Voor Nieuwjaarsdag. „Het Zangersfeest", Stoombootdienst Alkmaar-Packet A u ts-üpasirbank. PELTERIJEN. J. LIND Bzn., Bontwerker, Mient 1. gevestigd! Kantoor van koop met recht van wederinkoop. MfJMMER QUAX INSULAIRE HYPOTHEEKBANK te Zierikzee. eiken DINSDAG m 3-8 our, en bjj het Secretariaat te HAARLEM. WESSANEN LAAN, Wormerveer. WESSANEN LAAN. De landbouwkalk 0—8 uur D. A. WXSSEUNK, Alkmaar, EK/UfEMi BOEKHOUDEN:' Dienstbode, bio o m ui cx> <x> o P-I P O ggL Oi3P3F5.TJI3Vi:iLJVC3r W. F. Stoel Zoon te Alkmaar Uitvoering Nieuwendijk 199|201, Gebouw Passage. Saccos, zwart fl.«. Saccos, gekleurd f 1.— Paletots, zwart f2.5G» Paletots, gekleurd f2.50 darriks (Pellermes) f2.75. Stofmantels f2.50. Costumes f 5.—. Kindermantels Spotprijzen. Kokken f 1.75, f2 25, f2,40, f2.50, f2.75 Leidschestraat 39, bij de Keizersgracht De eerste zitting in 1906 op Woensdag 3 Januari zal uitzondering gehouden worden van Het bijschrijven van renten zal plaats hebben op Bonderdag 4 Januari en Maandag 8 Ja uari, van 9 tot 12 uur. Appelsteeg 1.J. A. NETTEN, Banketbakker en Kok. S. W. VET, in GOUD en ZILVER, Kassiers en CJommissiormairs in Hfiecfen te Alkmaar. 4 pCts. PANDBRIEVEN tot den koers van 100 pCt. I, PEIUS Az., Leeraar M. Dijk C 12? ALKMAAR. HAARLEM, VEEEUSTH.AAT S3. Tel. Interc. 1294, HoofddirectieUtrecht, Witte vrouwensingel 31. FILIAAL ALKMAAR: HOTEL „TOELAST". Aanmeldingen voor CURSUS- en PRIVAATLESSEN kunnen worden gedaan in de spreekuren WESSANEN. LAAN UJHSTZAABKOXIKXilV XV. 11*. uit de kalkfabrieken van op Woensdag 3 Jan. 1906, in het Lokaal „HARMONIE." Telefoon 137, A. BURGER, Laat 138. Verzoeke beleefd bestellingen vroegtijdig op te geven, opdat deze op tijd knnnen worden nitgevoerd. 7N a antiloop ~R T langs de Zaau. Van ALKMAAR 8—, 10—, 230, q~ uur. 6.— uur. Alleen op Zondag. A A. .r A APPELBOLLEN APPELFLAPPEN, GARNALEN-, KALFS- en SAU- CIJZEBROODJES, RISSOLES, PASTEITJES, CROQUETTES enz. Levering van KOUDE en WARME SCHOTELS, PASTEIEN, PUD DINGS en alles wat tot het vak behoort. Aanbevelend AR.TIKLELEIST VAN VERTROUWEN Het eenigst adres van eigengemaakte PELTERIJEN in de grootst mogelijke sorteering en tegen uiterst billijke prijzen is bij Reparatiën sa t en t> i 11 ij 1c. Alkmaar, Verdronkenoord. Kantoor Dijk hoek Kaarsemakersgracht. Interc. Telef. No. 225. Bevelen zich beleefd aan tot het inwisselen van: De Bank geeft nit, in stukken van flOOÖ.—f500.f100.— en f50. Verkrijgbaar ten kantore van den Heer Kassier ©a Commissioiinair in Llïeoten. Ondergeteekende heeft weder eenige UREN disponibel tot het geven van onderwijs in BOEKHOUDEN enz., ter opleiding voor praktijk en examens. RESULTATENT Gedurende 1904 en 1905 slaagden 12 leerlingen, waarvan by de in November j.l. gehouden examens 5. UI B-i Daar het onderwijs, tengevolge van de talrijke aanmeldingen, voor langen tjjd verzekerd is, verznime niemand, zich door eene spoedige aangifte de gunstigste lesuren voor het onderwijs te verzekeren. GO CD O GO W o r m e r v e e r. Koninklijke Fabrieken Mantels. Japonstoflen. Is van gegarandeerde goede kwaliteit en bil lijk in prijs. C.&A.BBËM1MME1JEB.I 's avonds 8 uur, Gediplomeerd Banketbakker, Beveelt zich beleefd aan voor de levering van Vleesch- en Viscbpasteitjss, Sancijze- en Ragontbroodjes, Croquettes en Rissoles, Appelbeignets, Appelbollen, Sneeuwballen, Appelbroodjes. Wilhelminakoekjes, 16 c. per ons. Amandelsteng^lg, 16 c. per ons, Kattetocgen, 16 e. per ons. Sportkoekjes, 16 c. per ons. Plicé- banket, 16 c. per ons. Zand wafeltjes, 12 c per ons. Zonte krakelingen, 14 c. per ons. Aniisbiscnit, 18 c. per ons. Choc, banket-kransjes, 20 c. per ons. Schuimpjes, Van. Sohnim, Cboc. Batons. Aanbevelend A. BUAGHK (firma W. Burger.) Opvoering van: Blijspel in 3 bedrjjven door G. VON MOSER. Introducties verkrijgbaar bp bet Bestnur. Ballot voor kunstl. leden op Dinsdag 8 Jan. bp den Secretaris, S. J. TRIJBETZ, Langestraat B. 93, Contributie voor kunstl. leden f 8 per jaar. Zjj hebber, op vertoon van DIPLOMA recht van toegang neet 8 Dames, Plaatsbespreking op den dag der Uitvoering a 10 Cent per plaats, HET BESTUUR. «i i AMSTERDAM 9.30, 2 30, 4. 1, Telefoon i47. Aanbevelend, INGANG LImmerhoek, nabij „Alkmaar Packet". COUPONS' tegen de hoogste koersen Gsvrasgd, eene goed kunnende melken, bjj P. VADER PDz. te Schermeer, gsm. Oterleek. >i-H Berlitzschool of Languages, Opgericht 1765. Koninklijke Fabrieken. Voedert uw Vee met de uulvere murwe merk „Ster" en W. aitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. EBBU-DIPLOfflA Pargs 1900. HEGHaST GOUDbN HEDAILIiKS. ■-* go Drnk van Herms. Coster Zoon, Alkmaar. Opgericht Ao. 1766. Aangezien ons gebleken is, dat er in den iaatsten tjjd misbruik wordt gemaakt van den goeden naam onzer lijnkoeken, deelen wg hierdoor onzen geachten afnemers mede, dat, ter voorkoming van misverstand lynkoeken voortaan zullen worden gemeikfc^ onze

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 4