Nieuwjaarswenschen. Goed Licht in tilt P- p. f. IVENSAmsterdam. Rokin 164. FOTOGRAFIE-ARTIKELEN. P. f. P. ADMIRAAL en Echtgenoote. Oudegraeht 104. p. f. G. H. ARBOUS Jr. en Echtgenoote. Aan vrienden en begunstigers onze beste wen schen voor het nieuwe jaar. D. VAN AM8TEL en Echtgenoote. Oosterburgstraat 4. JOH. YAN AMSTEL en Echtgenoote. P- f.Koorstraat. I.R.VAN ARNHEM A. M. C. VAN ARNHEM—VAN DER OORD. p. f. p. f. ANSINGH en MESMAN, Apothekers en Drogisten. Schapensteeg. G. H. ARBOUS Sr Hoofdaanlegger Waterleiding, p- f- Ged. Nieuwesloot No. 6. „AU BON MARCHÉ." IN MANTELS, p- f- Houttil. GEBRs. BRUNKLAUS, Langestraat. p. f. Wed. A. B. BOOGH, Koningsweg wenscht haren geacbten begunstigers, vrienden, buren en bekenden een gelukkig Nieuwjaar toe. Onze geachte clientèle wordt een gelukkig en gezegend Nieuwjaar toegewenscht. C. BAAN ZOON. Onze gelukwensch aan onze geachte vrienden en begunstigers. W. C. DE BRUIJN Bergerpoort.en Echtgenoote. P- f- P. BOSMAN Az. M. A. BOSMAN—Stöve. Doelen. f. EGB. BROERS en Echtgenoote. „De Nieuwe Wagen," Achterweg. P. BURGERING p. f.en Echtgenoote. C. BROMMER p. t. en Familie. MELK SALON, Ken nemerstraatweg E 48. Wed. D. DE BOER ZOON wenschen hunnen geachten begunstigers, vrienden en bekenden een gezegend Nieuwjaar toe. Veel Heil en Zegen in het jaar 1906 aan buren, vrienden en begunstigers. J. J. BAIL Grof- en Hoefsmederij. Achterstraat. C. BESTEMAN p. f- en Echtgenoote. Kruideniers- en Grutterswaren, Porcelein en Aardewerk. P. BULLOOPER Kooltuin. en Echtgenoote. P- f- Aan begunstigers en vrienden een gelukkig Nieuwjaar. B. BEEKMAN Voordam. en Familie. f. G. M. J. BAKKER, Verdronkenoord. De van ouds bekende Melkinrichting, Hoogstraat No. 7. Wenschen hunnen geachten begunstigers een gelukkig Nieuwjaar toe. G. BAKKUM en Echtgenoote. Ondergeteekende wenscht haren geachten begunsti gers veel zegen in het nieuwejaar. Firma Wed. J. BAAN. De Kruideniers- en Grutterswinkel „De Groene Klok". De ondergeteekenden wenschen aan hunne begunsti gers, buren en familie een gelukkig Nieuwjaar. JACOB BORSJES en Echtgenoote. f. B. BERGHOUWER en Echtgenoote. Vleeschhouwerij en Spekslagerij. Heerenstraat. S. BRANDS p. f. en Echtgenoote. Compliment van den dag. K. BOS. Luttik-Oudorp, voorheen Kooltuin 10. Bij den aanvang van 1906 wordt aan begunstigers, vrienden en bekenden veel heil en zegen toegewenscht D. BRAAK en Echtgenoote. De ondergeteekenden wenschen hunnen handels vrienden een gelukkig Nieuwjaar toe. BOTS Co. Het Bestuur der Zondagsschool „de Liefde'' betuigt aan hare begunstigers haren hartelijken dank voor de vele Kerstgaven uit liefde haar geschonken en wenscht hun een van God gezegend jaar toe. Alkmaar. 1 Jan. 1906. HET BESTUUR. Onze be3te wenschen aan onze geachte cliëntèle, vrienden en bekenden, zoo binnen als buiten deze stad, bij de intrede van het nieuwe jaar. Oudegracht. P. BAKKUM en Echtgenoote. J. N. PL. VAN BALEN. P- f- Jb. BROUWER. Coiffeur. Oudegracht. P- f- Hartelijke gelukwensch aan alle begunstigers en vrienden. A. BLOM. J. BLOM DE VRIES. 1 Januari 1906. Logement „Noor dhollancT over de Friesche brug. M. BREGMAN Sz. p. f. en Echtgenoote. C. H. BAHRE Co. 1 Jan. 1906. Alkmaar. Mient 17. _P- f-_ N. BERKHOUT f. en Echtgenoote. Zeglis. Bij den aanvang van het nieuwe jaar wenschen de ondergeteekenden aan begunstigers, vrienden en bekenden veel Heil en Zegen. J. BIERMAN en Echtgenoote, in Kruideniers- en Grutterswaren. Lindelaan I. De ondergeteekende wenscht zijn geachten be gunstigers, vrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar toe. M. BULLOOPER, Brood-, Koek- en Beschuitbakker. St. Annastraat 35. Café „ZOMKKLLST." J. BIERMAN en Echtgenoote. p. f. Kennemerstraatweg. HEEREN MODE MAGAZIJN Schoutenstraat 18. p. f. Wed. JAC. VAN BEEIL L. BIJLOOS. C. BIJLOOS-VAN DOORNIK, p. f. Langestraat. Noordbrabantsche Schoen- en Laarzenmagaziju. Alkmaar. Appelsteeg. Rustenburg. Aan begunstigers, vrienden en bekenden veel heil en zegen. GEBR. BRUGMAN. D. BREKELMANS. p. f. Familie BROMMER. f. Banketbakkerij van ouds ,,de St.-Nicolaas". A. BURGER. p. f. Centraal Kleedingmagazijn. H. S. CLOECK. p. f. C. W. CLOECK L1ND. A. CREFELD Stadsklokkenist. Breedstraat, wenscht aan alle vrienden en bekenden een ge lukkig Nieuwjaar. D. CREFELD, Verdronkenoord. Muziekonderwijzer, p f. Alkmaar, 1 Januari 1906. „HOTEL NEUF." LÉON CHAULET, voorh. VAN 'T HULLENAAR. p. f. Langestraat. Salon voor Scheren en Haarsnijden. J. DIK Sz. en Echtgenoote. p. f. Ritsevoort. Ondergeteekende en kinderen brengen door deze hunne hartelijke felicitatiën aan familie, vrienden en belangstellenden. Hoogeveen, 1 Jan. 1906. J. J. VAN DUIJN, Oud-Luitenant-Kapelmeester. Aan mijne vrienden en begunstigers een gelukkig Nieuwjaar gewenscht. A. II. J. VAN DAALHOFF. E. VAN DIJK en Echtgenoote. p. f. Metselaar, Oudegracht. Bij den aanvang van het nieuwe jaar wenschen ondergeteekenden aan hunne cliëntèle veel heil en zegen. W. DU1NMEIJER en Echtgenoote. p. f. E. VAN DAM en Echtgenoote. Tabak- en Sigarenmagazijn, Schoutenstraat. J. VAN DIJK p. f. en Echtgenoote. Onze beste wenschen aan onze geachte begun stigers, vrienden en bekenden. H. DOGGENAAR. C. J. DOGGEMAAR—VERGAAY. p. f. C. A. DUINKER en Familie. p. f. Hotel „de Burg." Ch. dirken. C. DIRKEN—LABOYRIE. Salon voor Haarsnijden en Scheren, Korte Nieuwesloot B 14. p. f. A. DIK Sz. en Echtgenoote. Brood- en Koekbakkerij. A. VAN DIEPEN en Echtgenoote. p. f. Hoek Fnidsen. Stalhouderij en Uitspanning „DE MUIZENVREUGD". P- f N. DROOG en Echtgenoote. Vischhandel van Gebr. DIL Jz. Ridderstraat 9. p. t A. DEKKER. gTdoéschot. Herstelplaats van Stoom-en andere Werktuigen. Werkplaats Koningsweg 58, Alkmaar. P- f- 8. DORREGEEST—KOSSEN in Modes. P- f. Houttil 28. p. f. W. VAN DAM. Ridderstraat 22. M. J. DRIESEN, Rijtuigmaker, wenscht vrienden en bekenden een voorspoedig Nieuwjaar. Dresseerschool „Kennemerland" P. f. Bergen (N.H.) Mannenkoor „EXCELSIOR, te ALKMAAR. p. f. P. ERIKS en Echtgenoote wenschen begunstigers en vrienden een voorspoedig Nieuwjaar. Brood- en Beschuitbakker. Laat. Vleeschhouwerij en Spekslagerij, Oudegracht, hoek Ziherstraat 115. Veel heil en zegen aan begunstigers binnen en buiten de stad. C. EEKEN en Echtgenoote. R. ESSEN en Echtgenoote, Verdronkenoord. Veel heil en zegen aan vrienden en begunstigers. G. A. B. FENIJNj Behanger en Stoffeerder. Het Goedkoopste Bedden- magazijn, Hekelstraat 24. p. f. Gebr. FUHRMANN. Alkmaar, 31 Dec. 1905. LOUIS FRANKENBERG. Langestraat 107. Het Sportmagazijn van JAN DE GROOT, p. f. Ridderstraat. H. GINGNAGEL, Nieuwesloot 55-56, wenscht zijnen geachten begunstigers onder beleefde aanbeveling een voorspoedig Nieuwjaar. G. S. GROENEWOUD. C. L. GROENEWOUD—KUHN. p. f. p. f. Stalhouderij Breedstraat. A. DE GRAAF en Echtgenoote. Schilder en Decorateur. B. A. VAN GEENHUIJSEN en Echtgenoote. p. 1. Verdronkenoord 104. Vleeschhouwerij, Koorstraat. Wed. A. VAN GIEZEN p. 1. en Familie. f. G. GROOT, Firma JOHs. VERMEER. Kooltuin 8. Hotel en Café-Restaurant „Het wapen van Munster". H. DE GROOT Mz. p. f. en Echtgenoote. R. DE GROOT en Echtgenoote. p. f. Oomestibleshandel. G. W. SCHLICHTING, Firma Gebr. GOEDEMAN, Fnidsen, wenschen begunstigers veel Heil en Zegen. Het „ZIJPER WAPEN", Nieuwesloot. J. GROET p. f. en Echtgenoote. ROELOF GEUS. Rjjwielhandel, Koorstraat, p. f. Beleefd aanbevelend. Onze beste wenschen toegebracht aan begunstigers, vrienden en bekenden bij de intrede van 1906. Opnieuw beleefd aanbevelend, J. DE GRAAFF en Echtgenoote. Laat 53. Bloemenmagazijn eu Bloembinderij, Laat 164. 'j. HAAKMAN p. f. en Familie. p. f. A. HEIJN Sz., Varnebroek. Hartelijk gelukgewenscht bij de intrede van het nieuwe jaar aan onze begunstigersvrienden en bekenden. J. HOOGERVORST en Echtgenoote. Gr. Nieuwland 37. Café Van der Haagen. Veel Heil en Zegen aan mijne begunstigers. Veel Heil en Zegen toegewenscht aan onze geachte begunstigers vrienden en bekenden in het jaar 1906. Hoek Laat H. HEKKET en Groot Nieuwland. en Echtgenoote, Welukgewenseht met 1906. J. C. HAMMES en Echtgenoote. P- f- Huigbrouwersteeg 4. O. VAN DER HOEK ZOON Smederij, Achterstraat B 41, wenschen hunnen geachten begunstigersvrienden en bekenden veel geluk in 1906. Herstslplaats van alle soorten wapenen. J. HOLLENBERG P- b en Echtgenoote. HOOGLAND, Vrachtrijder op Heiloo en Limmen, wenscht zijnen vrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar toe. D. H. HORSTMANSHOFF P f- en Echtgenoote. Qtueadoor. Holstraat. f. Wed. P. HART - BLAAUBOER. Gasornamenten Kousjes Branders, Glazen en Kooktoestellen. J. HAGEMAN en Echtgenoote. P- Hoogstraat. Ik wensch mijnen geachten vrienden en bekenden, zoowel buiten als in deze stad, dat zij allen des Heeren' zegen moge deelachtig worden. Jb. HEIJN. De Friesche Winkel. K. HAIJTEMA en Echtgenoote. P- f- Hoogstraat. Bij de intrede van 1906 wenschen ondergetee kenden hunne geachte cliëntèle en hunnen vrienden, zoowel binnen als buiten de stad, een gelukkig- Nieuwjaar toe. Firma HARMS ZONEN. P. VAN HEERDÉN en Echtgenoote wenschen vrienden en begunstigers een gelukkig- Nieuwjaar. Onze beste wenschen aan begunstigers en vrienden bij de intrede van 1906. J. L. HARMS. G. L. HARMS—LINGEMAN. Onze hartelijke gelukwensch aan onze geachte begunstigers vrienden en bekenden bij de intrede van het nieuwe jaar. H. HOEKMEIJER en Echtgenoote. C. VAN DER HAAGEN en Echtgenoote. P- kHoek Kooltuin. Magazijn in Damesliandwerken enz. Hartelijk gelukgewenscht aan onze geachte cliën tèle zoowel binnen als buiten de stad. Alkmaar, Laat 58. Mej. Gez. HUNEMAN Aan vrienden en begunstigers het beste toege wenscht in 1906. G. HEKKET en Echtgenoote. Nieuwlandersingel. De Directeur der Prins Hendrik Stichting brengt zijnen hartelijken dank aan allen, die hem met hunne sympathiebewijzen voor de oude zeelieden gesteund hebben in het afgeloopen jaar, en biedt zijne geluk - wenschen aan, aan vrienden en belangstellenden bij den aanvang van het nieuwe jaar. G. A. VAN HALL. Egmond aan Zee, 1 Januari 1906. CHR. NIC. VAN DEN IDSERT en Echtgenoote. Mr. Metselaar. Tweede Tuindwarsstraat. Aan mijne geachte begunstigers, vrienden en be kenden veel heil en zegen toegewenscht. IMHULSEN HOIJER. p f- Laat. HANDEL IN BRANDSTOFFEN. J. S. JANSEN en Echtgenoote. p. f. Verdronkenoord. Het Rijwielen- eu YYiiiselmaim-Naaimach.magazijn wenscht zijn geachte cliëntèle, zoowel binnen als buiten de stad, een gelukkig en voorspoedig nieuw- iaar. A. HILDERING p. f. en Echtgenoote. MELKSALONLangestraat. J. HOEK p. f. en Echtgenoote. „DE POSTHOORN" J. DE JONG p. f. en Echtgenoote. W. F. DE JONG en Echtgenoote. p. f. Laat, hoek Hofstraat. J. DE JONG en Echtgenoote. p. 1. Magazijn van Touwwerk, Waagplein 47. Motor- en Rijwielhandel, Kennemerstraatweg 1. p. f. J. DE JONG. Zadelmakerij, Dijk 20. D. JUPIJN p. f. en Echtgenoote. H. J. DE JONG m. g Molenbuurt. „Het Nieuwe Noorhollaudsche Koffiehuis", Verdronkenoord, hoek Hekelstraat. S. JANSSEN p. f. en Echtgenoote. Boek- en Handelsdrukkerij J. M. JANSEN p. f. Verdronkenoord, 34. en Echtgenoote. A. M. de JONG. P. f. Molen „DE WACHTER". Ondergeteekende wenscht zijn geachte clientèle, vrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar toe, en blijft zich aanbevelen als timmerman. J. JOON, Gz., 2e Tuindwarsstraat E 22. a

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 8