELEN DAG GESLOTEN. bericht by deze aan hare geachte Cllëntèïe, dat vanaf 1 Januari 1900 de winkel behalve Zaterdags, on 9 uur zal gesloten zyn. Telefoon Interc. Ï5. lijn verkrygbaar by> LAAT 67. f Gebrs. LAMPE, 09* Het 't oog op nieuwjaar ZOADAü en ItlhlIWJAABiDAG den geheelen dag open. LOBJl'S Louis Frankenberg, Dames-en Kinder-Mantels, Kantoorboeken. ALKMAAR Langestraat 107. Om bijzondere redenen hervatting van alle catechl- satiën pas 8 Januari en volgende dagen. J. F. TERNOOY APÈL. dan de GBAOOPHOSlil •'ïjÜ&tii-n J«lM' Fnldsen C 60. De ondergeteekende naakt hare g e a c h te clientèle hekend, dut zij van 1 Januari af hare KAAH on 9 uur zal sluiten, uitgezonderd des ZATERDAGS. Steeds aanbevelend, ia voornemens op Woensdag 17 Januari 19O0, bjj opbod en op Woensdag 24 Januari 1906, bfl afslag, telkens 's avonds 6 uur, in het café «Central", te Alkmaar, aan de Nienwesloot, in bet openbaar te verkoopen Het gebouw is voorzien van gasleiding en bevat een grooten koelen keldor. Eigendom van den heer D. BLAAUW. Inlichtingen worden verstrekt door den eigenaar en poor voornoemden Notaris. belast zich met hst koopen en verkoopen van KtFecten, inwisselen van coupons, incasseeren van wissels op het Binnen- en Buitenland, bet bezorgen van levens verzekeringen en ïyfrentecontracten, neemt gel den a déposlto, enz. HAKTOOB PA8TOQRITEBG, Er woidt gevraagd om half Januari of met Februari in dienst te treden, een Huishoudster, 't liefst bejaard, bp Jb. AKKERMAN, te Oterleek. een netfe, flinke LOON met inbegrip van Waschgeld f ISO per jaar. Adres J. LIND, Mient 1. Amstaande DIASDAG in lossing te ALKMAAR. Schipper S. KOOIMAN. met 1 Febr. te AMSTERDAM een zindelpe, flinke KEÜKIlNnKIII), ook voor eenig huiswerk. Loon f 140.—, mot opslag. Adres: Jan Lnjjkenstraat 24 (benedenh.) Tot dien dalua wordt uitverkoop gehouden ln het FIIUSHIV, van Inkoop of ruilen tegen de hoogste waarde. Doublé of Verguld wordt niet nagehouden: 24 Cents per FORTIH. a S Aanbevelend, A. VKRBKRBÏH. Groote en Kleine bedragen PARTlCUMISR G10I'D beseh;kba»r t»g»n billijke rente. Te bevragen F. J. Q.UAX Zn. W1LHELMINALAAN 5. VAN AMSTERDAM Nederlandsche Succursale: R0KIN Men vrage het prospectus der ongeëvenaarde PIONIER POLIS verzekerende tegen ONGELUKKEN en een groot aantal ZIEKTEN, zonder voorafgaand geneeskundig onderzoek Vertegenwoordigers: F. J. QUAX Zn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 3