Zaïid is fttjkdom A. L WIJNHANDEL MERK TG T. GROK, HARMONIE." J m te Heiloo, IflSanguinose het beste middel^ voor zwakke kinderen. rMERK OP, ALBADA VOORAAN. VAN TWUIVER's Meststoffenhandel. „F O R S" ZUIGGASMOTOREN De Altaarscle IJzer- en Metaalgietenj, Alkmaar. g* W. M. H. PELS, JLandbouworediet, L (jn zaad koek en, Onderwijs L. SPRUIT, KINADRUPPELS VAN DB, DE VRIJ op Woensdag 3 Januari, De Goedkoopste Drijfkracht -sS Ungelsch Ifeeren modemagazijn Koorstraat 25 en 26, Alkmaar. Alkmaar,Voordam C 13. Zuivere Murwe J. H. ELFHINGr, Maandag 1 Jan. 1906. Mevr. Budermanvan Dijk. DAARNA Zie aanplak- en strooibiljetten. AMEUBLEMENTEN. Hypotheekbank voor Nederland te AMSTERDAM. A. &0UDH Dz., Wilhelminalaan 19, Alkmaar. Eiken en Esschen Hakhout, Den Haag. Noord-Nederlandsche Hypotheekbank te Groningen. COMMISSARISSEN van de ïtfutsspaarbank berichten aan de inleggers dat wegens het afsluiten der boeken de laatste zitting in 1905 is gehouden op Zaterdag 16 December. De eerste zitting in 1906 zal worden gehouden Ingaande 1 Januari zijn de volgende veranderingen gebracht in het reglement a. Zoodra de op een Spaarbankboekje ingeschrevene gelden het bedrag van f 1.hebben bereikt wordt van die som en vervolgens van eiken gulden daarboven interest vergoed. b. De rente van ingelegde gelden gaat in op den len en den 16en der maand volgende na den inleg. c. Elke inleg moet minstens 10 centen bedragen en moet geschieden in veelvouden van 5 centen. dat trots toenemende concur 1 rentie de omzet van ALBADA steeds toeneemt. I Ter vervanging van NATUURBOTER, om te koken, om te braden, om te stoven staat Prijs 40 Cent per '/2 kilo. H. VAN TWÜIVEB. van 12 tot 200 Paardekrachten, C3r A S MOTO REN van 246 en meer paardekracht direct ter aflevering gereed, tegen zeer billijke prijzen. Gepatenteerd in alle staten. Nieuwste uitvinding a n g Fabriceert Oement-Beton steenen! 35 B Geregelde wekelijksche afvaarten van Londen (via Southampton) en van Southampton (direct) Verdronkenoord 62-63, achter de Vischmarkt, ALKMAAR Heden ontvangen voor 1906 de nienwste modellen „HACK1N G''hoeden. TELEFOONNUMMER 207. CöTES St. ANDRÉ, fijne Bordeaux-Wijn MÉDOC SUPERIEUR, uitstekende Bordeaux, FIJNE FRANSCHE COGNAC, ECHTE J AM AIC A-RHUM, PUNCH YAN ARAC, PUNCH YAN RHUM, Echte Friesche Boerenjongens, ADVOCA.AT, BISSCHOFWIJN geheel tot gebruik gereed, 50 Cts. per flesch. in boekhouden, enz. voor examens en practRk. BORSTBALSEM met medewerking van de bekende Operette DIVA Blijspel in 3 bedrijven van W. KöRNER. Aanvang 8 uur. Prijzen 755030 cent. Kaarten met plaatsen aan het Gebouw. fStudsh orlogem aker, Heerenstraat, b. d. Friesche brug Alkmaar, Abonnement voor het opwinden. m o m m B, KEUTER Az., VISCHMARKT 60-6L TAPIJTEN. GORDIJNSTOFFEN. in de bosschen van NIJENBURG, ongeveer 200 parken buitengewoon zwaar Door tusschenkomst van den heer B. Meindersma, drogist te Sneek, vernamen wij de volgende tijding. Gaarne verklaar ik, dat mijne dochter van 11 jaren door de Sanguinose welke ik bij U haalde, geheel is opgeknapt. Zij was voortdurend suf en lusteloos, speelde nooit met andere kinderen, daarom besloten wij op raad van een kennis eens de Sanguinose te pro- beeren. Reeds nu na 't gebruik van 3 flesschen Sanguinose kunnen we zien, dat wij vooruitgaan de lust tot spelen is teruggekeerd en zij krijgt weer kleur op de wangen. Ik zal dan ook waar ik kan dit middel ten zeerste aanbevelen. Achtend, R. R. ABMA. manufacturier te FOLSGARE, bij Sneek. \rj±.TX IX^IVX Ac Co, De Eclit© Directeuren Mr. A. W. F. H. SaNGER en J. DE WAARD. Geeft 4 Pandbrieven uitverkrijgbaar a 100 LANDBOUWKALK, enz. enz. STROO per ÏOOO pond en per waggon. fcfi PJ N ,g tc ft^T De nieuwste uitvinding op dit gebied is onza machine, waarmede men per dag 4 a AOOO steenen kan maken en die kost compleet om te werken slechts IA gulden. "98 De hiermede vervaardigde steenen (Waalformaat) kosten 1 a O gulden de ÏOOO stuks. Brochures en inlichtingen gratis en franco. l=r a> Cv Q, Naar Zuid-Afrika per Ünion-Castle Lijn. Expeditie van goederen en Passagiers bjj de Agenten te Amsterdam, DE VRIES Go., De Ruyterkade 100. Voor Passage ook door HOIJMAN SCRUUKMAN's Scheepsagentuur, Prins Hendrikkade 131. Alleen-verkoop voor Alkmaar en Omstreken. Af.n Verzoeke beleefd vooral op adres te letten, aangezien het etlqnet van dezen hoed wordt nagemaakt. per anker f 33,—, per flescb f 0,80. per anker f 28,—, per flesch f 0,7O. per flesch f 0,00, f 1,10, f 1,2A, f l,AO, f 2,-, f 8,AO, f 3,— en f4,-. per fletch f 1,30 en f 1,AA. per flesch f 1,3© en f 1,AA. per flesch f 0,8A, f l,OA en f 1,30. per litei flesch f 1, per flesch f 1, f 1,20 en f l,AO. WITTE HOR WE AllX f 0,80 per flesch. WITTE PORT f 1.05 per flesch. OUDE JENEVER „Sailor" f 1,— per liter. lOOBflHOLIiAXnSCIlI Hoorn, 's (üravenhage, Welft, Kaasmarkt 16. Molenstraat 45. Koornmarkt 99, Lelden, Kort Rapenburg hoek Breestraat. ÜopltaalEen millloen dulden, geheel geplaatst en volgestort. De VENNOOTSCHAP verleent dredleteii, neemt gelden ln deposito, belast zich met den aan- en verkoop van effecten en coupons, sluit belee- nlngcn en prolongaties en verricht verder alle werkzaamheden tot hot Kassiersvak behoorende. Staat op 30 September 1905. Loopende Credieten f 3.A37.408.89'/, Deposito's1.065.156 A3 Reserve140.810.17 Jhr. Mr. P. VAN POREEST, J. P. MOENS, Vice-President-Commissaris. Directeur. F a b r Ie k s m e r k ge deponeerd van Verkoopers en gebruikers hebben op aanvrage steeds toegang tot mjjne stoomfabriek »de Wachter", om zich van de zuiverheid te overtuigen. Hlcnt 8. Waarom gjj hoest? benauwd zjjt aan asthma lijdt -v uwe kinderen ziet lijden aan kinkhoest P 's morgens nren noodig hebt, voordat gjj tot u zei ven komt? Waarom f Omdat gjj de heilzame werking niet kent van den borstbalsem, die is samengesteld nit planten en krniden, welke de grooto weldoener der menschen Pastoor HIEIPP ons heeft nage laten. Prijs per FLACON f l,OÖ. Alleen verkrijgbaar bjj NIEROP SLOTHOUBER, ALKMAAR. 95 De Mikado. beveelt zich beleefd aan voor het leveren en rep»- reeren van alle soorten uurwerken met garantie. Pd OC3 Cm O CH GO ACHTER WE CÖ te W £P tel CC Verstrekt geld op Eerste Hypotheek, op bil lijke voorwaarden zonder vooruitbetaling van rente en geeft 4°/, Pandbrieven uit, in stukken van f ÏOOO. f AOO— en f IOO Inlichtingen voor Hypotheken en Pandbrieven, bjj den AGENT, den heer op MAANDAG 8 JANUARI 1906, TAN zeer geschikt voor Palen e. d. Te beginnen aan den Wester weg bjj de Knklaan. In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel (15 gram) voldoende. Dan duurt een flacon tien dagenen kost U de behandeling slechts 12'/2 of 15 cts. per dag. Waf Is goedkeoper dan eenfg dergelijk middel. Pr. per fl. f 1.50, 6 fl. f 8. 12 fl. f 15. Te Alkmaar verkrijgbaar bij NIEROP en SLOTHOUBER, SCHOUTEN en Co., ANSINGH en MESMAN, Apothekers. ft iaJÜ) Bestrijding van Igiocd.ii-iuaoedc. Bleekzucht, Mala ria (Binnenkoorts), .iigcinecnc Kwakte, voortdurende Sloofdpijn en Gr'ki't'k aan wllusl. dragen buiten op de roode doos mijn naam onder nevenstaand fabrieksmerk. Men lette daarop. Zij zijn overal verkrijgbaar a f 1.— Chemische Fabriek van H. NANNING, den Haag. Ook rechtstreeks en franco van de fabriek tegen inzending van postwissel. Vraagt overal WAWSISTG's EB WIT8TAAL a f 1.25 der Uterflesch, per llferlleseh 10.70. Verkrjjgbaar bjj de Firma J. SCHOUTEN Co. te Alkmaar. Correspondent te Alkmaart de Heer J. HE LAAWE CORSf.JOH8z. 1 ALLEBMIEBhOOPEB voor Noord-Holland van de grootste Sfederlandsche kuustmest-fabriek (waarborg voor concurreerenden prjjs en prima kwaliteit). Mijne turfstrooisel wordt steeds opgeslagen ln mjjn pakhuis, nooit onder den blooten hemel, daaTom niet ln woord, maar in daad droog en rul. Sedert 1897 onder kosteleoze openbare Controle. KantoorSTEEWEG (buiten Sehermerpoort). Aanbevelend, Stoomdr. v. Herms. Coster Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 6