Honderd en zevende jaargang. 1905. DAGBLAD VOOR .ALKMAAR EN OMSTREKEN. Dit nnsi' blaat i 3 Dlafli i\o. 214. ZATERDAG Prijs der gewone advertentiën 30 DECEMBER. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groot© letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOONYoordam C 9. Uit de Pers. N ieuwstijdingen. Gemengd Nieuws. MARKTBEBICHTEN. AARSCHE URANT. De socialisten In de Kamer. In het Kameroverzicht aan de Arnhemsche Courant wordt o. m. gezegd Het is waar, de sociaal democraten z|jn dit jaar bij hun optreden op financieel terrein niet gelukkig. Maar wat doen ze in de kou? Als zij rechtvaardige critiek ontmoeten, wordt de heer Troelstra boos en stelt hij onredelijke eischen. Als zijn amendement dan niet goed was, moest de heer Treub het maar door een subamendement verbeteren Hier interrumpeerde hem de heer Bos«Gij zijt verantwoordelijk voor uw eigen daden!" Natuurlijk Hoe kan men aan de vrijzinnig-democraten de ver plichting opleggen om een slecht amendement der socialisten te verbeteren De heer Troelstrazooeven onredelijk den heer Treub verwijtende, dat hij zijn woorden verdraaide, maakte nu van de interruptie van den heer Bos, dat de sociaal-democraten verantwoordelijk waren alleen voor hun eigen voorstellen en niet voor het optreden van dit Kabinet Maar het allergekste was ditde heer Troelstra dreigt in zijn verontwaardiging, dat hij zich niet steeds door de vrijzinnig-democraten »in den princi- pieelen hoek zou laten duwen." Anders zouden zij een politiek van obstructie gaan volgen en de vrijzinnigen met de rechterzijde samen laten scharrelen. Merkwaardige bekentenis Gevangenschap »in den principieelen hoek" is voor een parlementair sociaal democraat het ergste, wat hem kan overkomen. Zal hij vruchtbaar werk leveren, dan moet hij »den prin cipieelen hoek" vermijden. Anders is hij alleen in staat tot obstructie. Snijdend liet de heer Treub er op volgenof die obstructie nuttig zou zijn voor het land, wil ik in het midden latenvoor de sociaal-democratie zelf zou zij stellig nadeelig zijn Immers geen hunner zou zonder steun van andere partijen zijn zetel kunnen herwinnen. UiploMatleke zaken. In Land en Volk leest men In een artikel, dat dezen titel droeg, hebben wjj, zoo omzichtig als door allerlei omstandigheden geboden scheente verstaan gegevendat tijdens het vorige Kabinet mededeelingen van vreemde Mogendheden te 's-Gravenhage ontvangen zjjn, betreffende de bezetting van ons grondgebied b|j een eventneelen oorlog tnssohen twee of meer der Westersche groote Staten. Onverantwoordelijk dankt ons de hooding van het vorig Kabinet tegenover de Volksvertegenwoordiging, welke het daarvan onkundig liet. Na zich, ondanks allerlei vreedzaam klinkende ver zekeringen in breeden kring al meer ongerustheid openbaartals gevolg van de scherpere spanning der internationale diplomatieke verstandhouding, vertrou wen wjj, dat de sympatieke tegenwoordige Regesring niet aarzelen zal het noodige licht te ontsteken. De bijeenkomst der Eerste Kamer levert daartoe de geschikte gelegenheid desnoods in comité-generaal. Woensdag bij het uitrijden der Koningin-Moeder, is voor het Paleis een der schildwachten vlak voor de paarden van het rijtuig neergevallen. De man was klaarblijkelijk door een toeval getroffen en werd on middellijk in het bureau gebouw naast bet Paleis bin nengedragen. Er werd g telefoneerd naar de hoofd wacht, die later een anderen schildwacht op post zette. Het is thans, zooals het toen was en zooals het 't volgend jaar op dezen Ondejaarsdag wederom zal zjjn Nog kersversch liggen ons in 't geheugen de Kerstliederen die gezongen, de woorden die gesproken, de hoofdstukken, die geschreven werden naar aanleiding van het groote en grootscbe fesst, het Peest van Liefde, Vrede en Wel behagen. We hooren reeds opdoemende tonen van »Uren, dagen, maanden, jaren*, en we zien in verbeelding ons de poorten openen van het nieuwi jaar en wevernemin daarbij het »Veel heil* en »Veel geluk*, »Veel zegen*, ons toegewenscht door vrouw en kind, door vader of moeder, door vriend of maagd. We znllen straks den Oudejaarsavond-preek gaan hooren en bjj al de herinne ringen, hetzjj bljjde of droeve, staren wjj wederom de toekomst in, indachtig aan de woorden van den Prediker •Herleef, leef ten goede en in het reine, zjj een welbe hagen voor, U daardoor voor anderen, en weos bigde." Het is een groote eisch, steeds in het goede en in het reine te leven, daardoor een welbehagen te zijn voor anderen het bljjde zjjn van de vervulling van dien eisch in een schoone, groote belooning, eene belooning, die ten volle gesmaakt werd door den huisvader, die aan de gedachte van den Oudejaarsavond zjjn herleving te danken heeft. Die huisvader leefde ongeveer zes jaar in netten een voud met zjjn vronw in het stadje H., waar hjj op een kantoor werkte en genoeg verdiende voor een flink, bnrgerljjk bestaan. Zjj waren eens gelukkig, man en vrouw, een lief, aan vallig meisje van 5 jaar, veraangenaamde den buiseljjken kring en het geluk, het geluk door liefde en vrede, scheen in hunne woning te zjjn gehuisvest voor immer. Ja, eens waren zij gelukkig, nu_niet meer: de man had zich, Na'at verschil ende burgergeneeskundigen niet thuis gevonden werden, werd hulp uit het militaire hospitaal gevraagd, die spoedig daarop verleend werd door een officier van gezondheid op wiens last de man, een lijder aan vallend-a ziekten, per brancard naar het hospitaal werd vervoerd. derate Kamer. Na de in ons telegram van gisteren reeds genoemde sprekers, werd in de zitting van Vrjjdag het woord gevoerd door don Minister van Koloniën, den heer Pock, die zei van een ziekeljjke philanthropie, van het behandelen van den inlander als een kind geen voorstander te zjjn maar waar jarenlang is verzuimd voor den inlander te doen wat voor hem gedaan moest worden, daar is Nederland nu wel verplicht den inlander te helpen, waar hjj nog niet -op eigen boenen kan staan. Verzwaring van lasten zal voor den Javaan niet plaats hebben wel kannen aan da bewoners van Sumatra zwaarder lasten worden opge legd. Van de wisselvallige inkomsten moet Indië steeds meer otiafbankeljjk gemaakt worden en in die richting wordt gewerkt. Wat het Middelbaar Ouderwijs aangaat meende de Minister dat de regeling van het aantal lesuren aan het Indisch bestuur moet en kan worden overgelaten. Een wet op bet M. O is niet noodig, daar de reglementen voldoende werken. Wel moet naar meer aansluiting ge streefd worden tusechen het M. O. in Indië en hier te lande en die is reeds in bewerking. Wat betreft de decentralisatie, daarvan heeft spr. steeds getoond een voorstander te zjjn en met kraebt heeft bjj daartoe medegewerkt en zal hjj daartoe bljjven mede werken. Het instellen van plaatseljjko bestnren moet voorafgaan aan plaatseljjko decentralisatie, met het oog op compta bele bezwaren. Dat voor het platteland zoo goed a's niets gedaan wordt betwistte de Minister. Het zal 's Ministers streven zjjn, de decentralisatiewet zoo degeljjk mogeljjk en zoo uitvoerig als 't kan uit te voeren. De gegeven wenken znllen daarbjj ter harte worden genomeD. H?t streven der Regeering zal zjjn om het concubinaat, het dobbelen en bet opiomgebrnik zooveel mogeljjk tegen te gaan. De regeling der rechtspositie is in bewerking. Na replieken, werden de verschillende hoofdstnkken en daarna de geheele begrooting voor Koloniën aan- genomen. Het wetsontwerp houdende de vaststelling van de ko loniale hnishondeljjke begrooting van Sorirame voor 1906 werd mede aangenomen. Daarna kwam aan de orde de verhooging der begrooting voor Suriname 1906 (boven cultuur) De heer Vau Houten klaagde over den spoed die met dit wetsontwerp wordt gemaakt. Spr. stelde voor het ontwerp aan te houden tot een nader te bepalen dag, doch dit voorstel werd verworpen en het wetsvoorstel aangenomen met 31 tegen 9 stemmen. Nog werden verschillende wetsontwerpen zonder debat aangenomen. Middenstand. Donderdag is het dagelijksch bestuur van den Bond van Yereenigingen van den Handeldrijvenden en In- du-trieelen Middenstand, bestaande uit de heeren J. S. Meuwsen, voorzitter, W. Nieuwenbuizen. secretaris en J. Das Dzn, penningmeester, in bjjzondere audiëntie geweest bij den minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, mr. J D. Yeegens. Genoemde heeren werden zeer welwillend door den minister ontvangen en hadden een onderhoud, dat ongeveer twee uur duurde. Verschillende belangen en aangelegenheden den middenstand betreffende, kwamen ter sprake, o. m. de Zondagsrust kwestie, de enquête der staatscommissie voor den Middenstand, vervroegde winkelsluiting, subsidieering van de te houden ten oon stelling, verschaffing van werktuigen voor de klein- waardoor en waarom, dat wist hjj zelf niet, overgegeven aan den drank en steeds meer en meer gebruikte hjj dat »heilloos vocht". »Dat door den helvorst uitgevonden, Het brood ontrtofd nit duizend monden, En dageljjks tal van gruwelen wrocht''. Hjj wilde wel anders maar meende, dat hjj te zwak was geene verandering kwam er zjjne vronw, die het bemerkte, hoewel hjj het zooveel mogeljjk voor haar geheim hield, kreeg minder huishoudgeld, de vriendelijk heid en hartelijkheid van hem tegenover haar en hnn kind scheen verdwenen en dit was haar zwaar, want zjj had hem zoo lief. Gaf zjj hem eene waarschuwing voor den algeheelen ondergang, die dreigde, het baatte niet, werd bjj lastig gevallen door zjjne schuldeischers, evenmin, hij zag zjjn val, hjj wilde dien verhoeden, maar hg kon niet, tenminste zoo daoht hjj en gepijnigd door al da zorgen, door den man berokkend, door hen samen gedeeld, was hun geluk verdwenen en vrienden hadden zjj niet meer. Het was ondejaarsdagen met het nieuwe jaar klopte armoe aan de deur. Oudejaarsdag was het ook voor hem en hjj had geen cent op zak, dat kon niet, hjj moest toch zjjn twaalf uurtje hebben, dat moest toch en bjj nam, stelen zonden wjj het kunnen noemen, een kwartje uit de toch reeds niet rjjk voorziene beurs van zjjn vronw en ging naar het kantoor. Zjjn collega's spraken van kastanjes en hoofdkaas, van haringsla van bisschop, van wat niet al en hg boorde, hjj besefte zjjn schuld aan zjjn onmacht om niet mes te koenen spreken, maar bovenal hjj gevo-. lde berouw, innig diep berouw, zooals nog nooit te voren. Onmogeljjk was het hem te werken, hg kon niet meer en hg hunkerde er naar om naar zjjn vrouw te gaan om haar beterschap te beloven maar hjj kon niet terstond gaan, Eindeljjk, 't was twaalf uur, het kantoor werd ge sloten, de chef de burean zei, wat hjj anders nooit deed •Heeren, laten we samen een bittertje tot besluit nemen,* industrie, het leerlingwezen, vakonderwijs e. a. Hoewel over hetgeen ter audiëntie gesproken werd nog niets in bijzonderheden kan medegedeeld worden, valt het toch wel te constateeren. dat er alleszins reden is om bevredigd te zijn, ook wat aangaat een mogelijke ver wezenlijking, in de toekomst, van wenschen door den Middenstandsbond gekoesterd. Een uitvoerig rapport van het verhandelde zal zoo spoedig mogelijk opgesteld worden en ter kennis worden gebracht, eerst van 't hoofdbestuur en dan van de leden van den Midden standsbond, Dlamantbevrerkersbond. In het orgaan van den Bond deelt de heer Henri Polak het volgende mede: Wjj hebben 8000 leden, waaronder het aantal wan betalers geringer is dan ooit. De geest onder hen laat weinig te wenschen over al is er wel eens gekibbel over onderdeelen, op do hoofdzaken heerscht steeds treffende eenstemmigheid. Onze schuld is geheel gedelgd, de hypotheek op het Bondsgebouw incluis. Onze kas bevat circa vier ton gouds meer dan het dubbele van hetgeen wij ooit te voren bezaten. Onze contributie beweegt zich geregeld om de f 11.000 per week. Onze verhouding tot de A. J. V. is een zoodanige, dat op alle punten van gemeenschappelijk belaog volkomen samenwerking bestaat, terwijl daar waar de belangen uiteen loopen, van weerszijden oprecht gestreeft wordt naar vreedzame oplossing. De vooruitzichten voor de industrie en den handel zijn uitstekend. Wat zou dan, als wjj dat alles in het oog vatten, natuurlijker ziju, dan dat het jaar 1906 ons brengen zal wat zoo vurig wordt gewenseht, wat wij zoo dicht genaderd zijn en wat zoo goed voor verwezenlijking vatbaar isde Internationale 8 urige Arbeidsdag Twintigste Eeuw. H. L. schrijft ons het volgende: Het gebeurde verleden week op 't perron te Hilversum. Zjj kwam van Blaricnm. Om aoht nur zat zjj in de wachtkamer 3de klasse. Om tien nnr zat zjj er nog, om twaalf nnr was zjj nog niet weg. Als er een trein kwam voor Amsterdam tslde zjj. Znchtend ging zjj dan weer zitten. Zjj staarde voor zich nit. Niemand sprak haar aan. Men lachte soms om haar. Om half een kwam een Hnizer fluitende de wachtkamer binnen. Hjj zag haar. Zjj keek op. »Zoo moedertje, is je trein er nog niet.» Zjj opende haar droge lippen >Nee, zie je, ik wacht al van acht unr af en hjj is er nog niet. Ik denk, dat ie nou wel gauw zèl komme.c •Waar mot 't naar toe?* •Ja, zie je, je mot weten, veleje week kwam der op m'n erf zoo'n aap van 'n kwaojongen en die won me zeker wat gappen en toen heb ik 'm met den bezem op z'n kop geslagen en toen is die naor de burgemeester gegaan en die het er werk van gemaokt en non kreeg ik gisteren van den rechter nit Amsterdam een brief, as dat ik vandaag om .1 unr bjj 'm most weze.« •En wat heb je toen gedaan?* Toen vroeg ik aon Mie, hoe ik der komme most, want ik heb nog nooit in 't spoor gezeten en die zee, ik most naor Hilversum en daor maor wachten op 'n spoor met zenven waogens der achter. Nou heb ik ze wel geteld van 11 en 12 maor Reen een van acht of zeuven.* Hoor is, moedertje, ze hebben je daor leeljjï venr den gek gehouden. Gao maor naor huisveur de rechtbank ben je al te laot.« En de vronw ging naar Blaricum en werd bjj verstek veroordeeld wegens mishandeling. doen onze vriend bedankte, zeggende dat zjjn vrouw hem wachtte. Ja, zjjn vrouw wachtte hem met een bloedend hart, met betraande oogen, bjj het fornuis, waarop eeu zeer eenvoudig maal werd bere d. Zjj herinnerde zich de oudejaarsavonden van vroeger, ze besefte hoe trenrig het heden was en vreesde met hart en ziel de toekomst. Hjj kwam binnen en zooals immer bezegelde hjj zijn groet met een kos. Wat is hg vreemd denkt zjj, en bjj rnikt niet, zon er wat aan de hand zjjn, zou hjj misschien ontslagen zjjn het angstzweet parelde op haar voorhoofd. In de voorkamer gekomen groet hjj zijn kleine meid en zet zich voor het vensterja hjj wil zich beteren, het moet trouwens, het is hoog tjjd, hg balt de vuisten, maar zou hij den kracht bezitten om vol te honden wat hij thans wil Beter is 't zoo te bljjven, dan de belofte afteleggen, z'n vrouw een oogenblik gelukkig te maken om reeds binnen eenige dagen weder in dien onden slenr te vervallen denkt hg thans weder. Hjj s»rjjdt een zwaren strjjd, hjj denkt, loopt van binnen naar buiten en om gekeerd, ziet zjjn vrouw en zjjn kind, denkt aan zjjn velleden, aan zjjn verwanter, hoort nog zjjn collega's over den avond van heden en gaat tot zjjn kind en kast het. »Paatje,* zegt de kleine, »weet u wat hier staal* en zjj wijst op een tractaatje ter herinnering aan het afgeloopen Kerstfeest. «Neen* zegt hg, wat is het •Ja, Paatje, moesje zegt dat daar staat »Jezus leeft.* En als bjj hoort hoe zjjn kind zegt Jezus leeft, denkt hg Jezus leeft voor duizenden en nog eens duizenden en hjj zon niet kannen leven voor zjjn vrouw en zjjn kind. Ja! Jal* Hjj slaat zich op de borst en zegt, ji ik kan omdat ik wil hij neemt zjjn kind gaat naar zjjn vrouw, omhelst haar en stamelt: »vronw vergeef mjj maar ik zal geen drank meer drinken, ik zal een beter leven beginnen en trachten het volgend jaar een gelukkiger jaar te doen zjjn,* •Wat man«, snikte zjj, >zon je 't weikeljjk kannen Kien te leeiyke Kembrnndt. De Haagsche hoefjjzer-oorreepondent van het Hbld. meldt Dr. Bredius is door aankoop eigenaar geworden van een kleinen Rembrandt, de geketende Andromeda voor stellend en dns vermoedelijk dagteekenend van omtrent 1632, nit Rembrandt's korte periode van mythologische stukken, Een weinig bekende Brueselsche kunsthandelaar is er mee bjj hem aangekomen, twjjfelend over bet ge halte en de identiteit. En die kunsthandelaar had het werk weer gekocht van een Belgische dame van zeer bekenden adellijken naam, die bet van de hand had gedaan omdat zjj bet te leeljjk vond! Dit leeljjke jonge eendje zal nu wel onder de zwanen van het Mauritshuis een plaats, en dan een goede, krjjgen. De koolhandel. Het zachte winterweer is niet bevorderlijk voor den koolhandel aan den Langendjjk en omstreken. Wel worden er nog hooge prjjzen besteed, maar voor flinke verzending wordt naar winterw'8* verlangd. Amsterdam 29 Dec. De prjjzen der Aardappelen waren beden als volgt Friesche gieltjes f 0.a 0.id. bonten f 8.80 a f 4.10, id. Borgers f 3.10 a 8.30, id. blauwen f3.70 a 3.90, Zeenwscbe bonten f 2.a 2.40, id. blaanwen f 2.a 2.40, id. pooters f 1.40 a 1.60, Hillegammer kralen f 0. a 0.—, Hillegum, graafjes f 0.— a 0.Duitsche Ham- bnrgers f4.30 a 4 70, id. rooden f 2.10 a 2.20, Saksische jammen f 3.40 a 3.60, Zand Eigenheimers f 1.60 a 2.40. Zeenwscbe Eigenheimers f 3.50. a f 4, Fr. pool. f 1.80 a 2. Duitsche blauwen f 2.50 a 3.25, Geldersche blauwe, f 1.80 a f 2.Zandthomassen f 4.50 a 5. Aanvoer 3 ladingen. Leeuwarden, 29 Dec Ter veemarkt werden aangeroerd 2851 stuks, 56 stieren f 60 a 260, 5 ossen f O a 0, 79 vette koeien I 140 a 250, 4C9 melkkoeien f 130 a 240, 33 pinken f 70 a 95, 82 vette kalveren f 25 a 60, 12 graskalveren f a ,75 nncht. di. f 8.a f 12. 248 vette sohapen f a 25.-— a 29.236 weide dito f 18 f 22762 lammeren 20.a 22.91 vette varkens a f 80 a 90 of 25 a 26j ot. per J Kg., voor Londen 28 a 23£ ot., 86 magere varkens f 35 a 40, 488 vette biggen f 20 a 30, 229 speenvarkens f 4 a 9 0— bokken en geiten f 0 a 0. 15 paarden f 75 a 100. Handel over 't geheel bevredigend. Leeuwarden, 29 Dec. Boter. Aangev. 6.4, 9.8 en 3.16 vaten. Prjjs f a 0.Fabriekboter aangev. 40.3 en 11.6 vaten f 49.a 55.commissie f 55 Kaas. 13981 Kg. Nagel f 27.a 31.—. Zwolle, 29 Dec. Boter. 4855 Kg., waarvan 1521/» en 120^. v. en 1230 stukken. Prjjs per kg. f 1.15 a 1.80, per 1.8 vat van 20 kg. prima f 26.a 27.af- wjjkende f 25.50 a 26,2e soort f 25,a 25.50, per vat f 12,50 a 13.50. Handel ving. Zwolle, 29 Dec. Op de heden gehonden Veemarkt zjjn aangev. 1178 stuks als672 runderen, 100 kalveren, 12 schapen, 21 lammeren, 363 varkens en biggen. Men besteedde voor neurende en versch gekalfde koeien f 110 a 270, di. Vaarzen en Schotten f 100 a 230, Gust- koeien voor de vet weide of stal f 85 a 185, di. Vaarzen f 80 a 180, voorjaarkalveren Koeien f 85 a 185, Ossen voor de vetweide 1100 a 195, l*/a jarige Springstieren f 80 f 155, 1 ll2 jarige Pinken f 75 155, jonge Fokkalveren f 30 a 90, nnchtere Kalveren f8 a 18, vette Koeien Ossen aan bonten 10.60 a 0.74 per K.G., dito Stieren f 0,56 a 0,60, dito kalveren f.0.70 a 0.90. dito Schapen f 0.40 a 0.70, Lammeren f a 6-weekeche Biggen f 7 a 12, 10 weeksche id. f 11 a 18, drachtige Varkens f 56 a 60, magere idem f 70 a 90 per stnk, vette di. f 0,40 a 0,70, dito voor Londen f 0.44 a 0,46 per K.G. laten.* En toen hg antwoordde »Ja want ik wil,* zei ze»0, beste man, God sterke je. Je weet niet hoe bigde ik nn reeds ben, want ik verzweeg het je ik dnrfde bet niet zeggen je waart zoo veranderd in den laatsten tjjd, maar wederom wacht ons een kind.* En hjj omvatte andermaal zjjn gade en zeide met tranen vau beronw in de oogen»Ik zweer het je bjj jouw en onze kinderen. God helpe mij.» Een jaar is voorbjjgegaan sedert dien oudejaarsdag. Wel is bet gezin niet van zorgen vrjj, want de schalden zjjn nog niet geheel afgedaan, de komst van den kleinen jongen mede de oorzaak was waarvan, maar, èn man èn vrouw zjjn bigde in den waren zin des woord, want hjj hield woord, en zjj waardeerde het, hjj trachtte een welbehagen te zjjn en te big ven voor zich zei ven, door eigen kracht, door eigen willeD. En bjj werd geljjk hjj vroeger was een welbehagen voor vrouw en krooBt en voor de maatschappij. Hjj converseert met zjjn collega's, is in het stadje zeer gezien, ook de maatschappij waardeerde zjjn herleven, en leven ten goede, kortom, zoo er één gezin is waar men met blijden geest den nieuwen jaarkring begroet dan is het dat van onzen vriend die mg onlangs schreef de Oudejaarsdag van 1904 was een dag vau innig gelnk voor mjj en de mijnen ik bewonder mjj zeiven, »te hebben kannen doen wat ik beloofde*, doch de gedachte aan >herleef, leef ten goede en in het het reine, hebt een welbehagen in nzelven, daardoor in anderen wees blijde", sterkte mg in mgn zwaren strjjd. Moge die gedachte de rots zjjn waarop de goede voor nemens mjjuer medemenschen zjjn gebaseerd bij de verwisseling van het jaar, de bron waaruit zij den kracht voor den strjjd zullen patten, dan zal het zjjn de hoek steen, waarop hun verder levensgeluk zal zjjn gebouwd. O. B.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 7